Goudsche Courant, woensdag 7 juni 1882

i looien toestand Alle drie i jn naar het ZiekenhnisgibHolit Men weet niet algeraeen dat de grafkelder waarin het stoffelyk orerschut ran Abraham Sara Isaao Bebeooa Jaoob en Ijea ia de spelonk Haobpelah by Hebron heden ten dage nog even ongeschonden ia als ten tyde waarin het Bijbelsch terhaal handelt Het stoflelgk overscbot ran den aartstader en der iqneu wonit in steenen saroophagen bewaard Sedert de kruistochten heeft geen Christen daar ooit toegang gehad in de laatste jaren hebben de Engeliche en Duitaehe Kroonprinsen roorzien an firmans Tan den Sultan de daar ter plaatse opgeriohte moskee bezooht maar lij mochten niet erder gaan dan tot den ingang Tan de spelonk d e men zelfs nooit heeft willen verliohten in hun tegenwoordigheid Een Italiaausch architect de heer Pierotti ia als Arabier rermond er in geslaagd eenige treden af te dalen op den trap die naar de spelonk leidt en heeft daardoor de marmeren tomben kunnen zien die naast elkander geplaatst zijn en waarin de eerste Toorradereu Tan het Israélietisöh ToIk gebalsemd waaiïchgnlyk naar de Egyptische wijze zich bcTinden Een veertien dagen geleden heeft op last Tan den Soltan een Commissie het inwendige der grot in al baar onderdeeleu nagegaan ten einde te onderloeken of er geen reparatie noodig of geen instorting te duchten was Men heeft alles in den besten toestand geronden alleen de zijden tapijten die de aarcophagen dekken zullen door kostbaarder stofien worden vervangen welke de Sultan zal zenden De heer mr P Tan Bemmelen oud rechter in iJederlaud en Egypte heeft een Tlugachrift in de Fransche taal gewyd aan de Tragen lo Aan wien behoort het domein van wijlen Prins Frederik der Nederlanden 2o Wat zal men ermede doen Oier de eerste vraag is verschil gerezen De kroonprins van Denemarken gehuwd met s prinsen kleindochter heeft zelfs een advies gevraagd Tan de rechtsgeleerde faculteiten der hoogescholen hier te lande Het gCTolg is geweest dat Tan alle stappen ia afgezien Daar eTeuwel hierin geen afstand Tan recht is gelegen en dus later de erren weder aanspraken doen geldengfc daar verder de adriezen der aculteiten niet zyn openbaar gemaakt en een door mr Wint ens in het DagUttd uitgebracht onToldoende wordt geacht onderwerpt mr van Bemmelen de Traag aan een nader onderzoek Hij toont aan dat de wet van 1816 die het domein aan prins frederik schonk moet worden Terklaard uit het Duitsche Torstebrecht T n vroegere dagen dat men ook in de Grondwet vBD 1815 terugvindt by de regeling der troonaop wlging Mr van Bemmelen acht het boven twyfel verheven dat ie domeinen alleen op de mannelijke lijn konden Bvererren en dus aan den Staat teruggekeerd zijn un prins Frederik geen mannelyke lyn heeft UBgelaten Strookt deze opvatting met de vry algemeen aangenomeue belangwekkender en nieuwer is de tweede Traag Wat met die domeinen te doen F üe heer v B geeft den raad ze by het krooni omein k t oegeii opdat de Koning in plaats vaneen som geW een soort van bezoldiging uit de opbrengst der belasDingeuf te ontvangen wat veeleer bij een president eenér republiek past en waarvanhij in tyd van nood zedelyk kon genoopt worden afstand te doen een waardiger bron van inkomsten worde verschaft nl in grondbezit Men schrijft ons nit Nijmegen Zooals men weet ligt Nijmegen tegen de hellingen van eenige heuvels aan welke ten zuiden en laidooeten der stad een plateau vormen Van hieruit kceft men een prachtig uitzicht over de breede Waal en de bloeiende Betuwe een uitzicht dat ongrypt door zijn grootsc beid en zyne liefelijkheid tevens Op dit plateau heeft de architect