Goudsche Courant, zondag 2 juli 1882

Van af a st MAANDAG ZAL wegens Vertimmering 6B00TE OPBUIHING gfehouden worden bij 188S Woensdag 5 Joli J 2787 GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken BLAUWSTRAAT GOUDA De HARDDRAVERIJ VEREENIGING EENDRACHT MAAKT MACHT van Gouda en Omstreken zal op nader te bepalen dag in de maand SEPTEMBER eene H A R D D R AV E R IJ houden Het BESTUUR De inzending ran adrertentlön kan gtnchieden tot één nor dea namiddags van den dttig der uitgave 56I 30CI IXaaimachines LeXdfrgeSe o ductie iu de Nnaimachines werden door IHE SINGER MANUFACTURING COMPANY in het vorige jaar verkocht en de verkoopen van deze fabriek bedroegen alléén in de laatste 10 jaren ruim S Millioen Machines Dit buitengewone succes geeft het beste bewijs voor de deugdelijkheid der ORIQlNEELE SINGER NAAIMACHINES die dan ook feitelijk dobr aanhoudende verbeteringen en nieuwe uitvindingen eene volmaaktheid als geen ander fabrikaat bereikt hebben zoodat er dan ook overal de voorkeur aan gegeven wordt Deze Machines zijn uitsluitend in de bekende Depots der SINGER MAATSCHAPPIJ verkrijgbaar en worden desverkiezend ook tegen kleine termijnbetalingen geleverd Het Generaal Depot voor het Koningrijk der Nederlanden SS Kalverstraat AJl STERDAM Ëenig Depot te Rotterdam HOüOSTRAAT 346 Gouda HOOGSTRAAT 122 23 Kom Zie en Oordeel oit de Wereldberoemde Löwenbrouwerij 10 et p halve fl PILSENER BIER 8 BEIJERSCH 8 LAGER 6 ii F VAN UTRECHT BIERHAL WESTHAVEN EAU de GOUDA Louis P WELTEH WESTHAVEN B 193 Zie verder Goudsche Courant van Zondag 25 Jani en aanplakbilletten l u jfi lleereii Kleedingmagazijn Ontvangen DEMISAISON en ZOMERSTOFFEN Lustre Vestons f2 50 Lustre Jacquets f 7 50 J HOOGENBOOM T3T3T TTTnp Nf Volkomen genszing door OÜMU U liJyiM ide Bandage Réguhteury n Dr Waersegkhs gebreveteerd Breukmeestar der Hospitalen Commandpar en Ridder van verschil ende Orden Groenplaats S5 te Antwerpen VERPACHTING van het der Stoomboot dk IJSEL De voorwaarden liggen van af hedeft ter lezing bij den Heer VAN WERKHOOVEN Oosthaven B 44 bjj wien ook de inschrjjvingsbiljetten worden ingewacht Opening der biljetten ZATERDAG den 15 i JULI a s des avonds te 7 uur in de groote kajuit van genoemde stoomboot De DIRECTIE Gouda 30 Juni 1882 TE BCUTJI 7 ANDRARREN OP VEEREN Te bevragen bfl G van den BERG Buurtje aan de Turfsingelgracht alhier Cfeen Tandpijn meer IEDERE GARANTIE verleenen wjj aan hem die bij gebruik van Goldmann s Keiiêer Tandwater ooit weer Tandpijn krijgt Hij die zijn mond dageljjks met Goldmann s Keizer Tandwater spoelt behoudt zjjne tanden schoon wit en gezond tot in zijn hoogsten ouderdom S GOLDMANN en Co Dresden Marinestraat 2o Te Gouda bij A WOLFF Snelptrsdruk van A Bbtnkhan te Gouda Bjj deze heb ik de eer aan m n geachte stadgenooten kennis te geven dat ik mgn St EKSLAGERIJ GEOPEND heb indeKorteGroeneadaal L166 Belovende een NETTE bediening tegen ondersta de VERMINDERDE PRIJZEN KARB oNADE a 0 42 0 45 0 45 0 40 0 60 1 25 1 26 LAPPEN SCHIJF of 6EHAK VERSCHE WORST of SAUSYSEN LEVE i en BLOEDWORST GEKOOKTE of GEROOKTE WORST GEKOOKTE HAM GEROOKT VLEESCH Deze PRUZEN berekend per 5 Ons Achtend A HORNES Mz Rijks Hoogere Burgerscliool te GOUDA Het Openbaar examen na afloop van den curins 1881 82 wordt gehouden 12 en 13 JÜLl ej k des morgens van 8 12 en des namiddags van 1 3 i uur doch den 13Jm tot 4 uren 4aar bet examen in de Gymnastiek op diea Doi derdag plaats heeft s nam van 3 4 in het Stedelp Locaal De I SCHRIJVING van nieuwe leerlingen ook vrouwelijke heeft plaat op ZATERDAG 8 JULI e k des namiddags van 2 4 uren in het Schoolgebouw Gelegenheid tot een VOORLOOPIG ONDERZOEK d r adspiranten bestaat voor de jongens op VRIJDAG 14 JULI voor de nipisjes op ZATERDAG 15 JULI telkens te 9 uren in den voormiddag De Directeur Gouéi 24 Juni 1882 Dr W J ULIUS MKBESTEDms DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den Polder BUemendaal zullen den 13 JULU 1882 des voorn iddags ten elf ure in het Roffijhais DK RoMKiij te Gouda by enkele inschrijving aanbesteden Het versteken van 250 M scboeij ing e n het verleggen van 750 M bazaltelooijing aan de Kade I ngsde rivier de Gouwe met bijleveringvan d noodlge materialen Het Bestek ligt ter lezing iü bovengenoemdKoffijhuis en de verlangd wordende inlichtingen worden gegeven door het PolderBestuur Billetten in te leveren Woensdag den 12 Julij vóór des middags vjjf ure by den Djjkgraal op de Oosthaven te Gouda Wyk B No 109 HOÜTVEIÜING te ROTTERDAM van circa 150 000 stuks Vuren en Grenen Petersburger Óroonstadtsche Zweedsche Riga Memelsche Wjjbnrger Delen en Platen Geschaafde en geploegde DELBN Amerikaansche Grenen DELEN en PLATEN JUFFERS KOLDERS SPARREN en SPARUOVTEN enz liggende op de werf Rotterdamsch Welvaren en in de Loods in de Elisabethstraat aan den Hoogen Zeedjjk te Rotterdam Amerikaansche BALKEN en Riga Vuren BALKEN liggende in de Buizenwaal te Delfehaven en eene lading van 10 000 stuks Ie soort Petersburger Vuren Delen en circa 85 000 stuJ a geschaafde en geploegde Vuren DELEN en verschillende PLATEN en BADDINGS zullen C O TJ 31 A IT T geveild worden op WOENSDAG 5 JüLI 1882 des namiddags ten I2V3 ure in het Verkooplokaal aan den Oostsingel ten overstaan van den Deurwaarder J C LACH bji wien op aanvrage Notitiën te bekomen zgn De uitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG D prgs per drie maanden ia f 1 25 mnco per post 1 50 Ter voorkoming van misverstand zij y deze herinnerd dat het BUREAU der GOVDSCBE COURANT yooMarend blgft gevestigd Langfe Tiendewcg D 60 terwgl de DRUKKERLJ dezer Courant gevestigd blgft MOLEI WERF B 28 Zoowel de brieven voor de Redactie als voor de Administratie moeteu bezorgd worden op bet Bnrean Men wordt verzocht geen brieven voor de Redactie aan particuliere adressen te doen bezorgen daar dit vaak aanleiding geeft tot vertraging BINNENLAND OOÜDA 4 Juli 1882 Tn deze proviuoie lyu de volgende pokigders in de reek fan 25 Juni tot 1 Juli anngegefen te Barendrecht 2 te Gouda 3 te Nieuwkoop 1 en te Rotterdam 3 Janj enonUH het beroep uaar de Hertormde gemeente te Ammeratoi door di Ktlipéri predikant te Warder Noordhollsnd Uitilag der door Dgkgraaf en Heemraden van Sohieland den 3den Juli 1882 Ie Rotterdam gehaoden aanbesteding van bet veniwareu van een gedeelte ran Schielanda Hoogen Zeedqk onder Nienwerkerk a d IJael Ingekomen 11 iotohrjjvingabiljetteD als van C Oomi h te Ammerslol voor ƒ 6235 C Zaoeu Hz te Ammeralol voor B474 T Hudde Tz te Lekkerkerk voor ƒ fi988 E Langerak te BergAnbaoht oor 6998 J Dt Jong Az Sr voor 7200 J Venckdor te Ammerstol voor ƒ 7448 H Zanen Jz Ie Ammeralol voor 7470 J De Jong Az Ie Ammerstol voor ƒ 8U75 W t Hoen te Alblaaaerdam voor ƒ 8190 J Schreudera Sr te Kolhorn voor ƒ 8500 B De Waard te Nieuwenhoorn voor ƒ 10 890 Gegund aan C Oomi Ji te Ammerstol voor ƒ 6285 Borgen T Ooms Jin e H pe Jong Pi belden te Ammerstol Door het Hoofdbettuur van fVolkaonderwya tgn de heeren h Gerhnrdt mr J A Van Oilae eit mr A Kerdqk benoemd tot leden eener commiaiie om een onderzoek in te stellen naar hetgeen lot heden gedaan ia tot uitvoering van het wetsvoor ohrift betreffende het herbalingsonderwys en naar hetgeen tot vollediger nitvoering van dat voorichrifi leiden kaa Op de Zondag Ie a Hage in de Loge gehouden algeraeene vergadering van kapiltela ia de heer J 1 F Noordziek benoemd tot Grootmeester Naiio naai voor de hooge graden der Orde van Vrgmel laren in hel Koninkrp der Nederlanden onderhoorige koloniën en landen Voorts zgn leden van Jiet opperbeetuur daarbij de heeren J C De Graaf mr C O Bqleveld D A Via Ueemskerck Veeckeui A J Schouten J M Qerlingt J H De Groot mr N 1 W Smalleobsrg eu 8 H de U Sablouière Z M de Koning is door den Sc ia A van Perriè benoemd tot Grootkrois der orde tan den Leen en de Zon met brillanlen De nlnd p Belge van dese hooge onderscheiding de hoogste waarover het Iferziieb gontemement beeft te b hikken melding makende ali bewgs n de vrieudachap van den Scbaeh voor onien Vorst voegt er bjj dat de iotignea der orde tgn overbandigd aan ridder Hiohaid Kenn onzeb consnlgeneraai Ie Teheran die ze nsar Enropa zal zeuden en rel aan generaal Nérimao Khan ambaiiadeurvan Perzië te Weeneu De diplomaat zal zich aan bet hoofd eeiier speciale missie naar Nederland begeven om de oidelcekenen am Z H den Knning te overhandigen Door het gewsstelgk beslonr van Znid Holland vao het Ned Onderwgzera Oeaoolaohap is een circulaire geriehl aan de afdeelingsbestures om opgave te verkrggeu van die acholen wasr vronwelgk personeel werkzaam is ten einde door tnaschenkomat en met medewerking van de hoofden dier acholen de noodige gegevens te venameleu ter beoordeeling van de resultaten welke het inroeren van vrouwelgk bulpperaoneel iu de lager school tot nu tos heeft opgcieverd Naar wg vernemen moeien zich niet minder dan ongeveer 260 adspiranten hebben aangemeld voor het Staatsexamen voor het notariaat Ifil van NotMmU en In de te Bsarn gehouden 10de algemeene vergadering der Vereeniging van Oaafabrikanteu in Nederland werd o a de volgende conclusie met overgroote meerderheid aangenomen De vergadering blgft van oordeel dat het wensohelgk is den Terpiichten gk van gaameteis niet op te heffen dooh daarin die veranderingen te brengen welks door de ondervinding noodig zgn bevonden De vraag in hoeverre de vorderingen van de electrisohe verlichting het bedenkelijk maken nieuwe gasfabrieken in groote steden op te richten werd nadat de heer Francois er op gewezen had dat dergeiyke oprichting eene hoogst speculatieve onderneming is te achten op voorstel van den heer Breunissen Troost niet verder in behandeling genomen In plaats van den heer J A Franpois die met 31 December a s als voorzitter der Vereeniging moet afireden en niet herkiesbaar is werd gekozen de heer D van der Horst directeur van de ge meentüfabriek Ie Leiden Tot gewoon lid van het bestuur werd ter vervanging van den heer D van der Horst de heer A C Niermeger directeur van de gemeente gasfabriek te Deventer gekozen Na afloop der gewone bezigheden werd door de