Goudsche Courant, zondag 2 juli 1882

1883 Zondag 2 1 N 2786 GOUDSCHE COURANT Nteuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken BINNENLAND STOOMTRAM 60UDA B0DË6RAVEK BESTELOOEDEREN BESTELGOEDEREN worden aang enomen van s morgens b uur tot s avonds 8 uur bij den Heer van HOOFP Zadelmaker a d Kleiweg alhier Voor ZWAMMERDAM worden de GOEDEREN ook zonder bestelloon bezorg d ÖE DIRECTEUR Snelptrsdrak van A Brinkman te Gouda tot het erlagea ran de brug bq het huilTan den heer Terbrujjjte om den heer Prince te vragen of hg bereidia tjjn aanbad gestand te doen ingeval de brng tegenover de Vrott en9teej verlaagd wordt of een beweegbnre bruj komt op hit midden der Turfmarkt it voorstel ordt Uiet aigemeene stemmen aangenomen De heer Fortuyn Droogleever verlaat de vergadering Aan de orde is De Conocssie aaiivraag van de IJselStoomlram weg Maalachappy voor een stooralraraweg lussohen Gouda Oudewater Montfoort eu Utrecht De heer Kist vraagt Ie mogen weten of er naar aaideidiug vau de conferentie die B en W met het Bestuur dtr Jsel Stoomtrumweg Maalschappy gehad hebben naarover iu de vorige vergadering oaa gtsproken wgsigingen in d voorwaarden hadden plaats gehad en zoo ja welke die naren De Voorzitttr dieUIe mede dat B en W en bedoeld Bestuur op e meeste puuten lul overeenstemming waren gekomen B ea groot puai van verschil bleef bestaan nl htt waarborgfonds dat B en W verlangen voortdunnd gedeponeerd te doen blgven en dat Concessionarissen terug vurlaugen zoodra de weg in exploitatie is genomen Verdere wijzigingen zegt de Voorzitter te zullen mededcelen bij ieder artikel AA in behandeling komt Art 1 aangevende rfe rici inj nl an Kattensingel langs Kleiweg Hoogstraat Markt uojrdzijde Kortenen Langen Tiendeweg Fluweeleu Singel en zuidelyken IJseldijk wordt goedgekeurd Bg art 2 dat bepaalt dat de Concessie veileend worden behoudens de rechten van derden en loopt lot uil December 1930 en dat ne Gemeente ua dal tijdstip den tramweg kan overnemen enz stelt de rheer OutJijk voor de zinsnede oelreifenfje de overname van den Irannveg door de gemeente wegte laten Dit voorslel wordt veruiorpen mti ü tegen 5 ateromen die der hh Slraver Oudijk van Iiersou Hemsing en Post Drost Art 2 en 3 worden daarop zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd Art 4 dat bepaalt dat door Conoessionariaaen een waarborgfonds zal worden iieslort groot ƒ 30UÜ wordt even door enkele heeien b sproken doch daaromtrent kivam men met tot eeue beslissing Wegens hel vergevorderde uur beslooi men toen op voorstel ai den heer Noothoven van Goor de verdere behandeling tol een volgende vergaderirg uit te tellen De Voorzitter sluit daarop de vergadering T n gezonden Gouda 27 Juni J882 MifnkMT de Redacteur In Uw geacht blad van 25 dezer komt onder de reroordeeldeu wegens openbare dronkenochap voor Fiet r de Haan besteller aan het station te Gouda Ik raoet üEd opmerken dfU de persoon Pieter de Haan aan mijn station geen betrekking bekleedt en dus ook geen besteller nnn m n station kan zijn Het toeval wtl nu dat een mijtier bestellers Nicotaas de Haan heet eu door het publiek voor é ü gesignaleerde de Haan wordt aangezien wat Toor mijn persouee en in het bixondor oqt dci besteller de Haan een zeer onaan eiiamen indruk Teroorzi akt en aanleiding tot sensatie geeft waarom ik ÜEd beleefd verzoek dit wel te willen rectificeeren Hoogachtend De Stationchef M MIH DER Naar aanleiding van bovengenoemd schrijven hebben ry naar de zaak geïnformeerd eh ons ia uit goede bron medegedeeld dat volgens het procesverbaal opgemaakt door de agenten van politie 3e klasse Biljee envan Loon in den avond van 18 April 1882 op denKleiweg te G§uda in kettnelijken staat van dronkenschap is aangetroffen Pieter de Haan oud 52 jaar losse besteller aan het station van den Rijnspoorweg