Goudsche Courant, woensdag 28 juni 1882

1 I toeunden ttn exemplaren Tan het adm aan de Tweede Kamer gericht in zake het weti ontwerp op den Kinderarbeid maar tevens wordt medegedeeld dat PatriWMiiin t Bestnar dat adm met geen betuiging ran adhaesie kan onderatennen All hoofdreden daarvoor wordt opgegeven dat de beginselen waarran dat adres uitgaat versohillen met die van PatrimoniumU bestuur dat wensoht dat de Staat zich binnen den hem aangewezen kriug bhjve bewegen en dat hij door de oversohryding fan de grens t uer bemoeiingen geen inbreuk make op het recht den plicht en de vrijheid der ouders dm voor de gezondheid de opvoeding de ontwikkeling en het ledelgk zoowel als stoffelijk welzijn hunner kinderen te doen of te laten wat hun geweten overeenkomstig God Woord hun voorschrijft De circulaire bevat o a nog een gedicht van Bilderdflk over den verderfelijken invloed van t onderwijs De Stand vat haar oordeel over bet streven van het Kamerlid mr van Houten om voor ceosusver laging herziening van art TQ der grondwet in de plaats te stellen en dus te komen tot census afschaffing kortelijk aldus samen Tegen afschaffing van den census bestaat harerzijds geen bezwaar want de census is een puur materieele maatstaf die als eenige grondslag voor het kiesrecht gekozen e k zedelijk en booger element uit de organisatie van ons volkstribunaat bant Maar met hetgeen men door census afschaffing beoogt gaat de Stand niet mede Zij kleedt dat aidna in Hat men beoogt door census afschaffing vaa geld op sekse en cijfers te dalen Het monopolie thans aan het geld verleend wordt door mr van Houten e s opgeèischt voor iljn sekse en in die sekse voor het cjjfer Nu wordt daarmede bedoeld gelqk in deze geheele beweging dnidel k uitkomt jyËerst door op sekse en cijfer te gaan komt ge op de zuivere rechtsbron in den soeverreinen volkswil en daartegen zegt de Stand moet ons protest zich laten hooten Deze barre ongerijmdheid der revolutie aanvaarden we niet Het plan van mr van Honlen is intusschen onuitvoerbaar naar het oordeel van de Stand De auti revolutionairen althans zullen zich tot zulk een plan nooit leeneu want hun doel is Diet alleen art 76 maar ook art 194 en art 188 enz te herzien en zoo zij onnoozel genoeg waren om eerst alleen art 76 te helpen herzien zondere equivalent dan zouden zij toch niet waard zijn op politiek terrein mee Ie spreken De sterkte van de positie der anti revolntionairen ligt juist in den drang naar grondwetsherziening Die grondwetsherziening kan er niet komen zoo zij niet meedoen en daarom stellen zij voor 1at meedoen ook hunne conditiên Eindelijk zou het plan van mr van Houten gesteld het kwam toi de uitvoering geen doel treffen omdal ook al viel art 76 Tooraf toch de reformbill goedgekeurd zou moeten worden door een Kamer op grondslag van de tegenwoordige kieswet gekozen door hen die nu kiezers zijn Uit het tegenwoordig kiezerskorpa nu krijgt men nooit iets anders dan een Kamer ongeveer UD de tegenwoordige Kamer gelqk Mevr B enmaus heeft haar verbintenis aan de afd Rotterdam der vereeniging Het Nederlandsch Tooneel voor eenige jaren verlengd Ook zgn voor diezelfde aid verbintenissen gesloten met mej W Beersmans en met den heer W Lemmens voormalig directeur van den Vlaamschen Schouwburg te Antwerpen De natuurkundige afdeeling van de koninklijke akademie van wetenschappen heeft Zaterdag in een talrijk bezochte vergadering het rapport over de lijkenverbranding behandeld dat in de vorige byeenkomst was ter tafel gebracht Om den stand der kwestie duidelijk te maken herinneren wg dat de minister van binnenlandscho zaken naar aanleiding van een adres van het hoofdbestuur der vereeni I ging voor Igkeuverbranding de Akademie gevraagd heeft of het verplichtend stellen eener