Goudsche Courant, woensdag 14 juni 1882

i waardoor haar candidaten op onwaardige wgze worden aanbevolen of eventneele tegen oandidaten op minder edele wijze worden bestreden Nadat de Voorzitter nog de leden der vereeniging dringend had uitgenoodigd op flinke en waardige wgze de oandidatuur der heeren Prince en Jager Ie bevorderen wordt de rergadering gesloten waardig zgn en het ligt geenszins in de bedoeling hun een bevel te geven dat moet worden opgevolgd noch een verplichting op te leggen die moet wo ïlen nagekomen De personen bigven natuurlijk geheel vrg hoe zij als raadslid willen h ndelen De heer Brinkman zegt te vinden dat bet er toch veel van heeft als men een persoon vraagt zgt gij roor de waterleiding dan kiezen wg u anders niet wa irop de Voorzitter zegt dat hg persoonlijk er voor zou zgn dal candidaten zelf openbaardëii hoe zg dachten over gewichtige vragen van den dag De heer M van Dantzig zegt roornemens ie zgn geweest over geen candidaten dan den zgne te spreken doch na hetgeen de heer Brinkman zeide kan hg niet zwijgen daar in die woorden een insinuatie ligt opgesloten tegen hetgeen spr in het midden bracht Spr vindt het vooreerst weinig vlrieud voor den heer C C H Prince om aanbevolen te worden omdat er zoo weinig personen genoemd waren zooals de heer Brinkman het uitdrukte Waren er dus meerdere can idaten genoemd dan had de heer Brinkman zijn oandidaat achterwege gelaten waarbg opmerking rerdieut dat genoemde heer juist de laatste was die iernaud noemde Spr meent ook in belgeen de heer Brinkman aanroerde een insinuatie te moeten zien want spr beval den heer IJsselsteijn aan als voorstander eener waterleiding daar het spr s vaste overtuiging is dat öouda tonder tcalerleidiitg ie gronde gaal En nn kan niemand het spr euvel duiden dal hij als particulier persoon tot iemand gaat op wien het oog viel vooi raadslid en vraagt wat is uw gevoelen in deze Spr zou zelfs nog verder durven gaan en dit zon menigeen wellicht vermetel kannen noemen en vragen Op n vestigt men het oog nis raadslid er heeft een wethouder bedankt deel mij entre nout eens mede hoe zoudt u over de rerrulling dier betrekking denken wie zoudt g willen dat het werd Dan zou de aangesprokene zeker hel roUe recht hebben zegt spr te antwoorden Man ran Ie voren laat ik mg daarover niet uit maar de rrang zou spr toch rrijstaan Hoe alleen in hel achterland zou men de candidaten rooraf polsen En hoe geschiedt hrt dan bij de ministeries hoe bg andere colleges en juist tegenwoordig beginnen de candidaten meer en meer op meetings in navolging van het buitenland te zeggen hoe zg over aanhangige quaes ies denken Hg die eerlijk zgn stem wil uitbrengen zegt spr moet zich overtuigen hoe de persoon denkl wie hg is wien hij zgn stem geeft Zoolang spr hel stemrecht heeft zoolang spr geroepen is leden te kiezen roor den Raad de Provinciale Stalen en de Tweede Kamer zal spr zgn roeping behartigen iloor vooraf zich ie overtuigen hoe de oandidaten deuken over de belangi lce zaken die aan de orde zgn Dat is de plicht van ie ter kiezer en niemand mag hem zulks euvel duiden Spr herhaalt de woorden van den heer Brinkman zgn rooreerst weinig vleieud voor zgn candidaat en bevatten een insinuatie jegens spr die niet te pas komt Daarop wordt overgedaan tot de stemming Daarbg vereenigen op zich de hh H Jager 8 C IJsaelstegn 8 Mr J H van Mierop 3 W G van Geelen en C C H Prince ieder 1 stem terwijl l blanco briefje wordt uitgebracht Tot candidaten der Qoudtcke Kietvereeniging zgn dus gekozen de hh H Jaoeb en C IJsselstbijn De voorzitter drukt de hoop uit dat de leden hunne beste krachten zullen inspannen ten einde de gestelde candidaten de overwinning te verzekeren Daarop wordt bet woonf gevraagd dor den heer E L E van Dantzig die zegt dat de heeren die een vroegere vergadering dezer vereeniging hebben bggewoond waarin een debat zon worden gehouden over de zaak der waterleiding zich zeker zullen herinneren hoe een dergelijk debat toen door spr werd ontraden op grond dat z i de Igd nog niet was gekomen om vrees te koesteren dat de Concessionaris niet aan zgne verplichtingen zou voldoen Thans kan spr het volgende mededeelen de heer van Geelen bekend om zijn gver in zake de waterleiding en spr hebben zich rereenigd ten einde Ie onderzoeken in hoeverre de geruchten waarheid spraken die zeiden dat de zaak daarom niet sUagde omdat de heeren welke in den gemeenteraad tegen de waterleiding waren geweest en wellicht ook hunne vrienden buiten den Raad de zaak stelselmalif tegenwerkten eu bij bet inwinnen van informatieu de zaak niet annbevol in De heer van Geelen eu spr meenden niet te mogen afgaan op geruchten en wendden zich daarom direct tot den Concessionaris en verzochten bem om inlichtingen waarop het volgende schrijven is ingekomen Ijeeuwarden 23 Maart 1882 WelEd Heeren I Naar aanleiding van een briiefann den heer Wester geadresseerd heb ik oe eer UEd in antwoord op den Uwen het volgende te berichten In de eerste plaats moet ili U dank zeggen voor de sympathie de zaak betoond juist daar dit ons tot nog toe zoo zeldzaam is voorgekomen De oorzaak waarom Gouda s waterleiding niet rrede lang tot stand is gekomtn is toch daaraan te danken dat wg herhaalde malen op het punt staande te rensseeren de zaak in maatschappij te brengen altijd afge door Goudsobe ingezetenen wordt tegengewerkt daar i waar sprake is van het bgeenbrengen van kapitaal Spr zelf heeft getracht er een kapitalist toe te bewegen zich aan het hoofd van de finantieele beweging te stellen De man beeft bet gedaan doch alles Btnitte af op de informatieu die natuurlijk van buiten af hier werden ingewonnen op de plaats waar de waterleiding zou werken De inlichtingen die men ontving waren allgd afsehzikkend nooit aanbevelend Wel bleek het dat sommigen bg wien informalien werden ingewonnen voorstanders eener waterleiding waren maar dan eene waterleiding van gemeenteuege eu de overigen bleken tegenstanders die als hunne meening te kennen gaven dat de zaak niet zon reodeeren daar het water uit de grachten zoo slecht niet was zoodat zelfs sommigen bet water uit de tonnen kunnende krijgen dat uit de grachten verkozen Bij zulke inlichiingeu bielden de kapitalisten het geld in hun zak en sommigen waarvnn spr weet dat zij gezind waren deel Ie nemen trokken zich terug en op die wijze was het onmogelgk dat de zaak tot stand kwam Spr acht de twee doelde adressen een uitstekend middel om die slechte informalien tegen te spreken Spr drukt ten slotte de hoop uit dat ala de Ooudtche Kietvereeniging weldra weder bijeenkomt lot bespreking dezer zaak ingevolge de toezegging van den Voorzitter door een zeer groote opkomst moge blijken van den wensch der Goadsche burgerij om te loochenstraffen de meeniug dat de gemeente Gouda geeue watrrleiding behoefil De vergadering betuigt ook met deze woorden hare instemming en daarop wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten stemrecht deze geldmakers roor een groot deel heeff aan de deur gezet is toch het misbruik nog niet uitgeroeid en nog kort te roren is een zeer aanstooteüjk geral voorgekomen Het is uu tijd om te zorgen dat de kamer enkel nit eeriijke burgers zal bestaan De kamer nam met bijna algemeene stemmen aan om dit voorstel op de agenda te zetten sleehtt zes leden dnrfden tegen de urgente te stemmen Dit maakt omtrent bet lot vsn het ontwerp nog weinig uit maar de verontwaardiging over de tripotage van een aantal Fransche rolksrertegenwoordigera is zoo groot dat men het niet zal rerwerpen Vin rerrallen er roor vele kamerleden heel wat aardige en gemakkelijk rerdiende roordeeltjes De Kamer heeft Zaterdag bij de roortgezette beraadslaging orer de roorslellen betreffende de herrorming der rechterlgke organisatie met 300 tegen 204 stemmen de opheffing der onafzetbaarheid ran de leden der rechterlijke macht goedgekeurd De minister ran justitie rerlangde dat de grootzegelbewaarder de rechters zou benoemen en rerklaarde zich roorstander ran het stelsel ran mededingende I candidaten Lepere begeerde daarop stemming orer het beginsel ran rerkiezing of benoeming der rechI Iers Ten slotte werd een amendement tot rerkiej zing der rechters met 284 tegen 212 stemmen aan genomen Deze uitslag werd door de Kamer met I leekenen ran bijval begroet Bedachtzame lieden zullen over deze besluiten de schouders ophalen Het Britsche Lagerhuis heeft de beraadslaging orer hel zoogenaamde intimidatie artikel ran de lersehe dwangwet ten einde gebracht Een amendement ran den heer Russell waarbij die intimidatie op zoodanige wijze omschreren wordt dal bijv het iogeotien op zichzelf zonder geweld of bedrijging toegepast niet kon tegengegaan worden werd met 266 tegen 45 stemmen rerworpen De Minister Harcourt rerklaarde dal hij Ie geschikter tijd eene bepaling in de wet zou roorslellen om te rerhinderen dat ran 1 artikel tegenorer de lersehe bereiking misbruik werd gemaakt Aan R O wordt uit Petersburg geseind dat bg keizerlijk besluit graaf Ignatieff ran zijn post alt minister rab binuenlandsche zaken ontberen en graaf Tolstoi lot zijn opvolger benoemd is Uil Petersburg wordt aan de fTiener Zeitung gemeld dat het nitvocrige plan der kroningsfeeaten te Moskon dezer dagen den Czaar aangeboden en door dezen goedgekenrd is De plechtigheid blijft op 7 Sept bepaald en zal wat ook gebeuren moge niet langer dan acht dagen na dezen datum rerschoren kannen worden Onder het pabliek wordt ten stelligste geloofd dat de Keizer bg die gelegenheid een manifest zal oitraardigen waarin eene soort ran par Icment aan het land rerleend wordt Wat hiervan is valt nog inoeilgk te zeggen maar zooveel is zeker dat men in elk geval geene constitutie op Enropfeiche leest mag verwachten Qoudsche Kiesvereeniging Gisterenavond had eene vergadering plaats van bovengenoemde Kiesvereeniging tot het stellen van twee candidaten voor den gemeenteraad ter voorziening in de vacaturen ontstaan door het overlijden van den heer G A Muller en het bedanken van den heer G Prince Nadat de voorzitter de heer H J Wennekes de vergadering geopend had en de notulen der vorige vergadering waren gelezen werd allereerst overgegaan tot de benoeming van een bestuurslid in de plaats l ran den heer J IJpelaar Jz Daartoe werd gekozen de heer P W Kamphffigzen die echter zich de benoeming niet liet welgevallen waarop een tweede stemming plaats had die tot resultaat had dat een herstemming moest geschieden tusschen de hh C van Ëijk en J van Sonsbeek Nadat laatstgenoemde had ver2 éht niet in aanmerking te komen werd tot bestuurslid gekozen de heer C van Eijk wien niet ter vergadering tegenwoordig van de benoeming zal worden kennisgegeven Daarop werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld personen te noemen die men op de oaudi datenlijst verlangde te zien gebracht Daarop werden achtereenvolgens geplaatst de hh H Jager voorgesteld door P J van der Want Az Mr J H van Mierop door P W Karaphuijzen W G van Gaelen door H van Willigen C IJsselsteijn door M van Dantzig en C C H Prince door A Brinkman Vervolgens werd overgegaan tot de aanbeveling der candidaten De heer P J Tsn der Want Ain meent weinig Ie behoeven te zeggen ten gunste van de candidatuur van den heer H Jager immers in rele betrekkingen heeft deze getoond een bekwiiam en geschikt persoon te zijn zoodat hg een goed raadslid zal zgn Spr is ran oordeel dat deze candidaat ran alle zijden sympathie zal ondervinden en in hein zal deze rereeniging eene gelukkige keus doen De heer G Oreregnder Jr rereenigt zich gaarne met die oandidatuur daar hij zich op de hoogie heeft gesteld in verband met het beginsel ran de Qoudiche Kiemeremigittg om candidaten te stellen die r 5ór een waterleiding zijn in hoeverre de heer Jager in dat opzicht denkt en deze heeft spr bepaald verklaard vóór de waterleiding te zijn De heer P W KamjAuijzen beveelt den heer van Mierop aan Spr meent door weinig te zeggenjuist veel te zeggen Want zegt spr wij kennen alleu den heer van Mierop als een goedhartig man die zeker een plaats in den Raad teu volle waard is Spr beveelt zgn candidaat aan in de protectie van deze vergadering De heer van Willigen spreekt een woord ten gunste van de candidatuur van ilen heer W G van Geeieu dien bg zeer geschikt acht voor raadslid en daarop beveelt de beer M van Danizig den heer C IJsselsteijn aan en wgst er in de eerste plaats op dat bij de vorige verkiezing roor den raad men ter elfder ure met den heer IJselsteiju is voor den dag gekomen toen er bijna geen kans was hem te doen verkiezen en toch heeft bij bij die gelegenheid een rrg groot aantal stemmen op zich rereenigd Hij is roorts algemeen bekend zegt spr om zgn werkzaamheid in zijn eigen zaak en hg zal zeker ook de stadsbelangeu met ijver behartigen Voorts is hij ook roorstander van de waterleiding Ziedaar redenen genoeg den heer IJsselsteijn te stemmen voor lid van denaTaad DeSheer A Brinkman zegt eerst voornemens telijn geweest een candidaten te noemen wel hadhij gaarne den heer G Prince op de candidateuigst gebracht maar omdat deze uitdrukkelijk hadverklaard niet in aanmerking te wttlMC komen noemde hg hem niet Omdat er nu echter zooweinig candidaten werden genoemd wilde spr denzoon van den heer G Prince voorstellen nl denheer C C H Prince Hoe deze heer over de walerieiding denki dat weet spr niet Hg vindthet ook vrij vreemd om vooraf te gaan informeerenhoe of personen die men op het oog heeft overdit of dat punt denken In het achterland mogezulks gebruikelijk wezen en daar mogen de candidaten al beloven ik zal dit doen en ik zal dat doen hier in Holland is dat geen gewoonte en ipr is erdan ook niet voor om de candidaten aan dergelijkenband te leggen De heer C C H Prince is zegt spr een knap kundiff mensöh en een geboren Gouwenaar die ten volle aanspmak heeft op een plaatsin den raad J De Voorzitter merkt sSp naar aanleiding van hetgeen de vorige spreker in het midden bracht dat men zeer goed aanstaande candidaten kan polsen hoe hun gevoelen is over gewichtige aaniiangige quaestien zonder dat ec nog sprake is van een imperatief mandaat Het geldt slechts de vraag in hoeverre die personen hier aanbevelens Buiteolandsch Overzicht De Porte handt zich sterk in de Egyptische quaesiie Nietiegeostaande de Kngelscbe en de Fransche gezant Donderdag wederom bg den minister ran buitenlandsche za eu op de conferentie hebben aangedrongen blijft de regeeriug weigeren zich beroepende