Goudsche Courant, vrijdag 30 juni 1882

Naar aanleiding eeuer vraag omtrent hel tarief worden medegedeeld art 11 en 12 der Conceaaie roorwaardeo die aldus luiden Art 11 Buiten het geval dat partgen vrijwillig en bg sohriftelg ke overeenkomst onderling een boogeren of lageren prijs of andere bepalingen moobten hebben vastgesteld is de Concessionaris verplicht tigeu geen hooger tarief dan het hierna volgende water uit de waterleiding te leveren aan ieder die dit verlangt in huilen gebouwen of op eri en tot op eene hoogte van zestien Meter boven A P d verkiezende tegen vooruitbetaling van het voor ééne maand verschuldigde Bg verschil over dit bedrag beslissen Burgemeester eu Wethouders De Concessionaris maakt den aanleg Van de hoofdbuizen tot binnen de woningen der verbruikers iu den grond voor zoover hunne perceeleu an de hoofdhuis gelegen zgn volgens een door Burgemeester en Wethouders goed te keuren tarief Inde ver lere leiding door de huizen of erven wordt door de verbruikers zelven voorzien Art 12 Hel tarief is als volgt Aan hen die het water niet anders dan voor gewoon huiselgk gebruik verlangen te bezigen wordt het geleverd berekend naar het geheele aantal kamers waaruit de woning bestaat onverschillig het aantalpersonen en wel per jaar Voor eene woning met ééat kamer 7 n 1 n II twee kamers 11 II II H H drie 16 a II a II vier 18 II II H i vgf 21 II II n zf I 24 En voorls voor elke kamer boven de zes ƒ 2 50 Een keuken wordt als eene kamer berekend Voor woningen van geringer oppervlakte dan dertig M en door ééa getin bewoond ƒ 6 20 Bovendien wordt betaald Voor een badtoestel 6 t n watercloset 6 II paard 6 n II tweewicisrgluig 3 II vierwielsrgtuig 5 De abonnementeu worden aangegaan minstens roor ééa jaar Wie zich lusschentgds abonneert betaalt naar evenredigheid De Concessionaris is gerechtigd de noodige reglementen te maken ter voorkoming van misbruik die voor de verbruikers verbindend zullen zgn mils zg door Burgemeester en Wethouders zijn goedgekeurd Bg verschil van gevoelen over de beteekenis der bepalingen van dit Artikel beslissen Burgemeester en Wethouders Daarop werdeu enkele vragen geilaan en enkele opmerkingen gemaakt door de aanwezigen De heer de Riet vraagt van w het water voor de leiding zal komen I e Voorzitter ant oordt uit den IJsel volgens de Concessie voorwaarden waarop de heer de Riet daarover zijn leedwezen betuigt daar hem is geblekin dat dit de 3 laatste weken geheel en al bedorven water is De Voorzitter meent dat zulks nu niet aan de orde is en de heer E L E van Daulzig zegt dut de quaestie van de meerdere of mindere qualiteit van het iJselwater vroeger is behandeld dat het door de Gezondheidscommissie is onderzocht die tot de conclusie kwam dat het op sommige tgden goed op andere tgden niet goed was maar toch altgd verreweg veel beter dan bet water nu door de burgerij gedronken Sp herinnert dat ook de heer Noothoven van Goor op eigeu kotten het IJselwater deed onderzoekeu door de hh Schalkwijk en Penuink te Rotterdam volgens wie bet IJselwater zeer goed was te noemen en een leiding van dat water werkelijk een zeer groote verbetering zou zgn in vergelgking met het water thans gebruikt Daar komt nog bg tegt spr dal hel water door filtratie op groote sehaal zoodanige zuivering ondergaat dat het werkelgk zeer geschikt mag worden geacht voor drinkwater De heer de Riet tegt er bg te blijven dat hel IJselwater uu al drie weken bedorven is en hij vindt het wat veel gevergd nu iu te leekenen voor deelneming in eene leiding van water dat bepaald beilorven is De Voorzilter merkt op dat deze vergadering niet terug kan komen op een besluit van den Raad die eene Concessie voor IJselwater verleende doch ieder die het waler niet goed vindt leekene eenvoudig niet Oe heer J de Jong Ki wil eene afzonderlijke vereeuiging oprichten die zich dan zou moeten t elasteu deelnemers