Goudsche Courant, zondag 28 mei 1882

Qet aantal Tcrgnnningen roor drankrerkoop in lel klein bedraagt in de gemeente Berg Ambaoht 13 Het b j de et toegestane oqfer ia 10 Bij het onweder op Dinidag jl is onder Berg Ambaoht eene koe ran deu veehoader A Tan der Uee door den bliksem gedood Te Moercapelle met eene beTolking Tan p m 600 inwoners is sleohla door ééa persoon hel Tergonningsreoht aangeTraag Toor den Terkoop Tan sterkeu drank Ue heer S Bos te ZeTenhuisen is herkouc tot Heemrud Tan den Xweemanspolder Uit ZeTenhuizen schrijft men ons De te Teld staande gewassen beloTen eene ruime opbrengst Het koolzaad ia uitgebloeid en staater prachtig by Door den malschen regen is de brand alt het Vlaa Terdreien zoodat ook dit gewas uitmuntend staat De aardappelen hebben wéinigTan de naohlvorsten geleden Tarwe rogge haTer gerst erwten en boonen staan zoo goed als sedert jaren niet hef geTal geweest it Alleen de bieten komen wat ten achteren De Teestapel is gezond en gras is er in OTervloed Qednrende het ouvreder dat Douderdagnamiddag ongeTeer 4 uur boTen Oudewaler woedde sloeg de bliksem in bg den heer A C Tan Aalst op de Doukeregaarde aldaar Door spoedig aangebrachte hulp was men den brand echter weldra meester zoodat de schade betrekkelijk gering geacht mag worden Hel badseitoeu te ScheTeningeu zal op Maandag 6 Juni geopend wordea De uommerTerwisselaar Post raa Maarssen in garnizoen op het fort de Bildt is zander Terlof bg zgne ouders te Maarssen teruggekeerd en heeft daar een groot deel Tan deu wgsvinger zijner rechterhand afgehakt Dr Bos heeft onmiddellgk het eerste Terband gelegd waarna Post naar het hospitaal te Utrecht is oTergebraeht Gedurende de maand April is bg de rgkspost spaarbank ingebracht ƒ 143 102 78 en terugbetaald ƒ 83 067 35 i alzoo meer ingelegd dan terugbetaald ƒ 59 036 64 Aan het einde der maand April was ten name der Terschillende inleggers ingeachreTen een bedrag Talk ƒ 1 172 759 96 zoodat de som der inlagen op 30 April bedroeg ƒ 1 281 795 50 In den loop der maand werden 1746 nieuwe boekjes uitgege eu 288 boekjes werden geheel afbetaald toodat het getal der in omloop zgnde boekjes aan het einde der maand 32264 bedroeg Dezer dagen werd te Utrecht de jaarlijksehe algemecne Tergadering der Vereeniging van inrichtingen tot bcTordering der koepokinenling in Nederland onder Toorzittersohap Tan dr Ali Cohen gehouden Daarin bracht de in de Torige Tergadering benoemde commissie dr Hodefroi d Ailly en Frank lot het ontwerpen Tan eenige wenken voor het publiek in hel belang der koepokinenting bij monde Tan eerstgenoemde rerslag uil Nadat dit Terslag was Tastgeeleld werd besloten aan het oestnur op Ie dragen den hoofdinhoud telkens openbaar te maken daar waar pokken epidemiach zijn Terklaard en oTerigeus dan wanneer het na gehouden overleg met de afdeelingen of met anderen den tijd daartoe girkomen acht Door dr Folkersma werd een Terslag nilgebraoht omtrent de middelen waardoor de animale Tacciuatie het best en het spoedigst kan worden lerspreid Daartoe wordt aangegeven in elke provincie minstens één permaneut pare vaccinogène in de hoofdplaats op te richten en naar behoefte tgdelijke pares io sommige kleine gemeenten in het leVen te roepen De erTsring toch leert dal hoe meer gelegenheid en hoe dichter bg de bron waaruit men kan putten des te reeUuldiger de aauTraag en het gebruik ia niet alleen maar tevena dea te minder de auimale vaccine bg verzending aan kracht verliest Bg deze gelegei beid werd met belangstelling vernomen dat Ie Leeuwarden pogingen worden io het