Goudsche Courant, vrijdag 9 juni 1882

Zondag 11 JodI Voor de aanstaande VERKIEZING van TWEE LEDEN van den GEMEENTERAAD worden aanbevolen de Heeren D G VAN VREUMINGEN Wijdstraat bij de Markt Lid van de Kamer van Koophandel en C C H PRINCE Zoon van het afgetreden Raadslid mede Lid van de Kamer van Koophandel 1883 N 2777 GOUDSGHE COURANT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Geachte KIEZERS In de Nieurve Ooutvenaar van Zondag 4 dezer gelezen hebbende dat men mij weder aanbeveelt als Candidaat bij de aanstaande Verkiezingvan twee Leden voor den Gemeenteraad zoo nreen ik hoe vleijend en vereerend deze aanbeveling voor mij ook zij te moeten kennis g even ten einde tijd en kosten te besparen dat ik bij deze stellig verklaar om mijn hoogen leeftijd eene eventueele Herbenoeming NIET te zullen aannemen G PRINCE GoTJDA 6 Juni 1882 Voor de aanstaande Verkiezing van Twee Raadsleden op 20 Juni worden ernstig aanbevolen de Heeren Kantonrechter en Fabriekant en Lid der Kamer van Koophandel trad Toen bg dien morg de repetitiezaal m de met den aanleg vau een systematisch spoorwegnet kazerne binnenlrad werd j et fanfares ontvangen hetgeen toen door de olksvertegenwoordiKine ver worpen werd Een dergelgke dwaling kan nn nog j Ondertrouwd J A P MONTIJN EN A J SCHELLING Ouderkerk a lj 2 Juni 1882 Receptie Huize Spbeeüwenhgbk 11 Juni a 8 BCl G S Sa ffG iB Mevrouw de Wed G B van GOOB TAN Haken Noman Mejufvrouw MINA van GOOR ea de Heer en Mevrouw J M NOOTHOVEN VAN GOOR Roest van Limburg betuigen hunnen dank voor de vele bewezen van deelneming ondervonden bij het overlijden van haar Zoon en hunnen Broeder den Heer DIRK LULIÜS VAN GOOR Gouda 6 Juni 1882 V De Heer en Mevrouw ROMEIJN StoeLENDBAJBE betuigen hun oprechten dank voor de talrijke bewijzen van deelneming die zij ontvangen hebben by het overlijden van hun geliefden Schoonzoon den Heer D LULIÜS VAN GOOR Gouda 6 Juni 1882 KEÜKÊNFEÏiï Met AÜGLISTU8 wordt GEVRAAGD eene zindelpe KEUKENMEID die tevens genegen is Huiswerk te verrichten van gbede getuigen voorzien P G FJaweelen Singel Wgk R 560 Mevrouw GREEBE V ssÊrT TURFMARKT VRAAGT tegen 1 AUGUSTUS a s een Dienstbode die goed koken kan LOON f80 JmYMAZim te GOUDA Op DINSDAG U JULI e k zal bet TOE LATINGS EXAMEN gehouden worden des middM s te 12 ure in het lokaal des Pko GÏMNASIÜMS Ouders of Voogden die hunne kinderen ofpupillen aan het examen willen onderwerpenworden uitgenoodigd daarvan vóór 1 Juli aangifte te do n bij den ondergeteekende Namens Curatoren Dr D TEBPSTRA Rectok Openbare VerkoopinP te GOUDA op DINGSDAG 13 JUNIJ 1882 des morgens te 9 uren ten sterf huize van Mevr de Wede ROELS aan de Gouwe Wijk C No 219 van eeuen netten 1I B0EDEL waaronder 3 PENDULES 2 CONSOLES ÉTAGÈREKAST met Spiegel FANTASIESTOELEN 2 LINNENKASTEN PIANINO SPIEGELS TOILET LEDIKANTEN BEDDEN en BEDDENGOED TAFELGOED KACHELS enz Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 4 uren te zien Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van den Notans W J FOBTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Huwelijks Aanvraag Een JÜNGMENSCH R C Landbouwer 30 jaren oud van goede Familie zoekt in kennis te komen met een MEISJE van omstreeks denzelfden leeftjjd die ook bekend is met Landbouw om na kennismaking