op de argumenten in hare circulaire opgenomen Zij blgft beweren dat de zending van Derwiseh zulk eene ongewone behandeling eener zaak die enkel de Porte aangaat rolkomen onnoodig maakt De Tnrksche geïauten te Parijs en te Londen hebben den last ontvangen om dit standpunt bij de regeeringeu aldaar nader toe te liobten De Frauacfae regeering moet roornemens zijn bg aanhatdeude weigering der letjien om aan de conferentie deel te nemen Weeueu als plaats van bgeenkomst voor te stellen De mluister pretident de Freycinei heeft bg de verschillende kabinetten doenbetoogen dal de zending der Torksebe oommissarisaeu de onmiddellijke bijeenkomst der conferentie met onnoodig maakt Hij vindt wel is waar nergens tegenspraak maar toch overal lauwheid en aarzeling Het behoeftuauwelgks gezegd te worden dat de nieuwe pha e welke de diplomatieke handeling leu opzichte van het Egyptische vraagstuk is ingetreden in sommige Pargsche kringen ooterredeuheid rerwekt roornamelgk bij de Gambettisten die dan ook eene nieuwe interpellatie over de Egyptische aangelegenheden in de Kamer j zouden doen Later ontringeu wg twee belangrgke Igdingeu orer de Egyptische zaLen In de eerste plaats hebben Duilschland Italië Oostenrgk en Rusland te Konstautiuopei gelgktgdig aangedrongen op het bgee roepen van de conferentie Het antwoord ran de Porte was ontwgkend maar bet gezamenigk optreden der Mogendheden heeft een diepen indruk gemaakt zoodat men t voor waarschijnigk gaat houden dat de Sultan tal toegeven Het tweede bericht betreft een oproertje Ie Alexandrie gericht tegen de Europeanen de rust is gemakkelijk hersteld maar herhaling is inogelgk want de oorsprong lag in het Muzelmanscbe fanatisme Derwiseh is terstond naar de plaats des onheils vertrokken hg nam strenge maatregelen te meer uoodig omdat er lu gevil van herhaling Westersohe troepen worden onischeept Ook uit andere berichten blgkt dat de fanatieken zich tegen de verw dering van Arabi verzetten De Fransche kamer die in den regel de Woensdagen en Vrgdagen gebruikt voor commissie vergaderingen behandelde Donderdag een zaak welke nauw in verband staat met haren goedeu caam Een aantal kamerleden zgn commissarissen öf directeuren van vennootschappen die natuurlijk van zeer liteenloopend allooi zgn en waaronder reien nu en dan lu botsing van belangen met den staat komen Nu heeft de heer Raspail reeds eenigen tijd geleden een wetsontwerp ingediend waarbg het lidmaatschap der kamer onrereenigbaar werd rerklaard met eene zoodanige betrekking Donderdag drong d roorsleller aan op de nrgence van dit ontwerp De kamerleden zeide hg zgn benoemd om de I zaken des lands te verzorgen maar geenszins om l hunne positie te misbruiken voor het drijven van geldelijke ondernemingen die dikwerf zeer onzuiver zgn De vroegere kamer hud reeds een ontwerp aan de orde gesteld om aan deze misbruiken paal en perk te stellen maar de sluiting der zitting verhinderde de behandeling Ofschoon het algemeen ING EZONOSN Alle begunstigers op de Turfmarkt worden naroent het ongelukkig gezin aldaar door de commissie diezich belast heeft met het inzamelen der gelden hartelgk dank betuigd roor de gedurende een jaar rerleende rrijwillige bijdragen om het lot dier oo zwaar beproefde lieden Ie helpen lenigen De ongelukkigen warden bg raorldnriog in de gunst huneer buren aanberolen De Ëfecte il eurs xxin Amsterdam 12 Jnni 1882 Hoewel de week zeer ongeanimeerd opende kan toch orer t algemeen op een rastere stemming worden gewezen Het bleef trouwens zeer stil behalre in Russische fondsen die meerendeels achteruitgingen Zaterdag konden lij