Goudsche Courant, vrijdag 2 juni 1882

f V J fi 1 Zondag 4 Jonl Voor de aanstaande VERKIEZING van TWEE LEDEN van den GEMEENTERAAD worden aanbevolen de Heeren D G VAN VREUMINGEN Wjjdstraat bjj de Markt Lid van de Kamer van Koophandel EN C C H PRINCE Zoon van het afgetreden Raadslid mede Lid van de Kamer van Koophandel STOOilTRAllI GOIDA BODEGRAVÊNT GOEDERENVERVOER De Directeur breng t ter kennis dat van af heden geleg en heid bestaat tot VERVOER van KOOPMANS en BESTELGOEDEREN Tarieven gratis verkrijgbaar aan de Bureaux te Gouda en Bodegraven Men wordt verzocht de Goederen minstens 20 minuten voor het uur van vertrek te doen bezorgen tE ËÏJTO te GouÈ ADVERTENTIËN N Ö774 1882 tis ÈW5H GOUDSGHS COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Getrouwd J H BECKING EN M C VAN VEEN Gouda 31 Mei 1882 Voorspoedig bevallen van een Zoon A M ENGELBBEGT Gourfo 31 Me i 1882 v d EypE Bevallen van eene Dochter D A S KEIJSER Molenaar B atavia 31 Mei 1882 Op den 31 Mei 1882 overleed te Haarlem in den ouderdom van 82 jaren Mevrouw de Weduwe van den Heer HENDRIK DB JONG geboren Dkooglebver Foetuijn 400 000 Mark te winnen Dit beduidend bedrag is in t gelukkijist geval evenlueel de hoofdprija welke in de van de Haraburgsche regecriug uitgaande en met het geheele Staatsvermogen gewaarborgde öeldlotenj te winnen is De Loterij bevat 47 600 prgien ten bedrage van 8 634 275 Mark elke in 7 Afdeelingen of klassen naar onderstaande tabelle uitgeloot worden De trekkingen geschieden snel achtereenvolgend voor de eerste trekking nemen wij bestelling nan lot den 14 Juni a s op welken day de trekkiiig en aanvang eii De hoofdprijs der lotery bedraagt zooals boven bemerkt is eventueel 400 000 Mk verder zijn er prijjeu van 260 000 Mk 150 000 100 000 60 000 50 000 en vele van 40 000 30 000 5 0Ü0 20 000 16 000 12 000 10 000 8000 6000 6000 4000 3000 2000 Mark enz enz Tegen ontvangst van het bedrag voor de eerste trekking van fl 3 PO voor een geheel Origineellot fi 1 80 voor een half Origineellot en 90 cent voor een vierde Origineellot verzenden wij deze Origineeleloten geene promessen geldig voor de eerste afdeeling dadelijk aau den besteller Het bedrag kan in Mnntbilletten Nederl postzegels per aangeteekende b ief of per Postwissel toegezonden worden UitvoeHge trekkingsprogramma s voegen wij bij iedere bestelbeslelling waaruit te zien is hoeveel prijzen in iedere klasse getrokken worden i e ingeloopcn bestellingen worden geregistreerd en dadelijk na de trekking ontvangen de bestellers de Arabtelijketrekkingslijst en de gewonnen prijzen Ouze Firma beslaat reeds over 50 jaren cu is iu Nederland genoegzaam bekend Wij betuigen tevens het geëerde publiek onzen dank voor hel ons tot nu toe geschonken vertrouwen en zullen ook in t vervolg alle bestellingen prompt en precies uitvoeren alsmede de gewonnen prij2en dadelijk toezenden Wij maken hierdoor nogmaals opmerkzaam dat deze door ons geaunonceerde loterij geene gewone onderneming is maar dat de Hambnrgsche regeering voor de stiplste uitbetaling der gewonnen prijzen waarborgt Uithoofde van deze zekerheid hopen wij op eene talrijke deelneming en verzoeken de bestellingen direct te adresseeren aau Jsenthal Co Bankiers en Hoofdloterij Kantoor Hambtjbg Tabelle van üitlooting 1 kl 1 a 12 000 Mk 1 a 5000 1 a 4000 1 a 3000 1 a 2000 2 it 1000 = 2000 3 a 500 = 1500 5 it 300 = 1500 10 a 200 = 2000 25 a 100 = 2500 50 a 50 = 2500 3900 a 20 = 78000 te zamen 4000 prgzen = 116 000 Mk verder 2 kl 4000 prijzen = 210 620 Mk 3 kl 4000 prijzen = 331 150 Mk 4 kl 4000 prijzen = 452 100 Mk 5 kl 2500 prjjzen = 415 600 Mk 6 kl 1500 prgzen 351 655 Mk 7 kl 27 600 prijz en 1 Premie = 6 757 150 Mk QFENBASE 7EIIE00FI1 TE GOUDA op MAANDAG den 5n JUNIJ 1882 des voormiddags ten Elf ure in het Hotel dg ZALM aldaar van een kapitaal HEËRËi HlJIS Erf en Tuin aan de Westhaven aldaar w k B n 146 kadaster sectie D n 1871 Zgnde in het Huis beueden Een Marmeren Gang Voorkamer Kelder Binnenkamer Binnenplaats Kamer daarachter en Keuken de Kamers gestukadoord en met Schoorsteenmantels en hoven een Voorkamer met Alcoof Badkamer daarnevens twee Achterkamers Dienstbodenkamer Zolders vele Kasten en Bergplaatsen en hetgeen verder tot een goed gemakkelijk en aangenaam ingericht Huis behoort Te aanvaarden 1 AUGUSTUS 1882 en te bezichtigen Donderdag S r dag en Zaterdag vóór den dag der veiling mits vooraf b den eigenaar bewoner belet vragende Nadere inlichtingen z n te bekomen ten kantore van den Notaris W J PORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda By het heerschende weder wordt aau alle rhumatische lijders ten sterkste aanbevolen hunne genezing niet langer uit te stellen maar gebruik te maken van de zoo gunstig bekende Abshaubbin s Antirhumatische watten en na eene korte aanwending zal men van z ne smarteiyke pgnen ontheven zgn Hoofddepot te Delft bg A BREETVELT Az die deze Watten voor den prgs van 30 Cent per pakje verkrggbaar heelt gesteld bg Mej de Weil BosiDan Gouda W F J denUijl Sohoonh l A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop o Hoogendijk Cappelle S ï d Kraals Bleiswijk 1 T A G van Deth iC B Verheul Oudewater A Bos Berkel J van Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen Ij B e 0 Sohlattman Snelptrsdruk van A Beinkman te Gouda Bodegraven K Oosterling Haastrecht Wed G Wilhelmus Woerden een NET BOVENHUIS 3 Kamers Keuken Regen waterpomp enz voor ƒ 150 per jaar Een HEERENHUI8 met TOIN voor ƒ 325 er jaar en tegen 1 Augustus een WINKELlUIS met TUIN voor ƒ 200 per jaar te bevragen bjj H J NEDERHORST Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven ea alom te bekomen SE SOÜDSDEE MM of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk t Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen eni waarbij is toegevoegd een afzonderlek levensbericht der beroemde Glasschilders de Gcbroeden Dirk en Wouter Crabetli DOOE CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Pr y s 80 Cents Salvalor Iranje Nassau Charlesiown Extra eimule lyne Al a agverst erkende TAFEL LIKEÏÏREK EN Maagbitter Boonehamp Bekroond op 9 verechiUende tentoonttellingen Specialiteiten van de firma WAUTERS DE BUSSCHEK Mechlen Fabriek voor Nederland en Exportatie t liosendaal IS d Bt B HHjOJiJEYT Vertegenwoordiger voor Gouda en Omatreken C M VAN DER MEE Spieringstraat F 47 Gouua Verkrijgbaar te Oouda W N KAAIJMAAKERS Banketbakker Oosthnveu id C GELUK Winkelier Blaanwstraat Jlpien Cr DE BLANKEN Slijter in Wijn enfl Likeur BINTMENLAND GOUDA 3 Jnoi 1882 VERGADERING van dïn GEMÈeNïEKAAD Dinsdag den 6 Juni 1882 des namiddags tt u 1 ure ten rinde te behandelen Hi i adres van G C Fortuiju Droogleever houdende verzoek om geriolcerde grond De Concessie aanvraag aii A Kaptyo voor etneu stoomtram weg tusschen Gouda en SohoODboven voortzetting der behandeling Te benoemen