Goudsche Courant, vrijdag 9 juni 1882

geren e t zonnebloemen die de Tochtige dampen optlnrpeu AU die twee zegt het blad zelfs op beperkte sohaal bij het huis geplant worden zat men ondervinden dat zij sp6edig de droogheid en gezondheid van den dampkring bevorderen en al wordt rheamatiek ook niet geheel en al eene herinnering un het verleden ij zal tooh grooiendeeU gelenigd lyn Weinig mensohen kennen den heilzamen kwade dampen werenden invloed van de zonnebloem De verslagen omtrent den vierdea tocht van de Willem Barenta naar de IJazee in den zomer van 1881 vormen samen een boekdeel groot fprrtaat van 116 bladzgdeu Het uitvoerig verbaal van de lotgevallen der Poolvaarders op dezen tocbt van den oommandani den luit ter zee Broekhuijzen biedt eeu aangename en onderhoudende lectuur maar tevens bevat het met de bglagen over de zoologische ondenoekiugen van dr VVeber en magnetische waarnemingen van de luits ter zee Lamie en de Boo een schat van bizouderheden die voor de beoefenaren der wetenschap van gewicht zijn Indien ons echter eene opmerking geoorloofd ware dan zou die gelden het opschrift niet in den handel op het titelblad Verslagen in dezen vorm zouden wy liefst zooveel mogel k verspreid tien omdat op die wijze het best de overtuiging van de diensten die de Barentstochten reeds bewezen hebben ingang vindt bij die breede schaar van ontwikkelde lieden die zonder zich aan de beoefening van eenigen tak van wetensohap meer bizonder te wyden met belangstelling kennis neemt van hare vorderingen op ieder gebied Voor de mannen van wetenschap en voor hen die de zeevaart uitoefenen behoeft niet meer gewezen te worden op het nut dezer tochten Met recht srtirtjft het hoofdeomité in het voorwoord Laat de grooie oommissie van deskundigen die de wonderen uit de diepte der Noordelijke zeeën opgehaald thans onderzoekt geiuigeu van hetgeeb de Barents Toor een tak der wetenschap doet Laat aardrijkskundigen en meteorologen getuigen wat zij doel voor andere takken Laat de minister van marine verklaren welke leerschool de IJszee nu als immer is voor zeelieden hoe de IJszee nog steeds mannen vormt en zeeridders kweekt Maar juist om de erkentenis hoe het natioDaal bewustzyn geprikkeld is door deze tochten welkeen geest van onversaagdheid van ondernemingaluoht van zelfverloochening en liefde voor het vaderland daardoor wordt gekweekt algemeen ingang tedoen vinden zouden wy dit verslag in zoo vele handen mogelgk wensohen Het beroep dat het hoofdeomité loet op den bystand van belangstellendenlou dan te beter gehoor vinden i f Op dien bijstand heeft het bestuur der Barentsvereeniging vertrouwd toen het de Barenta niettegenstaande eeu nagenoeg ledige sc tkist toch nitlood voor zijn vyfden tocht omdat onderzoek van de IJszee alleen baat wanneer het geduldig jaar aan jaar wordt voortgezet Die steun zal niet uitblijven en wij zyu er van overtuigd dat de kiesohe houding van het bestuur tegenover het plan der expeditie naar Dicksonhaven die het weerhield tot dusver om geldelijke bijdragen te komen vragen de fioreiifavereeniging niet schaden zal mits slechts in ruimen kring bekend worde gemaakt wat de kleine Willem Barenta reeds bebft gedaan urn ons oud prestige ja het Noorden weder in eere te brengen Behalve de taak die haar in t algemeen is opgedragen om voort te bouwen op de kennis die in de vroegere tochten verkfegen is omtrent den toestand in de Noordelijke IJszee heeft de bemanning van de Willen Barenta ditmaal nog een bizondere opdracht te vervullen die de gevaren doet kennen welke zij nu weder is tugemoet gegaan De Engelsche poolreiziger