zich iets herstellen In Amerikaansche Sporen kwam eenige verandering Donderdag waren zij veel williger en herleefde de handel in dezen hoek Vrijdag was de toestand nog bevredigend dooh Zalerdog was alles weer flauwer Toen het geld duur was weet mm daaraan de flauwheid der beurs thans is het eerste veel goedkooper geworden maar de lusteloosheid is niet geweken BiNNENLANBSCKE WAASDEN Staattfondten sluiten voor integralen voor drieéu 1 voor vieren V lager Premieleeningen Amst loten i a V Gemeenteer s hooger Paleisloten s minder Spooncegleeningen In Centraalwaarden was een vrg sterke féactie nl voor aaud 2 roor nilg sch roor gest obl i Boxlelwaarden waren met willig en rerminderden voor aand en obl circa a Tramwayleeningen Er is verbetering te oonstateeren voor Omnibusmg van 3 voor Gooische tram van 2l a en voor N en Z Holl van 4 pCt Rolt tram l s lager induttrieele vaarden In deze soorten is teruggang te vermelden Zg waren in den laalsten tgd ook nogal gerezen Aaud Afr Hv 2 j Amst Bk Kanaalmg Harenst Vs J va Bk i Hjj werd genoemd een fataoenlgk en geaoht man vpt meent dat er teer rele fatsoenlijke en ge ohte k mtnnen in de gemeente tgn doch dat stempelt iemand nog niet tot een geschikt lid Tan den Raad De heer Temminck wgst daarop op het feit dat Mr tan Mierop als kantonrechter met rele personen in aanraking komt en x i een gesohikt raadslid lou ign De heer H W F Bonte spreekt daarop ten gnnste Tan de oandidataur Tan den heer U Jager die een oud Gouwenaar is en op de hoogte mag worden geacht ran de belangen dezer gemeente Hg is roorls een geacht man lid ran de kamer van koophandel en zou rolgens spr zeker een geschikt figuur maken in den raad Als bestuurslid der kiesrereeniging Burgerplicht heeft hg roorta getoond de beginselen der liberale partij voor te staan en een bevgs gegeren een gedeelte ran lijn tijd te willen besteden aaq de algemeeoe belangen Den heer C W ran de Velde wordt daarop het woord gegeren tot aaubereling van den heer H W G Koning doch deze tegenwoordig zijnde vraagt eerst eren het woord te mogen hebben en geeft te kennen onder dankzegging aan den heer ran de Telde roor zgn beleefdheid hem roor te stellen bepaald niet in aanmerking te willen komen Spr is vroeger nog tweemaal oandidaat dezer vereeniging geweest de eerste maal was hg uit de stad en las zijne oandidatuur eerst uit de conrant en wilde toen op het laatste oogenblik niet bedanken terwgl bg ook de tweede keer niet op de vergadering dezer rereeniging tegenwoordig was dooh thans rerzoekt hij uitdrukkelgk bniteu aanmerking te blijren De Voorzitter gelooft de tolk der vergadering te zgn door zgn leedwezen te betuigen over dat besluit ran den heer Koning en rraagt dezen of hg daarop niet terug wil komen wat de heer Koning ontkennend beantwoordt waarop de heer ran de Velde zegt dat het geen beleefdheid was Tan zijne zijde toen hij den heer Koning als candidaat noemde Hg is ran oordeel dat een man als de heer Koning in den Raad behoort en het ralt spr niet weinig legen dat deze er roor bedankt om in aanmerking te komen Dat hg rroeger écheo heeft geleden is daarvoor geen voldoende reden en uit liefde voor de stad moest hg zich eene candidatuur laten welgevallen De heer Koning heeft in zooveel colleges getoond tgd over te hebben roor de algemeeue zaak en met hart en ziel daarbij te zgn dat spr zich rerwonden dat hg ook niet in den Raad de algemeene belangen wil bevorderen Spr had geweuscht dat de Voorzitter met meer aandrang den heer Koning had verzocht op zijn besluit terug te komen Waar moet het heen ala zulke mannen bedanken in den Raad te