te werven wat volgi missie van toelicht over bet M O is hg bekend met deze zaak en hg zon een ontslag ali B eu W hem willen geven onbillgk achten De heer van Vledder gaf toch al de uren les die hij moest geven daar de cursus geëindigd is eu uu zou hg bet niet goed achten hem te beknibbelen in ign salaris looral niet daar de heer van Vledder tteedi zeer gverig en een hoogst verdienttelgk leeraar was De Voorzitter merkt op dat het tractement voor leeraren aan de Burgeravondsohoül is ten jaarlyktci tracteraeul dat per S maanden betaald wordt en nn is er geen enkele reden den heer van Vledder die 1 Mei de gemeente verliet tot 1 Sept te honoreeren Een voorstel van den heer van Ilerson om het ontalag tegen 1 Sept te verleenen wordt niet onderiteund en het voorstel van B en W wordt in rondvraag gebracht en aangenomen met 1 1 tegen t stemmen die der hh van Ilerson en Hcinsing Het ontslag is dus eervol verleend eu gerekend ingegaan te zijn 1 Meijl 9 Een adres van W F Keizer ontslag verzoekende als onderwijzer nair de 2e Burgerschool voor jougens tegen 6 Augustus e k Wordt eervol verleend De Voorzitter deelt daarop mede dat B en W igens den heer door hare deelneming wil loonet inderdaad sympathie E L E van Dantzig met het oog op den korten te gevoelen voor de zaak Hoe ruimer de deelne I tijd die overbigfi niet wenschelgk is De heer ming is hoe beier zoowel voor Concessionarissen als J IJpelaar Jzn is van oordee dat de heer de Riet Toor de burgerg lelf daar men door nu dadelgk volkomen gelgk heeft als hij zegt dat hot IJseldeel te nemen voorkomt dat later telkens de straal water slecht is Spr noemt het zelfs zeer slecht mon worden opgebroken om aansluitingen te bewerk Het eenige doel van eene waterleiding is naar spr s Btelligen Spr dringt er daarom ten sterkste op meening goed water te verkrijgen en het IJselaan dai men van alle zijden zoo spoedig mogelgk waler is verre van goed te noemen het is integental verklaren in hoeveel huizen men zich verbindt deel slecht de watorleijliug te doen maken En hiermede tegt De heer S W van Buuren Nin zegt dat de spr is zijn taak geëindigd hoewel hij lot he heeren die voor de qualileit van het IJselwater begeven van verdere inlichtingen ten volle bereid is vreesd zgn gerust kunnen zijn daar een der artikelen De vcrgail ring dnnki spr door Iqid applaus voor der Gone ssie voorwaardcn bepaalt deu graad van hetgesprokene en daaropsleltde Voorzitter degelegen zuiverheid die het waler moet hebben eu in geval held open lot het vragen van nadere inlichtingen die graad niet bereikt wordt dan hebben B enW bq hare otndiditen tooi den Bud róórop had gesteld dat iq Toorttandera wareu van eene waterleiding joist de vereeniging was om de algemeene belangitelliog Toor deie taak te winnen en hoogst wensohelijk waa het nu door ondubbelzinnige hlyken au sympathie der bnrgerg de slechte informatien te logenstraffen hier omtreat de taak gegeven Op de Tergsdering der Ooudtcit Kifivtrteniging waar de laak behandeld was vas roldoende gebleken dat men het met dat gevoelen eens was Daarop hadden de heer van Greeleo en spr zich nogmaals gewend tot de Concessionarissen met verBoek om nadere inlichtingen terwyl sy hun hadden Teraooht eeu van beiden in persoou hier op de meeting te willen verschijnen om self de uoodige iu lichtingen te verschaffen Daarop kwam bg hen in het volgend sohrgven dat echter eoHfidentieel wa Dit luidde aldus Leeuwarden 21 Juni 18S2 Den WeIËd Heeren E L Ë vau Dantiig enW van Geelen WelEd Heeren In antwoord op uwe geachte letteren die wedeier dagen uit Groningen ontvingen waarheen ie abusievelgk waren geadresseerd Iegelijk met de GoudKke Courant heb ik de eer U het volgende te berichten L De laak der waterleiding is ihans loover gevorderd dat we bezig ign de statuten der op te richten Maatschappg samen te stellen ten einde die nog deze week aan de goedkeuring