Goudsche Courant, vrijdag 16 juni 1882

Zondag 18 Jool 1882 N 2780 GOÜDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken Kiesvereeniging GEMEEUTEBELAITG Voor de VERKIEZING Tan TWEE LEDEN van den GEMEENTERAAD op 20 JUNI e k zgn tot CANDIDATEN gesteld de heeren die als zoodanig den Kiezers driogeud worden aanbeTolen Namens het Bestuur D H IJSÖEL DB SCHEPPER Voorzitter J A ROEST VAN LIMBURG Secretarit De GoüDSCHE Kiesvereeniging heeft als Candidaten voor Leden van den Gemeenteraad bij de Verkiezing van Dinsdag 20 Juni a s g esteld de Heeren U JAGER EN C I J88EL8TËf JIV Het Bestuur LEISSCHE mOEF STOOUEOOT mTmmiT Zomerdienst aanvangende Donderdag 15 Junl882 Leiden Amsterdam Van Leiden Zondag s namidd 2 30 uur Maandag a voormidags 4 2 30 Overige dagen 5 2 30 Gouda Amsterdam Van Gouda Maandag s voormiddags 3 uur Dinsdag 1 Woensdag 6 Donderdag j Vrfldag 4 Zaterdag 5 30 Leiden Gouda Van Leiden Zondag s voormiddags 6 45 s naiAidd 4 45 uur Maandag i Dinsdag s voormiddags 6 45 s namiddags Woensdag 12 15 en 4 45 uur Donderdag Vrgdag s voormjddags 6 45 s namiddags 12 15 1 30 en 4 45 uur Zaterdag 6 45 s namiddags 1 en 4 45 uur Nog daarenboven dagelgks gelegenheid van Boskoop naar Gouda s voormiddags 5 45 nur en van Gouda jaaar Boskoop s namiddags 8 10 Lia PLik A 1 S IDEE BOOTEN Te Leiden in de Haven te Gouda aan het Bolwerk te Amsterdam Binnen Amstel bfl de Achtergracht waar een Ligter zich bevindt om de Goederen in ontvangst te nemen Bestelgoederen kunnen bezorgd worden aan de Vactory Barberstraat No 4 tusschen de O Z Voorburgwal eu Nes Alle inlichtingen betreffende de Leidsche Stoomboot Maatschappij Volharding zjjn verkrggbaar bg de Agenten de Heeren db ZWART Co Expediteurs en Scheepsbevrachters Barberstraat No 4 die ook te spreken zijn op den Ligter en aan Beurs voor pilaar No 22 en overigens bö de Conpmissarissen aan df verschillende Stations De DIRECTIE Amsterdam Leiden Van Amsterdam Zondag s voormiddags 6 30 Maandag 6 30 s namidd 1 nnr Overige dagen 6 30 2 De dienst 6 30 vervalt Zaterdag Amsterdam Gouda Van Amsterdam Maandag s namiddags 2 uur Dinsdag j Woensdag 3 Donderdag j Vrijdag 2 Zaterdag 3 Gouda Leiden Van Gouda Zondag s voormiddags 7 20 s namidd 5 10 uur Maandag j Dinsdag f s voormiddag 7 20 11 05 s naWoensdag i middags 5 10 uur Donderdag Vrjjdag s voormiddags 4 7 20 11 05 s namiddags 5 10 uur Zaterdag 5 30 7 20 11 05 s na Snelpersdrnk van Brinkman te Gonda middags 5 10 uur jeen Tandpijn meer IEDERE GARANTIE verleenen wg aan hem die bg gebruik van GoLDMiNM s KeinterTandwater ooit weer Tandpgn krggt Hij die zgn mond dageljjks met Goldmann s Eeizer Tandwater spoelt behoudt zgne tanden schoon wit en gezond tot in zgn hoogsten ouderdom S GOLDMANN en Co Dresden Marinestraat 2o Te Gouda bij A WOLFF OPENBARE AANBESTEDING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zyn voornemens op WOENSDAG den 21 JUNI 1882 des namiddags ten 1 ure in het Baadhuis aldaar bg Inschrgving AAN TE BESTEDEN a Het uitbaggeren van twee gedeelten der rivier de Oouwe onder de Gemeente Waddinxveen en Boskoop b Het maken van veranderingen aan den bestaanden onderbouw van eene vaste brug over bet water van de Nieuwe Haven en van eene trappenbrug over het water van de Turfmarkt o Het maken en stellen van den ijzeren bovenbouw der vaste brug over de Nieuwe Haven en der trappenbrug over de Turfinarkt De