Goudsche Courant, zondag 4 juni 1882

landadie Bepabliek door Jtoobua Soepcnu Predikant te Oouda en te Oonda pdrukt in 1S62 B i niterale wilabeiehikking werd aan het Moaenm gelegateerd door Mqufrrouw Van Werkboren geb Boeman Ziekenraoeder in het Gaalhnit alhier les knipaela ran rergnld papier door haren looa rerTaardigd in Igatea gerat Het nuaeum irerd in 1881 beiochti door 670 peraonen die 21 en S7 die 10 ont entre betaalden aoodat het getal aanmerkelijk minder waa dan in het rorige jaar Onder de beioekers telt men rele rreemdelingen o a uit Engeland Frankr k Duitaobland Ziritaerlnnd Amerika Ooat en Weat Indiê De Heer C J C Prince die als lid der Gommiaiie aan de beurt van aftreding waa werd herkozen en in plaata Tan den Heer D W C Veldfaont dienaar eÜen vertrok werd ala toodauig gekoaen deHeer N Scheltema Se nieuwbenoemde eoncierge in Arli Legi J Sohnling die den orerieden W A Vunreua rerriog werd Toorloopig Toor ééa jaar tot onatoa ran het Moaeum aangeatèld In de geTangesie te Botterdam heeft deze week de arbeider W Haak die wegene het stelen Tan kippen tot oelitraf reroordeeld waa tieh door ophanging ran het leren beroofd Tegen den 81 jarigen A Badder te Zerenhuiieu ia deler dagen proeea rerbaal opgemaakt wegene overtreding der JBOhtwét Bg de Woensdag gehouden verkiezing van twee leden voor den pold r Esse Gans en Blaardorp S n herkoien de aftredende ledeu de heeren £ oogend K van Lange en E Hoogendyk A D t Tot vervanging van den heer A Van Baak ia gekoten als voorzitter roor den polder Kortland en Klein Polder de heer J K Van Voorthuiteo secrelarii te Kienwerkerk a d IJsel Tot lid van genoemden polder tot verrangiug van den heer C Vollebregt ia gekozen de heer M Moens Az Het wetsontwerp tot afschaffing van den qk der weegwerktuigeo is in de Tweede Kamer door de groote meerderheid der leden die aan het afdeeliogaOttderzoek deelnamen met ingenomenheid begroet H i voorkomt het de moeielykheid die ontstaan zal als met 1 Juli a a het gebruik van ongeijkte balansen in het openbaar verboden zon wezen en ia tevens ren stap op den goeden weg om noodeloote staatsbemoeiiog die sohadelgk werkt te doen ophouden Door enkele leden werd evenwel de opmerking gemaakt dat het niet wensohel k moet geacht worden om terw l de maten en gewichten aan den gk onderworpen zqa da weegwerktuigen daarvan vrjj te stellen Velen bleven op eene al eheele herziening der wet van 7 April 1860 Stil ao 67 aandringen De bestaande wetgeving bevat nog tal van leemten en gebreked waarin verbetering bekoort gebracht te warden Men erkende evenwel dat men bq het bekende meeningsrerschil over art 4 van het laatste ontwerp tusscheu den Miniatrr van Waterstaat enz en de Kamer geene gebeele herziening der wet van dien bewindsman verlangen mag Meer byzonder met het oog op den gasmeterijk werd de verzekering van den Minister dat alleen de weegwerktuigen een partiëele wetawqzigiug noodig maakte in stryd geacht met zyne vroegere verklaringen De meerderheid zou er geen betwaar in zien een amendement aan te nemen waardoor de verplichte ijk der gasm eterB vervoageu werd door een facultatief onderzoek lu afwaoh ting daarvan meende men er b j den Minister op te moeten aandringen om alsnog aan het verlangen der Tweede Kamer tegemoet te komen Eenige Men evenwel verklaarden