Twee leden en twee plaatsvervangende leden in het stembureau voor de verkiezing vyn twee leden van den gemeenteraad Donderdag jl heeft eene vergadering plaats gehad van de Feettcommissie door den Gemernteiud benoemd voor de Landbouw feesten dit jaar hier te houden eo het Bestuur der iu deze gemeente gevestigde afdeeling der Uollandsche MaulscbappiJ vau Landbouw Daarop is besloten iob te vereenigen tot regeling der feestelijkheden en nllereersi ingevolge opdracht van den Gemeenteraad zich te wenden tot de Goudsobe Burger met het verzoek ora geldeiqke bijdragen Het Bestuur der Commissie is aldus samengcstild Voorzitter de heer J M Noothoven van Goor ondervoorzitter de heer W Grootepas secretaris de heer Mr D N Bfonwer en penningmeester de heer A vu Veen De Lundbouwfeesten die zooveel genoegen cd voordeel beloven aan de Goudsohe burgerij worden reeds met genoegen tegemoet gezien en geene offers zullen zeker te groot zijn om de UolUndaohe Maatsohappg die overal telken jare zoo luisterrijk werd ontvangen ook hier in Gouda op waardige wijze te recipieeren Derhalve zal het verzoek om geldelijke bijdragen zeker worden beantwoord door tal van roiale bijdragen Voor de levering van de benoodigde aardappelen voor bet Garnizoen alhier is het minst ingeschreven door A Gerritsen voor ƒ 2 75 per Hectoliter wegende 65 Kilogram Bij kon besluit is herbenoemd met ingang van 16 Jaoi a s tot burg van üuderkerk a d IJsel Wb Vso Waning secr dier gemeente Se graven der Gorknmsobe martelaars builen den Briel zullen bezocht warden door bedevaartgangers uit Gouda op 11 en uit Alphen op 16 Juni e k Aan het Verslag van den Toestand der gemeente Gouda over 1881 onlleenen wg nog het volgende Het Ond Archief der Gemeente dal geborgen wordt in daartoe ingerichte okalen op de zolders van het Baadhais onderging in bet afgeloopen jaar geene verandering of noemenswaardige uitbreiding Uit andere gemeenten werden enkele oude stukken op Gouda belrekking hebbende ontvangen welke in het Archief werdeu geplaatst Zoowel voor de Gemeente als voor particulieren die daartoe het verzoek deden werden door den Archivaris nasporiugen gedaan ter verkryging eener Juiste kennis van personen en toestanden omtrent welke in menig oj het Archief berustend document belangrijke bijzonderheden te vinden zijn Ëenige beoefenaren der vaderlendsohe geschiedenis en oudhridkuude uit deze Gemeente en van elders bezoohten bet Archief om er navorschingen te doen en deelden in hunne geschriften de reMli ten dier onderzoekingen mede De Archivaris ging voort met het stempelen en ondertoeken der voorbanden zijnde stukken terwijl h j tevens begonnen is met het nummeren der banden portefeuilles en documenten overeenkomstig de indeeling van den inventaris die geregeld bijgewerkt en van 1 everlede vollediger en uitvoeriger gemaakt wordt Het onderhoud der itratan en pleinen met de levering van de daartoe benoodigde materialen werd wederom aanbesteed Het werk werd echter niet gegund aangezien de laagste inschrjjvingssom de raming met 78B overschreed Het onderhoud geschiedde derhalve in eigen beheer Met het oog op den sveiitneelen aanleg eener waterleiding in deze Gemeente hebben de werkzaamheden aan de siraien en pleinen zich bepaald tot die reparatièn welke dringend npodig waren tengevolge waarvan ongeveer 28000 Lujksclie keien en MIUO Veohteche Slraatklinker in voorraad zijn eGteveb en in plaats