Goudsche Courant, vrijdag 16 juni 1882

ADVERTENTIËN Ondertrouwd ÏV H ZEEMAN ES J M KWINKELENBEEG Getrouwd P P C0ÜMAN8 KN N M IJZBNDOORN Gmtda 15 Juni 1882 ichuld en vraag 43 over overgangsrecht van vut goed t vervangen door verhooging van grondbe iMÜBg De Maandag te Breda gehoodeo algemeene vergadering van het nationale Leder Industrie Bond was minder druk beiooht dan vroeger De 5 aftredende bestuursleden werden herkoten In plaats van den heer J firessera te Dongen die bedankt heeft is gekozen de heer S Koperberg te Oosterhout Als penningmeester werd benoemd de heer Jan Philipgeo die zich de benoeming heeft voorbehouden £ r werd benloteo reu adres aan de Regeering te zenden vooral met het oog op een nieu4r te sluiten tractaat met Frankryk Het Bond behoudt zich voor daarin naar omstandigheden te handelen Verder had er eene levendige bes rekiu plaats over het beschermend en het vryhandelsstelsel vooral in vergelijking van Doilsohlaud De voorzitter de heer j F De Booj zoomede de heereo Koperberg en Ëlias bespraken breedvoerig den toestand en den ommekeer aldaar en de slotsom was dat het Nationale Ieder industriebond saMt bigven doorgaan op den ingeslagen weg van 0 i Ware vrijhandelsstelael namelijk reciprociteit 3ct geïsoleerde standpunt door Nederland ingenoinen moet verlaten worden en het Bond hoopt spoedig te mogen aankloppen by eene regeering welke niet quand mêmt de reelrad toepast De oprichting van een Centraal Magazyu van leder is aangehouden tot een volgende vergadering In de nieuwe aAeveriug van het Tydsohrift der Nederlandsohe Maatschappij ter bevordering van Nyverheid wordt omtrent electrigohe verlichting o a het volgende medegedeeld Onlangs is men aangevangen om in het Pavilion de Flore in de Tuilerieén te Parijs de electrische verlichting van de lokalen van den stedelijken Kaad en de electrische overbrenging van kracht te beproeven De raadzaal nordt verlicht door 6 booglampen van Siemens 60 caioejs hoog opgesteld en 73 gloeilampen van Swan gevoed door Siemens toestellen Deze 73 gloeilampen zijn vereenigd in 8 lichtkronen van 4 lichten 3 van 3 en 32 ei kele lichten Verplaatsbare lampen zyn geplaatst op de tribui e het bureau en de tafel der secretarissen De lampen van ilen Pr et de la Seine den Pré et de fHtliee en hunne secretarissen kunnen uit en aangedraaid worden Bij dien van len Préjet kan de lichtkracht bovendien geregeld worden De vestibule wordt door twee Siemens verlicht Twee Siemensgenerators bedienen ook uog de Swan lampen in een afconderlyk vertrek voor bijeenkomsten van commissien bestemd Het buffet wordt door twee lampen van Brush verlicht elk van 60 carcels drie Brnshlarapen op dezelfde geleiding verlichten de trappen In de voorzaal bevinden zich twee Werdermann s inrichting volgens Napoli Verschillende andere vertrekken worden verlicht met Maxim en Edison lampen Voor kraohtoverbreuging heeft men het in beweging brengen van den electrischen ascensear van Siemens op de trap van de raadzaal en de drukpersen van den fiaad De beweegkracht hiervoor vereischt wordt geleverd door eene machine van 56 paardeukr opgesteld op de Place du Carrousel De Brushlampeu worden bediend door eene machine voor 6 lampen ingericht in de nsines de la Soci i LyonnaUe dicht by de vorige zij heeft eene geleiding van ongeveer 1200 M Twee schepen der Engelsche marine de AJaa en de tgamenmon zullen eleetrisch licht ontvangen De inwendige verlichting zal geschieden door gloeilampen die oor groote afstanden door booglampen De bovenstad van Ottawa Canada is den 7den April met goed gevolg electrisoh verlicht Het stoomschip Austral is door Siemens electrisch verlicht