Goudsche Courant, vrijdag 23 juni 1882

genis aflegt tan i ne menaohlieTende bedoelingen m ala voorganger en leider der TrqmetielaarB gelegenheid in orerrloed tinden om op dit aitrerkoren terrein Je ongelukkigen en bedroefden in ons land tot tegen te t n irik hpop dus Jat h de benoeming lal aannemen en ik geloof het tereni Uen ia nog niet vergeten dat it prin i ne eerste intrede in t openbaar leteu heeft gedaan aan de tgde van zijn eerbiedirbardif en oud oom als brioeder vrflmetaelaar Bg die gelegenheid klonken nit prins Alexanders mond toor het eerst warden die aan het Nederlandsche tolk hoop garen dat het in dezen koningssoon weder een Oranjetelg zien mocht die de bAuden taaacheu het lorsteahnis en de natie nauwer zon toehalen Deze verwachting werd tersterkt toen de prins later in t openbaar aan prins Hendrik de ver ekering gaf Uwe hoogheid kan op mg rekenen waarmede de belofte werd uitgesproken dat wanneer het leven tau den ouderen torstensoon mocht worden afgesneden zgn werk eu zijne bemoeiingen in de jongere krachtiger handen van zijn neef zonden overgaan Sedert dien tgd is veel veranderd Dood droefheid en eenzaamheid hebben hun zwarte acbadawen gelegd over de schoone voornemens waarmede prins Alexander het leven inging Het Nederlandsche volk eerbiedigt de smart welke nog altgd den koningszoon mei zgne gedachten en gangen meer in den koninklqk grafkelder dan te midden van de natie over welke hg eenmaal gebieden moet doet vertoeven Maar het zou met vreugde het bewgs begroeten dat de schoone levensplannen van den jeugdigen broedervrijmetselaar nog niet door den kroonprins zijn opgegeven en hg bekwaam is die uit te voeren oK door op het voorbeeld van zijn vorsielgken makker den kroonprins van Groot Briltaouie zich aan het hoofd te stellen van de vrgmenelarcu in lijn toekomstig koninkrijk De luit kólonel kommandant der vereenigde lalaillona tan het 5e reg infanterie te Ngmegen legde onlangs eene siraf op van 8 dagen arrest zonder acces aan den kapitein P van een dier balail lens Deze zich hierover bezwaard gevoelende bracht t ne klacht orer deze straf in bij het hoog militair gerechtshof t hof heeft in ileze zaak uitspraak gedaan en klacht van den kapitein met algemeene stemmen gegrond gevonden en tevens bepaald dat de opgelegde straf moet worden geroyeerd In de offioieele Courant der Tentoonstelling 1883 wordt gemeld dat de aanvragen der Dnitsche nijverheid in grooten getale ontvangen worden bg het commissariaat generaal De fabrikanten in dit gedeelte van Europa toonen bgzondere belangstelling voor de tentoonstelling te Ambterdam als dit in gelgke mate voortdaurt kan de Duitecfae afdeeling wel een derde bedragen van t geen toor uittoerhandel woVdt ingezonden De Japansche regeering heeft bericht dat lij aan de tentoonstelling zal deelnemen hoogst belangrgke inzendingen mogen nit dat rijk terwacht wolden Door de predikanten F W Merena en S S De Koe te Utrecht J Westrik te Gathen en S H Bnytendgk te IJselstein is bekend gemaakt dat zg in de aanstaande classicale tergadering een voontel zullen indienen waarvan de strekking is dat d irVrije Universiteit door de Ned Herv Kerk met de overige universiteiten worde gelijk gestald zoo dat de bewgzen tan dtór afgelegde eiamena gelgk taan met die der overige universiteiten en dat verder ook aan de hoogleeraren dier universiteit de bevoegdheid worde toegekend thans aan de kerkelijke haof leeraren verleend terwijl tevens het kerkelgk examen en de getuigschriften omtrent gevolgde lessen der kerkelgke hdogleeraren zonden vertallen Het is zegt de B Ct ongeveer het stelsel dat vier jaar geleden door den hoogleeraar Doedes onder den naam van Vrge Studie zoo scherp is veroordeeld Het kort verslag nopens den politieken toestand in het öonvernemeut Atjeh en Onderhoorigheden gedurende het tgdvak l tot en met 14 April bevat de volgende berichten De toestand der afdeeling Qrobt Atje h onderging pen verandering De Gouverneur begaf zich 3 April naar de bovenstreken der XXII Moekims ten einde met de hoofden den stand van zaken te bespreken Uit de den volgenden dag raet de districts der IX VII en III Moekims gehouden conferentie Ueek dat zonder hulp van het Bestuur een verdrijving der rooverbenden door de bevolking vooralsnog niet terwacht mag worden zoowel omdat onder haar nog tele slechte elementen aanwezig zijn als omdat onder de goedgesinden weinig eensgezindheid bestaat In den namiddag van den Uden April werd de militaire dekking der Chineesche wegwerkers sterk één korporaal en 10 man lusscben Boh Kariocg l Xjot Basetoel aangevallen door Hü 15 Atjehen de krachten waarover zg beschikken met dan gemeenschapszin die hen bezielt op andere wijze en langs andere wegen te woekeren tot bevordering van het algemeen belang Een juist antwoord op die vraag is slechts nuMyk roor elk deparlement tfronderlgk eu kl Bchta gegeven worden door wie ran plaataelijknIKaaden volkcunen op de hoogte is De ondergeteekenden matigen zich dan ook niet aan een algemeen oordeel te vellen Hm doel is slechts en zg rekenen het hun plioht waar de departementen naar zg hopen door al hei voorafgaande genoopt zullen worden aan de regeling der spaarbanken verhoogde belangstelling te wgdeo tot opiettelgk overleg ook hieromtrent op te wekken Zal op meuige plaats ile opheffing der spaarbank djarvau het gevolg zgn welnu de deparlemeoten kunnen dan door hei bevorderen en aaumoedi giog tan deelneming in de Bijksposltpaarbank zich verdienstelijk maken gelgk zij trouwens ook in audere opzichten genoeg te doen vinden voor hun hand Luidt daareiitegeo het besluit dat de spaarbsuk gehandhaafd wordt dan rij het streven haargroadslagen voor zoover uoodig derwijze te herzien baar organisme zóó te volmaken dat het mogelijke is gedaan om haar toenemenden bloei te verzekeren deelen moet men dan ook uitgaan van de ooomatootelgke waarheid dat de betrekkiogtn tuaachen de Porte en de Ooeleiyke mogendheden in de eerale plaats met Duitscbland zelden indien ooit vriendschappelijker zgn geweest dan thans Ër kan geen sprake zgn van het vooruemeu om de Porie te dwingen Naar alle waarschijnlijkheid zon integendeel de Porte kunnen rekenen op deu zedelijkeo atenn der ooatelyke mogendheden lege de wesfelgke en meer dan dat zal zij wel niel behoeven indien zg bedreigd werd met gewelddadigheden Alle berichten dus over inbreuk op de rechten van den Sultan ten aanzien van Egypte kan men op dit oogenblik gemat onwaar noemen Daartoe behoort ook dal over bezetting van het Snez Kanaal De Conferentie zal mei groote moeilijkheden te worstelen hebben om de feiten weder goed te maken begaan te Londen eu Ie Parijs waar men niet nationale maar ministerieele staatkunde volgde Geheel onmogelgk schgnt het dal de Eogeltchen en Franachen zouder eenig nadeel toor hunne positie in Egypte uit de verwarring komen Het prestige der westelijke mogendheden zal er voor geruimen tijd hebben geleden Engelsohe en Fransche bedreigingen die lot bedeu in Cairo en Alexandrié alvermogend waren zullen in hel terrolg kalmer worileo opgenomen indien niet hooghartig worden nifgewezen De Sultan slaat nu weder in het Europeesoh Concert als een aouverein wiens alem achting afdwingt en op gehoor kan rekenen en wiens souvereioiteiisrechteu iu Egypte op dezelfde internatiouale bescherming kunnen rekenen als de Engelsche en Frausohe bezittingen die van het moederland verwijderd zijn Ons vertrouwen op eene rreedzame oplossing tan hel vroagjluk is m de eerste plaais hierop gegrond dat prins Bismarck door voor het bijeenkomen der Conferentie te arbeiden thans naluurlijk r ook belang bij beeft dal ze niet met eene mislukking eindigt De feilen der Weaielgke mogenobeden waarvan boven wordt gesproken zijn natuurlgk geweest dat zy de beweging in Egypte veel te gering hebben geschat en toen beproefd hebben b liten Torkge om lot eene oplossing te komen Juist deze poging om de Porte builen de zaak te houden terwijl men toch voor het overige slechts tot op zekere hoogte kon samergaan hebbeu deu Turkschen invloed ontzaglijk verhoogil eu aan de andere mogendheden gelegenheid gegeven om het vraagstuk te brengen op inlernalionaal terrein waarop het wezenlijk behoort althans in het belang van den algemeenen vrede Uit Griekenland komt bet bericht dat konmg George voornemens is afstand te doen ten gunste van zijn 14jarigen zoon den kroonprins Kooatanlgb hertog vau Sparta De koning heeft van bet geeren en vau den klassieken Helleensrhen grond die hg in Juni 1863 als koning betrad zgne bekomst Hg verlangt naar het Noorden terug en beeft zich reeds te Kopeobsgeu een paleis aangeschaft Is er niets aan te doen vraagt de Middtlb Ct om de Nederlandushe Harddraverg en Reoveteeniging wat meer Nederlandich te doen zgn in de manier waarop zg zich uitdrukt I Haar blafl beet De Sport een woord dat in t Hollaudsch niets anders beduidt dan een stuk van een ladder of van eeu stoel Iiitusschen is het een vrg algemeen bekend woord en misschien op weg zeer tegen onzen in tot keuschelsiog van alle lichaamsoefeoiugen burgerrecht te verkrggeo In t programma voor de wedloopen bg den Haag vinden wy echter weder Clinjendaal Residentieen Wassenaar Staket Ismede een CoiuolatuntStal en twee Sleeple ckattt Bg die te Ngmegen was er bovendien nog sprake van een Hurdle race Met dit een en ander warden aangeduid de prijzen in Hellandsoh geld die op Nederlsndscheii bodem verreden zullen worden Ook zgn er or atti te verdienen welke gedeclareerd moeten worden vóór of op September Alles te gebeuren onder toezicht en bestuur vaa vijf waardigheidsbekleeders met plat Hollandsche familienamen die zich Judge Clerk of Ike Courm Clerk oj the uale Starter eu Stakekolder noemen Wat al deze vreemde poespas beteehent ia oea slechts zeer onvolledig bekend Ook ontbreekt liet ons aan tgd en lust om de beteekeois er rtn in de uitgebreide Eugelsohe jj or litiefatunr op te sporen Zooveel gelooven wij er echter wel vau te verstaan dat wg voor elk dezer uitdrukkingen een goed taderlandacb woord in de plaats zouden kannen geten Drenthe heeft teemarkten die hoogstbelangrqk zgn Op die markten werden in 1879 aaugetoerd ruim vijf duizend paarden duizend slieren twee eu dertig duizend koeiea tgf duizend kalteren zeren en der tig duizend schapen vier duiceud bakken en geiten eu ruim twee eu cestig duizend tarkeus Groote jaarmarkten hebben Rolde Norg Koeterden Hoogeveen Zuidlaren Zweeloo en Diever Heinde en verre ook buitenslands zgn die markten bekend Zoo werden in de vorige week op de Noiger voorjaarsmarkt gerenommeerd om de paarden die er te koop worden gebracht in één nur tgds door een paar fransche kooplieden een zestigtal paarden gekocht voor omstreeks vier en twintig duizend gulden Maken de boeren bg den verkoop van eeu paard grooten omslag vraagt de verkooper eerst veel te veel biedt de andere veel Ie weinig onder onophoudelgkeo en gevoelvollen handslag naderen zg toch in een groot half uur elkander om b j een verschil van tien guldeu den rug om te draaien en van den handel gansch en al af te zien De Franacheo deden niet alzoo Bg hen was hel hoevee geld Was de vraag billgk dan werd de koop dadelgk gesloten was zg buitensporig dan lieten zg het pasrd staan en gingen verder dikwerf tot grooten spot van deu Drenth Maar de taalP vraagt men De Frauachman die volstrekt geen lust heeft om te luisteren n iar de biografie tan het paard in quaestie die tan bijacoordje bgv halstergeld betaling van eeu deel aan bet gelag in de heroerg waarop de verkooper vlast niets weten wil hoort alleen naar het gevraagde ogfer De waarde van een gulden kent hg en de boer kent die en zoo kunnen zg hel iu de hoofdzaak spoedig met elkander eens worden Het gaat met onze veekooplieden die ook al een over de grenzen gaan etenzoo Voor een paar jaren ging een Drentsch varkenekooper naar Hongarije deed er zaken en kwam met een 50 hongaarsche varkens terug een in rbum of jenever gedoopte peuneveer en de voetzolen met een harden borstel sohuieren Zoodra de ademhaling is teruggekeerd moei de patient lussohen wollen dekens worden gelegd met een kussen onder het hoofd Daarop moet het geheele lichaam toornamelgk de ledematen en de hartstreek mei rhum of brandewgn tterk en aanhoudendgetereven worden door middel van flanellen lappen of met Je vlakke hand tol de pola duidelijk te toeten en de huid weder warm geworden ia Ia de urenkeling inmiddels weder tot bewustzgn gekomen en nog geen geoeeakundige hulp bg de hand dau geve meii hem in zittende houding eeu goedeteug rhum of brandewgn met water Fockt in dennmd gieten terwf l de drenkeling nog bemuteloot opden rug ligt ia hooget gevaarlijk De paliént worde daarna in bed gelegd en warm toegedekt waarbg men zorge dat bet gelaat onbedekt en de bedgordgnen geopend bigven De verdere behandeling worde aan deu geabithaer overgelaten Bg ichijndooden ten gevolge van ievrienng verhanging verittkking door kolendamp of andere vergiftige gasten sende men loo epoeüg aagelijk om geaeeabindige hulp In afwachting daarvan zorga men in de eerste plaats voor frissche luohl eu Itachte op de zelfde wgze alt bg achijndoode drenkelingen de ademhaling weder aan den gang Ie brengen Breng een tevrorene niel terstond in een warm vertrek maar wrgf zijn lichaam met sneeuw of fgngeetootrn ijs Bij vtrkangenen moet in de eerste plaats de strik of strop worden verwgderd De Maatsohappg looit eeti premie uit aan ieder die op een roor directeuren voldoende wgze bewijst binnen de uilgeslrektbeid van het Koninkrgk dor Nederlanden de Nederlandsche Koloniën of aan boord van een schip onder Nederlandsche vlag een sdhijndooden drenkeling of iemand die ten gevolge van bevriezing verhanging eni in sohgndooden toestand verkeert tot het leven teruggebracht te hebben KEJMMSGEf MMG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter openbare kennis dat ter voldoening aan art 69 der Wet van den 4 Juli 1850 Slaaltilad No 37 afschriften vau de Proceseenverbaal betreffende de benoeming van twee Leden van den Gemeenteraad bedoeld bij de artikelen 52 en 67 dier Wet zgn aangeplakt aan den ingang tan den Korten Groenendaal alsmede dat gelgke afschriften op de Secretarie der Gemeente zijn nedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op lederen werkdag van des morgens tien tot des namiddags een ure Gouda den 22 Juni 1882 Burgemeester en Wethouders voornoemd Van BERGEN IJZENDOOBN De Secretaris BBOliWER JKARKTBEBICHTBN Gouda 22 Juni 1882 Tengevolge der aanhoudende regen der vorige week was de stemming toor Tarwe taster en hielden ook heden de terkoopers zich nreer geretireerd Puike Zeeuwscbe Tarwe is niet meer beneden de ƒ 12 Ie koop doch wordt naar klenr en gewicht zelfs ƒ 12 60 a 12 76 betaald Poldertarwe ƒ 10 60 k f 11 Roode als voren weinig getoond Rogge iets flauwer werd met 7 a ƒ 7 60 betaald Gerst waarvan de toorraad zeer vermindert ƒ 5 50 a ƒ 6 en ƒ 6 60 a ƒ 7 Zomer en winterbnter iels williger ƒ 4 75 a ƒ 5 20 Hennepzaad wordt meest op lü gehouden De veemarkt mei gewone aanvoer de handel in alle soorten vlug varkens geschikt voor Londen van 21 a 24 ct per half küogr magere varkens en bigsen vlug feiggtu van ƒ 1 80 a ƒ 2 per week vitte schapen vlug lammeren van ƒ 8 a ƒ 18 per stuk Kaas aangevoerd 133 partgeo handel vlug Ie Hei gelukte der politie in boveavermeld tgdiverloop verscheidene marodeart wier verblgfplaats door de bevolking was aangegeven op Ie vatten o a een aohtul personen die schuldig waren aan den onlangs in de kampoe ng Lohong gepleegdeu roof hiene naar de Kroeng Bajabaai waarheen de marodenrs gewooik squ hun buit in veiligheid te brengen uitgeaonden politiepatrouille slaagde er slechts ten deele in haar doel te bereiken om namelgk daar zoo mogelgk kwaadwilligen te vatten en geroofde goederen te achterhalen Blijkbaar was men in de kampong van de komst der politie onderriohi daar slechts tier als volgelingen tan Toekoe Hasan aangewezen Atjehera gearresteerd en eeuige talen buskruit en eenige ukken patronen bemachtigd konden worden Van de onderhoorigheden kwamen geen berichten in welke termelding terdienen Zaterdag jl had in de Spuistraat te Amsterdam een jacht over de daken plaats i die heel wal personen gedurende eeuigen tijd in spanning hield Een 19jarige jongen zegt het G P N die ondanks tgn jeugdigen leeftgd de gevangenis en het leven daar binnen van nabg heeft leeren kennen kwam ten huise zgner moeder in het bezit van een horloge eu ketting De antecedenten van den jongen in aanmerking genomen begreep zijn moeder al spoedig dat die voorwerpen op oneerlijke wijze waren verkregen waarom zij hem daarorer onderhield hetgeen ongenoegen reroorzaakte en wel zóó erg dat de politie in aantocht was Haar ziende naderen vloog de jongen naar bivea het dakvenster uit waarna eene jacht over de daken begon tusscheu hem en eenige agenten Een inspecteur van politie juist in de nabijheid stelde een onderzoek in op den Voorburgwal ten huize der familie alwaar men meeude den persoon op het dak te zullen aantreffen Hierin werd men teleurgesteld daar de klimmer inmiddels eenige daken verder was eu toen een huis was binuengsgaan waar hij in een slaapvertrek een ware verwoesting aanrichtte Niet tevreden met hetgeen hij reeds had gedaan trok hg een jas aan van den heer des huizes en kwam in de keuken terecht alwaar hg der vrteselgk onthutste dienstbode toeriep hem ie verbergen Op het hooren van het tumult naderde mevrouw die gelukkig spoedig van den nit t t lucht gevallen gast werd bevrijd door de hulp der politie die voor een wel is waar minder hoog doch veiliger verblijf voor den jonkman zorgde Schilderyen in olievori koopeo is een dure liefhebberij die maar weinigen lich kunnen veroorloven hoewel er zootelen zgn wie bet alles behalte aan smaak eu liefde toor de beeldende kuust ontbreekt Om uu hen die gaarne de wanden huuner woningen tersieren maar door geen oleograpbieën betredigd worden die zgn ze ilan goed gehalte toch ook betrekkelijk veel geld kosten is een schrander en ondernemead man te Berlgo op het denkbeeld gekomen schilderijen vau goede meesters tegen 6 a 7 pCt vau de waarde te veihureu Hoe vreemd dit plan toen het pas geopperd werd den kunstenaars ook voorkwam zg hebben er 2ioh van lieverlede niet alleen meê rereeaigd maar zgn er nu zelfs mei ingenomen De overweging toch dat zij langs dezen weg van hunne stukken 4ie zoolang lij ongekocht blyven dood kapitaal zijn rente kunnen trekken en dat kunstliefde en ook kooplust door de uienwe onderneming in rnimeren kring eer zullen worden aangbwakkerd dan verminderen hebben de kuustenaara voor het plan gewonnen eu den ondernemer hunne medewerking verzekerd Aan Het abt van hun rapport over de NutsSpaarbanken en de Rijks Postspaarbank dat in de Algemeeoe Vergadering der Maatsohappg tot Nut m t Algemeen zal behandeld worden zeggen de heereu mr H Goeman Borgesius mr H Jacobi mr W C Mees mr Aug Philips en mr C Pgnaoker Hordgk vormende de Commissie ad hoc De ondergeteekenden denken er niet aan de diensten te verkleinen die de departementale spaarbanken aan het Nederlandsche volk bewezen hebben en nog bewgzen als de Maatschappij tot Ntt van t Jij fmeen aanspraak heeft op den eernaam dien zij draagt dan is zulks waarlgk niet in de laatste plaats te danken aan het netwerk van spaarbanken dat haar departementen hebben uitgespreid over het land Zij willen voor niemand onderdoen in erkenteIgke waardetring van de belanglooze toewgding waarmede zoovele tgd en moeite veil hebben om een waarachtig volksbelang te behartigen Maar juist de ongeveinsde huldiging van de verdiensten dier velen geeft den ondergeteekenden de vrijmoedigheid hun in de eerste plaats e vraag op t hart te binden of de tijd niet gekomen is bun taak ten deze als geëindigd te beschouwen en voortaan met of in de gouden medaille der Maatscbappg met Tcrmeldiaj 4 aro rvan den naam benrvena de plaata waar ec hel jaarwairin de redding heeft pUats gegrepen öf ia een geldsom ten bedrage van ƒ 31 60 of ie de zilveren medaille mét vermcUwjl ala boten en 27 aan geld of eindelijk in hel kiatje met instrumenten tot gebrnik bg de behandeling tau achijndoödiil Wanneer onderscheiden peraonen tot het hersiel van deu scbijudoode hebben bggedragen zal de bovengenoemde premie ter waarde au ƒ SI 60 naar goedvinden tan Directeuren onder hen naar billijkheid verdeeld worden Om op de uitgeloofde premie aanspraak te kunnen maken moet binnen een jaar na het voorval a n het gebouw i tT Maatscbappg op het Bokin te Aiosterdam worden ingezonden een zoo veel inog lijk nauwkeurige en door den redder onderieekende beschrijving van het getal van de verschijnselen bij den schijndood waargenomen vau de behandeling en van den ailoop een achrifielgke verklaring of bevestiging van Maar hoe hebt gg de hongaarsche boeren toegesproken werd hem hier gfvraégd Ik sprak niet was het antwoord maar ilt knorde en de boeren brachten mij dadelqk naar hetvarkenahtuJR Zutfh Ct De MaaUekappij tot reddiug va dreukelm en geeh openbaarheid van de volgende voorachriften wier mededeeling zeker verre van overbodig kan geacht worden Een ieder is zedelgk verplicht en heeft de tnjheid ook zouder loeetemraiug der Politie at te wachten aan een drenkeling die in tckijndoode toeetand uit het water gehaald ia de eersie hnip Ie lerleenen ten einde hem uit den toestand van eekyndood tot het leven terug te brengen Natuurlijk moet terttoud geneetkumlige hulp worden ingeroepen Iti afwachting daartan ga men naar de tuigende toorschriften te werk De drenkeling zoo spoedig doch tevens zoo voorzichtig mogilgk uil het water gehaald mag folstrekt niet geschud gerold of met het hoofd omlaag ae 1 1 o l M 1 honden worden Men vervoere hem tuorzichtig i een acnrillelglie verltlarïng of bevestiging van bv op een ladder naar een luchtig veriiek in de twee ie goeder naam staande peraonen die bij het meest nabg zgnde woning of herberg Zoo er geen getul van het begin af zijn tegenwoordig geweest en huis in de buurt en het weder niet al te guur is bg het trekken van de premie geeii belang hebben geschiede de behandeling bij voorkeur in de open lueht j op l ro pTe ir iui ftrvrSr Bultenlandscli Overzicht eu slijm Trek dan de tong naar voren en kittel Het Engelsche Lagerhuis komt net de behandede keel met een peuneveer om zoo mogelijk braking Hng van de nieuwe dwangwet voor Ierland nogop te wekken Volgt deze niel spoedig en is er I slechts zeer langzaam vooruit Tal van amendegeen of slechia zeer zwakke ademhaling te hespen i meuten worden gesteld op elke bepaling door deren dan moet de tong tiisschen de tanden geklemd wor I Regeering voorgedragen om de orde in Ierland te den gehouden door de kaken legen elkander te drukken herstelleu Het artikel waarbg de Onderkoning wordt met behulp van een ala das opgevouwen doek die om gemachtigd om de meetinga te verbieden die voorde kin gealagen en boven het hoofd vastgemaakt wordt de rust van het eiland gevaarlgk kunnen zgn heeftIa du geschied dan moet dadelijk aaugevangcn j niet minder dan vier ziltingen in oealag genomen worden met bet hemTïlmn ViN de aDemhaIing Eventoo ia de bepaling welke aan de politie de op de volgende wgze macht geeft om ieder die tioh dea nachts op straat Leg den drenkeling plat op deu rug op den grond bevindt te arresteeren eent na langdurig verzetof op een harde matras met eeu vast kussen of goedgekeurd Men moet overigens erkennen dat opgerold kte flingatuk onder de schouders eene bepaling van dezen aard lu de toepassing tot Plaats u aohier hel hoofd vau deu lijder vat zijn groot misbruik aanleiding kan geven zij lal meestalbeide armen vlak boven de elleboogeo en trek ze slechts volkcunen onschuldige per oneii treffeu diemet een gelijkmatige en zachte beweging zo ver zich Wal laat hebben opgehouden en voor de s menmogelgk naar boven Houd de armen twee secon zweerders van beroep geen ernstige hinderpaal sgu den lang in dien stand breng ze dan weder op de de meeste aanslagen welke tot duaver lu Ierlandzelfde wgze langs het lijf terug en houd ze twee gepleegd worden gesohirden bij dag en toch wetenseconden lang stevig tegeu de zgden gedrukt de boosdueuers zieh aan alle straf ie nuttrekkeu Herhaal deze beide bewegingen telkens in de irant de schrik voor weerwraak is zóó groot dat zelfde volgonie en met de zelfde tusschenpoten zoo i zelfs de welgetiodeu onder de bevolking zich wel lang tot de patient zelf wéér begint te ademhalen wachten de schuldigen aan e geven De toestand Verlies den moed niel al duurt het ook langer ia Ierland ei oht iniuaaehea buitengewone maatredan een uur alvorens gg een snik of zueht als eerste i ücleu en van daar het voorstellen van bepalingen teeken vau terugkeerend leven outwaart maar et als de bovengeuoemde welke anders van een liberaal de ademhalingsbewegingen mei geduld m tmlkardiy VMrusl t dat va den heer Gladstone niet zonden toon en laat inmiddels uw helper van lijd tot tijd I uilgaan Eergiateren heeft het Huis besloten San het een flesohje raet geest van hertahooro even onder den j ontwerp op de achterstallige pacht den voorrang neus houden en de neus eu keelholte prikkelen met i boven alle andere aanhangige ontwerpen behalte een in rbum of jencter gedoopte peuneveer en de I de dw n de dwangwet Ie geven Nu de Pruisische Minister van Fiusucien Bitter zijn omslag heeft ingediend geven de kranten haar verwondering Ie kennen dat dit niet reeds vroeger heeft plaats gehad Sitter kon het al sinds lang met Bitmarck niel vinden evenhiiu als vroeger Camphauaén eu Hobrecht meermalen hadden onuangename woordenwisselingen plaata eu Bitter begreep geruimen tgd geleden reeds dal h iilechtagedold werd to h l ef hg totdat hij dezer dagen door een tweede hand van Bismarck een brief ontving die het bigven onmogelgk maakte Scholz is bestemd Bitter op te volgen en men vraagt of hg t beier met den Rijkskanselier zal kunuen vinden Ook liep te Berign het gerucht vau het verzoek om ontslag vau Pullkamer dit wordt echter bepaald legengesprokeu De Fortschrillspartij hield te Bremen een algemeene tergadering waar Richter voor 3000 personen een redeiooring hield 80 afgevaardigden waren verschenen de genomen besintlen betreffen boofdsakelgk het goedkeuren van de houding door de partg lot heden aangenomen en bet orgau seeren van den strijd bg de aanstaande Pruisische verkiezingen Te Dreadeu werd de algemeene vergadering van de liberalen gehouden waar Karl Braum Mommaen en Rickert het woord voerden voor 2000 mensohen ook hier hadden de bealuiten voornamelgk betrekking op den aanstaanden kieaatrgd Omtrent de Coufereutie over het Egyptiache traagaiuk wordt uit Berign aan de Köln Zeitung een bericht gezonden dat oua toeachijnl deu atand der zaak volkomen juiat terug Ie geven Men doel verkeerd zegt de correspondent met aan te nemen dal het eene krenking voor de Porie is nu zg aan de Conferentie niet deelneemt Integendeel geschiedt dit op den uildrukkelykeo wensch van den Sulian Hg heeft het verlangen Ie kennen gegeven dat de mogendheden voorloopig van deelneming der Porte aan de beraadslagingen afzagen eu de bgeenkorasi der Conferentie zander onmiddellgke medewerking der Porte ia dna eene conceasie der ihogeudhsdeii aan Turkije Om premie bestaai i r 1 j concessie der Ihogeudhedeii aan Turkije On premie Iwst at te keuze van den redder den staat van zaken iu Konslanlinopel goed te heoor