Goudsche Courant, vrijdag 16 juni 1882

KoD Ned Stoomb mjj Ned Bk 1 Jfeierl 4V pCt oW do 8 Zttlmd ï i lager Aaud n R M reto aangeuamer doch ooataat l i minder Aand Int Cr en Hr Rott jt Cert Twenisohe Bk 1 pCt beter ËUROPEESOHE WAARDEN StoaUfondten Er valt lleohti ieU te leggen omtrent Ruwen Spanjaarden Turken en Egyptenaren ilie meerendeeU lager loten Vrijdag 16 Juni 1882 N 2779 OOBSCHi COURANT Shuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken de daling zelfs rr f aanensleeningea 64 en 66 2 a 2V de dito 75 die die ruim 4 pCt verlcor r De Bg pt obl leepipg 1 Vs achteruit 1 soorten waren nceere jdeeU Voor sommije Bussen ii sieulijk zooals fle gul de pondenleening 60 di 8 en de obl leening 6 f Spanje Turken i 1 1 i5 Spoorwe Prmieleeningen DeM liger Kusaiache 24 i jOostenr j doch fS 1 Madridl l s beter 1 Sfooncegleeningen 0 hier zag het er alles behalte opgewekt uit jfioior Em l i Fr Omt Vj Elis Sp 4 War8 haii Weeijtn aand fl g minder Aaud Gr Rail My l fi Ballisohé l g Brest Graj 2 Chart A o 2 yJelei firiazi 2 Jelez Orel 2Vi Kunk Cjiirk 2V4I T it Chark Ai Morscb Sysr 4 KSii Wiafln 3 j la gfr Amebikaknsche iwAiUiDE aalsfoiidaei j Dei fondsen waren almfde imnder geinijneerd Florida s Terloreu 2 4 oude MatidaMi Perunneu l j en V neiuela s l Ecuador s beter In Brazilianen Was ook noglal iilutatie l3e le ifcingen 62 60 eni 63 verbeterden resp 1 P 85 loot i fc 75 l 8 68 f 79 l j after SpoorttüÈmingen De cert van a nd Louisy en Nash jêvWinderden 13 s ensjlf V4 St tjuis en S Fr e en 2é pref 4 OreWtóal S Misaouri Inooii e buds 3 f St l aul Mipn eert Va Pac en Wab 3 pCt iro gcr noteéMeu Chic N W pr Si i Grand I r ïe hyp j Cert 6 en een paar aiïdere hoogaieus 1 pCt iJ Iniiulrieèïe patrden Colorado s fc i IVsiMaxwells i l i g PEOLcJNOATlE BrNTE 8 pCl I T P S Russische fondsen waren heden 1 a 1 j pCt hooger tie Preraieleeniluijen en Sporen sloten zich daarbij au Ook de andere buiteulandsche Siaat foudsen waren willig Egyptische ondervonden den invloed der slechte tijdingen De olligaiieleening loot op es de Spoorivegleeniijg op SS j Aand ïheiss sp s VVorschau Weenen beter Amerik Sp zeer slil doch met eenige verheffing Van binnenl waarden sloten Staatsfoudsen onveranderd Aand Staatssp 1 lager doch aand en uitg soh Centra a 1 beier Gooische tram 4 lager Aand H Mi resc j beier lager sloten Afr Hv 1 0 Credietv Havensl en IndiBk 1 pCt Laatste Berichten London 12 Juni In het Lagerhuis heeft ir Ch Uilke medegedeeld dat de vonden der consuls te Aleiandrie van geringen aard zijn De militairen handhaven er thans de orde De komraauüaut der Superb is gemachtigd ïoo noodig mariniers aan wal Ie tellen doch heeft getelegra eerd dat de onlusten geen politiek karakter hebben Heden namiddag ten 2 ure was het in de stad zeer rustig Op straat werd iedereen gevisiteerd en ontwapend Parijs 12 Juni De rein ij meldt De heer Hum j bert beeft ijn ontslag aangevraagd Daar het hem door den President werd geweigerd heeft hy ïerEooht om eene maand verlof 1 De VOOKZITTER van den RAAD der Gemeente GOÜPA Brengt ter openbare kennis dat aan de Kiezers in deze Gemeente zijn toegetonden de Oproepingsbrieven en Stembiljetten tot bet benoemen van twee leden van den gi meeiiteraad en dat wanneer eenig Kiezer zijn stembriefje verloren heeft of er geen mocht hebben ontvangen hy tich tot bekoming daarvan ter Plaatselijke Secretarie al kunnen vervoegen dat de inlevering der Stembriefjes zal aanvangen op den 20 Juni aanstaande des morgens ten negen eo eiildigen des namiddags ten 5 ure dat het Stembriefje tciri telijk ingevuld door den éiiaet inpertoon in de Stembus moet gesloken worden dat geen ander Stembriefje