door middel van 5 Siemens booglampen en 170 Swan gloeilampen de eerste tol een lichtkracht van 3600 de tweede van 8400 kaarsen Te Londen is bij openbare aanbesteding de verlichting uitgeschreven van het gedeelte der City dat tot nu toe door Siemens verlicht werd De openbare boekerij van Liverpool is tot algemeene tevredenheid verlicht met de lampen Soleil Evenzoo de Kon bibliotheek te Brussel Vijf nieuwe maatschappijen voor Ël verlichting worden thans in Engeland opgericht De South Eastern El light and powir Company kapitaal 100000 Pd St de Gulcher El light and power Comp kapitaal 300000 Pd St de Brush Midland El light and power Comp kapitaal 250000 Pd St de ProTincial El light and power generating Comp kapitaal 250000 Pd St en eindelijk de Indian and Oriental El Storage Comp kapitaal 400000 Pd Si Terwyl al deze maatschappijen onderling zullen wedijveren hebben de groote Amerikaansohe eene fusie tot stand gebracht naar het ons voorkomt wel de verstandigste pariij Dit zyn de Upted Siates Brush Weston Jablochkoff Edison American en Fullermaatsohappyeu die gezamenlijk de Gramme Electrical Company vormen Buitenlaodsch Overziebt De Donderdag in België gehouden verkiezingen hebben eene belangryke overwinning aan de liberale partij bezorgd Nog nimmer seder 1867 was hare meerderheid in Senaat en Kamer gi ooter den thans De Senaat is thans samengesteld uil 38 liberalen en 31 clerioalen de Kamer uit 78 liberalen en 66 clericalen Bij de tweede lezing van het wetsontwerp op het tabaksmonopolie in den Duitschen Rijksdag voerde prins Bismarck het woord Hg verklaardi niet te willen ontkennen dat het tabaksmonopolie een kwaad was gelyk ieder monopolie Maar hervormingen zyi voor de Rijksregeering en de Bondsregeeriugen niet mogelyk indien de middelen niet verschaft worden Thans moet er over beslist worden of wijzigingen al dan niet noodig zyn Vooral het Pruisische belastingwezen behoeft hervormng Hy weuscht afschaffing van klassenbelasting en betoogt dat door deze in verband met de gemeentelyke belastingen een toestand van maatschappelijke ellende geschapen en landverhuizing bevorderd wordt Daar tegenover moeten toch de bestendige bedenkingen van een principieele oppotitii rerdwynen die in de Regeering een algemeenen vijand ziet Men ver iest de welwillende bedoelingen van het hoofd van den Staat uit het oog dat de ellende kent en wil lenigen Het hoofddoel der Regeering is de belastingschuldigen te ontslaan Aan den Fruisischen Landdag zal het Verweudungsgesetz handelende over het gebruik dat van de bijdragen der Duitsche Staten gemaakt wordt weder voorgesteld worden In geval van verwerping zal hij een beroep op de kiezers doen In den Rijksdag wordt het tabaksmonopolie bepaaldelyk uit politieke beweegredenen der fractién bestreden Zoo hy desniettemin zijn ambt bleef bekleeden dan was het alleen om aan die gelofte trouw te blijven die hy in 1878 toen hy des Keizers bloed vloeien zag had afgelegd Zyne hoop rust voornamelijk op de Duitsche dynastien die rug aan rug tegen buitenlandsche gevaren en ter verdediging der monarchale rechten de nationale denkbeelden trachten te handhaven Duitsohland heeft vaste verbintenissen met buiteulandsèhe groote monarohlën die met Duitschland dezelfde belangen by den vrede en het instandhouden van hel bestaande hebben Hy geloofde dat vereenigiug van twee ryken zooals men die in 1848 en later gewenscht heeft steeds vaster en duidelyker worden zal en een sterke macht in het midden van Europa zal zyn Hij besluit met den wensch dat de politieke denkbeelden der frootiën yiaia op den achtergrond mogsn treden voor een nationale politiek De hervorming der rechterlijke macht io Frankryk is sedert langen tijd eene der vragen welke op de politieke agenda staan doch welker moeilyke oplossing het verschillenden opeenvolgende ministerswenschelijk deed voorkomen haar aan hunne opvolgers over te laten Eindelijk is weder eene nieuwe wet op de rechterlijke organisatie in behandeling genomen nadat het vroegere ontwerp van den heer Cazol door de kamer aangenomen door den toenmaligeu senaat was verworpen Indien men niet terugkomt op de Zaterdag in de eerste lezing genomen besluiten wacht waarscbijnlyk aan dit ontwerp geen beter lot in dezen senaat De beide hoofdpunten om welke het debat zioh bewoog zijn de onafzetbaarheid der rechters en de wijze van hun benoeraing De eerste vindt groeten tegenstand wijl men zich sedert 187Ü zeer heeft geërgerd omdat men de rechterlijke uitspraken moest ontvangen uit de handen van door het keizerryk benoemde ambtenaren Sedert lang eischt men hare afschaffing en hoezeer de ministers van justitie in het belang van het prestige en de onafhankelijkheid der rechterlijke macht steeds zich daartegen hebben verklaard werd het beginsel om met de onafzetbaarheid te breken Zaterdag met 300 tegen 204 stemmen aangenomen Een tweede stemming besliste met 284 tegen 212 stemmen dat voortaan in Frankrijk de rechters zullen worden gekozen door het volk Deze beide gevaarlijke eiperim iiten werden aangenomen na een beraadslaging welke van de zyde der voorstanders zeer onbeteekeiieod was Tevergeefs deed de heer Humbert minister van justitie zyne waorscluwende stem hooren en verzocht hij op het laatst nog om allhans niet in het algemeen tè besluiten De rechters zullen verkozen worden zonder daarbij levens de wijze van verkiezing ic bepalen wijl deze juist het oordeel over hel mogelijk succes van den maatregel moest vestigen Het was alles te vergeefs evenals zijn hoofdargument dal de verkiezing de politiek zou mengen in de rechtspraak voor doovemansooren was gepredikt De heer Beauijuier vond dit laatste zelfs niet kwaad Volgens hem is het de plieht van lederen staatburger zich met politiek Ie bemoeien Ue rechters moeten dien regel volgen Door de verkiezing zal men den polilieken geest der meerderheid in de rechtspraak doen doordringen Bovenilien is eene benoeming van reclilerlijke ambtenaren door den minister geheel en al onbestaanbaar met ilt republikeiasohe staatsinsteUingeD Men beriep zich ook op het voorbeelil van Zwit serlaud maar de minister weerlegde dat argument met de openhartige verklaring dat de ontwikkeling van het Fransche volk niet kon worden vergeleken met die der Zwitsers Geene wederlegging echter hielp men was vast besloten ter zitting gekomen en de linkerzyde der republikeinen vormde gesteund lu bet Britsche Lagerhuis verklaarde sir Charles Dilke dat het thans te Alexaudrië zoo rustig mogrlijk is De Egyptische troepen zijn tot 12 000 man versterkt en de Onderkoning heeft zich met Derwiscbparha derwaarts bige en De heer Malei heeft bevel ontvangen mede n ar Alexaudrië te gaao Sir Ch Dilke hield het er voor dat Arabi pacha zich uog te Cairo bevond Wat de veiligheid der Europeanen betrof onderstelde hij dat wanneer de consuls naar Alexandrië gingen een groot aantal Europeanen volgen zou Het voortduren van den tegenwoordigen toestand van rtgeeriugloosheid verklaarde hy ten slotte was niet te dulden doch het was hem oumogelyk in dit opzicht thans meer te zeggen In den Franschen Senaat heeft de minister president de Freycinel in antwoord op een vraag van den heer Lareiuty gezegd dat de Egyptische troepen te Alexandrië langzaam in beweging gekomen waren maar hun plicht hadden gedaan Sedert waren