Bestekken Voorwaarden en Teekeningen liggen op Werkdagen des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter plaatselijke Secretarie en aan de Stads Timmerwerf ter inzage De inachrijvingt biljetten op zegel getehreveti door den inschrijver en zijne borgen geteeiend en behoorlijk gesloten zullen den 20n Juni 1882 uiterlijk des namiddags ten 5 ure op de 6emeente Secretarie moeten ingeleverd zijn AANSTEEELIJEE ZIEKTEN De iDSpiiltlDg Tan het Rode Kruis nn A BonTter inoUieker te Farijs ganeeat In weialge dagun zonder eeniga andere behandeifog paa ontstane of verouderde rloeingeo witten Tloed enz De ullslekunde resultaten van ditmiddel en de duizenden genczlnt en sedert 25 J r n zljn erica best ea waarporg voor Uen volgc nauwkeurig hot voonctorUU DEPOT M ALLI OOEDK aPOTHEKXII Te s Hag e Snabilié Apoth Prof Pergrer d Alion I3 K EX TK jft OT Dit bovengenoemd Extract geheel gegrond op de regelen der wetenschap en gelouterd door de ondervinding en het gebruik is een haarmiddel geheel eenig in zjjne zamenstelling geheel afwijkend van alle andere tot nog toe uitgevondene haarmiddelen Dit Extract vereenigt alle voortreffelijke eigenschappen in zich welke tot versterking en voeding van het haar en hoofd dienstbaar het verfrischt en verheldert daartoe dezelvu houdt het hoofd rein van roos en andere uitwasemingen maakt de ziekelgke haren weder gezond zet den wortel vast zoo zelf dat de reeds veronderde en verflensde haren weder langzamerhand opkleuren zonder dat het Extract eenige kleurstof bevat De niet geringe eigenschap van dit Uaar Extract buiten alle andere Haaroliën of Pomaden welke altyd met vet of olie verbonden zgn dat alle vetmengselen hierin zorgvuldig vermeden zfln die wel voor het oogenblik eenigen glans aanbrengen doch spoedig de haren weder dof doen worden door haar meerdere vatbaarheid tot aonkleving van stof en vuil en het dus dubbel waardig is daarvan de pioef te nemen Het is met eene volledige gebruiksaanwijzing i 40 cents per flacon verkrijbaar bg Wed Bosman Couda Wed N Sander Lriden A Prins Zevenhuizen W Ligthelm Voorbafg Wed G Wilhelmus Woerd A Bos Berkel BINNENLAND OOÜD V 17 Juni 1882 Wij heriuneren de Itlezert dal de verkiecin van twee leden van den nemeenlerud planis heeft Dinsdag e k van negen tol vijf ure Ouder verwijziug naar de olficieele kennisgerins in ons vorig nr herinneren wy onze sladgeuboten aan de i llrcte ten voordeele veu het fonds ter ondrrsteaniug eu aaninocdiKing vnn den gewapende dienst in hel Kouiugrgk dir Nederlanden die plaats heeft Maandag 19 Juni e k Wij hopen dat velen brreid tullen tiju door een goede gin deze taak te tennen Namens den Kouiug is door den Minister van aterstaat handel en ngverhcid aan den heer D O Tao Vreumtiigrn alhier tot ireJeroptegveus vergnnning verleend tot den aaultg en het grbrnik eeuer eleolrische geleiding tusschen tgn winkelbais en tqne fabriek Qislerenmiddag ongeveer 5 ure viel op het begin der Gouwe een jongen in het water Oniniddelhjk sehoien er vau alle kanten persoueu toe oui te helpen zoodat hy door middel van ren langen Mok spoedig weder san den wal waa Het bouwen van eeu nieuwe sehool eu het verbouwen van een pand tot onderwytrrswoniug te Haaatrecht is gegnnd aan den minslen iusohrgver deu Heer l Barnereld te Vreeswgk voor de som van 82 780 Door de IJsel sloomtraaiwegmaatsohappij tgn de noodige parliouliere