Goudsche Courant, woensdag 14 juni 1882

1882 N 2778 Inde TAfcABSKERl EBIJ en K OF F IE BR A IV D E RIJ is de prijs der B O F F I E per Bilo f 0 83 1 2 0 4S J SWITZER Az Woensdag 11 Jani GOUDSCHE COURANT J ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Onwtreken A C I BEICK Tandarts nieuwe wet voormalig adsistent van wijlen den Heer A J W KOENAART dayeHJks te consulteeren Weste Wagenstraat 54 Rotterdam HOUTVEILING te ROTTERDAM van Ca 150 000 staks Vuren en Grenen Petersburger Croonstadtsche Zweedsche Riga Memelsche Wjjbnrger Delen en Platen Oeschnnfde en geploegde DELEN Amerikaansche Grenen DELEN en PLATEN JUFFERS KOL DEUS SPABBEN en aPABHOVIEN enz Eiken R ibben ligg ende op de werf Rotterdamach Welvaren en in de Loods in de Elisabethstraat aan den Hoogen Zeedijk te Rotterdam Amerikaansche BALKEN en Riga Vuren BALKEN liggende in de Buizen waal te Delfshaven Nieuwe aanvoer circa 23 000 stuks Zweedsobe geschaafde en geploegde Vuren DELEN welke met verschillende andere partgen coulant verkocht worden op WOENSDAG den 14 JUNI 1882 des namiddags ten 12 ure in het Yerkooplokaal aan den Oostsingel ten overstaan van den Deurwaarder J C LAOH bij wien op aanvrage Notitiën te bekomen zjjn MAGAZIJN in TAPIJTEN GOEDOTSTOFFEÏÏ en BEHANGEESAETIKELEN B de JONG Behanger Gouwe C No 200 mm mmi m mm wura Alle soorten van BORDEAUX en andere WIJNEN M PEETERS Jz te Gouda bij Bizonder wordt aanbevolen degerenomeerde BORDEAÜXWIJN van ƒ 27 die steeds belegen por Anker voorradig is Ook bij proefaosschen kwart en half ankers verkrijgbaar Prijscouranten worden op aanvrage gratis en fr anko toegezonden Alles wordt franko t huis geleverd Eenig De pot van Welle n s Boonekamp Elkter Geachïe KlEZÉRSI In de Nieuwe Goumenaar van Zondag 4 dezer gelezen hebbende dat men mij weder aanbeveelt als Candidaat bij de aanstaande Verkiezing van twee Leden voor den Gemeenteraad zóo meen ik hoe vleijend en vereerend deze aanbeveling voor mij ook zij te moeten kennis geven ten einde tyd en kosten te besparen dat ik bij deze stellig verklaar om mijn hoogen leeftijd eene eventueele Herbenoeming NIET te zullen aannemen G PRINCE GoiTDA 6 Juni 1882 OPENBARE AANBESTEDING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zgn voornemens op WOENSDAG den 21 JUNI 1882 des namiddags ten 1 ure in het Raadhuis aldaar b InacbryriDg AAN TE BESTEDEN a Het uitbaggeren van twee gedeelten der rivier de Gouwe onder deGemeente Waddinzveen en Boskoop b Het maken van veranderingen aanden bestaanden onderbouw van eenevaste brug over het water van deNieuwe Haven en van eene trappenbrug over het water van de Turfmarkt o Het maken en stellen van den ijzeren bovenbouw der vaste brug overde Nieuwe Haven en der trappenbrug over de Turfmarkt De Bestekken Voorwaarden en Teekeningen liggen op Werkdagen des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter plaatselijke Secretarie en aan de Stads Timmerwerf ter inzage De intchrijvingt biljetten op zegel geichreven door den inschrijver en zijne borgen geteekend enbehoorlijk gtsloten zullen den 20n Juni 1882 uiterlijk des namiddags ten 5 ure op de Ge meenteSecretarie moeten ingeleverd zijn Snelpcsdrnk van A Brinkhan te Gouda Mevrouw de ROTTE vraagt eene SIENSTBOBEorNOOSnULF en een TWEEDE METSJE dadelyk in dienst te treden EXQUISE VTEUW per fl f 1 50 bij SLOTEMAKER Co Wasschen Bepareeren Opmaken D HOOq NBOOM MAGAZIJN van BEDDEN DEKENS MATRASSEN LEDEKANTEN WIEGEN enz Machinale Stüomziiivering Door deze mijne behandeling worden alle onreinheden weggenomen onverschillig of die door besmetting of andere ziekten z n veroorzaakt Tiilrijkt getuigiobriflen vao eerste CjeneeBkundigeD Op veracheiileue Tentaan9telliii en met Medaillet bekrooixl Het door 30 jaar Kereiiomnieerd Anatherin Mondwater Hr J G OPP £ ii Hof Tandmeeaier te Weenen Radikaat geiiei imiddd voor elke Taodpijn alsook voor iedere ziekte der Mondholte en bu het Tandvleeich Beproefde Moodspoeling bg aanhoudende Keeitiekle 1 Kr ote flesoh ik f 1 76 1 fleioh a ƒ 1 20 1 kleine fiesoh a 0 60 PlantaardifT Tandpoeder maakt na kort r gebruik de Tanden blinkend wil zonder ie te beschadigen Prijs per doos ƒ 0 80 Anatheiin Tanozeep in glazen doozeo van ƒ 1 20 beproefd Taudzuiveringsraiddel De echte aromatische If Ui an Dr J G POPP zg maakt de tanden zuiver wit tonder het émail aan te doen bewaart ze voor ziekelgke aandoeningen n houdt den mond frisch Het stuk kost 40 ets en is toereikende voor een half jaar Tandplombeering praktisch m zekerst middel voor zelfplorobeering van holte kiezen Prijs per étui ƒ 2 60 Kruidenzeep aangenaam on best middel foor Vlekken Uitslag Zomeraproeten en Puiaten Hoofden Baardsohilrer en Korsten I Huidkrankheded en alle onreinheden der borenbuid Frgs per stuk 35 Cents Het geëerde Publiek wordt verzocht uitdrukkelgk KK Hof Tandmeester POPP s Geneejraiddel te verlangen en slechts die aan te nemen welke van mgn Fabrieksmerk zgn rooriien Depots zijn gevestigd te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Botterdam bg F £ van Santen Kolff apoth en A Schippereijn Co blauwe porccleinwinkel te s Hage bg J L F Snabilié apoih i te Delft bg A J van Rgn te Schiedam bij C Malta Gr te Leiden bg E Noordgk te Amsterdam bij F van Windheim Co en H H Uloth Co apotheek te Schoonhoven bij S Wolff en Zoon te Alphen bij L Yarossieau en Zoon te Utrecht bg G H N van Spanje idem Labry Porton Droogisten BINNENLAND GCKJDA 13 Juni 18H2 Hel raadslid D C Samsom heeft een opeu brief geschreven en verzonden aan zijne stadgeaooten naar aanleiding van hetgeen er is ingebracht tegeu bet door hem gesprokene op de raadszitting van 12 Kei II Hg geeft te kennen van al de woorden door hem toen gesproken geen woord terug Ie nemen Daar de brief alom in deze gemeente verspreid is nug het overbodig worden geacht deu inhoud uitvoeriger niede te deelen Naar men verneemt zullen de beide kamers der Staten Generaal eerlang orden bgeengerocpen tot afdoening van eeuigeunderweipeu van dringenden aard De heer S reiziger in goud ea zilverwerken te Botterdam van plan zijnde gisteren avond naar Woerden te reizen had het ongeluk op den Kleiweg alhier nit te glijden waarbij h j zijn been brak De noodige geneeskundige hulp werd verleend door den heer M Sprugt waarop de patient des avunds per vigelante naar Rotterdam is vervoerd In de provincie Zuid llulland zijn van 4 tot 10 Jnni jl de volgende gevallen van pokken voorgekomen Barwoutswaarder 1 Gouda 2 Rotierdam 4 en Ie Woerden 7 waarvan 4 in een huis De gemeenteraad te Reenwqk heeft de jaarwedde vao het hoofd der openbare school aldanr Vastgesteld op 900 met vrge woning Aanstaanden Zondag zal te s Hage de vergadering plaaU hebben der afgevaardigden van de vrgmetstlursloiies van het Nederlandsch Groot Oosten ter verkiezing van een Grootmeesler natiouaal in de plaats ilD w len Z K H prins Frederik Heden houdt de geneeskundige raad van Gelderland en Utrecht Ir Arnhem zijne zomervergadering Onder de punten op de agenda is ook opgenomen de onrtchtfutardigkeid mier Faccinatuutt in te leiden door Dr S B Hermanides Door eeo vrg groot aantal letterkundigen en vereerder is dezer dagen te s Hoge eene vergadering gehouilen ter bespreking van de vraag op welkewgze men aan do bcgoafde soiirijfstar mevr A L G Bosboom Toussaint hulde zou kunnen brengen bij gelegenheid van haar 7 üste verjaardag deu ISden September a s Na ampele bespreking werd besloten haar een buste in marmer en ecu album aan te bieden Ëen commissie bestaande uit de heeren dr lan Ten Brink president A A Vorsterman van Oyen secretaris Heuri J Sleonberg penningmeester mr C Vosmsr en A Werumeus Buuiug werd metde uitvoering van dit plan belast rf De Nederlandsche afdeeliug van het Algemeen Isrièlielisch Verbond hield gisteren te Rotierdam hare jaarlgksehe algemeene vergaderiuK De voorzitter van het besluur dier afdeeling de heer A Daniels uit Amsterdam JÉ ende de vergadering met een kort woord gewi aan de uamelooze ellende waaraan een deel van d joden in Ruland ten prooi is zonder dat door M Russische regeering tets is gedoan om de gruwelen die plaats hadden te voorkomen In de aanwezigheid van zoo velcii van verschillenden godsdienst te dezer bijeenkomst zag hg een proleet tegen deze schandelijkhcden In een overzicht van de lotwiaselingeii der Alliance in het afgeloopen jaar constateerde hg dot hel voortdurend t streven is van het Verbond om beschaving ontwikkeling en vooruitgang te bevorderen riet neefl daartoe onder meer 39 lagere scholen in het verre Oosten opgericht die door 6000 a 7000 leerlingen worden bezocht en het onderhoudt voorts eene Landbouwschool en eene Ambachtssohool te Jaffa Als spreker trad vervolgens op de heer dr A S Frank rabbgn te Keulen Het woord vol gloed kracht en leven van en welsprekenden man had de Jodenvervolging in Rusland ten onderwerp Y de inschrgvers voor ƒ 773 600 op den WestIndisohen maildienst hebben zich sommige teruggetrokken tot een bedrag van ƒ 147 000 blijft f 626 500 Echter hebben zich nieuwe inschrgvers aangemeld tot een bedrag vau ƒ 123 500 zooddt thans van het maatschappelijk kapitaal ƒ 750 000 is geplaatst Deze laatste omstaodighend vooral bet toetreden van nieuwe belangstellenden doet de ontwerpers besluiten tot het oprichten eener naainlooze vennootschap op bet primitief ontworpen cqfer van ƒ 1 200 000 waarvan 750 000 bereids zijn genomen Zg blijven tevens erktaam met het aanvullen van het ontbrekende door het plaatsen vao aandeelen en zullen slechts dan orergaau tot het sluiten eenerobligntieleeuing als dit ten slotte noodzakelijk mocht zijn Nu zekerheid bestaat dat de maandelgktche WestIndische Maildienst onder Nederlandsclie vlag tot stand komt verwacbten zg dat vele hunner landgenooten die zich tot nog toe onzijdig hielden thanszullen toetreden De beruchte Schenk te Amsterdam is wederom achter slot geraakt om de vulgende redenen Daar hg als geldschieter bekend is vervoegde zich onlangs een juffrouw woonaohtig in de Kerkstraat aldaar aan zijne woning met het verzoek om vgf enlwintig gulden ter leen te ooivangeu Na de gebruikelijke vraag om onderpand zou Schenk deu volgenden dag bg de jnftouw aan huis komen om over de zaak te spreken en tevens om eens te zien hoe het er bg haar uitlog Schenk k vam eu kreeg voorloopig als ouderpand enige bauk van leeningbriefjes zonder dut de juffrouw echter geld ontving Dat zou zij daags daarna ontvangen Tot zoozeer was nu alles afgesproken doch gereed om te vertrekken keerde Schenk nog eveu ter en vroeg of de juffrouw schrijven kon waarop een bevestigend antwoord volgde Dat scheep Schenk in twgfel te trekken en wel 1j6 dat hg de juffrouw vroeg om haar noatu te schrijven haar levens papier gevende De juffrouw schreef baar naam Schenk nam bet papiertje mede doch toen hg den volgenden dagieriigkiram eu de juffrouw hem om de vgf ii iwintig galden vroeg werd haar allea duidelg k vooral toen hg haar toevoegde dat hg haar het geld reeds had gegeven en het bewijs in handen had £ o erkelgk was dit he geval want Scheuk had boven de door haar gestelde bandteekeoing de schuldbekentenis maar zelf ingevuld Men zal zich herinneren dat Scheuk ook de geldschieter was van den oogelukkigen Velthuijzen thans overleden die het postkautaor te Amsterdam bestal Volgens den plattegrond zullen de terreinen der Internationale koloniale en nilvoerhandel tentoonstelliiig in 1883 te Amsterdam te houden kolossaal en indrukwekkend tevens zgn Hel rigenigke tentoonsteiliugsgebouw toch zal eene lengte hebben van niet minder dan 300 M of ruim twee en een hatfmaal zoo lang zgn als het in aanbouw zgnde Rijksmuseum aan de Stadhouderskade te Amsterdam breed is Behalve dit gebouw is er nog een nerrngebouw uitsluitend voor de Nederlandsche tenloonslelling bestemd waarvan de oppervlakte nagenoeg met die van het Rgksmuseum geliik staat Verder bevat het ruime terrein dat deze gebouwen omgeeft en dat tot een park aangelegd moet worden gebouwen voor schoone kunsten landbouwkundige en andere werktuigen materialen enz Voorts een concertgebouw panorama verschillende paviljoenrn voorden Koning de jury de tentoonstellingsoommisaie enz en eindelgk behalve een restauratie eu koffiehuis eu een muziektempel door electrisch licht verlicht Hollundsche Duitsche Engelsohe en Frxnsche restauralies en een aquarium Behalve deze genoemde inrichtingen zgu hier en daar nog een aantal gebouwtjes van kleiner afmeting over het terrein verspreid voor afzonderlijke oommissien inzenders etc welke gebouwtjes iidn het geheel een zeer behagelgk aanzien zullen geven Qemeentel elan Bovengenoemde kiesvereeniging vergaderde Zaterdagavond onder praesidium van den heer Dr H IJssel de Schepper die na opening dir vergadering en lezing der notulen van de vorige het doel in herinnering bracht waarmede men hier bgeengerocpen was het stellen van twee candidaten Ier voorziening in de vacaturen in den gemeenteraad ten gevolge van het overlgdeu van den heer G A Muller eu het ontalng neraeu van den heer G Prince waarna spr als Vobrzitter der vereeniging mede namens alle leden van het Bestuur de verklaring aAegde dat het Bestuur het levendig betreurde dst de heer G Prince zijn ontslag als raadslid had genomen en in het bijzonder de bekende redenen die bem daartoe hadden bewogen Oe vereeniging had alle reden om op hoogen prijs te stellen den ijver en de belangeloosheid waarmede de heer Prince gedurende zoovele jaren de belangen van de gemeeate heeft voorgestaan en het is daarom dat zijn ontslag zeer moet worden betreurd en niet het minst de oorzaak die daartoe aanleiding gaf Daarop werden de aanwezigen in de gelegenheid ge teld personen op de candidaten lijst te brengen waarop achtereenvolgens werden geplaatst de bh C C H Prince voorgesteld door den lieer C W van de Velde Mr J H van Mierop door den heer J F M Temmipck H Jager door den heer H W F Bonte en H W G Koning door den heer C W van de Velde Vervolgens wordt overgegaan tot de bespreking der verschillende personen De heer C W van de Velde spreekt allereerst een woord tot aanbeveling van den heer C C H Prince dien hij iu alle opzichten den man vindt juist op zijn plaats in den gemrenteraad Hg ia iemand van een helder begrip en bescheiden opinie en wat aangaat liefde voor de stad Gouda sal hg zeker een waardig opvolger van zgn vader mogen worden geacht Was het op deze gronden dat spr hem meende te mogen aanbevelen er was nog i s dat hij in het midden wenschte te breugeo Spr had gaarne den heer G Prince op de otndidatenIgst geziiu zelf had bij hem daarop niet willen plaatsen integendeel stond bg er op spr zou tegen die caiididatuur hebben gesprokeu en wel omdat genoemde heer op beslisten toon had bekend gemaakt geen caudidatunr te willen aanvaarden Spr had den Voorzitter daar straks hooren gewagen van bekende redenen waarom de heer Prince ontslag had genomen en spr gelooft Ie mogen aannemen dat de Voorzitter daarmede bedoelde de onaangename I bejegening die genoemde heer van het raadslid I Samsom had ondervonden Was dat zoo dan meende j spr daartegen te moeten opkomen want nergens had I de heer Prince zich daaromtrent uitgelaten en spr i zoekt die reden alleen in zijn hoogen leeftgd j waardoor hij alle recht had op rust spr wil niet I ontkennen dat het gebeurde wellicht een heel klein stootje aan zgn besluit gegeven heeft en dat hg het anders wellicht nog wel een paar maanden had uitgesteld maar de hoofd reden van zijn ontslag is het niet Spr slaat thans de candidalu r van den zoon van het aftredend raadslid voor mei wieu tü meent gerust voor den dag te kunnen komen In deze vergadering kent men den heer C C H Prince voldoende om verdere aanbeveling overbodig te achten Verlangt een der aanwezigen echter eenige nadere inlichtingen spr is gaarne bereid se te geven De Voorzitter zegt dat de vorige spr teer juist beeft aangemerkt dat men geen bepaald recht had om de reden van bet ontslag van den heer Prince te zoeken in het gebeurde met den beer Samsam daar hg zich in dit opzicht niet duidelgk beeft verklaard Ën tóch meent spr zon een candidaiuur G Prince iu deze vergadering groolen steun hebben gevonden en het Bestuur zou daartoe z i gaarne hebben medegewerkt zoo de heer Pnnce niet uitdrukkelgk had verklaard bg advertentie in verschillende bladen dat hg bepaald niet wenschte iu aanmerking te komen Nu dit zoo was zou zeker eene oandidatuur van zijn zoon velen hoogst aangenaam zgn De heer J F M Temminck beveelt daarop de oandidatuur van Mr J H van Mierop aan dien hij altijd heeft hooren noemen als een zeer gezien en geacht man Waarop de beer A L van üven zegt dat als zijn geheugen hem niet bedriegt de beer van Mierop reeds vroeger door eene andere kiesvereeniging candidaat is gesteld of althans zou gesteld zijn ware het niet dat hg voor de candidatuur had bedankt Is de heer van Mierop niet bereid een raadszetel in te nemen dan zou het natuurlijk een vergeefsch werk zgn hem te stellen waarom spr vraagt of de heer Temminck ook weet of de heer van Mierop zich eene eventueele candidatuur zou laten welgevallen welke vraag de heer Temminck ontkennend beantwoordt De heer J Post van der Burg vraagt daarop of hetgeen de heer Temminck zeide Ier aanbeveling van Mr van Mierop voldoen e mag worden geacht bem door Gemeenlebelaug candidaat te doen stellen