zich gezind voor het behoud van den gasmeter k die volgens hunne zienswqte nostig werkt De Commissie van Rapporteurs gevolg geveode aan den wensob herbaaldelyk in de afdeelingeu geuit stelt wederom als amendement voor achter het woord weegwerlctuigen in bet ontwerp te voegen de woorden en gasmeters Wordt dat amendement aangenomen dan verlangt de commissie ook nog eenige wqtigingen op te nemen o a de uitslag van het onderzoek wordt den aanvrager schriftelyk bekend gemaakt De oommissie die door den Minister van Financiën Viiaering was benoemd tot het uitbrengen van een rapport betreffende din vrqdom van zoutaccijns voor den landbouw heeft haar verslag thans uitgebracht De Regeering heeft de Commissie uitgenoodigd totbet geven van voorlichting omtrent de volgende vragen ïo Zqn de klachten over de thans voorgeschreven wqte van vermenging van het accgnsvrq lout gegrondf Jo Welke andere ngzen an vermenging kunnen toegelaten worden die voor de landbouifers niet of minder betwareod tijn en teveas voldoenden waarborg geven tegen niabiuik van den vrgdom So Hoe zgn de formaliteiten voor het genot van den vrqdom te regelen om een minimum van bezwaar voor belanghebbenden met een voldoend toetioht tegau mitbraik te vereenigen F 4o ü het wenaohelgk ook gelegenheid te gevea tot het biunensUndt vervaardigen van toutliksteenen uit aeofnsvrq zout en zoo ja welken voet 6o Gesteld dat de ioutaco jnt tot de helft wordt verminderd alioo tot ƒ 4 50 per 100 kilogram ton dan de vrgdom kunnen vervallenP 6a Zoo neen welke verandering ton dergelgke Termindering van belasting medebrengen teu opzichte van de regeling van den vrgdom De Minister van Londen voegde er nog deze vraag bg s 7 Ia het mogelgk om behoudens voldoende waarborgen tegen misbmik vrijdom van aoogns Ie verleenen voor zout vervat in boter en kaas die naar het buitenland worden nitgevoerdP Zoo ja hoe dan dien vrgdom te regelen P De Commissie laat de antwoorden op de gestelde vragen door een paar opmerkingen van algemeenen aard voorafgaan Het is opmeikelgk dat hier te lande voor veevoeder en landbemesiing weinig gebruik van zout wordt gemaakt Sleohta 130 personen vragen in de laatste jaren vergunning tot accgua vrijen inslag van zout en de alzoo ingeslagen hoeveelheid bedroeg niet meer dan 37 000 kilogram per jaar waarvan 3000 k voor landbemesting het overige voor veevoeder of bewaring van voedingsmiddelen De Commissie acht dat zeer gering gebruik van zout een gevolg deels van onvoldoende bekendheid van de meeste Nederlandsche landbouwera met het nat van zout in hun bedryf maar deels ook van de voorwaarden welke doo het bestuur der belastingen aan het genot van den vrgdom van accgns verbonden zg n Ontwikkelde laadboawers mannen van invloed en naam hebben bg herhaling verklaard dat de bestaande regeling voor den vrgdom hen weerhield om van dit bg de wet toegekend voordeel gebruik te maken en dal tg daarom zout bezigen waarvan de aocgns is betaald Waar dit het geval is kan hi$l voorzeker geen bevreemding Terwekkep dst de kleine landbouwers in het algemeen minder doordrongen van het nut der aanwending van zout er niet toe komen om tioh den aoognsvrgdoro te verzekeren en ook geen gebruik maken van hel kostbare accgnsde zout Eerst dan wanner accgosvrg zont op zeer gemakkelijke wgs te verkrggeo is tallen die landbouwers door anderen voorgelicht er toe overgaan om voor veevoeder en bewaring van votdingamiddelen het noodige zout te gebruiken In den hatsnn tgd is dan ook bgna geen landbouwersvergadering gehouden waar de wens heIgkheid eener betere regeling van den onderwerpenigken vrgdom van accgns niet ernstig werd besproken In korte trekken wijst de commissie op het nut van aanwending van tout bg het landbouwbedrijf o a bg het vee voeder het bewaren van voeilingsmiddelen voor het ree tegen het broeien van het hooi bg het inzoaten van groene voedergewassen ook bg bemesting De eerste vraag wordt door de oommissie in dien tin beantwoord dat de thans voorgeschreven wgzen van vermenging ondoelmatig moeten worden geacht omdat g het gebruik van zoyt tegengaan Op de tweede vraag is haa r antwoord dat het wcnschelgk is tot een minder afdoende denatureering van het zout bg de vermenging te komen de thans bestaande verplichting van den vrgdomgenirtende om het zont len zijnen huize in tegenwoordigheid van ambtenaren te doen vermengen niet te bestendigen en de gelegenheid te geven tot het oprichten van particuliere dépdis van gemengd zont waar de landbouwers het benoodigde zout kunnen koopeo Bg dergfigke regeling zou het ook wcnschelgk zgn slechts éene vermenging te kiezen De vermengingsmiddelen moeten algemeen bekend zgn en niet schadelgk voor het Vee terwgl de kosten der vermenging zeer gering znllen moeten zgn Ala vermenguig die aan alle redelgte eischen voldoet stelt de commissie Toor de toevoeging aan het zont van f alsempoeder i pCt gebrande cichorei en V pCl ijieroyde De kosten van dit middel tgn teer gering voor de hoeveelheid benoodigd voor 100 kilogr zout bedragen tg sleohls 8B cents Proeven die de oommissie heeft genomen hebben de de gdelgtheid van het middel beweien Het antwoord op de derde vraag is dat de tegenwoordige regeling niet aan de redelgke eisohen voldoet de oommissie stelt daarom eene andere regeling voor De vierde vraag wordt ontkennend beantwoord Het eerste deel der vijfde vraag wordt eveneens ontkennend beantwoord ook met die acciJDsvermindering zal het zout voor den landbouwer een vrel te duur artikel lijn om er de noodige i hoeveelheden van te gebruiken Ook meent de ootnmiaeie dat een vermindering van de belasting met de helft geen reden kan tgn om ten optichte van den vrgdom meer rrggevige bepalingen te maken dan die door haar met net oog op den tegenwoordigeo accgns van 9 per 100 kilogram tgn voorgestdd Op de laatste vraag geeft de commiaaie een maatstaf aan van den terug te geven acogos per 100 kilo boter of kaas nl 0 36 voor de natuurlgke boter ƒ 0 46 v or marbarinaboter en Ëdammer kaaa ƒ 0 96 voor andere kaas Om de praotgkea van importeurs van baitenlandsohe beter waarvan geen belaatinic betaald is en die deze boter na den invoer als binnenlandaobe kunnen aangeren voor den uitvoer met genot van teruggaaf van zontaecgns stelt de Commissie voor een klein invoerrecht op getouten boter minstens gelijkstaande met het bedrag van den tontaccgns dien de inlandsche boterfabrikant moet betalen Behalve dat hierdoor de hinderpaal voor het verleenen van teruggaaf van accgns bij uitroer vervalt tal tevens een onbillgkheid woiden weggenomen die in den bestaanden toestand gelegen is Het