gronden by Oudewnler aaugekoekl den overgang over deu Uael vomkaren De lyn is aldaar ailgebakcnd Uit Zevenhuit n schryfl men ons van gjalereu Gisteren overleed alhier in den ouderdom van 76 jaren de heer J Elabout gemeente aecreiaris alhier Tul vau jaren vervulde hy naast deze betrekk ng ook die van gemeente eu kerkolyk onlvauger en secretaris penningmeester van drie polders Zyn gezin verliest in hem een tecder echtgenoot eu liefhebbend vader en de gemeente een ulam uenoht tmbtennar wiens pUats moeiel k te vervnilen tal lyn Toegerust met algrraeeue kennis en groote mate van omwikkeling en begaafd met een scherptiend oog en stalen geheogen paarde de overledene aan eeu groote male nauwgezelfaeid een onvermoeide werkzaamheid Was hij in lyne veelvuldige belrekkingen een man op igu plaats ook ala roenaeh heeft hy aanapraak op ouie achting Door tyn vriendscfaappelyken omgang en lyne dienstvaardigheid was de heer KIshoul waar hy helpen kon veler vraagbaak en vertrouwde raadsman De naam van den mau die tyn lyd too werktsam lot het weligu tgner medeburgers heeft besteed zoodal men van hem in waarheid moet getuigen Hij beeft gearbeid tot het einde loe bigfi in dankbare herinnering voortleven Zyne assohe ruste in vredel De Commissaris det Konings in de provincie ZoidHolland maakt bekend dal de aftonderlyke jachten op WBlerwild dit jaar tyn geopend op 31 Juli a s Door het bestuur vau het Kon Zool Bol genootsebap te s Huge is legen 26 27 en 28 Augustas i s de i6dc internationale tentoonstelling van plaimgedierte nitgesohreveu Ie houden op hel terrein van het genoolsohap Er tyn uitgeloofd 13 gouden 4t vergold tilvereu 187 tilveren 348 verzilverd bronlen en 287 bronzen medailles Intenders moeten lioh niterlyk i66t S Augustus met ingevuld formulier Mnmelden Ouder de besluiten den SOden Hei II door de algeneene vergaderinu der vereeuiging f olitmderwys genomen kwam er ook één voor om aan het houfdhettiiur of aan eene oommissie op te dragen te overwegeu welke de beste wijie van behartiging der onderwgsbelaugen van sohippenkinderen schijnt te tyn wat de Vereeniging daarvoor zou kunnen doen eu oaarorairent too spoedig mogelyk een in hel Folksikd te plaatsen rapport uit te brengen Hel hoofd Ji X besluar heeft in lyne onlangs gekooden bijeeiikomsi besloten tich telf met de uilvoering deter opdracht te belasten en de voorbereiding m samenslelliug van dat rapport opgedragen aan ayn uitvoerend bewind de heeren dr H J B Van Hoorn dr Ph E Hn geiihollz CU C P Van Viaderacken Ter nitvbering van het beslnit der vergadering om eene eomraissie te benoemen itoor het onderzoek waar in hoever en op welke w het vcorschrift der wel omlreut bet herhaliogsooderwijs reeds wordt uitgevoerd en welke verschilleuda redenen op vele plaalsru lot dusver de uitvoering iu den weg stonden heeft bet hoofdbestuur de heeren L Qerhardt Ie Utrecht mr J A Van Gilse Ie Botterdam en mr A Kerdyk te Ameterdam nilgenoodigd zioh met dit otidenoek Ie belasten welke Ditnoodiging door genoemde heereu is aangenomen Voor de troepen welke dit jaaf in de legerplaats bg Hilligen tullen kampeeren zak het brood niet tooala in de laatste jaren het geval was uit de naastbyiynde glarnizoenen worden aangevoerd maar iu rie legerploata zelve worden gebakken De ovens en bet verdere materieel t welk reeds lang ongebruikt ligt tullen daarom weder ia orde worden gebracht terwyl bet benoodigde meel door de garoitoeusbakkeryen Ie Naarden en te Arnhem ui worden verstrekt Mei ingang van 1 Juli a s wordl te Amslenlara aau de Nederlaudache Bell Telepkoon Maalschappy een lokaal in het rgkateicgraafkautoor len gebrnike afgestaan waardoor ig in staal is telegramineu aan Ie nemen en over te breugeo voorde geabouneerden Hen sohryft aan de StmJtmrd Onlanga is het verslag in igu geheel vencheuen van de bekeide Kngelsche farmers die naar bet heet ons land hebban beaocbt om ilen JiodedaadMbea laudboBW en veeteelt beier te leeren kennen Dal verslag alt niet teer guntlig uit Over de Betuwe waar ante vroegere lajidgenoot Lord Uaey gemelde heeren rondleidde komt een eu ander voor dat wel de moeite waard is gereleveerd te worden Zoo staat er ktlerlgk in t rapport De grond de bebouwbare korst is op vele plaatsen ió6 duu dat hel noodig is den paarden klompen aan te doeu Te Qelilermalsen werd eene boerderg bezocht die veel overeenkomst heeft met eene Ëogelsohe maar een Eugelsohman zou er niet over deuken inik eene hooge pacht te belalen £ n elders weer De werktaaraheid eu zindelgkheid van den Hollander zijn spreekwoordelgk maar geen geschrob ter wereld kan eene boerderij getond maken waar beesten en inensohen ouder één dak leveu en het huis door water omgeven is De geiondhudsleer heeft weinig te beleekenen waar ouders loona en dochters ócb aan en nitkleedeu slapen op planken IahaS den wand alles en allen in één en heltelfde vertrek Voor t overige wordl in l rapport teer de vrieudelgkheid geroemd waarmiê te omvangen tyn en waartoe niet weinig tal bggedragen hebben de tegenwoordigheid van Lord Beay iu do omstreken van Tiei algemeen bekend Zonderling is het dat de verslaggevers den kleinen boer gelukkig en welvarend en den steun van den landbouw noemen ofschoon tgn akkerbouw toch primiiief eu tlecihl beet terxyl te teer karig in hun lof tgn waar gesproken wordl van weten schappelijk ingerichte boerderyen Hebben de heereu Boardc eu Buiton die uitgestrekte landeryen bezitten en de £ ugelsche boeren geleidden aan hunne pachters een model willen schetsen waartoe ilezeu hel bekoorlyke beeld geteekend werd vnn een stillen Geldersobeii pachtboer die goede pachtsommen betaalt en toch niet tucht of klaagt of tegenstribbelt maar tevreden is of schijut P Zoo ja dan komt het rapport in een lonijerliag liobl voor By het afdeelingsonderzoek in de Tweede Kamer van het omwerp tol heriiening der vealingwet bleek dut de meerilerheid tich met de hoofdalrekking wel kon vereeuigen aU leidende lot inkrimping van ons vestiugslelsel al keurde een deel der leden dergelijke partieele wytigingeu in een nog niet geheel uitgevoerde wet at De meerderheid juichte het verdwyuen der sperforten uil de vestingwei toe In eene afdeeling werden echter inlichtingen gevraagd of die forten niet moesten dienen als tydwiiist voor behoorlijke verdediging der nieuwe Hollandscbï walerlmie Het verlaten der sielliug bij s HerlOgenbosch outmottte ernstige tegenkanting en terwijl enkele leilen liet opgeven der verdedigingswerken der Westersobetóe goedkeurden bestreden velen haat I mei bel oog op de handhaving der nentraliieit vais de Wetterschelde die men als een van onte voornaamste inlernatiooale verplichtingen beschouwde Omirent den voltooiingstermijn en de kosten van het veslingstelsel werden