van den Gemeenteraad te onderwerpen Na goedkeuring hiervan zal de Maatlehappg tot stand komenj zonder dat de aandeelen aan de markt worden gebracht maar enkel onderhandsch geplaatst Om dit nu spoedig en met vrucht te doen is het ons natuurlgk niet onverschillig dat er in Gouda ten sterkste gewerkt wordt met het verkrggrn van aansluitingen waardoor de onbetwistbare levensvatbaarheid der zaak te meer aal bigken eu de geldsehieteis met te meer vertrouwen hunne kapitalen er toe zullen beschikbaar stellen Hoe eerder dat daarover een goed resultaat tal wkregen woirden hoe beter daar wg gaarne de laak binnen veertien dagen iu orde zagen ten einde cnmiddelyk met de aanbesteding der werken te kunnen beginnen Hartelgk danken wij U voor de vele moeiten die U tioh voor de zaak hebt getroost en bevelen dit laalsie brwgs van belangstelling in de Goudtche waterleiding dringend bg U aan overtuigd als we tgn dat bg krachtige medewerking Uwersgds thans de zaak niet zal kunnrn échoueeren Van de resultaten Uwer pogingen ontvangen we dan wel in tgds bericht Uet de meeste achting hebben wij de eer te ign WelEd Heeren UE 1 Dv Dienaren Dr i E OÜDSCHANS DENTZ H W WESTER Het feil dat deze brief confidentieel was maakte teide spr dat zg daaraan niets hadden waarom ig zich wederom wendden tot de Concessionarissen waarop de volgende missive inkwam Leeawarden 24 Juni 1882 WelEd Heeren I In antwoord op uw gisteren ontvangen schrijten diene dat de oorzaak waarom wg ons vorig schrijven voorloopigconfidentieel weusohten beschouwd te zien daarin voornamelgk gelegen was dat wg niet gaarne wilden er over de zaak gesproken werd alvorens Burgemeester en Wethouders de statuten ter goedkeuring hadden ontvangen om die aan den Baad voor te leggen Daar wij die gisteren hebben opgczonrien zien wij er thans geen bezwaar in ons scbrgven openbaar te maken Wat betreft het bijwonen der meeting daarin zien wij goenerlei noodzakelgkheid aangezien er toch geene andere inlichtingen te geven zijn dan omtrent de tarieven die looh bekend zgn daar zij in de gedrukte concessievoorwaarden voorkomen Intusschen blijl het van het hoogste belang dal er zooveel mogelgk toezegging van nnnsluiliugen warden verkregen dit zal ons de to standkoining der zaak geheel kunnen verzekeren Ontvang mgne heeren de verzekering mijner hoogachting UEd Dv Dienaar Dr J E OÜDSCHANS DENTZ Kn 100 is dan nu ging spr voori tot mgn en leker tot aller genoegen gebleken dat er personen ziju grvondin Ixreid hunne kapitalen te leveren ten dienste der loudsche waterleiding Het hangt er nu alleen maar van af teide spr of de burgerij het recht zoodanige maatregelen te nemen als noodig zulten worden geacht De heer M van Dantzig wil ofschAon de laak eigenlgk niet aan de orde is de heeren die het IJselwater niet goedvinden voor eeu leiding alleen vragen komt ditzelfde water nu niet in de slad bezwangerd met de oplossing van allerlei vuile stoffen en wordt dit nu niet zóó gedronkeuP Dan spreekt het toch wel van zelf dat hel gezuiverd zijnde in allen geval verre te verkieteu zal zjjn boven hetgeen tegenwoordig gebruikt wordt Préfereeren die heeren hel ongezuiverd boven het gezuiverd waler welnu laten zg hun gang gaan en niet aan de waterleiding deelnemen De heer I van Dantzig voert ten bewijze dat het IJselwater toch wel goed is aan dat de schippert dat dan toch menschen zgn die i Waler kunnen beoorderlen als zij naar Amsterdam of naar Frietland varen bg Kortenoord den noodigen voorraad IJselwater scheppen juist omdat zg dat de voorkeur geven boven ander waler De heer J IJpelaar Jz zegt dat dit feit juist yni het IJselwater nabg deze gemeente pleit Die schippers scheppen dat water juist bg Kortenoord omdat het dtór goed is maar hier staat het IJselwater bijna stil bg deze gemeerjte is eigenlgk geen eb en vloed De heer H C van Staveren zegt op den Raam te wonen en hg is er van