invoerrecht tou niet meer dan 1 per 100 kilogram behoeven te bedragen Gisteren is te sHage plotaeling overleden de heer mr C H Gockinga voorzitter van den Uoogen Baad der Nederlanden De heer Gockiagt bevon l tioh in den boekwinkel van den heer U in de Wagenstraat toen hg onwel werd wat drin ken vroeg en een rgtoig Verlangde De beer H en echtgenoot stonden hem bg en riepen onverwgld van alle kanten geneeskundige hulp in doch toen de doctoren kwamen konden tij slechts het overlijden conststeeren Deze gebeurtenis maakt een hoogst smartelgken indruk De magistrataur ea over t algemeen het vaderland hebben een groot verlies geleden Gisteren nacht is de mili6ieu P Preres te Grtve in garnizoen gedeserteerd Ala verdacht van diefstal ahonderlgk geplaatst in de ónderofficiers arrestkamer heeft bij zich door uitgraving onder den drempel door een weg ins Freie weten te banen en wel zoodanig dat men hem lanir te vergeefa zocht Dit is zijn derde poging tot desertie en daar hü leeds vroeger hü ds mariniers wegens diefstal is veroordeeld maar daarna als milicien voor zijn onnnner ia dienst moest komen zou de Staat niet veeraan hem verliezen Thans is hü echter gearresteerd Op de vergadering van de Maalachappjj der Nederlandsche Letterkunde te Leiden Veljce vergadering op Donderdag t6 Jani zal g ho6daB worden tal o a ein voorstel ter taM komen totbevordering van de belangen der Ned taal en letterkunde in de Traoavoal Aan het verslag betreffende het Geneeskundig gesticht voor krankiiunigen te Botterdam over 1881 ontleent men bet volgende Op 1 Jan 81 waren er aanwetig 79 mannen en 131 vrouwen in dat jaar kwamen er bg 30 m en 36 vr De duur der kranktinaigheid tóót de opname was minder dan drie manden bg 26 a 16 vr langer dan een j ar bü 6 m 13 vr sedert de vroegste jeugd bij S m I vr Tén aaniien van l et onderwijs badden geen onderwijs genoten 4 ro 6 vr lager onderwijs ge noten 28 m 27 vr middelb onderwgs genoten 7 m 2 vr Wat de oorzaken der kranktinnigheid aangaat deie waren in rlle gevallen niet met voldoende zekerheid op te spoten De patiënt xelf kon meestal geen opheldering geven terwül bloedverwanten soms Ie onontwikkeld zgn om belacgrgke msdedtelingea te doen Misbruik vaa sterken drank wu in zes gevallen stellig voorafgegaan Buitensporigheden in hel eslacbtslevea vgfm al Overdreven godsdienstiin werd driemaal als oQrzaak opgrgsveo Verdriet tevenmaal schrik driemaal Daarentegen vond de geneesheer een der veelvuldlgste oortaken nl erfelijkheid slechts vgfmaal op de renseignementslgsten vermeld Een schoenmaker van Leicester had gewed dot hg de prinses van Wales de band tou drukken Toen het rgtuig der prinses naar hel park reed snelde de man die dranken was naar het rgtuig en trachtte hg de hand van de prinses te grgpe i Dete duwde de hand met haar paroaol weg Een soldaat van de esoorte gSf den schoenmaker een slag met het platte van tgn sabel De men werd gearresteerd en is tot een week dwangarbeid veroordeeld Volgens dezer dagen verschenen verslag over het jaar 1881 telde de Kweekschool voor de zeevaart Ie Amsterdam op 1 Januari ultimo Juli 44 op ultimo December 40 leerlingen Gedurende de leeroursus 1880 81 legden 7 kweekelingen een voldoend examen af en wel t als 3e stuurman voor de groote vaart en 2 als 2e stuurman voor de gonvernementt marine in Indië Bü de teevaartktudige school in het Zeemanshuis te Amsterdam bedroeg het aantal leerlingen in den loop van 1881 41 leerlingen De vermindering van het cgfer der leerlingen wordt door den direotear behalve andere oonaken toegeschreven aan hst niet verplicht examen dewgl men tonder diploma voor ttaurman in dien rang en in dien van getagvoerder aan boord der Nederlandsche koopvaardgaehepea vareu kan De niteenloopende ouderdom der leerlingen van 13 pi m 32 jaar de verschillende Igden waarop de leerlingen ter school komen hunne teer niteenloopende mate van kennis en ontwikkeling maken hel noodig meest hoofdelgk onderwgs te iteven en dit alles slaat een geregeld pogram in den weg De uitslag der stuurmans examena raa dat van 22 adspiranlen er 18 slaagden en wel 7 voor len stnannan gmote vaart 6 voor ien stunrman groote vaart en 6 voor 2en stuurman groote vaart BulteDlaDdscli Overziclit Dit de verklaringen Tan den heer Freycinet is dnidelük genoeg dst bü in tegenstelling met de door den heer Otmbetta gevolgde politiek tick aanaluit bg de pogingen san Dnitscbland om hel getag van den Sultan te handhaven voor tooveel dit niet met andere lielangen in strijd is Dat Frankrük tich met gesloten oogen aan de besluiten van hel congres ton onderwerpen is eene gevolgtrekking die door de Gambettlslen slechts pour Ie bétoin de la oauae werd gemaakt Indien echter lot handhaven van bet getag van den khedive Turktche interventie noodig is tal de Fransohe regeering niet zich verzetten Zg zal slechts zorgen dat die binnen de perken bigfi De heer de Freyciuet schgnt daardoor den eeuigen weg te hebben ingeslagen die tot vreedtame oplossing leiden kan en verhinderen tal dat Fraokrgk met tgae Staatkunde alleen blgft of tich in avonturen stort In de Frsnsohe kamer beeft een interpellatie plaats gehad over dete quaestie waarbg ook Gambetia net wouiT gevoerd heeft Dete was meer voor aflonderlgk gewapend optreden van Frankrgk in Egypte hetgeen terecht door de rcgeering als te vontuurlük bestreden wordt Ten slotte werd met 298 legen 70 stemmen eene motie vsn vertrouwei in het kabinet aangenomen De Onderkoning van Ierland lord Spencer heeft dezer dagen op een adres dat hem door eene deputatie uit Limerick werd aangeboden de verklaring afgelegd dat binnenkort al de verdachten die zich krachtens de eerste beteugeliogswet nog in hechtenis berinden op rrüe roeten tullen gesteld worden aangezien de nieuwe dwangwet welke thans bg he Parlement aanbangig is slechts hen wil treffen die zish aan vergrüpen legen het gemeene recht schuldig maken Hg voegde er bg dat de regeeriog zich ernstig bezig houdt met de regeling der grondslagen roor de uitbreiding der antonomie in Ierland waardoor aan een der vurigste Wensoheu van de lersche bevolking zal worden Ie gemoet gekomen Wat er van den Egyptisohen warboel worden moet is een raadsel Er heerscht geheele regeeriiigloosheid en geen der mogendheden scfagnl een middel Ie welen om er een einde aan Ie maken Men vreest dat tasschenkomst van Frankrgk en Engeland den verergeren dan verbeteren zou terwgl men blgkbaar niet ingenomen is met reohtstreekeahe bemoeiingen van de Porte waartod het toch wel tal moeten koAen Op voorstel van Frankrgk sehünt thans tot bet houden eener conferentie van ambassadeurs