nauwkeurige i lijkschouwing vóór de verbranding voldoenden waarborg kan opleveren voor de ontdekking van vergiften tevens er bgvoegende dat omstandigheden die op vergiftiging wgzen gewoonigk niet bekend zullen zgn bij lijkschouwing onmiddellijk na den dood en dat het onderzoek veel moeielgker zal worden wanneer elke aanwijzing ontbreekt Als antwoord op deze vraag legde de commissie twee rapporten over een van de meerderheid en een van de minderheid de eerste bestaande uit de heereu T Place A W M van Hasselt J Zeeman en J W Gunning de tweede uit den heer J M van Bemmelen In beide werd betoogd dat na de ver branding een vruchtbaar gerechtelgk scheikundig onderzoek ougiogelijk is zoodat de ontdekking van vergiftiging door wettelijke voorschriften vóór d verbranding sou moeten worden gewaarborgd D meerderheid meende dat verplichte nauwkeurige iijksehouwiog dien waarborg niet voldoende schenken kan en beantwoordde de vraag des ministers ontkennend de minderheid dadrentegen meende dn I de lijkschouwing niet in elk denkbaar geval de zekere middelen kan verschaffen om zonder meer eene vergiftiging te ontdekken maar dat de te geven wettelijke voonohriften zoovele waarborgen vobr die ontdekking kunnen geven dat de justitie in een overwegend aantal gevallen ha toestemming tot de verbranding van een lijk zal kunnen geven Een levendig debat werd hierover gevoerd waarin eenerzijds dr Verloren prof Koster prof Pranohimont en prof van Bemmelen de voordeden van de krematie in t licht stelden die zg in t belang der geneeskundige wetenschap achten omdat zij deie door lijkschouwing voor te sübrijven een vruchtbare school opent terwijl voorts de kans op ontdekking van een misdaad daardoor zoozeer vermeerderen zal dat de krematie een levensverzekering tegen misdaad zon mogen heeten De hoogleeraren Place en Gunning dr Mulder dr Zeeman en prof Stokvis verdedigden daar tegenover de zienswijze van de meerderheid der commissie Met 26 tegen 9 steramen werd ten slotte besloten dat de afdeeling den minister rapport Zou uitbrengen in den geest van het advies van de minderheid der commissie De door prof van Bemmelen ontworpen wettelijke voorschriften bg toelating der krematie zullen den minister wolden toegezonden onder mededeeliiig evenwel dat du ontwerp nader uitgewerkt behoort te worden met behulp van rechtsgeleerden en natuurkundigen omdat de afdeeling zioh meer bijzonder met de natuurkundige zijde van het vraagstuk beeft bezig gehouden In een brief uit Atjeh aan het Soer Hi wordt omtrent de inneming der mesigit van Moeroee hel volgende bericht In drie afdeclingen gesplitst onder bevel van de kapiteins Smit Van der Schoor en luit Seeringh marcheerde de kolouue op Na eenigeu tijd trok eerstgenoemde kapitein door terwijl het vuur des vijanHs door eene omtrekkende beweging van de kolonne Van der Schoor werd tot zwggen gebracht Doormarcheerend zag echter de troep dat de heuvels welke de kampongs Moeroee Djoenla omringen door den vgagd bezet waren die onmiddellijk op de aanrukkende kolonnes een hevig vuur opende Binnen twee uren en na eeuen vrij moeiIgken marsch werd de vgand uit zijn stellingen verdreven en bleef hij ons op een eerbiedigen afstand beschieten Kampong Moereeé werd binnengerukt waar de mesigit het voorwerp van aanval werd Na eeneu hevigen tegenstand werd zg stormeuder hand veroverd Sergeant Vaq Leeuwen was de eerste op den muur doch werd onmiddellijk afgemaakt op hem volgde luit Bissuk die over zgn lijk struikelde en hetzelfde lot zbu hebben ondergaan nis hij niet dour een fuselier op zgde was getrokken Wij verloren 2 dooden en 2 gewonden terwijl de vgand L5 dooden achterliet waaronder een priester in het wit met de eene hand een klewang en met de andere de Koran omklemmende De kolonne eommandant