van 850 M ilechts 400 M straatzand werd aangekocht Het slraatwerk op verschillende plaatsen verricht besloeg eene gezamenlijke onp rvlakle van 5954 4 5 M en wel 2780 80 M in jkeien en 3173 65 M in klinker Hieronder is legrepen de verstmting van den Fluweeleu ingel over 715 M deels met nieuwe deels met oude kIin eM Waalsleen en Vechtsche steen Waalvorm Voor de straten werd aan materialen en arbeidslooncn uitgegeven eene som van ƒ 6847 95 In het afgeloopen jaar erden gerioleerd t de Zijl loopende langs de Vest van achter den molen bij de Kruideniersiraat tot aan de branderij van den Heer Liesker bij de HontenMeeg en de Zyi loopende van het water der Vijverstrwt lot aan de Zak Er werden gelegd 74 mele groot soort eementriool en 36 meter eementriool van mindere capaciteit terwql voor verschillende verbindingen 26 meter Engelsche aarden buizen werden gebezigd De beslaande riolen wenlen gereinigd en voor zooveel noodig gerepareerd De sloot achter het plantsoen genaamd de Manége werd gedempt van een houten koker voorzien en met eene houten schutting afgezet Voor de rioleering werden besteed ƒ 2872 47 aan materialen ƒ 745 99 la a ftidsloonen De kosten voor bet onderhoud der putten kotken kokers pompen eu riolen bedroegen aan materialen 496 36 en aan arbeidsloonen ƒ 672 82 Ten behoeve der havens en vaarten met inbegrip der slaizen werd uitgegeven aan materialen ƒ 4237 60 en aan arbeidsloonen ƒ 2341 11 De werkzaamheden aan de bruggen hebben zich in hel vorige jaar bepaald lot het gewone onderhoud Nieuwe bruggen werden niet gebouwd In sommige bruggen zijn nieuwe metalen bij de assen der bewcgiiigstoestellen aangebracht De beide basoule bruggen op de Haven werden geverfd Het onderhond der bruggen kostte aan materialen ƒ 1781 64 en aan arbeidsloonen 867 73 Geene andere levensmiddelen als vleesoh en visch zijn aan keuring onderworpen Voor het eentgenoemde voedingsmiddel tijn twee keurmeesters en van deze keurt tevens de visch In de Gemeente werden goedgekeurd 1176 runderen 722 vette en 980 nuchtere kalveren 389 schapen i386 varkens 326 geilen en 118 paarden Afgekeurd werden 6 runderen één nuchter kalf en één paard en bovendien nog260 kilogr rundvleesch 26 kilogr kalfsvleewh en 40 kilogr paardenvleeach Bij den invoer werden goedgekeurd 4269 kilogr rundvleesch 75 kilogr kalfsvleesch 53 kilogr sohapenvlemoh 1325 kilogr paardcnvleesch en 462 kilogr spek terwijl werden afgekeurd 160 kilogr rundvleesch Er werden eenige partijen visch afgekeurd tot een gezamenlijk bedrag van 105 schollen 154 botten 6 kabeljauwen en een mand bokking De brandblusohmiddelen verkeeren in zeer goeden toestand De brandspuiten hebben met de bergplaatsen aan onderhoud gekost voor materialen ƒ 324 27 en voor arbeidsloonen ƒ 74 96 terwijl aan het personeel der brandweer werd uitbetaald ƒ 998 13 De regeling der brandweer onderging geene verandering In eenige gebouwen voor publieke vermakelijkheden en bijeenkomsten bestemd werdeu op oitnoodiging onzerzijds met de meeste bereidwilligheid door de beheerders dier lokalen eenige veranderingen aangebracht en maatregelen genomen Ier voorkoming van Dereoonljjke ongelukken bij het onverhoopt ontstaan van brand Er hadden in dit jaar twee branden plaats De eerste ontstond op den 4n April des ochtends I oogeveei ten half zes in de kleederbleekerij van J M Sohrave aan de Boelekade wijk R No 97 de tweede op den 26n Juli des ochtends omstreeks half acht in de blikslagerij van P den Hertog in de Kuiperstraal wijk K No 230 Beide bepaalden zich tot hpt perceel waarin de brand was ontstaan De spuiten werkten uitmuntend en de ijver van de brandweer verdient alten lof Aangaande de Stedelijke Muziekschool bevat bovengenoemd Verslag het volgeode De Commissie van Toezicht bleef door de herbenoeming van het aftredend lid samengesteld als vroeger Het aantal l riingen nam ook dit jaar weder toe De lessen werden na de Kerstvncantie heropend met 251 leerlingen 104 jongens en 147 meisjes vau welke aan 31 kosteloos onderwijs werd verstrekt Bij het vokaal onderwijs werd voor de laagste klasse de verbeterde leerwijze van Paris Galin Chevé het vorige jaar als proef ingevoerd gevolgd Voor de andere klassen behield men de methode van B Hot en J Worp Het viool onderwijs werd gegeven volgens d leerwijze van Henning en Dancla De Commissie is tevreden over de resultaten vau het onderwijs De klasse van élèvee voor de muziek der schutteiij belooft veel goeds De orchest klasse blijft aan de verwachting beantwoorden Ook het onderwijs der piano klasse geeft stof tot tevredenheid Het komt de Commissie van Toezicht wenwhelijk voor dat aan meeigevorderde leeriingen de gelegenheid wordt geboden langer les te ontvangen tegen een evenredig hooger schoolgeld De eerste onderwijzer onderscheidde zich weder door gver en degelijk onderwijs De tweede ouderwyzer J A Vreeswijk werd tegen 1 Mei op zijn verzoek eervol als zoodanig ontslagen en in zijne plaats na een vergelijkend examen gehouden oudee leiding van den Heer fiichard Hol benoemd de Heer J G Arentz te Leiden De korte tijd Jiedureade welken deze hij de school werkzaam is geeft aan de Commissie reeds grond tot de verwachting dat hy een goed onderwijzer zal blijken te zgo Bij het gehouden schoolbezoek werd door de Commissie over het algemeen by de leerlingen veel be langstelling in het onderwys waargenomen Verznim der lessen kwam weinig voor Ook het gedrag der leerlingen was zeer bevredigend De Commissie betuigt in het door haar aau den Gemeenteraad uitgebracht verslag haar leedwezen dal voorstellen in bet belang van het onderwijs eu tot bloei der school gedaan niet all d zoo door den Baad worden opgenomen als zij wei wensoheüjk acht De kosten der muziekschool bedroegen ƒ 2591 98 Het bedrag van het ontvangen schoolgeld was ƒ 1562 Aangaande het Museum van Oudheden bevat het Verslag het volgende De toestand van het Museum bigft gunstig het ondervindt algeme ne belangstelling De Commissie dringt in bet door haar uitgebracht Verslag met den meesten nadrnk aau op het verschaffen van meerdere ruimte dan de lokalen in ArtiLegi thans aanbieden daar zeer vele belangrgke voorwerpen niet diè plaats knunen verkrijgen welke hnn toekomt De schenkingen zoo van stadgenooten als van vreemden blijven geregeld voortgaan Onder de voornaamste voornerpen die gedurende 1881 ten geschenke pf in bruikleen ontvangen wer den kunnen vermeld worden Drie voorwerpen in zilver zijnde miniatuur gereedschappen tot de scheepmakerg behoorende en afkomstig van het Scheepmakersgilde Ao 1653 Ëeu snuifdoos met portret van Z K H WilleA Prins van Oranje Het portret van Mr Jacob vau der Tocht Kaad Qf en Peuriioi aris der stad Gouda Het portret va Mr Hendrik van Wgc Pensionaris van Gouda benevens een brief diens hou teekening bevattende l Het boekje Den laatsten steen aan de Ned tfM