Goudsche Courant, vrijdag 2 juni 1882

g r a III New York 24 Mei 1882 f t rdaiii vorige jaar 561 306 Naaimachines iig ei Aianufacturing Co Voor de aanstaande VERKIEZING van TWEE LEDEN van den GEMEENTERAAD worden aanbevolen de Heereu D G VAN VREUMINGEN 1882 Bene onmBtwekkende ziekte êié een talrijke Klasse kwelt De ziekte begint met eenalichte storing der Maag maual8 zij wordt verzuimd dandringt zlj door het geheele Uch am tast de nieren aan delever het kllerbed en hetgeheele kllereustelsol terwijl delijder ondraguUjk kwijnt tot I de dood hem uit zijn Ujdenverlost De ziekte wordt dik wljls voor andere kwalen aan gezien maar wanneer men zichzelf de volgende vragen doet zal men spoedig er overkunnen oordeelen Heb Ik uu heteteo pljn ofmoeUIJkheidUdeadoinhallug Heb ik een gu voel van matheid van lijd tottijd met slaperigheid t Hebbfmde oogen een gele kleur Hebik s morgens rondom de tandenen hel tandvieesch eeb dikke kleverige slijm gepaard mil een onaangeiiamen smaak I Ig de long besUigen Heb ik pijn ndezijdcd of inden rug Heb ï = Ik Diiar de rechlerzljdo een op zetting als oi de lever grooler wordt Ben ik hardllf vlgV Gevoel ik draaierlgheid of dulzeUirhoid wanneer Ik eensklaps uit horizontalt ligging opsla Jjn do afecheldlngeu uit de nieren vuilig en lioog goklcurd met een neerslag t Js men ze heeft laten staan Begint het voedsel na hel eten spoedig te gisten gepaard met opgoblazenheld en oprispingen uit de maag Heb Ik dikwijls hartkloppingen Al deze verschijnselen zuilen zich wel niet te gelijk voordoen maar wanneer de treurige ziekte nadert kwellen zij den lijder beurtelings Al het een geval van langdurig gelijken aard is komt er een droge stootende hoest na eenlgen lijd gepaard met opgeven Bij verder verloop krijgt de huid een vuil brulüachtlge tint terwijl aan handen on voeten eeu koude kleverige uitwaiemlng komt Terwijl lever en nieren steeds meer beginnen tu Jijden volgi er rheumalische pjjn on de gewone tiehaudülin blijkt ten eeneiuale onvoldoende tegen dezelaalstekwelllui Het Is dus van het hoogste belang de ziekte spoedig en on gusr ilkte wijze te behandelen in haren eersten graad wanneer ecu klein medicament genezing zal teweegbreugen En zelfs wanneer er eene vasle werking is moet het waro middel worden volgehouden tot Ieder spoor dor ziekte venlwenen de eetlust teruggekomen is en de verl ringsorgancn tot een gezonden toestand zijn gebracht Oeze ziekte heet leverziekt Het zekerste t n meest afdoende middel er tegen Is Sclgcl s Geneeskrachtige Mrooi een plantaardig preparaat vervaardigd lo Am Tika eii te koop bij A J White 21 Farrlngdon Hoad Lou don E C Deze Siroop tast de ziekte in deu grond aan en verdrlja haar met wortel en tak uit het lichaam Bredavan de Goorbergh generaal depot voor Holland ookverkrijgbaar bij alle Apothekers in Holland Java en Koloniën Prijs vaa de Siroop l 7K van den PlliRn r O 71 VrUdag 3ml N 2773 GOUDSGHE COURA JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Wgdstraat bjj de Markt Lid van de Kamer van Koophandel y CC H HIINCE Zoon van het afgetreden Raadslid mede Lid van de Kamer van Koophandel Tel Singer Co Amste Onze verkoop bedroeg in het The Si TE HUTO te Gouda een NET BOVENHUIS 3 Kamers Keuken Regenwaterpomp enz voor ƒ 150 per jaar Een HEEBENHÜIS met TUIN voor 325 per jaar en tegen 1 Augustna een WINKELHUIS met TÜIN voor ƒ 200 per jaar te bevragen by H J NEDERHORST Geen Tandpijn meer lEDEItE GARANTIE verleenen wij aan hem die bij gebruik van Goldmanm s Keister Tandwater ooit weer Tandpijn krijgt Hij die zijn mond dagelijks met Goldmann s Keizer Tandwater spoelt behoudt zijne tanden schoon wit en gezond tot in zijn hoogsten ouderdom S GOLDMANN EN Co Dresden Marinestraat 2o Te Gouda bij A WOLFF ZALF VAN HET ROODE KRUIS MET TEER TOT BASIS In weinige dagen van alle soorten van iden kwaadsappige zweereu spleten liuld en kankerachtige aandoenlngeB StelUge wonden van den tepel ataz Men wacti DSPOT IM IlLLE aOSDI APOTBBUH Te s Hag e Snabilié Apoth irandwonden kwaadsappige zweereu spleten epel huiden kankerachlige aandoenmgr Men wachte zich voor namaak Universeel Zuiveringssout Het echte algemeen gunstig bekende tlNIVERSEEL ZÜIVERING8Z0ÜT een zeker middel tegen Maagkwalen Zuur Braking Hartwater enz is thans echt verkrijgbaar in i pakjes a 15 cent s pakjes a 2VL cent en heele pakjes a 50 cent te Gouda bij J H BOERS Apoth Bentl uiien bij Wed C deu Bouwmeester Woerden bjj 1 F Sweerman Bodegraven bij P Versloot Alphen a d Rijn bij L Varossieau Zoon Boskoop bij J van Ëergen Snelpersdruk van A Brinkman te Gouda Openbare Verkoopingfen te GOUDA op DINSDAG 6 JDNI 1882 des morgens 9 uren aan het Winkelhuis Wijk B No 174 aan de Westhaven van eene partij Nieuw KRISTAL en GLASWERK PORCELEIN en AARDEWERK SPIEGELS LAMPEN en HANGLAMPEN GALANTEBIËN enz En op ÜITSTSDAG 13 JUNI 1882 des morgens te 9 uren ten sterf huize van Mevr de Wed ROELS aan de Gouwe Wijk C No 219 van eeuen netten 1I BOEDEL waaronder 3 PENDULES 2 CONSOLES ÉTAGÈREKAST met Spiegel FANTASIESTOELEN 2 LINNENKASTEN SPIEGELS TOILET LEDIKANTEN BEDDEN en BEDDEGOED LINNENen TAPELGOED KACHELS enz Beiden dapgs voor de verkooping te zien Nadere inhchtingen zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris W 1 FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Wasschen Repareeren Opmaken D HOOGENBOOM Markt GOVDA MAGAZIJN van BEDDEN DEKENS MATRASSEN LEDEKANTEN WIEGEN enz Machinale Stoomznivering Door deze mijne behandeling worde alb Önreinheden wegyeiwmeti onverschillig of die door besmetting of andere ziekten zijnveroorzaakt T lrijke getuigschriften van eerste Geneeskundigen Op veracheKleue Tentoonstellingen met Medaille ekrooiid Het tluor M jaar sereuomiueerd Anatherin Mondwater van Dr J e OPP J ƒ 1 75 O fiO 1 flesch a ƒ 1 20 KK Hof Tandmeeêter te f eenen Badikaal p enee8middel voor elke Tandpijn alsook voor iedere ziekte der Mondholte en van het Tandvleeioh Beproefde Monilspoeling bq aanhoudende Keelziekte 1 jirnote liescb 6 kleine fltsch a ƒ Plautaardig Tandpoeder mankt na kort f ebruik de Tuudfii blinkend wit zonder ze te beschadigen Prijs per doos ƒ 0 80 Anatherin Taudzeep in glazen duozeo van ƒ 1 20 beproefd Tatidzuiveringsmiddel Be eohte aromatische 5 van Dr J G POPP zg maakt de tanden zuiver wit zonder het émail aan te doen bewaart ze voor ziekelijke en houdt den moi d frisch Het siuk kost 40 ets ei is toereikende voor een half jaar Tanliplombeerlnj praktisch en zekerst iiiidlj voor zelfploiubeering van holle kiezen Prijs per étui ƒ 2 60 Krnidenzeep nanKenoam on best middel voor Vlekken Uiislag Zomersproeteu en Puisten Hoofd en Baardschilver en Korsten I Huidkrankhedid en alle oureiuheden der bovenhnid Prijs per stuk 35 Cents Het geëerde Publiek wordt verzocht uitdrukkelijk KK Hof Tandmeester POPP s Geneesmiddel te verlangen en slechts die aan te nemen welke van mijn Fabrieksmerk zijn voorzien Depots zijn gevestigd Ie joudn bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Kotterdam bij 1 E van Santen Kolü apoth en A Sühippereijn Co blauwde porceleinwinke te s Hage bij J L F Snabilié apoth te Delft bij A j van Rijn te Schiedam bij C Malta t te Leiden bij È Noordijk te Amsler lam bij F van Windheim Co eu H H üloth k Co apotheek te Schoonhoven bij S Wolff en Zoon te Alphen bij L Vnrossieau en Zoon f Ter voorkoming van misverstand zjj bfl deze herinnerd dat het BUREAU der GOVDSCHE COURANT voortdurend bljjft gevestigd Langde Tiendewegf D 60 terwfll de DBUKKEBU dezer Courant gevestigd bljjft AlOLEJWl ERF B 28 Zoowel de brieven voor de Redactie als voor de Administratie moeten bezorgd worden op het Bureau Men wordt verzocht geen brieven voor de Bedactie aan particuliere adressen te doen bezorgen daar dit vaak aanleiding geeft tot vertraging BINNENLAND lÖUDA 1 JuDi 18D2 De IiMDMtear roor bel Geneeaknndig Staalsloe zi ht bon tkani bericht dat de poicken epidemie t Ooaila geèiodigd i te betchouwea OtU l iog 111 zeker door al on in eieteneD oet vreugde orden veruomen daaar Diet alleen rtl peraonen elden wonende rerdeu afgeschrikt Oonda te bezoeken maar idfa militairen geen verlof kondan bekomen van en naar deze gemeente te gaan Moge onze gemeente iu bet vervolg voor dergelyke epidemieën bewaard biyren I In de ziltJDg der Botlerdainsche Arr Kechtbank van Dinidagmorgen stonden o a terecht F de H arbeider te Goada bekl van mishandeling Eisch 1 raaund gev cell on ƒ 8 boete J B arbeider te Goada bekl van rebellie Eisch 3 maanden gev cell Over 8 dagen uilspraak De Stedelijke Zwemschool is Zaterdag geopend en zoowel dien dag als de beide Pinksterdagen is daarvan reeds dadel jk door verscheidene personen gebruik gemaakt Het aantal kleed kamertjes is vermeerderd by de 12 bestaande zyn 8 nieuwe gebouwd welke ruimer zyn dan de andere zoadat de zwemmers op drukke dagen minder op elkander zullen behoeven te wachten met te water te gaan dan vroeger wel eens het geval fas Als vorige jaren is de inrichting katteloot toegankelijk dagelijks van 12 tot 2 ure en Zondags van 10 tot 2 ure De welbekende verzamelaar Vl Bragge te Birmingham schijnt zich langzamerhand vau zijne handschriften en boeken alsmede vtfb zijne andere collecties te ontdoen De uitgezochte reeks van uitgaven van den Don Quijole i door hem aan de openbare boekcrg van zyne woonplaats geschonken maar helaas I kort daarna door brand vernield zijne kostbare handschriften zijn reeds ouder den hamer gebracht en thans kondigen de auctionarissen Sotheby Wilkinson and Hodge te Landen aan dat zij s mans boeken over tabak snuif pijpen enz zullen verkoopen Een der laatste nommers 261 bevat in zeventien dikke folianten cenige duizeiide loise stukkeu over deze onderwerpen byeen gebonden waaronder vele prenten labaksverkoopersmerken en dergelgken welke gedurende een tgdvak van dertig jareu z jn bijeengetameld De nommera 268 eu 257 zijn voor Nederland van iwlang Het zgn de ootspronkidyke gildeboeken en andere archiefslukken behoord hebbende aan bet pijpenmakersgild te Gouda De heer Bragge plagt te eggen dat hij die bescheiden na zijn dood aan eene Nederlandsohe inrichting wilde vermaken maar niet aa de sUd Gouda welke zich die schat onwaardig had getoond door te dulden dat hij er zich van mefster maakte Hg sohgnt later van voor lil t men veranderd te zijl Ziehier de beschrijvingelke bg die nommers fporkomt 256 FipeinakersGnild of Gouda The flriginal Records with the Constitution Laws and Apis 1660 to 1724 in 1 vol morocco antique FurehMed from M Van der Wantby mr Bragge the latter has added drawings ofthe whole series of 504 Trade Marks grsnt bgthe Guild ith names of the respective owners from1680 to 1870 267 Pipe makers Guild of Gouda The original Grants KeMtnttou Petitions and thePapers of the Guild 188t 1816 in 3 vol moroocoantique Purchased from P Van der Want of Gouda by mr Bragge Nti Bpect Aan bet Verslag van de hindelingen der Openbare GezondheidsCommissie i Gouda over bet jaar 1881 ontleeneu wij het volgende De totale sterfte in de Gemeente was na aftrek van 48 levenloos aangefgevenen 693 of 32 3 per dnizend van de geheelt sterfte bedroeg die der kinderen beneden de 2 jtu 50 7 pCt In November en December kwamen gevallen van pokken sporadisch voor voor het overige bleef onze gemeente vrrschoDDd van besmetteljke ziekten De Commissie veatigM de aandacht van het Dagelijksch Bestuur op din slechten toestand van een gedeelte sluot iu de Korp Akkeren en mocht met genoegen ontwaren dat door tmschenkomat van dat bestuur door de eigenanti tol demping dier sloot werd overgegaan Ook werd een onderzofk ingesteld naar de oorzaak der vervuiling en onaangetame lucht van het water in de slooieu b de Algedeene Begraafplaats Het water werd scheikundig onderzocht vervolgeus werd een gedeelte sloot afgedaald en drooggemalen daardoor werd het vermoeden gewettigd dat de verontre rilging hoofdzakelijk d tuaaa moet worden toegeschreven dat e bij die begraafplaats gelegen terreinen der Kaarsenfabriek met onzuivere bestanddeelen zijn opgehoogd het hemelwater dat daarop valt en dooregpelt wordt zoodoende is oureinen toestand in die slooten afgevoerd Eene voorziening op de eene of andere wgze ware alleszins gewenscht Door de scheikundige sectie der Commissie werd melk onderzocht bg verschillende verkoopera gekocht in de maanden Augustus en September Wanneer dezelfde rangschikking lot grondslag wordt genomen namelijk in Normaal Arm en Zeer Arm zooals die ook ten vorige jare geschiedde dan verkrijgen wg van de 36 onderzochte soorten het volgende Vet gehalte S 9 4l ly a Hil 181 2 6 18 8 24 3 181 11 30 5 80 10 30 3 H 10 27 81 23 63 91 3 6 6 Droogestof gehaltd 15 46 41 In percenten 61 6 24 2 24 3 In percenten Gaan wg deze getallen na dan kunnen wij met het oog op het droogesiof gehalte vergeleken bg het vorige jaar tevreden zgn immers hel normaat steeg arm bleef ongeveer stationair en teer arm kwam bgna 19 pCt naar boven Het gehalte aan vet daarentegen had in verhouding niet die opklimming wat aangaat normaali arm ging iets leer arm veel vooruit Of deze algemeene verbetering in de kwaliteit der marktmelk nu daaraan moet toegeschreven worden dat de verkoopers weten dat hun waar nu en dan onderzocht wordt of dat de kwaliteit van het veevoeder veel beter was durven wg niet te be slissen Wij zijn echter van oordeel dot wanneer door on van tijd tot tgd aan de redaotien der hier veifoh nende nieuwsbladen de namen wenlen opgegeven bg welke personin goede melk werd verkocht dit niet dan reer gunstig zoude werken op de kwaliteit van dit zoo belangrgk voedingsmiddel Van de gelegenheid ten vorige jare door Bargemeester en Wethouders bg publicatie ter kennis van de ingezetenen gebracht vour particolieren opengesteld ora tegen een vaal tarief bg de Openbare Ge zondbeidsCommiaêie levensmiddelen te doea onderzoeken werd sleehls door enkelen gebruik gemaakt Wg achten het niet overbodig dat van gemeentewege andermaal de aandacht van het publiek er op gevestigd worde dat de scheikundige sectie ouzer Commi sie zich bij voortdpriug daarmede beUsl In het afgeloopeu jaar bedroeg het gebruik van gezuiverd water uit 74 tonnen op 24 verschillende punten der gemeente geplaatst 4 384 800 Liter zijnde dus 47 676 Liter meer dan ten vorigen jwe Uit het steeds toenemend gebruik van gemiverd drinkwater bigkt de behoefte die er aan beter water bestaat Het spoedig tot stand komen eener goede waterleiding acht de Commissie dan ook dringend noodig Aan het Verslag van den toestand der Gemeente Gonda over 1881 ontleenen wij het volgende De werkelijke bevolking der Gemeente bestond op den 31 December 1880 uit Beide M Vr GesL 8637 9708 18346 M Vr b gesl il Geboorte 376 366 742 Vestiging 597 610 1207 Geheel vermeerd 973 976 1949 o o S SgSJSterfle 283 808 691 ga Uerlrek 596 624 1220 2l Geheel vermind 879 932 1811 De bevoltSng is vermeerderd met 94 44 138 zoodat zg op 31 December 1881 bedroeg 8731 9752 18483 Hieronder zgn begrepen 88 mannen en 19 vrouwen gehuisvest in de onder het militaire gezag geplaatste gebouwen Het getal geborenen binnen de Gemeente bedroeg Manu Vrouw Beide Geel Levend 379 371 760 Levenloos aangegeven 31 17 48 Te tarnen 410 388 798 In het vorige jaar werden geboren Levend Levenloos aangegeven 380 24 399 13 779 37 Te zamen 404 412 816 Oni er de geborenen in 1881 waren 22 onechte kinderen 10 jongens en 12 meisjes Er hebben 12 tweeling geboorten plaats gehad waarvan 1 onecht M Vr 3 Gesl De sterfte binnen de Gemeente zonder levenloos aangegeveneu was 267 307 694 In het vorige jaar bedroeg zg 299 300 699 Van de overledenen waren er Ongehuwd 206 211 417 Gehuwd 67 50 107 In weduwenstaat 23 46 69 Burgerlijke staat onbekend 1 1 Van deze stierven Manl Vrottwel b Geslacht beneden het jaar 139 110 249 van 1 tot 6 jaren 39 67 96 6 10 7 9 16 10 15 3 7 10 15 f20 ff 4 7 11 20 26 tt 6 11 17 26 30 II 3 3 6 30 36 n 2 3 6 35 40 D 3 8 11