overtuigd dat al is het water in den IJsel stilstaand water en at beantwoordt dit niet aan alle eischen het zeker verre te verkiezen is boven dat in den Raam waar de vuiligheid van de Siroopfabriek het water verpest Nadat de Voorzitter er nog op gewezen heeft dat een waterleiding wel voornamelgk ten doel heeft goed drinkwater te verschaffen maar toch ook uit een oogpunt van gemak alle aanbeveling verdient eu IJselwater voor onze gemeente het eenig bereikbare moet worden geacht stelt de heer E L E van Dantzig de volgende motie voor De vergadering van ingezetenen dezer gemeenie gebonden 28 Juni 1882 overtuigd tgnde dat een ipoedige totstandkoming van gefiltreerd IJselwater in deze gemeente hoogst noodzakelgk is uit dee weusch dal de gemeenteraad ren ipoedig besluit moge nemen omtrent de aan hare goedkeuring onderworpen tialutcn en daarbij ile meeste insohikkeIgkheid jegens den Concessionaris aan den dag moge leggen Deze molie wordi met algem stemmeu aangenomen De heer van Buuren geelt daarop in overweging deze motie ter kennii Ie brengen van den gemeenteraad waartoe het Bestuur volgens mededeeliog van den Voorzilter reeds hel voornemen had Daarop werd den aanwezigen een lijst aangeboden ter teekening die aldus luidt De ondergeteekenden allen wonende te Gouda verklaren bij het eventueel tot stand komen der leidi i van gefiUretrd IJulmaler in deze gemeente zich gaarne voor het achter hunne namen geplaatste aantal huizen met daarbg vermeld getal kamers aan te sluiten tegen het tarief voorkomende in de Concessievoorwaarden vastgesteld door den Raad der Gemeente Gouda den vijftienden October achttien honderd tachtig Verscheidene der aanwezigen toonden zich aanstonds bereid op die lijst te teekenen terwgl ook verder ieder in de gelegenheid zal worden gesteld dit alsnog te doen Na dankbetuiging van den Voortilter aan den heer K L E van Dantzig voor de moeite die hij zich in t belang der zaak getroost had werd de vergadering gesloten Biiltenlandsch Overzicht Sommige Engelsohe bladen zooals de Timet en de Daity Next laten niet onduidelgk doorschemeren dal Engeland zich van de overige mogendheden ook van Frankrijk zou behooren af te scheiden om voortaan slechts naar eigen goedvinden en uitsluitend met hel oog op zgne eigene belangen in Egypte te handelen Het is de vraag of deze slea miog der Eugelsche pers voor het oogenblik met de inzichten van het Kabinet strookt Evenwel mng niet onopgemerkt blijven dal zekere militaire toebereidselen te Chatham en Porisraouth gemaakt worden De geruchten welke dienaangaande in omloop zgn kunnen slechts aan geloofwaardigheid winnen door de weigering van den minitier van oorlog den heer Childers om op een deswege in hel Lagerhuis tot hem gerichte vraag te antwoorden De voorname zorg der Eugelsche regeering scliijnt liet veilige Verkeer op hel Suet kanaal te zgn en naar men verzekert zou zij zoo noodig troepen uit Eogcisch Indie derwaarts zenden Engelands belang bg het kanaal van Suez bepaalt hooftlzakelgk zgne houding in de Egyptische qnaestie Vóór het kanaal gegraven werd ontstond in örootBriltaunië een sirgd der meeningen niet ongelgk aan die welke thans over den onderzeeschen tunnel onder het Kanaal wordt gevoerd Lord Palmerston zag alleriei schrikbeelden Hg was bezorgd dat de aanleg door Fransche ingenieurs en Pransoh kapitaal het beheer over het kanaal aan Frankrijk zou in handen spelen en sielde zich de mogelijkheid voor van eene militaire bewaking door Fransche troepen Ook zweefde hem de kans voor den geett dat en nieuwe dictator de plannen van Napo£on £ I weer zou opvatten en een aanval op Indië wagen Het kanaal werd echter gemaakt eu sederi zgne opening in November 1869 it meermalen de vraag opgeworpen of Turkge dan wel Egypte recht zoude hebben om bet op een gegeven oogenblik te sluiten De raad van beheer der venuootschap schreef in htar