Goudsche Courant, vrijdag 2 juni 1882

waarvan generaal Kochanolf voorzitter is de middelen beramen tot uitbreiding der plaalselgke instellingen Twee andere comraissien zullen benoemd worden waarvan de eene het vraagstuk der centrale instellingen onderzoeken en de andere bepalen zal welk deel aan de bevolking in het bestuur des lands kan toegekend worden Graaf Loris Meliknff is aan het hoofd van deze drie commissien gesteld maar de voorzitters van de beide laatste zgn nog niet benoemd Binnenkort zal een keizerlijk manifest verschgnen waarin de Czaar verklaari dat hij den dag zijner kroning door het toestaan van hervormingen wil vieren Het kroningsfeest is echter tot Mei van het volgend jaar uitgesteld omdat men vóór dien tgd met met de toebereidselen gereed kan zijn ING ZONDE nT nu 4e Is Haul TfOBwel b Geslacht jar o 2 5 7 46 60 7 6 12 60 66 9 10 19 65 60 13 8 21 60 66 6 8 14 86 70 18 10 28 70 78 10 15 25 76 80 8 14 22 80 86 4 9 13 86 90 8 6 9 90 95 1 2 3 96 100 Kr werden 136 huwelqken Toltrokken dat is 16 minder dan in het Torige jaar Van deze huvelqken werden aangegaan tuaschen jonkmans en jonge dochtera 111 n nu weduwen 6 uu gescheiden Trouwen 1 weduwnaars en jonge dochters 8 weduwen 10 Aan de herstrlling van den voorgevel van het Raadhuis werd in 1881 met kracht gearl eid De beide arkeltorentjes de bovenste verdieping met het ondergedeelle vnu den groolen toren tot aan de loge en de rechtstanden der zes pinakels zoomede de bogen der drie vensters van de middeu verdieping werden gesteld aangemetseld en afgewerkt In de loodsen ging men voort met het in gereedheid brengen van de steenhouwwerketi voor de verdere restauratie van den grooten toren In het jaar 1881 zyn alhier gepleegd achttien diefstallen vyt oplichtingen twee zakkenrolleryen en een misbruik van vertrouwen Van elf dezer feiteè zyu de daders onbekend gebleven De andere werden gepleegd door drie en twintig personen waarvan vijftien aan de Justitie z n overgeleverd en acht voorloopig ontslagen De waarde van het ontvreemde wordt geschat op ƒ 1248 60 waarvan voor ƒ 766 71 werd in beslag genomen Elf vreemdelingen die zonder middel van bestaan waren zijn over de grenzen van het Rijk gebracht Er hadden zeven zelfmoorden plaais waarvan vier door ophanging twee door verstikking in het water en een door het innemen van vitriool Er werden 294 politie overtredingen geconstateerd Aan boeten werd na aftrek van 5 pCt ontvangloon ƒ 269 80 in de Gemeentekas gestort Het aantal gaslantaarns bedraagt 297 Sedert den aanvang der gasverlichting in 1863 ia het getal gaslantaarns met 87 vermeerderd De kosten der verlichting hebben bedragen ƒ 8534 0 l i bovendien werd aan gewone arbeidiloonen uitgegeven eene som van ƒ 15 41 De prijs door particulieren iroor het gas betaald is 12 cent per kubieke meter Aan de Gemeente wordt het gas voor de verlichting barer gebouwen geleverd tegen den pr js van 10 oent By de gisteren te Rotterdam door Dijkgraaf en Hoogheemraden van Schieland in het Gemeenlandshuis gehouden aanbesteding was de uitslag als volgt het doen van eenige herstellingen aan deMaa eu Schermhoofden gegund aan W Romeijute Nieuwerkerk a d IJsel voor ƒ 1124 de leverantie van zwaar timmirhout in 2 peroeelen Ie perceel gegund aan W Hoogendijk Wz te Gouda voor ƒ 993 2e perceel gegund aan W Hoogendgk Wz te Gouda voor ƒ 617 hel herstellen van de defecten aan Sohielands Hoogen Zeedgk in 3 perceelen Ie perceel gegundaan T Midde Iz te Lekkerkerk voor ƒ 1347 2e perceel gegund aan A van der Sgp te Cappelle 1 d IJsel voor ƒ 1173 3e perceel gegund aan G Alemans te Capelle a d IJsel voor ƒ 3tl7 Als zeldzaamheid deelt men ous mede dat de