Goudsche Courant, zondag 11 juni 1882

k jK ji M gj gy meerde predikanten ran rroeger dagen deden ook 100 maar het gebed honde h j heilig allerminst Toegt het hem daarin tieh tot geloofsrechter op te werpen Toor den eenen tegen den anderen burgemeester in het laatste geral ign eigen borgerrader aan wien ook hg naar de ordonnancie Gods eerbied en aohting ferschaldigd is Ala men het gebed door tolke taken ontheiligt zou het wel kunnen gebeuren dat de Toonanger indien hg TOor een anderen oandidaat dan de dominé is den rolgeoden Zondag ign funotiêu aanraardde met een gebed om meer helderheid Tan geest Toor Zgn Eerwaarde bg het optreden Toor de gemeente Bg het bestuur Tan het 35e Iiandh Congres te Wagesingen iqn na ite Tastatelling der Traagpunlen nog een tweetal onderverpen ter behandeling ingekomen die hoewel Terre Tan nieuw tooh nog een groote belangrgkheid roor den Nederlandsohen landbouw bthondeu Het eerste onderwerp afkomstig Tan den heer Jules Van Hasselt betreft de wensobel jkheid van het tot stand komen ran eeo ministerie Tan landbouw het tweede onderwerp ingezonden door den heer H Bösker te Vroomshoop handelt orer de droogmaking der Zuiderzee Seie nagekomen rraagpunten knnnen alleen dan op het congres een onderwerp ran bespreking uitmaken wanneer zg door de inzenders zelf ingeleid worden en er op de Tergadering niemand is die aao de behandeling ran een der rraagpunten ran bet programma de roorkeur geeft Kaar men uit het Westland meldt beginnen de nieuwe aardappelen randaaraf te komen juist zooals Toor eene maand reroodersteld weid dat zonde plaats hebben Tegen het laatst van deze maand kan gerekend worden dat de oude aardappel heeft afgedaan Op den wgnstok hebbeu zon en warmte gnnstigen inrloed gehad benerens op zoorele andere gewassen die zeer goed staan In dezen tgd ran het jaar regent het niet spoedig te reel zoodat men weuscht dat de regenvlaag die deze week is geTallen spoedig door meer mag warden gevolgd Hier en daar wordt nu al best hooi ran het land gehaald S burgemeester van Rome heeft om rien degen Tan Garibaldi verzocht om dien een passende plaats in het Kapitool aan te wgien Als een staaltje van den grooten eenroud die den overledene steeds kenmerkte deelt de Temp mede dal in 1870 toen hg naar Frankrgk vertrok om de republiek zgn diensten aan te bieden de boot die hem overbrengen zou reeds lang onder stoom lag roordat de kapitein aanstalten maakte om te rertrekken Waar wacht ge toch eigenlgk op P rroeg Garibaldi toen hg reeds een kwartier aan boord as n Wel generaal om n de waarheid te zeggen wg wachten alleen op uw goed was het antwoord frMgu goed P Basso hebt je mgn goed niet medegebracht P vroeg Garibaldi toen verwonderd aan ign bediende Wel zeker generaal zie maar I zeide Basso en hield tot bewijs een pakje in de hoogte bestaande uit een orerkruis dicbtgeknoopten doek met sokken zakdoeken en verder linnengoed Het minder bagage ging wel nooit een generaal op reis Vele lezers zullen waarschijnlijk niet weten aan wie zij de uitvinding ran de zoozeer gezochte onschadelijke Zweedtche lucifers te danken hebben Ten jare 1846 werd te Jotikoping door J £ Landstrom een lucifersfabriek opgericht die zeer spoedig op groote schaal begon te arbeiden Het product week aanrankelgk in geen enkel opzioht af van de gewone lucifers ran vroeger dagen behalre door zeer zorgruldige bewerking waaraan de fabriek haar snellen bloei was rerschuldigd De eigenaar stelde zich daarmede niet lerreden hij wil4oden weg ran volmaking opgaan Gebruik makende van de rerbeteriogen op dit gebied tot stand gebracht door Presohel Kopp Schiütter en anderen wendde hg in plaats van de gewone witte phosphorus amorphe of roode phosphorna aan Hg verdeelde daarenboven de zelfstaudigheden der ontploffiogsstof derwgze dat men de Incifers niet kon doen ontvlammen zonder gebruik te maken van de daartoe geschikt gemaakte oppervlakte Deze verbetering gaf nieuwen bloei aan de fabriek Ten einde nan de groote vraag naar het artikel te knnnen beantwoorden werd een nieuwe fabriek in de nabgheid der stad opgericht welke in 1877 orerging in handen eener vennootschap Deze maatschappij zette de zaak op grooter schaal dan vroeger voort en begon haar werking met een kapitaal van 4 milliorn Zweedsche kronen Er zijn thans 872 personen in deze fabriek werkzaam namelijk 533 van het mannelgk en 339 van het vrouwelijk geslacht In 1871 werden in de fabriek vervaardiga 202 841 070 000 stnks lucifers Ur waarde van 2 807 764 kronen Niettegenstaande nog zooveel meuschenhanden worden vereischt voor het vervaardigen van het artikel geschiedt tooh het werk zooreel doenlijk door middel ran werktuigin Om hierran een roorbeeld aan te halen zal het voldoende zgn er op te wgzen dat het snijden der lucifers geschiedt door middel eener machine die per uur een millioen houtjes vervaardigt kant en kliarom tot den rang Tan lueifer op te klimmen De doosjei worden niet in de fabriek gemaakt zelfs niet in Zweden Zg komen regelrecht uit de gevangenissen te Londen en worden aldaar vervaardigd door de vlugge vfugers der tqd elijke bewoners dier in stellingen De groote wedrennen welke Donderdag 15 Junia s te Ngmegrn zullen gefaoilden worden Wekkenook in t buitenland belangstelling Versoheidfrpuitscbe bladen jvooral die uit de fignpr vincie hebbeneen artikel daaraan gewgd waarin zij hnone ilezerstot een bezoek opwekken naar de ittad welke der Heldengestall van Karel den GrArtten zoal vaakijaanschouwde De gastvrijheid en kilheid ddr Ngljmegenaars sohgnt aldaar goed aangeMhrejren te ataan tten minste een der bladen meent ip kurakteristipkl puitscbe wgze dfit de voorvaderen d tegenwoordige inwoners de beoefening dezer deqgdin van hunnen JirKaiserlichen Gonner geleerd heblkn I i Door de Amsterdamsche zwemolJ is een uatiO nale zwerawedstrgd voor liefliebben uit geWl Ne derland uitgeschreven tegen Zojudog 26 dezer drs morgens ten 11 uur in de bad en zweminriohtin aan de De Rujterkada aldaai De wedsirgd ia verdeeld iuj rgf afdeelingqn a snelzwemmen op den buik Usnelzwemmen op den rug c duiken d flkai zwenjmen e tobbeij wedstrqd Door eenige Amerflcaansche daigi is aan mevrouw Garfield een zgdeu eed ten geschenke aangeboden Het eigenaardige vanjdit geschenk is dat bet gewaad geheel Amerikaansch s en de schenksters een vereeuiging vormen tot Invordering der inlandsche zgdecnltuur De ruwe 1 zgde is van Amerikaanscbe oooous gekweekt in 4 verschillende staten door 2t familien Zij is gehaspeld op eeu Amerikaausoben haspel en verder in een Amerikaanscbe fabriek bewerkt Dit product van inheemsohe ngverheid is thans te Philadelphia ten toon gesteld en kenners beweren dat het in alle opzichten de vergelgking met de voortbrengselen van Lyon s industrie glausrgk kan doorstaan De muizenplaag die het vorige jaar zoovele nadeelen aan de wei