Goudsche Courant, vrijdag 26 mei 1882

Zondag 2H Mei 1882 N 2771 GOUDSCHE COURANT JSieuwsr en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken L UNION 1 JEUV10NS VB1RZEJICEK IN C MA A TeOHLAJPFIJ OPGEBICHT IN 1829 Gtveatigd te PARUS in haar Hotel IS me de la Banqne BAATSCHAPPELUK KAPITAAL EN GEPLAATSTE FONDSBK ZESTIG MILLIOEN FRANCS Verzekertngen bij overlijden op het geheele leven O mengdê vertekermgen en op een bepaalden dag Lijfrenten Uitxetverxekering n 600 0 aandeel tn de winsten der Maatschappij ZICH TE VERVOEGEN VOOR lÜiFÜWmNGEN BIJ OE HOOFD AGENTEII Amsterdam de Heeren O P N Blom J L Elders Hoofdagenten Warmoesstraftt 141 Alkmaar den Heer Pierre Damave op de Mient Arnhem den Heer S T J Rons AdvocaatProcureur Velperplein 25 Breda den Heer A P L Nelissen Advocaat Procureur Havermarkt W C 300 Dordrecht den Heer J J F H Geelen Gravenstraat B 181 GOUDA den Heer W C WBBNLNK Bleekersingel E 199 Groningen den Heer I J Bsiiomans Groote Markt 12 Haarlem den Heer G C C Reeser Je Groote Houtstraat 5 s Gravenhage den Heer J J van Oordt Kassier Nieuwstraat 13 a H ogenbosch den Heer Alphons vam Rijokevorsel Advocaat Piocureur Leeuwarden den Heer C A Römeb Advocaat Procureur Ruiterskwartier 95 Njjmegen den Heer Vas Wageningbn Molenstraat 20 Roermond den Heer Schattekbbeg op de Coul Rotterdam de Heeren W T de Boer Ver Voorn 38 Delftsche vaart en J J de Lonoe Wijnstraat 101 Tilburg den Heer C Arbnds Noordhoek M 484 Utrecht den Heer A H E Gadiot Advoc aat Procureur Parkstr aat 4 Zwolle den Heer C L Lietzb Snëlpersdruk van A Brinkman te Gouda De Ondergeteekende PACHTER der EESTAÏÏEATIE van het STATION Gouda heeft de eer ïioh bij z ne Stadgenooten by voortdaring aan te bevelen zullende steeds zorgen voor goede CONSVMPTIE en terw l eene ZINDELIJKE en NETTE BEDIENING verzekerd wordt A DAM Kastelein der Sociëteit Ons Genoegen Gouda 25 Mei 1882 Aan bovenstaand adres wordt een I ette JONGEIV GEVRAAGD Voor de CORRECTIE van Hollandache Stukken enz wjjrdt IEMAND gevraagd met een vloeienden tijl en volledig op de hoogte der Hollandsche Taal Zich te adresseereu onder letters B B aan het Bureau dezer Courant BEOODBAEZEEU Wegens ouderdom wordt op de Markt te Gouda TE KOOP aangeboden en dadelijk te aanvaarden een SroodbakkeriJ die meer dan 50 jaren achtereen met goed sttcces is gedreven en voor veel uitbreiding vatbaar is Brieven franco aan den eigenaar F X van BEN BERQH Broodbakker te Gouda Wegens opruiming van den voorraad tegen bijzonder BILLIJKEN PRIJS TE KOOP eenig e STOOMMACHINES Locomobilen en STOOMKETELS van verschillende afmetingen Geheel Nieuw en van zeer soliede constructie en onder garantie te leveren Adres franco aan het Bureau dezer courant onder No 711 UIT DE GEKROONDE VALK onderscheidt zich door aangenamen smaak wordt door tal van geneeskundigen aarU evolen wegens rijkdom aan extract d i voedende bestanddeelen tegenover gering gehalte aan alcohol is met gewoon HoUandsch Bier vermengd ook voor kindereu een uitnemend versterkende drank Het dagelijks toenemend debiet levert het beste bewijs voor de uitnemende eigenschappen dezer biersoort ATT in concurrentie met Eugelsohe fabri ial katen tegen veel lageren prijs PBINS£ SSE en BBUIJS JH BIJESEN van onderscheidene qualiteiten BORD JE A TJX AZIJN KBUIDUNAZIJN DRAGONAZIJJf en WIJNAZIJN in ouderscheidene prijzen VAN VOLLIAIlüVEX Co Amsterdam EXTEA STOUT goed belegen verkrijgbaar bij den Heer H van WIJNGAARDEN Korte ïiendeweg D 93 Gouda Tteamdaoortlge en algantMiM B kl In Ut land ToorkomHide Brenals een dief die oni des nachts aanrandt valt ie ons op bel onvervaohts aan Zij die er aan lijden geroelen pijn ia de borst en lenden selfs somtijds In den ru Ze ondervinden een soort van verveling en en geneigdheid tot slapen Dos morgens