Goudsche Courant, zondag 18 juni 1882

1883 N 2781 Kiesvereeni ng CiEMEEïïTEBELAlTG Voor de VERKIEZING van TWEE LEDEN van den GEMEENTERAAD op 20 JUNI e k zön tot CANDIDATEN gesteld de heeren die als zoodanig den Kiezers dringend worden aanbevolen Namens het fiestaur D H IJSÖEL DE SCHEPPER Voorzitter J A ROEST VAN LIMBURG Secretaru Sociëteit OnsÖ enoegea op ZONDAG 18 JUNI 1882 des namiddags om l a anr door het Mnziekcorps der DO SCHUTTERIJ te Gouda hg gelegenheid vau het éOJarig besta n van genoemd Corps N B HH Leden der Sociëteit hebben met l nune Dames Vr en Toegang m Woensdag 21 Jool GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De GoiJDSGHË Kiesvereeniging heeft als Gandidaten voor Leden van den Gemeenteraad bij de Verkiezingvan Dinsdag 20 Juni a s g esteld Heeren U JAGER EN C C H PRIJ CE Het Bestmfr Ëoffiehuis DE KAP De Ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hfl zijnen TUIN vergroot en menig KINDEllVERMAAK daarbij heeft aangericht als SCHOMMELEN SCflOMMELBAK WIP DRAAIMOLEN GYMNA8TIEK T0ESTEL BOEGSPRIETLOOPEN MANDLOOPEN en REÜZENLADDERKLIMMEN enz Echter worden Kinderen zonder geleide niet toegelaten Voor PABTIJEJf is tevens bij hem gelegenheid om de ZAAL en TUIN AF TE HUREN en zaldooreene goede CONSUMPTIE eu BILLIJKE PRIJZEN zich trachten alles naar de eischeu des tgds ten uitvoer te brengen W R SCHWEMMER I B BOEIBOOTJES zijn mede voorradi g f Adres Bureau dezer AFSLÜITINI lEULBSÜS BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Oudshoorn maken bekend dat de HEULBRUG liggende in den lagen Rjjndijk gemeente Oudshoorn wegens reparatie van den 19 tot en met den 23 JUNI a s voor het verkeer zal gesloten zijn De PASSAGE voor voetgangers vee en handkarreu zal over de erven van C HOOGEN DOORN en K de JONG plaats hebben De PASSAGE voor rijtuigen zal over Alphen Koudekerk of Aardam moeten geschieden Oudshoorn den t6 Juni 1882 Burgemeester en Wethouders voornoemd Che J vak EBGHEN De Wethouder loco Secretaris H KLOOT WORDT GEVRAAGD een Net niet boven de 16 jaren Courant onder No 716 Wasschen Bepareeren Opmaken D HOOGENBOOM Markt GOVDA MAGAZIJN van BEDDEN DEKENS MATRASSEN LEaEKANTKfJ WIEGEN enz Machinale Stoomzuiveriiig Door deze myne behandeling worden alle onreinheden weggenomen oaversohillig of die door besmetting of andere ziekten zijnveroorzaakt SnelpcTsdruk t d A BETitKi U te Gouda A C I BEICK Tandarts nieuwe wet voormalig adaistent van wjjlen den Heer A J W KOENAART dagelijks te consulteeren Weste Wagenstraat 54 Rotterdam AANBESTEDING Op WOENSDAG 21 JUNI 1882 des middags ten twaalf ure zal onder nadere goedkeuring door de Commissie belast met het beheer van den weg van de Hoflaan uabg Rotterdam naar Gouda op het Raadhuis der gemeente Moordrecht hg enkele Inschryving worden AANBEöTEED Het onderhoud van de met klinkersteen bestrate en begrinde gedeelten benevens de hegbeplantingen scheringen enz van den weg van Botter dam naftr Oouda tusschen de Hoflaan bij Rotterdam en de Mallegatsluis bi Gouda ingaande den dag der gunning en emdigende den 30 April 1883 De biljetten van inschrjjviug moeten daags vóór de aanbesteding uiterlgk des avonds te 8 nren worden ingeleverd op het Raadhuis der gemeente Krahngen of op het Raadhuis der gemeente Moordrecht Het Bestek ligt vau DINSDAG 13 JUNI af ter lezing ten Raadhuize van de gemeenten Moordreelit Nieuwerkerk a d IJssel Capelle a d IJssel en Kralingen en voorts te Rotterdam in het Zuid Hollandsch Eoffijhnis en de Groote Romein en te Gouda in de Zalm en Tivoli Inlichtingen z n te bekomen ter Secretarie der gemeente Moordrecht en bg den opzichter J OU DIJK te Nieuwerkerk a d IJssel De Commissie voornoemd G TAN SILLEVOLDT Voorzitter A Che SNEL Secretarie De gelegenheid tot INSCHRIJVING van NIEUWE LEERLINGEN voor