en hooilanden in de Lckdorpeu van den Krimpenerwi4l d heeft toegebracht schgnt zich thans verplaatst te hebben In die streek hoort men ditmaal van muizen niet daarentegen de te meer in de Lekdorpen van den Alblasserwaard o a GrootAmmers Streefkerk en Nieuw Lekkerland Niet alleen is het aadtal muizen maar ook dat der mollen bizonder groot Het land ziet er dan ook aldnar zeer schraal uit en zal uauwelgks de helft opbrengen van het benoodigde hooi in het vorige jaar had juist deze streek eene groote hoeveelbeid hooi terwgl er in den Krimpenerwaard elstoen zeer veel tekort kwam Uit New Orleans wordt thans boter naar NewYork en andere sleden der V S in den handel gebracht die gemaakt wordt uit de olie der katoenpitten Geen knnstboler is zoo goed en goedkoop als deze zeggen de uilvinders Ook zeggen zg een kleurstof gevonden te hebben die aan het kunsiproduot zulk een fraaie kleur geelt dat het van de fijnste NewTork tafelboter niet te onderscheiden is De kunst ook in slechten zin gaat vooruit Hoe iemand goedkoop een reis om de wereld kan maken Figaro schetst niet onaardig den legenwoordigen toestond van de nenschelgke maatschappij in zeker opzicht Wie uit Ooitenrg k goedkoop naar Amerika wil reizen worde jood en ga naar Rusland Daar wordt h dadelgk het land uitgejaagd en komt in Lemberg waar een agent oogenblikkelgk zorgt voor de expeditie en kostelooze reis naar Amerika In Amerika verandere men zich in een Chinees en men komt dadelgk op kosten van een philanlbropische maalschappij naar China Daar heeft men zich slechts voor een Bus uit te geren om naar Rusland rerwijderd te worden Van daar als jood andermaal naar Oosteurgk verjaagd heeft men de schoonste reis om de wereld gratis volbracht Bultenlandsch Overziebt Dezer dagen is Ie Londen een bijeenkomst gehouden door de zoogenaamde Mansion House commissie tot ondersleuning der slachtoffers van de jongste geloofsvervolgingen welke in Rusland tegen de Israëlieten hebben plaats gehad Uit het verslag bg die gelegenheid uitgebracht blijkt dat bij de commissie is ingekomen een bedrag van 82 468 p st of ƒ 980 616 Hierbg ia gevoegd een som tiIIsOOO p st uit Fargs en nit Frankfort en SOfllI p st uit Weenen Van opgemeld bedrag was nog fsohikbaar in een ronde som 26 000 p st of ƒ 840 000 Het aantal personen op 8 dezer naar Ami ika en Canada overgevoerd of op weg derwaarts Intmt tot 4810 Te Brody wachten nog ongeveer 3 00 vluohtelingen op ondersleuning Er is dan ook 4 nienw een aanmerkelijk bedrag Ier beschikking vakfle uitvoerende commiasie geateld namelijk 20 00 p st Van het bvstuur der laraëlietitohe arm MJorging te Loudenl ia het bericht ontvangen daCui kaa binnen eenige dagen zal zgn uitgeput iSoemd beatuur had 1664 penoneo ond eujpngj rden Oceaan gevoerd dit had een uitgaaf gerorriud ran6328 pond sterling Komt er geen geld zegt gemeld bestuur teit slotte dan zal Lon stelpt worden do r beh ftige Israëlieten f oog op de dringende Behoefte aan krachiiisleuniog zal door de ijfimiaaie een b roeinatie wordei gedaan l ner hQafd i j oodkt og baar bleef i i Onder de led B Kr Miiiuid wa men ai jzeer geneigij oaki de koflMiliatW onder jde Ri irlnchteliog h te berordenttj S en i wensoht einde landerfèn te koOf ji i H elk kolonist met tgn gi komen Dit plan heeft dat men reeds bezig i 1 Ti arop dt restigi J op JiOO doll zal 1 tgroeten ba val I maatschWIpij In t begin dit weeM heeft te New Yorl