vooral been men een onaangenameo smaak In den mond de tanden zijn met een slljmachtlge zelfstandigheid bezet De eetlust ontbreekt De zloke gevoelt als het ware een zware drukking op de maag en somwijlen een gevoel van zwakte en een ulet aan te vuUeu leegte In het biuDenste van de maag Deoogeu zijn dof en de buitenste deelen er van worden koud en klam Na een zeker tijdsverloop krijgt men een hoest die bij den aanvang droog is maar na eenige maanden vergezeld gaat met opgeving van groenachtige fluimen De zieke gevoelt een onophoudelijke afgematheid en te vergeefs tracht hij te slapen hetgeen zijn loefltand nochtans niet verzacht Vervolgens wordt hij zenu wachtlg prikkelbaar en somber en neemt alles euvel op Wanneer hij eensklaps opstaat ondervindt hij een soort van duizeling hij geraakt verstoptfgeconstipcerd zijn huid is droog en bij oogenbllkken warm het bloed wordt dik en traag Het wit der oogen krijgt een geelachtige tint De urine wordt bolialve nog dat ze aanslaat zeldzaam en donker van kleur Dikwijls is de zieke genoodzaakt het voedsel dat hij gebruikt over ie geven die brakiügen laten in den mond dan eens ecu bitteren dan eens een zoetachtlgen smaak achter en zeer dikwijls zijn ze door hartkloppingen gevolgd Het gezicht van den zieke verzwakt hij heeft altijd sterren voor de oogen en ondervindt een groote vermoeldheid en zwakte Alle deze kenteekeneu doen zich beurteUngs voor Men beweert dat een derde der t evolking onder dezen of genen vorm daaraan lijdende la Geneeslieeren hebben zich dikwijls omtrent den aard dezer ziekte bedrogen Eenigen hebben die als een levorzlekle behandelt anderen weder als slechte apljsverteerlng sommigen ook ais miltziekte enz enz maar niet een hunner verschllleDde behandelingen heeft een gunstige uitkomst opgeleverd Men heeft nochtans ontdekt dat hot Extract of Roots wortel extraot of geneeskrachtige Siroojp van Moeder Seigel In elk geval volkomen geneest De slechte spijs verteering Is een zeer ernstige ziekte welke een groot getal der volksklasse aandoet en ze wordt door rampzalige uitkomsten gevolgd zoo geen onverwijlde zorg wordt aangebracht De Selgel Slroop 1 een afdoend middel zelfs In de moelelljkste gevallen A 1 Whitk Eigenaar te Lmdm Breda van ds GoORBraOH Oeneraal Depfltvoor Nederland ook verkrijgbaar blJ alle Apothekers in HoUand Java en Kolonim FlUi v n de siroop f 1 7 i nu de Pillen ro 71 GEVRAAGD 2 BEKWAME TIMMERLIEDEN N KONINGS Hz L Tiendeweg D 50 Dr Chantomeianus OOGEIIWATER versterkt lierstelt en behoudt liet gjezictit n allen wier oo en door inspannen bezijiheilen beginnen te vprzwiikkpn Prijs pri flacon inrl ijrbruiksaanwijziging 60 cent Verkrijftbanr in ile onderstaande depots Wed Uosniaii Gouda A Prins Zevenhuizen Wed G VVilhelmu Woerd Wed N Sunders Leiden WLiglhelm Voorborg A Bos Berkel 400 000 nSark te winnen Dit beduidend bedrag ia in t gelukkigst geval eventueel de hoofdprijs elke in de van de Hambnrgsohe regeering uitgaande en met het geheele Staatsvermogen gewaarborgde Oeldloter te winnen i De Loterg bevat 47 600 prgzeu ten bedrage van 8 634 276 Mark welke in 7 Afdeelingen of klassen naar onderstaande labellc uitgeloot worden De trekkingen geschieden snel achtereen volgend voor de eerste trekking nemen wig bestelling ann tot den 30 Mei a s De hoofdpriji der loterg bedraagt zofala boven bemerkt is eventueel 400 000 Mk verder z n er prgzen van 250 000 Mk 150 000 100 000 60 000 60 000 en vele van 40 000 30 000 26 000 20 000 16 000 12 000 10 000 8000 6000 5000 4000 3000 2000 Mark enz enf Tegen ontvangst van het bedrag voor de eerste trekking van fl 3 PO voor een geheel Drigineellot fl 1 80 toor eeu half Origineellol en 90 cent vooreen lierde Origineellot verzenden wg deze Origineeleloteu geene promessen geldig