Goudsche Courant, zondag 4 juni 1882

1882 Woensdag 7 Juni N 277Ö GOUDSCHE COURANT ieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken BINNENLAND GOUDA 6 Juni 1862 In de hedenmiddag gehouden vergadering fan den Gemeenteraad deelde de Voortitler mede dat B tu W iageïolge opdracht van den Baad deu heer i riiice hadden medegedeeld dat drffiaad met leedweïen had kennii genomen van ziju besluit om als raadslid afteirtden en hem hadden verzocht daarop terug te komen l e heer Prince bad echter te kennen gegeven zijn besluit niet dan na rijp beraad genomen te hebben en derhalve daarop niet terug te kunnen komen terwijl hij dank betuigde voor dit blijk van belangstelling en zich bij voortduring aanbeval in de vriendschap der raadsleden De Voorzitter sprak een woord van leedwezen over het vertrek van den heer Prince uit deze vergadering en een woord van hulde wegens den ijver en de zelfverloochening steeds door hem be tooud De heer Princt zeide spr kende de belangen Tan Gouda door en door en het zal een waar gemis zgn wanneer wij z u zaakkundige stem niet meer in deze vergadering zullen hooreu waarna spr v orstelde dat de Baad den heer Prince dank zou betuigen voor al wat hij in bet belang der gemeente gedaan had De vergadering betuigde door luid applaus hare instemming met die woorden Daarop deelde de Voorzitter zijne herbenoeming mede door Z TA den Koning wakrop de beer Fortugn Droogleorer het woord vroeg en de gemeente met deze berbenoeming geluk wenschte en de hoop uitsprak dat de heer van Bergen IJzèndooru ï p langen tijd bet Burgeraéesters nmbt alhier zou bekleeden In deze iltting werd den heer A KaptQu a cessie verleend voor den aanleg en exploitatie van een atoomtram Gouda Schoonhoven en de voorwaarden vastgesteld Over het voorstel van B en W om dien tram te doen rijden door de Boelekade waarover in de yorige zi ting de stemmen hadden gestaakt werd heden opnieuw gestemd Voi5r den weg door de Boelekade verklaarden zich de bh Hemaiag Hoogenboom de Botte Siraver Post Drost Fortu n Droogleever Noothoven van Goor en de Voorzitter Tegen dien weg verklaarden zich de bh Kist Lujjten Oudyk Samsom en van Straaten Het vooratel ïs dus aangename met 8 tegen 6 stemmen Vrijdag P Juni e k heeft eene vergadering plaats van de Qoudichi Kiemereeniging waarin o a zal worden behandel een voorstel van het Bestuur tot hervorming dei Vereeniging Zondag II Juni heeft in de Sociëteit Ons Genoegen een Concert plaats van bet Muziek Corps van bet 4e reg Infanterie directie A Grentzius I et is heden vgf en twintig jaar geleden dat de Spaarbank hier ter slede werd opgericht door het Departement irQoada der Maatschappij tot Nut van t Algemeen Met dankbaarheid voor al het goede dat deze inrichting heeft veroorzaakt mag dit feit worden herdacht Menig burger dezer gemeente is door haar op den goeden weg gebracht om geregeld iets van het verdiende loon te bewaren dat later goed te pas kwam om de enkele penningen die mep niet volstrekt noodig had voor dagelgksche uitgaven Ie beleggen in plaats van die aan gelleel onnoodige vaak schadelijke dingei te verspillen om bgtgds in dagen van betrekkelgken overvloed te zorgen voor den kwaden dag Het is niet te bepalen hoe nuttig de Spaarbank is geveest en venmiu juist op te geven welke bare resultaten waren want niet alleen de som der ingebrachte gelden is de vrucht barer werkzaamheid maar de welvaart in in£nigt burgergezin als onmi elijk gevolg van de orde het overleg de zuinigheid en de vlijt die daar werden aangekweekt zijn voor een deel te danken aan de Spaarbank Met een hart vol erkentelijkheid en waardeering mag hare oprichting worden herdacht en een welgemeend woord van dank komt toe a u die heeren welke zich geheel belangeloos vele moeiten en zorgen getroost lebban door als Commissaris dier Inrichting werkzaam te zgn In bet bijzonder hebben twee van hen aanspraak Vjp onze erkentelijkheid daar zij van den aanvAng der oprichting af Commissaris waren nl d bh C Knaap en Mr P P P Kist die dertltlve heden 26 jaar in functie zijn Den jverigen boekhouder aecretaris den heer D Buyter worde evenzeer eo hartelijk woord van dank gebracht voor de oourateea yver en belangstelling waarmede hfl steeds zich wgdde aan de belangen der Spaarbank Ëen arbeider te Alphen aan den Bgn die zich in bet land begaf om een Jong kalf dat eenige dagen bg de moeder geloopen liad weg te halen werd door zes koeien aangevalleti en op afgrijselijke wijze zoodanig gewond dat mtB voor hel behoud van zgn leven vreest De Commissarissen des Ironings in de provinoieu Zuid en Noord Holland heSben aan den Minister van Biunenlandscbe Zaken voorgesteld den invoer van slachive uit België en Dnitschland weder toe te laten onder de voorwaarden waarvan door ben eep concept is overgelegd De Minister heeft de Cojnmissarissen in de overige provinciën uitgenoodigd hun gevoelen over die voorwaarden mede te deelen btpaaldelijk met bet oog op de vraag of daardoor ook misbruiken mogelijk worden gemaakt Twee knapen 1 en 16 jaar ood ras Zr Ms opletdingechap Anna Paulowim zijn gister mid fag in de Mans even boven de gewezen vitrioolfabriek te Kralingen bg bet zwemmen verdronken De een kon in t geheel niet en de ander slechts zeer weinig zwemmen Twee stoomtram ongelukken door onvoorzichtigheid zijn alweder te vermelden te Botterdam verloor een bejaard man die van wagen wilde verwisselen het leven onder de wielen en te Geertrnidenberg heeft een politieagtnt die van een in rollen gang zijnde wagen afsprong zich zeer ernstig aan het hoofd gewond De hoofdcommissie der Vereeniging voor Chr Nat schoolonderwgs heeft ingevolge besluit der algemeene vergadering den 9 Juni 1881 te Botterdam gehouden eene inslrnctie vastgesteld voor disiricts raden Hieruit blijkt dat het gebied waarover de vereeniging hare werkzaambeden uitstrekt wordt verdeeld in schooldistricten aan het hoofd waarvan distriotsraden staan van 3 of 5 leden Deze raden oefenen toezÜl t uit over de scholen onderwijzers en onderwgs en dienen verslagen in bg de hoofddommissie waaruit o a moet Uijkeu of de belangstelling in het christelijk onderwgs al of niet toenemende is wat ter bevordering van die belangstelling in het afgeloopen jaar door hem gedaan is in welke verhouding kerkelijke of burgerlgke autoriteiten zich ten opzichte van de christelijke school geplaatst hebben opmerkingen betreffende soboolgeboaw ameublement en leermiddelen den geest waarin het onderwgs gegeven wordt inzonderheid ook wal de vorderingen in de Bgbelsche gesohi deuis en die des vaderlands betreft enz esz De Ami Cf betoogt dat men hoorend doof en ziende blind moet wezen om na hetgeen in de laatste jaren in de Kamer is voorgevallen te bigven volhouden dat al onze politieke ellenden na de vorming van het ipinisterie Kappeyne ontstaan slechts ontstaan zgn uit misvattingen en misverstanden in het wezen der zaak eensgezinde liberalen De ondervinding heeft deze utopie gelogenstraft Er bestaat geen eensgezinde liberale partg in Nederladd dat is met andere woorden gezegd er bestaan wel liberalen maar er bestaat geen liberale partg meer in Neipriand Geen optimisme kan het feit ongedaan jfiaken dat de liberale partij eene aan stukken gevallen partij is geworden en daardoor een tot regeeren ongeschikte parlij De fractie der Kappeyneliberalen is niet uit eene raakverwarring tnsaehen eensgezinde betzelfde denkende en willende liberalen ontslaan maar uit een principieel verschil van liberalisme Zij was dan ook volkomen bevoegd naar het oordeel van de Anti Cl op den 8 Mei jl Ie stemmen gelijk zij gedaan heeft Of haar votum schrgft de Arii CL getuigt van verstandig inzicht en politiek beleid van constilulioueelen zin en vooral van behartiging van s lands belang laten wg daaf maar van haar eenzijdig standpunt als eigene p rtg gezien had zij recht op deze onder de gegeven omsundigbeden zoo éclatmakeiide daad van afscheiding op dit verbond met hare oude vijanden tegen hare oude vrienden welke daarvan de gevolgen zonden wezen en aan welke groote gevaren zij daardoor Nederland heeft blootgesteld Partijschap ook in Nederland blijkt het heeft voor dergelijke konsideratien geene ooren zij boort slechts naar hetgeen htf partgschapsbelang ingeeft en inblaast De Del ücie Cl wgdt eene beschouwing aan bet eentraal depót der winkelvereenigingen van Eigen Hulp tot welks oprichting te Amsterdam onlangs besloten is Zg ziet in dit centraal depót geen instelling die onze kruideniers bedreigt omdat het groote kontingent der leden van Eigen Hulp geleverd wordt door den ambtenaarsstaud Het aantal leden van dien stand nu ia niet groot en behoudens uitzonderingen zijn het voor t meerendeel personen zonder fortuin die niet meer verbruiken dan volstrekt noodig is Dit oentraal depót zal dus evenmin den ondergang bewerken van onze kruideniers als de broodfrabrieken of melkinrichtingen dien van de bakkerijen en raelkwinkels Men heeft dit wel tetu gMteesd b j de opriditing maar de ondervinding heeft het ongegronde dier vrees volkomen doen blgken Het spreekt vanzelf dat zij niet kunnen strekken tot bevordering van den bloei dier particuliere neringen zg trekken altijd consumenten tot zich en brengen geen consumenten aan Maar indirect hebben zg ook voor die bedrijven hare vooideelige zijde omdat zij concurrentie uitlokken Hel heilzaamst echter werkt die concurrentie voor de consumenten het publiek Trekken de leden van uBigen Hulp die die bg de kooperative winkelvereeniging zich aansluiten rechtstreeks voordeel van de overeenkomst èn door de kwaliteit der waren èn door hun aandeel ie de winst ook zij die geen leden zgn moeten er de goede gevolgen van ondervinden door de concurrentie welke er door uitgelokt wordt evenals de broodelers en raelkdrinkers die iich niet tot de broodfabriek of de melkinrichting wenden bij hunne leveranciers in pigs en hoedanigheid verbetering zullen ondervinden Als dit het gevolg is wat de D Cl niet betwgfelt van het tot stand komen der overeenkomst dan mag men haar als eene weldaad voor de maatschappij in het algemeen beaohonwen althans in die gemeenten waar men het goed voorbeeld volgt en koöperatiere winkelvereenigingen opricht Door het hoofdbestuur der Vereeniging tol afschafiing van sterken drank is bepaald dal de jaarIgksohe algemeene vergadering ter feestelijke herdenking van het 40jarig bestaan van die Vereeniging zal bijeenkomen te Haarlem op 12 en 13 September aanstaande Zaterdagmiddag is aan boord van het Bijnscbip Peler liggende in de Wijnhaven te Botterdam een groot ongeluk gebeurd De schippersknecht een twintigjarig jongeling zat met twee Kinderen van den schipper oud 4 en B jaar op de luiken terwijl de mast werd ne ergelaten Hoe het daarbij is toegegaan schgnt nog niet geconstateerd te zgn maar nat er v zg de ipast is op den knecht en d kinderen nedergekomen met het ongelukkige gevolg dat alle dri vreeselijk warden getrolFen De knecht kreeg den mast zoodanig op het hoofd dat hij in elkaar gedoken er onder zat terwijl zgn duim dwars door een ijzeren pin heengedreven en bij het loswringen gedeeltelijk afgeklemd of afgesneden werd Evenals hg verkeeren oolC de kinderen in een hope