Goudsche Courant, woensdag 21 juni 1882

ud r wat meer afeonderlük gelegen reitrelc heeft ugeiraseD lia niet alleen dat de iolialiteit niet behoorlyk geeoheiden is er ie ook niet Tohloeude afscheiding TU het personeel I e verpleegster tan de pokl deres komt telkens in aanraking met het andere personeel of altkana met een deel daarran rAU een bijjk van het gevaar dat dergelyke toestand opleven diene dat te Gouda waar ook in het xiekenhuis een paar sooveel het kon af esonderde vertrekken voor laders aan een betmeltelijke tiekte waren bestemd spoedig nadat er een pokljjder was opgenomen een der wegens eene andere tiekte verpleegden door pokken werd aangetast Is het te verantwoorden wanneer een gemeentebestuur lieken die in het vertrouwen daar goed te woruen verzorgd tich in een iekenhuis doen opnemen er aan blootstelt daar door pokken te worden geïnfecteerd Te Oouda had de directeur van het postkantoor een brievenbesteller te wiens buiie pakken voorkwamen tgdelgk door een ander vervangen Ue Minister van waterstaat ens schreef daarover aan den Minister van binnenlandsohe zaken en merkte daarbg op dat zoo die regel algemeen moest rworden torgtpast daaruit groot ongerief voor den postdienst ton voortvloeien en telfs bg gelegenheid rvan epidemiea de uitvoering van den dienst niet fmogelgk zou zgn De Minister van binnenlandsche taken vroeg het gevoelen van den inspecteur en deie merkte op dat uog véél grooter ongerief ontstaat wanneer de brievenbestellers pokkensmetstof langs de huiien ronddragen Nopens de nationale tentoonstelling van honden die door de Nederlandaohe jachtvereeuiging Nimrod den 23en S4en en 26en Juni a s te s Hage tal worden gehoudeii verneemt men dat zg dit jaar voor het eerst uitsluitend nationaal zeer luisterrijk belooft te ign Bnim 300 honden eu verschillende nesten honden met de moeder zoowel jachthonden lit niet jachthonden tullen worden ingetonden Zondag werd te Amsterdam de tentoonstelling geopend van voorwerpen van knnst en smaak in vrgen tijd vervaardigd door leden der Vereeniging Neetland Werkman hun echtgenooten zoons of dochters Zg wordt gehouden in het lokaal hoek N Z Voorburgwal en Suikerbakkersteeg en is tot 16 Juli dagelijks totgankelijk a 25 cent s avonds en s Zondags ilO cent t Ontbreekt daar niet aan intendingen die een geoefende kunstvaardige hand verraden en vooral het jongere geslacht heeft in meer dan één voorwerp getoond dat oog eu band door het verbeterd onderwijs in de goede richting worden gestuurd De poging om den knnsttin voor den werkman in vrgen tgd vrg spel te laten en te prikkelen is wel begrepen en zal bg herhaling niet dan van den gunstigsten invloed tgn op de verheffing onzer handwcrks wcrksen kuustngverheid Te Helmond heeft het volgend schandaal plaats Den 10 Mei 11 is door de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen de tweede Ign van Heiruavèep naar Bindhoven overgenomen en In dienst gesteld Sedert dien tgd is 400 meters ten oosten Tan het station Helmomd bij drie wissels een wachter geplaatst die van des moigens 6 tot des avonds 10 uur op tijn post in de open lucht moet bigven Op aanraden van den stationschef heeft de wisKlwachter tich tot het bestuur der Maatschappg gewend om een huisje op tijn post te bekomen op welk verzoek door verschillende heeren een onderloek is ingesteld en ten slotte is geadviseerd dat de man geen onderkomen noodig heeft Alxoo blgft de stamp rt dagelijks zestien achter wnvolgende nre i ten prooi van weer en wind