hond van den heer v V alhier gepasseerde week zestien levende jongen ter wereld gebracht heeft Het Alg Nederl Werkliedenverbond hield gednrende de Pinksterdagen te Rotterdam zijn jaarlijksohe algemeene vergadering De voorzitter van het Centraal bestuur dr heer B H Ilelcit opende de eerste zitting met een krachtig woord waarin hjj de werklieden opwekte tot orde en prnotisohen zin De algemeene secretaris de heer I Weeliuk deed daarna verslag van de lotwisseliugen van het Verbond in het afgeloopen jaar Het ledental is toegenomen ook zqn er 4 afdeelingen bijgekomeu Het Verbond telt thans 41 afdeelingen met 3600 i 3700 leden Evenzoo bleek uit het verslag van dèn penningmeester over het Alg Ned Begrafenisfonds dat die inrichting aanhoudeodjn bloei toeneemt In 1880 81 waren er 4334 leden inel een inkomst van ƒ 6516 57V9 en een uitgaaf van ƒ 6339 15 waardoor het beslaande saldo in caisa klom tot ƒ 5576 46 in 1881 S2 was het ledental geklommen tot 4S13 de ontvangsten mtna ƒ 7264 49V de uitgaven ƒ 6951 23 8 waaronder ƒ 8762 aan uitkeeringen eu alzoo de casaa ƒ 6889 72 In de 8 jaar van het bestaan van het fonds werd uitgekeerd wegens overlijden een som van ƒ 16340 76 Ten aanzien van het Alg Ned Pensioenfonds trad de voorzitter in een breede mededeeling der feiten ook na de bekende meeting van 16 April Hg deelde mede dat het centraal bestuur van het Verbond zich heeft verklaard ten gunste van een zelfstandig fonds en tegen een fonds van particulieren of de pensioenregeling zooals die door den heer van Kempen uit Voorschoten wordt voorgestaan aanvuUiug Vaa het fonds door anderen Het gold hier een zaak van patroons en werklieden afzonderlgk of te zamen de Maatschappij zal dan wel de kosten dragen in den vorm van verhoogden prys der producten maar daardoor wordt de oeoonomische toestand zuiverder dan wanneer men hel ontbrekende moet aanvullen door vrgwiUige bijdragen van meergegoedeu Den Slaat de zaak geheel Ie doen op touw zetten zou het tot stand komen van het fonds te veel tijd doen vorderen Een vrij langdurig debat volgde nu waarbg de quaestie van staatsfonds of staatshulp tegenover die van zelfstandig verkliedeufonds werd gesteld De afgevaardigde Spliethoff stelde als motie voor te besluiten dat zonder hulp van den Staat de oprichting van een pensioenfonds voor werklieden niet mogelgk is De afge van der Perk Rott timmerlieden droeg een andere motie voor om nl de zaak geheel eu op uitgebreider schaal op de schouders van den Staat te werpen door Ie verklaren dat de werklieden het pensioenfonds niet kunnen betalen dat die betaling van particulieren niet te verkrggen is weshalve de Staat gehouden is het pensioenfonds op te richten en te betalen en wel geen fonds voor werklieden alléén maar voor allen die afgewerkt zgn De voorzitter wilde echter dat men nn eerst de commissie van 24 leden in OAéoa benoemd aan het werk zou laten Slaagden zg niet lu haar pogingen daj kon het Verbond hel volgend jaar de zaak weer ter hand nemen Bij een stemming over het beginsel werd staatstussolienkomst verworpen met 37 tegen 10 stemmen waardoor het voorstel des voorzitters was aangenomen en de beide motion vervielen Overeenkomstig het rapport der jury ter beoordeeling der ingekomen antwoorden op de prijsvraag voor een Catechisatie boek wordt de inzending van den heer D Stichter te Goes bekroond en beslaten door een commissie de uitgave te doen bevorderen Daarop kwam het adres in behandeling door het Centraal Bestuur ia zake den kinderarbeid ontworpen en onlangs in hoofdzaak medegedeeld De Voorzitter stelde met het oog op de ministerieele crisis de toevoeging voor aan dat adres van nug een alinea