Goudsche Courant, woensdag 7 juni 1882

Voorspoedig bevallen van een welgeschapen Dochter J EOÜTMA N6 Jnni 1882 Koolmees PLAATSEAAETEN VOOR DE WEDLOOPEN op 15 JUNI 1882 TE lsri J2s4 EC3 BnïT Van af heden zijn ten mjjnen kantore Motenstraat d3 te Nijmegen PLAATSKAAJRTÜN te verkrijgen tegen onderstaande prijzen Voor het middenterrein tegen ƒ J de persoon Voor de tribune met inbegrip van het gereserveerde terrein tegen ƒ S de persoon Voor Meeren en Dames te paard op het middenterrein tegen ƒ l SO de persoon Voor Heeren en Dames te paard op het gereserveerde terrein tegen ƒ 6 de persoon Voor een rijtuig met een paard en met niet meer dan vier personen de koetaier daarby inbegrepen ƒ 5 voor elke persoon meer dan vier personen ƒ l Voor een rijtuig met twee paarden ea met niet meer dan acht personen de koetsier daarbij inbegrepen ƒ iO voor elke persoon meer dan acht personen ƒ i Voor een rijtuig met vier paarden of omnibus en groot rijtuig met meer dan ló personen ƒ 25 Deze rgtnigen mogen met inbegrip van den koetsier 20 personen bevatten elke persoon meer dan 20 personen i Ten einde den toegang naar de terreinen zoo gemakkelijk mogelök te maken geeft de ondergeteekende in overweging zich t dig vooraf van KAARIMN te voorzien om zooveel mogelijk in het belang van het publiek oponthond bij den ingang te voorkomen én ten dien einde de noodige opgaven te doen op d @ Igsten die een dezer dagen overal terinteekening zullen worden aangeboden BERT BROUWER GEVRAAGD met AUGUSTUS of SEPTEMBER in een Klein Gezin eene KEUKENMEID genegen huiswerk te verrichten Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden Brieven franco onder Letters M M aan hetAdvertentiebureau van A KOK Comp Boeken Kantoorhandel te Gouda ADVERTÊOTIEI in alle Binnen en Béitenlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Vrijdag 9 JddI 1882 N 2776 GOUDSCHE COURANl JSieiiws en Adnertentieblad voor Gouda en Omstreken Ondertrouwd P F COUMANS N M UÜENDOOBN Receptie 11 Juni Eenige kennisgeving voor Gouda m Ondertrouwd J A P MONTUN EN A J SCHELLING Ouderkerk ajlj 2 Juni 1882 Receptie Huize Sprebüwenhoek 11 Juni a 8 De Heer en Mevrouw ROEST van LIMBURG EcK betuigen bij deze hunnen dank voor de bewijzen van belangstelling onderronden bij de geboorte van hunnen Zoon Qouda 3 Jnni 1882 V Mevrouw de Wed G B van GOOR VAN Haren Nosian Mejufvrouw MINA van GOOR en de Heer en Mevrouw J M NOOTHOVEN VAN GOOR Roest van Limburg betuigen hunnen dank voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bij het overlyden van haar Zoon en hunnen Broeder den Heer DIRK LÜLIÜS VAN GOOR Gouda 6 Juni 1882 De Heer en Mevrouw ROMEIJNStoï lendbajer betuigen hun oprechten dank voor de talrgke bewijzen van deelneming die zij ontvangen hebben bg het overlgden van hun geliefden Schoonzoon den Heer D LULIÜS VAN GOOB Gouda 6 Juni 1882 Hartelflken dank aan allen die zoo van hier als van elders ons bewgzen van belangstelliug deelneming en waardeering betoonden tfldens de ziekte na het overlijden en bij de teraardebestelliag van onzen veelgeliefden Echtgenoot Vader en Behuwdvader den Heer N EXALTO oudPabriek Landmeter van Schieland RotUrdam i Juni 1882 Wed N EXALTO geb C W de Bruijn M A EXALTO 6 EXALTO 1 L EXALTO u J H EXALTO DB Jong Moordrecht j VRIJLANDT I K W VRULANDT ExALTo De Arrondissements Rechtbank te Rotterdam heeft bg vonnis van den 3 Juni 1882 in staat van faillissement verklaard sedert dienzelfden dag