Goudsche Courant, woensdag 21 juni 1882

kantoren zijn gesloten en wie de stad uiet kau rerlaleo loopt gewapend Eeoige Franechen hebben geiameulük een hnia in ataat ran rerdediging gebracht Uet getal der aitgewekeneu bedraagt reedt lO OUÜ tn ala men deze begroot op 2000 haiage inuen die ieder twee inlandaobe bedienden hebben sijn er 4000 menachen ran huu middel fan bestaan beroofd Uaarby komen pakjeadragers rachtrydera ajouwerlieden en een aantal anderen die van het Ëuropeeacb verkeer in de atad beataan en na geene inkoniaten hebben Deze allen zyn ferbilterd op de ünropéeaobe bevolking welke ig als de oorzaak ran bun ongelnk beaobouwen Zg zgn eeiie groote bgdrage tot de gistende atoffen in de stad Voor het vertroowen dat Arabi bey geniet is bet de moeite waaM op te leekenen dat toen hij eene proclamatie had aangeplakt waarin gezegd werd lat er geene reden voor ongerustheid was de paniek vermeerderde Men dacbt dat fag de Ënropeauen wilde houden om een beslisseuden slag te slaap De onophoudelijke luterpellatieu welke over de Egyptische aangelegenheden in hel Urilscbe Lagerhuis tol de Aegeenng gericht worden hebtien len geroUre dat men met de behandeling ran de nieuwe lerscbe dwangwet fen bet wetaoi twerp op de betaling der achleratallige pacht slechts langzaam vordert D heer Oladatoue beeft daaruit gelgk raedt per telegram gemeld ia aauleidiog genomen om aan beide wetsontwerpen boren alle andere de prioriteit te doen garen Oe oude gronden voor eu tegen worden telkens opnieuw aangeroerd zoodat meer en meer de noodzakelgkhe d tener wgziging ran bet reglement van orde in het licht Ireedl Vooral ook lu de wgze waarop de commisaien ran bet Huis Ie tegenwoordig arbeiden wordt eene hervarming zeer wenaobelgk geacht De leden run den Dnilacheo rgkadag begonnen lulk een oubeilwingbareu luat Ie gevoelen naar de Bomerracaiitie dat de regeeriiig het onraadzaam rond de rergaderiog nog langer byeen Ie houden wgl toch apoeilig de banken tonden leilig zgn gebleren De rgksdag heeft niet veel gedaan in deze roorjaarszitiing en de zeer belangrijke ontwerpen lot opriohiiug ran ziekenkasten en van eene verzekering legen ongelukken voor arbeiders tyntlMbta zeer weinig gevorderd Daarom stelde de regeeriiig voor dit jaar nog eene najaarstitling Ie hond Oi ofo zoo mo elqk deze ontwerpen af te doen Na eeuig debat vrreenigde de rgksdag tich met bgiia algemecne stemmen met dit voorstri Het is een gewichtig besluit wgl door hel sluiten van den ryktdag te vermgden en de zittiug enkel tot het najaar te rerdageu de parlemeiilaire cominiisieii in functie big reu welke beide welaontwerpeo lu handen hebben en de leden lu den rgkidag die tegen het staalsaocialisme van prins Bismarok tijn gesiemd aren door roor de rerdaging Ie stemmen blgk dat hunne oppositie niet opgaat in een ttauwbarlig uitalellen maar dat t de zaak aandurven Vermoedelijk zullen de Pranacbe Kamers niet vóór het begin van Augustus uiteengaan De Staatsbegrooting met uitzondering van bet budget voor oorlog tal op 28 dezer door de Regeeriug ingediend worden zoodat het nog vóór de sluiting der tegenwoordige tilting kan worden afgedaan Frankrgk heeft dezei dagen door het overlijden van generaal de Cissey een bekwaam militair verloren In den oorlog legen Duitsobland maakte h j deel nit van de bezetting te Helt eu verhief hi nadrukkelijk zijn stem toen maaraohalk Bazaiue van overgave der vesting sprak In 1871 behoorde hg tot de krggsmaeht welke de regeering te Versailles legen bel leger der Commune te Pargs had afgetoiiden Bjj de aanvullingsrerkiezingen roor deNationale Vergadering op 2 Juli 1871 werd de Cissey in Ile ei Vilaiue en in het departement der Seine tot afgeraardigde gekozen reeds een maand te roren had Thiers hem lot minister ran oorlog benoemd Voor de reorganisatie heeft hij veel gedaan In 1878 werd hem het oommandement van bel elfde legerkorps ie Nantes opgedragen en behield hij het totdat het prooes in behandeling kwam legen Yung die zooals men tich herinneren tal hem beschuldigd had geheime papieren van het ministerie ran oorlog recnitlreeks of zijdelings orergelererd te hebben aan een rrouw de Kaula die M aan Dnilsohland rerkocbl De Cissey bereikte den ouderdom van 72 jaren De Efectenlseurs XXIV Amslerdtm 18 Jnni 1882 De kans is gekeerd Slaattfondsen verkeerden in de afgeloopen week in flauwe Amerikaansohe Sporen 11 geanimeerde stemming De stnatkuudige gebeurtenissen in Egypte agn van do flauwheid der eersten de hoofdoorzaak en Egyplenaren leden dan ook het meeste RusSen zgn vergeleken met den 12e gemonteerd Het wordt voor eeu goed leekeu gehouden dat Melallieken vrij t tyn BiNMiNtaNDSCHi WAABDIN Staali mdun sluiten nagenoeg onveranderd ïremieleemngen Amet loien v Psleielolen Va beter Spoorwtglttamgen Aand £ xpl Mg gingen 1 pCt achteruit het dividend is d s Er zal door deze moalsohappg een uienwe leeoing van tea millioen worden uitgegeren Ned Ind Spw verbeterde V Boxlelaaud is minder doch gest obl Vtl 0 K TnmKajlee itigen Aand Rijtuigv verbeterde 2 pCt Ook deze maatschappij opent een inschrijving op 116 000 pnonteits aand il paii Zij zgn preferent voor 5 pCt en als de oude aand ook 5 pCi hebben geuolen zullen de nieuwe g der overwinsten deelen Gooisohe trnm ging B j achlernit N Z Holl 1 Sameraog Joana I g Indwêirivle Kaarden Aand Afr Hv kouden tich 2 pCt rerhtffeu Havenai 1 pCt lager Aand Ka v l pCt lager Kol Bk j beter Kon Ned Stoorab Mg ging 2 pCi achteruit aand Ned Bk l j Het diviileiid der Handelmaattcbappij is alechta 47 de aand gingen weinig achlernit zoodal het dividend nog sciignl ineS te vallen Aand Ind Handelsbk daalden l do Jam l pCt Edkopeescuz waabdxn Slaati ondten Belgisrhe 2 pCt sluiien V l K fi D de Hongaren waren 67 5 eu SpCt goud s booger Melallieken nagenoeg onveranderd Bussen meerendeels hooger De soorten die alhier voOrnamelgk koopers hebben deelden daarin evenwel niet doch buiten s lands vooral te Berign wat veel vraag Het meest profileerden 6 £ die S i stegen Voorts 62 £ 72 73 50 60 76 80 67 69 die l a 2 pCt monieerden 64 ƒ verloren 1 66 2 pCt Spanjaarden sloten iets lager Turken verloren sËeypleuaren gingen resp S en 6 aobieruit Premülannge Orer t algemeen is bier weinig verandering Bussisohe 64 verbeterden 6 pCt 66 1 H Ooslenrgksche en Hongaren a beter Sfeineegleenmgm De Victor Em 3p eu de Fr Oost Ëhs Sp verbeterden 1 doch Fr Oost s lager Warscbau Bromb V Warschau Weenen 2 i lager Kuaaisohe Sporen willig obl Brest Graj 3Vf I l ombr Kursk Chark Uosk Smol Riai Wiasm ruim 2 Chark Atow Jelet Gnazi Jelet Orel Morsob Syir Orel Vil Poli Ti 1 a 2 pCt booger tmiKitrieele marrden De aand Duilsohe Bgksb tegen 8 151 Ahekikaaxsche waabdCN Staaltfondten Oude Mexieauen s eter nieuwe atinder Brazilianen 7f a 1 lager Colunibiauen it 80 Penunen i 1 4 eu Venezuela s l beter Spcoruegtteningtn De stemminK in deze soorten is veel rerbeleid In langen tgd is bier geen rgzing waargenomen die schier de geheele week aanhield Er was veel rraag voor tonden doch vooral voor NewYork De roomaamste rerhoogingen töm Micb Centr C V A pCt SSVa 8t Louis en S Pr Ie pref 6 t 0 i 2e 5 50 Chic N W geoont obl 4 128 Louisv en Nashv 4 68j Cairo St Louis 3 i 68 Canada South 3 49 i Central Pac 3 88 Vi Clev A en C 3 41 Denv Bio 8 57Vs VVab 3 51 t voorts 2 a 3 pCt Buff Pittsb SZ iv Cbesap Ohio 7 Mits K en T SOV do Ino bouds 51 Lake Erie 35Va OnUrio 24 s 1 2 pCt Calif Oreg 106 J Mad Ext l 2 4 Menom l03 Winona 76V Illinois 132 Kans Pao 108 Pensylv 102 Oreg Cal 19 Indiulruele leaardtn Maxwells verbeterden reap 1 en Colorado cert Vii l do obl minder PaOLOKOATII RIMTE 4 pCt T P S Siaatafondsen waren ook heden onder den invloed der Ëgypiisohe gebeurtenissen Bgyptenaren zetten huu daling voort de obl leening noteert 57 4 de Spw l 82 Tur ken Spanjaarden Mexicanen eu Peruanen wareu V4 a 1 pCt lager Melallieken en Ratsen Vt Vt beter Am Sporen waren hooEer docb sloten minder vast Omtrent binnenl waarden valt niets te vermelden De Prolongatie rente bedroeg 4 a 4 De Nederl Bk verlaagde baar rentevoet met V pCt Geboorteea Stcrftestatigtiek der i emeente GOUDA Mei 1882 Oeboben 48 Jongens en S 1 Meisjes totaal 7 9 Ovebled£n beneden l jaar 13 M 9 V totaal 22 van 1 5 8 8 16 5 14 2 1 S 14 20 S 8 20 50 7 1 8 50 65 3 4 7 65 80 2 4 6 boven 80 2 2 85 M 32 V totaal 67 Leïïnloos aangegeven 1 M 1 V totaal 2 Als overleden aan pokken komen voor 4 V een beneden t jaar een van 1 een van 8 en een van 20 jaar resp in M216 O 494 M160 en C 42 P OXilTIB GEVONDEN en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Een blauw tijden Dasje een Kinder oorbelletje goud met bioedkoraal BarKerliike Staad Oouda GEBOREN 16 Jaai Jauoelje Gijiliertiiu ouden J vin der blais en J M de Groot 17 EhulMth Johanna Dorothe ouders T J Koob ea D VV vv litems Loeodert ouden J Hroere ea M Meppslluk OVERLbDENi 17 Jaoi i Kuijpers 8 m P vla Erkel 2 j lm U J den Held 26 j 18 G Casteleio 8 m Bu gerlgke Stand van onderstaande gemeenten van 9 lot 16 Juni 1882 Moordrecht OEBORE I Maru ouden l Kruit en J de Wit GEHUWD V Go en A Snoek Stolwijk GEBOREN AnniKje ouden A Scheer ea Vt Ttrhoog Wltlein osdcrs C Stoppelenborg en F Stout JohaooeS ouden J W Bczemer en Z Bierbont Reeuwijk GEBOREN Neellje ouden J Uuffter en M M Groeaeadgk Wilbelmina ouders B van Heijolngcn na C Nieawenbnizen Mans ouden A Stolwgk eo M Bunolk OVERLEDEN D Joogeoeel 72 J J Hrewel 5 m Waddinzveen GEBOREN Hendnens Adrianus ouden J C Akerboom en M J Lommersc Nicolsas eo Mirtlnus ouden M Veerman en A au der Heijdeo Maria Ehnbetb en Elizabeth Mans ooden i Eijkelestam en M lUslns Margatetfaa iohanoi ouden C Üiteabroek en H Buren Nicolaas oalsrs H van de Vliet en M van Vliet OVERLEDBN F van der Krans U ir ADVERTENTIÊN Ondertrouwd Dr JOHANNES THEODOOR db VI 8ER Predikant te Leutden 6EZIENA IDA tan ok GAKDS Gouda 19 Jnni 1882 Bevallen van eene Dochter D W KOOBS WiLLHts Gouda 17 Jnni 1882 DeHeer en Mevronw J H BECKINGTAN Veen betaigen hunnen dank voor de vele bewgzen van belangstelling bg han haweIgk ondervonden Gouda Jnni 1882 Aan allen zoo van hier als van elders die mg deelneming betoonden bg het overlgden van mgn geliefden Echtgenoot den Heer i db JONG Jz Mr Broodbakker alhier betoig ik bg deze mgn hartelgken dank Wed J de JONG Jz geb E VAN OER HOBST Moordrecht Jnni 1882 Zg die iets te vorderen hebben van den gefailleerde B COSIJN of van zgne Firma C08IJN Jk Co worden verzocht de rekening in te zenden bg den Curator Mr J FORTÜIJN DROOGLEEVER Mevrouw COSIJN op de Markt VRAAGT met AUGUSTUS een Keuk nmeid tevens huiswerk kanneode verrichten ADVERTEl TIEW in alle Binnen en Switenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda