Goudsche Courant, woensdag 31 mei 1882

hare roormalige landgenoot t t later eo rustiger tijden kan bewaard worden De vrees voor de nihilisten is natunriijk weder de oorzaak van dit uitstel De vrees is dan ook in den laalsten tyd in eiken roaiitregel der Russische regeeting te herkeanea Of de verschijning ran Loris Melikoff aan bet Petersbnrgsohe bof in dezen toestand eenige verandering zal brengen zal de toekomst leeren Geheel onwaarscbijil is dit iotutscbeu niet Ëveum n kan men alle verband ontkennen tusschen de komst van genoemden generaal eo ile veranderde houding der regeering tegenover de jodenvervolgingen De Itaiiaansche kamer heeft aan de regeeringvergunning gegeven tot bel verlengen der bandelsec scheepvaarttractaten met België Engeland Spanje Zwitserland en Doitsehland tot 30 Juni 1888 Dit besluit is gegrond op de bewering der Itaiiaansche afgevaardigden dat de beslaande tractaten aan Italië minder voordeelen toestaan dan aau debetrokken landen en dat hel dus niet meer danbillijk is zoo voor Italië bij nieuwe trarUten debehandeling op den voet der meest begunstigde natie wordt bedongen De Efectönbeurs XXL Amsterdam 29 Mei 1882 Ook rie afgeloopeo eek onderscheidde zioh door geringen handel doch vry vaste stemming voor Europ waarden Zaterdag vooral waren deze soorten zeer ferm Amerik Sparen bleven flauw en niet geanimeerd De obligatiesoorlen waren iels beter 1 BlNNENLAKDscHE WAARDEN Sloate ondten en Premieleeningen waren nagenoeg zonder variatie Spoorteegleeningen Ook in deze soorten was weinig handel en verandering Alben aaod Ind 8p monteerden 4 pCt Tramicayleeniagem Aand Amsl Rijlnigv verloren 7 do Gooisohe tram 6 pCl Asnd Ned tram monteerden 7 do N Ind 6 N en Z Holl 2 pCt tnduitrieeü vaarden Aaud nieuwe Air Kr liepen 4 do Rolt Hv t do Sloomv am 3 pCt terug Aand Ned Bk verbeterden 2 do Ko Bk 1 pCt EcsoPEiscHE WAARDEN Stoatt ondeen Het uitzondering van een paar speculatieve soorten had de markt weinig te beteekenen Russische fondsen waren I ongeanimeerd doch de overige soorten meest vast yple noteerde Zaterdag 721 8 0 Omtrent Premie en Spterteegleeningen valt niets te vermelden Amerikaansche waakden Staattfondun Mexicanen bleven gewild onüe Jutieerden 23 s nieuwe 11 Vis Pernaoen tets hooger wegens Londensobe traag docji moeaten hun avans weer prijsgeven SpoorKegteeningen Omtrent deie soorten kan slechts herhaald wonlen wat reeds gezegd is De lage Newïorksche noleeringen iufluenoeerden op alle soorten doch vooral op de aand die meest lager belangrijk lager sloten tnduttrieele waarden Ook deze soorlen ondergingen eriiige reactie Slechts Msxwell iocome hondsl s pCt beter Prolongatie rente 4 pCi T P 3 Heden geen beurs Db NaaiuiBchinenlndusIrie Tot welke hoogte deze io verhouding eerst sedert kortea tijd bestaande industrie geklommen is bewijst een nit New ïork afpzooden teleirram Ketzëlve deelt uit hetjaarlyks verslag der Singer Manufsoturing Co mede dat ba r verkoop iu het vorige jaar het enorme cijfer van 561 306 Naaimachines bereikte Zulk een omzet van ééne enkele fabriek die meer dan een derde gedeelte van de geheele productie ii Naaimacbices bedraagt heeft voorzeker bare beteekenis en spreekt in elk geval het beste voor de deugdelijkheid van het fabrikaat toomede voor het voortdurend streven der Singer Company om altijd nog meer volmaakte werktuigen voort ie brengen In werkelijkheid gaat dan ook geen jaar voorbij tonder dat dete fabriek verbeteringen aan bare Machines bewerkstelligt en nieuwe hulpapparaten of geheele nieuwe Machines uitvindt Het is daarom ook geen wonder dat haar fabrikaat algemeen het meest getochte is en er overal de voorkeur aan gegoen wordt te meer ook omdat de instellingen dezer MantsSihappij den aankoop barer Mhchines bijtonder vergemakkelijken en de grootste garantie voor dengdelykheid en soliditeit opleveren Laatste Berichten Konstaatinopel 29 Mei De ministerraad heeft gisteren berandslaiigd over eene eveotueele Turksche militaire interventie in Egypte die moet plaats hebben op dtn grondslag van soiivereiniteit des Sultans over Egypte erkend door Europa en niel binnen te nauw voorgeschreven grenzen Kaïro 29 Mei Arabi pacba eischt dat de Khedive zyne circulaire tal intrekken betreffende bet tegenhouden van oproeping onder de wapens nnheid tot bet geren van een doorgang noodig ia Binten de paaaage eindelijk en tegenorer de hniien mu iiet Damnk wordt op deie wyie terrein rerkregea geaohikt foor den bouw ren hniaen aan eene aldaar te rormen ttraat breeder dan de Sarphatistraat en beter dan deie roor het verkeer geëigend Langa de aohtergereb Ten de hniien aan de Warmoeiatraat kan Toorts eene straat ferkregen worden Tan 16 M Deie kan op die breedte reeds dadel k tonder eenig beswaar worden aangelegd orer het op de teekening met bruine araeeriugen aangeweien gedeelte Toor het Terder gedeelte lal medewerking der eigenaren Tan sommige peroeeleo in de Warmoesitraat noodig zgn Haar wij twijfelen niel of deze tal in de toekomst en reeds spoedig worden ferleend daar terstond het belang lal worden ingeiien om de achtergefels thans aan het water nitkomende te veranderen in Toorgerels aan een breede straat gelegen In elk geral ui zelfs TÓ Sr de straat aldaar Of er hare geheele lengte derolle breedte verkregen heeft de tydelyke toestand iet loo groot beswaar opleveren om niet terstond tot de uitvoering van het plan te kannen OTergaan Indien Uwe Vergadering bereid wordt bevonden om de gelden welke de verkoop der bouwterreinen ia de Öeroeentekaa zal doen vloeien na aftrek van het bedrag voor de na te noemen werken te bestemmen tot kwgting althans van een gedeelte der kosten van onteigening en beursbouw achten wij daarmede eene oplossing gevonden welke geene te groote ofifer van de gemeente vordert de rechtmatige eisohen van den handel inwilligt het verkeer ten goede komt en teer zeker strekt tot verfraaiing van een aanzienlijk stadskwartier waarin het verkeer bg toeneming drukker wordt Omtrent onderaardacbe telegraaflijoen deelt Eigen Buird het volgende mede Het Ministerie van Openbare werken in Fraokrqk doet op het voorbeeld dat Duitschlaud gegeven heeft de hoofdlynen der telegrafische gemeenschap ondel den grond aanleggen Zoo is nu de telegraafIjju tassohen Farqs en Lyon geheel gereed terwql nog andere zatlen volgen De telegraafkabel die voor deze lyn gebezigd is is opgesloten in een yzeren buis van dertig centimeter middelign welke tot op een diepte van één meter in deu grond gelegd is De hoofdkabel bevat zeven afzonderlgke kabels ieder met zeven draden Men heeft delyn in seotiën of afdeelingen verdeeld die een lengte van vijfhonderd meter hebbeu en die verdeeling ia werkelijk noodig ten einde by voorkómende storingen gemakkelijk en spoedig te kunnen nagaan welk gedeelte van den kabel herstelling vereisoht Het spreekt wel van zelf dat een dergelyk stelsel van telegraafdraden groote voordeèleo heeft boven het loogeaaamde bovenaardsche stelsel daar de draden hier byna geheel buiten de atmosferische invloeden staan en de overseining van telegrafisohe berichten dns steeds zoo goed als ongestoord kan plaau vinden maar het zal te bezien sta n of de sterke inductiestroumeo die zich in die kabel van tijd tot tijd ontwikkelen niet een vrij grooten hinderpaal zullen opleveren waardoor de bruikbaarheid van dit stelsel in geen geringe mate wordt verminderd Een dergelijk verschijnsel tooh aohynt zich in Duitschlaud vertoond te hebben waar zooals men wret dit systeem reeds op verschillende hoofdlijnen is toegepast Door het hoofdcomi é tot ondersteuning der vervolgde en hulpbehoevende Israëlieten in Rusland is thans een vlugschrift uitgegeven dat mededeelingen bevat over den aard der bevolking Die mededeelingen zijn niet nieuw Veel er van isreeds door de dagbladen bekend gemaakt Maarznlke zaken kan men niet te dikwijls hooren Gruwelen als daar worden beschreven zijn voor velenzoo volmaakt uit den lyd dat men aanvankelijkweigert e te gelooven Eerst wanneer telkens entelkens weder door geloofwaardige personen wordtgeiegd dat die barbaarsohheden inderdaad hebben plaats gehad vestigt zich langzamerhand de overtuiging dat wezenlijk niet werd overdreven Het uitgeven van dit boekje is dus een nuttig werk enwij twijfelen niet of menigeen zal na de lezing niet aareelen om de pogingen van het comité wakker te steunen Er is reeds veel gegeven Voor ons landin vergelijking met andere zelfs zeer veel Maar dit vele is inderdaad nog weinig wanneer men eenig denkbeeld heeft van den bitteren nood die gelenigdmoet worden Naar aanleiding van de nieuwe voorschriften betreffende den schoolbouw sohryft De Wekker o a Wel is het bejammeren dat de eerste regelingSix loo onbedacht en gebrekkig is geweest want vaopaar zooveel bezwaren bij den schoolbouw in onderscheidene deeleu des lands nu reeds gerezen vomUut itife UfeMtamd tegen het openiaar imderKya te r He vrteger niet bettoni Hen had eenvoudige dtgeiyke bepaalde eisohen moeten stellen wier opvolging zoo gebiedend noodzakelyk was dat alleen tegenstanders quand même in oppositie hadden kunnen komen Nu dit qiet geschied ii is er veel malaiae geboren die niet gemakkelyk weer weg te nemen is Zoo hebben dan volgens het getuigenis van De Wekker zelf de overdreven eischen der onderwijsvrienden reeds bewerkt wat wij vreesden en en meermalen voorspelden têgenttani tegen de openbare ichool getneit nsar die troeger niet ietlond een malaue geboren teorden die niet gemakkelijk wuer teeg ie aeMM i Als dit reeds het gevolg is van de regeliog Six wat bezwaren varen er dan ontslaan als de voorschriften der bekende schoolcommissie gevolgd waren geworden Ën mocht eenmaal ook de regeling Pónacker Hordijk weder door een andere vervangen worden wy zouden in overweging geven den jongsten raad van De Wekker gelyk aan den vroegeren raad van de Jmi Ct op te volgen en zich te bepalen tot die eenvoudige eisohen wier opvolging gebiedend noodzakelijk is Wy achten het intusaohen een gelukkig teekeu dat ook de vonderwijsvrientlen inzien dat men ook voor het ouderwy s te veel eisohen kan Men maakt het Jlg Dild m Ned Indie opmerkzaam dat het vonnis van de crimineele rechtbank te Djokjokarta waarby een 80 jarig inlander zes maanden kreeg omdat hij bij ecu maalfeest op een hem door een inlander aangeboden stoel was gaan zitten en zich eerbewyzeu o a den voetkus van adellijke personen had laten welgevallen wel is waar vreemd gestyleerd en gespeld was maar wat den inhoud betreft de kreten van verontwaardiging en spot die er over zijn opgegaan niet verdiende omdat het geheel volgens de wet was Terwijl Europeanen vctlgens art 189 Stw gestraft worden wegens het in het openbaar ongereohtigd dragen van een kostuum een uniform of een eereteekeo of het tich ongereohtigd aanmatigen van titels wordt volgens art 191 Strafw voor Inl de inlander daarenboven ook nog gestraft wegens het ougerechtigd voeren van een ondertekeidingêteeken in caau de stoel of een gêtaateie in casu de delïleerende begroeting met voetkus die alleen aan een hoogeren rang of titel dan den zijne zijn verbonden Het doel dezer bepaling is het bewaren van het prestige der uiterlijke hiërarchie onder de inlanders Men moge het veroordeelen en belaehen dat men door geheel vrijwillig een hoogbejaard geëerd grijsaard een onderscheiding toe te kennen en met een staatsie te omgeven die gewoonlijk verbonden zyn aan een rang of titel reiken de oude niet heeft hem aan straf blootstcltj maar de wet wil het zoo zegt het Ig Dgm L épertier te Brussel verschijnende begint Kyn nr van II Zondag met het bericht dat volgens officieele mededeelingen die het blad ontving de Fransohe autoriteit te beginnen met 16 Mei betzelfde inkomend recht van postduiven gaat heffen als van gewone duiven en wel naar het volgende tarief Herkomstig uit Nederland algemeen tarief 20 fr per 100 kilo bruto Herkomstig nit België 6 fr per 100 kilo bruto Deze bedragen moeten betaald worden aan de stations van vertrek by de aangifte der verzendingen Dadelijk zoo voegt de redactie van genoemdweekblad aan haar bericht toe nadat wy vandaten maatregel kennis genomen hadden hebben ij ons gehaast ons te wenden tot den heer baronBeyens minister van België te Parijs Wij hebben zijne tnsachenkomst gevraagd biJ de Regeering der Republiek omdat deze moge besluiten tot het intrekken van een maatregel die door niets gerechtvaardigd wordt wat betreft de verzendingen vanBelgische postduiven bestemd om in Frankrijk te warden losgelaten Ldb Ct Pe bekende Belgische meteoroloog van Rysselberghe heeft een hoogst belangrijke uitvinding gedaan Hy heeft namelyk een toestel bedacht door middel waarvan het telegraafnet Kan worden gebezigd voor de telephonic Naar men verneemt doet de afstand niets ter zake En t geen oog hooger waarde geeft aan die uitvinding dat men den telegraafdraad voor ile telephonisohe gemeenschap gebezigd tegelijkertijd kan gebruiken voor telegraphisoh verkeer In Engeland heeft men zich sedert gernimen tijd met dergelijke taak bezig gehouden maar zonder noemenswaardig gevolg Met aanwending van den toestel des heeren van Rijsselberghe heeft men onlangs een telephonisch en een telegraphisch bericht uif Brussel naar Parijs gezonden per telephooii zond men een mededeeling aan den heer Cocbery rainisjer van openbaar verkeer en een telegram aan den heer Caël directeur van den telegraafdienst mede te Parijs Om deze beide mededeelingen te doen gebruikte men een en denielfden draad en wel tegelykertijd De heer Cochery verstond zóó duidelijk de gcnroken woorden als waren zij hem per localen telephoondieMi toegekomen Nu dergelijke verbinding op zoo grooten afstand met het beste gevolg wordt bekroond rijst als vanzelf de vraag binnsn boe weinig tqd tullen wij op gelijke wijze met Petertbnrg met New ïork en met nog verder verwijderde plaatsen per telephoon in verbinding staan F In elk genl is de weg daartoe reeds gebaand Het jongste nummer van de Academy 13 Mei maakt met veel lof gewag van eene tentoonstelling van Nederltndsche schilders in waterverf die thans by de firma Goupil te Londen te zien is Oeen volk zegt geuoemd weekblad weet smaakvoller de doorschijnende kleuren te gebruiken en er meer zuiverheid en kracht in te leggen Wie rijke maar sobere kleurraeogeling op prjs stellen wie smsak vinden in schetsen nit het eenvoudige landleven in eene frissohe luoht van zee en weide zullen met onverdeeld genoegen kennis maken met de proeven van deze moderne Hollandscbe schilders Israels Ariz Mesdag Maris Mauve Blommers Sadée en de overigen De landschappen van Vrolik zijn even oorspronkelijk als meesterlijk en Du Chattel it eveneens een sdtUder die veel belooft Er zijn gewoonten en rermaken die eenmaal in het leven der volken een groote rol speelden maar die langzamerhand hun aantrekkelijkheid schenen te vertiezeo om ten laatste geheel tot de geschiedenis te behooren Tot deze gewoonten vermaken darven we t waarlijk niet noemen behoort de zoogenaamde lailak met welken naam men algemeen in ons vaderland den Zaterdag voor Pinksteren placht te bestempelen nog weinig jaren en de naam zal ook in deze beteekenis althans verloren zijn De oorsprong van de gewoonte om hen die op den dag voor Pinksteren wat Uat in de veeifeo bleven op meestal onhebbelijke manieren aan hun vergrijp tegen een heerlijken Mei of Juniraorgeo te herinnereu is van overoudeu tyd Reeds op 1 Mei vierde men in oua vaderiand bet feest van den Meiboom Misschien waren heerlgke Meidagen zooals we te dit jaar bij uitzondering genieten in vorig eeuwen regel Welnu nis Mei op het einde liep en Pinksteren naderde was het de tijd dat de natuur op het schoonst zioh vertoonde Dan moest de morgen ook genoten worden en hij die dan lang in den Witten Doelen zooals de Amsterdammers schutters in hun hart de onderwetsohe bedstede noemden vertoefde Ijij moest er aan herinnerd worden dat de morgenstond geen lood maar goud i k den mond heeft Deze gewoonte op zich zelf nitstekend goed omdat de eene mensoh den auderen wel eens mag berin neren dat tyd een te kostbare stoffe is om die met lang slapen te verspillen deze gewoonte gaf in den loop des tyds aanleiding tot allerlei baldsdigheden soodat in verscheidene steden keuren tegen den FinxBternacht werden uitgevaardigd zoo te Amsterdam in 1B97 en 1600 t Sobynt toen ook vry erg te zijn geweest want op Vrijdagavond begon de ruwe pret reeds zij hield den gaoscheu nacht niet alleen aan maar men knoopte er den Zaterdag nog bij en aan vechtpartijen met eerzame huisvaders aan wier deurklopper een of ander dood dier uit de stadsgracht opgeviseht werd gehangen met het noodige rumoer er bü aan dergelijke vechtpartijen was geen gebrec Indien weinig hedendaagsehe novellisten scherper gecritiseerd zijn geworden dan Emile Zola zoo zal men toch moeten toegeven dat hij aangemoedigd is geworden op eene wyie die het begrijpelijk maakt dat hij op den eens ingeslagen weg is blijven voortgaan Het geldelijk succes toch dtt zijn werken hem hebben aangebracht is enorm en overtreft verre dat van andere schrijvers die door een schoooen inbond met een sohoonen vorm te corabineeren ons ongetwijfeld werken an hoogere kunstwaarde hebben geschonken Van de Nana alleen zijn meer dan 11 è 900 exemplaren verkocht van de Juovmoir 97 000 van Üne page d ammtr 43 000 van La Ourée 24 000 en van la foute de l AUi Mouret 23 000 terwyl van zijne andere minder belezen werken te tarnen ongeveer 70 000 ex verkocht werden Daar nu de schryver in frankrijk van elk exemlaar één franc ontvangt beeft Zola zioh in teer orten tijd het niet onaardige fortuin van 350 000 fr verschaft Daarbij komen dan nog de niet onaanzienlijkei tantièmes voor die werken welke op het tooneelwerden opgevoerd en de nog grootere sommen diehij van die dagbladen ontving waai in zijn romansals feuilleton hun intrede in de wereld maakten Het ie daarom te verklaren dat hy de kundigecritici die zyn talenten in een andere richting aanhet werk wensohten te zien liet praten Moet menZola daarvan een verwijt maken of het publiek dat zijn werken verslond De vootstelliog van la Dame aux Cam liat ten vosrdeele van de weduwe van den decoratie