versterkingen aangekomen en de Minister hoopte dat de rast bewaard zou blijven Er waren vervolgde hy 38 Ëuropeaaeu omgekomen waaronder ééu Frausohinan het voorgevallene was uil een toevallige ourtaak ontstaan en godsdienstige of politieke hartstochten waren er vreemd uau Iiitusschen hebben wij verklaarde de Minister alle vereisohte maatregelen genomen om onze landgenooten te beschermen GEVONDEN en aan hel Bureau van Politie gedeponeerd en nog niet afgehaald de volgende voorwerpen Een kinder gouden oorbelleljemet bloedkoraal een bloedkoralen bracbelet met gouden sluiting een boerinnen tulle mopmuls een paar manchetten een mandje met een breikous een blauw geruit kinderschorl een stuk rood cu zwart agrement voor raeubelgordijnen met een houten ring een wit doekje een sleutel een zwart schorlje en een gouden broche die op 30 Mei jl is gevonden op den Gouderakschen dyk Laatste Berichten Berlijn 14 Juni De Rijkrdag heeft art 1 van het monopolieplan met 276 tegen 43 stemmen verworpen Londen 14 Juni In hel Lagerhuis verklaarde sir Ch Dilkr dat de Engelsche consul generaal Malet zijn intrek te Alexandrië heeft genomen in een hotel en daaruit ia af te leiden dal de veiligheid voor de Europeanen ey verzekerd is Hel doel der regeeringspulitiek zeide hij verder is om alle in Egypte verkregene rechten te behouden en die te waaruorgen Frankrijk werkt loyaal en bartelyk met Engeland samen Er bestaat ook volledige overeenstemming met den sultan Duitschland heeft in de laatste dagen tweemaal aan de Forte vertoogen gedaan ter ondersteuning van het oonferentieplan dat in het belang van uilen ook in dut van den sultan is Cairo 14 Juni De paniek n emt toe en het vertrek der Europeanen duurt algemeen voort Verscheidene kantoren zijn gestoten also k het bureau van de Europersche controle Bredif zul heden avond naar Alexandrië vertrekken Waarschijnlijk zullen alle bureaux van de Egyptische admiiiisfrutie overgebracht worden naar Alexandrië ook de kas van de openbare schuld Men verzekert dal de Fransche diplomatieke agent teruggeroepen verlangt te worden Hij riep heden de Fransene onderdanen in zijn hotel byeen en verklaarde hun dat bij niet meer verantwoordelijk kon zijn voor hnnne veiligheid Scliiitlersraad te ïouda Bij vonnissen vui 13 Juni zijn veroordeeld D J P O Sergeant wegens pliohtveizuiui ineen boete vnn ƒ 3 D Z Schutter wegens plichtverzuim in eeu boete van f 5 En beide in de kosten H E IMXlSÏf ËFlWG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter ulgciueene kennis dat op MAaNDAG Jen 19n JUNI aanstaande aanvangende des foormiddag ten 10 ure eene ALGEMEENE COLLECTE met open schalen aan de huizen zal geschieden tot stijviog van tiet fonds ter ouderateuuing en aanmoediging van den gewapenden dienst in het Koninkrijk der Nederlanden Zy vertrouwen dat een ieder door hel schenken van een milde gift zal willen medewerken tot bevordering van het goede doel Gouda den 16n Juni 1882 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZBNDOORN De Secretaris BROLWEB KENNISGEVING INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADB OF NADEEL KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op art 6 en 7 der Wet van den 2n Juni 1876 Sm no 96 Brengen ter algemet ne keunis dat op de Secretarie Ier visie zyn gelegd verzoeken met bijlagen van D C van der Pool om vergunning tot het oprichten eener suikerbakkerij ia bet perceel gelegen aan de Gouwe Wgk C No 29 Kadaster Sectie B No 1277 W de Jeu om vergunning tot het oprichten eener vleeschhouwerij io het perceel gelegen aan den Lengen Tiendeweg Wijk D No 32 Kadaste Sectie 0 No 1513 C A Verzyl om vergunning tot het oprichten