waarin de Tweede Kamer wordt verzocht het daarheen te leiden dat de Minister die het wetsontwerp indiende ook worde in staat gesteld er uitvoering aan te geven Ook een telegram in dien zin tevens dankbelniging voor de indiening weid aan den Minister van Justitie gezonden De afgev de Bot wilde bg den kinderarbeid ook indirect den leerplicht regelen maar de Voorzitter bracht hem daarvan terug en het adres werd bij acolamatie goedgekeurd Met een opwekking aan de werklieden tot deel neming aan den nationalen wedstrgd door de uitgevers vaii De Echo uitgeschreven sloot de Voorzitter de eerste zitting Naar men aan het Vaderland mededeelt worden de onderhandelingen welke door het bestuur der onlangs opgeriohte coöperatieve afdeeling der Vereenigiiig iiEigen JIulp ten behoeve van zee en landmacht voor de levering van artikelen van militaire kleeding en uitrusting zi aangeknoopt aanvankelijk met goed succes bekroouC E ed8 is gebleken dat onderscheiden solide fabrikanten gaarne bereid zijn tegen een belangrijke reductie der gewone prijzen aan de afdeeling te leveren In de voornaamste garnizoenen zijn reeds door het bestuur officieren aangezocht de betrekking van correspondent der afdeeling op zich te nemen Te Amsterdam is Dinsdag gehouden de algemeene vergadering van Volksoiiderwgs De vereeniging telt 8076 leden ruim 400 minder dan verleden jaar Een voorstel van het hoofdbestuur om het FolMlad te staken met 1883 wanneer tóór October 1882 niet voldoende finanoieele steun wordt gegeven door afdeelingen en leden werd aangenomen Aangenomen werd ook het volgende voorstel Het hoofdbestour lettende op een eu ander dat in den laatsten tgd betreffende de onderwgsbelangen der schipperskinderen in bet midden is gebracht en ondernomen stelt voor De algemeene vergadering make de onderwgsbelangen der eohipperskinderen tot een onderwerp van bespreking en besluite aan het hoofdbestuur of aan eene commissie op te dragen te overwegen welke de beste wgz van behartiginge dier belangen schgnt te zgn en wat de vereeniging daarvoor zou kunnen doen en daaromtrent zoo spoedig mogelgk een in het Folkiblad te plaatsen rapport uit te brengen Voorts is besloten eene commissie te benoemen om te onderzoekeu hoe en of ten platten lande de voorschriften omtrent het herbalingsonderwgs in praktqk worden gebracht Men kent het onde Nederlandsohe rgmpje over het nut der bedestonden Ook andere zelfs kerkelijke heereo deelen die meening zooals bgvoorbeeld de bisschop van Melbourne Deze dr Moorhonie heeft sedert geruimcn tijd itA studie gemaakt van hetgeen men in de kolonie gewoon is de waterquestie te noemen dat is de mogelgkheid om de thans dikwijls ontstaande droogten te voorkomen door eene doelmatige leiding van het water der rivieren De bisschop wil dit werk op groote schaal op algemeene kosten doen uitvoeren In antwoord op het verzoek om openbare gebeden beeft de prelaat nu eene lezing gehouden waarin hij beloogde dat alle verandering van weder het gevolg is van standvaste natuurwetten Wanneer hongersnood of droogte niet veroorzaakt werden door natuurwetten welke God uil kracht Zgner wgsfaeid en rechtvaardigheid niet bevoegd is te schenden dan zou men moeten aannemen dat God de menschen uit boosaardigheid honger en dorst liet Igden Wanneer menschen door te bidden regen konden verkrijgen in strgd met de natuurwetten dan zou daaruit volgen dat zg die op deze wgze het niet Helen regenen misdadigers waren die aau hunne medemenschen onnoodig leed veroorzaakten In het algemeen merkte de bisschop ten aanzien van bet bidden om te voorzien in stoffelijke behoeften op dat ia al deze behoeften voorzien wordt volgens eene