Goudsche Courant, woensdag 5 juli 1882

Tol tna fiftro loa een Franiehman Clamond iMt ouddel hébben geTonden om het gaalioht orer het eleotriaoh licht een rolkomen OTerwinning te doen behalen Hy rioht een meugael ran gewoon lichtgas en lucht op een kapje lau magnesia en Teikrqgt daardoor een lioht dat eren aterk maar veel schooner heet dan het eleotrisohe en dat twee derden goedkooper loa t n dan het tegenwoordige gaslicht en driemaal minder warmte zon nitstnlen Deie nienwe rerlichting die fifaro hoog oprqielt is te lien bg Beau en Bertrand Taillet 226 Bue Saint Deuis Volgens In is door een jong Rnmeenach ingenieur Tbeoderesco een ondeneesoh schip uitgeronden waardoor alle litvindingen die lot duaver op dit gebied gedaan tijn in de schaduw zouden worden gesteld Dit schip moet op een diepte ran 100 Toet Tolgens den uitrinder zelfs T n 800 voet gedurende 12 aohtereeurolgende uren ouder water kannen woiden voortbewogen Aan de waleroppervlakte kan er mede gemanoeuvreerd worden als met een gewoon atoomaohip alleen ia zyn snelheid niet 100 groot hoewel tg die van een zeilschip overtreft Het zinken en weder opsti ien heelt plaats door middel van schroeven in verticale richting en wel of in eens of langzamerhand Lucht voor de bemanning is voor 12 tot 14 uren in Toldoende hoeveelheid aanwezig Zoo noodig kan het Ittohtreservoir zelfs onder water weer voor 12 nren gevuld warden door telecopisch ingerichte buizen die naar den waterspiegel worden opgedreven Zoowel het zinkeu van het schip als de overige berging geaohiedt zonder geruiach In het Berlijnaohe aquarium heeft men een vrg groot aantal eieren van haaien uitgebroed De jonge Tisoh daaruit te voorachgn gekomen heeft thans de lengte van een vinger Dartel in hooge mate zooals aan de jeugd onder de vissoheu eigen schgnt te zgn buitelen en duikelen zg in hun bekken dat het een Inat is om het te zien Van hun haaieunatuur laat zich voorloopig nog weinig bespeuren tenzg men de beginselen daarvan meent te kunnen waarnemen ia den gezonden honger dien ze hebben Zg worden gevoed met geraspt vleesch en daarnaar happ n zg vigtig indien het in hun bekken wordt gestrooid Op eeu ander gedeelte van het bekken beveiligd tegen roofzuohtigen vindt meu een menigte eieren door middel van draden op wgnranken gelgkende aaa elkander verbonden zij naderen reeds het tgd lip waarop de jonge visch uit t ei te voorsohgn zal komen wwot van sommigen ontwaart men reeds duidelgk dat j zich bewegen De eieren gelgken volkomen op kleine lederen zakjes waarvan de naden keurig netjes zijn saamgenaaid Volgens de HaUmg t mi SI Zeonard ê Timeêzgn onlangs door kapitein Chetwynd inspecteur over de reddingabooteu der vluchthaven van Dungenees Poiut leer belangwekkende proeven genomen wat betreft de werking van olie op open niet al te onstuimig water Tgdens de proeven ging de zee voldoende hoog om eeu kleine open boot in gevaar te brengen De reddingsboot Tie David Hallell liep naar buiten en kwam in water van vgf vadem diepte voor anker Eeu klein reservoir van zeildoek dat meer dan een half galon olie bevatte en als boei aan het anker bevestigd was werd met een lange naald doorstoken loodat de olie er uit stroomde Toen vormde zich om de boei een uitgestrektheid stil water die zich over een aaniienlgke lengte en een