dan dat hetwelk van het tegel der Gemeente voorzien is mag worden gebruikt dat de in het Briefje in Ie vullen personen duidelijk met a ii en voornaam moeten worden aangewezen j dat het Briefje niet onderleekend mag zyn en geeoe ifcre britfjet omvatten of daaraan opzettelijk lijn vastgehecht Gouda den 12 Juni 1882 De Voorzitter voornoemd Van BERGEN IJZENDOOEN CORRESPONDENTIE Plaatagabrek noodzaakt ons het ingelonden stok van X over de a at verkiezing ter iijde te leggen Het stnk o er den brief aa den heer S kiD eveomiD wordeD geplaatst PK Redactie BurRerlijJie Stand Aan den Q$meenteraad van Gouda GEBOREN 10 Juni Jacob ondara T Hoot en C P KaboDt Maria ouders C van der Wegde ea D lan Wingerden IL icolaas ouders N van Vliet en M J van den Berg 13 Adriaoa ouders A Leefianp en C S Jansen OVB LEDISN 10 Juni J H Streng 12 w B BeloDje 4 J n M J Lounian 3 m 11 J W koot 4 F Verblaauw wed J k Verblaanfc 64 j G Tan der Horsl 82j 12 W tankborst eiii O C M delBruuii 6 m J Bulleman 81 j is den 12 de r een adres gezonden met 364 Onderteekenöari verzoekende PLATTE BRUGGE N op deJIVfmarkt KÏSNNISGËVma ADVERTISNTIEN W TOORiNVLIET Tabak en Sigarenfabriekant en Koopman Weijthaven B No 140 te Gouda brengt ter kennis dat hij met aanstaande JULI van Woonplaats verandert en zich gaat vestigln Dubbele Buurt B No 6 V Bevallen van eene Dochter die kort nat Z l T i l de geboorte overleed van opgwf te doen vóór den 20 JüM J a s ten zijnen woonnuue A M TEELING VuuEENs No If met aangeteekeDde b i I Jr rT rr i o linen Woonbmie Westhaven B j JS A M I H H l l Niti VTrrrDWMo 1 lïflUliENpËfD Met AUGUSTUS wordt GEVRAAGD eene zipdeltike ICEUKpMEID f G die tevens genegen is Huiswterk te velrichten van goede gb ta igen voorzien il I f PluwèJep SingeMWflk i 560 1 Vó da 12èuni ie p2 a s vordt verlangd eene Mel4 a Zichl te ve rvc eg n WVR reen tAR t H 80 i Eieakretéenifing SEMEEITT Met 1 AOdüg DIENSTBOD a Voo JÜNj e k zij van den EMEpTEBAAD op 20 VERKIEZI IG jvan TWEE LEDEÏ tot dANÖJÖATEN gesteld de èei e Ml 14 f dief als zoodanig den Kiezers dringend worden aaiwevolen i Namens het Bestaur D H ÏJ188EL DE SCHEPPER Vooriia J A lOEST VAN LIMBURG Secretaru LIIDSOHE SCHBOEF STOOMEOOHAATSDEAmj Zomerdienst aanvangende Donderdag 15 Juin 1882 Van Lei ien Zondag s namidd 2 30 nur Maandag s voormidags 4 2 30 Overigedagen 5 2 30 Gouda Amsterdam Van Gouda Maandag s voonniddags 3 uur Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Leiden Gouda Van Leiden Zondag s voormiddags 6 45 s namidd 4 45 aur Maandag j Dinsdag s voormiddags 6 45 s namiddags Woensdag 12 15 en 4 45 uor Donderdag Vrgdag s voormiddags 6 45 s namiddags 12 15 Leiden Amsterdam Amsterdam Leiden Van Amsterdam Zondag s voormiddags 6 30 Maandag 6 30 s namidd 1 inir Overigedagen 6 30 2 De dienst 6 30 vervalt Zaterdag Amsterdam Gouda Van Am sterdam Maandag s namiddaf s 2 uur Dinsdag Woensdag r Donderdag 4 5 30 Vrfldag 2 Zaterdag 3 r G ouda Leiden Van Gouda ƒ Zond s voormiddags 7 20 s namidd 5 10 nnr Maandag Dinsdag i s voormiddag 7 20 11 05 s n Woensdag middags 5 10 nor Donderdag 1 30 en 4 45 uur 6 45 s namiddags 1 en 4 45 uur Vrjjdag s voormiddags 4 7 20 11 05 snamiddags 5 10 nar Zaterdag Zaterdag 5 30 7 20 11 05 s na middags 5 1 0 uur Nog daarenboven dagelijks gelegenheid van Boskoop naar Gouda s voormiddags 5 45 nur en van Gouda naar Boskoop s namiddags 8 10 Lia PL A TS IDEJR BOOTE3iT Te Leiden in de Haven te Gouda aan het Bolwerk te Amsterdam Binnen Amstel bg de Achtergracht waar een Ligter zich bevindt om de Goederen in ontvangst te nemen Bestelgoederen kunnen bezorgd worden aan de Factory Barberstraat No 4 tusschen de 0 Z Voorburgwal en Nes Alle