en arbeider te Gouda De Redactie KOEPOKL Ë ri G De BURGEMKESTER van Gouda Brengt ter algemeeue kennis dat aanstaanden Zondag den 1 Juli 1882 dea namiddags ten 12 uur bp het Stadhuis niet alleen voor minvermogenden maar voor ieder die zich daartoe aanmeldt wederom gelegenheid tal beataan om zich geheel kosteloos reohHtretks van het kalf te doen inenten of herinenten Gouda den 29 Juni 1882 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN VARETBEBICHTE in Gouda 29 Juni 1882 Puike Zeeuwsohe Tarwe zeer vast gehouden ƒ 12 s ƒ 12 76 puike Polderlarwe ƒ 10 a ƒ 10 76 mindere naar kwaliteit Vreemde Tarwe als vorsu Goede Irooge Rogue ƒ 7 76 a ƒ 8 Mindere eu builenlandsohe 7 ƒ 7 60 Gerst ƒ 5 60 a ƒ 6 de zomer en ƒ 6 60 a ƒ 7 de winter Haver ƒ 4 7 a ƒ 5 20 Otengeua weinig handel De veemarkt met weinig aanvoer hoewel de prijten hoog waren was echter de handel traag vette schapen vlug verkpcht lammeren traag te rerkoopen varkens voor Londen van 21 a 23 ot magere varkens eu biggen traag biggen ƒ 1 2U a ƒ 1 60 per week Kaas aangevoerd 104 partijen handel vlug Ie qualiteil van 30 a 32 50 2 lc naliteit ƒ 26 a ƒ 29 NoordhoUandsche ƒ 26 a f 28 öoeboter ƒ 1 35 f 1 45 Weiboter 1 10 a ƒ 1 20 Kaas uoteering van de Ver v Kaashandelaren aangevoerd 103 parijen Ie koal ƒ 27 60 a ƒ 31 50 ïe kwal ƒ 26 a ƒ 27 Handel gewoon CORRESPONDENTIE Het stukjü onderteekend Een burger van Gouda en vriend van den Heer Pnnce kan piet ia aanmtirkiDg komeo oor pUatsiDji daar de achr ver una ztjn nflam met lucdedeelt De RtüACTtE Bui gerlijke Stand GEBOREN 26 Juni Chriitiaan ouders D Binec en A M van der Wolf 27 buwnoa Geertruidd ouders A aD der Weijdeu eu 1 Sparuaaij Arie ouders A van den BuBch en II au Llfereu 28 Maria Gerarda ouders G Schiedou lu J M Blljee OVERI EDEN 27 Juni J f J Bart 1 j 2 lo A J terkaaik 4Bj A an der iiueveii huuvr v J Verbareiidsu 62 j IV van der Zann 1 j 2 m 28 M J Huppel 2 J 4 m GEHIWD 28 Juni J H Uijklmrsl eu H J nn Loer G A L ik CU W J au den tiiVff ADVERTENTIËN Heden overleden tot onze diepe droefheid twee onzev lievelingen de eene drie de andere één jaar oud C MATEKS M MATERSBbijkn Gouda 27 Juni 1882 Heden overleed tot diepe droefheid van mg mgne Dochter en Behuwdzoon mgne geliefde Echtgenoote JOHANNA van dek HOEVEN in den ouderdom van ruim 62 jaren navoorziea te zijn van de H H Sacramenten der Stervenden j J VERBABBNDSE i Kleedeibleeker Gouda 27 Juni 1882 j Voor de vele blgken van belangstelling ons dezer dagen betoond betuigt de ondergeteekende ook namens zijne Echtgenoote hartelyk dank T J KOOBS Gouda 26 Juni 1888 üe rekening en verantwoording in het failUasement van J M A 80ETER Wede J P DEN Biet zal worden afgelegd op MAANDAG 10 JULI a 8 des voormiddags ten 10 uur in het Gerechtsgebouw aan het Haagsche Veer te Rotterdam De Curator Mr J FORTÜIJN DROOGLEEVER Eene WEDUWE biedt zich aan tot het vatt NATTE en DROOGE WASSCÖEN bij haar aan huis Adres onder No 714 aan het Bureau dezer Courant Openlïare Verkooping te GOUDA op WOENSDAG 5 JÜLIJ 1882 des morgens te 10 uren in de Crabethstraat van eene GBOOTE PABTIJ r B IS A IT bestaande in PLANKEN Zware BALKEN KAPHOÜT RAAMen DEURKOZIJNEN enz Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FOBTÜIJN DROOGLEEVEB te Gouda Het Kantoor van de Firma HOFFMAU Co Kassiers en Commissionairs in Effecten is VERPLAATST van de Oosthaven naar de MliHHinbroedcrsteeg B o 100 HA DRARRK OP VKKBE Te bevragen bij G van den BERG Buurtje aan de Turisingelgracht alhier De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hij zijn sPttsikKSifty a s ZATERDAG zal openen in de Korte GroenendoMl wjjk I No 196 hopende door soliede bediening en civiele prezen de gunst zijner Stadgenooten waardig te worden Met achting A HORNES Lokaar UT en VKHMAAR Oosthaven Gouda DONDERDAG 29 JUNI VRIJDAG 30 JUNI en ZATERDAG 