voor de lerste afdeeling dadelijk aan den besteller Hel bedrag knn in Mulitbilletten Nederl postzegels per aangcteckeiide brief of per Postwissel toegezonden worden Uitvoerige trekkingsprogramma s voegen wij bij iedere beitelbeslelling waarnit te zien ie hoeveel prijzen in iedere klasse getrokken worilen i e ingeloopen bestellingen worden geregistreerd en dadelijk na de trekking ontvangen de bestellers de Amblelijketrekkiugslijst en de gewonnen prijzen Onze Firma beslaat reeds over 60 jaren en i in Nederland genoegzaam bekend Wij betuiifeu tevens het geëerde publiek onzen dank voor het ons tut nu toe geschonken vertrouwen en zullen ook in l vervolg alle bestellingen prompt en precies uitvoeren alsmede de gewonnen prijzen dadelgk toezenden Wg maken hierdoor nogmaals opmerkzaam dat deze door ons geannonceerde loterg geene gewone onderneming is maar dat de Hamburgsohe regeering voor de stipiste uilbalaliug der gewonnen prgzen waarborgt Uithoofde vnn deze zekerheid hopen wij op eene talrijke deelneming en verzoeker de bestellingen direct te adresseeren aan Jsenthal Go Bankiers en Hoofdloterij Kantoor HAMBUHa Tabelle van üitlooting 1 kl 1 a 12 000 Mk 1 a 5000 1 a 4000 1 a 3000 1 A 2000 2 a 1000 = 2000 3 a 500 = 1500 5 a 300 = 1500 10 a 200 = 2000 25 a 100 = 2500 50 k 50 = 2500 3900 a 20 = 7800 te zaraen 4000 prijzen = 116 000 Mk verder 2 kl 4000 prijzen = 210 620 Mk 3 kl 4000 prijzen = 331 150 Mk 3 kl 4000 prijzen = 452 100 Mk 5 kl 2500 prijzen = 415 600 Mk 6 kl 1500 prijzen 351 600 Mk 7 kl 27 600 prijz en 1 Premie = 6 757 150 Mk Wij zgn en komen gaandeweg meer in den heerl ken tjjd der bjoemea Tusschen het erste jeugdige groen langzaam aan den knop ontsprongen vertoonen zich hier en daar zeer spaarzaam maar soma in rgken overvloed de bevallige kinderen uit Flora s hof aan wie een ieder die nog een hart bezit vatbaar voor goede teedere indrukken zich zoo gaarne pleegt tis verlustigen Men kan het zich gemakkelijk voorstellen dunkt ons hoe genotvol bet wel zgn moot vooral voor de bewoners der muffige achterbuurten en donkere smalle stegen in onze groote en kleine steden wanneer men op een vriendelijken lenteof zomermorgen met vrouw en kroost naar buit kan trekken om zich voor p n poos aan de euren van het zachte groen en aan de bonte kleuren onzer eenvoudige veldbloemen te verkwikken Oan ademt men vrü in de frisscbe versterkende lucht zooals ziJ onbe waiigerd met schadelgke stoffen nit de heldere atmospheer in hart en longen dringt Met het oog op het naderend zomerseizoen ia het nog steeds aangroeiend getal onzer vaderlandsche Florslia s al weer druk aan den arbeid geweest Vele dier vereenigingen hebben hare stekjes reeds aan den werkenden stand ter verdere opkweeking uitgedeeld terw l de Besturen met goed vertrouwen den uitslag dier verpleging afwachten Het is inderdaad een lofièiyk pogen van vele onbaatzuchtige wakkere maunen die in sommige onzer sttden aan de Fioralia s ten dienste van het volk het leven hebben geschonken Het is toch boven allen twyfel verheven dat bet een gezegenden invloed op onze lagere volksklassen kan uitoefenen wanneer zg worden iningeleid in de woudervolle wereld van Flora s dochteren die door hare onuitputtelijke verscheidenheid en natuurlijke schoonheid zoo aantrekkelijk zyu Ja men zal de sympathie van alle weigezinden verwerven indien men bloemen wil doen bloeien ook in de bedompte vertrekken der armen waardoor gedachten van reinheid en schoonheid worden opgewekt bjj zoo velen wier dageljjksche omgeving hun gewoonlijk slechts de schaduwzijde van het leven toont Een groote vormende en opvoedende kracht kan tot alle burgera en burgeressen der maatschappij uit de bekoorlflke bloemenwereld opgaan Het lot heeft allen niet even rijkeljjk bedeeld Niet