Goudsche Courant, zondag 2 juli 1882

A Opdwtrouwd Dr J 8 G GLEUNS ® te Gouda M te Gne VHjeiOan bg Delft 30 Juni 1882 Eenige kenniagering roor Gouda D direm ootiraag te tan bedrage an 489 659 97 bl B weder te lyn Tcrmeerderd met 22 H0AS De lyn Gouda d n Haag deelde in de al emeene ontrangaleo oor een bedrag ran ƒ 362 491 25 tegen ƒ 844 i36 97 iu het jaar te voren de lyu Uarmelea Breulielen iMt 87 10 78 tegen 81 6Ï9 40V De lioaten tui rerroer rermeerderden met 13 683 61 DealKrraeaae onkoaten bieren weder ongereer op dnelfde Iwogte Ouder de uitgaren komen toor de lyn Gonda Jen Haag met 193 147 74V de Ign Harmelen Brenkelen met ƒ 46 402 61 de itoomtramweg Haag SchereiiiogeD met 39 126 08 en die ran tMe Wageaingen met ƒ 000 Netto outrangsten De ontrangsten na aftrek der sxploitatiekoeten lererden orer het afgeloopen boekjaar op nello 3 333 643 16I tegen 3 Ï92 B49 96V is het jaar t roreu of thans meer dan toen ƒ 41 093 40 De Ig n Gouda ilen Haag gaf hierby i69 147 74V tegen 166 94 72 i Harmelen Breukelen 41 704 17 legen 40 499 10 Haag ScheTeningen ƒ 37 062 89 tegen ƒ 37 103 62 en £ de Wagrningrn onder aftrek au het aandeel der gemeente Wageningeo ƒ 64 66 ditmaal roor het eertt orer slechts drie maanden De aitgaren bedroegen in rerhouding tot de ontrangsten 43 75 pCt tegen 43 76 pCl in 188Ü 31 Vertegenwoordigd ter reqiadering waren 16 778 aandeelen op naam en 10 in bUnco uitbrengende 417 stemmen Tot commiasariasen werden gekozen mr M W Dn Toor r Bellinohare en mr J G Patqn De heer Potter bracht b j sgn roorstel om de besoldiging rao den heer mr H Ameshoff op ƒ 13 000 t brengen welk roorstel werd aangenomen acD warm woord ran lof aan de groote rerdiensten ran deien heer De heer Ameshoff aauraarde dankbaar dit blijk Tan waardeering en nam deie gelegenheid opnieuw te baat om de ambtenaren dei Maataohappg te prijlea die loo stipt eu trouw en eerlijk de maalregelea sitToeren welke door de directie in het belang der onderneming genomen worden Tot pnaident en fioe preaideiit ran commissarissen werden herkozen de heereu mr B J graaf Schimmelpcnninck ras Ngenhnis en mr J C Reepmaker Ib t N V d D wordt niet alleen geklaagd orer de waskaarsenfabriek te Amsterdam die de fraaie uitawe wijken ran de hoofdstad telkens door haar onTerdraaglijkeu Tetstank doet Igden maar er wordt ook op geweten dat de hetr D t d Keilen als dirceteur ran het Ned Masenm rieest dat de sehilderyen en andere kunstroorwerpen door die retlucht tullen bederren daargelaten dat het roor bezoekers ni t uitlokkend zal weten iu den stank lich Is moeten begeren Sr waa sprake ran geweest dat de kaanenfabriek roor uiibreidiog lou worden erphalst Na Ugkt dat de fabriek ter plaatse tal blgren wordt de Traag geopperd of men niet trachten moet het sflhoone gedeelte ran Amsterdam met het pakis der knastea ran de rerpettende fabriek te rerlosKn Het hoofdcomii roor Nederland ten behoere der Hastiseke Israëlieten heeft een uitroerig rapport openbaar gemaakt ras het comité der tgdelgke renorgioc aas te Arasterdam He oordeel ran het comité orer de 161 personen die lieh ran 2 April tot 4 Juni aanmeldden om hulp loidt leer ganstig De meesten trachten het tot emigratie te brengen alleea ben omtrent wie zekerheid bestaat dat tg tich hier een positie kunnen verschaffen helpt het ingeral tg weigeren te emigreeren Enkelen ign hier reeds gerestigd e werkzaam De meerderheid la naar Amerika gezonden maar ook naar riders is nitgetien Twente is wegens den fabriekslocaland ongeschikt geblelesu maar men heeft etappen gedaan om de emigratie naar Suriuame te kuuiien leiden Hrt comité heeft niet als het Berlgusofae allecu de raliede personen ondersteund maar gelooft dal alle ongelukkige uitgewekenen moeten worden geholpen ait naam der menschelgkheid Het is daarom nog pas in het eerste begin Tan tgn taak eu er is nog dringende behoefte aan steun In 2 maanden tgn 225 personen geholpen waarran ren gedeelte aleehls eenige maar rolstrekt geen reitkoeten naar Amerika heeft outrangen Nn a n we der 118 schier van alles beroofd aangekomen Het hoofdeuroité rraiigt dua niet tonder grond om kraehtigea steun en ruime bgdragen als een lichtstraal op een der donkerste lafercelan die de eauw aaarin 1 IsTrn ontsieren Het welbekende landgoed Sotenilei tal Toorloopig iet Tan eigenaara Terwitseleu Van de boekaanbiedingen ran de hh Gebr Koster en D Bolle tgnTertobillenile partqen niet nilrerkoeht en in eea fan die ouferkocht gebleren pakketten is de bon gerouden BMt het getal waarop in de deter dagen gehoudentrekking ran de Ned üiaauloterij bg koofdprgsgtralien is Buitenlaidscir Overzicht Volgeus de gisteren ontrangen berichten begint de Eg ptische qnaestie iets nader te komen tot een oplossing De Porte tou ran de conferentie een formeele nitnoodigiag krggen om de orde in Egrpt te herttellen ingefal ran weigering wat bgna zeker is tou de conferentie een actief optreden raa den kant der Kuropeeaohe Uogendbedeu foor ooodtakcigk rerklaren Met da uitfoering tonden dan de Westersohe Mogendheden worden belast Volgens berichten uit Pargs ontriug de fransohe Regeering gisteren ran Engeland het roorstel tot gemeenschappelijke interTenlie in Egypte welke tou beginnen met een betetling fan Port Said De FranMhc Begeeriug tou niet getind tgn dit foorttel aan te nemen daar al de Ministers met uitzondering fan Say en Ferry tegen de lutertentie tgn en nog altgd getooren aaa een vreedzame oplossing In strgd met dit laatste is een artikel fan de Tmpi die een gezamenigk optreden van Frankrijk en Engeland verdedigt Verschillende Franscbe bladen raden aan dat men tich met de nationale pariij in Egypte tal ferstaan Ook de berichten uit Berlijn luiden minder geruststellend daar de Porte weigerachtig blgft Turksohe troepen naar Egypte te lenden en de Mogendheden den toestand in Egypte niet voor voldoende houden zoolang Arabi blijft tou eeu handelend optreden van Engeland niet fermeden kunnen worden eu dit wellicht tot een sterke ferkoeling met Frankryk leiden Te Alexandrië aohgul onder de Europeanen een nieuwe paniek ontstaan te tyn Men schrgft haar toe aan den deter dagen gepleegden moord op twee Grieken in de nabgbeid fan Cairo en aan de geruchten orer wapeningen ran Engeland Aan de Timet wordt gemeld ilat er op 27 deter dreigende kenteekeuen fan een nieuw oproer wareu ditmaal in het bgzonder tegen de Engelscheu gericht De Egyptische soldaten sofagnen hun plicht te doen en