HENDRIK C08IJN Fabriekant van Stoomwerktuigeu alleen handelende onder de Pirmft COSIJN en Co wonende te Gouda en benoemd tot Rechter Comniissaris den E A Heer Mr Ph A J BOÜVIN en tot Curator den ondergeteekende Advocaat te Gouda Mr J POBTÜIJN DROOGLEEVER KEUKENMEID Met AUGUSTUS wordt GEVRAAGD eene zindelgke KEUKENMEID die tevens genegen is Huiswerk te verrichten van goeüe getuigen voorzien Flnweelen Singel Wgk R 56 0 ▼ nemdseortlge an JgemMne BékM in dit land Toorkommde Srenals een dief die onB des nachts aanrandt valt ie ons op bet onverwaclita aan ZU die er aan lijden gevoelen pijn in de borat en lenden télls somtijds in den rug Ze ï ondervinden een soort van verveling en een geneigdheid tot slapen Des morgens voor V al heeft men een onaangena men smaak In den mond r de tanden zijn met een slijmachtige zeirstandigheid bezet De eeUust ontbreelit De zielte gevoelt als het ware een zware fe drulclclng op de maag en som wijlen een gevoel van zwalite en een niet aan te vullen leegte m hel bmnenste vas de maag f Deoogcn zijn dof en de bul I tenste deelen er van worden 1 koud en klam Na een zeker 1 tijdsverloop krijgt men eenfc hoest die bij den aanvang droog 13 maar na eenige maan J den vergezeld gaat met op i geving van groenachtige fluimen De zieke gevoelt een onophoudelijke afgematheid en te vergeefs tracht hij te slapen hetgeen zijn toestand nochtans niet verzacht Vervolgens wordt hij zenuwachtig prikkelbaar en somber en neemt alles euvel op Wanneer W eensklaps opstaat ondervindt hlj een soort van duizeling hij geraakt verstopt geconstipeerd lijn huid is droog en blj oogenbllkken warm het bloed wordt dik en traag Het wit der oogen krijgt een geelachtige tlnl De urine wordt behalvenog dalizc aanslaat zeldzaam en donker van lüeur Dikwijls is de zieke genoodzaakt het voedsel dat hij gebruikt over te gcvoD die braklDgen laten in den mond dan eens een bitteren dan eens een zoetacbtlgen smaak achter en zeer dikwijls zijn ze door hartkloppingen gevolgd Het gezicht van den zieke verzwakt hij heeft altijd sterreA voor de oogen en ondervindt een groote vermoeidheid en zwakte Alle deze kenteekenen doen zich beurtelings voor Men beweert dat een derde der bevolking nnder dezen of genen vorm daaraan lijdende Ig Geneesheereu hebben zich dikwijls omtrent den aard dezer ziekte bedrogen Eenlgen hebben die als een levcrziekle beliandelt anderen weder als slechte spijsverteerlng sommigen ook als miltziekte enz enz maar niet een hunner verschillende behandelingen heeft een gunstige uitkomst opgeleverd Men heeft nochtans ontdekt dat het Extract of Roots wortel eitract of geneeskrachtige Siroop van Moeder 8elge In elk geval volkomen geneest De slechte spijsverteerlng Is een zeer ernstige ziekte welke een groot getal der volksklasse aandoet en ze wordt door rampzalige uitkomsten gevolgd zoo geen onverwijlde zorg wordt aangebracht De Seigel Siroop is een afdoend middel zelfs In de moeleUJkste gevallen A J Whitb Eigenaar to LonilMt Breda van de aooMERaa Oeneraal DepStvoor Nederland ook verkrUgbur blJ adle Apotheken lo Holland Java enKoloiilaa Pilji vu da 81roopri 7 nu ds PUlear n 1laster Wy ondergeteekenden verklaren dat die lagen en geraeenen brief welke wij aan den Heer VERDRIBS geschreven hebben aangaande ANNA SLEQTENHORST eu SPOOR Vleesohhouder op de Raam LOUTER VERZINSEL en LASTER is geweest C SAS J SPOOR B SPOOR Geachte KIEZERS t In de Nieuwe Oouwenaar vam Zondag 4 