weinigen worden gedwongen hun gansche leven te slijten in woningen die geenszins bevorderlijk zijn aan den huiselijken zin der bewoners Kleine sieraden waarop het oog met welgevallen rust allerlei geriefelijkheden welke zooveel tot het levensgenot kunnen bijbrengen ruime toevoer van licht en lucht die den geest in een opgewekte stemming brengen of behouden worden óf niet of bjj uitzondering in sommige klassen onzer samenleving gevonden Uoch de bloemen voor de vensters van zulke wmoedige woningen spreken van toewijding en liefde Zij heffen de teedere kopjes zónder eemge praal omhoog en leggen een bekoorlijk waas van tevredenneid en gezelligheid over bet hniselijke leven In haar bevalligen tooi roepen zij vele goede gedachten wakker die de aantrekkelijkheid eener minder vriendelijke womog belangrijk kunnen verhoogen Ook zijn het de bloemen meenen wij die tot waardeering van het kleine en zwakke Kannen opwekken Nietig eu teer als ze ziJn kwgnen zjj spoedig weg wanneer haar niet gegeven wordt wat haar toekomt Doch bg een verstandige liefdevollA verpleging tooien zij ons buis en onzen hof en schitteren zg als bevallige Zondagskindtren in het vroolgke zonnelicht Zóó kunnen zj duidelgk leeren dat ook bet schijnbaar nietige in het huisgezin niet te versmaden is dat de som van s levens waar genot uit t l van kleinigheden bestaat die niet straffeloos nneq worden verwaarloosd en dat om slechts een enkel voorbeeld te noemen juist het zwakste kind in t gezin de meest nanwlettende verplaging behoeft indien het zal ontvangen waarop het naar zijn zwakken en teederen aard billgkerwüze aanspraak heeft Bovenal is het een voortdurende liefdevolle zorg die de bloemen van ons eischen Zg kunnen niet welig tieren indien zg op slordige wüze veronachtzaamd worden Veel meer eischen zg van de menschea zoo is onlangs ergens terecht geschreven dan de cporseleinen kopjes of de witte beeldjes op uw kastje of schoorsteen waarvan gg slechts af en toe j de stof hebt af te nemeo en die er zelfs volstrekt niet onder Igden al wordt dat eens ver geten en voor wie warmte konde tocht of droogte in bet minst geen bezwaren zjjn I Aan een bestendig zorgen heeft ieder huisgezin de grootste behoefte Het zal zeer spoedig te gronde gaan wanneer het toezicht van den man gemist wordt en het wakend op alles lettend oog der vroow sle ts bg uitzondering geopend is Zonder toewgding en zelfverloochening zonder trouwe vervulling van den dagelgkschen plicht verarmt iedere huishouding al wordt zij ook r kelgk door de fortuin begunstigd Vooral in dezen tjjd is het op de kleintjes passen een niet onnoodige herinnering Gelukkig dat men dit overal leeren kan ook van de bloemen in ons venster die hoe langer zoo meer als levende sieraden in het huisgezin van rjjk en arm mogen prijken Ons allen was zeker voor eenigen tjjd het couranten bericht hoogst aangenaam dat eeuige dames in de hoofdstad des Rjjks zich hadden vereenigd om de ongezellige zieken zalen wat op te fleuren en door het smaakvol aanbrengen van schoone bloemen de arme krauken wat op te beuren Voorzeker ook zonder dergelijke vereeniging mogen wij alle het voorbeeld dier dames ter harte nemen Er zijn ook buiten de hospitalen nog vele ziekenver trekken waar wij iets nuttigs iets goeds kunnen verrichten en waar wjj allerlei soort van bloemen kunnen aanbrengen Laat ons toch niet tevreden zgn met zelf een schoonen bloemen tuin voor onze oogen te hebben waaruit wij vol wellust de heerlijke geuren opsnuiven en ons aan duizenderlei kleuren verlustigen maar laat het onze voortdurende zorg zijn ook anderen te doen deelen is ons genot Er zijn menschen meer dan menigeen denkt wier pad niet over rozen gaat maar die zich onophoudelijk stooten aan puntige steenen en andere ruwigheden