inlichtingen betreöènde de Leidsche Stoomboot Maatschappij Volharding zö krügbaar bij de Agenten de Heeren de ZWART Co Expediteurs en Scheepsbevrachters Barberstraat No 4 die ook te spreken zgn op den Ligter en aan Beurs voor pilaar No 22 en overigens by de Commissarissen aan de verschillende Stations r r De DIRECTIE Snelpersdruk van A Bbinkmai te Gouda iï V jffier voorkoming van misverstand zij i bf deze herinnerd dat het BUREAU iet Ü DSC HE COURANT voortdurend bl gevestigd Lan Tiendew e D 60 terwyi de DRUKKERU d zer Coarant gevestigd blijft I HOLErVWEUF B 28 Zooweljde brieven voor de Redactie als voor de Administratie moeteli bezorgd worden op bet Burewli Men wlordt verzocht geen brieven voor de Redactie aan particuliere adressen te doen be zorgen d r dit vaak aanleiding geeft tot vertra ng BliNNENLAND GOUDA 16 Juni 18 2 De heer C IJsselsteijn door de Qoudiche Kieivereeniging candidaat gesteld voor de a st gemeente raadsverkieiing muakt bij advertentie in dit blad bekend die caiididalnur ntel te aanvaarden Zondag 25 Juni e k zal de kapel Van het corps Orenadirn en Jagers in de Sooieteit Ods Genoegen alhier een oonoert geven In de tilling der BotterHamsche Arr Bfehtbank van Dinsdagmorgen werden de volgende personen veroordeeld 1 d I arbeider te N Lekkerlaud bekl van moedw mishaiidrllng te Gouderak tot IS dagen gev oell en ƒ 8 boete of 1 dag gev cell D d h bouwman te N Lekkerland bekl vaii verwonding te Gounerak tot 6 wekeu gev cell en 2 boeten van 8 of dag gev cell T d O arbeider te Oaderknrk a d IJsel bekl van miahaudeling tot 10 boete of 3 dagen gev G K huisvr van W G te Hekendorp bekl van diefstal van 4 paar scbqenen tot 1 maand gev Vervolgens stonden terecht W vno de B Pi arbeider Ie Bergambacht bekl van bcleediging van een bedien beambte Ëiioh 8 boete of i dag gev E t H arbeider te Nieuwerkerk a d IJsel bekl van beleediging van een bedien beambte Eisoh f 8 boete of 1 dag gev C B landbouwer te Moercapella bekl van beleediging van een bedien beambte De zaak irerd wegms afwezigheid van eeo getuige uilgealel tot aantl Zaterdag de getuige H I werd veroordeeld tot f 2 boete of 6 dagen gev benevens de kasten op het instellen der laak vallende S K kastelein te Bodegraven bekl van het sfiegiieu van een valsohen eed in een civiel geding De bekt had nl op 29 Deo 1881 voor het kantODgerecbt Ie Gouda op eisoh van den koopman J A C sigarenhandclaar gezworen dal de koopprijs van 66 voor de in Januari 1881 van den eitcher door tusachenkomst van zgn Vader gekochte 6001 sigaren a ƒ 13 de 1000 werkelijk aan den vader van den eischer had betaald De vader van den eisoher welke beweerde geen geld ontvangen te hebben had vervolgens na deze eedsaflegging da Itlscht van valsohe eedsaflegging bg den Off van Jaatitie te Rotterdam ingediend 8 getuigen a charge en 6 getuigen a décharge werden door de Rechtbank gehoord Eisch jaar gev cell en ƒ 26 boete of 2 dagen gev cell benevens 6 jaar ontzetting van de burgerrechten In bovenst zaken over 8 dagen uitspraak Gisterenavond is het 9 jariir dochtertje van v K uit de Platteweg dicht by de ouderlgke woning in el water gevallen en verdronken Bij de aanbesteding van een nieuw Schoolgebouw en het verbouwen vnn de Onderwgzerawoning te Haastrecht waren 15 biljetten ingeleverd waarvan een van onwaarde Hoogste inschrijver wai de Heer H Stniver Ie Lekkerkerk voor de som van ƒ 34 440 en laagste inschrijver de Heer 1 Barneveld te Vreeswgk voor de som van ƒ 22 738 Aan het Centraal Spoorwegstation te Rotterdam zal van i Juni a s af de dienst op het telegraafkantoor en op het bureel voor de afgifte van plaatskaartjes uitsluitend aan vrouwelijke