breedte van 20 jrard uitstrekte Élke golf die met de olie in aanvakiug kwam brak dadelgk en vloeide kalm door Jonge golven werden door de olie in het midden gebroken en van het strand uit kon men waarnemen dat hoewel zg ooh weer vereenigden het middelste gedeelte vlakker was dan de deelen die om de olie heen atroomden De boot werd daarna bij het strand voor anker Ijctogd om de werking van de olie op de branding a te gaan maar deielfde hoeveelheid olie die voldoende was om de open zee Ie breken had aan het strand bgna geen uitwerking De proefnemingen zullen worden voortgezet Thans is echter recda duidelijk gebleken dat een olie reservoir tusacben boot en golfslag of als boei aan het sker of zoodanig drijvend dat het vó 5r den golfalag ligt de kracht der golven zeer verminderen enop die wgze een bron van veiligheid voor de bootiqn kan De grootste dichter tevens een der grootste denken OBier eeuw Victor Hugo heeft een dochter eene ongelukkige krankzinnige die reeds sedert tien jaren ia een gesticht bg Pargs word verpleegd zelden en ongaarne spreekt Victor Hugo over haar hoewel hjj haar met de teederste zorgen omringt De ongelukkige vruuw huwde voor een vgftiental jaren met iemand beneden haar stand en volgde deten naar Trinidad Zoodra hare bezittingen verteerd waren verliet de schurk zgne vrouw en deze werd waau Toen nu in het laatst van 1880 en het begin van 1881 de opstand der Boeren in Transvaal uitbarstte nam de afkeer van Engeland en de Sngelschen in de Kaapkolonie zoo toe dat de Boerenvereeoiging als uitdrukking van het Afrikaaoder streven naar zelfsiaudigheid niet meer vddeed De Pairiat een Hollandsoh blad der Kaapkolonie en de Exfrm een krant vau deu Oranje Vrgataat kwamen met voorstellen tol oprichting van een Afrikaander Bond Het geheele streven der Boerenvereeniging werd als rechtmatig maar niet alt voldoende erkend niet meer de behoeften der Boerenbevolking maar de belangen van alle Afrikaners moesten den inhoud van den nieuwen bond uitmaken Onder Afrikauir werd verstaan een ieder die Afrika tot zgn vaderland heeft gemaakt onvorachillig of hg van Engelschr Hollsndsche Duitache of Franache afkomst is daarentegen zgn allen uitgesloteu die Engeland Holland of Duitaohland nog als hun vaderland beiohouwen die alleen hier komen om geld te verdienen en als ij rgk tgn geworden naar Europa willen terugkeeren De Afrikaander Bond sluit bovendien nog uit al wie het Afrikaaoder Hollandsch niet als de laai van bet Afrikaander volk erkeut Wel zegt de Bond dit niet uitdrukkelgk maar daar de uitbreiding en de verheffing der HoUandsohe taal zgn erkend doel ia zoo kan hg onmogelgk het toetreden van Eugelsehcn verwachten Dat verder alle kleurlingen zijn uilgesloten spreekt van telf want in de taal der Boeren zgn de kleurlingen niet eens menaohen doch alechts schepsels Daarentegen wordt uitdrukkelijk verklaard dat de Afrikaander Bond zich niet tot de Kaapkolonie bepaalt maar dat de Vrgstaters de Tranavalera ja zelfs de NattUers tot deelneming worden nitgenoodigd De Patriot geeft als het doel van den Bond op 1 De Bond stelt zich voor de welvaart en denbittei van Znid Afrika in bet algemeen te bevorderenen een waar nationaliteitsgevoel aan te kweekeu tfetdit doel neemt de Bond de rechten en het voordeel van iedere groep der bevolking