vergaderde leden een bezoek gebracht aan de in aanbouw zgnde werken voor de Ulreohtache waterleiding Op uilnoodiging van de Imftritl Co tine lal OaiAuociation zal de volgende vergadering in 1883 te Haarlem worden gehouden ADVERTBNTIÊN worden geplaatst ran 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsroimte Afaonderlflke Nommera VIJF CENTEN 1 l In de landi Cl wordt medegedeeld dat te NieuwYork houderden landbouwers en andere belangstellenden bijeenkwamen in Jan jl met het doel om de uitkomsten te bespreken die de inkuiling van grocDVoer in de laatste 6 jaren heeft opgeleverd in N Amerika liene menigte monaters waren medegebracht van bet ingekuilde voer en de boler van daarmede gevoerde koeien Sommige soorten werden geoordeeld met beste grasboler gelijk te staan alle sprekers waren over de verkregen uitkomsten tevieden en de vergadering nam met algemeene stemmen de volgende motie aan irDat het door zesjarige ondervinding in dit land N A een goed geconstateerd feit is dat inkniling van groenvoer groot voordeel oplevert voor den landbouw in t bgzonder en de mensohheid in t algemeen Zooals men weet heeft de burgemeester van WyM voor ongeveer een maand iu de openbare lagen school aldsn een kruisbeeld o ehs w f la dea wroegen margen van 20 Juni ia dat besM op last van den burgemeester door een van diens werklieden weder uit de school weggenomen en naar hel raadhuis overgebracht Te Wylré beweert men dat de borgemeesler hiertoe niet ia overgegaan dan op uitdrukkelgkeo last van hooger hand FolktUad De Amerikanen die ons land doorzoeken om het beate fokree mee te nemen naar de nieuwe wereld hebben pas 180 stuke vee voor kolossale prgsen aangekocht Vrees voor uitpalting van onzen veestapelbehoeven deze Amerikaansche veekoopers dus niet op te wekken Hubertize AuclerI directrice van de CUoyente heeft een adres aan den Pargbchen gemeenteraad gericht waarin zg zich beklaagt over de uitsluiting der vrouwen van hel groote banket dat ter eere van de plechtige opening van het nieuwe stadhuis op den 13 Juli gehouden zal worden Ik protesteer schrgft zg in naam mijner sekse tegen het onmogelijke besluit dat gg genomen hebt om de vrouwen van het banket uit te sluiten Is de onwaardigheid der sekse ook soms hier nog de oorzaak van deze beleedigende trrzgdestelliug i Zoo ja dan moest gg verklaren dat diezelme onwaardigheid de vrouwen eveueeua buitensloot om aan de herbouwing van het atadhuis mede te belalen en hetzelfde argument moest gg gebruiken om de vrouwen niet geldelgk aan het banket te laten bgj Wanneer de vrouwen waardig genoeg zgn om te belalen dan zgn zg ook aardig genoeg om met n Ie eten Gg kunt haar het reohl niet weigeren aan tafel nednr te zitten wanneer hetgeen op die tafel staat uit haar beurzen betaald wordt Het is een schande dat onder het valsohe voorwendsel van de onwaardigheid der vrouwen de mannen haar tot hun melkkoeien verlagen en zich ten nadeele van haar van alle plaatsen meester maken van de plaatsen iu de kamer van de plaafsen in den gemeenteraad en zelfa van de plaatsen aan tafel Eu gg heeren gemeenteraadsleden die de vrouwen oi aardig acht uw feestmaal met haar te deelen weet dat de geschiedenis ui lerhaleo dat gg de echaamtelooaheid hebt gehad het hen te laten betalen en zg zal voor ben in de bres springen beteren krachtiger dan ik het heb kunnen doen