onveranderlijke alles omvattende wet evenals de raven gevoed en de leliën gekleed worden schooner dsa Salomo ia al zgne heerlgkheid Die wetten te leeren kennen en gehoorzamen moet het streven der menschen zgn zg ntoeten zonder angst of ontevredenheid aannemen wat hun volgens die wetten gezonden wordt en door hunne gebeden geeu stoffelgke maar geestelijke zegeningen zoeken te verwerven Het zou beter wezen zeide de bisschop indien men het rivierwater dat utt nutteloos in de zee loopt nuttig aanwendde dan den Almachtige te verzoeken om regen dewgl men de gevolgen ondervindt van eigen gebrek aan voorzorg Deze behartigenswaardige woorden zijn ook voorandere landen en volken dan Melbourne van toepassing A Ct Men leest in het Ind Alg Dagilai Men zal in Holland ongetwgfebl de ophelderiagen opgemerkt hebben onliugs door den Gouverneur van Atjeh gegefen over zgn beleid tegenover de aanvallende benden en de werkeluosheid der militairen Het spreekt vanzelf dat van sommige igden vooral wordt aangevallen op de slotwoorden Doorhet karakter dier benden te overschatten door met militairen macht op te treden alsof men met een georganiseerde vgandelgke macht te doen had zou zeer licht weder kannen ontstaan wat in werkelijkheid reeds tot het verleden behoort naraelgk een toestand van oorlog Daar de tegenwoordige toestand moeielgk een toestand van vrede genoemd kan worden ligt het voor de band over die woorden te glimlachen De bedoeling ia echter duidelgk De toestand zou een toestand van oorlog worden wanneer ook van onze zgde weder de oorlog hervat werd De toestand is inderdaad op Atjeh allerdroevigst en zoo men het lener gewoonlijk bij krggsbedrgven geen lof weerhoudt zoo moet men zeker niet lager aanslaan de zelfverloochening die nu door de gedwongen werkeloosheid op Atjeh van den soldaat geèischt wordt Maar men moet zoolang het eenigszins mogelijk is op Atjeh vermijden terug te gaan tot de vroegere wijze van doen die ons gebracht heeft waar wij nu zgn Veel verder schgnt men nog niet te komen doch met weder oorlog te voeren zou men slechts weder achteruitgaan De Gouverneur beweert in t geheel niet dat hg met zgn pradjoerits de Atjehacfae benden machteloos kan maken Hg beweert alleen dat zonder tot het oorlogvoeren terng te keeren de pradjoerits de eenige macht zijn die hij tot beveiliging der kampongs gebruiken kan Maar hij erkent ten volle Met de medewerking der gevestigde bevolking kunnen de maraudeure machteloos gemaakt worden zonder deze medewerking zal het steeds uiterst moeielgk zgn een voldoenden toestand van Veiligheid te verkrijgen De bescherming der gezeten bevolking thans gegeven is zeer gering doch juist daardoor wil miSn hhar meer en meer er toe te brengen zichzelf te beschermen Op zichzelf bestaat de mogelgkheid dat die taktiek het omgekeerde uitwerksel hebben zou dal de rooverbenden toenemen dat de gezeten bevolking zich voegt bg de marandeurs Doch de beoordeeling daarvan kan aan niemand anders dan den gouverneur worden overgelaten Volgens bericht inden Loeomotief wie o iJeratnt van Samalangan een bezoek gaan brengen Onze luidelgke bentengf boven Anakgaloeng aan de Atjehrivier worden sterker bezet Een opmerking van den Javaiode dat het uitzenden van een militaire patrouille van 350 raon om te trachten een mnraudeursbende te vinden in strijd zou zgn met de uitlegging door den gouverneur aan zijn behandeling der netelige zaak gegeven kunnen wij niet beamen Evenals bet met de stroop c pillen van moeder Seigel gesteld is is hel ook met de zoogenaamde ZtciUerKhe pillen tan Riekard Brandt Deze pillen is men in het vorige jaar begonnen in ons tand in te voeren met een verbazende