de wachtposten waren rerdubbeld maar de angst rermeerdert Het Britsche Lagerhuis heeft thans bgua de helft fan de dertig artikeleo der nieuwe lersche dwangwet aangenomen maar de amendementen tgn foor de tweede helft nog eren talrijk als al de amettdementen te zamen toen men met de behandeling fan bet wetsontwerp begon want er zyn sHeds nieuwe bggekomen Nu wil de Begeering wel enkele artikelen schrappen maar toch cal het nog lang dureu vóór de discussie orer het ontwerp afgeloopen is In Ierland blgft de toestand inmiddels treurig Weder zijn gisteren moorden gepleegd namelgk van den agent en den administrateur fan lord Clanrioarde Eerst dacht men dat laatstgenoemde zelf als slaohioffer was gefallen doch dit heeft tich niet bewaarheid De Franscbe Kamer besloot met 396 tegen 96 stemmen orer te gfaan tot de tweede leting fan de wet op de burgerlgke begrafenissen Een aantal leden raa den Pruiaiaohen Landdag die terens leden van den Rgksdag tgn hebben Terklaard dat tg bg de aanslaande rerkietingen niet in aanmerking wenschen te komen De Rijksdag tal wanneer hg terugkomt twee begrootingen rindcn die fan 83 84 en die van 84 86 de Begeeriug wil feitelijk het bewgs lereren dat twee jarige begrootingen teer wel uitvoerbaar tgn De Oermauia renoekt den Bijkakanselier thans spoedig e n eind Ie maken aan deu Cultnrkampf aangetien de sociale qnaestie anders niet kan worden opgelost INQ EZONDEN Wg leren in den tgd der sloonurammen is cene uitdrukking die men in de laatste jaren nog al eens hoort Eu niet tondrr grond Na de opening van de Ign Haag Scheveningen begon de raterny Rechts ea links kwamen dn ooaoesaie aanTrBgen als paddestoelen uit den g oad en als b j een wedren ging het er op los irie er het eerst tou tgn Van daar dan ook dat het gebeurde dat sommige aanvragers in de haast lijnen hadden gemaakt altgd op de kaart eu met p jtlood over vegen waar men bgna met geen kinderwagen over kon terwgl het feit lich voordeed da men zelfs geheel bg een verkeerd gemeentebestaur aanklopte Dit waren echter nOg maar kleine bokken vergeleken bg de groote die men schoqt Maatschappgen wenlen opgericht met gestorte kapitalen Tan belang terwgl het later bleek dat men het beter vond hrt geld aan de aandeelhouders terug te geven of dat men vergeten had vóór de oprichting der Maatsohappg eu aanneming van het geld behoorlgk met de eigenaars of rechthebbende van den weg contract te aluiten zoodat men wel geld maar geen tram had Bijna even vermakelgk is het wat men hier ziet gebeuren in onze eigen oabyheid Srdert jaar en dag leest men in de couranten ran de zoogenaamde IJsel Stoomtramweg Maatsohappg die het ernstige voornemen schgnt te habben half ZuidHolland met tramwegen gelukkig t malcan en die Gouda oqk van dete zegen wil doen profiieeren Vraagt men echter bestaat die maatsohappg dan weet men niet wat er op te antwoorden Wel slaat in een onUnga aitgegeven prospectus een kapitaal ogfer gedrakt en namen van directeuren en oommisaaritaen naar eeu datam Tan oprichting en bekraohligiag do r den Koning van de statuten der Maatsohappg ontbrekeu En wat ook zonderling is tiet men in de O C van 30 dezer waar men leest dat Dinsdag in eeu gehouden vcrgaderiag w ttangetoond het gansche kapitaal voor het gs heele nel gegarandeerd is ven de meest geruststellende verzekering om Ireul de uitvoering der plannen ontvangen werden Het schgnt dus dat op denielfden tgd dat de gemeenteraad aan bet concessie verleenen bezig waa er omtrent de uitvoering dier plannen nog twgfrl bestond lerwgt wg geheel in het m dden lalen wat dat aautooneu vaa de garautie van het gansche kapitaal uit een finantieel oogpunt beleekeut Doch dit is niet alleen het opmerkenswaardige er volgt op dat de werkiaamhedeu Leiden Voorschoten na direct zullen aanvangeiif en men alvast voor deie lijn die nog gemaakt moet worden lyn personeel machinisten conducteurs enz bin neukort tal beuoemen Nu is het zeker dat meu met 6 oomraisaariisen 2 direoleuren 3 ingenieurs 1 algemeen secretaris t teekeuaars 2 adminittralcurs dese laatste tot uitbreiding van personeel zoodat men er nog meer in voorraaid schynt te habben en last not Iraat een kist vol aangetoond gegarandeerd kapitaal heet wat kun aanpakken eu men dus iu Usselslegn tie N R a van 21 Juni 1882 verbazend tpyt tal hebben als men daar de onderhandelingen mei deie Maatschappij afbreekt Men kan daar uu tien dat men gung achter het werk gaat seiten Wat ons echter bg al dat fraais bgtonder genoegen doet is de meening van B eu W dat bet waarborgfonds van deze zoogenaamde IJsel Stoom trimwegMaataobappg gedeponeerd asM blijven Voorbeelden tgn er al te over hoe tramdirectien net het publiek belang omapringen Wie moet nu voor dit belang opkomen f Zoolang er geen wet beslaat op de tramwegen even aU op die der spoorwegen het Bestuur der Geme nte waardoor de wrg loopt En tal lioh dit Bestuur nn bfoolstellen aan foctrtdurend krakeel met de directie der tram waartoe hel komt en vooral aal komen als men geen houvast er aan heeft Men zie slechts de verslagen der gemeenteraaditilting vau Rotterdam do 22 Juni en die van Uelfshaven do 27 Juni II Dat men zich daaraan spiegele en lie van hoeveel belang het ia bet heft in handen te houden en de voorwaarden eener conoeasie niet te lap eu rekbaar te maken Voldoet een Maalaobappij aan har verpliohlingen dan is hat later nog tgd genoeg on aan een billgk verlangen tegemoet te komen maar mea drage torg iteeda in staat Ie tgn waarborg te betitlen dat men eeu vinger gegeven hebbende niet de geheele hand moet missen en nog lie i wel fOor 76 jaren Het is daarom dat wy de roorwaarden waarop B en W Toorstellen concenie te rerleenen oneindig meer in bet publiek belang rinden dan die waarop de aanfragers ze zouden wenschen Ie ontvangen KantoQgereebt te Goiula Tereehtzilling Tan Woensdag 28 Juni 1882 Kantonrechter Mr i H tan MIEBOP Vmbteaaar ran het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Bottetdam VEROORDEELD Frans Zgderhand onbetoldigil rgkiTeldwaobter te Moeroapelle telf aangesteld om lege Tisscherg arertredingen te waken tot Iwee boelen Tan 6 of 4 dagen wegena risschen met stekken in gesloten vischtgd in den Polder de Honderd Morgen onder Moeroapelle zonder schrifielgke vergunning van den rechthebbende op het visohwaler D van V risscher te Nieuwerkerk lol 2 boet Tan 8 of 2 dagen wegens issoheo onder Nieuwerkerk tonder Tischaele en zónder rergunning Tan den