Leigh Smith nl die in het vorige jaar met de Eira nunr zee is gegaan is tot heden nog niet teruggekeerd hem zooveel mogelijk hulp te brengen is aan de Barenta opgedragen Wij lezen daaromtrent aap het einile van het verslag dat de Eira het laatst gezien is den 8n Juli op de hoogte van Ganzenland om den noord koersende Nu is het mogelgk dat de heer Leigh Smith opnieuw zal getracht hebben evenals in het jaar te voren Frans Jozefland te bereiken doch het is even goed mogelqk nat hij toen hg het ijs nog zuidelijk Tond liggen teruggekeerd is om of naar König Karlland óf wel door het westijs naar de oostkust nn Groei land te gaan werken Ia het de Eira gelukt door het ijs in Barentszee te komen dan zal zg vrg zeker meer dan verleden jaar open water aan de zuidkust aangetroffen kïbben en heeft zij de westkust bereikt zeer hoog noo etqk hebben kunnen komen omdat door de o winden van den uazomer de westkust gsvrij gewees t lal zijn Alsdan heeft het schip in een of andere haven den winter doorgebracht Is de Eira niet geslaagd en is z in het pak in Barentszee bezet gerukt dan ondergaat ttj l legethoff en wordt ig gevoerd waar hrt gs heen drgft dal xooals de Tegetkoff geleerd heeit af hankelgk is van de windrichting Het is dns zeer goed mogelgk dat de Eira in den nazomer van 1882 vrij komt doch zg zal dan waarschijnlijk dooi gspersingen veel geleden hebben zoodat zoodra zg in open water komt hulp haar zeer te stade zou komen Wij kunnen ons echter ook voorstellen da het schip door persingen zoo geleden heeft dal het gezonken is en de bemanning zich op het ijs gered heeft of wel dat omdat het zich niet liet aanzien dat de Eira zich uit het pak zou kunnen werken het schip in den nazomer verlaten en met de sloepen de terugtocht ondernomen is In beide gevallen is het wenschelijk dat schepen aan den gsraud kruisen om zoo spoedig mogelijk hulp te kunnen verleenen f Bij eenen vijfden tocht zal men daarop moeten letten en beproeven bg het bepalen van den ijsraiid in Barentszee zich zooveel mogelijk te vergewissen of er mensohen op het ijs te zien zijn Het zachte weder dat wg dezen winter gehad hebbeu geeft hoop dat de W Barents in 1882 in de Karazee zal kunnen doordringen en IJshaveu zal kunnen bereiken Moge de vijfde tocht weder een nieuw veld van onderzoek openen en het aan de Barenta gegeven zijn nieuwe ontdekkingen te doen tot eer van t vaderland Het hoofdbestuur der algemeene vereeuiging voor Bloembollencultuur te Haarlem heeft aan de Ministers van Binnenlaudsche Zaken on Waterstaai een afschrift toegezonden van bet adres door het hoofdbestuur aau den Koning ingediend met verzoek tot aansluiting van Nederland aan de in 1881 te Bern vastgestelde conventie tot wering der Phylloxera druifluis Op de bijeenkomst van afgevaardigden uit Duitschlaud Oostenrijk Hongurge Portugal Zwitserland en Frankrijk zegt bet hoofdbestuur in zijn begeleidend schrgven was Nederland niet vertegenwoordigd terwgl van België dat zich evenmin vroeger aan de conventie had aangesloten officieuse vertegenwoordigers ter aauhooring der beraadslagingen van het congres werden toegelaten De Begeering van laatstgenoemd Bijk heeft dientengevolge het voornemen te kennen gegeven zioh nader aan de bedoelde conventie aan te sluiten en zal door een dergelgke aansluiting kunnen doelen in de voordeelen die uit de conventie voortspruiten Het hoofdbestuur verzoekt bg zijn adres dat het Z M moge behagen het noodige te doen verrichten dat ook Nederland zioh bij de conventie van Bern aansluite en spreekt den wensch uit dat genoemde Ministers hun medewerking wel in deze willen