een HUWELIJK aan te gaan Adres met franco brieven onder No 713 aan het Bureau dezer Courant OpenlDare Verkooping TE GOUDA op drie maanden Crediet op WOENSDAG 14JUMJ1882 des morgens te 9 uren en zoo noódig DONDERDAG 15 JUNIJ des namiddags te 2 uren aan het Lokaal Wijk K N 255 in de Peperstraat van eene aanzieulyke party EN DAMESMANTELS Een uur voor en tijdens de vei kooping te zien Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J PORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Voor alle oogkwalcn wordt met succua aangevend het zoo gunstiir bekende Dr Chantomelanus OOGi j WATEK Jetit r üOglijder tn ke eer hel te Iaat ii gebruik van dit voortretfelyke rryddel en wanneer meu h t oplettend oli ens voorschriften Kebrnikt lA men de heilzame jf vülgcn ondervintieii l njs per flacon met gebruiksaanwijjiiig 60 et Verkrijgbaar bij Wed Bosman Gouda Wed N Sanders Leiden A Prins Zevenhuizen VV Ligthelm Voorburg Wed G Wilhelmus Woerd A Bos Berkel Open are Verpachting VAN HET GRASGEWAS en de NAWEIDE VAN 3 perceelen WEILAND groot 3 hectaren 11 aren liggende in de Oude Gouwe te Gouda op DONDERDAG 15 JUNIJ 1882 des middags ten 12 ure in het logement db Paaüw aan de Markt te Gouda ten overstaan van den aldaar gevestigden Notaris VV J FOBTUIJN DROOGLEEVER MOOI Mr THEOPHILE Metdehonnra derde bewijzen VBU deugdzaamheid W M uwer preparaten zoo wil ik en mag u mjjne bekentenis er bjj voegen Uw ontwikkelings balsem heeft mjjn Hoofdhaar volkomen doen hergroeien alzoo schaar ik mij bij uwe vereerders get H VAN DEE NEENKEMPERS Dordrecht Uitval van Haar Roos of Schilfers dun Haar Kale plekken l iju in d Schedeliiuid llaaroï Baardworm Iluidzeer vroeiftüilig trys worden al deze onaangpnanmhoden worden verbannen dour den IlaarOiitwikkelinKS balseui H 4 R Kood grjja of wit hoofd haar tevens baard kunt u K Ij EUR kleuren in blond bruin of imm 1 1 rk 17 I zwart onzichtbaar kleurhooitlllllJliiLi dend en onsohadeljjk Met een flacon van dit inj del heeft roen een half jaar voldoende naar igelang wat men kleurt Franco zending tegen postwissel a f 2 20 of 2 25 aan postzegels blauwe en 2 50 voor Luxemburg en Limburg ÏHEOPHILE Ifredertkiitilein No 32 Amsterdam NB GEEN DEPOTS I ADVEKTE TIjElV in alle Binnen en Bultenlnnellsche Couranten worden dadelijk opgezondan door den Boekhandelaar A BRINKMAN te IGouda Snelpcradmk van A Bbinkhan telGouda teVo BINNENLAND GOUDA 10 Juni 1882 Dt Kieirereeaiging rGenieeotebeUng komt hedcn rond bijeen tot het stellen an twee candidalen voor den Gemeenteraad Df Goü lsche Kiesvereeniging wordt voor dat doel bjjeeugefoepen tegen Maandag avond a s Uimdag namiddag a herft ten 2 ure een orgel bespeling plaats in de groole of St Janskerk met vr en toegang voor ieder Benoemd tot onderwyier te Voorschoten de beer W F Keizer en tot onderwyzer te Waddiuiveen de beer A M £ nieis belden alhier De gunning aan den heer A Kaptijn alhier voor een stoomtramondernemiugGouda Scboonhot en over Stolwijk en Berg AmbaobI is thans door allebelanghebbende besturen verleend Weldra lullen de werkzaamheden tot de aanleg een aanvang nemen Naar men verneemt zal de aannemer van den stoomtramweg Gouda Bodegrareo ook deien ontworpen eg aanleggen In afwachting van een eu ander M men thans voorloopig met den omnibusdienstrwds zeer gebaat Donderdag namiddag is bq hel toen plaats gehad hebbende onweder een boom getrolfeii in de tweede Kade aau i d Ksrnemelksloot alhier en toen is eene daarbq taande eenjarige geit vau deu tainisr T Vliet doodgeslagan Qisteren uamiddag omstrwka anr viel Hltera v d P kleisehipper tea gevolge v a het miabmik van terken drank van itjn vaanaig in bet water ran dr Varkenmarkl gelukkig in oumiddelgke nabgheid d r Kaïerne daar hg spoedig door eenige Militairen werd gered Tot predikant bg de Her öem te Hoercapelle is beroepen ds Kant de Beer Ie Pouderogen Door de ministers van oorlog en van binnenlanriscbe laken tgn nieuwe voorschriften vailgesleld met belrekking tot de afgifte van attesten van goed zedelgk gedrag oor rgwilligers en plaawrervangers bg do militie Genoemde ministers ign van gevoelen dal veroordeelingen wegens feilen welke vallen onder art 18 der wel van 2 Juni 1864 eu voor hel intreden van het 17e levensjaar ign gepleegd niet langer op rich lelre een beletsel behoeven op te leveren voor de afgifte der bedoelde getuigschriften Tot leden van het hoofdbetluur der maatschappg lot Nut van t Algemeen zgn gekoieu de heeren A Moens met 389 en dr H C Rogge met 406 stemmen Aan deze verkiezing is door 123 departementen deelgenomen Begunstigd door uitstekend weder en bggewoond door duizenden toeschouwers hadden Woensdag jl de te Schoonhoven aangekondigde harddravergen in de beste orde plaats Aan de voormiddag harddraverg voor paarden die nimmer een prijs gewonnen hadden namen 16 paarden deel De prgs eeo fraaie pendule werd behaald door Flora van Q De Gier te Jaarsveld bergder C De Gier de premie een harddraversboofdstel door Cornelia van P J Hegboer te Tienhoven bergder M Hegboer en een geschenk beslaande in een hoofdstel door Sophie van A Van Stralen te Zoctermeer bergder J Van Stralen Aan de namiddagbarddraverg voor paarden van zeseen klaar werd door 14 paarden deelgenomen De prgs etn zilveren tafclmiddenstuk ter waarde van ƒ 200 werd behaald door Viorno II van G Bareudreoht te Barendrecht bergder J De Boer en de premie een zilveren zuurslel door Sngden van W H J Brom te Utrecht bergdjr A Bos Zooals wij in ons vorig nr mededeelden was het Donderdag 40 jaar geleden dat de heer Völlmar kapelmeester van den Kon Mil Kapel in Ned dienst door den tweeden kapelnUMter den heer Van der Linden namens het korps lanzikanteu hartelijk gelukgewenscht eu werd hem namena beu als souvenir aangeboden een zilveren piece de milieu uit de fabriek van de hh Van Kempen wnria een bouquet kunstbloemen vervaardigd door nq Bekker Veenkads te sHage Een album uil de ateliers van deu heer Rinok met de namen dergevers gecalligrafeerd door den sereeaut l nartrr was bij dat frauie cadeau gevoigd waarvoor de heer VSIImar zgn hartelgksten dank betuigde Gok de kolonel van het r Grenadiers eu J igen weuschle iiamtns de officieren oeu jubilaris geluk eA hoopte dat hg nog jaren lang da kapel zou dirigeeren Donderdag had de feeatelgkl opening plaats vsn den electrisoheu spoorweg te Z nd voort Ten 12 uur vereenigden zich de genoodigdeo in het feestelijk gedecoreerde stationsgebouw der Haarlem Zandvoort spoorwegmaatsohappg waar i door het bestuur der electrisebe tramwegmaatschapph werden ontvangen De heer L B