werk gesteld tot het oprichten van een pare vacciBOgène terwijl tevens de weuschehjkheid werd besproken dat Ie Leiden eene uciversiteitaslad met meer dan 40000 inwoners eene gelei enheid voor animale vaccioalie worde in het leven geroepen zoowel in hel belang van de koepokinenling in die gemeente en baren omtrek ala van het ouderwga Daartoe van verschillende zijden uitgenoodigd heeft het Amsterdamache comité tol inzameling van gelden voor de Terrolgda Russische joden zich bereid Terklaard om ala centraal comilé Toor Niderland op te treilen Alle andere beataande comilé t kannen daa hunne inzamelingen naar de hoofdalad opzenden Hel oentraal oomité belaat zich dan om de gelden op de beste wgze te besteden Secretaris van dit Amsterdamtche oentimalcomilé is de faèer J C Matthes De eerste aitnoodiging is nitgegaau Tan het ütrechtsche comité In het belang der zaak meende dit namelgk daarop te moeten aandringen daar te Amsterdam serreweg de meeste gaTen waren bgeengebracht Een groote haven en handelsstad achtte men ook geweusoht Toor de Tcstiging Tan het oentraal comité daar de hulp aan de Buasiache Israëlieten te brengen allereerst zal moeten bestaan in het mogelijk maken Tsn emigratie Toor deze oogelukkigen Op 23 dezer vergaderde het uitToereiid comité Toor een algemeene zoo mogelgk internationale landboawtentoouatelling iu 1883 te Utrecht of Amaterdam te houden met de oommiaaie van vertegenwoordiging der verschillende Nederlandache Landboawmaalachappgen in het café Kraauapolsky Ie Amsterdam De voorzitter mr C J Sickeaz opende de verga jering en deelde mede wal het uitvoerend comité reeds te dezer zake had rerricht waaruit bleek dat nog slechts van rnim 60 gemeenten bgdragen waren ingekomen doch dat in vele gemeenten commiaaiën waren benoemd Door die gemeenten ia tot een nanmerkelgk bedrag ingeschreren zoodat met grond de hoop gekoesterd mag worden dat het benoodigd kapitaal Toor deze voor ons vaderland zoo met recht genoemde nationale zaak zal worden bijeengebracht Na eenige bespreking werd weuschelgk geacht de tentoonstelling niet in 1883 maar iu 1834 te houden waartoe werd besloten en bepaald dat de tentoonstelling internationaal zpu zgn Daarop moest een moeilijk besluit genomen worden namelgk de keuze van plaats Utrecht had eeu geschikt terrein het Gemeentebestuur had reeds een belangrgk aubaidie toegezegd de ingezetenen boden particuliere bgdragen aan daarentegen vond men Ie Amaterdam een uitnemend terrein da waar in 1883 de koloniale lentoonatelling lal plaala hebben welke gronden men voor bet doel hoopt beachikbaar te krggen terwgl de geldelgke bgdragen daar zeker legen de Utreehlsche zouden opwegen Overtuigd dat hier waar het de nationale eer geldt plaalaelgk belang moet wgkeii werd bg acclamatie besloten de tentoonttelliog te Amaterdam te houden Nog werd bestoten dat men donateur kan worden legen betaling eener bgdrnge van 25 en dan recht tot bijwoning der opening en peraooiilgk vrijen toegang gedurende de geheele tentoonstelling heeft Vóór 1 januari 1888 zal men echter moeten toetreden daar na dat wdatip de gunstige bepalingen niet meer worden to estaan Breedvoerig werd daarop nog het concept programma besproken dai later op een vergadering zal behandeld worden Nadat een vooralel van hetcomit waa goedgekeurd namelgk om zoo mogelgk bij de bedoelde tentoonatelling een luiiibouwtentoonstelliug te doen plaats hebbeu werd de vergadering geiloten Buiteniandsch Overzicht Met belrekking lothet incident dat in de Franache Kamer der Afgevaardigden heeft plaala gehad en den