Bert Brouwer die het gemeentebestuur ook in andere opzichten zoo krachtig gesteund heeft om onze slad haar tegenwoordige fraaie phyai mie te bezorgen een uitgestrekte renbaan laten aanleggen Waarop Donderdag den 16 Juni groote wedrennen zullen plaat hebben die een groot aantal bezoekers zullen lokken zoowel nit Nederland Jk uit Dultschland En we moeten erkennen dat er zeer veel genoegelyks in ligt op dien dng Nijmegen te bezoeken Afgescheiden van het natnoracboon dat men daar Itan genieten ia men zeker in de Nymegeuaars gulle hartelyke gasthreren te vinden De renbaan lelve ligt in de onmiddellijke abyheid van het station de nieuwe ruime buKïnsocieteit ie Vereeniging raet zijn schaduwrijken tuin paalt er aan de Slad zelve ligt weer vlak by deze zoodat men nooit verlegen behoeft te zyn om een antwoord 0 i de vraag waar zal ik me eens wat kunnen re laoreeren De gemakkelijk ingerichte tribune en het midrientetrein der renbaan bevatten rttimle genoeg voor 0 000 bezoekers en te oordeelen naar de ingeschreven paarden zullen onze Nederlandsche aportamen ten volle hnn hart kunnen ophalen aan het genot de edelste dieren met elkaar te zien wedyrercn in vlogheid en kracht Geen wonder dat de ingezetenen zelren druk in de weer lyn hnune stad feestelijk te tooien om ook op die wyze hunnen gasten een vroolijk bartelqk welkom toe te roepen Zy steunen daartoe de comminie die óch tot dat doel geTormd heeft op de meest onbekrompen wijze en zeker is t dat geen uwer lezen het zich beklagen zal als hij den 16den Juni een uitstap maakt naar deze atad die door hare tegenwoordige spoorwegverbinding en hare vele Btoombootdiensten in een paar uur uit noord en zuid te bereiken is Wie sedert eenige jaren deze stad niet bezocht heeft zal by aankomst reratomd staan over de groote en grootsche veranderering die zy ondergaan heeft Het gemeentebestuur heeft op kouinklyke wyze gebruik gemaakt van de vrygekochle vestinggronden en de stad omgeven met een gordel van ruime straten eu breede fraai beplante singels en pleinen terwyl men nog dagelyks een groot aantal werklieden aan de weateyde der stad bezig ziet met den aanleg van het Krooenburgerpark waar op schitterende wyze partij is getrokken Tan het terrein dat met zijnf heuvels en dalen hier gelegenheid geeft tot den aanleg van een park dat belooft een juweel te worden By den aanvang van het jaargetyde waarin de landbouwer in byzonder hooge pjate belang heeft de aanstaande weerstojifilanden met waarscbynlykbeid te kennen vestig ik er nog eens opzettelijk zyne aandacht ei op dat op eiken werkdag de waarschynlykste aanwyzing telegrafisch verkregen kan worden van de filiaalafdeeling van bet Kon Ned Met Instituut De heer van Hasselt directeur van die afdeeling te Amsterdam is bereid eiken dag omstreeks 2 uren een telegram af te zenden aan ieder die het verlangt tegen betaling van vier gulden vooruit en verder van ƒ 0 21 voor eiken dag Het wordt hoog tyd dat men zich door de aanvraag dier mededeelingen in de gelegenheid slelle zelf te oordeelen of zy al dan niet nuttig zyn Wij hopen dan ook dat menigeen er gebruik van zal maken De onkosten tooh zijn niet groot Voor den geheelen zomer op honderd dagen gerekend behoeft dit slechts f 25 te komen en dia kan men gezamenlijk met andere gemeentenaren dragen Blyken zy nuttig te zyn dan is het Toordeel oneindig meer waard en zyn zy niet nuttig dan is de praotische onderzoeking niet te iluur gekocht Men vervoege zich dan tot den heer van Hasselt Tevens bericht ik dat ik nog enkele exemplaren bezit van de heni ige photOgraphiën van wolken wier veelvuldigheid en wyze van