ter wille van overdreven zuinigheid Als een staaltje van verregaand brntale opliohterg deelt de DelfUehe Ct het volgende mede In het laatst der vorige maand werd door een iawoner van Delft een advertentie in de N RoUerd et geplaatst wasrbij hij als bekend met de hontindostne en machinerien eene voor hem geschikte betrekking vroeg kunnende des gevorderd een borgtocht stellen of kapitaal fourneeren Op deze advertentie kwam reeds vrg spoedig een brief van een ukei n beer Louis Klerk uit Botterdam als vertegenwoordiger der firma Klerk te Boxtel en na ongeveer acht dagen was de onderhandeling over het UDvaarden eener betrekking aangeknoopt De werklumheden die aan V S zouden worden opgedragen waren zeer eenvoudig Hg moest tich te Rotterdam veatigen waar hem vrije woning en billijk weekloon werden venek d en lioh van tgd tot tgd naar Hellevoetslnis begeven em toeaioht te honden op het uitladen van hout dat aldaar voor de firma Klerk wordt aangevoerd Het kwam er nu slechts op aan of de informatien omtrent V S gunstig waren en of hq de gevorderde waarborgsom 1500 kon torten Doch omtrent dit laatste bestond geen bezwaar het benoodigde geld lag om zoo te zeggen afgeteld gereed en de laatste patroon van V S zou wel een goed getuigenis geven Deze werd door den heer Klerk bezocht eu gaf de verlangde mlichtingen ook tou bg een notaris te Delft worden geinformeerd doch dit blijkt niet te zgn i eschied De zaak werd nu verder geregeld Het geld tou te Botterdam bij Mees Zoonen worden gestort en y S zou daarvan een rente van 4 pet genieten De heer Louis Klerk tou wel voor de belegging zorg dragen V S ver rok naar Rotterdam en stortte de ƒ 1500 in handen van den vertegenwoordiger zguer nieuwe patroons die daarvoor binnen eenige dagen de quitanlie ton geven en tevens het bewijs zou toonen dal het geld bg de reeds genoemde kassiers firma was gedeponeerd Inmiddels was er tgding gekomen dat een schip met hout te Hellevoetsluis met elk uur kou worden verwacht en Louis Klerk reisde nu met V 8 derwaarts om bg het overladen tegenwoordig te zgn en hem de uoodige aanwgziugeo te doen Zij kwamen blijkbaar vroeg genoeg want er was nog geen schip in het geticht Er verliep zelfs een geheete dag en nog kwam het verwachte vaartuig niet binnen Nu was dat voor 3 geen groot bezwaar aangezien bg het contract was bepaald dat hg voor eiken dag dien hij te Hellevoetslais moest doorbrengen een toelage van ƒ 2 50 zou ontvangen Louis Klerk moest evenwel naar Botterdam terug en liet het adres en formulier voor een telegram achter dat hem terstond moest gezonden worden wanneer het schip aankwam Doch de tweede dag verliep even kalm als de eerste en ook op den derden dag waa nog geen telegram noodig geweest Nu begun V S wel een weinigje ongerust te worden Hij ging danrom naar Rotterdam maar aan het hem opgegeven adres was geen Louis Klerk bekend Dete was tonder eenig spoor achter Ie laten verdwenen Op raad der Botterdamsohe politie die een uitvotrig procesverbaal van bet gebeurde opmaakte en de gevoerde correspondentie voor zoover V S die in zgn bezit had in beslag nam begaf dete laatste zich ten spoedigste nnnr Boxtel alwaar de firma Klerk ITbm wel eenige aanwijzingen zou kunnen verschaffen doch ook daar bleek het hem d lioelijk dat hg met een oplichter bad te doen gehad Wel bleek uil wal aan V S was medegedeeld dat de zoogenaamde Louis Klerk volkomen met de zaken der Boxlelsche firma bekend waa doch meer kon men hem niet zeggen In elk geva was door de