miuialer van financiën den heer Léon Say tot altreden scheen te zullen nopen wordt nog het volgende medegedeeld In de Kamer waren verachillende wetsontwerpen betreffende de belasting op geeatrgke dranken aan de orde o a een van de heeren Guyot c 8 tot herziening dier belasting de commiaaie aan wie het ondeizoek vau dat voorstel waa opgedragen had aangeraden het iu overweging Ie nemen De heer Say kwam daartegen op hy betoogde dat het vooralel onuitvoerlijk en iu elk geval voor den ataat van a lands geldmiddelen bedenkelijk zou zijn Het doel der vooratellers was om belasting op wijn en bier volkomen af Ie schaffen waardoor 180 millioen aan inkomateu zouden vervallen en door andere vervangen moeten worden daarvoor werd eene verhooging der alooholbelaatiiig aangewezen Het onuitvoerlgke van dit laatate en het mingewenschte van het eerate werd door den Miniater korlelijk aangetoond Bene discussie volgde welke hiermede eindigde dal ondanks het verzet van den Minister de conclusie der commissie met 271 tegeu 151 atemmen erd goedgekeurd Meer dan hoiiilerd ledeu namen aan de atemmiiig geen deel Onmiddellgk na den afloop der zitting aohreef ile beer Say aan den minister president de Preyciner dat hij besloten had af te treden Laatstgenoemde begaf zich onmiddellgk naar den heer Say om dezen van zgn voornemen te doen afzien hg bracht hem onder hel oog dat het besluit der Kamer geen persoonlijk vrgaiidi g karakter had en het hem gemakkelijk zou vallen eene verklaring van vertrouwen uil te lokken Naar het schgnt heeft de heer Sny nog lang aan de gedane pogingen weerstand geboden maar gelgk wg reeds mededeelden de zaak is in de Kamer geschikt althans eeue motie van vartrouweu aangenomen De koop dat het Engelsohe Lagerhuis vóór Pinksteren de lersche dwangwet zou afiloen wordt niet verwezenlijkt wal zich trouwens liet verwachtenzelfs het vergaderen op den Derby dag heeft niet gebaat meer dan 100 amendementen zijn ingediend en al is de Piukslervscautie uu zob besnoeid dat het Huis de volgende week Donderdag reeda terugkomt kan nog vrij wat tijd met de ditonane heengaan De Dnittche bladen deeien mede dat bij de Praisiache Begeering een wetaontwerp wordt gereed gemaakt tot hervorming der directe belastingen dat in de eeratvolgende zitting ran den Landdag zon worden ingediend Bismarck tou de beginselen waarop deze hervorffling rust reedt goedgekeurd hebben Uit Weenen wordt aan R O geseind dat het Huis der Heeren met 68 tegen 63 stemmen het ontwerp tdl wgtigiu der kieswet aangenomen heeft in deu Torm zooala die welavoordracht iloor het Huia der Afgevaardigden goedgekeurd waa De miniater Taaffe harl vooraf het vooralel der minderheid om tot de orde van den dag over te gaao bestreden Het Huia der Afgevaardigden nam het toltarief aan OTereenkomstig het door de Kegeering verdedigde en door het Huis der Heeren goedgekeurde ontwerp De opening Tïn de tentoonstelling te Moskou is tot 1 Juni uitgesteld Van het uitstellen van de krooniug van deu Czaar hoort men niets meer sommigen houden t voor waar geen der buiteiilandaciie vorsten of kroonprinsen zou hel wagen durven de uitnoodiging aan te nemen en naar Moskou Ie gaan uit vrees voor de Nihilisten Het voorstel zou echter gedaan zijn om de ambassadeurs in dat geval aan de plechtigheid te laten deelnemen Zeker ia hel dat er nog geen enkele uitnoodiging voor de kroning is verzonden Lorit Melikoff werd door den Czaar ontvangen wat sommigen weer moed geeft op het ontilag van Iguatieff Ie hopen De Czaar vraagt echter iedereen ora rssd om in teind te haudelen zooals de laatste pertooa hem aanbeveelt en dit it bgna altijd Ignatieff Frankrijk en Engeland zgn met de Egyptische quaeatie verlegen de vlooldemonalratie heeft een verkeerde uitwerking gehad iu plaata van de Bgypleuaren bang te maken ia bet Muzelmaniehe fanatiame opgewekt en Arabi maakt daarvan een handig gebruik hij verklaart de inmenging van Frankrgk en Engeland als een verkrachting vtit het souvereiniteilsrecbt van den Sultau en zegt dat hg alleen zal weggaan wanneer het hoofd der geloovigen dit van hem verlangt Sommigen willeu welen dat de Sultan heimelgk Arabié ondersteunt omdai de hoofdzaak voor Turkge is dat het souverein gezag feitelgk wordl erkend Er heeft thans weer gedaohtenwisseling tutschen de Mogendheden plaats De telegraaf deelde Woensdag mede dat Frankrgk zgn toestemming zou geven tot Turksche interventie wanneer Arabi voortging de Westersche Mogendheden te trotaeeren Dit bericht vereiacht nog bevettigiug alleen dit alaat vaat dat de Frantche en Eugelsche ainbaasadeur te Konslantinopel gezegd hebben dat zg hun eakadera niet kunnen terngroepeu voor in Egypte een meer duurzame alaat van zaken is gereatigd Inmiddela hebben de diplomatieke agenten Ttn Engeland en Frankrgk bigkens eene dépêche tsd R O uit Cairo i d Dondtrdag aan deu ministerpresident een ultimatum gesteld dat hierop neerkomt Io Voorloopige verwgdeiing van Arabi uit Egypte met behoud van rang eu aoldg 2o het zenden van Ali Fehmey en Abdellah pacha naar het binnenland evenzeer met behoud van raag en bezoldiging van het tegenwoordig ministerie In het ullimslum wordt verklaard dat Engeland en Frankrijk zoo noodig de nakoming dezer voorwaarden zullen eisohen door middel eener interventie Zg atellen zich nieta anders ten doel dan de handhaving van het ttataê uo en herstel vso den Khedive in het gezag dat hem toebehoort en zonder hetwelk het ilaluê quo bedreigd wordt Aangezien de tuaachenkomat geentzina het karakter eener wraakoefening heeft zullen de mogendheden eene algemeene aronealie verwerven en voor de atrikte uitvoering daarvan zorg dragen Uit Rusland luiden de berichten zeer somber Het achgnt buiten twgfel dat de brand van het Jodenkwartier te Khowno alamede die te Smsrgon waar geen 106 maar wel een paar honderd huizen verbranii zijn zoo al niet aangestoken dan tooh vaa afschuwelijke gewelddadigheden vergezeld geweest zijn Op het laraelieliach kerkhof te Sraargon waren eenige goederen en kinderen in veiligheid gebracht Het Chrialen gepeupel heeft de raeubela en de kinderen één voor één verbrand I Zoo meldt de telegraaf in zjjn afachuwelijk laooniarae Tegelijk wordt eene ukau geseind waarin Io den Joden verboden wordt zich te veatigen builen reeds beataande Jodenkoloniën 2o alle koop en pachicontraeten met Joden geschorat worden 3o den Joden verboden wordt handel te drijven op Zon eu feestdagen wanneer e Christenen huu winkels sluiten INOEZONO J n Een curieus Raadsbesluit Da GemetBleraad van Gouda heeft dete weck een besluit genomen dat inderdaad den naam Tan curieus besluit ten volle Terdient Of beter gezegd het is niet slechts curieus het is een onmogelgk besluit dal geen kracht heeft Wat toch IB geschied P Een raadslid zendt eeue miaaive iu waarlig hg zijn oiilalag negmi ala Lid van deu Raad Waarom hij dal doel doet niets ter zake dat moet hg zelf weten hg zendt alleen zgn outalag in cjuform de Gemeeulewti die in art 18 voorachrijfl De Leden van deu Raad kunnen ten allcu l jde hun ontslag nemen Het wordt door hen ingezonden aan den Raad Zij die huu ontalag nemen blijven leden van