voorkomen nog nader kan duidelyk maken wat men op de plaats zelve te wachten heeft Een twaalftal kan ik nog gratis ttitdeelen De Hoofddirecteur Buys Ballot Buitenlandsch Overzicht De bekende Italiaansche vryheidsheld Garibaldi is overleden Te zijnet eer zyn de zittingen der Kamers te Rome geschorst tot 12 dezer n het nationaal fiest uitgesteld tot 18 dezer Twee maanden nationale rouw zijn ttitgeschreven de begrafenis zal geschieden op staatskoslen een monument zal hem worden opgericht en aan zyne weduwe en elk zyner 6 kinderen is een pensioen van 10 000 franken veleend Giuseppe Garibaldi geboren 4 Juli 1S07 te Nlzza diende eeist by de Sardinische marine raakte in 1834 in de samenzweringen van Mazzini betrokken en moest naar Zuid Amerika vluchten Hy verwierf in dienet der Argenlijnscbe republiek roem als krijgsbevelbebber doch keerde in 1848 naar Ilalië terug Hy trad in dienst der Romeiusche republiek en vluchtte ta haar ondergang eerst naar Tunis later op het eiland Caprera In 1869 nam hij als Sardinisch generaal deel Ni n den oorlog tegen Oostenrijk In het volgende jaar deed hy den beroemden j focht der duizend maar Sicilië die tot de verovering van Napels en tot de stichting van het koninkryk Italië voerde In 1862 eu 66 deed hij vergeefsche pogingen om door de wapenen Rome te veroveren By Aspromonte Jverd hij in 1862 gewond In 1870 vooht hy in Frankrijk als aanvoerder van cene bende partijgangers tegen de Duilsohers Na dien oorlog leefde hy meest rustig in verzwakkemlen toestand afwisselend op Caprera en te Rome Men is nog niet verder met de Egyptische zaken Volgens Le Teppt stelt de Fransche regeering voor om de volgende punten aan de conferentie over de Egyptische aangelegenheden tot grondslag te leggen lo Handhaving der wederzydache rechten van den Sultan en den Khedive zoomede der internationale verplichtingen van het Egyptiache gouvernement 2o Eerbiediging der rryheden werfce 4 bij llrmana van den Sultan gewaarborgd zijn So geleidelijke ontwikkeling der EgyptiioMiinstellingen Uit Konstantinopel wordt daarentegen gemeld dat de Porte verklaard heeft een commissaris te zullen zenden naar Egypte en dat deze de zaak wel regelen zal zonder conferentie Dientengevolge zon de conferentie worden uitgesteld Intusschen wint Arabi pacha tyd om zyne dictatuur te versterken Hy reg ert zonder den Khedive en zouder kabinet laat overal in het land het bericht verspreiden dat de Sultan den Khedive reeds afgezet heeft en deelde dit zelfs aan Tewfilc mede Maar terwyl hij aan den eenen kant Halim als aanstaanden Khedive noemt verzuimt hij van de andere zijde niet om te laten doorschemeren dat hij wel geneigd zou zyn om in zijn eigen peraoou den glans van het Kalifaat te vernieuwen en elke Turkscbe interventie af te wijzen Nog niet lang geleden noemde hij Tewfik den eenigen eerlijken man van Egypte thans echter ia Tewfik in zyne oogen een droomer die het land jaarlijkt volkomen nutteloos 10 millioen kost Te Caïro is alles nog in de grootste opwinding De officieren lang niet allen van hetzelfde gehalte loepen bluffende langs de straat en veroorloven zich allerlei vryheden De Europeanen voelen zich alsof ze maar eventjes geduld worden en zyn volstrekt niet op hun gemak Over het debat in de Fransche Kamer doet de RépuUijue Fran aue een hefiigen aanval op den ninister de Freycinet Zij noemt de zitting van Donderdag beleedigend voor de natie en zou er nit schaamte over zwijgen ware zij niet publiek geweest Uit die heftigheid blykt te meer dat de heer Gambetta de nederlaag heeft geleden Maar tooh heeft zijne opwekking van het Fransche chauvinisme wel