zitten P rraagt spr Daarvoor is geen reden tenzg zg daar een onaangename bejegening mochten ondervinden in welk geval zij daaruit weer kunnen wegloopen doch de heer Koning heeft z i geen voldoende reden te bedanken De Voorzitter zegt dat hij met nog meer aandrang den heer Koning zou hebben verzocht zich eene candidatuur te laten welgerallen zoo hij niet reeds vroeger van hem vernomen had dat hij die nimmer meer zou aanvaarden De heer A Kok spreekt vervolgens nog een woord ten gunste van Mr van Mierop hg is ten volle overtuigd dat die heer een goed raadslid zal zgn niet alleen dat hg algemeen gezien is in deze stad maar hg mag worden geacht alle die capaciteiten te bezitten die in een raadslid worden vereischt terwijl hg lang genoeg ia Gouda woont om op de hoogte te zgn van de belangen onzer gemeente De heer H G Hoefhamer meent daarentegen de oandidatnur van Mr van Mierop te moeten bestrgden Hg erkent gaarne dat die heer een geacht en falsoeulgk man is maar naar spr s meening is hg niet de richting toegedaan die deze vereenigiog voorstaat Spr dringt er op aan dat deze vereeuiging een candidaat stelle die hare beginselen deelt en niet iemand die tegenovergestelde gevoelens is toegedaan Daarop word tot stemming overgegaan Uitgebracht worden i3 stemmen waarvan op zich vereenigeu de hh C C H Prince 13 H Jager 7 Mr j H van Mierop 3 en H W G Koning 2 stemmen Tot candidaten der vereeniging zgn dns gekozen de heeren C C H Pbince en H Jager De heer Roest van Limburg vraagt vervolgens nog het woord en zegt het volgende Bg de vorige verkiezing roor den Gemeenteraad zijn er tal van stooibiljetten rondgezonden die een hoogst onaangenamen indruk teweeg hebben gebracht Naar aanleiding van een dier bi jetten is door iemand in de Gtmdtcke Ct de wensch geuit dut de rereeniging Gemeentebelang zou protesteeren tegen een dergelgke aanbeveling van haren candidaat Het bestuur meende tgdens eene verkiezing tot een dergelgk protest niet te moeten overgaan ook omdat Gemeentebelang voldoende bekend is niet met dergelgke onedele wapenen te strijden Hel is van oordeel dat al bestaat er strijd bg de stembus men toch de personen der ttgenpartg zeer goed kan achten en verafschuwt alle onedele middelen om een candidaat de overwinning ie verzekeren Daarom zegt spr nn reeds Tan te voren te protesteeren tegen allen stenn de candidaten ran Gemeentebelang verleend itttit zijn op de slechte informatieu betreffende de levensvatbaarheid der zaak door verschillende ingeletenen ran Gouda rerstrekt waardoor onze pogingen steeds rruchteloos bieren Alhoewel menigeen na joovele herhaalde nultelooie pogingen het hoofd in den schoot zou hebben gelegd icij niet er thans zijn wij zoover gevorderd met de zaak dat waarsohijnlgk binnen zeer korten tgd de zaak door een der grootste irma s op dat gebied uit den vreemde zijn beslag 2al erlangen Mocht ook deze poging blijken gdel geweest te zgn hetgeen wij niet kunnen gelooren dan bevelen wij ons ten zeerste aan in uwe gewaardeerde medewerking opdat dan nog op initiatief eu door behnip Gouda s ingezetenen zelf de zaak tot stand koot aan lijd ontbreekt het immers niet artikel 8 van de Conctssie roorwaarden geeft toch 18 maanden lijd na verkregen Concessie der hooge rrgeering die op 23 Juli 1881 afgekomen ia Daarenboven geeft artikel 24r der Concessie voorwaarden nog 6 maanden bovendien alvorens de Concessie vervalt waardoor wij dus tot 23 Juli 1883 tgd hebbeo ik geloof meer dan voldonude om dit zaakje in orde te brengen Mocht deze brief V i ultig kunnen zgu vrtleenen wg U zeer gaarne het recht daarvan gebruik te maken en