dezer gelezen hebbende dat men mij weder aanbeveelt als Candidaat bij de aanstaande Verkiezingvan twee Leden voor den Gemeenteraad zoo meen ik hoe vleijend deze aanbeveling ook zij ten einde tijd en kosten te besparen te moeten kenhis geven dat ik bij deze stellig verklaar om mijn hoog en leeftijd eene eventueele Herbenoeming NIET te zullen aannemen G PRINCE EKKEND fBSTERKEND KOORTSVERDRIJVENO Mag 3 BIJ BLOEDARMOEDE BLEEKZUCHT GROOTE ZWAKTE ENZ Sneloersdruk van 4 Brinkman te Gouda Gouda 6 Juni 1882 BI NNENLAND ÖOÜDA 8 Juui 1882 De Feestcommissie voor de in September a st te houden Landbonw feesten verzendt de Laudbouwfeest te Qouda in 1882 De Algemeene Vergadering met Tentoonstelling der HoUandsche Maatschappy van Landbouw zal in dit jaar te Gouda worden gehouden in de eerste helft der maand September In dit vooruitzicht heeft de Gemeenteraad ovürtuigd als hjj is dat de welvaart van vele ingezetenen door het Landbonwfeest zal worden bevorderd tot opluistering daarvan eene bedrage uit de Gemeentekas verleend Ook de Afdeeling tGouda en Omstreken der HoUandsche Maatschappij van Landbouw doet alles wat zij kan om het welslagen der ondernemmg te verzekeren Maar er is meer noodig om het feest eene schoone plaats te doen innemen in de rfj der feesten die sedert de oprichting der HoUandsche Maatschappij van Landbouw telken jare bfl gelegenheid barer Algemeene Vergadering met Tentoonstelling in verschillende steden van Noord en Zuid Holland werden gevierd Zal de groote verwachting die men in Nederland en inzonderheid in de beide Provinciën van de aanstaande feesten te Gouda beeft worden verwezenlijkt dan moeten ook de ingezetenen krachtig daartoe medewerken en op de oudubbeUinnigste wjjze van hunne belangstelling doen bljjken De ondergeteekenden leden der Commissie uit den Gemeenteraad belast met de regeling vad openbare feesten tjjdens de Landbouwtentoonstelling en leden van het Bestuur der Afdeeling Gouda en Omstreken van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw hebben zich vereeuigd om werkzaam te zyn in het belang der goede zaak Zij vormen te zamen eene Feestcommissie wier taak zal zijn niet alleen om het Hoofdbestuur en de Afgevaardigden der HoUandsche Maatschappij van Landbouw eene genoegljjke ontvangst te Gouda te bereiden maar ook en wel niet het minst om voor de ingezetenen dezer Gemeente en de leden dier Maatschappij het mogelijke te doen waardoor eene duurzame aangename herinnering aan de Septemberdagen bjj hen zal worden teweeggebracht De Feestcommissie vertrouwt dat ieder haar zal steunen opdat zij in staat zij een feest te organiseereu Gouda waardig een feest waarop het Hooldbestuar met evenveel kan het zgn met nog meer genoegen zal terugzien als het thans doet ten Opzichte van het Landbonwfeest dat in 1860 in deze Gemeente plaatshad Zij beweert dat Gouda gelegen in het centrum van eene streek waann bgna uitsluitend landbouw en veeteelt worden uitgeoefend er trotsch op is de AlKÓipeene Vergadering met Tentoonstelling der HoUandsche Maatschappij van Landbouw in haar midden te zien en an daarom zeker van zyn dat zij niet te vergeefs een bemep doet op de hulp van de Goudsche burgerij Zij rekent er op dat haar door middel van de Ijjsten die zij dezer dagen zal laten circuleeren ruime bjjdra eu zullen toewoeien want met recht mag zij aannemen J t ieder ingezetene ingenomen is met het hfesluit der Maatschappij T i Landbouw oni te