rechthebbende op het riichwatèr H Y risscher te Reeuwgk lot 3 of 1 dag wegens rissohen onder Hekenuorp tonder vergunning Tan den reohtkobbende op hel ritchwaler W Tan L arbeider te Waddinxveen tot 8 gulden of één dag wegens tonder eenig recht loopen over weilanden van anderen in den Folder de Honderd Morgen onder Moeroapelle Uetelfde is vrijgesproken van de aanklacht een wildttrik van koper artad in een wilgenboiohje aldaar te hebben hersteld A de G en C M van D arbeiders te Bleiswgk iedar tot een boete van 3 of ééü dag wegens onder eenig recht loopen over verschillende laudtr jen van anderen bezet met rogge en haver in den Polder onder Bleiswgk ü H koopman te Zevenhuiten tol 2 boelen van ƒ 3 of 3 dagen wegens ala geleider van een kar bespannen met twee honden zitten op die kar en niet zorgen dal die houden gemuilbaud waren en daarna die hondenkar geheel loa en zonder toezicht laten op den openbaren weg ouder Zeveuhuizen Hendrik Janssen koopman te Bergscheuhoek tot 2 boeten van 3 en een boete van l of 3 dagen wegens in kennelqken staal vau droukeusohap tich bevinden op den openbaren weg Ie Bleiswijk aldaar los en zonder torzichl Inleu van zgn kar bespannen met een hil en vervolgens oubehoorlgk hard rijden Johannes Weerlieim metselanr te Bergscheuhoek lot 1 of één dag aregeus dronkenschap te Bl i wgk Lamberlns Baar arbeider te Bleiswgk tol 1 of één dag wegens dronkenschap te Bleiswgk Franciscus Willebrordus B uirs slager te Bleiswijk tot 1 of één dag wegens dronkenschap ie Blei wijk Willem Schlldkainp arbeider ie Bleiswgk tot 1 of één dag wegens dronkenschap te Bleiswgk Wessel Dammes arbeider te Zeveuhuizen tot 1 of één dag wegens openbare dronkenschap te Moerkapelle rrlt Hoefnagel koopman te Gouda tot 1 of 1 dag wegens dronkenschap Ie Bleiswgk Jan Schuls klerdermakér Ie Moeroapelle tot 6 60 of 2 dagen wegens maken vau naehtgerncht te Moercapelle Cornelis Haak Johannea van der Beek Willem van der Starre Abraham Vat en Arie Kerkhoven arbeiders Ie Zevenhuiten ieder lot 6 60 of twee dag n wegens maken van naehtgerncht Ie Zevenhuiten Onlalagen van rechtsvervolging 1 J B koopman Ie Bleiswgk van de aanklacht als geleider va i eeu kar bespannen met een hond niet gezorgd te hebben dal die hond was gemuilband Ie Bleiswgk De verordening op het rgden met hondenksr te Bleiswgk vau 14 Mei 1866 is niet verbindend als tijnde niet behoorlgk afgekondigd met hel in de Gemeentewet voorgrschreveo formulier koe pokl e ti g De BURGEMEESTER van Gouda Brengt Ier algemeeue kennis dat aanstaanden Zondag den 2 Juli 1882 des namiddags lea 12 aar up het Sladhuia met alleen vr or minvermogenden maar roor ieder die zich daartoe aanmeldt wederom gelegenheid zal bestaan om tich geheel koaieloos rechtstreeks vau hel kalf te doen ineulen of heriutnten Gouda den 29 Juni 1882 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN De BURGEMEESTER van GOUDA Hat kohier No 1 van kei Patentrecht dienst 188 Dat voormeld Kohier Ier invordering is gesteld in bsndan ran den Heer Ontvanger oat ieder daarop voorkomende verpliohi is zyuen aanslag op den bg de wet bepaaldeu voel Ie roldoen en dat heden ingaat de termgn ran ÜBIE MAANDEN binnen welks de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 29 Juni 1882 De Bnrgemrcsler voornoemd Va BERGEN IJZENDOOBN BurKerlilke Stand GEBOBBN 19 m Barbtn Margarilba Kim 1 Koog en G Uao abarii PieKr oailer J raa Krantobiri en J H Wskkn OVBBLEDEN i 28 Hm k na de Wster wed J v n N 74 1 2a 6 3 t a der Kwr 1 d 0 W A lUndo 4 j H Weidens 8 al ONDERTBOÜWI 10 Jgai I h Willenbarg 24 j en H Krvnkra n 25 j K A Arend t Aniterdim ït j n S I i Raliorit SI j J Hoodueli 80 j ea H M r t r 24 ADVERTENTIËN A C I BEICKi Tandarts nieuwe wet wmnaUg adsiatent van wglen den Heer A J W KOENAART OageKJk te conaulteeren Weste Wagenstraat 54 Botterdam 1 Ondertrouwd SSb KIER AREND AREN DS É si Amiierdam g É P bUTJB DIEPENHORST P Gouda 30 Juni 1882 f De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hg OONOERDAQ 6 JULI a s UouDA met zgne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal znn bij den Heer F X HABDLJZER Sociëteit cVk debest op de Mabkt Haob OmciRN Prijs Courant van het Depot DER STOOUfilESEfiOÜWEIlIJ DE POSTHOORN ierestigd Zeugstrast No 85 per fl per § 6 Ooat Indiew b Ceres 16 Ct 9 Ct Poatboom Bier W 7 Oud Bruin 12 6 Belegen Gerste 11 i 6 Dabo Gerate en Princesse 10 5 p kr l3Ctp V kr 7Ct Enkel Gerste 11 6 DIVEBSE BIEBEir p fLp fl Amstel Bier i de Pesters Koog Go 18 ct 10 ct Pilsner Amsterdam 20 11 Extra Stont Baas Co per flesch 15 Ct Pale Ale do a 15 Manchener Lagerbier uit de Tiipreldberoemdt Brouwerg van G PSCHOBB te MuncAen per V fl 28 Ct per fl U Ct J H ROODE Depótbonder Kelder te Huur Adres J W KNIPSCHBEB Je Haren L B VAN ES AANLEG vanTELEPHOONen ELECTRISCHE SCHELÜELEIDINGEN REPARATIE van NAAIMACHINES Het Kantoor van de Firma soimM Co Kassiers en Commissionairs in Effecten is VERPLAATST van de Oosthaven naar de Mlimeiibroedersteeg B No 100 VERZERËRINe tegen ongelukken en invaiiditeit op de 7oordeeligste voorwaarden Voor inlichtingen adresseere men zich WACHTELSTRAAT P 215 Boekhouden Handelsrekenen Wiskunde PRIVAAT ONDERWIJS 1 uur s weeks 13 2 nnr s weeks ƒ 25 per kwartaal F J BOER Gouwe C 241 Leeraar M O Fhoto apMscli Atelier van 1 1 KIIEllT Markt wijk A No 156 Gouda DAGELIJKS GEOPEin in Thee Koffie en Chocolaai GOÏÏWE C N 5 Directe aanvoeren van CHINA en JAPAN THEE Tan af 60 Cent en booger BLOEKTHEE 25 en 60 Cent het pakje KOFFIE op Duitsche wgzé gebrand in soorten CHOCCfLAAD in alle mogelgke verpakking Prgsconranten verkrggbaar Gebrs KAMPHUIZEN Mineraalwater Faljriek SLOTËMAKëR Cooip r COGUAC MOÏÏSSEUZ op KOGELFLESCHJ ËS J de JONG As Kuiperstraat K 227 te 60DDA INSTKIMENTEELE ZIIIVERAAR ran Huizen Slaapkamers en Menblement met 3 jaar Garantie Men ziet de dertien Attesten injio 2771 Tan dit Blad Wasscheii Repareeren Opmaken D HOOGENBOOM Markt GOVDA MAGAZUN van BEDDEN DEKENS MATBA8ÖEN LEDEKANTEN WIEOEN enz Machinale Stoomznivering Door deze mgne behandeling worden alle onretnhedeti weggenomen onverschillig of die door besmetting of andere ziekten zgn veroorza kt Ontyangp lletaalkaiitoor L Droog leever Forluijii Rotterdam stand der DepQsitorente Opvraagbaar na één maand 3 iwee maanden 4 drie 4 zes 47 twaalf 3 De rente wordt bfl vooruitbetaling voldaan De atortingen kunnen ook plaats hebben door tasscbenkomit van den heer Mm J FORTÜIJN DBOOQLEEVER Advocaat te Goow