ophef als of het iets nieuws ware versierd met allerlei bluffende adverlentien deze pillen bevatten tot hoofdliestanddeel Jloi een algemeen bekend pnrgeermiddel die wel ontlasting veroorzaken doch verder geen nut doen en zeker schade aan zijne gezondheid zal veroorzaken als men zgne ingewanden bieraan gewent dat zal voorzeker ieder geneesheer gaarne erkennen Nu vindt men nog bij die bluffende advertentien geplaatst dat zij zelfs hulp aanbrengen tegen zware en geeaarlyie ziekten alzoo onverschillig van welken aard die ziekte is en tevens d ii bet een ware kuiten familieickat u Nu een schat zgn ze en bulp brengen ze ook werkelgk aan doch slechis aan één persoon aan Richard Brandt en aau zijne depóthouders Daar nu ook in Gouda een Apotheker is die zich verleent om hiervan depöthonder te zgn zoo wordt men ook hiervoor gewaarschuwd Een vijand tan Kwakzaltïbij 1 1 I I I Laatste Berichten De iMomotief is weder eens vervolgd op aanklacht van een inlandsch hoofd van wien dikwijls misbruiken tegenover de bevolking bericht waren en van wien nu een onwettige heffing van gering bedrag en ouder vergeefigke omstandigheden gemeld was Vervolgd is echter nog niet veroordeeld Hel denkbeeld s niet onaardig dat ininndsche hoofden het drukpersreglement gebruiken zouden als middel om het publiek worden hunner vrgpostigheden tegenover de iulanJers te belemmeren Buiteniandsch Overzicht De zaken in Egypte zijn nog zeer verward Ter opheldering der laatste berichten van ons vorig nummer diene het volgende De Khedive steunend op de verklaringen van den Engelschen en den Frauscben consul schepte een oogeiiblik moed en nam de eisoben van de Westerscbe Mogendheden aan hg gelastte tevens de wapening te laten varen daar de vreemde eskaders waren gekomen met vriendscbappelgke bedoelingen Arabi nam met het geheele ministerie zgu ontslag en toen uit Konslantinopel de houding van den onderkoning werd goedgekeurd en een nieuw Kabinet op t punt stond om gevormd te worden meende men dal de zaak weldra in orde zou zgu Maar zie het bgna gevormde Ministerie valt weer in duigen men wil den Khedive dwingen Arabi in hel nienw Kabinet op te nemen de Khedive weigert maar nu jMetten zich de hoofdofficieren de Khedive wordlE h zgn paleis opgesloten bedreigd met vermoording en door vrees gedreven stemt hg toe in het behoud van Arabi Men ziet dus dat men een nienw bedrgf heeft van de comedie maar nog niet het einde een Turksche commissie zal naar Egypte gaan zal zij alleen optreden of in Parijs 31 Mei In de berichten uit Linden wordt verzekerd dat de Porie nog geen officieel voor daan De Kabinetten te Pargs en Louden hebben slechts officieuse mededeeling ontvangen van het voornemen der Porie tot die zendfgg Tusschen hen heeft er thans eene gedachtenwisseliug plaats over Je zen ding zelve alsook over de bevoegdheid van den af te vaarJigen commissaris eu het jnisie doel der hem te verstreklfen opdracht £ r bestaat steeds eene volledige overeenstemming tusschen Frankrgk en Engeland en de overige mogendheden Konstantinopel 3I Mei lo de mondelinge mededeeling aan de Porie van 29 dezer hebben lord Dnfferin en de markies de Noailles den Sultan verzocht eene verklaring te doen 1 ten gunste an den Khedive 2 om te constateeren dat door het wegeenden zgner ministers en het volgen der politieke gedrogslgn door de Engelsctie Fransche diplomatieke vertegenwoordigers aanbevolen de Khedive niet gehandeld heeft in strijd met de wenschen des Sultans 3 dat de Sultan Arabi Pacha en de andere militaire chefsknaar Konstantinopel onibiedde om hun gedrag Ie recht vaardigen Heden hebben de vertegenwoordigers van de andere Mogendheden