Gouda eene algemeene tentoonstelling te houden en het Ó z ne zal doen om de eer der Gemeente te handhaven Gouda den 5 Jnni 1882 De FeestcommiMie voornoemd J M NooTHOvEW VAN Ooos te Gouda Voorz W Obootepas te Gouda Onder Voorzitter D N JJeoowke te Gonda Secretaris A VAN Veïk te Gouda Penningmeester P HooFTiiAK Jz te Gouda A Jonkheid te Waddinxveen BloemendaaL G A OüDUK te Gouda D C Saksom t Gouda G Straveh te Gouda J DE ZwABT te Moordrecht Het komt ons voor dat ieder ingezetene van Gouda van anscher halte bereid zal zijn naar vermogen bg te dragen om de aanstaande feesten zoo Inisterrgk mogelgk te doen zyn Men weet het telken jar wordt de Hollahdsche Maatschappg van Landbouw in eene gemeente uit Noordof Znid Holl nd ontvangen en telken jar doen Hooidbestonr eu Afgevaardigden de ervaring op dat men eich alom beijvert hea zóó te ontvangen dat ig gaarne weder komen Ook in Oouda zal hun e6n waardige ontvangst worden bereid doch daartoe moet één voorwaarde worden vervuld nl deze dat de Goudsche burgerij roiaal voor den dag kome en de Feestcommissie steune met vele en belangrgke bgdragen De HoUandsche Maatachappg is gewoon goed te worden ontvangen e i zy verdient dit want hare werkzaamheid is Tiot ot nuttig en zeer vruchtbaar Aan fle Gondsche ingezetenen de taak haar ook thaps zóó binnen hare veste te recïpieeren dat hoe goed zg het ook steeds heeft dit jaar uitmunte bo en vonge jaren opdat het van ons kan worden getuigd Gouda is een stad waar wg gaarne weder komen Door vele woorden te gebruiken tot aanbeveling der zaak zouden wy vreezen onze stadgeoooten min of meer onheusch te bejegenen immers zjj hebben het er nooit naar gemaakt dat men zou mogen twijfelen aan hunne roialiteit en bereidwilligheid waar het geldt eenzaak als deze en wg eindigen daarom met deverzekering uit te spreken dat ook thans dieroialiteit en die bereidwilligheid op schitterendewjjze zullen bljjken De opbrengst vau de iDZftpisling in drze gemeente Toor de hulpoeboerende Israëlieten io Ruslar il bedraagt ƒ 764 01 Dit bedrag is aan het hoofdoomiié te Amiterdam overgemaakt Zy die lioh de gedrukte Dieit ire ehng aanachafteo van het Postkantoor te Gouda geliefen attent te i op achterstaande kenuisgeWjgJjsa bevattende een kjsi fljtiging daarran In dé eittiiig der tterdamsche Arr Rechtbank van Dinsdagmorgen werd rèroordeeld P de H arbeider te Gouda bekl van mishandeling to 3 dagen ge Vervolgens stonden terecht J de J arbeider te N Lekkerland bekl van raoedw mishandeling te Gouderak Eiach 1 maand gev oell en ƒ 8 boete of 1 dag gev cell D d L bouwman te N Lekkerland bekl an verwonding te Gouderak Hsch 3 maanden gev cell en 3 boetfn an ƒ 8 of I dog grv odi T d O arbeider te Ouderkerk a d IJsel bekl Tan mishandeling Blisch 1 maand gev cell en 8 boele of 1 dag gev cell G K huisvr van W G te Hekendorp bekl van diefstal an i paar sohoifenen Eisch 4 maanden gev In bovenst zaken over 8 dagen uitspraak Van het bekende adreai dbor het Algemeen Nederl Werkliedenverbond aan f Tweede Kamer gericht over het ontwerp van wet op den kinderarbeid zijn afdrukken gezonden aan Z M den Koning de ministers de leden van de beide Kamen der StatenGeneraal aan de rerklieden Tereenlgingen de hoofdbeaturen en departementen of afdeeiingen der Maatschappij tol Nut van t Algemeen der Vereenlging voor fabriek en handwerksnyverheid der Maatsohappq van ngverheid en der Vereeniging Volksonderwijs Volgens het Vad rUmd is v 5órdat het paleis aan den Kueuteniyk door B en W ran de gemachtigden des Kouings oor de gemeente werd overgenomen de kamer van wijlen Koning Willem II grheel ontruimd de bgna vermolmde meubelen en alles wat zich in dit vertrek bevond wordt thans in het koninklijk Paleis te s Hage bewaard De vertrekken bet laatst door wijlen Prins van Oranje bewoond blyven Toortoopig tot 1 AuguslDs e k nog in dentelfUfa staat Bg het gemeentebeatuur eoa het plan beauao M alleen het oorspronkelijk Paleis niet de later bggebouwde balzaal en de bggebouwen te laten staan Heden is het 40 jaren geleden dat de heer J H Vollmar kapelme ler van de Kon Militaire Kapel van het regiment grenadiers en jagers als slafmozikant bij dat kor s in Nederlandsehen militairen dienst trad Ëen Pargsche gasmaatschappij heeft aangeboden de gemeente Amsterdam gratis ttraatierlirhting te leveren het gaa voor gemeentegebouwen te versch b voor 4 cent per kub meter en dat aan parliculieren goedkooper dan het nu is beoevens aandeel in de te behalen winsten wanneer zij voor een bepaald aantal jaren gunning erlangt voor een gasfiibriek j De Haagsobe electriciteitnuutschappij heeft vooratei I len gedaan totbet stichten eener lichtfabriek aldaar I Op i dezer werd de jaarhjksche vergadering der r hoofdcommissie van de vereeniging Nederlandtch Mettray in tegenwoordigheid van commissarissen op de kolonie gehouden Het door den alg secretaris uitgebracht jaarverslag ving aan met de herinnering aan het bezoek van HH MM den Koning en d Koningin op 8 September II bg welke gelegenheid Z M de Koning bet besohermheerscliap der ver f eeniging op zich nam De finanoieele toe8tand was j uiet onbevredigend De coniribalien van leden vermeerderden van ƒ 10 0fi6 27 lot ƒ 10 139 26 de gemaakte renten van bet belegde kapitaal namen toe jen een gemiddeld grooter aantal jongens deed de verpleegkosten ook belangrijk boven de raming stijgen Ëen en ander droeg er toe bij om oog met een roordeelig saldo van ƒ 538 27 te sluiieu niettegen staande net jaar 1881 in vele op ichien een duur jaar 1 is geweest de uitgaven beliepen ruim ƒ 34 000 Verscheiden legaten vielen der vereeniging weder ten deel en evenzeer mocht zij zich verheugen in lenlge gift waaronder zelfs een som van ƒ 2000 island verbeterde daardoor allengs niaa nog rdt deze te veel beheerscht door de zeer butièn die slechts met inspanning gfer vanj TO OOo kunnen gehouden worden iet aantal afdeeiingen kwam geen verandering Het jaar begon mU 1S3 en eindigde met 132 kwel kelingen een derïjongena overleed in den loop des aars aan tering Deels genieten de knapen alleen schoblonderoijs deels zijn zij bij ombacbren geplaatst De verbouwing der familiewoningen kwam in 1881 tot stand in verband daarratde werd een vierde inatruclcnr benoemd en daardoor tevens een einde gemaakt aan het zoogenaamde monitorstelscl dat door d practgk was veroordeeld Het gedrag van verscheiden jongens vooral der oudsten was somtijds berispelijk iriaar na de wegzending van een drietal deugnieten ia hierin veel verbelering gekomen Ook de benoeming van den adjunctdirecteur den heer J Van Dam die in het najaar optrad is gebleken een gelokkige keuze te zgn geweest In de LandbouKkrottiek der A Groninger Courant wordt de aandacht gevestigd op een eenvoudig middel om 4e nadeelige gevolgen van het wonen in de nabijheid van moerassig land weg te nemen Men plnnle laurierboome dié ofervloedig zon van lioh