manoeuvreerde zeer kalm en behoedzaam en het was aan diens beleid te danken dat de mesigit in onze macht kwam zonder groot verlirs De mesigit toch was gewapend met twee lilas welke op de sawah ten Z van Moereec uitzagen en was de aanval van dezen kant ondernomen zou het verlies grooter geweest zijn Het Gerechtshof te s Gravenhage deed Zaterdag uitspraak in de de vorige week behandelde zaak van dr A H A v R uit Ouderkerk a d IJsel beklaagd van het hebben van bruggen en dammen in den Kerkvliet in strijd met het reglement voor den polder Kromme Geer en Zijde Het hof heeft bü een uitvoerig arrest al de grieven van bekl wederlegj en verklaard dat hg bij het vonnis van den kantonrechter Ie Schoonhoven ten aanzien van het eersie punt van aanklacht geheel ten onrechte en wat het tweede punt betreft op verkeerde gronden is ontslagen van alle rechtsvervolging Mitsdien werd het vonnis van den kantonrechter vernietigd en de bekl aangaande het eersie punl veroordeeld tot twee boeten van ƒ 10 mnnr wegens het tweede punt ook nu ontslagen van rechtsvervolging Men leest in het overzicht van het Jlg Dagblad tan Ned Indte De veepest begint weer sporadisch op te treden in streken waar zg maanden lang niet geconstateerd wns en wel in het Soekaboemische in het Noorden der Preaogerregentschappen Onzes inziens is dit voorval een bewijs da de ziekte al den tijd waarin geen gevallen gerapporteerd zgn uit de verdere Preanger regentschappen daar toch is blijven voorkomen Niet in Soekaboemi zelf Die afdeeling is gedurende de geheele epidemie nu voor de derde maal aangetast en de twee voiige malen is door flinke bestrgding de ziekte er even spoedig weer geweerd Wanneer men weet dat Soekaboemi een van die streken is wnar de veepest het minste vat op heeft gehad waar het toezicht het best is en men zeker kan zijn dat als daar gevallen voorkomen zii met verzwegen worden en wanneer men dan nu beleeft dat terwijl de geheele Freanger zon vrg blijven juist daar weer voor t eerst veepest voorkomt dan moet men wel tot bet besluit komen dat in de laatste mtandan de ziekte elders is verawegen dooh dat nu weSr eens een geval voorkomt in het Soekaboemische dat natuurlijk dadelijk bekend wordt Te meer omdat het bekend is dat sedert eenige maanden met de ziekte bestrgding de hand gelicht is Het HandelMad ontvangt bet volgende schryven onderteekend door een zevental Russische Israëlieten Aa Se edele zonen en dochteren m Att vrije Nederland Wg zwaar verdrukten verdrevenen van een onherbergzamen geboortegrond onder diepen kommer gebnkt met onze oude van dagen en hulpelooze zuigelingen en kinderen zonder hulpmiddelen trekkende uit het binnenland van Rusland naar een ons onbekend nieuw vaderland Amerika zonder dat wij eenige schuld aan het ons aangeilane leed ons hebben te wgten alleen omdat wij trouw aan den God onzer vaderen bleven gelooven hebben wij de vreeselgkste vervolging te verduren gehad wg wenschen in deze regelen nu ons verirek Woensdag ochtend e k ophanden is u het volk van het gelukkige vrije Nederland uit grond onzer harten innig te danken voor uwe menschlievende hulp zoo ruimschoots ons nu betoond Het oomiló van hnip alhier ontvange tevens de betuiging van onze oprechte erkentelijkheid Onze gevoelens u te vertolken weten wij niet beter te doen dan te bidden God zegene altijd Nederland en alle zijne bewoners Het blijve steeds gelukkig en ooafhankelyk onder de regeering van bet koninklijk huis van Oranje I Vaartwei moge nimmer geloofsverdeeldheid onderling uwe harmonie verstoren I Gedaan te Amsterdam den 26sten Joni 1882 logement de Kroon Tegen den tijd der aanneming van nieuwe lidmaten in ie Ned Hervormde kerk hebben de dagbladen elk jaar in den regel onderscheiden berichten die van kerkelijke ouverdraagziiaraheid getuigen Dan weigert de kerkeraad op de eene plaats dan de predikant elders de jongelieden san te nemen of zelfs de noodige verklaring van goed gedrag af te geven opdat de aanneming bij een ander kerkbestuur kunne plaais hebben De Heraut meldt thans een staaltje van kerkeli e onverdraagzaamheid waarvan een orthodox lid der kerk het slachtoffer is De kerkeraad der gemeente Raalte heeft een lundbqnwer Brilleinau genaamd die zocnls de Heraut regt de Gereformeerde be ginselen is toegedaan en dientengevolge slecht accordeert met zij n kerkeraad geweigerd een attest af te icven van ledelg k gedrag dat hij voor den doop van zijn kind in een naburige gemeente noodig had Brilleman wilde zijn kind niet te Raalte laten doopen daar kwam zijn belijdenis tegen op hij zocht daarom den doop in het naburig Hello en daarover was de kerkeraad van Raalte boos Het clsssicaal bestuur van Zwolle bemoeide zich met de taak en gelastte dtn kerkeraad alsnog het attest af te geven De kerkeraad van Raalte gaf nu het gevraagde stnk maar deed Jit vergezeld gaan van een heel dwazen eii ergerlijken brief dien de Heraut een schandelijk stuk noemt Wij moeten erkennen bet Is een heel leeiyk stuk ook wat den stijl betreft De kerkeraad spreekt van den moedwillig onwilligen Johannes Brilleman die met zijn eigengereid hoofd nergens in eeoig kerkverband past de man heet logenachtige verklaringen af te geven hooghartige manieren te hebben en de kerkeraad zal hem als eei geleekende met den vinger nawgzen Voor de rest verwijst deze zeer Christelg ke kerkeraad gemelden Johannes Brilleman naar eeu Hoogere Rechtbank dan onze besturen waar ook hij eenmaal het zoo slgve hoofd zal moeten buigen en rekenschap zal moeten fltggen van zijn belijdenis waarmede hg het zoo nauw niet neemt en waar hem blijken znl dat de Opperste Rechter zelf scheiding zal moeten tusschen de bokken en de schapen der kudde en waar de bokken moedwilligonwilligen ledig zullen worden weggezonden Ten slotte wordt aan Johannes Brilleman nog als vermaning aangeboden de lezing van Psalm 32 6 berijmd en als waarschuwing Psalm 68 3 berijmd Of Johannes Brilleman de vermaning en waarschuwing gelezen heeft wordt niet gemeld dat hg na de lezing van het onbetameiyit schrijven van den kerkeraad in de gewensohte stemming voor het lezen of zingen van Psalmen was h trouwens moeilijk nan te nemen De landheer wiens pachter Joh Brilleman is heeft zich de zaak aangetrokken en aan de Heraut geschreven dat B gunstig bij hem bekend staat Hg schreef o a i de man wien het hier geldt is een Christen onbekrompen van hart en hoofd en scherpen blik een man dien ik heb tien geboren worden heb zien opgroeien tot de grootte tot de gesinltenis waortoe hg gekomen is waarin hg nu voor OM staat hètt tnén ijverig in zijn beroep tronw in handel en wandel de beste mijner pachters dat is de man die behandeld wordt op een vijze als u blijken kan uit ingesloten stnk Wij hebben dit verhaaltje niet medegedeeld als proeve van den fraaien stgl dien de lieden in Raalte schrijven kerkeraad en landheer ieder naar eigen trant maar als een nienw staaltje van kerkelijke onverdraagzaamheid en onbehouwen manieren bij sommige kerkelijke heereii Dat over zooveel ergerlijke bekrompenheid geklaagd wordt is natuurlijk maar bel is verwogderltjk dat die klacht geuit wordt in ds Heraut het orgaan der onverdraagzamen bü uitnemendheid die juist in de zaak van attesten bij aanneming an nieuwe lidmaien telken jare nieuwe itaaltjes van hun onverdraagzaamheid geven En dan verwondert men zich nog dat de raenschen minder kerksch zgn nu zooveel liefelijks in de kerk wordt gevonden Vad Boiteolandsch Overzicht De Conferentie leKonstantioopel heeft zich geconstitueerd en daarvan aan de Purte kennis gegeven