ambtenaren worden opgedragen Maandag a at zullen te s Hage de examens van hoofdonderwijzer eeu aanvang nemen Naar wij vernemeo zgn er ruim 140 oaudidatcn l e examens zullen dus 5 a 6 weken moeten duren Toen Dinsdagnamiddag om 1 60 de stoomtram van Leiden naar Haarlem moest vertrekken bleek het dat er geen stoom aanwezig was daar de machinist onmiddellijk na aabkomst te Leiden van den tram van 12 40 zich van zgn machine had verwgderd en de stad was ingegaan De stoomtram LeideuKatwijk ondervond daardoor SO minuten oponthoud doordat de machine van ecratgenuemden tram op de Katwijksche lijn stond eo met de band door deu chef van dienst tn verder personeel van daar moest teruggeduwd worden Veraoheiden passagiers die reeda in den wagen van den tram gezeten waren gingen volgens het L Dbl de verJere reis Ie voet afleggen overtuigd dat zg dit even spoedig konden doen zij zoudm dan wel wat later ter bestemder plaatse arriieeren maar hadden dan in ieder geval geen gevaar te vreezen daar de machinist bovendien in geen normalen toestand scheen Ie verkeeren Nog andere reizigers cyn per HoUaudaeliiKt Spoorweg na r Haarlem vertrokken met d u trein van 3 3S de machinist kon toen nog geen stoom knagen niettegen staande volgens de verklaring van deskundigen er niets aan de maohine maidtecide Om vier oren stond de bewuste trein nog te Leiden Men schrgft aan de L Ct Wolkbreuken elders stortregen hier a ewisseld door eenige hagelbuien hagel voor het opscheppen op iijpe aardbezieu en bloeiende rozea met herfstkoude en harden wind zgu gevolgd op eene tomersche luchl die door eene menigte oowedr geheel is ontstemd geraakt Daarom is door enkele gure dagen op zooveel voorspoed waarbg de meeste reldvruchten bgna eene maand vooruit zijn nog geen verlies geleden Het heeft meer plaats gehad dal kort voor of us den laugalen dag de hooiers zich achter de hooistapels in het land verborgen tegen de gure vlagen Zelden daarentegen veerden om dezen tgd poldermolens in de zeilen gezet om overtollig water uit te malen zooals nu in verscheidene polders Keschiedt De ingelanden blijkbaar door bange vrees vau te veel regen bevangen malen liierbg het levende water weg om misschien over korten tijd als de zomerwarinte zich hervat en droogte invalt weder dood water uil den boezem in te laten en daarmede zioh te vergenoegen zooals reeds heeft plaats gehad In het laatste nommer vau de Fragen det t dt wordt door dien oud minister mr H J Smidt de wenschelgkfaeid bepleit der nitbreiding van het kapitaal der muntbiijrtten De Schr komt in een breedvoerig historisch overzicht der zaak tot de conclusie dat zg die aau het tot stand komen van de wet van 1862 hebbeo medegewerkt niet voldoening op hun arbeid mogen terugzien want zij heeft rgke vruchten opgeleverd het openbaar vcrlieer werd er door geriefd en de staat bevoordeeld met ongslieer 40 J 000 s jaars Die gunstige ondervinding deed reeds meermalen de vraag ryieu of het bedrag der rentelooze schuld van de munlbiljetten niet voor verhoOf ing vatbaar is De Schr is daarvan een bepaald voorstander mils die verhooging binnen zikere niet te ruime grenzen bepaald biijve Onbekend kan en mag een vergroole uitgifte in geen geval zgn Moge een oppervlakkige en lichtvaardige meening wel eens een zeer uitgebreid kapitaal aan inunlpapier hoe grooier zelfs hoe liever eischen in den waan dat dan een zeer aanzienlyk bedrag aau rente door den Slaat zou worden uitgespaard zoodanige onbepaalde uitbreiding is ongergmd en zou noch voor het publiek noch voor de schatkist eenig voordeel met zich brengen Trouwens door geen ernstig man wordt meer dan een zeer bescheiden vermeerdering verlangd