Jeenkomat plaata gehodl van de gedelegeMu verjnhillenite com iihieujiin het land tot b tfei sl ning der ilit Rus l nd géiluehte Israëlietet l 9e tDecember i aa oi iiiangefi i5 168 do Afir jpvluchtelingMi waè ndenwuning rerlJKnd hi hts 7267i doll J In de Ffansebe Kamer had een vrg waha debttl plaats over de standjes die onlangs in het fnarluA Latin plaats hadden tussohen studenten en politie De zaak is niet van heel veel gewicht De jongelui hadden de poliix aei si0e r a in handen genomen en wat kerels afgeranaeld die op verfoeilijke wgze ongelukkige vrouwen exploiteerden een fnre maar al te bekend in Parga De politie aloeg op de atudenteu los deze sloegen terug en op de correctieneele zitting kwam nog menig beschuldigde of getuige met dnidelgke sporen van den atrgd De radicale heer Laneaaan inlerpelleerde de regeering over dit zoogenaamd miabruik van maoht der politie maar de miniater antwoordde terecht dat de atudentei geen politie hebben uit Ie oefenen al ia het ook legen een slag van schurken tegen welke een wetsontwerp wordt roorbereid De miniater dekte den prefect ran politie volkomen met zgne verantwoordelgkheid en verkreeg zonder moeite dat de kamer overging lot de orde van den dag Van deze geheele zaak ia meer beweging gemaakt dan noodig was Dat de sludentrn erop losaloegeu welke kniesoor zou het hun euvel duiden P Maar ook de slaat heeft gelgk die hun lieert dat eigen rechting niet op hare plaats is in eene welgeordende maatsobappg Prins Bismarck is sedert een paar dagen te Berlgi en moet er buiten verwachting goed uitzien Men verzekert dat hg in de volgende week in den rgkadag het woonl zal nemen tegen de motie Lingen welke zijne plannen voor belattiughervorming geheel ju duigen zou doen vallen wgl zij tegen elke verhooging der tabaksbelaating ia gericht Zander deze geene teruggave aan de bondastalen en geeoe ontlading der gemeenten geene afachaffing dua van reohtstreeksche heffingen De arlikelsgeiigze behandeling dernieuwe lersche dwangwet wordt in het Britsche Lagerhuis voortgezet maar kan zeer lang duren want er sgu nog tal van amendementen te behandelen In de laatste zitting vroeg de heer Newdegate aan de Regeering of zij niet voornemens was de behandeling van het ontwerp urgent te dora verklaren gelgk verleden jaar met de thaus uog vigeerende beteugeliugswet geschied was Doch de heer Gladstone antwoordde dat de maatregelen welke toen ten opzichte dier wet voorgesteld en aangenomen werden hunoe reden van bestaan hadden in het stelsel van obsiructiouisme dat destijds opzetlelgk door de lersche leden in practgk werd gebracht Daarvan kon men hen thans niet beschuldigen zg gedroegen zich zeer gematigd Dit neemt zooals de 2ï ii opmerkt echter niet weg l t de behandeling van het ontwerp zeer langzaam voortgaat want de heer Parnell en zgne geestverwanten verdedigen het beginiel dat geen nieuwe wet noodig is en bestrgdea daarom de roordraoht in rele harer bepalingen De stichter der Land leagne reist sinds zijn rrijlaling uit den kerker Sngeland af om propaganda te maken voor zgn denkbeelden die niet geheel stroüken mei bet tegenwoordige programma van den bond zooals het door zg n president meermalen is ontwikkeld Terwijl tooh Parnell de lersche pachters tot grondeigenaars wil maken streeft Michael I Davitt gelgk hg dezer dagen in een buitengewoon druk bezochte vergadering te Liverpool breedvoerig uiteenzette naar na