De eerstvolgende zitting zal vastgesteld worden nadat de ambaswIeurB nieuwe instruotien zullen ontvangen hebben De leden hebben eioh verbonden tot de striktste geheimhouding van hetgeen in de Conferentie verhandeld wordt De berichtgevers der Engelsche bladen zien inloisohen den toestand in Egypte steeds donker in Zg beweren dit bet nieuwe ministerie hoe fraai zijn programma ook klinken moge niet de minste waarborgen oplevert De correspondent der Daily Nem te Alexandrie beweert zelfs dat Arabi pacha er in geslaagd is de consuls generaal en voornamelijk den Oostenrijksnbeu door schrikaanjaging voor zijne plannen te winnen met uitzondering van Engeland s vertegenwoordigers In boever berichten van dezen aard onvoorwaardelijkvertrouwen verdienen is de vraag De beer Gladstone heeft dezer dagen in hel Lagerhuis de hoodzakelijkheut doen doorschemeren van het honden eener najaarstittiog teo einde de dringendste wetsontwerpen af te doen De Londenscbe dagbladen vestigen de bgzondere aandacht op deze verklaring De organen der oppositie zijn van meening dat het leer goed mogetg k is om tegen het gewone tgdstip der pmtogttit de beide wetsontwerpen betreffende Ierland de staalsbegrooling en de voordracht op bet keeren van kwade praktgken bij de verkiezing lot wet te verheffen Dan zou nog slechts de herziening van het reglement dar Küiner over blijven maar daarvoor ton aar bun gevoelen geen buitengewone zitting noodig zijn omdat bedjeld reglement toch eerst iu de volgende zitting in werking treedt De heer Gladstone heeft eergisteren die aanmerking tgdelings beantwoord bij gelegenheid eener audiëntie aan Scholsche pachters die de noodzakelijkheid van agrarische hei vormingen in Schotland kwamen betoogen Het hoofd van het Kabinet heeft de voorstellen van de vertegenwoordigers der Scbotsche pachters leer gunstig ontvangen maar hno verklaard dat hij zich met geene nieuwe hervorming kan bezig honden zoolang geen wijziging in het reglement van orde was tot siaud gekomen want alleen daardoor 100 het mogelijk lijo een einde aan het obetroclionisme te maken en het totstandkomen derregeeringsontwerpen te verzekeren Naar bet gevoelen der EegeeriDg moet het ontwerp op de wijziging van het reglement zoo spoedig mogelijk afgedaan worden want vacht men daarmede tot de gewone zitting van het volgend jaar dan zou weder eeu kostbare tijd verloren gaan Indien nu de behandeling der aanhangige wetsvoordrsobten in het Lagerhuis wat spoediger wordt voortgsiet dan thans het geval is zal eene najaarszitting nog voorkomen kunnen worden Ondanks bet veiiet der nltramoutaansehe leden beeft de Zwiisersche Stendenraad met 22 tegen 19 stemmen zich vereenigd met het besluit van den Nalloualen Raad tot uitvoering van het artikel in de Grondwet betreffende de scholen Voortaan zal ds Staat belast zijn roet bet opzicht over alle scholen en zullen de openbare scholen voor alle kinderen toegankelijk zijn zonder onderscheid van geloofsbelijdenis De Fraiische Kamer bracht Zaturdag de eedsqaaeilia aan een eind art 1 bepalende dat de eedsformule voortaan zal luiden Op ragn eer en geweten iweer ik werd aangenomen met 8 99 tegen 110 stemmen art 2 waarbij de woorden voor God en mensohen afgeschaft worden werd aangenomen met 824 tegen 90 steramen Art 3 godsdienstige zinnebeelden in de gerechtszalen verbiedend werd aangenomen met 210 tegen 107 stemmen de onderslantssfcretaris van justitie verklaarde zioh namens de Regeering tegen art 3 Ten iloite werd het heele wetje met 264 tegen 164 stemmen goedgekeurd Nu bel Gele Boek door de Fransche regeering openbaar gemaakt en de inhoud der over Egypte gewisselde stukken bekend geworden is vellen de meeste Farijsehe bladen een ongunstig oordeel over de houding van den heer Garabetta in de Egypti he qoaestie gedurende den korten tijd dat hij aan bet bestuur was Volgent de franet levert het Gele Boek het bewijs dat Gambetta bij een werkdadige tusschenkomst van Frankrijk en Engeland volhardde ondanks alle aanmerkingen welke zelfs de heer Challemel Lacour hem in zijne dépêche van 17 Jan niet outhiild De Gazette de France schrijft dat Gambetta evenveel lichtzinnigheid toonde ais Napoleon III toen hij op een verbond met Rusland rekende De National zegt Het Gele Boek is eene vernietigende acte van beschuldiging tegen Gambetta s politiek De Liberie Telegraphe enz laten ich in denzelfden geest uit Uit St Petersburg wordt het verblijdende bericht geseind dat de minister van binaenlandsche zaken graaf Tolstoi aan de gouverneurs der provinciën eene circulaire heeft gezondeOj om faun te melden dat zij verantwoordelijk zullen worden geacht voor elke nieuwe Jodenvervolging Ieder feit van dien aard kan hun onmiddellgk ontslag bezorgen en geiechtelgke vervolging wijl zij als ambtenaren te waken hebben voor de handhaving der openbare orde Wij hopen dat de minister zal toonen dat hg van zins is deze voorschriften streng te handhaven Indien de Russische ambtenaren weten dat er te St Petersburg een vaste wil is om de vervolgingen tegen te gaan zullen deze zoo niet geheel dan toch voor een groot deel ophouden Een ander telegram zegt dat de ministerraad heeft besloten bet Russische spoorwegnet jaarlijks met 1000 a 1200 wersten uit te breiden Een werst is ongeveer gelijk aan een kilometer Zulke berichten uit Rusland zijn verblijdend Zg spreken van den il om gewetensvrijheid te beschermen en van pogingen tot ontwikkeling van het groote land Jammer maar dat daar dikwerf de weg zoo lang is die leidt van bet plan tot de uitvoering De Effectenbeurs XXV Amsterdam 26 Juni 1882 Ook iu de afgeloopen eek bleven de Staatsfondseu onder den invloed vaa Egyptenareu Schier alle soorten doch vooral de speculatieve daalden en rezen al naar gelang de reeds genoemdea zioh konden verheffen of flauwer gestemd waren Het bericht dat de mogeodbeden Mudea toetreden tot de canferentie deed Dinsdag voóf alle soorten eeu rgziug ontstaan het bericht da de fiuancieele commissie vrees had voor de voldoening der coupons ontstemde Donderdag de geheele beurs Over t algemeen had dus deze aid een flauw aanzien Amerikaansche spoorwegwsarden bleven williger hoewel zg Donderdag ook teer waren ontstemd BlMNiNLANOSCBi WAABDZM Staatê ondten noteerden 68 Sl i lU2Vs 102 PremieUeningen Amst I 07Vi l B lOO i gem ctediet 96Vt Peleisl 117 SpoorKegleeningen Ook deze soorten bieden weinig I bebingrgks Aand Iiid Sp verbeterden 1 pCt HaarL Zandv Centraal Vs en Boxtel il Je Staatsap i lager De gest obl ceutr gingen de uitg sch ï lt en obl Boxtel t I achteruit Tramwayleeningen De meeste soorten waren zwakker vooral N eu Z Holl die 8 pCt verloor Indnttrieele vaardeitL Ook hier was het vrg stil Aand Java Bk en Kol Bk monteerden V Kanaalmg l 4 Zeeland 2 daarentegen waren Afr Hv 4 en Stoomv Nederl l j lager EUBOPEESCHE WAABDKN Staotii ondwn Voor Hongaren Melallieken en Russen was de stemming vrg vaal doch Spanjaarden en Turken waren circa g liger Egypt oUig l ging eirot 6 de Spcorwegl 2 pCt achteruit Premiilteningen Oostenr loten 64 waren 1 Russ 64 l 66 2 pCt beter Madrid en Tnrkscbe l er SpoorKegleeningen Deze soorten waarin weinig omging waren meereoderls s I pt t booger Warschau Weeuen maakt hierop hoofdzakelijk uitzondering De daling dezer waarden in de laatste weken wordt toegeschreven aan het gerucht tat nier meer dan de gegarandeerde renie 3 roebels per aand zal worden betaald AMBBIKAAN8CHE WAARDEN Staatefondtt De speculatieve soorten zijn alle lager Florida s 4 Mexicanen 2 a IVj Peruanen g a s Veueluela s 1 pCt In de andere soorten