te Konstsnlinopel besloten te ign De Zweedscjte Bgksdag werd op 22 Mei gesloten maar ran de lang gewenschte hervormingen is ten gerulge van hel verziet der Eerste Kamer geene enkele lot stand gekomen Alle bemoeiingen van de Begeering en Tweede Kamer leden schipbreuk op de retolionnaire coalitie van de groote grondeigenaars de bureaucratie en de geestelükheid wier gemeenscbappelgke leider de aarUbIssahop van Lund IS De tweede Kamer wilde het politieke stem ohl uitbreiden maar de Eerste Kamer verwierp bet wetsontwerp met eene groote meerderheid Hetzelfde geschiedde met een voorstel tot uitbreiding ren hel gemeente stemrecht op het platteland waar og sllüd alt in de middeleeuwen eenige rgke gronileigeDaars onbeperkt regeeren Boekdrukkergen m sofaaars berolkte streken achtte de Eerste Kamer onnoodig tü was meer roor beperking ran de vrgheid der drukpers pe algemeene kerkeraad die iedere herrorming op kerkelgk gebied tegenhoudt vond in de Eerste Kamer een trouwen bondgenoot n twee ontwerpen welke grootere rrgheid van ewelen ten doel hadden werden toAder beraadslaging verworpen De hervorming van het hooger onderwijs e verzachting der strafwet en vele andere hervor igen werden door de Eerste Kamer vergdeld De overtuiging wint dan ook meer en meer veld Oal eene endere samenstelling van dezen tak der gevende macht dringend noodig is NATIONALE AHLITIE ONDERZOEK van de VERLOFGANQ£BS der MILITIB TK LANDE De BUBGEMEE8TËB vaa öonda brengt ter algemeene kennis dat ingevolge art 138 der Wet op da NATIONALE MILITIE van den 19n Augnstus 1881 SUuMM No 72 d INSPECTIE der VERLOFGANGEBS voor de Gemeente Gouda is bepaald op MAANDAG den 19den Juni 1S82 des morgetas len 11 ore op de STADS TIMMEBWEBF aan de 3W marit alhier Dat daaraan beboorea deel te aemen de VERL0FGANGEB3 der NATIONALE MILITIE van de lichtingen 1878 1879 1 8 0 en 1881 die vdór den In April II in het genot van onbepaald verlof tün gesteld daaronder ook begrepen detulken I ie tot eene andere Gemeente behooreu doch thans in deze Gemeente woonachtig zgn met uitlooderiug alleen van ken die catn qao in de maand Juni e k in werkelg ke dienst moeten komen FoorU writ de Verlqfganferi ofmtrkzaa gemaail a dat zü volgens art 140 der genoemde Wet ter inspeelie behooreu te verscbgoen in uniformgekleed en voorzien van de KUtii g en VUnttingrttnkktn hun bg hel vertrek met verlof medegedeeld van ban Zaiioel e en van hun Vtrlo pat b dat zg volgens art 130 der Wel wordengeacht onder de wapenen te tgn niet alleen gedurende den tgd dien het bedoeld onderzoek duurt maar in het algemeen nmmetr zg m umform rijn gekleed toodat tg die ongeregeldheden als andersiiut plegen bij het gaan naar de flaaU voor ktt otderuelibepaald gedurende ktt onderteek en by ket naar knukeeren te dier zake tullen worden gestraft volgens het crimineel Wetboek en Beglement van Krggsluobt voor het krijgsvolk bier te lande bg genoemd art ISO toeposselgk verklaard c dat hü die door ttekte niet kan versdiünen een attest van ren Geneesheer of Heelmeester doorden Burgemeester geviseerd moet overleggen en d dal degene welke zonder rerguuuing absentis rolgeos de wet met arrest zal worden gestraft Gouda 2 Juni 1882 De Burgemeester rooraoemd Vak BERGEN UZENDOOBN BarKerllike Staad Oood GEBOREN 81 Mei AraoldisODrulii oideri H