Goudsche Courant, zondag 25 juni 1882

S S l ntvangf Betaalkaiitoor L Droog leever Fortuijii Rotterdam Stand der Depositorente Opvraagbaar na één maand 3 twee maanden 4 7 drie 4V zes 4 twaalf S De rente wordt bij vooruitbetaling voldaan De stortingen kunnen ook plaats hebben door tusscheakomst van den heer Ma J FOB TUIJN DROÓGLEEVEB Advocaat te Gouda 11 prikje ven de hand de opkoopers schenen uit luilcnd op Ie meubelen te aten Een rookstel door twee gratiën gedragen bracht 60 cent een kleine drukpers 3 gulden op Ëen teer schoone mandoline de hemel mag weten Toor welke ne ooren lij eenmaal werd getokkeld kwam op 14 Mark en too ging bet loort Iels beter klonken de prezen als de kuntthandelaara toetastteu Ë6n rijk verguld rookstel o a kwam tot 102 Mark een pendule ran marmer enbrons tot 113 Mark Toch waren ook dit nogslechts Bpolpr j en het ware bieden begon eersttoen de meubelen aan de beurt kwamen die alleTan hecht rn sterk maaksel den tand des tydshebben weerstaan en thans de getuigen syn ran Troegere solidileit en knustvaardighcid Toch bewqst de geheele opbrengst au den eersten dag der rerkoopiug dat men ook danrbg elkaar niet al te I fel de schatten heeft betwist Thans gaan al die voorwerpen waaraan voor den prius zeker heel wat herinneringen vrrbondeu waren de wijde ereld in wie weet waar zg ten slotte nog eenmaal opduikenen dienst doen misschien wel op t een of andertooneel in een Duilscfi provinciestadje Sic transitgloria mundi I Bott Nimwthlad BIgkecs berichten uit Zuid Afrika tot 30 Mei door het Bbl ontvangen was in den OranjeVrg staat de spoorweg quaestie uitgesteld er bestond groot meeniogsverschil over de aan te leggen Ignen en de wgte van aanleg Het oomilé te Kaapstad tot iniameling van geiden voor mevr de weduwe Burgers had reeds 31 0 pond bgeen In den Transvaalschen volksraad werd het door Hollandsche vrienden voor haar gevraagd jaargeld geweigerd loowel op politieke gronden als omdat er geen pensioenwet bestond en dr Burgers niet in Transvaal was overleden Voor eenigen tgd werd medegedeeld dat lioh in Engeland een vereeniging heeft gevormd met het doel om een drijvende ngverheidstentoonstelliug in te richten Dit plan is uitgevoerd een stoomschip van 3000 tonneu de Ficervy is dezer dagen te Londen uitgerust en is bestemd om de voornaamste voortbrengselen der Engelsohe nijverheid op te nemen Het schip zal de reis om de wereld doen en de rerschiüende havens der Eugelsche bezittingen aandoen Het doel dezer onderneming is om onder de oogeii van vreemde kooplieden de voornaamste voortbrengselen der fabrieken van Lauden Birmingham Mancester Sheffield en andere middelpunten der Britsche ngverheid te brengen zoodoende de moeits Ie bespareu eeue reis naar Engeland te doen De Viceroy waarvan de hutten eu zelfs het dek tullen veranderd warden in tentoonstellingszalen gaat het eerst naar Gibraltar vervolgens over de Middelandsche zee door het kanaal vau Sue zal Ceylon ludié Australië de Fidji eilanden Tasmanië de Kaap en Madera bezoeken om vervolgens naar Engeland terug te kerren Men mmM dat deze tentoonstelling geen minderen opgang tal maken dan eene internationale tentoonaielling Omtrent het verbigf van de Koninklgke familie te Wildnngen ontleent de St Ct aan eeu particulier sohryven van daar het volgende De Koning de Koningin en het kleine Prinsesje maken het zeer goed H 11 MM tien er opgeruimd nit vooral na de aankomst van het Prinsesje uit Arolsen De Koning neemt den kuur zeer geregeld en streng waar en deze sohgut dan ook gunstig op zgn gestel te werken s Morgens Ie 7 precies rijdt Z M vergeield van zgn adjudant naar de Hetenen Quelle die ongeveer j ur rgdens van het BadeLogir haus het verbigf van HH MM verwijderd is om nit die bron hel voorgeschreven quantum water te drinken In dien tgd maakt de Koningin bg mooi weer een morgenwandeling met een hofdame door de tuinen of het park van het Bade Logirbuas of in de bossohen op een der naAstbggelegeu bergen Als Z M van de Helenen Quelle terugkomt wordt het eerste ontbgl genuttigd Tegen 11 uur gaan de Koning en de Koningin meestal te tamen naar de GeorgeVictor Quelle die aan het einde van het park van hel Bade Lax rhaus gelegeu is en drinkt de Koning ook uit die bron een glas water waarop UH MM in Hinken stap de publieke waodelbaan gernimen tgd heen eu weder loopen om daarna naar hun verbigf het Bade Logirhaus te wandelen en te 12 uur een lunch te gebruiken Bij goed weer wandelen UH MM daarna Ie samen door het Park ook wel vergezeld vnii de kleine Prinses die dan aan de handjes tussohen Papa en Mama inloopt of de Koningin gaat alleen vernezeld van een hofdame mei de kleine in een wagentje een wandeling maken HH MM dineeren te 6 uur nadat de Koning Dog een imar de Heleuen Quelle is grredeu Bij mooi weer rgden HH MM na het diner uit of naken een wandeling en Ie 9 uur s avonds is alles I zoowel bij HH MM als by de andere badgasten gesloten ilie dan ook reeds te Vs 10 te bed liggen HH MM tijn beiden zeer eenvoudig gekleed Z M in eeu donkergrgs pak met een witten siroohoed op en de Koningin meestal iu twart costuum met twartstrooien hoed met lange veeren H H draagt zelden een mantel en gaat zelfs in het gure weer meest in costnum Het verbigf van HH MM schijut op 2 maanden bepaald te t u Verleden jaar maakte Z M vaneen huurrijtuig gebruik maar thana heeft Z M tijn equipage bij zich en daarvoor iu den afgeloopeii winter expresselyk een stal in de nabgheid ran Bade Logirhaus doen bouwen Een Amerikaan Fred Norman zal met een vaartuigje van 12 voet l ng 4 vue breed en 2 i voet diepgang den Atlantische ocenan oversleken Al zijn levensvoorraad is gecondenseerd omdat er anders geen plaats vooi is en er natuurlijk ook niet gekookt kan worden op het schip Norman zegt dat tgn daad volstrekt geen waagstuk is hg i al too dikwijls met een Hoep by boos weer op zee geweest en nooit verdronken Wg geven toe zegt de Arnh Ct dat hg nog niet verdronken ia maar eens moet de eerste keer zijn en dit zou voor hem tevens de laatste keer rezen maar waartoe dient deze reis Zg duurt honderd dagen dus voor de i spoed behoeft men haar niet te maken Voor de gezelligheid nog minder Voor de veiligheid allerminst £ n niemand heeft er eenig voordeel bg zelfs de ondernemer zelf niet Zg bewijst alleen dat het getal dwazen nog één grooter is dan men vermoed had In de Olobut komen over de walvischvangst in de noordelgke Poolzeein 1881 eeuige bgzonderheden voor welke vooral merkwaardig zgn in verband roet de zoo eigenaardige gsgrent vau Hal jaar In Straat Dav s was de walvischvangst dat jaar totaal mislukt in de noordelgke ITszee en vooral iu de Warangerfjörd was tg zoo goed als nooit te voren De Noorweegsche waUischvaarders keerden in t begin van October gctamenigk terug De geheele vangst werd berekend op ongeveer 260 walvisschen Svend Foyu beeft ook thans al zijn mededingers ver achter zicli gelalen daar zgn vangst niet minder dan 100 walen bedroeg dus meer dan g vac de geheele vangst Als men bedenkt dat elke walvisch een netto verdienste v n ƒ 1200 opleven zal men moeten erkennen dat ditmaal de vangst zeer de moeite loonde De beste vangst had ten oosten aan de Noordkaap plaats Daarentegen werden van Finmarken s westkust in 1881 slechts zeer weinig walvisschen gedood Dat de walvisschen in no groot aantal aanwezig waren beeft waarsohgolijk tyn grond in de ongewone nabgheid van Poolijs in den afgeloopeu winter ten gevolge wanfVan bet voedsel zich in de Warangerfjörd ophoopte en walvisschen visschen en vogels daar volop te genieten badden In Maart moet de fjord een zeer eigenaardig gezicht hebben opgeleverd toen daar zoo vele walvisschen de wildste spelen uitvoerden overal verhieven waterstralen zich in do lucht en dikwgis sprongen de kolossale dieren zich droog te Vasdo kon men hun of brullen bij het uits4ooten van hun adem hooren Er verloand n zich zelfs enkele walvisschen in de oiimiddelgke nabijheid van Svend Foyn s etablissement Bniteolandseh Overziebt Hel nieuwe Egyptische ministerie heeft zgn programma openbaar gemaakt In de eerste plaats zal eene algemeene amnestie Uitgevaardigd worden waarvan echter de deelnemers aan da rooordtooneelen te Alexandrie op 11 dezer uitgesloten zullen tgn Het land tal geregeerd worden naar de bepalingen van het rescript van 28 Augustus 1878 Aan niemand zal eene straf opgelegd kunnen worden dan na gerrchtelgk onderzoek en krachtens de op bet misdrijf of de overtreding bestaande weltelgke bepalingen De betrekkingen met buiteutandsche mogendheden zullen onderhouden warden door den minister vau buitenlaudsche zaken en door geen nndefen ambtenaar Verder wordt in bet programma verklaard dat de bepalingen omtrent de Europeesohe controle zoomede alle internalionale verbiutenissen geëerbiedigd zullen worden Waarschgulgk zal de Kamer der Nolabelen spoedig bgeengeroepen en eene bgzondere oommissie benoemd worden tot reorganisatie van het leger dal ook volgens de verklaring van Derwisoh pacha zoo dringende behoefte aan eene betere inrichting heeft De Fransche Kamer ckr Afgevaardigden heeft de beraadslaging over het wetsontwerp tot weilcrinvoering der echtscheiding ten einde gebracht De voordracht is in haar geheel met 336 tegen 150 stemmen goedgekeurd Men is Ie Pargs benieuwd wat de senaat met de wet op de echtscheiding zal doen De clericale bladen zijn reeds bezig de groate trom te roeren om de slaperigeu wakker te maken Niet genoeg riep er een uit dat de republiek onze altaren dreigt te bezoedelen zg bevlekt ook ons huis Oooli laat zg oppassen bet Christelijk Frankrijk heeft zijne oude leute fn aril tt oei voor haardenen altaren niet vergeten ir Eu dat misbaar wordt gemaakt van eeue wet die de vrouw wil losmaken van den man die baar raishacilelt den man niet voor zgn leven gebonden lalen aan de vrouw die den hoogen plicht der echtelijke trouw met voeten treedt I En omgekeerd Zonderlinge ledeleer houdt dat slag van lieden er op na De regeering gaat kalm door met de invoering der nieuwe schoolwel In tegenspraak met de houding der Belgische gecstelgkheid heeft de Fransche dadelijk beproefd van de voor haar gunstige bepalingen der wel gebruik te maken en benoemingtn aangenomen in de gemeentelijke schoolcommissies die belast zgn met het turveiller et mcourager la fréquentation eUt Aoleê De pastoors wilden uit die woorden eeu toezicht op het onderwgs pulten maar de minister heeft in eene circulaire duidelgk niteengczet dal het de bedoeling der wet is het onderwgs volslagen vrg te houden van elke aanraking met bedienaren van eenige godsdienstige belgdenis De Kamer der Afgevaardigden heeft ook het wetsontwerp betreflende het verkoopeu van de krooojuweelen voor zoover die geene bijzondere historische of artistieke waarde hebbeu iu behandeling genomen De minister Ferry drong er op aan dat de opbrengst lou worden gebruikt om fondsen Ie stiohlen voor provinciale museums welke instellingen in Frankrijk thans slechts toelagen geiiotm van 152 000 frs s jaar buitenslands daarentegen van 400 000 of 600 000 frs De commissie echter gaf er de voorkeur aan het geld te besteden voor een pensioenfonds ten behoeve van oude eu onbekwaam geworden werklieden De heer Uaspnil betoogde dat dete soort van burgers even goed op verzorging aanspraak hadden als invalide soldaten en zeeltedeoi dat de toenemende belastini en op de noodtakelgke levensbehoeften voorziening noodig maakten enz Ten slotte werd de commissie met 247 legen 191 stemmen door de Kamer in het gelgk gesteld en voorts het ontwerp met 345 tegen 90 stemmen aangenomen Men verwacht dat do verjcoop tusschen de 8 en 10 millioen fr zal opbrengen Daarop is het wetsontwerp betreffende de eedsaflegging in behandeling gekomen Gelijk men tioh herinnert stelt de minister voor het al of niet aanroepen van God vrij te laten doch wil de commissie alles wat een godsdienstig karakter aan de eedsformule zou kunnen geven daaruit geheel verwijderd en zelfs de uitdrukking ik zweer door ik verklaar en ik beloof vervangen hebben Vooral met dit laatste stak de afgevaardigde Thomas op geestige wijte den draak tot de slotsom komende dat met negeereii alleen niets tot stand werd ge bracht en de Hepubliek zich even ver verwijderd moest houden van priestervrees als van clericalisroe LIJST van BBIEVEN geadresseerd aan onbekenden gfdurende de 2e helft der maand Mei 1882 uit Gouda verzonden en door tmwheakomst vaa het Postkauloor terug te bekomen Wed G C Roghair van den Beig en Krabbendam Amsterdam J O Roos Leiden H Beek Putten Wed M Verwoerd de Wit Reeuwgk W den Oude Slolwgk BRIEFKAARTEN Wed D van Leeuwen Reeuwgk Gouda 23 Juni 1882 De Directeur ran hat Postkantoor Ie Gouda SIMONS Kantongerecbt te Gouda Tereohttitting van Woensdag 21 Jani 1882 Kantonrechter Planlsvervanger Mr J POKIÜIJN DROOGLEEVER Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A 8CH0LTEN te Rotterdam VEROORDEELD Wegens tich in kennelgken staat van dronkenschap bevinden op den openbaren weg te Gouda JBartholomeus Stevens 42 jaar sjouwer te Gouda tot tieu boeten van ƒ 15 of 70 dagen op 10 dagen dronken geweest Tennis Nioolaas Reebeen 86 jaar schilder en vleesohhouwer Ie Gouda tot zeven boeten van ƒ 12 of 35 dagen op 7 dagen dronken geweest Jan de Brnin 58 jaar gepensioneerd Indisch militair te Gouda tot drie boeten van ƒ 5 of 9 dagen op drie dagen dronken geweest Pieier Snel 46 jaar stoker te Gouda tot drie boeten van ƒ B of 9 dagen op 3 dagen dronken geweest Arie Schiepbouwer 31 jaar blikslager te Gouda tot eene boete van ƒ 1 en eene boete van ƒ 3 of 3 dagen op 2 dagen dronken geweest Cornells Kasberg 49 jaar touwslager te Moordrecht tot twee boeten van 1 of 2 dagen op 2 dagen dronken geweest Jan Stevens 34 jaar sjouwer te Goada tot ƒ 3 of 2 dagen Fitter Karel Adolf Krijnberg 33 jaar sigarenmaker te Goud lol S of 2 dagen Uiobiel Jansen 54 jaar sjouwer te Gouda tot 3 of 2 dagen Hendrik Heemskerk 46 jaar sjouwer Ie Gouda tol ƒ 3 of 2 dagen Arie Pronk 41 jaar nachtwaker te Moordrecht tot ƒ I of 1 dag Willem Boot 56 jaar pgpmaker te Gouda lot 1 of 1 dag Philibertus Poldermaos 28 jaar kunsllakker Ie Goud lot 1 of 1 dag Autonius Willebrordus Eilers 42 jaar siukadoor te Gouda tot 1 of 1 dag Antonie Limacber 60 jaar schoenmaker te Gouda tot 1 of 1 dag Leoiiardus Liuders 20 jaar timmerman Ie Gouda tot 1 of 1 dag Jaoobos Nieuwvcld 20 jaar touwslager Ie Gouda tot 1 of 1 dag Willem van Eijsden 20 jaar kunsllakker Ie Gouda tot 1 of 1 dag Hendrik Zandvoort 21 jaar pijpmaker te Gouda tol ƒ 1 of 1 dag Leenden Tggerman 47 jaar p jpmaker Ie Gouda tot ƒ 1 of 4 dag Cuenrand Nieuw veld 50 jaar pijpmaker te Gouda rot ƒ 1 of 1 dag Gcrrit Lourier 49 jaar sehoorsteeuveger Ie Gouda tot 1 of 1 dug Ttuni Lerflang 38 jaar sjouwer te Gouda tot ƒ 1 of 1 dag Hendrikus Petrus Bekkers 42 jaar sigarenmaker te Gouda tot ƒ I of 1 dag Pieier Zwanenburg 32 jaar touwslager te Gouda tol y 1 of 1 dag Arie Mnlthijs Wiers 36 jaar kunsllakker te Ooiida lot ƒ 1 of 1 dag Johannes Weltenis 29 jaar steenhouwer te Gouda tot ƒ 1 of 1 liag Petrus Luuwerier 47 jaar koopman te Gouda tot 1 of 1 dag Pieter de Haan 52 jaar besteller aan hel Station te Gouda tol 1 of 1 dag Cornells Boiis 41 jaar touwspinner te Gouda tot ƒ I of 1 dag Pieier Puil 61 janr sjouwer te Oonda tot 1 6f 1 dag Simon Lniljes SC jaar leerlooier te Gouda tot ƒ 1 of 1 dag Jacob Onwel 48 jsar apothekersbediende te Gouda tot 1 of 1 dag Hendrik Kunsl 47 jaar kuopman te Gouda tot ƒ 1 of 1 dag Jan Cornells den Beslen 38 jaar koopman te Gouila tot ƒ 1 of 1 dag Johannes den Os 47 jaar koopman in pluimgedierle Ie Gouda tot of 1 dag Pieter Marinus van Waas 49 jaar gepensioneerd Indisch soldaat Ie Gouda lot ƒ 1 of dag Abraham Laforce 46 jaar gepensioneerd Indisch onderofficier Ie Gouda lot ƒ 1 of 1 dag WiUcm Alouisius van der Kooij 26 jaar winkelier in tabak en in goud en zilver Ie s Gravtnhage tot ƒ 1 of 1 dag Antonius Slootweg 4S jaar schipper te Leiden tot ƒ l of 1 dag Ueudert Mik 28 jaar arbeider te Stolwijk tot 1 of 1 dag Dirk Vink 39 jaar kunsllakker te Dordrecht tot ƒ of 1 dag Burger i ke Stand REHOShN 21 Jani Adriiaoi Corneli ouden K M de Bniijn en G Hlonk Csthsrina onderi L Vineber en H Schuit 22 HiihelniiDi osdtri P Kelder eo W Ih Simon Petrus ouden T Alben en il Meijer OVERtBUJSN 22 Jnni 1 de Jong 2 J 7 m C P E Zuidoin 11 m E de Wejtfr 4 m ONDERTHOUWl 28 Juni Dr J T de Vieter t I eoi o 28 J en O I v n der Garde 20 J G Scbnite ker 38 j en R A Zandleien Ie Antterdam 37 l ABVERTENTIEN V Heden overleed onze geliefde Moeder en aanbehuwdmoeder GRIETJE VALK Weduwe G OMGERT in den ouderdom van ruim 82 jaren J OMGERT A W OMGERTöouda 24 Juni 1882 Whstbroek By mgn vertrek naar IneUe roep ik aan alle Bekenden een hartelijk VAABWHL toe Mevr W S KEAMER8 tAB VoLLBSHOVim Gottda 24 Jnni 1882 Het VERFRISSCHENDSTE en AANGENAAMSTE der geuren EAU de GOUDA bggenaamd V Aan allen die mg bfl gelegenheid van mgne Verkiezing tot Lid van den Gemeenteraad blyken van belangstelling gaven betuig ik mgnen beleefden dank C C H PRINCE Louis P Welter s Bloemengeest ƒ 0 80 per Flacon Het Fleschje met Kraantje wordt voor 10 Cent teruggenomen Louis P WELTEK WESTBAVEN B 193 Rijks Hoogere Bnrgerscliool te GOUDA Het OPENBAAR EXAMEN na afloop van den tnrsus 1881 82 wordt gehouden 12 en 13 JULI e k des morgens van 8 12 en des namiddags van 1 S j uur doch den 13den tot 4 uren daar het examen in de Gymnastiek op dien Donderdag plaats heeft s nam van 3 4 in het Stedelijk Locaal De INSCHRIJVING van nieuwe leerlingen ook vrouwelijke heeft plaats op ZATERDAG 8 JULI e k des namiddags van 2 4 uren in het Schoolgebouw Gelegenheid tot een VOORLOOPIG ONDERZOEK der adspiranten bestaat voor de joneens op VRIJDAG 14 JULI voor de mpisjef op ZATERDAG 15 JULI telkens te 9 uren in den voormiddag De Directeur Gouda 24 Juni 1882 Dr W JULIUS Mvjneu d nk aan allen die mij bij gelegenheid mijner Verkiezing tot Lid van den Gemeenteraad blijken van belangstelling gaven H JAGER Jiouda 24 Jnni 1882 Voor de vele bewgzeij van belangstelling en vriendschap by gelegenheid van mijn 40JARIG JUBILÉ als Lid van het Muziekkorps der D D Schutterg ondervonden betuig ik hiermede mjjn hartelgken dank Inzonderheid mjjn dank aan mijne geachte Medeleden voor het sierlgk Cadeau mjj bg deze gelegenheid aangeboden J G VAK DAM 6ouda Jnni 1882 Openbare Bewaarscholen Op MAANDAG 26 JUNI 1882 dés namiddags van 2 tot 4 uur zal in de 1 Kostelooze School Jeruzalemstraat INSCHRIJVING gehouden worden van de Leerlingen welker plaatsing op de Openbare Bewaarscholen met 3 JULI 1882 verlangd wordt Men legge het bewgs over dat het kind den driejarigen leeftgd heeft bereikt alsmede eene verklaring van een Genees of Heelkundige dat de Koepokinenting heeft plaats gehad of dat het de natunrlgke kinderziekte heeft gehad Kinderen van bedeelde ouders of van onvermogenden betalen geen schoolgeld Namens de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwgs De Secretaris NOOTHOVEN van GOOR Gouda 20 Juni 1882 De ondergeteekenden gevoelen zich verplicht opénlgk hunnen weigemeenden en hartelgkeu dank te betuigen aau den WelEd ZeerGel Heer Dr M 8PRUIJT voor de belangrijke operatie aan hnn vg arig Zoontje verricht en dat onder Gods hulp met het beste gevolg is aigeloopen P VAN VLIET H M VAN VLIETDasbs Gouda 24 Juni 1882 TIMMEBLIEDEU Twee bekwame TIMMERLIEDEN gevraagd waarvan een voor vast we h door H PAAU Mevrouw KRA E HBURG Westhaven vraagt met AUGUSTUS a s eene EEUKENMEID en eene Twee Heeren die geregeld ie Gondasche Markt willen bezoeken vragen gelegenheid om te LOGEEREN bg particulieren aan of nabg de Markt Reflecteerende adresseeren zich per brief oa er No 717 aan het Bureau dezer Courant VERZEHERma tegen ongelukken en invaliditeit op de voordeeligste voorwaarden Voor inlichtingen adresseer men zich WACHTELSTRAAT P 215 Tweede Meid Heeren Kleedingmagazijn Ontvangen DEMISAISON en ZOMERSTOFFEN Lustre Vestoris f2 50 Lustre Jacquets f7 50 J HOOGENBOOM Pliotogra ïscï AÏelïèr van l i KïiiilT Markt wijk A No 156 Gouda DAGELUZS GEOPEira A C I BEICK Tandarts nieuwe wet voormalig adsistent van wglen den Heer A J W KOENAART dagelijks te consulteeren Weste Wagenstraat 54 Rotterdam J de JONG Az Kuiperstraat K 227 te GOUDA INSTilüME TEELE ZUIVERAAR van Huizen Slaapkamers en Meubleraent met 3 jaar Garantie Men ziet de dertien Attesten in No 2771 van dit Blad