Doch er is thans voor tlecklt 10 raillioen uitgegeven terwijl een paar honderd millioen aau bankbiljetten vrg regelmatig in omloop kunnen gehouden worc en en de Sohr meent dan ook dat vermoedelijk een verdubbeling van het kapitaal der muntbiljetten geenszins overdreven zou zijn Daarbij wenscht de Schr dat nog andere biljetten dan alleen van ƒ 10 in omloop zullen warden gebracht Het ware z i te hopen dat de regcering nieu e van 50 uitgaf mits beter dan vroeger van die van ƒ 10 onderscheiden desnoods zelfs weder de oude indien eerst de vorige van ƒ 10 ingetrokken en vergeten zijn Haar waarom geen tan ƒ 6 of ook tan ƒ 500 Het zou een goede konkordantie zijn met die van ƒ lOen ƒ 60 en de cirkntatie ware geenslins onmogelijk daar de bankjes van ƒ 1000 voor een waarde van niet minder aan omstreeks 60 millioen gld in ons verkeer worden opgenomen Vóór alles echter wenscht de Schr muntbiljetten van f 6 die de Bank niet verlangt maar ook niet mag nitgeven In Daitsohland OostenrijkHongarge ünsland Italië en de Vereenigde Stalen wordt het eriefelijke van dergeIgke muntbiljetten door de ervaring bevestigd en er ia geen aannemelijke grond om te onderstellen dat het verkeer hier te lande andere eischen beeft dan elders Allerwegen in Europa is de opmerking gemaakt dat sedert een reeks tan jaren het inslaan tan den bliksem elk jaar menigvnldiger wordt In vcschillende Staten heeft men zich reeds gedurende langen tijd met deze aangelegenheid bezig gehouden en meer of minder nauwkeurige aanleekeningen van de voorkomende getallen gehouden De snelle vermeerdering wordt aan verscheiden oorzaken toegeschreven In de eerste plaats komt als zoodanig in aanmerking de voortdurende ontwonding des lands en het verminderen van het aantal boomen in de omstreken van dorpen en steden in één woord tan de bewoonde plekken De boogrijzende kronen en toppen tan t geboomte diagen zeer veel bij tot verdeeling der electriciteit Ook de wgze waarop thans wordt gebouwd tengevolge waarvan veel meer dan vroeger op de spits der gevels onz r woonhuizen voorwerpen worden geplaatst die ontlading der electriciteit bevorderen de eleotrieke stof als het ware aantrekken xa zoodanig komen vooral iu aanmerking metalen wiudwgzera en dergelijke versierselen tlagstokken enz Openb re gebouwen worden teelal van bliksemafleiders toorzien en de worden minstens eens per jaar onderzocht Van den kant der particulieren daarentegen is bet plaatsen van afleiders op de woonhuizen een zeldzaamheid te noemen De meest belangrijke traagpnnten op het 35e Ned LaiidhoishoudknnUig Congres te behandelen zgn de volgende Vraag 2 over de oprichting van eene algemeene Nederl Landbouwmaatsohappij Vraag 12 over achteruitgang in den tabakshnndel dit niet alleen maar ook in vele andere taken waardoor gezinnen die er vroeger een bestaan in vonden thans naar andere bestaansmiddelen moeten omzien Vraag 24 over mededinging van andere Staten die onze boter in het buitenland gevoelige concurrentie aandoen Vraag 28 over vrijhandel of bescherming Vraag 29 over jaarlijksche groote militaire oefeningen waardoor in den oogsttijd rie verlofgangers aan deu landbouw worden onttrokken Vraag 32 over het groote getal arbeiders die des zomers in steen en panneoindnstrie werken en den landbouwer het bekomen van werkkrachten moeielgk maken Vr ag 39 over LandbouwrSden Vraag 40 over locaalspoorwegcn die onder den naam van trams thans slechts gelegd worden in streken waar meer dan gemiddelde welvaart heerscht terwijl juist de achterlijke streken het meest behoefte hebben aan ontwikkeling Vraag 41 over afkoop van grondbelasting als middel tot delgiug van Staats J §