verleenen Het bestuur van het Ned Gymnastiek verbond heeft aan den Min van Binuenl Zaken per uitvoerig tidres op grond van den voortdurend ongnnstigen uitslag der akieexamens in overweging gegeven lo een uormaalachool voor gymnastiekonderwijzers te stichten te Amsterdam of elders waar dit gevoeglijk zal kunnen geschieden io subsidiair aan een of meer der bestaande kweekscholen voor onderwijzers theoretische en praotisohe inrichtingen toe Ie voegen j ok bestemd voor hen die zich uitsluitena aan het onderwijs in de gymnastiek willen wijden 3o het programma der examens voor gymnastiekonderwijzers op duidelijke wijze te doen omschrg ven in verband met het onderwijs in de examenvakken op de normaalschool of scholen te verstrekken 4o van de geëxamineerden te doen vorderen het bewgs dat zij een bepaalden tijd bgv zes maanden onder een bevoegd persoon praotisch werkzaam zijn geweest een eisch die wanneer aan de normaalschool of scholen volksklassen worden verbonden zeerzeker niet overdreven zal zgn Bo de bevoegdheid om onderwgs te geven in de gymnastiek afhankelijk te stellen van het bezit der akte als gymnastiek onderwijzer zonder onderscheid tusschen lager en middelbaar onderwgs met dien verstande echter dat naast de akte als gymnastiekonderwgzer een aanteekening voorde gymnastiek bij de gewone akten van het lager onderwijs in het leven worde geroepen welke aanteekening door een verlicht examen te verkrijgen de bevoegdheid zou geven op de lagere scholen class caal onderwijs in de gymnastiek te geven doch alleen aan de leerlingen der lagere scholen in de gemeente waar de onderwgzer als zoodanig werkzaam is Door dea heer Eloy is de aandacht van de Academie te Parijs gevestigd op een optische illusie die hg gezien had bg het opstijgen met een luchtballon Den 7den der vorige maand tras hg met twee personen opgestegen en na eenlKe luchtlagen Kn verschillenden wargitegraad doomegaan te zijn wendden zij het oog naar de Place vendome waar zg tot hunne verbazing de obelisk niet recht zagen staan maar zoo scheel da zg dien hoek op 30 schatten D $ oorzaak meenden zij te inoeten zoeken in de refractie van de ongelijk ve lbde luchtlagen Een zelfrfgistreerende toestel die den tijd van regen aanwgst maar niet de hoeveelheid is op eenvoudige en zinrijke wijze samengesteld door dr Schmeltz te Ugssel Hg bestaat uit een kist zonder bodem waarin zich een rol bevindt met papier evenals bg de Morsetelegraaf gebruikt wordt In het deks l van de kist bevindt zioh een trechter waarvan de pijp juist boven de papierstrook uitkomt wanneer die zioh afrolt Deze kist wordt buiten een gebouw geplaatst en het einde van den papieren band door een opening in den muur binnen gebrachl eu daar op een rol opgewonden Deze rol wordt door een uurwerk in beweging gebracht met een bepaalde snelheid b v 5 M per uur Zoodra hel regent wordt de baud nat door het water dat door den trechter loopt eu houdt de bui op dan blgft het papier droog waardoor de juiste tijdsbepaling van den regen verkregen wordt De papierstrook is gedrenkt met gzersulphaat en na droging met tannine ingewreven De zwarte plekken geven dus rijgen en de witte droog weder aan Gezonde magen in Berlijn Men heeft een statistiek opgemaakt van hetgeen ge lurende de jongste Pinksterdagen te Berign in den Zoologischen tuin is verorberd De volgende cijfers geven er een flauw begrip van wat men in de Stadt der Inteüigens verduwen kan In de twee genoemde dagen werden enkel in den dierentuin 35 000 centenaars gs 28 000 koppen koffie 200 vaten bier het witbier niet meegerekend verzwolgen Voor het beleggen