Sliiter u C HilMbrr Nisi o 4 n H t Oosterliig tn t fSD itt Koil 1 JiDi Alb rtils Mdcrt P Rietkerk ea M de ioog WilUmioa ouders i raa Menioh o i t Hsrt 2 Adrians oudere P behoutcu eii H C Radix S Gersrda oudere A ren Meeree cu H G ren der Ree OVERLEDEN 81 Mei P Hen 78 j 1 Jisr M Llepelt t w ONUEKTROUWD Jsui i H Di kh nt te tikv koren 28 j en H 1 hu Leer 28 j L Vermeulea 22 j eu 1 Vieeer 26 j F F Courauie te e Orarenrage ÏD j eu K M IJieudoorn 88 j W Hey 21 j en U Muileiilior te Nieawerkerk a d IJael 21 j J P ras der Pool 19 j eu C Potuul te Goudcrak 19 j Borgerlüke Stand ran onderstaande gemeenten vaM 26 Mei tot 2 Juni 1882 Moordrecht GEBOREN I Maria Johanna anders P Kelkman en A Ouweikerk Dirk ouders F K ren Tilburg en E Verboom Willem Marie ouders C Loendereloot en M Bloot OVERLEDEN J de Jong 80 j ONDERTROUWD I J Verboom 21 j en K Slarenborg ran Vrelingan 22 j W Goer 28 j en A Snoek 26 j GEHUWD D ran dar Voeren 28 j en C ran Grieken 20 j Seeuwijk GEBOREN I Dirk ouders F ran Veen en O ran Duiken Maria ouders A Erber eld en G Huleeh r Wouter Arie oudere G Ouldemood en M G ran Ree OVERLEDEN C de Bidder 62 j J tan der Wolf 79 j D Ooeterwgk iO j N de Brnig 72 j ONDERTROUWD J de Zwaam en A Krnijt D Moaritr en E L de Jong Waddinxveen GEBOREN Arnoldue oudere A Hoogeodoorn es B Viseer OVERLEDEN S Kotter lil o an Weniveen ecblg ran J oen der Winden 68 j GEHUWD i Vermeulen en P Braakman APVERTEWTIÈN Ondertrouwd P P COüMANS EN Jï M UZENDOOBN Receptie 11 Juni Eenige kenniegeving voor Gouda BeTollen van eene Dochter D A 8 KEIJSER MoLMAA Batavia 31 Mei 1882 BeTBllen Tan een cm Ï T C M BBEÜKEL Clemem Jjutten a d DedenUTaart 1 Juni 1882 Eenige kenniegeving V Als Voogd van ALEIDA tei LAAK 26 Mei in het Weeshaia te Gouda overleden betuigt ondergeteekende aan Heeren Begenten en in het biionder aan den Heer Vak ALTENA en Echtgenoote ala binnen vaderen moeder zoomede aan de kinder moeder voor de tütatekende behandeling en zoi vuldige verpleging gedurende haar 10 jarig verblflf en langdurige ziekte ondervonden zonen oprechten hartel ken dank L WBLSCHEN Rotterdam 1 Juni 1882 Openbare Verkoopin te GOUDA op DINSDAG 6 JDNI 1882 des morgens te 9 uren aan het Winkelhnis Wflk B No 174 aan de Westhaven van eene partg Nieuw KBISTAL en GLASWERK PORCELELV en AABDEWEBK SPIEGELS LAMPEN en HAN6LAMPEN 6ALANTEBIËN enz Te uien ZONIJA G van 12 tot 4 uren En MAANDAG a morgens van 9 tot 12 en s namiddags van 2 tot 5 uren Nadere inlichtingen zjn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FOBTÜIJN DBOOGLEEVEB te Gouda Mevrouw de ROTTE vraagt eene immuimm en een TWEEDE MEISJE dade igfc in dienst te treden TE Hinni gevraagd een droog PAKHUIS of ZOLDER aan het water gelegen tot berging van Lgnzaad in balen Adres H LAMBBBT Zokkj Oliefabrifk te Stolwijkereluie a c i beïckT Tandarts nieuwe wet Aoormalig adsistent van wglen deq Heer A J W KOENAART dagelijka te conmUte ren Weste Wagenstraat 54 Rotterdam Immmm De Haan en Sleutels AMSTERDAM De ondeigeteekeuden berichten dat hunne van onds gerenommeerde BIKREN voor Gouda en Omstreken steeds uitsluitend verkrijgbaar zgn in hun Depot bg den Heer A NÜBTIEB Gouwe C No 34 35 te Gouda P S RENDORP Heeren Kleedingniagazijn Ontvang en DEMISAISON en ZOMERSTOFFEN Lustre Vestons f 2 5ff Lustre Jacquets f7 50 J HOOGEJVBOOM