nadere inliobtingeu gevraagd Bij gelegenheid van het veertigjarig besiaa van ds Maalichapp Itt bevoritring itr Bouwiumt tal in een der overdekte binnenplaatsen vau het Bijksmnnim aan de Stadhouderskade Ie Amsterdam een tentoon stelling gehouden worden Dinsdagavond omstreeks kwart over negen tgn te Harderwyk door versch iaeae personen een drietal aardschokken waargenomen Zij hielden elk twee a drie seconden aan met geringe tusacheiiraimte en waren vergeteld door een duidelijk hoorbaar gedrnisch Builen e stad werden de schokken doidelyker gevoeld dan binnen In sommige buiten rondom de stad bewogen zich de tneobeleu zichtbaar eo rinkelde het aardewerk in de kaaien De tee was onstuimig en de lucht teer donker eu stiL De Volksraad van den Traaavael heefi het verzoek om pensioen afgewezen dal ten behoeve der wednwe van Thomas Burgera tot bera was gericht Zy is met haar getiii thans tonder eenig middel van betlaan overgeïiten aan de liefdadigheid Mocht de inwilliging van het verzoek in strijd tgn met de beslaande pensioenwet dan vemondert het ons toch dat de Tranavaitl geen uittonderingswet maakt ten gunste der weduwe van den man aan wien het Uud zooveel ia verschuldigd Kerkelgke geschilten hebben belet dal Bnrgers de groatKhe plannen ten uitvoer bracht die hij met zooveel eiieigie had ondernomen en trots alle betwaren reeds gedeeltelijk ten uitvoer had gebracht Maar heeft hij feitelijk tiju doel niet bereikt aan hem heeft de Zuid Afrikaansche Republiek het te daiikes dat van Europa en bepaaldelgk van Nederland tulk een krachtig protest nitiring toen hare önafhankelgkheid haar ontnomen werd Aan de gevolgen van tgn invloed dankt zg de herkregen uatioualileit en den krachtigen stenn die haar Igdeus en na den oorlog bewezen werd De Transvaal is oneindig veel aan tgn voormaligen president verschuldis d De sympathie welke Nederland dien stamverwanten Staal toedraagt heeft tich op too menige wijze reedt geuit Zou men ook aan de nagedachtenis van den man die te opwekte en wiens karakter ea daden hier zoo algemeen werden erkend en toege juicht geen hulde knnnen en willen bewgten door tich hel lot van tyne hulpbeloevende weduwe en kinderen aan te trekken Het zou een weldaad tyn ons volk waardie en de kroon zetten o hetgeen reeds voor den Transvaal telveii hier i gedaan Het is ons bekend dal van meer dan eene tqdsdit denkbeeld instemming vindt eu gaarne verleenenwij oiite Ittsschenkoinsl on hetgeen men roof mevrouw Burgers mogt willen afslaan uit sympathie voor de nagedachtenis van haar energieken echigeooot tyne bestemming te doen bereiken AmK Ct Qoudsche Kiesvereeniging Gisterenavond had wederom eene vergadering plaat der Goudsche Kietvereeitiging ouder praesidium van den heer H J Wenuekes d e na lezing der notnleu teide dat het bestuur gemeend hsd naar aanleiding der advertentie in de Ooudacke Courant waarby de heer C IJsselsign verklaarde de candidaluur niet te aanvaarden de leden opnieuw te moeten bgeeuroepen daar het zeker hunue bedoeling wat een ander caudidaat te stellen Daarop werdeu op de candidateu lgst gebracht de bh D G van Vreumiugen dooi C van Egk C C H Prince door A Brinkman en G A Bonter door J H A Deumers De heer C van Eijk meende dat het geheel onuoodig kon worden geacht veel te teggen ter aanbeveling van tgn caudidaat De heer van Vrenmingen toch nas een man voldoende bekend al