deii raad totdat de geloofabrieven hunner opvolgers zgn goedgekeurd Op eeu derirelgke missive ia slechts één besluit mogelgk het aan te neifien voor keuuisgeving Van het oogenblik af dat de brief it ingekomen bij den Kaad bestaat er eeue vacature rau dat oogenblik af is de inzender geen raadslid meer dan alleen voor den tgd dat zijn opvolger a geloofsbriereu nog niet zgn goeilgekeurd Er ia dut dirtet aprake vau een op olger het eeu behoort bij t ander De Gemeenteraad an Gouda begreep dit anders deze bealoot het ontalag niet aau te nemen maar dit is iets wat buiten zgn bevoegdheid gaal de Raad heeft slechts te berusten Het pleit niet voor de scherpziiiuighiid der Baadaled n dal zg dil niet inzagen hoewel hun geachte Voorzitter in wiens adviezen zg gewoonlgk nogal vertrouwen Hellen hun uildrukkelgk ouder het oog braciit dat het besluit dal zg wilden nemen uiel kim genomen worden Of liever wij gelooven dat zg dit wel inzagen wg gelooven dal raadsleden alt de heeren Fonugn Droogleever Lugien en vau Iterson die het Ie nemen curieute roadabetluit verdedigden en mannen alt Mr Kitt Mr Hemsiug en de Wethouder Noothoven van Goor die meermalen vau juist doorzicht blijk gaven en zich stilzwijgend daarbij voegden evengoed alt de Voorzitter begrepen dat bet eigeulgk niet aanging Waaruin zg dan zuo apraken eu handelden Wg zoeken de reden iu de te groote goedhartigheid der heeren Men vond t jammer den heer Prinee Ie verliezen men betreurde de reden die daartoe aanleiding gaf men gevoelde leedwezen over hetgeen er geschied was men in één woord men was te gevoelig Men was niet doordrongen van in de raadszaal Ie zitten als vertegenwoordigers van de bnrgerg als ofHcieele personen die te handelen hebbeu overeenkomstig de vooraebrifien der wet maar men gedroeg zich als pariioalfere personen die handelen zooals zij goedvinden Bonduil gezegd de Gemeenteraad deed denken aan een jongens krausje waaruit een lid boos is weggeloopen en de audereii als goedhartige knapen den twist weer willen bgleggeu Gesteld dat de heer Prince terugkwam op zgn beiluil wat dan Zou de burgerij dan die onwettige handeling itilzwijgeud aanzien Hel ii niet te gelooTeu Dooh hoe dil zg if de heer Priiioe bü zijn beiluit Tolbardt of niet hel feit blijft bestaan dat de Gemeenteraad Tan Gouda Diuadag 23 Mei 1882 een bealuit nam n b met bijna algemeene ttemmen dat het dagliohl niet mag zien Moge de Raad Toortaan wat minder goedhartig en wat meer overeenkomatig dt wet haudelen en in twijfelachtige gevallen wal beter luitieren naar de raadgevende slem van iJijnen Voorzilter die zeker meer vertrouwen verdient dan hg iu de laatste Raadszitting onder EïN KiKZÏE Burgerlilke Stanrt GEBOREN 24 Mai Arie ouden P vin Leeit du C di Bram 26 Keinier ouden H tilierveld en C van der Ihiuw Jan MarinuB ouden D Ziiidam en W Kastelein Oenrd Eliiibetll ouders O Sluii en O van Konen 0VERLBD15N 24 Hei A A Wegman gj 8 m 26 M W Moolin 65 j 2 L Leefltn 4 m K Zegvtld 8j 8 ra A Terlnak 17 j ONDERTROUWD 28 Mei J W F Stoop 21 j en C van der Wal 21 j N B Op Maandag 29 Mei 2e Pinksterdag isl bet Bureau Tan den Burgerlgken Stand dea voorraiddags van 10 lot 12 uur geopend zgn tot het doen vaii aangiften van geboorte en overlgden ADVERTENTIfiN V De Heer en Mevrouw J POST van dbb BÜHG betuigen hunnen dank voor de deelneming ondervonden b het overljjden van hunnen geliefden Broeder en Behuwd broeder den fleer Q POST van dbb BURG te Schiedam Ondertrouwd J J D MINK EN I VISSER Gouda T 2 Mei 1882 Heerenveen i Oetronwd Mr J 11 VAN MIEROP Weduwnaar van Vrouwe E C 8 