het School aar 1882 83 is GEOPEND tot 12 JULI dageljjks van 1 3 uren aan het GEBOUW der SCHOOL Marnixstraat 150 Schans bg de voormalige Reampoort Onderwgs wordt gegeven zoowel in Kunstmatig Spreken Voordracht Spel op het Tooneel en de overige Kunstvakken als in de Nederlandsche en vreemde Talen in Geschiedenis Mythologie Gymnastiek Schermen Dansen enz Het Schoolgeld bedraagt 30 per jaar Leerlingen kunnen in het Schoolgebouw INWONEN Nadere inlichtingen verschaft de Directeur j S J BOUBEBG WILSON VERZE¥ËRIJSG tegen on eluJïken en invaliditeit j op de voordeeligste voorwaarden I Voor inlichtingen adresseert men zich WACHTELSTRAAT P 215 ThotograpMsci Atelier van J i KIIBÜT Markt wijk A No Iö6 Gouda DAGELUES GEOPEOT llllllHillUIEiVIJl Bekwame TIMMERLIEDEN GEVRAAGD door A DB JONÖ Mr Timmerman te Ouderkerk a d IJssel Openbare Verkoopingf in de Nieuwsteeg te Gouda DINSDAG 20 JUNI a s s morgens O ure van Meubilaire Goederen BEDDEN en BEDDENGOED MANS en VROUWEN KLKEDEREN WINKELGEREEDSCHAPPEN enz benevenseene party SIGAREN Te bezichtigen daags te voren van 10 12 en 2 4 ure llecreii Kieedingmagazijn Ontvang en DEMISAISON en ZOMERSTOFFEN Lustre Vestons f2 50 X ustré Jaequets f7 50 J HOOGEWBOOM ADVEKTE T1EI I in alle Binnen en Buitenlandsche Cou ranten worden dadeljjk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda J de JONG Az Kuiperstraat K 227 te GOUDA IMTItUMENTËELË ZUIVERUR van Huizen Slaapkamers en Meublement met 3 jaar Garantie Men ziet de dertien Attesten in No 27 71 van d i t Blad TJüTï TTTrT TCr Volkomen genszing door JDXbJll U XiiLliN ide Bandaae Régulateurym Dr Wasksgoebs gebreveteerd fireukmeester der Hospitalen Commandeur en Ridder van verschillende Orden Groenplaats 35 te Arttwerpen BINNENLAND GOUDA 20 JuDi 1882 De gisteren aihitr f ehoutten collecte leii voordeele van bet Foiida ter un Iersteiir inf en aaiirooedi in van deu ft rwapenden dieusi in het Koningrijk der Nederlanden heeft opgebracht de torn ran 145 12 Uit het veralag in de daiibladen ran de verj aAfiiü van den Geneeskundigen Kaad voor ZuidHolland is op te maken en wordt dao ook inderdaad opgemaakt dat in dese g emeente bet publiek wrdt jevacciueerd ia hetzelfde tebouw waar pokken heerschen De waarheid vordert mede te deeleu dat hoewel dit den eeraten t jd van de pokken epidemie het geval was daarin spoedig rerandering is gebracht zoorlat men niet oieer op het Gasthuis maar in den jaatsteu tijd steeds op het Stadhuis werd gevaccineerd In de gistereoaTond gebonden vergadering der afdeeling Goud en Omaireken der Hollandscbt Mattlsohappy van Landbouw is benoemd tot lid van het Bestuur in de plaats van den heer D Nugteren die bedankt had de heer 3 Bretbaart Lt Zondag ia hat veertig jarig beslaan van het MnziekCorpt der dd Sehutterij alhier feestelijk herdacht Het valt niet te ontkennen dat dit Corps den Qoudschen injEeirtenen menig rroolgk gsnotrijk uurtje bezorgde en als wij de jareu die achter ons liggen voor oiiien geest terugroepen dan komt ons menig prettig feest in de gedachte dat opgeluisterd werd door de muziek van genoemd Corpa Het he ft das b de gslegeobeid alle unapraak op een woord van dank en erkentelgkheld rn wq hopen dat het roeer en meer moge blijken dat bedoeld Corps het woord vooruiigsug in tgn banier heeft geichrtfen Het kan uan niet andera of het zal onder de verdienstelgke leiding van den heer J G Arentt een goede toekomst tegemoet gaan Donderdag avond a st treedt het Tyroler Nationaal tanggezelschap onder directie van deu heer i Hartmaun in de zaal Knnstrain der Sociëteit Ons Genoegen ip Hst programma belooft een ardigen avond en het gezelschap uit 4 damea en 4 heeren bestaande dat in nationaal oostnum tingl gaf ook elders uitvoeringen die bgval ondervonden Wg vtatigen derhalve de sandacht op achterstaande advertentie Zaterdag jl stonden voor de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam terecht Johannes Tuiloo schipperskneobt en I eonardus Linders timmermansknecht beide wonende te Gouda aangeklaagd de eerste van ia den naoht van 6 op 7 Mei jl den Inspecteur van politie alhier een stomp te hebben toegebracht en de tweede van een agent van politie te hebben mishandeld Tegen den eersten werd 4E dagen en tegen den tweedijii beklaagde 8 maanden eenzame opsluiting geeiacht Over acht dagen uitspraak Johannes Blok te Oouda die onlangs in beschonken toestand een agent mishandelde is tot ééat maand cellulaire gevangenisstraf veroordeeld In de vorige week hebben eioh te Botterdam 2 nieuwe gevallen van pokken voorgedaan te Oonda 2 en te Woerden 1 Laatstleden Donderdag morgen ten 6 uor geraakte hei paard van den landbouwer L van Galen te WoddiciToen van de steile brug by den Heer Terhruggen op de Blauwstraat alhier te water N veel moeite is het gelukt het paard by bet huis van den Heer Portland er levend uit te krggen De graven der Gorkumsohe martelaren nabg Brielle blgven nog in den huidigen tyd een druk bezoek trekken De vorige week werden se beioclit door 269 bedevaartgangers uit Gouda en dno 642 uit het dekenaat Alphen aan den Eijn Voor het toelatings exameo tot de ryks kweekscbool voor onderwijzers te Haarlem hebbeu zich 82 adspirauteu aangemeld De Tweede Kamer der Staten Geueraal is thans byeengeroepen tegen Maandag 20 Juni aanstaande des namiddags ten 2 ure De Staten der Provincie Knid Holland ziju tot het bonden hunner aanstaands zomervergadering opgeroepeu Asn de vergadering is ter vaststelling aangeboden een dodp G l States ontworpen verordening ter vooniening in scheepraartbelangeu Uit de Memorie van toelichting bij dit ontwerp bèijkt dat Ged Staten vau oordeel zgn dal de beboette aan eene regeling bg provinciale verordening bestaat omdat bij vele wateran de belangen van het algemeen verkeer zijn betrokken en de belaugfn der gemeente waarin zoodanig rter ligt zeerdikwgls te gering zijn om daario een waarborg te vinden voor voldoei de behartiging Alleen daar waat het geldt een doorloopend water zal het gemeentebelang met de belangen an het algeneen verkeer gelgken tred houden Van daar art 1 van bel voorstel Op die wgze wordt bij de wateren eene selijksoortige onderscheiding gemaakt alt die welke betreffende de wegen bg de laaute wgzigiug in het reglement op de wegeu en oelpadea ia gebracht Voorts is o a nog op de agenda gebracht Praeadvies van Gedep Staten over eene kl icht over den ondeii weg onder de gemeente Beeuwijk Gedep Staten adviaeeren op die klacht te antwoorden dat er geen termen tqu gevonden om oau het verzoek gevolg te geven u De Geneeskundige Raad van Zuid Holland heeft in ziJDe Zaterdag gehouden vergadering eenparig instemming betuigd met hel veralag van de oomoiissie uit zgn midden dr Carsten J A Delbez en dr T J Dupont belast met het aangeven van wenken tegen het gevaar ran de verspreiding van besmettelijke ziekten door geneeskundigen De wenken hebben betrekking op het regelen vim het bezoek hg Igders oau een besmettelijke ziekte de kleedingder geneeskundigen de ontsinetting der handen ran de instrumenten bij die Igders aangewend en de remieligiog van verbandstukken De Raad besloot tevens de wenken mede te deelen aan alle geneeldinndigen en vroedvrouwen in de provincie in eene begeleidende missive waarvan afschrifl zal worden geajiiden aan de Geneeskundige Raden in ons land De vergadering betuigde haren dank aan de commi Bie voor haren wel volbrachten arbeid Aan de mededeelingen in de vergadering gedaan omtrent de ia leze provincie roorgekomen gerallen van pokken is het volgende ontleend Hoe oit eene plaats waar pokkeu zgn die ziekte naar elders uitstraalt vooral wanneer het eene plaats is met veel verkeer bigkt uit de volgende aauwgzing van bekende overbrenging Uit de gemeente Gouda werd de ziekte gebracht naar Den Haag Beeuwg k drie malen Berkenwoude Stolwgk Zevenhuizen Boskuop Leiden Haav trechl Waddinxveeu Linschoten Wyns eu waarsohgnlgk naar Woerden en Zwaminerdara uit Rotterdam naar Schiedam uil Berkeiiwoude naar Ouderkerk a d IJspl j uit Woerden naar Waarder Rietveld Amsterdam uit Waarder naar Barwontswaarder Die uitstraling springt bgzonder in bet oog wanneer men op eene kaart de aangetaste gemeenten aanwgst eii met eene Ign verbindt met die waaruit zg besmet werden Dergelijk kaartje was op de vergadering voor de leden ter inzage Een staat wees het aantal pokigders in ZuidHolland aan in de maand December 1881 en in elke week van 1 Januari lot 2 Juni 1882 Van 1 31 Deo te Gouda 12 gevallen en Ie Rotterdam 1 In de week van 1 7 Januari te Gouda 9 8 14 Ie Gouda 3 te Botterdam 3 en te s Gravenhage 1 i 16 21 2228 I 29 Jan 4 Febr te Gouda 3 en te Rotterdam 1 te Gouda 11 en te Reenwjjk I ie Gouda 8 Ie Beeuwgk 2 en te Rotterdam 1 i 5 11 12 18 19 25 te Gouda 10 5 11 12 18 19 25 6 Maart 2 8 te Gouda 8 te Reeuwijk 2 te Rotterdam 1 en te Zwammerdam 1 te Gouda 9 en te Rotterdam 5 26 Febr 4 Maart te Gouda 5 te Botterdam 1 te Berkenwoude 1 te Stolwgk 1 te Zereiihttizen 1 en te Woerden 1 ir te Gouda 2 te Rotterdam I en te Boskoop 1 ir te Gouda 3 te Rotterdam 6 t Zevenhuizen 3 en te Berkenwoude 2 I te Gouda 1 Apnl te Gouda 1 te Loosduinen 1 te 9 15 16 22 23 29 Woerden 2 en te Waarder 1 te Gouda 8 te Rotterdam 6 teBerkenwoude 2 te Rietreld 1 ente Leiden 1 te Gouda 2 te Rotterdam 2 te Berkenwonde 1 en te Haastrecht 1 te Gouda 3 te Rotterdam 1 teWaarder 5 te Woerden 1 teOi geest 1 te Haastrecht 1 te Betkenwoude 1 te Barwontawoarder l te Waddinxreen 1 en te Ouderkerta d Usel 1 te Gouda 11 te Rotterdam 6 lèOegstgeest 3 te Schiedam 1 ea taHaastrecht 1 30 Aprtl 6 Hei te Gouda 2 te Rotterdam 3 Oegatgeest 2 te Barwontswaanteir 1 te Woerden 8 en te Berk 7 13 14 20 21 27 28 Mei 3 f sroode 1 ir te Gooda 2 te Woerden 1 te Barwootswaarder 1 en Ie Scbiedan L r te Gouda 2 te Rotterdam 1 eo 0 Woerden 1 ir te Gouda I Ie Rotterdam 3 te Woerden 3 en te Berkenwoude 1 Juni te Gouda 3 t Barwoutswaarder 3 te Botterdam 1 en te Woerden i Te zamen 2SS Yjea tweede staat toonde aan hoereel poklgden oangeust in de provincie Zuid Holland van 1 December 1881 tot 31 Mei 1882 omtrent wie bekead is of zg waren ingeënt of herent van het totaal 185 warïc niet ingecot lOl ingeënt 72 gerevaccineerd slechts 12 In de maanden Januari tot Mei 1882 zgn in ZnidUolland aan pokken overleden OEIIMNTI IIAANI H ZiUKl Jan Febr Maart April Hei Barwoutswaarder 3 27 15 Berkenwoude 1 2 2 Gouda 6 13 2 2 4 Haastrecht 1 Reeuwijk 3 1 Botterdam 2 6 2 3 Waddinxveen 11 Woerden 1 2 4 Zevenhuizen 1 Te zamen 65 Toen te Schiedam etne Igderea aan pokken vu opgenomen in het ziekenhuis bezocht de inspecteur die jnriohting met het oog op art 7 der epidemiewet Den I8deu Mei schreef hq tengevolge rsn dat bezoek aan Burgemeester en Wethouders vaa Schiedora irik acht mg verplicht nogmaals de aandacht er op te vestigen reeds voor eenige jaren heb ik er op gewezen dat verpleging van Ig ders aan besmellelgke ziekten in een voor andere tiekf n bestemd ziekenhuis is af te keuren en gevaarlgk is De vertrekken te Schiedam voor besmettelijke ziekten aangewezen zgn ook volstrekt niet zoo van het overige gedeelte van het ziekenhuis afgezonderd dal daaruit niet gevaar zou dreigen Zg zgn dit zelfs zóó weinig dat meu nu zoolang nog slechts eene Igderes aan pokken is opgenomen niet een van de beide eigenlgk voor beamettelgke ziekten bestemde vertrekken beeft in gebruik genomen maar haar een