schilder Chéret te Parus gegeven heeft een sucee gehad dat eenig raag hee en Het geheele stuk waarin Sarah Bernhardt voor het eerst te Parijs de hoofdrol vervulde en de rol van Dural door baar man den heer Damalas werd gespeeld die ais auteur den naam van Donl heeft aangenomen waar de zuster van Sarah als Nipkette optrad en alle andere rollen zelfs die der figuranten door artisten van naam in de grootste volkomenheid werden weergeven heeft een buitengewoneu indruk teweeggebracht De ontvangsten hebben dan ook het kolossale cyfer vad 69 061 fr bereikt en de toekomst dier benificisnt is dus in dezen een schittereoden avond verzekerd geworden De schrijver Alexander Dumas heeft van lijn recht voor den avond afstand gedaan Ben uilgelezen schare woonde de voorstelling bij Het beroemdste en schoonste uit Parys was tegenwoordig Kunst en adel hadden h edelste verlegenwaordigers afgevaardigd De plaatsen werden buitengewoon hoog betaald Een der dames zeide bij het heengaan Ik heb 500 francs voor mijn loge betaald maar ik heb roor 200 fr tranen gestart Buitenlandscli Overzicht Het Ëogelsebe Lagerhuis werd tot 1 Juni verdaagd na nog een zitting te hebben gewyd aan de lersche dwangwet Wanneer die nu klaar zal zyn is nog moeilijk nit ie maken bet aantal amendementen vermeerdert steeds en de lersche leden zullen niet nalaten daar lang over Ie pralen 47 liberale afgevaardigden hebben een adres gezonden aan Gladstone waariu zy aandringen op een karteren duur der wet en op wijziging der artikelen betreffende de bedreigingen in kranten en vergaderingen De Daily Nem breekt opnieuw eeu laua voor de vrijheid van drukpers en beweert dat beperking bier niets baal zij zon alleen ten gevolge hebben dat de lersche fgevaardigden iu het Lagerhuis nog grooter mond opendedeu terwijl niemand kan verhinderen dat bun redevoeringen gedrukt en verspreid worden De conservatieven zyn geneigd de Regeering te ouderstennen maar op voorwaarde dat de dwangwet niet te veel verwaterd worde wa irop van radicale zijde veel kans bestaat Komt de pachtwet tot stand dan tullen de Ieren naar bet ziiAi thans reeds laat aanzien het voordeel opsteken maar overigen dezelfde blijven zij willen eigeimars zyn van den grond en daarmee is de nationale zelfstandigheid slechts een qnaetlie van tijd Vrijdag heeft de heer Gladstone in het Brilsche Lagerhuis verklaard dat de Regeering zich niet verbinden kon om zooder raadpleging van bet Parlement geen geweld in Egypte te gebruiken maar dat maatregelen van dien aard waarschijnlijk niet noodig zouden zyn Alle verdere discussie over het Egyptische vraagstuk achtte hij voor bet oogenblik ongeraden en nadeelig De verstandhouding tusschen Engeland en Frankrijk was niimnntend en hij sloot zich zonder voorbehoud aan bij de hoopvolle verwachtingen welke door sir Charies Dilke en lord Granville ten opzichte van den waarschyclyken loop van zaken waren uilgesproken Volgens eene dépêche oil Cairo van Zaterdag heeft het Egyptische kabinet den strijd niet volgehouden maar tijn ontslag genomen Terwijl de Fransche ministerieele bladen binne bijzondere tevredenheid over het aanblijven van deu heer Léon Say als minister van financiën te kennen geven zijn de Gambettiscbe organen en die van de uiterste linkeriyde zeer ontstemd over den afloop Ier ministerieele oriois Zij verwijten den heer Léon Ssy gebrek aan vastheid van karakter en meeneo dai ook het aanzien der Kamer door baar votum van vertrouwen niet gewonnen heeft Orerigeni viodt men ook onder de ministerieele partij enkele sfgevaardigden die van meening zijn dat de heer Say zonder eenigen degelijken grond yn