van broodjes werden 140 hammen versneden Voor de diners 1493 personen aan de table d hóte eu 4800 eters a la carte werden 11 centenaars visch 1070 kippen 20 centenaars vleesoh gebruikt De bediening geschiedde door 122 kelluers Buitenlaüdsch Overzicht De sultan neemt geheel en al de leiding der Egyptische zaken in eigen hand hopende dat de eigenaardige moeilijkheden voor Engeland en Frankrgk op dit oogenblik aan eeu actief optreden verbonden hem vrgheid zullen laten om in deze zaak zijne eigen politiek Ie drijven Hij heeft aan de mogendheden te kennen gegeven 4at hg eene conferentie voor onnoodig hield zooals lordlGranville Maandag aan de lords mededeelde Tom had hg nog niet geweigerd er aan deel te nemen maar in diplomatieke taal is tusschen deze beide uitdrukkingen geen noemenswaard onderscheid De Indépendance ontvangt een telegram uit Weenen waarin geüegd wordt dat de Porte formeel het voorstel der conferentie heeft van de hand genezen wgl haar doel was vervallen door het zenden van Derwisch pacha als regeeringscommissaris naar Egypte De Porte zou zich als souvereiile macht belaslen met het herstel deLorde Ben Reuter telegram bericht dat de sultan Zondag eene circulaire aan de mogendheden heeft gericht vaarin hij zijne bezwaren legen de conferentie uiteenzet Welke van deze lezingen ook de ware zg eene weigering van de Porte behoeft voor de mogendheden geene verhindering te zijn om een gemeenschappelijk belang gezamenlijk te bespreken Maar het wegbigveu der Porte van die besprekingen zou het moeilijk zoo niet ondoenigk maken de gewenschte uitkomst te verkrijgen Turksche interventie op verzoek en onder toezicht van Europa In dat toezicht heeft de sultan geen smaak eu daarom heeft hg met ongewone voortvarendheid een initiatief genomen Derwiscli pacha naar Ezypte gezonden en de mogendheden voor een fait accompli gesteld De vooruitzichten van den oogst in Ierland zijn gunstig en de pachten worden geregeld betaald art 1 van de nieuwe dwangwet is aangenomen en T toch is de Daily Neica niet tevreden Het ministericele blad keurt het af dat men zelfs in gevallen van hoogvrtraad de jury afschafte dat is een nieuwigheid die in Engeland nooit zou worden geduld en bovendien is het wensohe k dat er eeu lichaam staat tusschen de Begeering en de personen die van politieke misdrijven worden besobuldigd De Dail Netoi vreest dat de te benoemen drie rechters niet onpartijdig zvllen zijn en hoopt dat Gladstone nog tot inkeer zal komen De commissie uit den Duitsohen rgksdag ia bezig het rapport over het tabaksmonopolie samen te stellen Monijegt dat prins Bismarck niettegenstaande zijiie ongesteldheid in den rijksdag zal komen om zgn ontwerp te verdedigen Het zal wpnrsohijnlgk valle opeene motie van den heer Lingen waurbg elke verhooging van de tabaksbelasting onraadzaam wordt genoemd Te Weenen verheugt men zich in de benoeming van Kallay t Bijksminister van Financiën De Hongaren zijn ook zeer met die benoeming ingenomen want Benjamin Kallay behoort tot eeu der oudste Hongaarsche adellijke geslachten Hg beeft op zich genomen in Bosnië en Herzegowinaiet civiel bestuur geheel in te voeren de ajlministratie te vereenvoudigen en het ambteua rskorps te reorganiseeren Daar de stroom der Joodsche vluchtelingen uit i f Busland naar Gallicié onverminderd aanhoudt en dit voor het behoud der orde en voor de openbare gezondheid gevaarlijk wo dt geacht heeft de Oostenrgkscbe regeering den gouverneur graaf Potooki gemachtigd om desnoods door een militair cordon verdere opeeohooping van vluchtelingen te verhiadereo Daartoe zal echter slechts in het uiterste geval eu alleen wanneer het vertret der Israëlieten voornamelijk uit Brody niet geregeld plaats vindt overgegaan worden Kkchten worden aangeheven over de Amerikaansche agenten die zich wel met het vervoer van jongelieden belasten maar kinderen grijsaards en zieken ten laste van Oostenrijk laten Blijkens bericht uit New York zal Guiteau de moordenaar van Garfield 30 dezer op de binnenplaats der gevangenis te Washington opgehangen worden Nadat eerst door vijt rechters elk punt van Guiteau s memorandum onderzocht was hebben nogmaals vier leden van het districtshof de verschillende argumenten der verdediging nagegaan Alley waren van oordeel dat de uitspraak van den eersten rechter volkomen wettig en het bezwaarschrift tegen het doodvonnis in geenerlei opzicht gegrond is INO EZONDEN Mijnheer de Redacteur In deze courant komt eene advertentie voor tot aanbeveling van de Heeren Mr U van Mierop eu H Jager voor de verkiezing van twee Baadsleden op 20 Juni a s Vergun mij die aanbeveling een weinig toe te lichten Genoemde personen hebben het voorrecht ontwikkHde menschen te zgn bedeeld met veel gezond verstand en een helder hoofd Hunne onaf hankelgk positie en hun onbesproken gedrag strekken daarbij natuurlgk tot aanbeveling Doch bovenal heeft de candidatuur van deze twee pers men dit voor dat beider candidatuur zoowel door Gemeentebelang als door de Goudsche Kiesvereeniging zonder eeuig gegrond bezwaar gesteld kan worden en om verschillende genoegzaam bekende redenen de meeste kans van slagen naubledt Eindelijk zal hunne candidatuur de hatelijke strooibilletten die zoowel buiten als in onze stad opspraak en walging verwekten hoogst waarsohgulijk achterwege doen blijven Om bovengemelde redenen en ook omdat de Heer G Prince bij advertentie zoo stellig mogelijk verklaard heeft eene eventueele herbeiioem ing niet te zullen aannemen wordt alzoo bij deze aan alle kiezers en vooral aan de leden del Kiesvereenigingen Gemeentebelang en Goudsche Kiesvereeniging nogmaals met aandrang aanbevolen de candidatuur der Heeren Mr J H van MIEROP Kantonrechter en H JAGER Fabriekant en Lid der Kamer van Koophandel My niter de Redacteur De heer G Prinoe maakt bg adverlentie bekend niet in aanmerluig te willen komen bij de a st verkiezing en m om zooals hij het uitdrukt rtijd en kosten te besparen maar wg burgers van Gouda mogen niet dulden da4 een geacht eerwaardig raadslid op deze wyj uit den Baad gaat Blijkens zijn missive aan den Gemeenteraad en wel vooral blijkens het pos soriptum gaat hg uit den Baad wijl hg zich gekwetst gevoelt over de ondergane be mis handeling en tegen dié behandeling is het dat wg protest moeten aanteekenen Het is paar de heer Prince heeft gelgk s rVordteenigen tgd en eenige kosten voor vereischl maar alle goedgeziniie weldenkende kiezers zullen zioh d B opoffering van tijd en geld gaarne etroos Jen waar het geldt een daad van billgkheid en van eeriykheijl te verrichten al hier het geval is Hetgeldt hier niet alleen de eer vou den heer Prince het geldt ook onze eigen eer die vordert dat wjjniet dulden dat onze vertegenwoordigers zoo behandeld worden als met den heer Prince geschied is Derhalve op 30 Juni e k in de eerste plaats gekozen de heer Een kiezeb VERGADERING MDEMËMËËNTËRMD DINSDAG 6 JUNI 1882 Voorzitter Mr A A van Bergen IJzendoorn Tegenwoordig zgn de heeren Kist Lugten Oudijk Hemsing Hbogeuboora de Botte Straver Samsom Post Drost an Straaten Forluijn Drooglef r en Noothoven ap Goor ♦ Afwezig fegn de heeren Prince Kranenburg en ïan Itersoi De Voorfeitter deelde allereerst mede dot de heer Prince aan B en W had medegedeeld te moeten volbarden hg n eenmaal genomen besluit tot ontslag nome als Lid van den Gemeenteraad fMen zie ons vorig nr r De Voorzitter gaf de vergadering kennis vanigu herbenoeming door Z M den Koning Menzie ons vorig nr Ingekomen zijn 1 Een missive van Gedeputeerde Staten tot goedkeuring van het raadsbeslnit van 12 Mei betr de regeling der tractementen van het personeel aan de openbare lagere scholen Aangenomen voor kennisgeving 3 Een rapport der BaadsiCommissie belast methet nazien der Bekening der dd Schutterij adviaeerende tot goedkeuring Ter visie 3 Een voorstel van B en W tot wijziging der gemeenlebegrooting dienst 1882 Ter visie 4 Een adres van mej J D huy verzoekendewijziging van het raadsbesluit tot toekenning vaneervol ontslag ui wat betreft de datum die gesteldis op 1 Aug en die adressnnte verlangt op 15Aug bepaald Ie zien lu handen vun B eu W ora bericht en raad Aan de orde is Het adres van den heer G C Fortnijn Droogleever houdende verzoek om gerioleerde grond B en W hebben geadviseerd hierop gunstig te beschikken Overeenkomstig het voorstel van B en W wordt besloten Aan de orde is De Concessie aanvraag van den heer A Kaptgn voor eeuen stoomtramweg tusschen Gouda en Schoonhoven voortzetting der behandeling Allereerst is aan de orde art 1 van de Concessievoorwaaiden waarin de riditing bepaald wordt nl door de Boelekade De heer Hemsing zegt thans voor het artikel tezullen stemmen hoewel bij in de vorige zitting zgnstem daartegen ulibiacht Hij deed dit toen wijlhg zich vleide dat als de weg door de Boelekade verworpen werd de tram door de stad zou gaan doch nadat hij van vertrouwbare zijde heeft vernomen dat de Concessionaris bepaald niet doorde stad wil gaan zal hij nu voor den weg door deBoelekade zgn Art 1 luidende aldus Üe Concessie Sktrekt tot het leggen van rails in Crabethstraat den Kattensingelr de Boelekade den Fluweelensingel den Dijk van daar tot over de Haastrechtsche brug en den weg van die brug tot aan den dijk van den Krimpeuerwaard en het leggen van bruggen over de Bloemendaalacheu Wetering en over het water der Karnemelksloot wordt in stemming gebrachl Vddr stemmen de bh Hemsing Hoogenboom Slraver de Botte Poet Drost Forluijn Droogleever Noothoven van Goor en d Voorzitter Tegen stemmen de bh Kist Luijten Oudgk Samsqpi en van Straatiy Hel artikel was dus aangenomen met 8 tegen 6 stemmen Daarop worden de overige artikelen behandeld Bij art 4 dat o a bepaalt dat de Concissianaris een waarborgfonds stort van ƒ 3000 dat voortdurend gedeponeerd blijft ook nadat de weg in exploitatie is gebracht stelt de heer Kist voor dit in zooverre te wgzigen dal die som alleen gestort blijft totdat de weg in exploitatie is gebracht daar hg de voorgestelde bepaling bezwarend eu onnoodig vindt Het voorstel van den heer Kist wordt tfncorpen met 9 tegen 4 stemmen die der hh Lhgteu Kist van Straaten en Oudijk Bg art 9 stelt de heer Hemsing voor te be palen dat de Concessionaris bg de Haastrechtsche brug een halte zal moeten maken welk voorstel WTKorpen wordt met 11 tegen 2 stemmen die er hh Hemsing en Luijten Bgart 11 wordt besloten deze zinsnede bij te voegen De Concessionaris sluit met B en W eene overeenkomst omtrent de betaling van den tol op de Haastrechtsche brug Bg art 14 stelt de heer Kist voor de volgende zinsnede bg te voegen Wanneer de Gemeenteraad noodig acht in plaats van de in art 1 genoemde wegen andere tot het leggen der rails aan te wgzen zal de Concessionaris zich daaraan moeten on4erwerpen doch zal de Gemeente in dat geval de kosten datrvan dragen Dit voorstel wordt aangenomen met 10 tegen 3 stemmen die d r hh de Botte Fortugn Droogleever en Noothoven van Goor In art 19 Wordt op voorstel van den heer Hemsing eene kleine wijziging gebracht zoodat dit artikel nu aldus luidt De Concessipuaris moet de Gemeente vrijwaren voor alle verantwoordelgkheid wegens schade toegebracht aan derden bg en door den aanleg het onderhoud en de exploitatie van den stoomtramweg De overige artikelen worden onveranderd goedgekeurd De voorwaarden worden daarop met algemeene stemmen vastgesteld Dnorop worden benoemd tot leden in het stembureau voor de verkiezing van twee leden van den Gemeenteraad de hh van Straaten en Post Drost Tot plaatsvervangende leden de hh Hoogenboom en Oudijk Niels meer aan de orde zgnde wordt de vergadering door den Voorziiter gesloten De Directeur van het Postkantoor te Gouda maakt bij deze bekend dat sedert de uitgifte der dienstregeling de aanvang der bestellingen aldus ia gewijzigd Op werkdagen 8 u sm en 10 16 sm en 1 30 5 15 7 30 en 8 30 sav en bovendien dat een laatste buslichting aan hetkantoor des avonds plaats heeft ten 10 15 voor aGravenhage en Rotterdam eu de daarover te verzenden plaatatn Voor Schoonhoven en Haastrecht laatste buslichting sav 9 30 fot nadere inlichtingen vetvoege men zioh ten Postkantore alhier De Directeur van het Postkantoor te Gouda 7 funi 82 SIMONS LIJST VAN BBIEVEN geadresseerd aan onbekenden gedurende de 1 helft der maand Mei 1882 uit Gouda verzonden en door tusschenkomst van het Postkantoor terug te bekomen K uowles en Smith Arasterdam I S Penning s GraWAage D Amesz Haarlem Uit GOUDEBAK Kam sSgravenhage BBIEFKAABTEN A Buijgers en Smidl Amsterdam Gouda 7 Juni 1882 De Directeur van het Postkantoor te Gouda SIMONS GEVOilDEN en aan hel Bnrea van Politie gedeponeerd tien koperen Halsband van een hond een Kinder Oorbelletje goud met bloedkoraal een Porteraonnaie met 6 ceni een gouden cantille Oorbel een pakje Spijkers vertind met gf te koppen een bloedkoralen Brochelet met goud slootje een Broche van ivo6r of beer een Boerinne Mopmuts een paar Manchetten een kaart met verschillende soorten no Knoopen monsters drie Sleutels aan een ring ë een zilver Lucifersooosje Tevens kunnen inlichtingen verkregen worden omtrent eén witte hond half geschoren Beu die alhier opgevangen en in bewaring is genomen MARKTBERICHTEN Gouda 8 Juni 1882 Bij weinig llandel bleven de prijzen als voren Zeer goede Tarwe werd tot boven ƒ 12 betaald mindere en geringe ƒ 11 a 11 50 ƒ 10 a ƒ 8 naar soort Rogge zonder handel nominaal ƒ 7 26 i ƒ 7 75 Winlergerst ƒ 6 a 6 60 Zomergerst ƒ 6 2o a ƒ 6 60 Haver ƒ 4 50 a ƒ 5 Andere granen verlaten De veemarkt met gewonen aanvoer alles werd tot enorme hooge prijzen verkocht Vette schapen vlug lammeren van ƒ 8 a ƒ 15 Varkens geschikt voor Londen vón 21 a 24 ct per half kilogr magere varkens en biggen tot zeer hooge prgzen verkocht biggtn van ƒ 2 a ƒ 2 25 per week Kaas aangevoerd 159 partgen handel flaauw eerste qualiteit van ƒ 30 a ƒ 32 2de sualiteit ƒ 26 i 29 Noordhollandsche ƒ 26 è ƒ 29 öoeboter ƒ 1 40 a ƒ 1 50 Welbeter ƒ 1 10 a ƒ 1 20 Kaas noteering van de Ver v Kaashondelaren aangevoerd 159 partijen Ie kwal ƒ 27 50 a ƒ 31 2e kwal ƒ 25 a ƒ 27 Handel maiig Burgerlijke Stand GEBOREN S Jani Margsretha Johanaa ouders O Hootrasn en J Koolmees Maaje ouders J Griffioen en W Lngeadgk 7 Johanaa AnthoDia ooderff J da Vos en J Stolngk 8 CorDells Jobaones ouders C J Zwaneubiirg en W Reebeen OVERLEDEN 7 Juni N C Boot Ij 2 m GEHUWD 7 Juni J W F Stoop en C van der Wal Getrouwd J J DE MINK r EN VISS EB il G 8 Juni 1882 j Heerenveen ADVCRTENTIEN