in betcherming doch in bet bgzonder de rechten en de voordeelen der Boerenbevolking omdat deze nog te veel op den aek rgrond hebben gestaan 2 De Bond acht zioh geroepen de volkstaal overal In besoherming te nemen waar zy op kerkelgk maatschappelijk en politiek gebied eo vooral waar t in de scholen verwaarloosd wordt Op politiek gebied ia het hoofddoel van den Bond torg te dragen dat de verschillende klsssea der bevolking in verhouding van haar getal in het parlement worden vertegenwoordigd en wel door afgevaardigden die het doel van den Bond bevorderen 4 De Bond tal ook waken over de pers om de uitbreiding van nadeelige bedoelingen te verhinderen en om te zorgen dat de ontwikkeling van het volk op passeode wgte wordt bevorderd vooral zal hg zich laten gelegen liggen aan een geschikt onderwga voor de Boerenbevolking De intelligente lezer zal wel over eeUige groottprakige uitdrukkingen hebben geglimlacht of de aohouders hebben opgehaald doch bg zal niet durven oatkennen dat de geheele beweging van eenige beteekenis is als ik teg dat de Afrikaander Bond die nog niet eens gereed is die nog in haar ootstotn is reeds tich op een gewichtig succes kan beroemen namelgk dat in het Kaapsche Parlement naaat het Engelsch ook het Hollandsch uaar verkieting van den spr mag warden gebruikt Beeds is gemeld dat jl Vrgdag te Washington het doodvonnis voltrokken werd aan Charles Gnitean moordeuaar van president Oarfield Ziehier eenige bgzonderbeden dienaangaande welke door den oorrespoudeut van Deilji Nmi zgn medegedeeld De veroordeelde had den nacht onrustig doorgebracht was dikwgia wakker geworden doch sliep zeer vast iu den vroegen ochtend gebruikte een stevig outbgt en gaf den kok bevel hem niet laug op het middagmaal te laten wachten Te 11 uren nam hg eeu bad en verzocht deu dienttdoenden geesteIgke te zien of het schavot in orde wu en te torgen dat de executie geschiedde zoo spoedig mogelgk na 12 uren Na de gewone dagelgksohe lichaamsbeweging maakte hg eeu nieuw afschrift van een gebed of gedicht dat hg vervaardigd had om op het tcbavot te worden voorgelezen Hg kleedde zioh met torg liet zgne schoenen poetsen en at te il uren met veel smaak Toen de klok 12 nren sloeg wat hg schgnbaar kalm maar toen bantte hg plotseling in tranen uit met hevig snikken Het gekletter van de geweren der wacht op den steenen vloer der gevangenis deed hem sidderen van vrees Kort daarna verscheen de deurwaarder om het bevel lol voltrekking van het vonnis voor te lezen Toen de tocht naar de galg begon was Quiteau weder kalm geworden en behalve een Uchte trekking der spieren van de mondhoeken verried hg geene aandoening Met vasten tred beklom hg het schavot en terwgl de geestelgke bad boog bg het hoofd Daarna las GTaitean met krachtige stem een gedeelte van hoofd stak X van het Evangelie van Matlheus en het door hem opgestelde afscheidagebed benevens het gedicht dal hg zoosis hg zeide dien ochtend vervaardigdhad om de gewaarwordingen uit te drukken welkebg gevoelde op het eogeaUik dat b de wereldverliet In dit gedicht stelde hij zich voor als kindsprekende tot zijne oudere Op tingenden klaagttolwerd het voorgelaen eu eenige malen beletie hetsnikken hem er mede voort te gaan met het hoofdleunde hg op den schouder van den geestelijke Ik ga naar den Aeer ik