firma Klerk niemand gemachtigd oij een vertegenwoordiger te Botterdam aan te stellen In de Zondag Ie s Gravenhage gehouden vergadering van afgevaardigden der Vrijmetselaars loges ressorteerende onder het Gnoot Oosten van het Koninkrijk der Nederlanden onderhoorige kolomen en landen is tot Grootmeester Nationaal der Orde gekozen Z K H Prins Alexander kroonprins der Nederlanden Uit het verslag omtrent den toestand der vereeniging Eigen Hulp blijkt dat op 1 Jan 1882 het aantal districten 43 bedroeg Drie waren er te niet gegaan Het ledental is daarentegen toegenomen en bedraagt nu 6220 waarvan 170 in geen district cgn opgenomen De Fransche regeering heeft een grootsch plan ontworpen namelgk het graven van een kanaal dat den Atlantischen Oceaan zal verbinden met de Middellaudsche Zee Van Bordeaux naar Narbonue loopende znl bat kanaal eene lengte hebben van 407 kilometers Het verval is slechts S j meter over dien afstand de breedte tal zgn minstens 56 en op andere plaatsen hoogstens 80 meter De waterstand op dit kanaal zal zoodanig itjn dat de grootste oorlogsbodems het zullen kunnen bevaren waardoor de maritieme strgdkracht uit de Middellandsche Zee niet meer den groeten omweg om Spanje door de straat ran Gibraltar zal behoeven te maken om de westkust des lands te bereiken en omgekeerd zullen de bodems uit de westeIgke havens binnen zeer korten tgd na de Middellandsche Zee kunnen komen De uitgaven ter verwezenlijking van dit plan zgn geraamd op 1500 millioen franken ilOO millioen franken acht men noodig voor den bouw der verschillende werken 876 millioen franken voor graafen baggcrwerken vooral van groote uilgejbreidbeid aan de beide hoofden van het kanaal Beeds voor eeuwen heeft men het vonrncmen gehad om den Oceaan met de Middellandsche Zee Ie verbinden want onder de regeering van Francois I werd het plan om de Gnronne door middel van een kanaal tot de Middellandsche Zee door te trekken reeils beraamd maar tot de uitvoering kwam het niet Dit had eerst plaats op last van Colbert een der ministers van Lodewijk XIV Van 1667 tot 1681 werd èr gewerkt aan het Cmal da Midi of Canal ie deux Mer zooals het werd genoemd het strekt zich uit van de Gnronne bg Toulonie tot aan het MIaug nabg Marseillan De lengte van bet kanaal is 38 uren Den reeds vóór zoo langen tgd gebaanden eg volgende tal de verbinding der beide zeeën op grootsche schaal tot stand worden gebracht indien de commissie ter beoordeeling van het ontwerp daaraan haar zege hecht Tot leden dier commissie zgn gekozen vijf ledto van den Senaat vgf leden der Kamer van Afgevaardigden twee leden van den Baad van State twee generaals twee leden van den Baad der Admiraliteit de beide directeuren der afdeelingen voor den handel met het buiten en het binnenland aan het ministerie van koophandel en eenige van de bekwaamste waterbouwkundigen Te Londen beeft zich dezer dagen gevormd eene Vereeniging tot het tegengaan van labakrooken op jeugdigen leeftgd De voorzitter dr Bichardsog verhaalde dat hij op 23 jarigen leeftgd een rocker was geweest en er een slechte spg sverteering door kreeg waarna bg deze getiooule overwon hoewel met moeite Het vroegtgdig gebruik van tabak ii volgeus dien spreker uiterst nadeelig vooral ook omdat bet leidt tot drankmisbruik den regelmaligen bloedsomloop belemmert en lichaamszwakte ten gevolge heeft Aan een opstel van dr D De Loot in De Natuur afl 6 is het volgende ontleend Iedereen kent tegenwoordig het Spnitwaler dat zoo algemeen in gebruik is dat het zelfs in kleine steden fabriekmatig wordt bereid Toch is hel slechts twintig jaar geleden dat in een stad als Bolterdaro de eerste fabriek van kunstmatige mineraalwateren door een apotheker werd opgericht De gedachte om mineraalwateren kunstmatig te maken wordt aan Thnrmeisser in 1560 toegeschreven er verliepen echter meer dan twee eeuwen eer de bereiding fabriekmatig werd taegepa t Omstreeks 1790 construeerde een scheikundige te Geneva den eersten mineraalwa lerloeslel en vestigde hg in die Had de eerste fabriek Hij maakte bij zgn toestel gebruik van de kennis zgner voorgangers en ontleende zijn pompen san den tcestel van Cavoisier den gashouder aan dien van Walt de wasohloestellen aan Bergmann den verzadiger aan den graaf de Chanlnrs Zgn toestel leverdt per jaar 40 000 flesschen Op Geneve volgde in J Pargs waar Paul de eerste fabriek oprichtte Ue grootste verdienste in de bereidini van kunstmineraalwater komt echter toe aan Friedricb Adolp Struve doctor in de medicgnen en eigenaar va de Salomoois apotheek te Dresden Aan hem komt de eer toe van het eerst mineraalwater gemankt Ie hebben ijlentitoh met hel in de natuur voorkomenile zooday dan ook sedert iga onderzoekingen de kanstmatigimineraalwateren onder de geneesmiddelen kannen werden gerangschikt Bg het nemen van proewn in 1808 met hevig vergiftige blauwzunr spronMcen zgner toestellen ten gevolge waarvan hg de dennen van het zuar inademde en nadat bet eerMejl levensgevaar geweksn was zijn onderste ledematea verlamd bleven Tot herstel zijner gezondheid bezocht hg herhaaldelijk d bronnen ran Carlsbad en Mariénbad en hier kwam hg het eerst op de gedachte mineraalwater knnstmalig te bere den Toen zgn tiekte hem later verbood de badplaatsen te bezoeken liet hg het water der bronnen ontbieden doch bemerkte hg dat dit water niet meer een zoo gunstige werking uitoefende als dat hetwelk hij vroeger aan de bron gebraikte De reden dezer verminderde werkzaamheid vond Struve in de veranderingen die de natuurlgke wateren in meerdere of mindere mate ondergaan bij hel vullen der flesschen het verzenden en het bewaren Hg wijdde zich nu aan de nasporing der omstandigheden waaraan de natnnrlgke mineraalwateren hun ontstaan te danken hebben aan qualitatief en quantitalief onderzoek der natuurlgke geneeskundige wateren eu eindelgk aan de kunstmatige bereiding daarvan Het mocht hem na veeljarige inspanninf gelukken in 1820 een fabriek van kunstmatig mineraalwater te Dresden te vestigen een in 1822 te Leipzig en een in 1823 te Bertgn Spoedig daarop werden onder zgn leiding en die van zgn zoon dergelgke fabrieken opgericht in Uuitschland Engeland en Rusland Boiteniandsch Overzicht De berichten der Londensehe bladen omtrent den toeatand te Alexandrië zgn nog altgd zeer verontrustend Het gelal d r verleden Zondag gedooden woidt nu op 250 geschat De zaak wordt geïnstrueerd door Boutros pacha adjudant van den kbedive een adjudant van Derwisch pacha eu Yakoeb pacha den ondersecretaris voor oorlog De winkels e BULLETIN VAN DE 60D0SCHE GODRANT X L i a p siï mSS@SSl ® VAN Twee Leden van den Gemeenteraad 7an Gouda op Dinsdag 20 Juni 1882 358 12 346 174 ♦ 224 stemmen 192 83 82 33 1 Uitgebrachte Stemmen van on vfaarde Geldige Stemmen Alzoo olHti ekte meerderheidDaarvan ver regen de hh I C C H PRIINCE H JAGER Mr J H VAN MIEROP G A BOÜTER G PRIN E en nog eenig e stemmen op anderen Zoodat gekozen zijn de hh C C H Prince en H Jag er 8NM piBaDKDK TiN A Bbinkman 4e Gouda