eenige sporen achtergelaten Er zijn bladen die niet onder Gambetta s invloed staan en die toch niet in hnn schik lijn dat de minister wederom zoo openhartig heeft gesproken van Frankryks inschikkelijkheid en vreedzame gevoelens In den grond huns harten juichen zij het toe dat Frankrijk niet met troepen naar den Nyl trekt en eene voorzichtige politiek van overleg met anderen voort Maar er zyn dingen die men in Frankrijk niet hardop moet zeggen wil men de volksgunst bewaren en daarom had de heer de Freyoinet voor dit slag van menacben beter gedaan de pil met mooie woorden le rergulden Maar hy heeft zonder omwegen verleid dat Prankryk niet alleen meester is in Egypte en hoezeer dal ons de meest eerlyke en flinke wyze voorkomt om de zaak te behandelen was het misschien niet de verstandigste Wat hiervan zy en of de miniatar zich wellicht in zyn land een of anderen vyand heeft gemaakt de Kame gaf hem eene ashitterende meerderheid en tegenover de andere mogendheden plaatsen zyne woorden hem op het meest zuivere standpunt Te Berlyu baart groot opzien een artikel van de Kreuizeitung waarin over de soti Duiliche beweging in Rusland ordl geklaagd daar dit blad gewoonlyk goed op de hoogte is vau de Russische zaken neemt men aan dat werkelijk de Duitschera in Rusland aan vervolgingen blootstaan zoowel het Russische hof als de Russische Regeering zegt de Kreuzieil doen niet genoeg om die beweging tegen te gaan I N G E l N DEN De twee Vacatui es in den Gemeenteraad In de Goudsche Courant van Vrijflag 19 Mei heeft schryver dezes er óp gewezen hoe wensohelyk het zon zyn dat de kiesvereenigingen ditmAal Mr J H van Mierop candidaat stelden en het is hem gebleken dat verscheidene kiezers het met zyne argumenten eens waren en zeer gaarne hun slem op dien heer zouden uitbrengen Doch nu is er een vaoature bygekoineo Niet alleen de heer Muller moet vervangen worden in den Raad ook de heer Prince en nu is de vraag wie in z nv plaats te kiezen Het komt my voor dat wy in de vacatnre Priiice niemand anders moeien kiezeq dan den heer G Prince En waarom Ornaat de burgery een krachtig protest moet laten hooren tegen de wyze waarop onze oude goede afgevaardigde in de raadszaal behandeld is y Laat het ons niet vergeten djit de heer G Prince vier en dertig jaar achteree onz btlangen trouw en eerlyk en met yver beh Bgde laat het ons niet vergelen dat hy nooit aarzelde als de belangen van de stad het z i eischten zelfs aanzienlykè geldsommen nit eigen kas op te offeren laat het ons niet vergeten hoeveel handel en nyverheid aan hem verschuldigd zijn En met dal alles 4 r oogen mogen wy Goudsche kiezers niet duiden dat die oude waardige man uit den Raad letterlyk wordt weegejaagd Weggejaagd door de leeiyke insinuatien van een ahder raadslid die niet in de achadnw kan slaan van den heer Prinoe wtgg aagd door beschuldigingen die in geen enkil falsoenlgk gezelschap zouden worden geduld laat staan dan in een vergadering van den gemeenteraad Wjj kiezera moeten thans loonen dal wy niet slapen maar dat wy met open oogen en open ooren lellen op hetgeen onze ♦ ertegenwoordigers doen Wy moeten derhalve een biyk geven een krachtig welsprekend blyk van vertrouwen in den heer Prince en dna op 20 Juni den heer G Prince opnieuw ter raadazaal afvaardigen Alzoo worden dringend aanbevolen voor de a st raadsverkiezing de hh O PRINCE en Mr J H van MIEROP EiN KIEZER DIE QEKN LID IS lENEE KIESVEBEENIGIliS 20 Juni a s zal de verkiezing plaats hebben van twee leden voor den Gemeenteraad wie moeten gekozen wordenP Deze vraag rullen de kiezers weldra te beslissen hebbeu Er zyn reeds candidalen