op hunnen weg en die eindelijk t huis gekomen opnieuw verdriet en ellende vinden Laten wjj ons beijveren dezulken een handje te helpen laten wy vóór alles ons geluk zoeken in anderen gelukkig te maken met andere woorden Laat ons bloemen strooien op het pad van onze inedemenscben dan zal het ook op onzen eigen levensweg niet aan de noodige frissche kleuren en welriekende geuren ontbreken BINNENLAND GOUDA 27 Mei 18S2 Burg en Wethouder van Gouda hebben bepaald dat de verkiezing voor twee leden ran den Gemeenteraad ter voorziening in de tacalureu ontstaan door hel ojerJijden van den heer G A Maller en door het bedanken van den heer ö Prinee lal plaats hebben Dinsdag 20 Juni e k De heer G Priuoe it gelijk uit bovenstaand bericht blijkt niet teruggekomen op zijn besluit om ontalag te nemen aU Baaddid Toonden de Leden an den Gemeenteraad op ondubbelïinoige wjjte hoezeer het bun leed doet den heer Prinee te zien aftreden wij zijn er van overtuigd dat ook de Goad che burgerij het bealuit van den heer Prince diep betreurt en niet minder de reden waarom hg daartoe overging Doch zijn bealuit ia nu eenmaal genomen en on rest niets dan een hartelijk woord van dank toi het aftredende raadslid dat gedurende zoo buitengewoon langen tijd iu de raadszaal zitting had Vier endertig jaar vertegenwoordigde hij onze burgerij en de laalite rier jaren bekleedde hij de betrekking van Wethouder dezer gemeente Hoe fay zich tan die Uak kweet is on allen bekend de sladszaken lagen hem steeds na aan het harten in liefde voor Gouda werd hij zeker door niemand overtroffen De bi langen van handel tn ngverbeid vonden in hem steeds een krachtig verdediger en waar die naar zijne meening op het spel tonden aarzelde hy geen oogenblik daarvoor in de bres te springen en niet was hem dan te veel Zoo er iemand was die yne bereidwilligheid niet tot woorden bepaalde dan hy De heer Prinee toonde door daden dat het hem ernst was met hetgeen hy zeide en t lydt geen twijfel of I is de heer Prinee voortaan geen lid meer van den Gemeenteraad de Goqdsche burgerij zal steeds met waardeering en hartelijke erkentelijkheid denken aan hetgeen hij deed voor de Gemeente Gouda De heer Mr A A van Bergen IJzendoorn is door Z M den Koning herbenoemd als burgemeester dezer gemeente Mag het zeker geheel oanoódig zgn te zeggen dat deze hcrbenopming door alle Goudsche ingezetenen met vreugde wordt gelezen onwillekeurig herinneren wy ons thans weder het gevaar dat onze stad sinds de vorige herbenoeminfi beeft gcloopen van den heer van Bergen IJzendoorn els hoofd dezer gemeente Ie verliezen Toonde de burgerij bij die gelegenheid op ondubbelzinnige wyze hoe hoog zg den herbenoemde schat ook hij van zijnen kant gaf blijken door voor een hoogst eervolle positie te bedanken aan zgn belrekking gehecht te zgn Wij maken onze stadgenooten attent onze advertentien voorkomende uankondi Stedelgk Museum van Oudheden op Pinstcrdag van 4 6 uur toegank den verminderden prijs van 10 cents Bg gelegenheid Van zijne herbenoeming zij opnieuw de wensoh geuit dat de belrekking van Burgemeester vHii Gouda nog zeer langen tyd door hem mag worden vervuld die haar thans zoo tot algemeen genoeg n bekleedt In de Sociëteit Ons Genoegen zal naar gewoonte op den Tweeden Piuksterdog een Concert plaats hebben Aanvankelijk zou dit gegeven warden door de Muziek vnn het 4e Itegiment Infanterie doch men weel er is hier nog steeds eene epidemie en derhalve de militaire voorschriften zijn streng werd de vergunning door tn Minisier van Oorlog geweigerd Nu is Ons Geuocgeii s Directit zoo gelukkig geweest elders goed te slagen en nu zal het Orkest van de Hoogduilsolie Opera te Kotterdam zich doen hooren wat den Leden der Sociëteit met hunne familie zeker aangenaam zal zijn