eener Slachtery in het perceel gelegen op de Spieringstraat Wgk F No 62 Kadaster Sectie C No 472 P van Hofwegen om vergunning tot het verplaatsen van een aloomwerktuig ia het perceel gelegen aan de Kaltenaingel Wijk Q No 172 Kadaster Sectie A No 2013 en 191 6 M Hornes om vergunning tot het oprichten eener Slachterij in hel perceel gelegen in de Korte Groenendnal Wyk I No 196 Kadaster Sectie B No 1278 Dat op Woensdag den 28 Juni 1882 des namiddaga ten 1 ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dog op de Secretarie der Gemeente van de Ier rake ingekomen Schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 14 Juni 1882 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZBNDOORN De Srcretaris BROUWER MARKTBERICHTE M OOUda 16 Juni 1882 Granen in flauwe stemmen alleen beste tarwe waarvan de voorraad zeer begint te verminderen wordt met flinke pryeen betaald Zeeuwsche 11 60 jt f 12 26 Poldertarwe ƒ 10 26 il 10 75 Roede ƒ 11 76 a ƒ 12 Mindere naar kwaliteit Rogge f 7 40 l f 7 80 in de beate soort Gerst 6 26 a 6 25 en ƒ 6 i ƒ 7 de zomer en winter Haver c o ƒ 10 per k g Hennepzaad 9 60 a 10 De veemarkt met weinig aanvoer de handel traag Varkena geschikt voor Londen van 21 24 et per huif kilogr magere varkena eii biggen vlug biggen van 1 60 a 2 per week Vette sphapen ving lammeren traag van 7 i ƒ 17 per stuk Kaas aangevoerd ISO partgen Ie qaaliteit van ƒ 30 ü 32 2de lualiteit ƒ 25 i ƒ 27 NoordhoUandsohe ƒ 24 il ƒ 28 Goeboter ƒ 1 36 a ƒ 1 46 Welbeter ƒ 1 10 u ƒ 1 20 Kaas noleering van de Ver v Kaashandelaren aangevoerd 130 partyen Ie kwal ƒ 27 50 a ƒ 31 2e kwal ƒ 26 i ƒ 27 Handel gewoon CORRESPONDENTIE Tot het opnomen vbq dichtregelen in oQi blid kiinoen wij inoeielgk beslaiten Wy moetcD alzoo die over de witerleidiiiK ter z ide leggen Het link vin Z it te groot oor out blid Ds RxnACTlF Burgerlijke Stand GEBOREN 18 Juni Jacobus onder J de Wy en J Nieowveld Andriai onderi A do lioog en I Vergeer Setnl Johannes ouder H E van der Roer n T Eogelbregt OVERLEDEN 13 Juni N J Sprnyl 4 m 14 G E StMnmnn 6 j L E Wildenburg 4 m BEHUWI 14 Juni A Schouten en P van der Ki t 1 Yermeuleo en A Viufr J P ven der Pool en C Potnijt 15 p F Coumana en N M IJjcndoorn Reeuwijk OVKRLEI E N H Drie 1 i ONDliBTKOUWU P de Bragn en J Hafman tEHüWU J de Z on en A Kroüt D Monritsen £ 1 de Jong Bevallen Tan een Zoon T VAN DIB BOER Enoelb Etter Oouda 13 Juni 1882 BeTsIIen van een Zoon B WILLEMS geb TAN BoFWieEN Goud 14 Juni 1882 Voorspoedig bevallen Tan twee welgeschapen Dochters C BREl KEL TAN Gefïen Gouda 15 Juni 1882 ♦ De Heer en Mevrouw COUMANS UzENDooRN betuigen hunnen dank voor de Tele bewjjzen Tan belangsteinng bfl gelegenheid Tan hun hnwelyk onderTonden HarteLgken dank aan allen die zoo Tan hier als Tan elders ons bewezen Tan belangstelling deelneming en wmrdeering betoonden tgdens de ziekte na het overlijden en bjj de teraardebestelling van onzen Teelgeliefden Echtgenoot Vader en BehnwdTader den Heer N EXALTO oudFabriek Landmeter van Schieland Rotterdam 4 Juni 1882 Wed N EXALTO geb C W DE Bbmjn M A EXALTO G EXALTO L EXALTO Moordrecht EXALTO de Jong MoorarecM j vrijlaNDT K W VRIJLANDT EiALTO W r De ondergeteekende door middel van dit blad gezien hebbende dat hem de eer is te beurt gevallen op de laatst gehouden vergadering der Goudtche Kieevtreeniging tot Candidaat te zgn geproclameerd voor de aapstaande Gemeenteraads Verkiezing bedankt bij deze voor het in hem gestelde vertrouwen met bijvoeging der stellige verklaring dat hg die Candidatuur NIET kan aanvaarden C USSEL5TIJN Gouda 15 Juni 1882 Aan den Gemeenteraad van Gouda is den 12 dezer een adres gezonden met 364 Onderteekenaars