genoemd het waren namen die een goeden klank hebben daar valt niets op af te dingen maar toch zou het niet beter lyn om allereerst te vragen welk beginsel welk karakter bet beste in een raadsvergadering passen zou Veelal hoort men by rerkiezingen gewagen van gezand veraland van een helder hoofd enz maar naar myn bescheiden meening van boe onschatbare waarde deze zaken ook zijn lij alleen maken iemand nog niet tot een goed raadslid Vóór alles wordt er vereischt liefde voor de stad syner inwoning eu waardeering van het goede waar men het ook vindt een vaste overtuiging dat omtrent hetgeen raadzaam is verschil van ge voelen kan bestaan en dat de denkbeelden van anderen atryden zy tegen eigen meening niet verdienen lit de hoogte te worden veroordeeld en verketterd Die dit in de achool van het leven heeft geleerd die zal voorzeker een goed raadalid zyn en het is te hopen dat de kiezers niet alleen nu maar altyd naar dergelyke beginselen zullen uitzien Voor deze verkiezing nog iets De Heer G Prince ons afgetreden raadslid is een man die genoemde eigenschappen in ruime mate bezit in waardeering van het goede en in liefde voor onze gemeente is hy schier door niemand overtroffen Zou het le veel zyn le gelooven dat de drie kiesvereenigingen hier ter stede hem in de eerste plaats candidaat zullen stellen en dat de kiezera als ééa man aan die aanbeveling gevolg zulleq geven zelfs al mocht de Heer P voor de oandidataur bedanken het is toch van Igemeeoe bekendheid waarom ZEd zyn ontslag ak raadslid nam Door een nieuwe verkiezing met overgroote meerderheid zal de burgery proteat aanteekenin tegen de behandeling hem aangedaan e te gelykertyd een votum van achting en vertrouwen uitbrengen dat door zooveel jaren van toewydittg aan de stad onzer inwoning zoo wel is verdiend Wanneer daarna de Heer P mocht bedanken wio zal er ieta tegen Ie zeggen hebben na een welbesleed en werkzaam leven zy hem de rust van harte gegund maar ons past geen andere keuzel De burgery toone dat zy niet gediend is door sophistische redeneeringen nog door hatelgkè aantygingen maar wel door een eenvoulig welwillend woord zelfs bü de meeste verscheidenheid van inzichten en debr een goeden wil EkM KIEZER DË VERKIEZING Mijnheer de Redacteur Er gaan verscheidene stemmen op in woord en schrift onder de Burgery van Gouda om den heer Prince te herkiezen als protest tegen de behandeling van dal raadalid door den heer Sarasom Verdient een dergelyke herkiezing aanbeveling Ik geloof het niet Verre van my de beleedigingen van laalstge meld raadslid goed te keuren maar herkiezen wy den heer Prince by wyze van protest don moet de heer Samsora fatsoenshalve terstond aftreden en dit zou j nmmer zyn waAt hel dient gezegd wy zouden op die wyze door het eene raadslid de hand boven het hoofd te houden een andef raadslid onbillyk behandelen Ook de heer Siimsom tooh is jaren lang lid van den Raad ook hy behartigde on belangen zoo goed hy kon en is het nu geoorloofd hem om ééne uitdrukking in het vuur van het debat hem ontsnapt zulk een Hap in hel aangezicht te geven als zou geacbieden door do herkieziiig van def heer Princi Dr van Iterson beeft in de raadazitling volgende op die waarin de gewraakte zinsnede werd gebruikt terecht gezegd men zegt wel eens iels dat niet juist bedoeld is zoo als het gezegd wordt eu uu geloof ik als zeker le mogen aannemen dat de heer Samsom niets kw iada bedoelde want het verdient opmerking dat hy er vóór was om den heer Prince te verzoeken terug te komen op zyn bealuit daar de Raad leed had over zyn vertrek en daardoor bekende hij indirect zyn ongeiyk en dat