ontslag nam en het beter ware geweest indien het geheele incident vermeden ware geworden Te Beriijn wordt moeite gedaan om de werkiaaroheden van den Rijksdag zoo in te richten dat bij 30 Juni kan worden gesloten Het denkbeeld van Wiodthorst om permanente commissies te benoemen treedt geheel op den achtergrond van een nieuwe coramissie boort men niets meer Bismarck gast lang am vooruil by de heropening van den Rijksdag wordt hg te Beriijn verwacht maar het is twyfel achtig nf hy aan de werkzaamheden zal kunnen deelnemen hij knn niet lang taan Het dezer dagen algemeen verspreide gerucht dat het kroniogsfeest vau den Keizer van Rusland definitief tot het volgende jaar is uitgesteld wordt thans in berichten uit Petersburg bevestigd De toebereidseleu voor de plechtigheid zijn nu gestaakt terwijl het inmiddels gereed gemaakte huldendres der Deensohe vrouwen aan de Keizerin van Rusland Parijs 29 Mei Volgens de bladen wordt e onderhandeld orer de zending van Fransche en En gelsche gedelegeerden naar Cairo in vereeuingiog me Tnrksche gedelegeerden BESMETTELUES ZIEZmiN POKKEN De BURGEMEESTER van Gouda Gezien art 21 üer Wet van 4 December 1878 i houdende voorzieningen tegen Besmettelijke Ziekten StaaUbiad No 134 Overwegende dat de POKKEN in deze Gemeente epidemisch voorkomen Maakt bekend dat gednrerde de week van 20 Mei tot 27 Mei 1882 door die ziekte zijn aangc tast 1 persoon en daaraan is overleden 1 persoon Gouda den 27 Mei 1882 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Burger i ke Stand Oouda GEBOREN 28 Mei AdIodiui oaderi H C Boagtn en J M Kgoleo Martini Chriitiaa oadcrt E de loog e OVERLEDEN 26 Mei E de Jong 3 m C P P t 2 m 27 P Dubbel 2 j H O JoDHerbeM 4 w 28 S OileiD 1 j 6 D C Polet h m V vstWijil 2 m K Rletfcld wed C Eegdemau 82 j 2 W Verweg 2 m F C Boamisi Ij 1 n i da Brugn 1 j 10 m Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten u 13 lot 25 Mei 1882 Moordrecht GEBOREN Aagje JobaDoa ooden W Tom Ai en A Toss Oouderak GEBOREN Margje ouden C Verbsrg aa M Bar Sf OVEBLBOEN i D Veracbsur 72 j ONDEBTROUWO 1 vas Wyk 27 j Oaderkerk saa 1 IJimI en de Joog 20 j A Harreman 21 j es A tan der Poel 23 j Stoiw k GEBOREN Vlsaa oodera J Bargar eo J Bak n ondera D Borger eo L lao Eyk Wilbebaisa Corielis onderi D C de Kooiog eo J P in DrieL Flelertje ooders B Kool en O Sloor OVERLEDEN H an Dam 12 j J Borger 1 d E vaoSpengen 12 m A Verborg 83 j P Kool 1 d ONDERTROUWD P Noomeo en L Koolwijk Haastrecht OVERLEDEN J vao der jHorat 2 m D Ooaterom i w Reeuwijk OEBOItflN Margje ouden J C Roeren L van Rüiwljk Cornells ouders f van Rooo en W sn Keoipen Jobaones ouders A de Wit ea J vaa Vliet Geertroida ouders D GrocoeKheg eo C de Groot OVERLEDEN J Verweerd 26 j C Msit 62 j K Schouten 7 j Waddinzveen GEBOREN Beinier ooders R Vorans en J G Nijning Oèrard ooders J Borg en M Dook Meas ouders 6 Hoizer eu W Boer Dirkje ooders A Breedyk en C Roiteobnrg Ckiroelis Beroardos oodera D Broer en S H Doesborg Johannes ouders J Plomp ea C Brenmer Adnaoa ooders J Hremmer en A Verstoep OVERLEDEN H J Mulder 11 m GEHUWD S Shppendel en A Brouwer K ander Starren en 6 Plomp ADVERTENTIÉN Bevallen van een Zoon A J e GOEDE WAAGEN V Maahsbvebs Gouda 28 Mei 1882 ♦ Voorspoedig bevallen van een Zoon M E BIEZENAARGouda 28 Mei 1882 van Cato Heden beviel myne Vrouw van eene Dochter H W KRAMERS Gouda 30 afei 1882 Heden overleed ome jongste Lieveling PAULUS CORNELIS op den leeftfld van dertien maanden P P BOUMANb A 0 BOUMANS BiRTKis eonda 29 Mei 1882 ROOLTEER Te KOOP aan de GASFABRIEK alhier ongeveer 8000 Liters KOOLTEER a f 1 90 per hectoliter binnen acht dagen ai te halen