Goudsche Courant, vrijdag 30 juni 1882

Op VEREEREND VERZOEK Zaal KU STi ll Sociëteit Ons Qenoegan DONDJERDAO 29 JUNI 1882 1883 N S78 VrUdag 30 Juifl GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TAN HET Tyroler National Conzertsanger Gesellschaft bestaande uit 8 Pers onen é Dames en 4 Heeren Entree roor Niet L eden 75 Ct Heeren Leden en ha nne Dames 50 Ct ianvanff 8 uur Programma s aan het Lokaal verkrijgbaar Goudéc ie Belaiig stellenden in de WATEKLEIDING woiden opgeioepen tot èen op W0E 8DA6 28 JÜX des avonds ten 8 ure het Bovenlocaal van het Koffiehuis DE H4 aM0NiE alhier I A KO de orde Belangrijke mededeelingen omtrent de Waterleiding Het Bestitttr Lokaal NUT en VERMAAR Oosthaven Gouda DONDERDAG 29 JUNI VRIJDAG 80 JUNI en ZATERDAG 1 JULI 1882 van s voormiddags 10 tot s namiddags 7 ure STOOMTRAM GOUDA BODËGRAVËl BESTELGOEDEREN BESTEtGOEDERBN worde aangenomen vaa s mofrg ens 6 uur tot 8 avonds 8 uur T ij dien Heer van HOCMPF Zadelmaker a d Kleiweg alhier Voor ZWAMMERDAM worden de GOEDEREN ook zonder bestelloon bezorg d DE DIRECTEUR van de fraaie en uitgebreide Collectie nieuwe FRANSCHE en BN6ELSCHE Staalgravuren EN Photogravuren Origineele uitgaven welke geëncadreerd in moderne Igsten tot buitengewoon lage pH Ken geleverd worden door J J HöPKER Spiegelfabrikant en Kunsthandelaar Leliegracht by de Heerengracht No 4 te Amitterdam TEEKENINGEN van en MODELLEN van X I J S T E InT nllen mede inRÜIMB KEUZE aanwezig zfln i f 3 Bestellingen op Staalgravuren zullen worden uitgevoerd franco huis door tusschenkomst van d JIH A KOK Co Boekhandelaren Kleiweg die tevens bereid zgn geweaschte inlichtingen te verschaffen 0 Sm onnutwekkesda siekta die eené Ulrljlw masse kwelt De ziekte betiiit mét eene lichte storing der Maag maar als zlj wordt verzuimd daa drmgt zij door het gebeele Uehaam tast de Dieren aan de lever het Icliert ed en hetgeheele kllerenstelsel terwijl de Uider ondragelijk kwijnt tot de dood hem uit zijn ujdan verlost De ziekte wordt dikwijls voor andere kwalen aangezien maar wanneer menzichzelf de volgende vragen Uoüt zal men spoedig or over kunnen oordeelen Heb Ik na het eten pljn of moellljkheldlD deademhaUng Heb Ik een go voel van matheid van lijd tot UJd met slaperigheid 1 Hebbe de oogen eeu gele kleur Heh jlc s morgens rondom de tandea iM het tandvleesch een dikko ktevertge slIJm geixiard mlt ceu oiiaaniienamen anuiak Is I de tong besLigen Heb Ik pijn indezijdon of In den ru ïHeh Ik njar de rechterzijde een op zettlng al of de lever grooter onlt 1 Bea ik li irdlljvlgï Gevoel ik draaierigbeld of doJzeligliKid wanneer Ik eensklaps uit horlzoulale ligging opaU Zijn de alScheldlngen uit de nlct en vuillg en iiooj giJkJeunl inet een neerslag als men ze heelt laten staan egiiit het voedsel na het eten spoedig te gisteo gepaard met ofigeblazenheld en oprispingen uit de maag Holi ik dikwijls hartkloppingen Al deze verschljnselea idlen xicli wel niet te gelijk voordoen maar wanneer de tirettrige ziekte nadert kwellen zij den lijder iieurtellags Als het een geval van iangdufig gelijken aard Is komt er een droge stootende hoest na eenigeu lijd gepaird met opgeven BIJ verder verloop krijgt de huid een vuIBbrahiachtlge tint terwijl aan handen en voeten eeu koudltt kleverige uitwaseming komt Terwijl lever en nieren steeds meer beginnen te iijdun volgt er lüeumaUsoha pijn en de gewone beliaudoling blijkt ten eeusmale onvoldoende tegen deze laatste kwelling Het Is dn van het hoogste belang de ziekte spoedig en on geschikt wijze te behandelen in haren eersten graad wanneer een klein medicament genezing zal teweeghrongeni En zelfs wanneer er eene vaste werking Is m9 t het waremiddel worden volgehouden tot leder spoer der zlskte verdwenen de eetlust teruggekomen is en de verteringsorganen tot een gezonden toestand zijn gebracht Deze ziekte heet leverzlekte Het zekerst en meest afdoende middel er tegen is Selgers Geneeskrachtige Siroop een plantaardig preparaat vervaardigd In Amerika en te koop bij A J White 21 FarrlngdonsHoad loa don E G Deze Siroop tast de ziekte in den grond aaa en verdrijft haar met wortel en tak uit hel llchaUK Breda van de Goorbergh generaal depot voorHoUand ook verkrijgbaar bU alle ApotbekeisiQ Holland Java ea i Koloniën PrUsvandeSHoiv l nwa den PlUen a I Tot het verrichten vau NAITE en DROOGE of als WEBKSTMB biedt zich eene Huisvrouw aan z belooft eene nette en zind lgke bediening voor het aan hare toevertoawde Adres onder Ne 718 aan het Bureaa dezer Courant Ter OVERNAME AANGEBODEN ewiJSET BIERHUIS met INVENTARIS en BILLART tebevragen onder No 719 aan het Bureau dezer Courant Talrijke getuigschriften van eerste Gemeskondige Op versclieidene Tentoouttellingen net MedaiUm bekroond Het door ao jaar gerenoiomeèrd Anatherin Mondwater van Dr J J POPP KK Uof Tandmeetter te Wmm Badikaal geiieesiniddel voor elke Tandpijn alsook voor iedere ziekte der Mondholte en van het Tandvleetch Beproefde Mondspoeling by aanhoudende Keelziekte 1 frooie flesch a ƒ 1 75 1 flesoh i f 1 20 I kleme flesch a ƒ 0 60 Snelpersdruk van A BEtUKtCA te Gouda L B VA ¥ ES AANLEG van TELEPHOOIVen ELECTRISCHE SCHELGFLEIDINGEN k REPARATIE van NAAIMACHINES DADELIJK wordt GEVRAAGD in een nette Kruidenierswinkel tegen Hoog Loon een FATSOENLIJK JONGMENSCH die IKS VLUG in een Winkel kan omgaan een WINKELDOCRXBR kan ook ia aanmerking komen Adres Bureau dezer Courant onder No 720 GOUDSCHE Pliceer Inrichting Achter de Vischmarkt L132 levert duurzaam net en goedkoop werk D Q VAN VREUMINGEN VRAAGT JIBN wnrKELBEDiEirDi van goede getuigen voerziea Eene W E D Ü WE biedt zich asb tot iet WMêêBËW Plantaardlir Tndpo der maakt u kort gebruik de Tanden bliukend wit jonderse te Iwschadigeu Pry per doos 80 van NATTE en DROOGB WASSCHEN haar aan bnig Adres onder No 714 aan Bureau dezer Courant Aaathrrin Ti in glazes dooieo van 1 20 beproefd f dzuiveringtmiddel De eehte aroawtiaohe 3 n JA J van Da J G POPP zÜ maakt de t nden zaiver wit tonder hrt émail aan te doen ben aart ze looriiekelijke aandoeniugen en hoodt den mand fritck Het stuk kost 40 cis en ii toereiknidt voor een half jaar TaildplombMrini praktisch ea tekent middel voor zclfploinbeeriug van bolle kjeieii Prii per étui ƒ 2 60 Kruidenzeel aangenaam en beat middel voor Vlekken Uitslag Zomeraproeten en Punten Hoofd eu Baardichilver en Kortten Huidkrankheded en alle oureinheden der bovenhuid Prü s per atuk 3fi Centg Het geëerde Publiek wordt verzocht nitdrukkelgk KK Hof Tandmee ler POPP s Geueestniddel te verlangen en Blechls die aau te uemen welke van mijn Fabrieksmerk zjjn voorzien Dépót z jn gevestigd te Gouda bij L Scheuk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Rotterdam by F E vnn Santen Kolff apoth en A Schippereijn Sc Oo blauwe pofoeleinwinkel te sHage bü J L F SnabiliiS apoth te Delft bjj A J van Kijn te Schiedam bil C Malta Gr te Leiden by E Noord jk te Amsterdam bij F van V indheim 8t Co en H H BINNENLAND GOUDA 29 Juni Hf 2 I In de zitting der Arroiidiss Rtchlbaiik te Rotterdam i van Dinsduü morgen werd veroordedil J V d B urbeiiler te Reeuwijk liekl van geweldpleging tegen bed beambten in functie tot 15 dagen gev cell Vet oigcns stonden lerecbl I M S oud 44 jaar heel en verloskundige Ie Gouda bekl van overtreding der geneeskundige wetten ten eerste duor liet tweemaat vooréchrijvtn van inwendige geneismiddeli n voor ziekten zooals diphiherit s en roodvonk welke buiten zijn bevoegdheid lagen om te bcbandtlen en ten tweede van het twee maal verzuimen van aanj ifle te doen aan den burgemeester van Gouda van gev illen van besmettelijke ziekte Dr Klinkert te Rotterdam welke als deskundige in deze zaak werd gehoord kon uiet uit het eerste feit maar wel uit het tweede feit pertinent afleiden dat de bekl lijiie bevoe dherd was te buiteu gegaan Eisch 2 boelen van IOC of 7 dagen gev voor iedcre boete en 2 boeten vau f 25 of 2 dagen gev or iedere boete B A V uitgever en drukker te Gouda beklaagd van O erireling dei wet van 1817 Staatsblad no 5 beIreffeut e de rechten van het drukken en uitgeven van werken De ncle van beschuldiging luidt dat de bekl zou hebbeu overgenomen in een door hem uitgegeven werkje Vertameling van ChrMel ke gezangeii terzen voorkomende iu het door de firma J W van Leeuwen t Leiden uitgegeven zijnde boekje Godvruchtige oefeningen ter etre der HH XIX Martelaren van Gorkuin en aldus gepleegd nadruk strafbaar volgens art 426 Code Pénai De cisch luidde vrroordeeling tot ƒ 100 boete benevens solidair in de kosten en evens veroordieliug tot eene scbaderergoeding aan den beradeclde U voldoen van 1000 exeaiplareii berekend tegen borftverkoopersprys Mr Kranenburg alkier trad op als verdediger voor laatstgenoenideii beklaagde Zaterdag jl is door de Arrotidisseinents Rechtbank Ie Rotterdam uitspraak gedaai in de vroeger medegedeelde zaken tegen Leonardus Linders en Johannes Tuyioo Eerstgenoemde is tot 45 dagen eu laatstgenoemde tot een maand eenzame opsluiting veroordeeld In de gisteren gehouden ulgemeeiie olassicale vergadering vau Gouda zijn de volgende benoem ugen geschiedt Uitgebracht erdeu 62 stemmen Benoemd werden tot scriba ds Margadant te Oude water met 37 stemmen legen 24 st op ds Mooireet te Vianen ïo Lid van het Classicaal bestuur ds B A de Jong te Krimpen a d Lek met 33 St tegen 27 si op ds J W Haverkamp Be gemanii te Gouda Tot Ouderling van l Classicaal bestuur de heer 0 D Grijns te Leerdam met 36 st tegen 25 si op den heer C Knaap te Gouda Tot secundus soriba ds Kuiperi te SInipwijk met 34 st legen 4 st op ds Meilink te Vianen en 3 op ds Moorrees ti Vianen enz Tot secunduslid de heer Dekking te Schoonhoven met 34 st legen 26 St op ds Luttenberg VVad dinxveen Tol seoundus ouderling de hee Soherpenzeel Ie Schoonh ven met 36 st tegen 13 si op den heer Allers en 14 st op den heer Knaap Tot sccundui lid ds van Veelen te Waarder met 34 st en tol secundus lid ds van Ooslerzee te Hcnkelom met 37 st Met genoegen zal ongetwijfeld door hen die zich dezer dagen ongerust betoonden of de plannen van de Utel Stwmtramweg MaaUchappij wel althans eerlang tot uitvoering zo iden kunnen komen de meest geruststellende terzekering daaromtrent ontvangen worden Naor wij thans vernemen is Dinsdag avond in een toen gehouden vergadering aangetoond Int het gansche kapitaal voor het geheele net gegarandeerd is I ienteugevolge kon in die vergadering op nieuw tot ecnige benoemingen worden overitegaan en zyu behalve hel reeds aanwezig personeel tot technische ambtenaren benocnd de heeren H Linse Sr eu J D ouven ingenieurs te Ulrecht A Meyer ingemeur te Rotterdam P A J Kros en Varseveld teekenaars te s Gravenhage alsmede ter uitbreiding van het admiuistralief personeel de heeren R Werdmuller van EIgg en P Weouink alhier De verschillende benoemingen van lijnpersoueel maohinisLen conducteurs enz volgen binnen kort Met de werkzaamheden aan de lijn Leiden Voorschoten zal uu direct een aanvang worden gemaakt Men hoopi dat gedeelte reedt met Augustus aanstaande voor het publiek vrrkeer te kuouen opens elleu Dagblad De opbrengst der collecte ten behoeve van het fonds ter ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden bedroeg te Berkeuwoude ƒ 16 75 en te Gouderak 14 02 Tot hoofd van een der openbare lagert scholen te Amsterdam is benoemd de heer W den Hollander van Nieuwerkerk a d IJsel De Eersie Kamer is bijeengeroepen tegen Dinsdag 4 Juli s avouds te 8 uur Staten Generaal 1ar EDE Kahee zittiug van 28 Juin 1882 In deze zitting heeft de beer Mackay de gevorderde eedeu afgelegd en iilliug genomen Verschillende ontwerpen zyn aangenomen waaronder dat tot voorziening in geneeskundige halp bij de zeemacht dat lul vavrzieiiing tegen aanvaringen op zee de onteigeuingtaet voor den spoorweg Koilerdam Maassluis en het handelsverdrag met Bumenie By het laatste stelde de heer van Kerkw k tegeuover ile onverdraagzaamheid in Uumeoië en de Jodenvervolgingen 1 1 Rusland dankbaar de geloofsvrijbeid iu Nederland die toeliet dat ook Israëlieten de hoogste betrekkingen kouden bekleedeu woalt de hear Godefroi aan wiens uaged ichteuis hy hulde bracht hopende dat de kamer hem de Uattte eer tou bewijzen De centiale sectie beeft besloten het leeuiugs ontweip niet iu de Relingen te onderzoeken met liet oog op het demistlouair karakter van het kabinet Het wets outwerp tol afschafiSng der ijkweegwerkluigeu is onveranuerd aaugenomen Het voorstel van den heer Lohmau tot wijziging der schoolwet is aangenomen Heden zyu de artiketefi nau de orde De tweede Afdeeling op hel landhuishoudkundig cjniires te Wageningen heeft met groote meerderheid geconcludeerd dat de vrijhandel in de tegenwoordige omslandighiden in het belang van den landbouw verkiiteiyk is boven hel beschermend steltel Aan de algcmeene vergadering is voorgesteld en aangenomen een adres aau de regeering om bij de oproeping vau miliciens tot de jaarlyksche oefeningen meer de belangen van deu landbouw in het oog te houden De Minister van Waterttaal Handel en Nijverheid heeft een nota ler beantwoording van hel verslag omtrent liet wetsontwerp tot afschaffing van den yk der weegwerktuigen aan de Tweede Kamer ingezoudeu De Minister ontkent geenszins dat in de beslaande wetgeving omtrent den ijk verbeteringen toU len kunnen worden gebracht maar meent dattr op dit oogenblik geen dringende aanleiding bestaat tot eenige andere voorziening dan die welke in het tegenwoordige omwerp is opgenomen Met de afschaffing van dm ijk der gatmeiers waarop ook thansweder iu hel verslag wordt aangedrongen kan deMinisier zich niet vereenigen Dal geheel ten onrechte de gasmcters teu dezen opzichte met de weegwcrktuigei zouden worden gelijkgesteld is reeds vroeger aangetoond en by hel ingestelde onderzoek isdan ook gebleken dat van verschillende zyden hel behoud van den yk der gasmeters zeer op prijs werdgesteld ook nl werd tot afschofliug vau dien der weegwerktuigen geadviseerd Waarom de verplichte gasroeteryk niet en het facultatieve onderzoek hetwelk volgent het voorstel der Commissie van Rapporteurs daarin zou worden opgenomen wel in helkader eener ijkwet zou passen kan de Minister nietinzien De Minister bestrydl hei voorstel der Commissie van Rapporteurs om den verplichten ijk dergasmeters te vervangen door etn facultatief onderzoek van Regeeriiigswege en meent dat aldus een eerste stap zou worden gedaan tot een uitbreiding van staatsbemoeiiug waarvan de grenzen niet wel teoverzien zijn De schrikbarende regen vernemen wy heeft overal aan poldermolens en stoomgemalen werk gegeven om het overvloedig water uil ie werpen en Rijnland dal lil bijna zeven maanden met een lageu boezemgeen zorg l ad voor afvoer van water naar zee omdat er regen noch sneeuw viel vindt zich by een hoogen boezemstaiid nu met dien afvoer belast Het omgekeerde het inlaten van versch water heeft omdtzeu tyd anders plaats Leidtche Ct Wij ontvingen het programma va i het XIX Christelijk Nationaal Zendingsfeest te houden den 5 Juli e k op Nyenburg te Heilo Behalve hef reglement van orde mededediiigen betreffende de reit en het verblijf op het feestterrein en de feestliederen die gezongen zullen worden bevat hel boekske ook de namen der 22 sprekers benevens de onderwerpen waarover zy op vier spreekplaalsen hel woord zullen voereu Een firma Ie Pittsburg is op het denkbeeld gekomen om de daken der huizen geheel met glazen dakpannen te beleggeu Behalve dal men dan helderlichte zolders krijgt is men tevens ook bevrijd van nachtelijke bezoekeu van katten op het dak daar deze hoe uitmuntende klimmers ook tocli niet langs een glazen dak kunnen klimmen en hunne nachtelijke concerten dus ergens anders dienen te geven IN ZAKE de Waterleiding Gisterenavond waren iu het bovenlokaal vau de Harmonie op de Markt een aantal Goudsche ingezetenen bijeengekomen ingevolge oproeping van het Bestuur der Goudnie KUmereeniging Deze bijeenkomst werd gepresideerd door den heer H i Wennekes Voorzitter dier vereeniging welke bij opening de vergadering aan het doel herinnerde waarmede de oproeping gsghiedde nU mtiaitelifê U geaem tmtrent it Kahrltidmg Daarop gaf hy het woon aan den heer E L E van Dai tzig die allereerst een woord wijdde aan de geschiedenis der zaak van de waterleiding in deze gemeente Hij bracht in herinnering hoe eenige jaren geleden door de raadsladen Kranenburg Luijten en de Rotte een voorstel was gedoau tot oprichling van een leiding van gefiltreerd IJselwater voor rekening der gemeente hoe dit bij de meerderheid van den Raad hoofdzakelijk om finantieele redenen geene medewerking onderrond boe tevins de al uf i iet voldoende qualiteit van het IJselwater ter sprake werd gebracht hoe sommigen eene waterleiding door particulieren oj ericht de voorkeur gaven aan eene van gemeentewege hoe ten slotte de vraag werd behandeld of IJsel Lek dan wel duinwater de voorkeur verdiende Hy wees er op hoe uit en door den Baad eene Commissie was benoemd om dat Col egie te dienen vau advies die I lot het resultaat kwam dat eene leiding van d uiuI water voor Gouda niet mogelyk was eene van I ekwater veel te duur was en derhalve eene leiding van IJselwater de eenige bereikbare zou zijn Die Commissie ontraadde tevens eene waterleiding van geuieeutcwegp waarop besloten werd tot het uitschrijven eener concessie Voor eene IJselwaterleidiug kwam meer dan ée ne aauvra g in en de concessie werd ten slotte verleend o in de hh Dr J E Oudschans Dentz en H W Wester Iu de concessie voorwaarden komt o a deze bepaling voor dat 18 maanden ra de goedkeuring der plannen en teekeningen de waterleiding geheel gereed moet worden opgeleverd Volgens het oordeel van B en W is Ai t è met uit December vnn dit jaiir ferstre SS de Couccssioiiarissen eerst met Juli IJ I Kja echter zegt spr slechts een verschil vau ïMjSiien dat waar wy al zoo lang naar eene waterleiiK gewacht hebben weinig ter zake afdoet Om iu December klaar te zyö zou in Maart jl met de werkzaamheden een begin moeten zyn gemaakt en toen men daarvan niets bemerkte werd men zegt spr hier ter stede ongerust en begon men te denken zou er alweer niets van komen Een en ander gnf spr en den heer v Geelen aanleiding zich te wenden tot hh Conctssionarissen met verzoek om inlichtingen waarop de hh Oudschans Dentz en Wester hun eene missive zonden dd 23 Maart welke spr reeds in een vorige vergadering der Goudtcie Kiesvereexigittg mededeelde en die door middel van do GoudKhe Coutant men zie G a van Woensdag 14 Juni 11 No 2778 ter algemeene keunis was gebracht Spr meende en de heer vau Geelen deelde die opinie dat dt Ooudicie Kieinereeniging die sleedt