den Sultan den raad gegeven bel verlangen van lord Dnfferin en den markies de Noailles in te willigen Door adverteering in onze courant van heilen biedt het Bankiershuis Itentkal Co in Hambvrg loten voor de Hamlmrgieke geldlotery aan Deze sedert over 100 jaren bestaande loterij is hier genoegzaam bekend en is het wel niet ooodig vanwege de sniiedheid diezulve aan te bevelen Hierdoor wordt alleen vermeld dat de llamburgsche regeering met het gebeele StaiUavermogeii voor de prompte uiibelaling der prgzen waarborgt en kan men de genoegende zekerheid hieruit waarnemen Het Bankiershuis Isculhal Co bestaat reeds over een s s f Firma door haar soliedheid en nauwkeurigheid den goeden naam te behouden in stande geweest Tevens verdient nog vermeld te worden dal deze Firma de gewonnene prgzeii ook ter woonplaats van den winner uitbetaald Ui dien hoofde hat deze Firma met de eerste Bankiersbuizen in Nederland en op alle plaatsen betrekkingen aangeknoopt vereeenigiug met gedelegeerden van de Westerscbe e tot hel afvaardigen van een commissaris hetft geof ook van andere Mogendheden P Hun n ir k n i n p t i u i u De militaire partg met Arabi aan het hoofd zegt dat zg zich aan de beslissing van den Sultan onderwerpt Dit brengt eenigszins op de hoogte van de oomedie de Porie spoorde zoowel den Khedive als Arabi aan tot verzet met het doel om Turksohe inter enlie onvermgdelgk Ie maken De meeste Engelsche en FranSobe bladen blijven pleiten voor de Turksche inierveulie daar Ëoropeeache interventie de zaak verergeren zou en het nog het beste middel is om grooter verwarring te voorkomen De Londensche dagbladen naken zich hel Pinksterreces van het Parlement ten nutte om een terugblik op den parlementairen arbeid te werpen De verkregen uitkomsten zijn Tan weinig belang Van de twaalf of vjjftien belangrgke maatregelen die in de troonrede aangekondigd werden kwamen slechts twee aan de orde en de beraadslaging over geen van beide is tot dosver a aopeu De voordracht tot wijziging van het regkmsBI n orde is voor oübepaalden tijd uitgesteld Het dptwerp tot keering van kwade praktijken bg de Verkiezingen was iets gelukkiger hel heeft ée twee eerste beproevingen doorstaan en er Mgïcn nog slechts enkele artikelen te beband len Mn de verzending naar het Hoogerhnis mogelgk te maken Maar dii halve resultaat is dan ook de eenige uitkomst van drie maanden arbeid De wisselingen van het lersohe vraagstuk hebben alle berekeningen doen falen en eene volkomen omkeeriug in de orde van den dag teweeggebracht De nieuwe dwangwet en bet vermoedelyk verzet van het Hoogerhnis legen het voorstel betreffende de achterstallige pacht zullen waarschijiilgk nog veel Igd in beslag nemen Het ware daarom te wenschen dal hel Parlement de Regeering krachtdadig hielp in hel regelen van het lersche vraagstuk door grondige hervormingen dan zou de verloren tgd wellicht nog ingehaold konnen worden Gevonden voorwerpen aan hel bureau van PoKtie gedeponeerd en nog niet afgehaald Ëtn koperen Halsband van een hond een kinder Oorbelletje goud met bloedkoraal een Portemonnnie met eenige centen een gouden cantille Oorbel een De Duiische bladen kennen geen andere bezigheid dan het bespreken van de vraag of het al i f niet wenschelgk is de arbeidersverzekeringswet naar een permanente commissie te verzenden en den Rgksdag naar huis te laten gaan Daar het tabaksmonopolie in elk geval de eer van verzending naar een tweede oommissie niet zal hebben wordt in overweging gegeven de verzekeringswet af te doen Het is echter nog onzeker of dit gelukken zal Te Berlgii zgn berichten nil Petersburg ontvangen volgens welke de Czanr tot eene reeks hervormingen