Goudsche Courant, woensdag 31 mei 1882

Woensdag 3 Mei Koffiehuis DE RAP De Ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hij zgnen TV IN vergroot ea menig KINDEBVJEBMAAK daarbfl heeft aangericht als SCHOMMELEN SCflOMMELBAK WIP DRAAIMOLEN GYMNASTIEK TOESTEL BOEtiSPRIETLOOPEN MANDLOOPEN en REUZENLADDERKLIMMEN enz Echter worden Kinderen zonder geleide niet toegelaten Voor PARTIJEN is tevens bij hem gelegenheid om de ZAAL en TUIN AF TE HUREN en zal dooreene goede CONSUMPTIE en BILLIJKE PRIJZEN lich trachten allea naar de eischeu des tgds ten uitvoer te brengen W R SCHWJSMMER KASTELEIN B KOEIBOOTJES zijn mede voorradig N 2772 1882 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Voor de aanstaande VERKIEZING van twee Leden van den GEMEENTERAAD worden aanbevolen de Heeren D G van VBEIJAII GE EN C C H PRIIX CE ATTEST Wij ondergeteekenden verklaren bij dezen dat door J de JONG Az Kuiperstraat K 227 instrumentalen zniveraar te Gouda in zeer korten tijd op de meest aoliede wnze aan ons behoorende of onder ons beheer zynde Woningen heeft gezuiverd zonder later het minste spoor van Onreinheid te ontdekken Redenen waarom Wfl hem ten ïeerate kunnen aanbevelen terwijl de stipste geheiuihoiiding wordt in acht genomen en wjj gaarne nadere informatiën aan belanghebbenden willen verstrekken get H KONINGS Architect in 1878 9 9 Panden H LUGTHART Schilder in 1877 tot 1880 5 J A NIEUW VELT Metselaar in 1879 2 A 1 VAN VELZEN Fabrikant in 1877 tot 1880 6 B J V D REE Koopman in 1878 tot 1880 4 G W V DUIN Smid in 1878 4 J 1 VER DRIES Smid in 1878 tot 1881 4 K VAN RHIJN Koopman in 1877 en 1878 4 B WAGENAAR Fabrikant in 1878 1 Bovenwoning W BEGEER Koffiehuishouder in 1877 1 J H DEUMERS Bleeker in 1880 1 Meidenkamer F HERMANS Tz Koopman in 1879 tot 1880 5 Woningen L BURGERSDIJK Gemeente Architect in 1880 81 aantal Panden VEEFWAEEH Gouda 1882 M lil De ondergeteekende geeft door deze kennis dat hij zijn Winkel in VERFWARBN LAK KBN VERiNISSEN KWASTBS BORSTELWEBÊ Bn verdere aanverwante artikelen den MEI heeft geopend RUIPERSTaAAT K I 103 GOUDA UEd de verzekering gevende ilat hjj vooreen nette en zeer billijke bediening zorg zaldragen vleit hij zich met een druk bezoekvereerd te zullen worden Met beleefde aanbeveling Hoogachtend UEd Dw Dienaar G JANSEN J Heeren Kleedingmagazijn Ontvangen DEMISAISON en ZOMERSTOFFEN Lustre Veston s f2 50 Lustre Jacquets f7 50 J HOOGENBOOM PhotograpMscli Atelier van 1 1 KïlBllT Markt vijk A No 156 Gouda DAGELUES GEOPEND Snelpersdruk van A ürixkuan te Gouda De NOTARIS L C VA DE VE1 te Bercjen op Zoom zal teil verzoeke van den Heer J C L van AMMERS aldaar in het openbaar Veilen en Verkoopen Een goed beklante Grofaardewerk bestaande uit LOODSEN MAGAZIJN STALLING en verdere hechte FABRIEKSGEBOUWEN met de vaste en losse GEREEDSCHAPPEN daartoe behoorende benevens een ruim en doelmatig ingericht HEBRENHUIS met ERVEN alles aau elkander staande en liggende te Bergenop Zoom aan de noordzijde van de Moeregreb itiaat gemerkt B n 92 en 93 van achter uitkomende tegen de Stadswallen kadastraal bekend sectie G n 1698 en 1940 groot 28 Aren 12 Centiaren Een en ander gunstig in de nabijheid der Haven gelegen is ook voor andere doeleinden zeer geschikt Zoomede een perceel BOUWLAND onder Halsteren kadastraal bekend sectie C n 1303 groot 76 Aren 10 Centiaren bevattende goede grondstof voor de fabriek Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen Ie Zitdag voor den insiet op MAANDAG den 12 JUNI 1882 ten Koffiehuize De Deaak van den Heer TRIMBOS te Bergen op Zoom 2e Zitdag voor de finale toewijzing op MAANDAG den 26 JUNI 1882 in het NeêrLANDscH KorpiEHuis van den Heer LEMMERS te Bergenop Zonm beide des avonds te 8 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris VAN DE VEN Sociëteit 0 S GENOEGEN MAANDAG 39 MEI 1882 CONCERT ta geven door het Orchest van den Rotterdamsclien Scliouwburg onder directie van den Heer Aanvang 7 j ure Het Bestuur J M NOOTHOVEN van GOOR Voorz J C IJ38ELSTIJN Secr Gouda 27 Mei 1882 SPECIALITEIT in Thee Koffie en Chocolaai GOÏÏWE C N 5 Ontvangen geurige CHINA THEE van ai 70 Cent en hooger Java en Preanger KOFFIE BLOEMTHEE het pakje 25 en 60 Cent Chocolaad van Ph SUCHARD te Neuchatei Ge brs K AMPHUIZEN STOOilEEEIlOirWEBIJ De Haan en Sleutels AMSTERDAM De ondergeteekenden berichten dat hunne van ouds gerenommeerde BI 1 REN voor öoudo en Omstreken steeds uitsluitend verkrijgbaar zjjn in hun Depot hjj den Heer A NORTIER Gouwe C No 34 35 te Gouda 1 S RENDORP EXQUISE VTEUW per fl 1 50 bij SLOTEMAKER Co Let wel De ondergeteekende van ouds bekend bericht het geachte Publiek van Gouda en Omstreken dat hij gedurende de twee PINKSTERDAGEN en den volgenden dag is geplaatst met ziJne net ingerichte Poffertj eskraam op STOLWIJKERSLUIS nabij GOUDA Hopende met een druk bezoek vereerd te worden beeft hij de eer te zjjn UEd Dienaar T H VAN m ST EEN Geurige ïheeén Uit het Magazijn van M RAVEN8WAAY en ZONEN Gorinchem in verzegelde pakjes van 5 2 j en 1 Ned ons zjjn verkrijgbaar bjj M VAN DEK BURG Wjjdstraat A C I BEICK Tandarts nieuwe wet Aoormalig adsistent van wijlen den Heer A J W KOENAART dagelfjh s te consnlteeren Weste Wagenstraat 54 Rotterdam Eau Merveiileuse prjjs per fl ƒ 1 00 alleen bij Louis P VI ELTER 193 WESTHAVEN 193 Mooiste HAARKLEÜRMIDDEL zonder huid te beschadigen of linnengoed te vlekken Kj Ter ïooritoming van misverstand zjj by deze herinnerd dat het BUREAU der OOVD8CHE COURANT voortdurend blgft gevestigd Langde Tiendewegf D 60 terwfll de DRUKKERIJ dezer Courant gevestigd bljjft AIOLEIWVERF B 28 Zoowel de brieven voor de Redactie als voor de Administratie moeten bezorgd worden op bet Bnreau Men wordt verzocht geen brieven voor de Redactie aan particuliere adressen te doen bezorgen daar dit vaak aanleiding geeft tot vertraging BINNENLAND GOUDA 3U Mei lbs2 Heerli kCT loraeuche pinkatcnlaj en dan wij i ieren eD eergisteren cerieril hebben te midden van jong groen en kweelend Kevcgelte znllen weinigen onzer hengen AU anoude wrrd le dag van gisteren door elkeen op eijiie wgze aau uitspaiinit g gewijd Rijtoeren en uitstapjes waren aan de orde BtolwgkersIaiB had drak bezoek Diegenen onzer stadgeuooten eu wij zagen er vele die hun vrijen dag te Soheveoingen iu de oosschen en aan hel zeeetrand doorbrachten hadden waarlijk niet de slechtste keus gedaan Zulk een prachtige avond met oDbeAchrijfelyk sohoonen zonsondergang gevolgd door helderen maueai ijn is leli in bet hartje van den Scheveningschen leaton eene groote zeldzaamheid Duizenden onzer landgenooten waren er samengekomen doch voor zoover wij weten is alles in de beste orde afgeloopeo De Minister van binnenlandsche zaken brengt ter kennis van belanghebbenden dat met 1 Sept mber 1S82 de betrekking van leeraar in de scheikunde aarden delfstofkunde aau de Rijks hoogere burgerschool met vijfjarigen oursus alhier te vervullen is Jaarwedde ƒ 1800 Door den minister van financiën zijn benoemd tot voorzitter der oommissie voor de herziening der belastbare opbrengst van de ongebouwde eigendommen o io bet sohattingsdistrici s Gravenhage de heer G L J Boa bui genieester der gemeente Zcg a l te Zoetermeer in hei schattingsdistrict Rotterdam P C Stoop burgemeester van Zevenhuizen Bleiawijli eu Moercapelle te filciswijk Op 7 Juni e k zullen te Schoonhoven een vóóreu een namiddag harddraverij gehouden worden Op grond van ondervinding heeft de commissie besloten de baan te verleggen naar het einde van den Opweg zoodal nu gebruik kan worden gemaakt van de langs de baan gelegen landerijen en de commissie geen kostbare tribunes behoefi te doen maken Daar de weg zonder boomen is heeft men vau de landerijen af een prachtig gezicht op de baan Eindelijk zal te Haastrecht in de volgende maand de aanbesteding plaats kunnen hebben van de nieuwe school en onderwgzerswoning Na maandenlange zwerftochten zijn de bestekken en teekeningeo door den disirictsschoolopziener en het toezicht op de schoolgebouwen goedgekeurd teru gekomen Voor Haastrecht en Vlist lal de ijk plaats hebben op Vrijdag en zaterdag 9 en 10 Juni a s De heer P L Blijenburg te Woerden heeft met goed gevolg examen gedaan als surnumerair bij de registratie De begrooting voor het hoogheemraadschap Krimpenerwaard dienstjaar 1882 83 is vastgesteld op ƒ 86 061 97 in ontvangst en ƒ 85 920 in uitgaaf zoadat er een vermocdelyk batig slot is van 141 97Vf De omslag pn H A is bepaald op 6 Ter eere van den te 0 dewaier geboren grooten godgeleerde Arróinius heeft de gemeenteraad aldaar besloten een nieuw aangebouwd plein den naam te geven van j rmiaituplein Tot onderwijzer aan de school met den Bgbel te Woerden is benoemd de heer J J A Van Wermeskerken pred te Zeist De thans afgeloopeu handel in boomen en planten te Boskoop was het gebeele voorjaar zetr levendig en de prgzen hielden zich goed staande Duizenden coniferen rhododendrons en vele andere soorten van planten werden weder naar het buitenland verzonden De kweekerijen breiden zich nog steeds uit en beslaan thans stellig meer dan 400 hectaren De sardbezieén poUen ontwikkelen zich bij dit groeizame weder zeer voordeelig eu beloven eeu goede opbrengst In de week tusschen 17 en 34 Juli a s zal te sHage de hardriraverij met jeezen vanwege de afdeeliiig s Gravenhage der Hotl Maatschappij van Landbouw gehouden worden Bet turtlag mor den taniiouK in Nedtrlani i n 1880 is bij de uitgevers van Weelden en Mingelea te s Hsge verschenen Het it evenals het vorige duor den directeur der Bijksltudbouwschool den heer Jongkindt Caninck op iaat van den minister Van waterstaat enz opgemaakt Het bevat o a eeu grapbisch overzicht in kleurendruk van de bestemming der gronden in de verschülende provinciën en een aantal afbeeldingen van sobadeljjke dieren Io dit verslag vindt méb ie volgende vergelqkende opgave van het aantal stoomwerktuigeu in gebruik bil den landbouw over de jaren 1877 80 1877 1879 1880 Stoomploegen 4 m 44 pk 3 m 28 pk 3 m 28 pk l or8chwerkluig 39 203 92 613 94 514 Over werktuig 53 341 35 230 37 249 Sam 96 met 589 pk 130 met 771 pk 134 met 791 pk Uit de tabel omtrent de landbouwwerktuigen ten jare 1880 in gebruik blijkt dat er in Zuid Holland waren 129 rijenzaaim achines 37 schoffelplorgen 13 graaiimaaimachines 153 grasmaaimaohines 203 hooischudders 400 paardenhooibarken 170 dorschwerktuigen door paarden gedreven Nog bevat het verslag uil Zuid Holland de volgende bijzonderheden Le Leimuiden werden van de hier bedoelde werktuigen alleen paardenbooiharken gebruikt te Waddiuxveeu zijn 3 voorploegen io gebruik gesteld uit Woubmgge berichtte men dat het meeste hooi uit de hand gemaaid is een gevolg van de lage dagloonen der grasmaaiers zoodat niet alleen geen nieuwe maaiwerktuigen wolden aangeschaft maar de reeds aanwezige ook minder dan anders gebruikt worden Te Zuidlande waren eeu lieiteleg en vgf vlasbraakmachines in gebruik terwjjl te Ondenhoorn de zaaiwerktuigen steeds best voldeden De Arnhemsche liberale kieavereeniging Arnhem heeft een niet talrijk bezochte maar belangrijke vergadering gehouden ter bespreking van het liekende rapport van de Commissie van gedelegeerden uit vrijzinnige kiesvereenigingen in Nederland Na eeu uitvoerige discussie werd besloten le antwoorden Io dat de fciesvereeniging rnhera van oordeel is dat grondwetsherziening niet alleen wenschelijk maar ook verkrijgbaar is wanneer het werk Ier berzieniüg maar spoedig en ernstig in den lande wordt voorbereid 2o dat op het punt van censusverlaging de Verceniging zich met het rapport der commissie vereenigt 3o dat de andere punten vaste kiesdistricten en groote kiesdistricten enz in den tegenwoordigen stand van het vraagstuk voor eene bevredigende oplossing niet vatbaar zijn Men ziet dus al weder dat de Goudsche kieavereeniging Borgerplicht in haar fvroeger door ons vermelde meening dat de grondwetsherziening mogelyk is niet alleen staat Tegenover de tegenstrijdige berichten der verschillende bladen zon de AmtterdamKhe Courant het niet overbodig achten indien Nederland door eene enkeU officieele of officieuse mededeeliug op de hoogte werd gebracht van den toestand waarin zijne regeering zich op dit oogeoblik bevindt De weosch is zeker niet onredel k iioch ongepast maar het uitspreken ervan zou bijna doen denken dat een buitenlandsch orgaan aan onze toestanden vreemd hem had doen hooren Het geheele openbare leven het begrip dat er eene openbare meening bestaat het besef dat deze eene werkelijkheid is dat hel bestuur des lands belang in haar moet stellen en haar ver antwoording en opheldering schuldig is dat alles ia in Nederland zeer weinig ontwikkeld Daardoor is onze SlaaU Courant niets dan een repertorium van besluiten en mededeelingen tot welke de regeering door de wet verplicht is maar heeft zij niets van een regeeringsorgaan Daarom is ook de officieuse pers een schadelgk uitwas der officieele in Nederland onbekend en onmogelijk De regeering zoomin als de meerderheid der ambtelijke lichamen en personen gevoelt de noodzakelijkheid om onder het publiek eenige inlichting of ecnig denkbeeld te verspreiden omdat het beslaan vau t pnbliek ala denkend en oonleelend wezen niet genoegzaam erkend wordt Men doet wel eens op sommige oogenblikken wanneer t in de kraam te pas komt alsof men t erkent maar de handelingen zijn met die erkentenis gewoonlijk in strijd Dit allea zou nu weder in t buitenland vreemd ongehoord en onmogelijk klinken Van welk land men t ook verwachten zou vas het constitationeele parlementaire om zijne vrijheidsliefde en onafhankelgkheidszuoht beroemde Nederland niet Toch it bet zoo Dat is de reden waarom geen Nederlander op dit oogenblik iets weet van den toestand waarin zyn regeertng zich bevindt En aangezien het eeu kwaad gewoonlijk het andere lot gevolg beeft is ook in t algemeen de onverschilligheid zoo groot dat het eigenlijk niemai d interesseert De eene krant vertelt dit de andere wat anders en de enkele personen die werkelijk Op de hoogte zijn vermakea zich misschien uitnemend met de praatjes waarmede men zich bezig houdt Ziedaar de achting waarin pnbliek bij regeering en omgekeerd regeering bij pnbliek staat De Anuierd Cl heeft zeker in een oogenblik van vergeetachtigheid of illusie gesproken alsof deze dingen niet atzoo waren J u Ct Door B en W van Amsterdam is een uitgebreid rapport aan den raad ingediend nopens de plannen tot beursbonw vergezeld van een nieuw voorstel Omtrent dit nieuwe plan zeggen B en W het volgende Wg wenschen voor den beursbouw een terreio te bestemmen thans ingeooraen door een deel van het tegenwoordige gebouw eu verder te terkrggen door aanplemping in het Damrak n onteigening van het blok huizen begrensd door den Dapi den Vijgendam en de Warmoesstraat tot even voorbij de Papenbrugsteeg Dit kan geschieden roet behoud van zgwegeo langs het Damtak van 30 tot 34 M èn langs een deel der VVarmoesstraat van 18 a 23 M terwgl aan de noordzijde van het te stichten gebouw dat eene oppervlakte zal innemen van 6 700 M een ruim plein gevormd wordt De demping van het Damrak moet in dit plau worden voortgezet tot buiten de waterkeenugeo onder de Xieuwebrug al rekkende het gedeelte buiten de wederiijdscfae rooilijnen van de Prins Hendrikkade tot terrein bestemd voor plantsoeuaauleg en voor wegverbreeding dit laatste in verband met de te verwachten toeneming van bet verkeer op dit punt na opening van het Centraal Station terwgl de in het Damrak aan te winnen grond op oordeelkundige wijze verdeeld alsdan ter bebouwing kan worden verkocht Ten einde tot zoodanige verdeeling te geraken is over het midden van dat terrein eene 10 M breede passage gedacht gevormd door aan weerstgden op te richten winkels met bovenlokalen welke passage in het midden eene rotoode verkrggt op het punt waar tegenover de Oudebrugsteeg gele