kauaalfcglemenl dat de doortocht aan oorlogsschepen was ontzegd doch begreep dat zulk eene bepaling an gering pracli ch gevolg zoo zijn indien de mogendheden daaraan hare goedkeuring niet hadden gehecht Deze werd dus gevraagd doch Engeland antwoopide bg depêche van 16 Mei 1877 dat deze voorslag onaannemelijk was dat de Eugelsche regeering dimmer zou dulden dat hel kanaal tol bet looneel van gevechten of krggsoperalién sou worden gemaakt maar dal Groot Britlannie wegens zijne binnenlandschc en Indische belangen iedere poging om het kanaal te blokkeeren of de scheepvaart daarop en in de naburige wateren te stremmen alt eene bedreiging tegen Indië en als een drukkend nadeel voor den werelilhandel zou beschonwen ledere slap van dien aard zou onvereenigbaar zijn met hel behoud der neutraliteit van Kngelaud De Porie maakte geen betwaar ti pu die verklaring Engeland waa iu 1877 haar vgaud niet doch zg behield zich voor om aan vijandelgke schepen den toegang lot hel kanaal te weigeren wgl bel een deel van het Turksche rgk is dal nimmer ntnlraal territoir it verklaaid Een jaar later iu bet voorjaar van 1878 toen Engeland van Rusland de wijziging van het tractaat van San Stephanu eischie kwamen iu 12 stoombooten en 16 zeilschepen 7000 man Indische troept door het Snez kanaal van Bombay naarMalfa waardoor Engeland feitelgk bewees dat de verzekering van hel vorige jaar ernstig wat gemeend De internationale rechtsloettaud van het Suezkanaal it dut vr j onzeker en de Porie it niet tegengetproken toen tg teide dat tg c tu quo het kanaal voor vijandige tcbepen ton iluiteu Stel dut dat de Porta in oorlog kwam met Ëageland dan zou de Porte het kanaal kunnen tluiten voor de mogendheid die vier vgfden van het verkeer levert eu tevens de grootste aandeelhouder is in het kanaal sedert Itmaél paoha in 1676 zgne aandeelen aan Engeland verkocht Het tchgiil mogelgk dat uit de ontwikkeling der te nwoordige criait iu Egypte ook eene regeling vooitipruit van den recktttoettaud van het kanaal Niet onwaarschgulgk it het dal de Duittche regcering deoitoot in die riohtinggeven zul Voor hel oogenblik tchgnl bel kanaal volkomen veilig te zgn Ds heer De Lcttepi heeft per Mlegraaf tot de Egypliiche regeering het verzoek geneht om Ie zorgen voor een veilig en onafgebroken rerkier ever den waterweK en vati Ragheb pasha bel antwoord ontvangen dat de regeering den plicht erkent om overal In Egypte en voornamelgk in de nabuurtchap van het kanaal de rutl ie bewaren Te Port Said schrgft men de opgeschroefde ongerustheid in Engeland aangaande hel kanaal toe aan beursmanoeuvres Het sohgut dat loowel Frankrgk alt Engeland den weg lot verioening willen openhouden De bïide consultgeneraal dier landen zgn van hun pott onüatl Sir Edw Malet it met verlof naar Venetië gegaan en de heer Sinkieaiot heeft om getondheidtredenen verlof aangevraagd Hunne pertoaen tgn te veel in den ttrgd gemengd geneetl tg hebben in den aanvang een Ie hoog woord gevoerd om nu geschikte werktuigen voor de verzoening te zijn luniddeli loont de tnllan dal hg voor Europa niet bang it Terwgl de conferentie tegen tgn zin in zgne eigene hoofdelad is bgeengekome beantwoordt hg die miskenning zijner waardigheid door aan Arabi bey de Me jidi4 rde van de Ie klaise toe te lenden Op het leger moei dil den indruk maken dat Arabi s handelingen de volle goedkeuring des gdragen In elk geval moet Abdul Hamid tnltant ïrti 1 1 B wci Auuui namia ich tterk gevoelen tegen Europa nu hij de mogend sBiül Gambettitlische bladen r d houding Z hl P Ie Freyoiuei ten opzichte ZlsW i r van r = K bleken 1 Kamer nam met 443 tegen 46 l errplalt ü eTeschrif blii L P i iaoten Landdag W Ocotï P op D il chlaii l e a = 1 o 1 tenrijk elkander dit jaar weer p ö e ti t h Oo tenrgksch verbond inwendige hervorm i l 0 d tussw het ij i lj p zoolang dit i P l len het vertrouwen oT j I OP echter P f de T oo nu L uomt een of andere krggstoerusting ons herinneren dat wij niet in Arcadië leven De Russische regeering laat 30 kannonueerbooten bouwen seinde men Zaterdag uit Petersburg VERGADERING VAPEKGËHEËPiTERAAD DINSDAG 27 JUNI 1882 Voorzitter Mr A A van Bergen IJzendoorn Tegenwoordig zijn de heeren Kist Oudgk liemting van Iteiton Uoogeuboom de Rotte Straver Samtom Pott Drost van Straaten Forlugu Droogleever en Noothoven van Goor Afwezig zgn de heeren Luijteu en Kranenburg De Voorzitter deelt mede dat de heer Lugten heeft keunis gegeven door bezigheden verhinderd te zgn deze vergadering bij te wonen De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd De Voorzitter geeft aan de Vergadering kennis dat Gedeputeerde Staten de raadsbesluiten van IS eu 23 Mei jl tol wgziging der Gemcente begrootiog 1881 eu 1882 hebben goedgekeurd eu evenzeer het raadsbesluit van 6 Juui jl tot uitgifte van gerioleerden grond aan G C Forlnijn Droogleever Deze mededeeling wordt voor keunisgev aangenomen Ingekomen zgn 1 De geloofsbrieven der nieuw benoemde raadtleden de hh C C H Prince en H Jager Deze worden gesteld in banden eener Commitsie bettaasde uit de hh Noothoven van Goor Forlnijn Droogleever en Pott Droti waarop de vergadering voor eenige oogeublikken wordt getchortt Na heropening deelt de Commissie bij monde van den heer Noothoven van Goor mede dal de geloofsbrieven iu orde ign bevoudeo waarom tg voorstelt tot toelating der heeren Prince en Jager te betlnilen Op voorstel van den Voorzitter bealuit de vergadering overeenkomstig bet voorstel der Commissie 2 Hal rapport der Raadsoommiasie in witr handen zgn gesteld de rekeniugeji der geaubeidieerde instellingen van weldadigheid voorstellende die goedte keuren Ter vitie De rekening van den Kassier der Stedelgke Beleenbank Ter vitie Ken voorstel van B en W tot uitbreidingvan het onderwgiend penoneel aan de Ie burgerscbool voor meitjet Ter visie 6 Een aanbeveling Ier benoeming van twee leeraren aan bet pro gymuaaium Voor leeraar lu de oude talen worden aaiibelolen de hh L A Keeper te Leiden en H J Reijnders te Amsterdam Voor leeraar in de Eugfliehe taal worden aanbevolen de hh J H van der Voort te Goea en C J Voortman te Doetbuak Het tdviet van den Tutpecteur voor de gymnatien ligt ur inzage voor de raadtleden Ter vitie eu benoeming in de volgende vergideiing 6 Voordrachten voor onderwgzer en onderwijzeret aan de Tnttohenschool Daarop komen voor tt de beer R G Peletier te Sohooobaven b G Heg te Gouda 2 a Mej W Honieban Ie Deorue 4 H Veenstra te Voorst e II i Hulttegn te Sohageu Ter vitie en benoeming in de volgende vergadering 7 Een adret van C J de Qidto betreffendedemping eeuer tloot in de 3e kade In handen van B en W om bericht en raad 8 E adret van P van Vledder Ptn Ie Ambt AKnelo iKrzoekende ontslag alt leeraar aan de Burgeravoodechool tegen 1 September e k B en W tielleu voor dit ontslag eervol te ver eene miaiive hebben ontvangen van Dr S £ Oudschant Dentd die kennis gaf voornement ie tgn de Concetiie tot aanleg en exploitatie van een Waterleiding alhier over te dragen aan een naamluoze vennootschap waartoe hij de noodige machtiging verzocht onder overlegging der Concepttlt tuten Dit verzoek wordt Ier visie gelegd De Raad vereenigt zich daarop zonder discussie en zonder hoofdelgke stemming met de voorstellen van B en W tot Goedkeuring der Rekening der dd Schutterijover 1881 Wijziging der Gem ente begrooting dienst 1882 in verband met de uitvoering van eenige werkenaan het gebouw der Rijks Hoogere Burgerschool Afwgzecde beschikking op een adres vanJ D hug die ontslag verzoekt als onderwijzeres tegen 16 Augustus in plaats van tegen 1 Augustus zooalshaar verleend wat Aan de orde is Een adret van G IJsselslijn A Dortland en 362 andere onderteekenaren betrekkelgk eene veriaging van bruggen bij de Blauwstraat B eu W stellen voor de brug bg het huis van