nietlegenstaande hy een uitstekend voorwendsel 2on gehad hebben om gtegen te stemmen door zich nl met het argument van den Voorzitter te vereenigen die ook tegen stemde Om ééa ongelukkige uitdrukking een raadslid zóó hard te bejegenen als men nu den heer Samaomwil doen zou hoogst onbillijk zyu Ook de heerSamsom is door ons naar de raadszaal afgevaardigd ook hein moeten wy als raadslid reapecteerenen dal moet by de a 81 verkiezing niet pit hetoog verloren worden Z Z De Effectenbqjirs XXII Amsterdam 6 Juni 1882 Met uitzondering van de Il yptiscbe standjes viel er ook ii de afgeloopen week niets voor dat de flauwe en onbehageiyke stemming lAr beurs kou wijzigen Ëgyptenareu gingen in weerwil dat zy zich Woensdag eenigsziiis konden verheffen achteruit eu alle staatsfoudsco behalve Spanjaarden verkeerden in flauwe stemming Amerikaanscbe sparen hadden Woensdag een vrooiyk aanzien de gunstige koersen van NewYork en Londen deden lust tot koopeu ontstaan Op de volgende dagen kwam er evenwel weer reactie zoodat de slotbeurs weer flauwer is De geldmaikt is gunstig en naar hel zich laat aanzien vry vast BiNNENLANDSCHE WAJtBDBH Sioati mdten Zeer willig zy noteerden 68V8 f 3 103V Premieleeningen Amst loten noteerden 106 1091 j Rott lOO 4 Gemeente cr 96 Paleisloten 117 Spoorvegleeniagen Er was in deze soorten weinig handel Zaterdag waren echter de noteeringen nog al verschillend Aand Holl sp verloren toen l i do Centraal 1 doch IndiMhe sp avanceerde 2 Men zegt dal deze maatschappij 8 uitkeert Tramwayleeningen Ook by deze soorten ging het zeer stil toe Ryluigv daalde weer tot 40 Nederl tot 76 Gooisobe verbeterde 3 7 Indutlritfle waarden In deze afd heerscht nog eenige belangstelling vooruainelyk voor die tondsen wier dividend nog niet bekend is doch by gernchte vernomen wordt De Indische handelsbank die B j o uitkeert sleeg 1 j en noteerde 122 ook de Hv Amsterdam gaf goede resniiaten hare aand noteerden 104Vt Gunstige geruchteu toopen ook over de Int Cred en Hi IU tlerdam wier aand thans 1221 staan en voor de 3e en 4e serie 116Vi Minder gunstig zyn de geruchten die omtrent het dividend der Ned Handéliny loopen Er ia ook wederom een verdere reactie op de aand rew te conaiateeren zy gingen in de afgejoopeu week ruim 1 o achteruit en alolen lOO g o fr Hv moib leerde 1 iuad TwenlscheBk l j Havenai 7 Jam 1 lager ECEOPÏESCHE WAAEBEJI Staati ondten By gebreke van iets belangrijks meen ik uwen lezers geen ondienst te doen door de noteeringen der meest voorkomende soorten op II Zaterdag te vermelden Hongarije Obl leen 67 93 parierr 72 6 goudl 79 i 6 jdo lOO g 4 do 74 Italië Inschr 84 8 Lamiiison 81 Nollh 80 8181 Ooitenrijk Papier Mei Nov 63 y Zilver Jan Juli 63Vb do April Oct 64 4 goud79 4 Portugal 63 81 90 Rutland Hope 95V 6e Serie 55 6e 75 64 guldens 91 66 ponden 81 e guldens 91 77 £ 100 86 £ 20 86 Ooalerl 2e 53Vit 72 821 4 73 82 4 75 73 i 80 657 8 67 69 Tl a ö9 66 SpaTye l 4pCt bnilenl 29 do 2Vo 45i j l jpCt binnenl 27V8 U Turieije 5pCl 10 6pCt 12 £ gypte 4pCt 69 Vi Ct W Premieleeningen Theisal 91 Oo l r y 4 100 80 109 84 HS g crediet inal 148 j BodenCr 83 g Weenen lOö Russische 130 a 128 Madrid 49 Turken 12 Spooneegleeningen Aand Theiss 103 obl do 84 4 Viclor Em 63 Z Ital 5l Vi Fr Oost 73 9e eSi 7IV4 Elis sp 76 Warschau Br 48 do Weeiien 62 do obl 101 Russische groote my 123 Ballieche 47 Brest Grejewo 89 A 82 i5 Chark Azow 83 j a SI Iw Dombr 74 Jelez Griazi 80 Jelez Orel 84 Kursk Chark 83 a 87 Kurak Chark Az J8 a 84 LosowoSewasl 78Vj Moraoh Syar 61 Moak Jar 98 Moak Kurak lOl s Mosk Smol 84 DrelVil 78 a 83 Poli Fiflia 83 u a 83 Rias Wiasma 597 8 Z