ionaliaatie van deu lerachen bodem Hg toont zich in dit opzicht den discipel Tan den Amerikaan Henry George die in zgn Armoede en Vooruitgang dit denkbeeld Iheoreliach heeft ontwikkeld Davitt meent gelgk zijn leermeester dat de grondeigenaars op aehadelooastelling geen aanspraak kunnen doen gel a doch wil hun om te groote ontevredenheid te voorkomen eenige vergoeding niét onthouden Hij rekent dat de belangen Tan pichtera en landeigenaars bg den grond eren groot zgn ep de marktwaarde schattende op twintigmaal de tegenwoordige jaarlqksche pacht komt hij tot een som rofi £ l 40 millioen die de laudeige1 naars zon moeten worden gegereb Die som zou i hg willen rindei door een leeuing 3 pet rente dra gende waarran rente en amortisatie te dragen zouden n zqn door de tera 4ie belaaiingaohnldigen In 60 u jaren kwi de leeuing afgeloat zgn en Ierland zou Tan laiMJordiam zijn berrljd zonder dat de Engelaehe beloslinnehuldige in den zak had te taattn De i grdiid u daarna aan de natie loebehooren terwgl t Iew he volk hem zou bezitten en bebonwen Natulr k zti u daarbg aan Ierland een ma f bestgir doelen worden toegijtend ala tege iwaorcli déi kolbli cn Ifenieten j CORRESPONDENTIE U X n ik nf 6 kiD lift warden geplaatal = te Dl JtmiCTU y erli ke Staad qouda iOMN GEI Jq i i EllMbetb oadera B BtgMr en C Vluer f 8 Otto Jobanil ouden O Jf SluuneD A J van Rgiwijlr 4WUlua oMm G Ztrcrboam D rsa Galen t Hendrill oidira T Hos eo H Ruttwat OVEBLEDEN 7 Inat I Vrtederinrg 2 m 8 H G F F Sebnpeai 10 oi 9 A d Jong Ij lm H Zwimalder 6 j ONüERTKOUWDi gjiiiu J E H Briak 61 j en C Hoivenaar 48 j Burgerlgke 8tnd in onderstaande gemeenten ran 1 lol S Juni 1882 Moordrecht OVERLEDE V H Boen 17 d B CaU vaa Tar Aar 11 m Ooaderak GEHUWD J tan W jk en F de Jong A Harra n an A an der Poel Stolwyk GEBOREN Jacob oodrn J Nouiaen en N de ong Mariana oodera J Deelen en N Booa Hendrik Jan aden P Riitveld en N Boogeritaard GEHUWD P Noomen en L Koolwijk Haastrecht GEBOREN Heintj oadeii Vaervan en H Schild Eliaabetb oadera B ran Zyli en A rerbnrg Dirk naders J SUeobergen en C li Hoeboer Jokanoei oodera F Dook en C Sloof Jobannea oodert M Oikaoi en C Oakaoi Vlist OVERLEDEN O Kielteld 29 j Waddinxveen GEBOREN I Ari onderi J van der Winden an C Lnef Gerrigje ouden J tan dar Siroet en E van Ginkel Cunnu ondera J Verboom en H Otte angcr Jacoba oodera C Bremmer en B Moldei Adrianni oodera i P van der Wal en M Baaiand Bart ouden J den Boeraa H Mndde OVERLEDEN L Vermeulen wad ran K nu Veen 84 j GEHUWD i A Tob en i Bakker J Unnnik en M Botter Zevenhuizen OVERLEDEN i K ran der llee 65 j A C Paal 18 j ONDERTROUWD n Vliel en J F Pont ADVERTENTIfiN De rangregeling in het faüHsaement ran J M A SÜETER Weduwe J P den RIET vroeger Modemaakster te Qouda is met de bescheiden nedergelegd ter Uriffie Tan de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam ten einde aldaar gedarende veertien dagen te verbliJTen ter inzage ran een ieder De Corator Me J FORTÜIJN DROOGLEEVER T5T5TITTW TJ KT V olkotnen genezing door OImU U AilliN ade Bandage liégulateurvan Dr Waeeskoees gebreveteerd Breukmeester der Hospitalen Commandeur en Ridder van verschillende Orden Groenplaats 85 te Antwerpen AbVERTE TIEl in alle Binnen en Buitenlandache Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda door verandering van Zaken Een ZTOOmiLAZmm Tan S 6 Paardenkracht alles in een zeer goeden staat voor den prgs ran f 4 