ben zoo blgdel waa hetrefrein der coupletten Na den laatsten regel tehebben geleten verhief hg tgoe slem zoo sierkmogelgk en juichend riep hg uit Heerlijkheid Hallejuja I Ik ben bg den Heer I Daarna onderwierp hg zioh zonder blijkbare aandoening aan delaatste toebereidseleo De dood volgde onmiddellijken zander pga Toen de tijding dal hij had opgehouden te leren bekend werd onder de zeerdichte menigte welke buiten de gerangeuia stond ging een vreugdekre et op Nu wg in den kerseutgd tgn n dt Sempervirem tan om de Helen van dit thana too overvloediggebruikt wordend ooft niet oubedoohtzaam weg tewerpen Integendeel bewaart te en legt te op zolder tnttchen een paar vellen papier ter vrgwaringtegen slof droog zgnde bergt men ze op in eenbns of trommel en zet die op een droge plaats Deze gedroogde kenenstelen als thee gelrokken tgn volgent gemeld blad een voorlreffelgk middeltegen bet hoesten bg kleine kinderen erenzoo Iergenezing ran langdurige verkoudheid Kortom I is een verzachteude borstlhee die daarenbovendikwgls met goed gevolg is aangerend tegen waterzocht Dezer dagen moest in het geslicht de la Salpétrière te Par s een krankzinnig meisje ran 27 jaar een bad nemen De badknipen aldaar zgn voorzien van een deksel welke hoofd en hals vrglaat en de kranen zgn bniten bereik der badenden Toen de oppaster bemerkte dat het bad afkoelde opende tg de kriiK van hel warme water en ging even in eeu ander ttitrek Daar vergat tg de aan hare zorg toevertrouwde krauktinuige en toen toertllig iemand anders roorbgkwam werd deze dood gevonden Zg was in de kuip Ictterlgk gekookt geworden Haar geschreeuw moet ovenlemd zgn door het geraas dal de andere krankzinnigen op de binnenplaats onder de bidzaal maakten Toen onlangs de italiaansoha tacbireiiiger Bertolli b Piia met iQn ballon opsteeg ontdekte hg plotseling op een hoogte van 400 meter boren den grond dat het bovengedeelie van ign ballon ia brand stond Zgn toestand wa ontzettend hg zag een bgna onvermgdelgken dood voor oogen maar hg verloor tgn tegêowoordigheid van geest niet Met eeu krachtigen ruk lette hij de groota klep open en liet de gassen er nil die met geknal ontsaaptes terwgl bij tevens het anker uitwierp Gelukkig bleef dal haken iii eea raasochtigen elk zoodai de gemeensciMp met dea vaaten grond beraleld wat Inlnttchen tonk de ballon met groota snelheid als een ontzaggelgke vuurbol naar beneden Met een stonten aprong redde de wakkere luchtreiziger zioh in eeu faoogen eik uit welks top hy den vasten grond wetr bereikte lot grvole voldoening van de talrijke menigte die in angstige spanning het schouwspel aanzag De brandende ballon schoot juist toen hg l em verhMan had weer pgisnel opilloog Bertolli beeft rrij ernstigebrandwoud n bekomen lEfc Mtf idSS haadelthuiteo die ten gevolge der Taafsle jg jjnagjaten te Aleiaudrié en in andere Egyplische sleden hunne koutoren resloien hebben is oii e ëe driehonderd Buitendien k iu men aanneraej dat iwaatthoiiderd Boropeesehe winkels gesloten ign £ Ito de 16 000 vluchtelingen zal wel een milliard fr uil het land tgn gegaan Het Brilsohe Lagerhuis heeft Zaleivlsg de nieuwe dwangwet voor Ierland aangenomen nadat de zitting 32 uren achtereen geduurd had Terwgl Egypte aller aandacht in beslag nam heeft oen in Rusland weder een razzia ouder de nihilisten gehouden Men had de zekerheid erlangd dat de groep die te St Petersburg gevestigd is krachtige roorbereidselen maakte roor nieuwe miadadeii Er zijn een aantal menacbeu gerangen genomen Waaronder ederom officieren De uasporingen in hunne woningen leidden tot de ontdekkingen ran werktuigen om dynamiet te maken drukpersen en andere beMRwldeelen eeiier nihilisliacbc hnishoudiog Inmiddels blgft er geraar bestaan roor den persoon des keizers Hg blijft tich optlniten en is sleohts eene eukeleu keer roor het publiek tichibaar De kroning te Moskou wordt tot rerrelena toa uitgesteld Een nieuwe minialer roor politie lang gezocht kon men uiet vinden zoodst de afdeeling politie bg binneulandache zaken bigfi t Ia een somber leven voor den machthebber in het groote rgk Uit eiken hoek dreigt hem leven Vaar In de Fransche Kamer was Zaterdag weer aan de orde het wetsontwerp betreffende de hervorming van de rechterlijke macht Girard verdedigde de w zigiugen in het ontwerp gebracht volgens elke de onafzetbaarheid der rechten wordt opgeheven tot de reorganisatie ran de rechterlgke macht Franc OhtB reau kwam tegen deze rerandeiiug op welke iu strijd was met de besluiten der Kamer die geen roorloopige regeling maar eeu definitiere organisatie wilde Hei orergangastelael werd ook bestreden door deu onder staatsspcretaris de Minister is zoo alt men weet met rerlol omdat dit willekeur wM De Kamer besloot daarop met 279 legen 237 stemmen niet tot de behandeling der artikelen orer te gaan De begrootiugscommiaaie heeft baar rapport bg de Kamer ingediend Say heeft tgn tin ook het rerdiag met d Orleans tpoorwegmaatschappij wordt daarin ter goedkeuring aanbevolen Wordt de begrootiug nog behandeld in dete zitting dan zal de Kamer ook iu Angnstut moeten blgven In elk geval moet het contract met de Orleansmaat snhappg afgedaan worden da de ratificatie gebonden is aan deu 31 Angaalaa De straf voa ophanging b aan Ouiteau den moordenaar van president Garfield voltrokken Se Effectenbeurs WSm XVL Amtlerdtm 8 Juli 1182 Een woelige veel bewogen week ligt achter den rug Aan de Londensohe bcnis vooral ging het leer onsluiming toe Toeli liep aUet beier af dan verwacht werd en eindigde de week iu vrg vaste en kalme stemming Amerkaausche Sporen tgn thans teer vast en voor lOmmigeu hooger BiNNENLANDacBB WAAIDEN aUatt wdsen Integralen tloteo drieën lager PremeUemiifn Amtt loten l a beter Paleitloten U minder SpuonKgUtniHft De varialito ijju zonder eenig belang Aaud Centraal verbeterden Vi gest obl BoxlelWetel 1 4 i Vi TramicüfUtniHgm Ook hier wat het stil Amst Kgluigv 2 pCl beier N Indisohe Vi booger Nederl minder ImtUutrittlt waarden Iu dete waarden z u althans sommige vermeldentwaardige veranderingen Na aftrek van het dividend noteerden aaud Afr Hv 1U Botl Credietv ll2 N I Haudeltbk 112 voorla verbeterden Hv Amsl en Havenst 3 Ned Bk 8V 6pOt obl N I Handelabk l Aaod Ntderland gingen 2 pCl aehleruit En o EiscHE WAAKDEN StaaUJtmdwn De invloed door de Egyplisohe fondteo in den laalaleu tgd uitgeoefend ia eenigttins gebroken en althans iu de laatste dogen was de stemmiag in deze hoek kalm met neiging tot vastheid de omtet was echter zeer gering I pl obligalie leening sloot Zaterdag 63 j Spoorwegleeuing Is dus een verljes van circa 2 pCt voor beide soorten Tufken gingen ook wéér naar beneden eu noteerden 8 i en 9 Spanje liep Maandag ea Dinsdag zeer terug dsi h hentelde lich daarna zoodat het verlies oiroa bedroeg 2pGl buitenl echter 1 pCt hooger Bussen W ren zeer verdeeld voor eenige aoorleu is een arans van f 1 pCl te vermelden zooals voor oude o bl Londen 22 6e Serie alle obl leeningen 64 eu 63 en 67 69 Ooster en geconsolideerde leeningen fraotioneel lager Mrtallieken waren teer vast Orig inschr Italië Vs minder Vau de Hangaren gaven de obl Buiteutandscli Ovcrztcht Hel reeds rroeger medegedeelde bericht dal Engeland aan Frankrgk eene geraeenschappelgke interventie in Egypte heelt vooigesteld wordt ran rerschillende tgden berestigd Wel zou de Eugelsche regeering reeds vooraf een weigerend antwoord verwachten maar tg wilde toch deu schgn niet aannemen ala handelde tg eigenmachlig In geen geval schjjut de Frantche regeering tich met eene interventie te willen inlaten welke niet de goedkeuring der overige Europeesohe mogendheden wegdraagt latnaschen zet Engeland tgne toerustingen voort DtJftiiet Hmxu verzekert dat de Conferentie geen besluit in bovengemelden zin heeft genomen maar van eene andere zijde wordt melding gemaakt van ene nieuwe combinatie welke hierin lou bestaan om twee der groote mogendheden waariohgnlijk Frankrgk en Engeland aan lurkge toe te voegen ten nude de orde in Egypte te hentellen Door de militaire toebereidselen ia Engeland is die mogendheid reeds op dete gebeurlgkheid voorbereid en van den anderen kant wordt verzekerd dat de Fransche ministers van oorlog en marine zich bezig honden met het nemen van maatregelen om zoo noodig eenige der Afrikaantohe regimenten naar Egypte over te ünnig Asnvaakelgk nog niet ernstig bleef zg onder de hoede eenar negerin terwgl Viotor Hugo baar alles zond wat zij noodig had Weldra steeg hare verkwisting of liever het geld eggoolen zoozeer dat de dichter zgn arm kind naar Parga liet komen waar hg haar in eeu gestidit tn verpleging gaf De krankzinnigheid van de ongelukkige is van een biionderen aard soms spreekt zg zeer verstandig en herinnert zij neb alle maar plotseling kan zg van tafel opataaa en haar voedsel in deu tak steken dan loopt zg weg Zg wandelt dagelgka in den grooten tuin van het gesticht niemand zou dan aan baar zeggen dat ig krankzinnig is Eensklaps echter attat zg stil gaat op een been staan en blgft in die houding tot zg valt Hare zakken tijn ware verzamelplaaten van al wat haar onder de oogen komt vooral steenen Eens heeft zg een maand besteed om alle steenen van een tuinpad op te rapen eenige dagen later legde zg die steenen een voor een op een auder pad neer Zg is zeer trotsch op den roem baars vaders wiens werken zg van buiten kent ze te herlezen is haar onmogelgk zg houdt de boeken doorgaans onderst boven Lichaamlyk is zg wel tg beeft een kamenier die baar kleedt en verscheidene bedienden die haar bewaken Eerst at tg bg de directrice aan tafel maar tg werd eindelgk eoo onhandelbaar dat men haar naar hare kamer moest teuden Nu eens wierp tg de seep in haar glas dan weer de wgn in een schaal met groente Haar vader bezoekt haar meermalen dan is het niet alleen voor haar maar ook voor de andere ongelnkkigen een feestdag daar Victor Hugo voor allen een vriendelgk woord of een kleinigheid over heeft waarmede de