verzoekende PLATTE BKÜGGEN op de Turfmarkt Eene WEDTJWE biedt zich aan tot het van NATTE en DROüE wadschen bjj haar aan huis Adres onder No 7H aan het Bureau dezer Courant Eene onrustwekkende ziekte die eene trilrijke Klasse kwelt De ziekte begint met eene lichte storing der Maag maar als zij wordt verzuimd daa dringt zlJ door bet gebeele lichaam tast de Dieren aan de lerer het kllerbed en hetgebeefe kliercostelse terwijl de lijder ondragL lljk kwijnt tot de dood hem uit zijn lijdea verlost De ziekte wordt dlkwijis voor andere kwalen aangezien maar wanneer men zichzelf de volgende vragen doet zal men spoedig er over kunnen oorüeelen yeb ik na betelen pljn of moelUjkbeidln de ademhaling Heb ik een gevoel van matheid van lijd tot tijd met slaperigheid Hebben de oogen een gele kleur Heb ik s morgens rondom de tanden en het tandvleesch een dikke kleverige slijm gepaard mil een onaangcnamen smaak t la de tongbeslfigen ïlcb ik pijn indezijdun of inden rug HeD lic naarde rechterzijde een opzetting als of do lever grooter wordt Ben ik hardlljvig Gevoel ik draalerlgbeld of duizeligheid wanneer Ik eensklaps uit horizontale ligging opsta Ziju de afecheidingen uit de nieren vuillg en boog geklcurd met een neerslag als men ze heeft laten staan Begint het voedsel na het eten spoedig Ie gisten gepaard met opgoi blazenheld en oprlfeplngen uit de maag Heb ik dikwijls hartkloppingen Al deze verschijnselen zullen zich wel niet te gelijk voordoen maar wanneqr de treurige ziekte nadert kwellen zij den lijder beurtelings Alfl het een geval vaft langdurig gelijken aard Ls komt er © en droge stootende hoest na eenlgcn lijd gepaard met opgeven Blj verder verloop krijgt de huid een vuil bruinachtige tint terwijl aan handen en voeten een koude kleverige uitwaseming komt Terwijl lever en nieren steeds meer beginnen te bjden volgt er rbeumatlsche pijn en de gewone behandeling blijkt ten eenemale onvoldoende tegen deze laatste kwelling Het ls dus van het hoogste belang de ziekte spoedig en od geschikte wijze te behandelen in haren eersten graad wanneer een klein medicament genezing zal teweegbrengen En zelfs wanneer er eene vaste werking is moet het ware middel worden volgehouden tot ieder spoor der ziekte verdwenen de eetlust teruggekomen ls en de verteringsorganen tot een gezonden toestand zijn gebracht Deze ziekte heet leverziekte Het zekerste en meest afdoende middel er tegen is Seigel Geneeskrachtige Siroop een plantaardig preparaat vervaardigd in Amerika en te koop bij A J White 21 Farrlngdon Road Loa don E C Deze Siroop tast de ziekte in den grond aan en verdrijft baar met wortel en tak uit bet lichaam Breda van de Goorbergh generaal depot voorHolIand ook verkrijgbaar bij alle Apothekers in Holland Java en Koloniën Prijs nn de Siroop fl 7ï tu den Plllra A O 7k KEUKENMEID Met AUGUSTUS wordt GEVRAAGD eene zindelgke KEUKENMEID P 6 die tevens genegen is Huiswerk te verrichten van goede getuigen voorzien Fluweelen Singel Wgk R 560 iMuii uiKiirrji Bekwame TIMMERLIEDEN GEVRAAGD door A DE JONG Mr Timmerman te Ouderkerk ajd IJtiel DIJKGRAAF en HEEMRADEN van Bhemendaal zijn voornemens op MAANDAG den 26 JUNIJ 1882 des voormiddags tea elf ure in het Koffijhuis de Rovein te Gouda bg enkele inschrijving AAN TE BESTEDEN Hot verrichten van eenige Herstellingen aan de Folderwerken en het Stoomgemaal Waarvan het Bestek en de Voorwaarden in het genoemd Koffijhuis ter lezing leggen Aanwgzing in loco zal geschieden op DONDERDAG den 22 JÜNIJ 1882 des voormiddags ten acht ure te beginnen aan de Waddinxveensche brug ADVEKTE TIlËS7 in alle Binnen eu Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda