Goudsche Courant, zondag 25 juni 1882

JN 2783 188S ZoDdag 25 jQDt L UNION OPGERICHT IN 1829 DCTHtigd t PARIJS In haar Motel 15 nu d la BtaqM KAATSCHAPPBLIJK KAPITAAL ËN OEPLAATSTB FONOSBN ZESTIG MILLIOEN FRANCS Verzekeringen bij overlijden op het geheels leven Gmnengde ven tenngen en op een bepaalden liag Lijfrenten üittetvertêkeringên ÖOÖ O aandeel in de winsten der Maatschappij ZICB T £ T£RTOEGEN VOOR AÜTlijCETiNGEH BIJ DE lOOFO iGENTES Amsterdam de Heeren O P N Blom J L Elders Hoofdagenten Warmoeastraat 141 Alkmaar den Heer Pibres Damave op de Mient Arnhem den Heer S T J EoES Advocaat Procureur Velperplein 25 Breda den Heer A P L Nelissen AdvocaatProcu reuf Havermarkt W C 300 Dordrecht den Heer J J F H Gkei en Gravenstraat B 181 GOUDA den Heer W C WEENINK Bleekersingel B 199 Groningen den Heer I J Brugmans Groote Markt 12 Haarlem den Heer G C C Reeser Jr Groote Houtstraat 5 s Gravenhage den Heer J J van Ookdt Kassier Nienwstraat 13 s Hertogenboscb den Heer Alphons vam Bijokbvorsel Advocaat Pjocurenr Leeuwarden den Heer C A Bomer Advocaat Ptocureur Buiterskwartier 95 N megen den Heer Van Wageningbn Molenstraat 20 Roermond den Heer Schattenbeeg op de Coul Rotterdam de Heeren W T de Boer Ver Voorn 38 Delftsche vaart en J J de Longb Wijnstraat 101 Tilburg den Heer C Arbnds Noordhoek M 484 Utrecht den Heer A H E Gadiot Advocaat Procureur Parkstraat 4 Zwolle den Heer C L Lietzb GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ZALF VAN HET ROODE KRUIS MET TEER TOT BASIS stellige genezing In weinige dagen van alle soorten na wonden Drandwonden kwaadsappige zweeren spleten Tan den tepel hulden kankeractitlge aandoeninau os Men wachte zlcli voor namaak duku IK Aua QOiin apotuk Te s Hage iSnabihe Apoth Snelptrsdmk van A Brinkman te Gouda 2 n lileit vim ƒ 30 a ƒ 33 2de ualiteit ƒ 26 89 NoordholUndiOhe ƒ 25 a ƒ 27 50 Ooeboler ƒ 1 30 a ƒ 1 40 Weiboter ƒ 1 10 a ƒ 1 20 Kaa soteeriiiK van de Ver v Kauhandelaren aangevoerd 133 partvjen Ie kwal ƒ 27 60 a ƒ 32 2e kwal ƒ 2B a ƒ 27 Handel willis BurKerlJike Stand eKBORE n Jnm Maria ouders J de Jong en M van d D Bferfï Nlcolaaa ouders 1 Greveldinjier en A I enter OVERLEDEN ai Juni H C n der Sleet 5 m i M P Theuaaen 9 tn A van Kogen 12 GEHUMD 21 Juni W H y en M Mnllenburg J E H Brink en C Huivei ir ADVERTEMTIEN PEO YMMSIUM te GOUDA Op DINSDAG 11 JULI e k zal het TOELATINOS EXAMEN gehouden worden des middags te 12 nre in het lokaal des Pro GTMNASIDMS Ouders ol Voogden die hunne kinderen of pnpillen aan het examen willen onderwerpen worden uitgenoodigd daarvan vóór 1 Juli aangifte te doen by den ondergeteekende Namens Curatoren Dr D TERPSTRA Rectos Zaal RU STMI Sociëteit Ons Genoegen DONDERDAG 22 JUNI 1882 VAN HET Tyroler National Conaerlsanger Gesellschaft bestaande nit 8 Personen 4 Dames en 4 Heeren Entree voor Niet Leden 75 Cl Heeren Leden en hunne Dames 50 Ct Aanvang 8 uur Programma s aan htt Lokaal verkrygbaar GOUDSCHE Plice er Inrichting Achter de Vischmarkt I 132 levert duurzaam net en goedkoop werk Eztrafijne gesteendrukte EOUWEAAETEN nieuw model zgn te bezichtigen en te bekomen bjj A BRINKMAN Boekhandelaar Lange Tiendeweg Aan allen wier oogen door ingespannen zien of lezen beginnen te steken of waaruit bjj harden of kouden wind vocht ontloopt wordt met vertrouwen aanbevolen Dr Chantomelanus OOaE3Sr W TERj Na een korte proefneming zal men de uitmnnteude werking kunnen waarnemen Prgs per flacon met gebruiksaanw zing 60 Ct Verkrygbaar in de onderstaande depots Wed BosniUI Gouda Wed X Sanders Leiden A Prins ZevenhBizen VV Lii helm VuorbBrg Wed G Wilhdmu Woerd A Bos Berkel SE AUSTEEBAUSGHE De ondergeteekende bericht aan het geëerde publiek dat ik mijne ZAAK in KOFFIE THEE EEUIDENIEES EN GEUTTERSWAEE Sr alle soorten van BISCUIT en Pudding Poeder BOTER KAAS SPEK enz enz GEOPEND heeft Hopende door een Nette en civile bediening UEds gunst waardig te zgn Met Achting C Ed Dw Dienaar F KUIJPERS Blauwstraat N 2 GOUDA Extra i Kontie fijne MiwgTenterkendr TAFEL LIKEÏÏEEN EN Maagbitter Boonekatnp Èekroond op 9 verschillende tentoonstellingen Specialiteiten vau de firma WAUTERS DE BUSSCHEB Meelden Fabriek voor Nederland en Exportatie tj Rosendaal Nd Bt B SCHÖÖNBEÏT j Vertegenwoordiger voor Gouda en Omstreken C M VAN DEE MEE Spieringstraat F 47 Gouiia Verkrijjïbanr e Gouda W N RAAIJMAAKER8 Banketbakker Ooslhaven ii C GELUK Winkelier Blaau straat Alphen i DE BLANKEN Slijter m Wijn en Likeur V Een GBOOTE PARTIJ AFBRAAK TE KOOP bestaande in Extra mooie BALKEN PLANKEN RIBBEN KOZIJNS RAMEN enz alsmede OUDE USOELSTEBN en DAKPANNEN Te zien en te bevragen in de Crabethstraat alhier STOTTEfiAAfiS vinden ZEKERS GENEZING bii BMIL DENHARDT Senior te Burgateinfurt Westf Nauwkeurig adres Honorariutn na GeneHng Pros pectus gratis Genezen 1374 Het doeltreffende der methode is erkend door vetleening van de Koninklijke Pruisische Kroonorde Openbare BewaarscholezL I Op MAANDAG 26 JUNI 1882 des namiddags van 2 tot 4 uar zal in de U Kostelooze School Jemzalemstraat INSCHRIJVING gehouden worden van de Leerlingen welker plaatsing op de Openbare Bewaarscholen met 3 JULI 1882 verlangd wordt Men legge het bewga over dat het kind den driejarigen leeftyd heeft bereikt alsmede eene verklaring van een Genees of Heelkundige dat de Koepokinenting heeft plaats gehad of dat het de natuuriyke kinderziekte heeft gehad Kinderen van bedeelde ouders of van onvermogenden betalen geen schoolgeld Namens de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwas De Secretaris NOOTHOVEN van GOOR Gouda 20 Juni 1882 Door den Bo khandelaaV A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen DE BOUESCHE 0LA2EN of de beschrjjving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderiyk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetli DOOR CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Cents i HH r begint een nieuw S S W Kwartaal van deGOUDSCHE COURANT 2ijdie zich abonneeren ontvangende verschijnende Nommers tot dien datum GRATIS ÖINNENLAND QOUDA 24 Juni 18t 2 VEIfOAUEBING van den GEMEENïEKAAD DiusdaK den 27 Juni 1882 des namiddaga teii 1 ure ten einde te betiaiidelen De rekeuiiig der dieSstd Schutterij o er 1381 Het voorstel tot wgziging der uemeeoie oegrooliuu dienst 1882 iii verband met de uilvoering van ei nige werken aan net gebouw der Byks Hoogere Burgerschool Hel uilres van Mej J U huy houdende betwaar legen het haar verleend eervol ontslag als onderwijzeres aan de Tussohenschoul Een adres van i Usselstgn A Dorllaad en anderen betrekkelijk eene verlaging vau bruggen b j de Blauwstraat De coiioessie aauvraag van de IJsel sloomtramwegmaatsobappy voor eenenstoomiramweg tnstcbenGouda Oudewater Monlfoort en Utrecht Als een bewijs dat vau den stoomtram Ooada Bodegraven reeds dadelyk een dnik gebruik is gemaakt deeleii wg mede dat in é6u maand nl van 18 Mei tot en met 17 Joai per stoomtron igs vervoerd 10 377 personen Donderdag avond had in de zaal Kunstmin de aaugckondigde uitvoering plaats an het Tyroler NatioualOoiizerlsanger Ge ellscbaft in tegenwoordigheid van een niet Inirgk publiek Wellicht bad de groote warmte vélen afgeschrikt den avotid in een zaal door Ie brengen De verschillende iirs van het programma werden ferdienstelyk lev gehoore gebracht eu herhaaldelijk toonden de aMMrezigeu hun bgial De laugers en zangeressen verdienen ten volle een woord van lof en oute voorspelling in een vorig nr is geheel uitgekomen dat het een geuotvolle avond zon zgn Donderdagavond e k heeft naar wlij vernemen een tweede uitvoering plaats die naar w g hopen beter beiet nd zgn Ia het geen zeldzaamheid dat de redactie eener courant boeken of brochures Ier beoordeeling of aankondiging ontvangt minder dikwgis komt het voor dat zy parfumerien op haar schrijftafel ziet arriveefeu Toch verkeeren w thans in dit geval en voldoen bg deze aan de uiinoodiging om de aandacht te vesligeu op hel Eau de Gouda dat van tijd tot tijd werd en ook heden iu oua blad wordt geannonceerd Wij voor ons moeten verklaren met genoemd teukwatertje met genoegea kennis te hebben gemaakt eu rocegeu het zelfs de voorkeur te moeten geven boven het eau d Anvera en het Dtiizeiid bloemengeur die toch ook een goeden naam hebben bg de liefhebbers Zg die van parfumerieën houden zullen voorzeker niet nalaten eens spoedig kennis te maken met dit nieuwe reukwater verkrggboar bij den beer L P Welter Westhaven alhier Zieken en Wedawenfonds Provldentia te Gonda STAAT van Ontvang en Uitgaaf over het 2e kwartaal ëe boekjaar 0 fïV ANGSTEN Contributie der leden 627 i4Heglementen voor nieuwe leden 1 70 Van 1 lid ingevolge Art 5 0 78 Totaal Ontvang ƒ 629 92 uitgavIn Aan 36 zieken 367 40 Aau 28 kraamvrouwen 140 Aan de Wed van J Bcge 50 2 Ct p lid p eek voor t gibouw 98 64 Toelage Secr Boekh en Bo loan 4U 32 Bestuur Art 36 12 50 II Penningmeester 12 SS SabDld vau bedankte leden 2 94 Voor t ontdekken eeiier zitlte 1 I Totaafj Uitgaaf 734 13 i KECAPITüiATIE Totale Uitgaaf 734 13 Ontvang 829 92 N adeelig saldo ƒ 104 21 Het ledental bedroeg met het sluiten van het vorige kwartaal 379 en is dit kwartaal verminderd me 26 waarvan bedankten 12 geroirerd 5 de stad verlaten ft overleden 2 waarvan 1 Mgehuwd en 2 opgeroepen voor de Nationale Militie en vermeerderd met 17 toodnt dit kwartaal sluit met 370 leden waarvan 322 gehuwden en 48 ongebowdeu Namens het Bestujir van Provldentia Oooda Juni tl J Th Imuolz Sccr Boe h De eiameua ter verkrggiïg van de acte als hoofdonderwijzer hebben jl Maandag te s Hage een atuvang genomen Den 19en 20eD en 21 dezer werden geëxmineerd 12 heeren 6 trokken zich terug 2 werden afgewezen lerwgl o a werd teegelatea de heer J H Verkerk uit Haastrecht Naar de haagsohe oon sp6odeift der oade SoU Ci mededeelt zou de keer Pgnacker Hordgk in het begin van het nieuwe zittingjaar ene wetsvoordracht indienen tot herziening van bet kiesrecht waarbij bet kieierskorps zeer zou wordea uitgebreid By het comité voor de IJszee vaarf is een telegram nit Vardoe ontvangen meldeude dat de Ifillem Barenii dien ochtend van daar is vertrokken Door het bestuor vau de ofdeeling Leiden en Omstreken der Nederlaudsohe Maatschappij voor tuinbouw en plantenkunde is aau den gemeenteraad verzocht het stichten eener plantenbeurs in die gemeente Een beleefd verzoek aan alle onderwijzers io Nederland is de titel van een gssohrift dezer dogen bij deu beer Begers te Utrecht iu het licht gegeven Het is een militieii die daarin het woord tot heu richt althans hg noemt zich zoo en zgn woord verdient gehoord te worden Hij dringt er op aan dat men wat meer sympotbie wal meer humaniteit zal betooneii jegens hen die het vaderland in den beacheiden rang van soldaat dienen Soldaten worden maar al te zeer beschouwd als genteen volk wat de overgroote meerderheid niet is De militien meent dat dit oordeel zou gewytigd worden wanneer er algemeene dienstplicht bestond Daar het oog zeer lang kan duren eer de algemeene dienstplicht in Nederland wordt iu gevoerd hopen wjj dat men daarop niet wachten zal om den soldaat beter en eervoller bejegeiriug te doen ondervinden Men sohrgft aan de JV R Ct Zoowel in burger als in militaire kringen heeft de in de Staatuourmt vnn den lOen dezer geplaatsle benoeming tot ridder Se klasse van de Militaire Willemsorde rail den kolonel Tschereiniasinow koramandant van het 2e Russische regiment grenadiers van Bostow bevreemding verwekt nog verhoogd door de kluarblgkelijk aiigesielde bekendmaking in het officieele blad daar de benoeming reeds den 2 Ooi 1881 door Z M den Koning is geschied Art 1 der Wet van den 30 April 1815 Staatiblad no 5 zegt belrekkelgk de Mil Willemsorde Er wordt ingesteld eene orde strekkende tot belooning van uitstekende daden van moed beleid en trouw enz en aangezien bij art 12 van het reglement van die Orde bepaald is dat hg die eene daad an uitstekende dapperheid bednjft de 4e klasse bekomt doch de 3e klasse eukel veileeud wordt aan hem die bij die uitatekeude dapperheid bovendien nog bijzonder beleid zal hebben gevoegd zoo heeft geheel het korps ridders het recht om te vernemen welke heldendaad met bgzonder beleid dan toch wel door den kolonel Tscheremissinow is verricht Art 15 van genoemd reglement werd echter in elk geval geschonden omdat daarin bepaald is dat men eerst tot de 4e kl moet benoemd worden alvorens de 3e kl te kunnen bekomen Of bovendien de bij art 21 voorgeschreven eed door hem kolonel ia afgelegd i niet waarschgolijk en raeu meent vrijmoedig te mogen onderstellen dat benoemingen aldus geschied uiet strekken om io den geest van art 44 alles te doen wat tot roem eu uut der Militaire Willemsorde kan verstrekken Hoe het somtijds met de orde van den Nederlandscben Leeuw toegaat daarvan verzekert een ooggetuige het volgende Bij een bezoek aan de kert van de Heilige Maagd van Loretle zag bg hit Lieve Vrouwenbeeld met tal van ridderorden omr hangen waaronder zich ook het Grootkruis van den Nederlaiidscben Leeuw en de daarbij behoorende gouden ter roet bet devies tr iis Nobditat prgkte Toen hg daarover zijne verbazing te kenueu gaf aan een kerkdienaar deelde men hem mede dat al die ridderorden aan de Heilige Maagd van Lorette vermaakt waren iloor uu wgleu deu nuntius mgr Veccbiotti En hiertegen viel niets te do n Wat echter bespottelgker is om te zien of een Lieve Vronwebeeld versierd met het Grootkruis der orde van den Nederlandschen Leeuw of een Russisch kolonel die niets deed als de begrafenis vau prins Frederik bg te wonen omhangen met dë 8de klasse ler Militaire Willemsöflte nt iad t t iüki taaaij t bceUnen mj Uit Ouderkerk t d IJtel meldt men dd 16 Juni aan de Kerkel Courant Bij gelegenheid eener plechtige iiitegeniDg werden de diakenen verbigd door een milde gift vao vijftig gulden voor de armen ook de kerk werd uiet vergelen door de kerkvoogden eene som van vqftig gulden ontvingen als een bewijs van belangstelling io de openbare eeredienst Dank zg den gevers Moge hun voorbeeld hier en eldeie navolging vinden Een treurigen indruk maken de berichten omtrent deu terkoop van den inboedel io het zoogenaamde Nederlandsche paleis onder de Linden te Berlgn dat eenmaal Prins Frederiks eigendom thans door aankoop iu t bezit van den Pmisiseben Staat gekomen is 8000 Markeo bracht den eetsten dag de verkoop van bet meubilair op naar onze correspondent Woensdag seinde mogelijk zal de uitslag der andere dagen beter zijn maar er ziju toch reeds tal van kostbaarheden ouder den hamer geweest daaronder vooral oude meubelen en souistergen die nog uil de vorige eeuw dagteekenen eo voor een verzamelaar van oud en celdzaamheden een ware schat mogen heeteu Vooral naar de snuisterijen was weinig vraag de Duitsche opkoopers blijken al even praktisch als de Nederlandsche bij inkoopeo vragen ig alleen wat het voorwerp op zich zelf waard is niet a iu welke doorluchtige persoonlijkheid het eenmaal toebehoorde die laatste bijzonderheid wordt eerst als genicht in de schaal geworpen wanneer t op wederverkoop aankomt en moet dan dikwgis eveu zwaar wegen als t voorwerp zelf Met een paar groole porseleinen inktkokers waarouder een die fijn beschilderd was werd de verkoop geopenrl de kunsthandelaar Bolzanie werd eigenaar van de beide voor 1 50 Mark zegge 90 cents Toen volgden eenige iu bout gesneden vergulde figuren o a de Nederlandsche leeuw in verschillende grootten Een