00 Te bevragen aan het AdTertentie Bareaa van de Wed W BQT Kohm Beeïstraat te Dordrecht in Tke Koffie 1 Chocolaai GOUWE CU 5 Directe aanroeren van CB NA en JAPAN THEE Tan af 60 Cent en hooger BLOEMTHJIE 25 en 60 Cent bet pakje KOFFIHop Dnitsche wgze gebrand in soorten CHÜCOLAAD in alle mogel ke verpakking Prflsconrsnten frerkrögbaar Oebrs KAMPHUIZEN PhotograpMscli Atelier vin J i illBllT Marjct wijk A o 156 Gouda DAGELUZS GEOPEIH STOOMmOÜWEIlIJ De Haan en Sleutels AMSTERDAM De ondergeteekenden berichten dat hunne van onds gerenommeerde BIEREN voor Gouda en Omstreken steeds uitsluitend verkrggbaar ïgn in hun Depot bg den Heer A NÜRïIER Gouwe C No 34 35 te Gouda P S RENDORP J de JONG Az Kuiperstraat K 227 te GODDA INSTRUMENTEELE ZUIVERAAR Tac Huizen Slaapkamers en Meublement met 3 jaar Garantie Meu ziet de dertien Attesten in No 2771 Tan dit Blad Openbare Verkoopingf te GOUDA op 20 JÜNIJ1882 in de Nieuwsteeg E no 17 s morgens 9 ure door de Notarissen MONTIJN en KIST Tan UEÜEMBS OOEMEN BEDDEN en BEDDENGOED MANS en VROUWENKLEEDEREN WINKELGEREEDSCHAPPEN enz Te bezigtigen daags te voren Tan 10 12 en 2 4 ure Heeren Kieedingmagazijn Ontvang en DEMISAISON en ZOMERSTOFFEN Lustre Vestons f2 50 Lustre Jacquet f7 50 J HOOGENBOOM GEVRAAGD met AUGUSTUS of SEPTEMBER in een Klein Gezin eene KEUKENMEID genegen huiswerk te verrichten Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden Brieven franco onder Letters M M aan het Advertentie bureau van A KOK Comp Boeken Kautoorhandel te Gouda E41IDË GOUDA Essence pour Ie jUducfioir bijgenaamd Louis P Welten 80 CENT de flacon met vergulde kraansluiting De flacons met kraantjes wwdw iegen de Tolle waarde 10 Cent teruggenomen Alleen verkrggbaar bfl LODIS P VimïlL 193 WESTHAVElr 193 Met 1 AUGUSTUS a s wordt Terlangd eene DIENSTBODE als Meid alleeiil Zich te verToegen TURFMARKT H 80 Mevrouw KRANÊNBÏJRG West HaTen VRAAGT met AUGUSTUS a s EENE KEUKENMEID EN EENE lALF VAN HET R09DE KRUIS j r resB tot basis stellige senetlDg iQ weinige dagen van alle soorten van ooaen Drandwonden kwaadsappige zweeren spleten Tan den tepel buid en kankeracbtlge lanlnminiraa sm MttQ vracbte zlcti voor nanuuik J ODor UI AU S ooms apothbbl Te s Hag e Snabilié Apoth AANBESTEDÏN0 Op WOENSDAG 21 JUNI 1882 d middags ten twaalf ure zal onder nadere goedkeuring door de Commissie belast met hét beheer ran den weg van de Hoflaan nabg Rotterdam naar Gouda op het Raadhuis der gemeente Moordrecht b j enkele InschriJTing worden AANBESTEED Het onderbond van b met klinkersteen bestrate È begrindègedeelten benevens de hegbeplantingen scherlngea eax van denweg van Rotterdam naar Qouda tussohen de Hoflaan bij Rotterdam en de Mallegatsluis bij Oouda in gaande den dag der gunning en eindigende den SC April 1883 De biljetten Tan inschrijving moeten daagsvóór de aanbesteding uiterlyk des avonds te 8 uren worden iugeleverd op het Raadhnisdergemeente Kralingen of op het RaadbicUt dergemeente Moordrecht i o r Het Bestek ligt van DINSDAG 13 JUNIaf ter leziog ten Raadhuïze van de gemeenten Moordrecht Nieuwerkerk a d IJesel Capetlea d IJaêel en Kralingen en voorts te Rotterdam in het Zuid Hollandsch Kd huis erf deGroote Romein en te Gouda in de Zalm enTivoU I Inlichtingen zjjn te bekomen ter Secretarie der gemeent Moordrecht en bjj den opzichter J 0ÜD1J te Nieuwerkerk a d ajtsel De Commissie voornoemd G VAK SILLEVOLDT VaorzitUr A Che SNEL Secretarie