Wertheim oommpasaris der maatschappij heette beu met een kort woord welkom Ten een uur ongevter zette de stoet zich in beweging naar het AM dat hflrerhoogte de passage voor den tramweg gebouivd ia Men steeg in den reeds klaar staanden wagen en oa ongeveer vier minuten bereikte men zonder eenig opoolboud het park t oltverloren een allerliefst midden in de duiuen geloei bosohje waar reeds eenige villa s en eeo café reitanraui agn verrezen Een bezoek aan en eeu rit op den eleotrisdieDiramweg is ieder aan te bevelen Het maakt eene machtige indruk als men dien wagen zonder zlchtb M bewaegkraoht lieh langs de l ziet voortbewejuien men vraagt sieh onwillekeurig af wat er i il het vtrschitt ligt 7 j De hier gebezigde inriohting verscbill in één opziet van de Pargsehe HUa toch werd de stroorogefeidiog gevormd door opgehangen buizen waarin licb een wugeulje met daaraan bevestigde draadgeleiding bewoog terwgl hier de rails zelf de geleiding uitmaken Het nadeel dat de paarden die in aao kiog tcudeo kunnen komen met de rail een schok konden krggea word weggenomen door de overwegen te isoleereu Daartoe zijn geïsoleerde lassehen aangebracht terwgl men den stroom door middel van geleiddraad gelegenheid gaf ign weg te ve olgeu De aauleg van stoomtramwegen in oiis land houdt in de laatste iwee jaren ongeveer gelgken tred roet de ontstaande behoefte aan dat vervoermiddel De particuliere maatschappgeu kiezen daartoe nalunrigk bij voorkeur de Ignen welke bet meest winstgevend beloven te ign en zelfs de concurrentie met de spoorwegen kunnen verdragen De schaduwzgde vau dezen toestand is dat allengs alle Igneo waar winst te behalen is in handen van particulieren zullen zgn en dat de Kegeering wanneer tg eenmaal bilIgkbeidshalve ook de minder begunstigde atieken in het genot van dat vervoermiddel wil stellen meer dan waarsehgnlgk zal moeten overgaan tot den aanleg van Ignen die voor den Staat alleen verlies opleveren Teneinde te traohtril dit bezwaar in tgds te voorkomen hebben eenige Burgemeesters in Friesland alsmede de Voorzitters der Kamers van Koophandel en Fabrieken en vau afdeelingen der Maatschappg van Landbouw en Veeteelt in Friesland het initiatief genomen voor een adres aan M den Koning Daarin wordt de wensch uitgesproken dat de Regeering weldra moge overgaan tol het aanleggen althans substdiëeren van Staatswege van een systematisch net van stoomtramwegen Als redenen worden opgegeven vooreerst dat de Staat veelal béter dan parliculieren bg machie is de zaak tot M4l4 te brengen ondanks de moeilijkheden met comMjiiHarissen van wegen polderbesturen enz Doch vijaval omdat daardoor de Staal in de gelegenheid zal komen om door de winsten uit de productieve Ignen bet verlies op de minder voordeelige te dekken De adressanten hopen dat de tegenwoordige Regeering het voorbeeld zal volgen van wglen Z M Koning Willem I die in zgn Igd reeds hetzelfde beoogde werd worden voorkomen Ten slotte herinneren de adressanten dai de Staat langs deieo weg ook beter zijn invloed zal kunnen doen gelden op de tarieven en op de veiligheid der wegen in het algemeen belang tegenover eventueele willekeurige handelingen van particuliere ondernemingen Naar aanleiiling van het spoorwi ongeluk Ie Heidtlberg wordt aan alle reizigers