W Prins en Jonkvronwe M L HOVY Den Haag 26 Mei 1882 V Voor de vele blgken van belangstellingzoo Tan hier als elders onderTonden bjj hetoverlgdeo onzer geliefde Moeder en Behuwdmoeder Vrouwe H A M ROELS geb HalLüNoiüs betuigen wg onzen oprechten dank 1 8 ROELS I F ROELS C A W HALVERHOÜT H A M HALVEBHOÜT geb RoELs V De Heer en Mevroow tan MIEROP HOVY betuigen hun hartelpen dank voordevele bewgzen van belangstelling bjj bnnhuweIgk ondervonden Qoudam m 25 Mei 1882 De Schnldeiscbers in het Faillissement van TEUNIS SPOOR Vleeschhouwer en Spekslager te Gouda worden opgeroepen voor de Tweede Vergadering tot het verifieeren der schuldvprderinsen welke zal plaats hebben op ZATERDAG 10 JUNI 1882 des Toormiddags ten tien ure in het Gerechtsgebouw aan het HaagHche Veer te Rotterdam De Curator Mr J FORTDUN DROOGLEEVER Die iets te rOSDEBEN hebben van den BOBDEL van Wflttii Mevrouw HELENA ANTONIA MARIA HALLÜNGIUS in leven Weduwe van den Heer ALBERTÜS JAC0BD8 ROELS worden verzocht daarvan binnen VIJF WEKEN opgave te doen aan den Kapitein der Infanterie J F ROELS De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat h OORDERDAO 1 JCXil a 8 GoDDA met zgne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te onttöeden zal zgn bg den Heer F X HARDIJZER Sociëteit Vredebests op de Maekt jHag Omcriw KLEEHMAKEHSr Men vraagt ten spoedigste een KTfECHT voor VAST WERK Adres bg den Uitgever dezer Courant onder No 712 Voor de CORRECTIE van Hollandsche Stukken enz wordt IEMAND gevraagd met een vloeienden stjjl en volledig op de hoogte der Hollandsche Taal Zich te adres6eeren onder letters B B aan het Bureau dezer Courant Wegens opruiming van den voorraad tegen bijzopider BILLIJKEN PRIJS TE KOOP eenige STOOMMACHINES Locomobilen en STOOMKETELS van verschillende afmetingen Geheel Nieuw en van zeer soliede constructie en onder garantie te leveren Adres franco aan het Bureau dezer courant onder No 711 Stedelijk ïlueeum OUD HE D É fif Op den Isten en 2den PINKSTERDAG 28 en 29 MEI zal het MUSEUM s namiddags van 4 6 uur weder voor den verminderden prgs van 10 Cents de persoon voor een ieder toegankelgk zijn De COMMISSIE OE EQELB flBT Tafel Desseri Brood Zak en Scheermessen alsmede ruime keuze fijne en ordinaire SCHAREN VORKEN LEPELS KURKETREKKERS enz alles uit de beroemde fabriek van FaiKDE HERDER Abe sohn te Solingen B A VERZIJL Korte Tiendew eg D 1 GOUDA TE HUUE te GoudaT een NET BOVENHUIS 3 Kamers Keuken Regenwaterpomp enz voor ƒ 150 per iaar Een HEEEBNHUIS met TOIN voor 325 per jaar en tegen 1 Augustus een WINKELHüIS met TUIN voor ƒ 200 per jaar te bevragen bg H J NEDERHORST J BREEBAART Confisear GOUDA Patissier Kristalhelder ruw IJS Per een Kilo ƒ 0 05 5 ƒ 0 20 100 ƒ 2 50 Abonnementskaarten om bij hoeveelheden naar verkiezing in 1882 te ontvangen Dagelïjks tt aan huis 100 kilo per abonnement 4 500 15 1000 25 Voor grootere psrtgen wordt afzonderlgk contract gesloten Onvermogende op lewgs van knn Doctergratis Op een der fraaiste standen van Goüda is gelegenheid voor 1 a 2 Heeren voor Kost en Inwoning met gebruik van V R IJ E KAMER Adres schriftelijk onder No 709 aan het Bureau dezer Courant Een Uette BEDIEÏÏDE GEVRAAGD Café de Romein De Ondergeteekende PACHTER der EESTAÜEATIE van het STATION Gouda heeft de eer zich bg zijne Stadgenooten bg voortduring aan te bevelen zullende steeds zorgen voor goede CONSUMPTIE en MBK WB 1111 terwijl eene ZINDELIJKE en NETTE BEDIENING verzekerd wordt A DAM Kastelein der Sociëteit One Genoegen Gouda 25 Mei 1882 Aan bovenst 8nd adres wordt een ette JONGEN GEVRAAGD f x