W 66Vn Amerikaansciie WAABDEii Süiatefondseit Mexicanen gingen l g a achteruit 5 pCl Peru Overigens zijn de veranderingen lultel Spoortaegleeningen Deze morkt biyft bet onaangenaam kenmerk behouden dal haar reeds zoolaug drukt Slfchls duurzame ryzing te New Yoyk kan daarin verbetering brengen Onder de soorten die sedert de Torige week nogal Terbeterden Termelden we obl Calif Oreg l St L N O C t A l u Grand Trunk 2e hyp gesl obl l i Clev Akr co Col C V A 401 4 Mich Centr C V A l St Pau Minn C v A 7 daarentegen verminderden Denv Ulo C v A l7 Des Moines le hyp 4 Oreg lal pr st 1 Induitrieele aarden Na het verslag over 1881 dat voor kolen en bont vry gunstig doch voor de mynen ongunstig luidde daalden zoowel de aandeelen als de bonds zy noteerden Zaterdag 23 en 3i PaOLONGATIE EENTE 4 pCt T P 8 De beurs bleef ongeanimeerd doch belangrijke variatiëu zyn er niet Van binnenl waarden sloten aand Centraal iets lag N H M ategen tot 108 Ruasen waren flauwer Turken Peruanen eu Mexicanen zwak Egyplenaren onveranderd Metallieken co Spanjaarden vaat Amerikaanaohe Sporen werden weer lager genoteerd doch tegen het einde kwamen betere koenen uit Londen zoodat vooral Ontario Missouri en Cairo Shares taraelyk vost sloten Afloop van Openbare Verkoopingen vau Onroerende Goederen VEILING 5 Juni Huis Westhaven B 146 8110 k F H Peeter en O M Adegeesl Laatste Berichten Londen 5 Juni In het Hoogerhuia heeft lord Granville gezegd dat de Sultan eene conferentie onnoodig achtte maar het voorstel te dier zake nog niet heeft verworpen Vervolgens heei t sir Ch Oilke nog verklaard dathet gerucht volgens hetwelk lord Dufferin per telegraaf had te kennen gegeven dot hy een uilstel der conferentie wenscheiyk achtte ten eenenmole ongegrond was Alexandrie 5 Juni Men gelooft dot de bevelen van den Sultan tot het staken van den aanleg van fortificatién alhier te laat zyn gekomen daar de aanleg der werken en de wapening der haven met batteryen reeds schynen voltooid le zyn KEXMSGEriXG BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda Gezien Artikel 182 der Wet van den 29 Juni 1851 Staatsblad n 85 Brengen ter kennis van de Ingezetenen dat het UITVOERIG en BEREDENEERD VERSLAG van den toealand der Gemeepie in 1881 ter Plaatseiyke Secretarie in druk verkrygbaar is tegen betaling van ƒ 1 00 Gouda den 6 Juni 1882 Burgemeesteren Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWEB NATIONALE MILITIE PASPOORTEN De BURGEMEESTER der Gemeente Gouda brengt ter kennis van de miliciens der lichting 1877 en van de Zeemiliciens behoorende lot de lichting 1878 dal hunne PASPOORTEN bij hem zyn ontvangen en dat zy ter bekoming daarvan zich vóór den 10 Juni aanstaande ter Secretarie moeten aanmelden Inaachen des morgens 10 en des namiddags 1 ure Gouda den 6 Juni 1882 De Burgeineealer voornoemd Van BERQEN IJZENDOORN Burger liike Stand Gouda GEBOREN 3 Jnni Jannigje ooders P J van der Wjat eo k Mul 4 fiastitan ouders J van Geut en C an Straateu Jobanua ouders L Ouneuetl en M Vergeer Jobaunes Adnaous ouders J A Rietveld ea A Scboaleu Christina ouders A de Znyger ea C de Vrind 5 Geertr uida Jobauna ouders M J Oosterling en H M ir Kis re OVERLEDEN 3 Juni J G tnfeber 1 m J van der Pool 42J J Bennis 4 m U Amesï 3 ra 1 M Lorijn 55 j en 10 tn J Amtss 55j 5 G M Nobel 1 J I 10 J J vau deu Biug 13 j 10 m A P an der Heiden 10 m A P Klaverreld 1 J ö m J Bojawal 4 m Haastrecht GEBOREN Aart oujers G Slingerland en A Amersfoort Gcrretje Aaltje ouders P Goudkade en C Büokelman OVERLEDEN M der lange van Waddiniveen 6 a ADVERTENTIËW Bevallen van eene Dochter H M 4 OOSTERLING Gouda 5 Juni 1882 Klaeb n