geene verandering SpoorKegleeningen De slotkoersen verschillen in hootdraak weinig van die der vorige week Meerendeels sloot deze week iets lager voor Rio s Louisï en Nash Si Louis en S Fr Oomm st bedroeg het verlies 3 voor de 2e pref st der laatste lijn 4 voor de Ie pref dito mi een paar andere 2 pCt Pensylv monleerdo 6 Canada South eii obl St Paul Minn 2 pCt Jnduitrieeh marde Maxwell s w ren iVi a 1 beter Pbolongatie bbnte varieerde tntsèhen 4 en4V Dj Nederl Bk verlaagde haar rentestandweer met i pCt T P S Zeer ongunstig was ook heden de stemming der markt Er was voor de meeste soorten teer sterk aanbod Bgyptensren gaven ook nu den toon De obligatieleening sloot 64 dtjs ruim 2 pCt loger dan Zaterdag de Spoorwegl onveranderd 80 Russen en Metallieken hielden zich vrg wel doch de andere soorten ♦ U minder Amerikoansche Sporen werden door Londen gedrukt Binnenlandsche waarden mede flauw GEVONDEN en aan het Bureau von Politie gedeponeerd eu nog niet afgehaald Een fantaaie broche een boerinnemuts een paar manchetten een blauw schorl je een stnk rood agreraent voor meubel gordijnen met een ring een wit doekje een sleutel een zwart schonje een kiiipraesje een degen uit een degenstok een gouden mana oorring een portemonnaie met eenig geld een tas met een witte kont en een goud kwastje van een damesketliug BureerliiKe Stand Gouda GBBOKEN it Joni Adrianui oadeii 1 od derUao eu M Barger Dirk Pifter onders C Scbcok eo C D viD Vliet Cornelia ADthoma oudeta S P su Leeawta en C i van Slingerland 2 Neeltje ouders J Soet en A van Zgtveld Ruth Hendrik onder H J an Waalden en 6 Zijdemau JobaDoea Pieter oodera W vto Oosten en C van Henaen vin Uningea 25 Fetrontilla Cgroelis ooders P Dabbel overleden en A J van der Hrü Cornelia Adnaoa oodera G H I kerveld en Ë Verhotf Johanna Gcertrnids oodera J F de Mol er J M Maoweriks 20 Adnanna oodera Zorg en C van Baalea 27 Wontera Johaunr Dirkje ooders A Dan en W J vaa der Brink OVERLEnEN 23 Jnni C H Vreeswijk 41 j 24 O J Slaiaao 16 d G Valk wed G Omgert 82 J C kalmcljer 6 in 26 C Haters 8j J Matera 1 j 3 n B van I e owen 64 j E iaD der liat Sm W Batcnbarg 82j 26 W Bakker 7 m O C de Broija Ij Sm Burgerlgke Stand van onderstaande gemeenten van 16 tot 22 Juni 1882 Moordrecht GEBOREN Alida ondeta P Kool tn C Koolmees OVERDEDEN M J Kalkinan 23 d 0NnEBTROl U T Balk lan Reeamjk 23 J en C Steenbwk SS J ionderak GEHOREN Gerrit oodera D floer en E Slappendel Wgolje Willcmgnlje ouders J de Jong eu C Bak Stolwijk GEBOREN I AdrUna ondcra W C aoker eo A Sefcver Ane Cornelia ooders I Laugerak n A Scheer Bastiaaotje ooders L Verkaik en A Visacfaer OVERLEDEN 6 Boer 3 m ONDËRTBOCWD 1 F Blonk en O Wetda Haastreobt GEBOREN Cornelia Maria anders R sluuen ea C M G SDetleatao Ane Marinas ouders J Wit igt i rgen G Verbeek Vlist GEBOREN Annigje ooders A de Jong en D Bak Reeuwijk GEBOREH Pieteruella Adnana oidera W Bannik en J Boere Wilbelinios ooders J Ver eij Rakkert Xicolaas ouder C Blonk en C de Jong Kbzina oudera K van den Berg en M de Bruin NIcoIasa oudersE Jongeueel en J Dortiaod OVERLEDEN A Hoogeoboom 6 w C tan kersen 10 j Waddinzveen GEBOREN Apolooia Jobaoua ouders G de Karte an M Vergeer Adriaao oodera l Voorkomp en A van den iierg Petras Avtoaius ouders P A Alphenaar overleden en G de Joog Jshaonel Theodorna ouders J Ratelaad en J J Hotman Matthys oudera M den Bleker eu S M Boonfltoppel OVERLEDEN A Hoogeodoorn 3 w N Veratoep S w ADVERTENTIÊN Voorspoedig bevallen vaneen Meisje W J DAM VAN DEN Bbink Qouda 27 Jmi 1882 Voor de vele bewgzen van belwigatelling ondervonden bjj het overlöden van onze Zuster eu Behuwdzuster betaigen w onzen dank A C A BBELAERTS van EMMICHOVEN C B BEELAERTS van EMMICflüVEN Junil882 Spbuijt GEVRAAGD een BEKWAAM fiüiiiiii is bij N KONINGS alhier