aanbevolen m zoo zg ooit in een trein gezeten het noodsignaal hoeren de beeueu op de banken te leggen Gelgk bg schiet alle spoorwegonheilen werden ook nu weder de meeste reizigers verwond en de meeste beenbreuken veroorzaakt door het bij de botsing tegen elkander indringen van de banken Of de Dnitachera ook voor het zwemmen zgn f Vrij wat beter dan in ons land zijn daal ook in de meeste kleinere plaatsen gelegenheden tot baden of zwemraeo En toch heeft de Duitsche regeering nu met het oog op die plaatsen waar géén zwemiorichtingen zgn bepaald dat de leerlingen van alle scholen van daar abonnementskaarten op de Staatsspoorwegen kannen krijgen voor de heen en terugreis naar de naastbijgelegen badplaats Die kaarten zgn geldig voor tien keeren en worden berekend tegen militaire prgzen Ook ooderwrjzers die de jongelieden vergezellen kunnen van zulke abonnemeutskaarten gebruik maken De heelkundigen hebben sedert eenwen bet bewq geleverd dat zij in staat zijn iemand in een ommezien groole en kleine deelen van het Igf te zagen fa 4 aofidaBj dit ia zooveel duiaende malea geaehiedl dat men er als het ware onverschillig voor is geworden indien men bg de zaak niet als patient is betrokken Maar ontbrekende stukken aan iemand te verschaffen lichaamsdeelen die iemand mist als integreerende deelen aan hem toe te voegen en in waarlgk gunatigen zin hem op te lappen daarvan heeft men niet zoo dikwerf gehoord als van araputatiën van allerlei aard Eu toch bestaan er voorbeelden van De leden van hel elfde Duitsche chiruigen oongre houden thans zitting Ie Berlijn In een der jongste bgeeuicorasteu heeft de heer Helferioh heelkundige te Munchen verslag gedaan van de volgende operatie Eeu zes en dertigjarige vrouw leed aan eeu gezwel dat zich had ontwikkeld aan den linkerbovenarm Hg had dit verwgderd en bg die gelegenheid tevens een niet gering gidedte vyn de groole spier den iictfi weggesneden Om de holte daardoor ontstaan te vullen had hij een stuk spier van eeu hond er in geplaaUt Dit vreemde deel heeft zich volkomen verecnigd met het geringe gedeelte der overgebleven menschelgke spier met nitiondering van een klein stukje der vreemde spier t welk door de natuur zeirbg het genezingsproces is uiigestooten De patiënt gebruikt den vroeger ziekelgk aangedane arm met hetzelfde gemak als vroeger Men noemt deze bewerking spieroverbrenging Tot heden was de hond onder de dieren nog slechts de trouwste makker der menschen bg is eene schrede nader tot hem gekomen want hg levert ons nu verstelslukken Bg de laatste verkiezing voor de Provinciale Staten in bet kiesdistrict Aalten bad de Hervormde predikant van Aalten des Zondags in de kerk dat men mocht kiezen den man beleend omzgngods vrucht en dengd en niet den aan kerk eu gods dienst vgandigeo tegenstander Teieohl voegt een inzender in de Zulphtntcke Crt dal feit vermeldende daaraan het volgende toe Een gebed te misbruiken als verkiezingsreclaroe de edelste uiting vau bet godsdienstig leven in den strgd der politieke hartstochten te werpen dat is op teder laat slaan op het buitengewoon Christelijk Gereformeerd standpunt ongeoorloofd Wil de heer Gsngel preeken over de verkiezingen t zy zoo al is de openbare godsdienstoefening voor andere doeleinden gegeven de Oerefor