1 JULI 1882 van s voormiddags 10 tot s namiddags 7 ure ummi van de fraaie en uitgebreide Collectie nieuwe FRANSCHB en ENGEL8CHE Staalgravuren EN Photogravupen Origineele uitgaven welke geëucadreerd in moderne li sten tot buitengewoon lage prijzen geleverd worden door J J HöPKER Spiegelfabrikant en jKunsthandelaar Leliegracht hg de Heerengracht No 4 te Amtterdaiii TEEKENINGBN van en MODELLEN van 31 IT S T E InT zuUeu mede in RUIME KEUZE aanwezigz n i C Bestellingen op Staalgravuren zullen worden uitgevoerd franco huis door tusschenkomst van de HH A KOK Co Boekbandelaren Kleiweg die tevens bereid zgn gewenschte inlichtingen te verschaffen Extra fijne gesteendrukte EOUWEAAETEH nieuw model zjjn te bezichtigen en te bekomen bü A BRINKMAN Boekhandelaar Lange Tiendeweg GOUDA 1 Juh IS 52 Bij kon bealolt is de heer F W Ka be te Uireobi met injjiing n 1 Sept 1882 beiioemd lot leeraar aau de Bijles Hoog Burgerschool te Goada Te Utrecht is bevorderd tot doctor in de scheikunde de heer F W Raabc gcb Ie Nijmegen op een proefschrift gel Directe brpaliugder verbindingswarinie van eenige gassen In de Dooderdagavoud gehouden vergadering van het Depnrtemrnt Gouda der Maalschappy tot Nul van t Algemeen is benoemd lol Bestnnrsiid de heer Dr I S G Gleuus Tot afgevaardigden ter Algemeene vergadering cijn benoemd de hh Dr W Julius en D Raijter Naar wij vernemen beslaat hel plan op Maandag M en Dinsdag 26 Juli a s de jaarlgksche algemeene Sckietwedslrijd ie houden en zal vermoedelijk op uitgebreider schaal diiu genroonluk pinala hebben dourdieo lii t Schcrpschutlerskorps Buigerplichi alsdan zyn ISjarig beslaan lal vieren In de lerechizitling der Bollerdamsche Arr Rechtbank van Donderdagmorgen werden de volgende personen veroorfleeld C V pakhuisknecht Ie Gouda bekl van vertuimvan aaugifie voor de Nal Militie tot SO oeuls boete D V C schipper te Krimpen a d IJsel en P V whipper Ie Brr ambacht hekl vao overtreding der leheepvaartreglementen lot 5 boete of 1 daggev ieder De volgende peraoneu verden vfggcaproken van het hun ten laste gelegde M S heel en verloskundige te Gouda bekl van overtreding der geneeskundige wellen B A V uitgever te Gouda bekl van nadruk J B veedrijver te Wsddinxveen bekl van het laten loopen van vee op de spoorbftaii C sigarenraitker ie Gouda bekl van venuimvan aangifie voor de Nationale Militie C V timmerman te Gouda bekl van hel niet aangeven van een besmettelijke liekte aan ilen burgemeester der gemeenle P G arbeider te Ouderkerk a d IJssel bekl van diefstal tan klei L d D oud 43 jaar wonende te Gouda moest ala vasle schipper als hoedanig hig sedert Aug 1881 in dienst was tegen een loon van 12 s weeks voor de Slearine kaarseufabriek alhier op 12 April voor gemelde firma 12172 kilogram lood naar Botterdiun vervoeren en aan de daar gevestigde Srma Wm v P Zu afleveren Hy leverde echler maar 12111 kg af eu bekende het ontbrekende lood met een party touw voor ƒ 8 75 aan een opkoofMr te hebben verkocht Besoh die Donderdag te dejter eake voor het Gereohlshof Kamer van Crim Zaken te s Hage tereofat stond bekende het hem ten laste gelegde doch trachtte zgn handelwijze te rechtvaardigen door te verklaren dal hij geleeend had op grond van lyn aansprakelijkheid zoowel voor obtde als voordeel Ie goeder tronw te handelen Adv gen mr Bylvteld achtte niet te min de diefstal en arglist voldoende bewezen eu reqaireerde 1 jaar celstraf De verdediger rar Fromberg hoopte dat daar zijn client ouder den invloed eeuer dwaling had gehaur deld hem een niet al te zware straf zon worden opgelegd Beschuldigde is gisteren door het Gerechtshof veroordeeld lot S maanden celslrat Niet de heer V d Scherpenzeel te Sohoonhoven werd Moals bericht is gekozen tot lid van het Clns ikpsl Bestuur te Goudn maar de heer Scherpenzeel e Leksmond Gedurende het 2e kwartaal 1882 werd in de Schoolspaarbauk te Moordrecht gestort 137 14 in die te Gouderak ƒ 51 04 De ie Haastreoht gehouden collecte ten voordesle I an het fonds lei oudersteuuüig en aauinüediging vat den geivapenden dienst in bet Konio ryk der 1 Nederlanden heef opgeliraoht de som van 2Ï 98 en te Vlist ƒ 4 99 De collecle tot oudersleuuing van het fonds voor de gewapende dienst in NederUnd heeft Ie Zevenhuizen opgebracht 13 22 Tol onderwijieres aan de openb lagere school te Bergambacht is benoemd mej K Jellenu te Kollum met wie op de voordracht stonden mej H Veenstrs te Voorst en mej A Peijs ie Hoogeveen Het virlrek der Nederlaadsebe Poolexpeditie naar Dicksonsharen zal plaats hebben op aaiist Woensdag 5 Juli des morgens ten 10 ure ran de ligplaats der F ama tegenover de kweekschool voor de zeevaart Ie Amsterdam De Varné varende onder Noorweegsehe vlag kapt Knudseo is uitstekend geschikt voor het doel en zal behalve de voorwerpen tot de expeditie bebooreiide eene voldoende hoeveelheid koten innemen om de terugreis vao Dicksonsharen Ie kannen doen ook al ware het ddn neodig eenige dagen door het ijs te werken Staton Oeneraal Twexde Kjhiek zii ing van 2 Juni 1882 In deze zitting is het wetsvooitlel van den beer deSavornin Lohman tot wijziging van de arti 4 en 5 der schoolwet aangenomen met 40 tegen 24 stemmen na aanueming met 45 legen 25 atemmen van hel amendement Be iuforI dat voor de gesubsidieerde bijzondere scholen de mogelijkheid van preventief toezicht openstelt Kveneens is aangenomen ij wyiigingswet van het onderwg de laWtolire akaiimiie en vele ndere ontwerpen Verworpen werd de eonclusie van de meerderheid der commissie aandringende op de herziening van den maatstaf van het weduwenpensioen van sceofficieren Na vaststelling der hoishondelgke raming ia oomilé it de kamer op reces gescheiden Van aniirrvolationnaire zyde wordt thans een soort van enderwijaprogramraa openbaar gemaakt nederkoraeode op geheele afschaffing van art 194 der Grondwet Het geven van onderwijs cal volgens die leer aaii ieder vrijstaan De Órgeering kan acten van bekwaamheid nitieiken maar het bezit daarvan z geen eisoh voor èet geven van onderwijs Ouk particuliere commissien en ereenigingen kunnen zulke acten uitreiken en de Christelijke schoolvereenigingen behoorea dat ree ls terstond te doen als getuigenis legen de s oats exainena Ieder kind moet leeren lezen schrijven en rekenen en daartoe worden jaarlijks examens gehouden door commissien door de ouders te beuueueu met straf tegen verzuim der ouders De kerk moet daartoe medewerken Onvermogenden moeten door de plaatselijke besturen worden ondersteund mei behoud van volle vrijheid la de kent van scholen en onderwyzers Men ziet uit het slot waarop dat dit fraaie stelsel uitloopt de oterheid verpiiobl om geld te verschaffen ook voor ouderwga gegeveu duor personen die lichzelf als ouderwgzera of als examinatoren opwerpen HandehUai Meermalen is geklaagd dat men aan t strand ie Scbeveniugen gezeten onophoudelgk wordt aange sproken en dikwgls lastiggevallen door koopliedenvan allerlei sisg De strandbezoekers zullen weldrain dit opzicht uiet meer te klagen hebben wantnaar wij verAemen zullen van gemeentewege op ééa of meer pla itsen aan tstraqd tafels geplaatstworden wa irop de kooplieden hun aren kunnenéialeeren zg zullen echler gehouden zgn de aangewezen slandplaatsen te behouden en zich niet meer lussohen badsloelen en tenten mogen ophouden rf Het allernieawste nieuws op het gebied der schocnmaieerij zoo wordt uit Baardwijk aan het R Nil geschreven zijn thans hakken van buffelhoorn gedraaid rijk geencrusteerd met verzilverd of verguld metaal Aan eeue buitengewone sierlijkheid paren deze hakken eene onbepaalde duurzaamheid zoodat dezelfde bakken onder verschillende paren knnnen geplaatst worden Zij herten Camille hakken eo komen uit Parijs Ofschoon mog slechts eenige dagen door den uitvinder in den handel gebracht zgn ze te Rotterdam reeds door de schoenfabrikaaten Joh KIen en Zoon en Jac Leyiens ingevoerd en znllen zij onder het Baardwijkscb schoeisel spoedig den fraaisten HoUoudschen schoenwinkel tot sieraad tijn Uit Nieuwkoyk schrgft men In deze aireek waar de frambozen op zulk een groote schaal verbouwd en verhandeld worden heeft men vooral in de laatste jaren pogingen aangewend om de teelt te verbeteren Ieder weet dat de meeste frambozen steeds bezet zijn met microscopisch kleine beestjes welke zich zelfs door herbaalde wassehingen niel laten verwijdereii Eerst heeft men gemeend dat boogvormige verbindingen van de struiken ditzouden verbeteren men kreeg veel meer vracht maar gelijktijdig meegaand ongedierte Deze proefleidde dus toch tot voordeel en verdient de aandacht tot navolging Ten slotte heeft men nu eengeheel nieuw soort frambozen struiken laten komenuit Boskoop bekend onder den naam van Hornetstruiken en wanneer men thans in de kweekergeavan deze streek komt bemerkt men oppervlakkig gezien niets bgzonders maar bij onderzoek aan de vrucht zooalt in deze dagen de pluk aan vaogl lietmen dat de vrucht der Hornet struiken vo komenalle ongedierte mist Zelfs heeft men onder Vlijmende proef genomen om de gewone soorten naast de Hornets te planten benrtelin 8 en t t ieders verbazing bigven de nieuwe soorten totaal rein terwglde oude soorten vol ongedierte zitten Voor de sappen levert dit ongedierte geen bezwaar maar voor direct gebruik ve dienen de Hornet struiken dus teer teker aanfaeveiin y Den 4n Juli a s vertrekken van het inslruedt baiaillon naar de regimenten infiiutene 34 ksrpoiatis i titniair benevens 2 sergeanten Voor den dnrop I volgenden dag tija 36 jongelieden ter dienataemtBf opgeroepen nra met 21 pupillen die alsdan van düé pupüleuschool overkomen de ontstane vacatures weder aan te vollen De esrstvolgende oproeping heeft den 1 6o Aug plaats voor dezen datum hebben zich reeds 70 adspiranten aangemeld Sinds 1 Januari kwamen mini 45U aanvragen tol plaatsing bij den luir kolonel in waardoor het mogelgk bleef het over compliete korpt overcompleet te houden en wn de regimenten infanterie veel kader te verstrekken De totale sterkte van het instr bal de gedetacbeerden daaronder begrepen bedroeg op 27 Juni 763 riistonseh Het hoofd van een der gemeentescholen te s Hage zond aan de ouders van een leerling die herha ildelgk om de onbeduidendste redenen de school verzuimde de volgende kennisgeving h K wordt gedurende 8 dagen de school ontzegd Het hoofd der school enz De vader zond het briefje terug nadat hg op de keerzgde geschreven had L K is de school voor goed ontzegd in tijn edele verontwaardiging teekeodè hg Het hoofd van het kind K Gisteitn had te Utrecht de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in de Nederlandsche RhijospoorwrgMaatschappij plaats Aan het Verslag der directie daarin uitgebrncht ontleenen wij het volgende Over bet op uil April jl geëindigde boekjaor levert de exploitatie van den Nederlaudsohen Sgnspoorv eg weder bevredigende uitkomsten op niettegenstaande de concurrentie alle teilen bijzette on te trachten baar de loef aT te steken De ontv ingslen vermeerderden met 61 611 69 f tonder dat de kosten m exploitatie aanmerkelgk toenameo Ontvangsten Iu bet geheel hebben de ontvangsten bedragen ƒ 5 916 340 76 tegen ƒ 5 864 829 06 iu het jaar te voren en nitoo thans meer dan toen zooala daareven reeds werd opgemerkt ƒ 61 611 69 In geen van de beide jaren zgn de inkomsten van den spoorweg Leiden Woerden daaronder begrepen manr wel die van den stoomtramweg Haag Soheveningen met ƒ 76 178 97 over het thans afgeloopen boekjaar tegen ƒ 75 984 46 in het jaar ie voren