verzoeken U tevens uns op de hoogte te willen honden van den gang der zaken in Gouda Mg minzaam in Uw zeer gewaardeerde hulp aaubevelende blijven wg Hoogachtend ÜEd Ilw Dienaren Dr I E OüDscHiNs Dentz H W Westïe Met dezen brief in banden aldus vervolgt de heer ran Dantzig durf ik zeggen dat de zaak tot heden is afgestuit op de slechte informatieu door de tegcusunders der waterleiding gegeven en nu is het allereerst zaak dat wij ons de voor Gouda zno gewichtige zaak der waterleiding zelf aantrekken Het komt spr roor dat als de Ooudtche Kieivereeniging nu bet hare doet om de zaak te doen slagen zij aanspraak mag maken op de erkentelijkheid der Goudeche ingezetenen Wat staat haar thans te doen Spr meent dat de eenige w dien zij nu befft in te slaan deze is te doen circuleeren twee adressen nl één waarop de meergegoede ingezetenen zullen kunnen teekenen roor aandeden in de zaak en één waarop de eigenaars ran huizen zich kunnen verbinden tot het nemen van een zeker aantal kranen van de waterleiding Wat aangaat het eerstbedoelde adres meent spr dat een zeker aantal personen il ie zich bereid verklaren aandeelcn te nemen een goed wapen zal zijn in de handen van concessionarissen die dan met die Igst kunnen verklaren Zie hier het bewgs hoezeer men in Gouda eene waterleiding op prgs stelt daar met het oog op de weinige kapitalisten die Gouda bezit nog voor z iveel wordt deelgenomen I Met die lijst in banden kunnen wij de slechte informalien te niet doen en leveren wij het bewgs dat men de zaak op prijs stelt want waar is het zegt spr dat evenzeer als Gouda staat of ralt met de verplaatsing van bet garnizoen met de veriegging van den waterweg ook de al of niet tot standkoming der waterleiding een levensquaeatie voor onze gemeente is Wat betreft het tweede adres wgst spr er op dat reeds vroeger op een lijst die de heer van Geelen de welwilltndheid bad te doen circuleeren voor ongeveer 800 kranen geleekeud is welk getal volgens spr nog voor groote vermeerdering vatbaar ii daar de hier geheerscbt hebbende pokken epidemie opnieuw telen devovertuiging schonk dit een waterleiding hier zeer gewenscht is Twee dergelgke adressen te doen oirculei ren ligt meent spr geheel op den weg der Goudeclu Kiettereeniging De vergadering betnigt door Inid applaus hare instemming met het gesprokene waarop de Voorzitter een oord van dank spreekt tot de hh van Dan zig en van Geelen voor hetgeen zg in het belang der waterleiding deden terwijl hij de toezegging doet binnen kort opnieuw eene vergadering der vereeniging bijeen te zullen roepen waarop concept adressen ter behandeling zullen worden aangeboden De heer S W van Buuren Nzn vraagt daarop het woord en zegt dat wat hg daar van den heer van Dantzig hoorde hem zeer heeft getroffen Een pogiog als die door dien heer gedaan is de dank van Oonda waardig het is een poging zooals er een bg spr zelf geplant was zooals ook hg het voornemen had te doen Spr zegt dat Shokespenre de opmerking heeft gemaakt dat goede zaken menigmaal teruggehonden worden door verkeerd geniaalste bescheideoheid van hen die een zaak goed inzien Spr meeut dat verkeerd geplaatste bescheidenheid vaak met lauwheid kun grlgkgesleld worden en herinnert er voorts aan hoe hy door middel van zijn kleine pers er ook toe heeft raedegewi rkt om de Gouüsche ingezetenen te winnen vooi de zaak Ht t voorstel zooeven gedaan heeft spr s volle sympathie het is in alle opzichten wel doordacht en als er iets is dal baten zal in deze dan is het t plan zooeven door den heer van Dantzig ontwikkeld Ook spr is er ten volle tan orirtnigd dat de taak S