armen overgelnkkig tgn Te Weenen is dezer dagen bet 400 jarlg bestaan der boekdrukkunst aldaar feestelgk herdacht TegeIgkertgd werd eene historische teotooustelling der boekdrukkunst geopend die eene aansohouwelgke voorstelling van hare ontwikkeling te Weenen geeft Daar vindt men het oudste drukwerk dat te Weenen is uitgegeven de Rochus legeude van 1482 verder werken van den eersten Weencr boekdrukker Joh Wtnterburger Bijzonder trekt de aandacht het Wiener HeüigïhutiAuck van 1602 met meer dan 260 afbeeldingen Pan volgen drukwerken van Hieronymus Viotor en Hans Singrieuer zeldzame eu kostbare exemplaren bgv de beeltenis der verdedigers van Weenen van 1629 door David de Neoker gesneden benevens een Doodendaus van denzelfden meester van 1679 de eeuige volledige verzameling De tijd van verlit ia de 17e eeuw ia aan de uitgaven der familie Coamerovius te bespeuren Uit technisch en kunstoogpnnt voorlieffelgker zgn de drukwerken van Jobau Van Ghelen en van Trattuern uit de 18e van Kurzbeok Degu en Oerold uit de eerate helft der 19e eeuw Boven alles munten de voortbrengselen uit fan de Weeuer hof eo staatsdrukkerg Onder de zeldzaamheden is een volledige verzameling van enkele nommera der in 1848 versoheuen dagbbiden Hen schrgft uit Kichmond Kaapkolonie aan de Augsb Allg Ztg het volgende over deu Afrikaander Bond la Augustus van 1878 werd in de Kaapkolonie een Boereobesobermingsvereeniging opgericht die zich ten taak stelde 1 zulke leden in beide Huizen van het Kaapache parlement te kiezen die bereid waren voor het welzgn d t Boeren e zorgen door de uitvoerrechten te bestrijden de belasting op den Kaapachen brandewgn af te schaffen of te veranderen en eindelgk geld uit te schatkist voor de bevordering van landbouw en veeteelt beschikbaar Ie stellen 2 te bewerken dat allen die tot de Boerenbevolking bebooren la kiezers voor de volksvertegenwoordiging op de lijsten worden gebracht om misbruik van het stemrecht te voorkomen 3 de Boerenbevolking te onderriehten en in te lichten omtrent alle voorstellen wu de Volkavertegenwoordiging die hunne belangen gunnen raken In dit programma is van een politiek partgstandpunt niet alleen geen sprake maar in een afzonderlgke afdeeling vau het reghsment werd uitdrukkelgk bepaald dat de vereenigiug tich met partg politiek niet mag inlaten en haar doel moet vervolgen zouder er op te letten welke uitwerking dit op de verhoudmg der partgen in de Volkavertegenwoordiging kan hebbeo Desniettemin was er eene politieke strekking namelgk eene anti Engelsche Als r sprake is van Boeren en van Boerenbevolking warden altyd uitsluitend de Hollaudsch sprekende Afrikaners bedoeld Dete Afrikaners zooals zg zich zelven kort af plegen te noemen waren juist toen sterk tegen Engeland ingenomen omdat kort te voren 1877 de Transvaal door Engeland was geannexeerd Hieruit ia te verkLiren dat de Boerenvereeoigiug in de weslelgke tuiver HoUandsohe gedeelten der Kolonie is ontslaan en vooruamelgk bloeide terwgl de oosteIgke districten waar veel meer EngeUch bloed met het HoUandsche vermengd is veel minder bereidwillig en tairgk aan ds beweging werd deelgenomen leening en de papierrenie a prgs doeb de goudleeningen waren circa beter Premieleeni m Bruaseleche loten 79 gingen l j achteruit 96 Busa 66 2 126 Madrid 47 Zwitsenche l s 8 Turkscbe ook lager ll Stuhlw 1 Theiss loten i beter SpoüTKegleeiti e In deze hoek wat t zeer stil hoewel er eenige verheffingen zijn Ie vermelden Aand Theiss sp verbeterden l i 106 Z Ital Sp 61 Elis Sp s 76 Baltische Ch Azow Iw Dombr obl Orel Vit i i booger Pr Oost Gr Buss mg 1 Jelez Griazi lager IndiulrieeU marde Deze soorten zgn weer in vaste stemming Slechts aand Dnitsche Bijksbk moesten 2 pCt prijs geven 148 AuEEiKAANtcHE WAAKDEi Stoati oiidun De variatiéu hadden vooruamelgk betrekking op hel vervallen der Juli coupona Florida s stegen lol 29 Louisiana s tot 65 Mei canen waarin voor Landen veelj koch werd tol 22 i ea 11 6pCt Peta lol 11 pCt Peru Venezuela s 1 pCl lager Vereen St en BratUianen schier zooder verandering 8f ioricegle m ge Hoewel de stemming vaster wordt Ugft de benn nog weifelend De verfaoogingen zijn nog verre van algemeen en roor dete toorteu nog lamelgk gering Chic N W pref at en Missouri inc bonds rerbeterde 3 Mistouri th 21 Bio s Louis en Nashr en St Paul Minn 2 Cairo Sf Louis Clev C en C Illinois Lake Erie pref st 1 pCt De rerminderingen zgn nog onbeduidender Cler A en C ging t meest achteruit nl Vj IttduttriteU Kaarde Colorado obl Cert LouU Cit Bk 2V4 bejer Maxwell sh 2 do Ine bnds i lager Peolonoatiï kente 47 teer vast ruim aanbod T F S Uiteroale kaïn verliep heden de benn Er ging niett van eenige beteekenis om noch in Staats fou lsen noch ia Sportn Egypieaaren blevau le zoo goed als onveranderd Uitzondering ma tfti Mexicanen die voor Londen gezocht bleven ea tegen 22 en U verhandeld werden Veneiuela a waren 1 pCt lager 86 Missouri shares bleven ook eenigermate de aandacht trekken tg sloten 34 Van binnenl waarden ondergingen Staatafondsen voor integralen eu drieën een kleine daling 67 80 Paleislolen herstelden zich Aand N I 8p 1 püt beter 148 Aand Staatssp V CatIraal do Boxtel lager Aand Ned tram 4 pCt b er 70 AjimL B fflautu Üij haoget 116 BnrgarlUke Stand Qouda GEBOREN 80 Joni aids Cttlwrins HiMketh oadert H Boamaos en J vso Stnukten Arie oaderi A ran Vliet en C NoIkI i Isli Pieter Willem ooderi W ran den Berg en U F Snel 8 Juli Joluou ouders H SiMver B J rio der Wioden OVERLEDEN 1 JojL M H ria Leeaweo 1 j m K I Spurnuij 4 j 8 m W F Auraad 11 A Jaipen U m t 1 C Bik 6 w A 1 1 Verhoef j r D de Groot 28 j 3 J tta Erh m Burgerigke Stand van ondenlaande gemeenten van 24 tot 30 Juni 1882 Hoordreoht GEBOBEN Anteuii Jobuni oadera F X ran Wsrktioorea en t ran der POat Janaetje ouders J de Jaag en F HofUad OVEBLEDEN i A 1 rsjj Werkhooreu S8 j O Wolrers 2 j Gonderak GEBOREN Jan Viulc ouden J Krait ea L da Kwtadateniet Paolui Coruulii ondera A B de Bruija en A de Joog MarinuB oudere R rao Herken C raa MoUem OVERLEDEN C len Dnijrendijii 6 o Haastrecht GEBOREN Willem ouders J raa der Grilt en A Kloot OVERLEDEN K ren Dnirendglc 13 j Beeawijk GEBOREN Nioolaaa oudere K Jongeneel ea I DortUad Tennii ouders E Hagen en W Baieeher Jaeoba Fietemelle ondera B ran Kempen eu J ran Leeuwen OVERLEDEN K ran den Berg 7 d GEHUWD P de Bruijn en J Hoppan Zevenbaizen GEBOREN Petroaella Chrialins ouden D C Marek en O Marlius APVERTENTlfiN Voor de vele en hartelgke bewgzen van deelneming ondervonden in ons gmartel k verlas i Ma l k ook namens mgne kinderen mgn tmrtelgkiit ank d E LULIÜS VAH GOOB BOHSUN C i Juli 1882