den beer Terbrugge te vrriagen doch die tegenover de Vrouweusteeg niet te verlagen daar zulks strijdig zou zgn met de belangen der scheepvaart welke te bevorderen juist de bedoeling waa van den heer Prince met zijn bekend voorstel Daarop jolgt een uitvoerige discussie waaraan de meeste leden deelnemen De heer Straver is er voor beide bruggen te verlagen vooral met het oog op het gevaar voor de leerlingen der nieuwe school De heer Oudgk zon er wel in kunnen komen die tweede brng geheel weg te laten doch wenschl in alleu geval nader op de hoogte te worden gesteld omtrent de kotten De heer Samtom vereenigt zich met het gevoelen van den heer Straver en wil hel verzoek van udreisanten volirdig toeslaan De heer van Iterson was indertgd vóór de demping ook met het oog om bel aantal bruggen Ie verminderen alzoo is htt nu moeilgk voor hem over de nieuwe bruggen te spreken maar hij zal trach en tich op een neutraal standpunt te plaatsen Ook hg weuscht dal de nieuwe brug niel te boog tal worden gemaakt Er is over scheepvaart gesproken maar die tettaat op dit punt van de slad z i niet en dat uu op de Marktdagen de tcbuiten w it dichter bij de Hoogitraat touoen komen te leggen it niet van zoo u belang om daarom deze brug hooger te maken De heer van Straaten is tegen eeu trappenbrug en wgsi op bet denkbeeld dat hg vroeger aangaf eeu loopbrug midden op de Turfmarkt Sommige sprekers twgfelden er aan of de beer Prince wel de kosten der brug voor tgn rekening zal willen nemen als dit wordt een lage brug Oe heer Hoogeuboom meent dat het voorslel Prince voornamelgk geschiedde om de demping legen Ie bonden loodat de heer Prince ook in geval etn lage brug wordt gemaakt igoe belofte wel gestand zal doen De heer Fortugn Droogleever meent dal de beer Prince iijn voorslel deed ter bevordering der belangen van handel en nijverheid waarom hg ol strekt niet gehouden is zgn belofte na te komen zco er een brug komt die in strijd is met genoemde belangen De heer Kist it van oordeel dat er geen kans is een andere brug op de bedoelde plaats Ie krggen dan juist die welke door B en W wordt voorgesleld De heer de Rotle wil inlichiingen inwinnen bg deu gemeente irchitect of een lage brug al daa niet mogelgk it De beer Samsom wil een brug maken in den geest als die achter de Waag dus eeu brug die aan de eene zijde bijv ééa Irede en w 1 J Z l aan de andere zude bijv vier treden heeft De Voor leenen doch daar Iretsani 1 J f f zitter meent dat een brug door B en W wordt reed veriaien hee l niet legen 1 Sept m r ge wen helgke is daar een lage rekend in De heer van Iterton tegt n da J De heer Oudgk wil hen die het adres indienden vragen wat zg eigenlijk veriangen daar de Raad hieromtrent in ourekerheid verkeert zoodat hg gaarne zou zien dat adresaanlen nadere iuUohtingen inzonden De heer Noothoven van Goor acht dit denkbeeld vau den hetr Oudijk wel nieuw maar niet aanbevelenswaardig daar de 364 ouderteekenaars van het adres moeilgk door den Raad naar hun gevoilen in deze kan worden gevraagd De Voorzitter mdU op dat als het verzoek van adressanten wordt aangenomen de Raatl tol 3 zaken aunliiding geelt dat de Blauwstraat voor marklsohuiten wordt afgesloten dal het aanbod van den heer Prince wordtafgewezen lat de brug tegenover de Vrouwensteeg danweder in een toestand koinl als die welke aanleidinggaf lot het vroeger genomen besluit haar af te breken De heer Hoogenbooin wil voorloopig alleen basluiten tot veriaging der brug bg het huis van den heer Terbrugge daar men dan een be er gezicht zal hebben over het geheel en dus betet lal knnnen beoordielen hoc ten opzichte der andere brug moet gehandeld worden Versoheidfoe heeren spreken daarop nog over de vraag wat de eigeiilgke bedoeling was van den heer Prince met zijn aanbod waarop de Voorzitter ten laatste voorstelt te besluilen ttem met te kunnen geren Als lid van de Oom y