in het staaUbestuur besloten heeft Tot bereiking van dat doel zal eene commissie pakje Spijkers een kinder Bracelet van bloedkoraal met gouden sluiting een Handschoen een Broche van ivoor of been KEJMMSGEriMG De BURGEMEESTER van Gouda brengt bij deze ter kennis van belanghebbenden dat door den HeM Provinoulen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 26 Mei 1882 zijn Z t verklaard de Kohieren No 8 9 en 10 voor de belasting op het personeel dienst 1881 82 Dat voormelde Kohieren ter invordering zijn gesteld in handen van d n Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verplicht is zgnen asnslag op den bH de wet bepaalden voet te voldoen en dal hëdeï gaat de Urmyn van DRIE MAANDEN binneï welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 30 Mei 1882 De Burgemeester voornoemd Van BERGEN IJZENDOORN EENNISGEVINO De BURGEMEESTER van Gouda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dal door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 26 Mei 1882 is executoir verklaard het 4de kwartaal Kohier van het patentrecht dienst 1881 82 Dat voormeld Kohier Ier invordering is gesteld n handen van den Heer Ontvanger dut ieder daarop voorkomende verplicht is zijnen aaiislsg op den bg de wet bepaalden voet te voldoen en dat beden ingaat de termijn van DRIE MAANDEN binnen eike de reclames behooren te warden ingediend Gouda den 30 Mei 1882 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN EESUETTSLUKE ZIEKTEN POKKEN De BURGEMEESTER van Gouda Gezien de missive van den Heer Inspecteur voor hst Geneeskundig Staatstoezicbt voor Zuid HoUand van den 29 Mei 1882 no 1916 Gelet op Zgne Openbare aankondiging van den 8 Februari 1882 Brengt ter algemeene kennis dal de POKKEN in deze Gemeente NIET meer epidemisch voorkomen Gouda den 31 Mei 1882 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN MAR KÏbTË I C H T EnI Gouda I Juni 1882 Tarwe met weinig handel als voren Puike jarige Zeeuwsche werd ƒ 11 50 i f 12 gebóuilen Poldertarwe ƒ 10 a ƒ in 76 terwgl mindere soort tot allerlei prgs verhandeld werd Zeeuwsche Rogge nominaal ƒ 8 en drooge zuivere Pülderrogge verkocht voor ƒ 7 8U a ƒ mindere en wakke ƒ 7 a 7 50 Gerst met weinig aanbod als voren Haver iets williger ƒ 4 60 a ƒ 5 25 Erwten en boonen als niet getoond Hennepzaad meest op ƒ 10 gehouden Mais ƒ 7 10 a ƒ 7 26 De veemarkt met goeden aanvoer alle soorten werden tot hooge prijzen vlug verkocht Varkens geschikt voor Londen van 21 a 24 et per half kilogr magere varkens ea biggen handel traag biggen vaif ƒ 1 40 a ƒ 1 80 per week veile schapen vlug lammeren traag te verknopen lammeren van ƒ 7 a ƒ 16 per stuk Kaas aangevoerd 155 partgen handel flaauw eerate qualiteit van ƒ 29 a ƒ 31 2de qualiteit ƒ 26 l ƒ 29 NoordhollaiSdsohe ƒ 25 a ƒ 29 60 Goeboler ƒ 1 40 a ƒ 1 60 Weiboler ƒ 1 10 i J 1 20 Kaas noleering van de Ver v Kaashandelaren aangevoerd 166 partgen Ie k al ƒ 27 50 a ƒ 30 50 2e kwal ƒ 24 4 ƒ 27 Handel flauw Burgrerlilke Stan tl flEBOREN 27 Mei Adnaan Willem Marie oaderi A J BieieDi r en M E van Cati 28 Aart oudera A Go de aageD en A J H van MaarMveeo M ri WilhetmiDa oodwa J G Schoonderwoerd ea G Polet 29 Nicolaaa Johannea ooders T Snellemaa en W M C van Dorp Adriana ClaslD Klizabelh oaders B F DScIie en J k Bik Gerardol oudera G Brenkman en M C Blok 80 Joliannps oudera W van Eisden en L Scbeokel Hendwliif Wilhelm iifr ouder H W Kramers en M F Vertlois NeeQ w jiwkrs J Snellenau en B de Bruin Martmus Laurentlva aria ouders C Smllaeu F Adriaantan M Niedftis MM I ouders N M Engelbregt en A M van den Eivgr OVERLEiMm 31 Mei P Jongerius cd W an der Bijl 667 GEHUWD 81 Mei J H Becking ea M C van Veen