Goudsche Courant, woensdag 5 juli 1882

J VrUdag 7 Ml 1882 N 3788 GOUDiSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Ds Inzending ran aA7ertentlön kan geschieden tot één nnr des namiddags van den dag der uitgave Het Kantoor van de Firma HOPFMAIT Co Kassiers en Commissionairs in Effecten is VERPLAATST van de Oosthaven naar de Mlniienbroedersteeg B o 100 Dr diantomelanus Oogenwater Bit onwaardeerbaar Oogenwater is een van de gelukkigste uitvindingen der wereld helzelre bezit De ondergeteekenden bewogen met de kommerToUe omstandigheden van eene WEDUWE met VIJF KINDEREN waarvan het oodste 14 en het jongste een jaar roepen hiervoor de faalp hnnner Stadgenooten in Do man was een gverig en oppassend werkman de brood winner van het gezin dat zoo het niet wordt geholpen tot armoede moet vervallen Elke gift zal met dankbaarheid worden ontvangen en in deze Courant worden vermeld Ds VAN RHIJN A DORTLAND Gouda 4 Juli 1882 Turfmarkt Het Rantoor van de Firma MONTIJir Co Commissiehandel in Effecten Wissels en Assurantiën is naar de GOUWE C No 33 ten huize van den heer J A P MONTIJN JBTef KASTOOR heeft mede ingang Achter de Vischmarkt Eèn JONGMENSCH 17 jaar z b b h h zoekt terstond a ƒ 5 circa s weeks Kost en Inwoning met een VRIJ KAMERTJE Adres bij den Uitgever dezer Courant onder No 721 TWEE BEKWAME TIMmNSENEGETS worden gevraagd bg SITEXjXiE M ö l St Anthoniestraat Opentare Verkooping te GOUDA op WOENSDAG 5 JÖLIJ 1882 des morgens te 10 uren in de Crabethstraat van eene GROOTE PARTIJ A F B 13 A SI bestaande in PLANKEN Zware BALKEN KAPHOUT RAAMen DEURKOZIJNEN enz Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda MOOI THEOPHILE Met de honU A t n bewgzen van deugdzaamheid IA K uwer preparaten zoo wil ik en mag u mgne bekentenis er bij voegen Uw ontwikkelings balsem heeft m n Hoofdbaar volkomen doen hergroeien alzoo schaar ik mij bn uwe vereerders get H VAN DEE NEENKEMPERS Dordrecht Uitval van Haar Roos of Schilfers dnn Haar Kale plel l en Pijn in de Schedelhnid Haarof Baardworm Huidzeer vroeirtydig Grijs worden al deze onaangenaamheden worilen verbannen door den Haikr 4hitwil keUnirs balsem HAARRood grijs of wit hoofd haar tevens baard kunt u Kl j B kleuren in blond bmin of aa B g iB zwart onzichtbaar klenrhonlllli PWliiL dend en onschadelgk Met een flacon van dit middel heeft men een half jaar voldoende naar gelang wat men kleurt Franco zending t en postwissel a ƒ 2 20 of ƒ 2 25 aan postzegels blauwe en ƒ 2 50 voor Luxemburg en Limburg THEOPHILE Frederiksplein No 32 Amsterdam NB GEEN DEPOTS Snelpcrgdmk van A Bai EKA N te Gouda Prijs Courant van het Depot DIS STOOUEIEBSSOÜWERU DE POSTHOORN n algMBMB TrMmdaowrtlg in dit lud VMUlU MO Olef M SM Gevestigd Zeugstraat No 85 per fl per j fl Oost Indiesch Ceres 16 Ct 9 Ct Posthoorn Bier 13 7 Oud Bruin 12 6 Belegen Gerste 11 6 Dubb Gerote en Princesse 10 5 p kr l3Ct p V kr 7Ct Enkel Gerste 11 6 DIVEBSE EEBEU p fl p V fl Amstel Bier S de Pesters Koofl Si Co 518 ct 10 ct Pilsner Amsterdam i20 11 t Extra Stout Bass Co per flesch 15 Ct Pale Ale do 15 Munchener Lagerbier uit de wereldberoemde Brouwerij van G PSCHORR te Munchen per V fl 28 Ct per fi 14 Ct J H ROODE Depöthouder ADVERTEI TIEM in alle Bintien en Buitenlandsche Cou ranten worden dadelijk opgezonden door denBoekhandelaar A BRINKMAN te Gouda lANSTÊmiJKHEKTEN De inspuiting van het Rode Kruis n A BonTisr apotheker te Pailji geDPest In weinige dagen zonder eenlge andere beliandeirng pas ontstane of verouderderloelngeOi wittenrloed enz De ulistekende resultaten ran ditmlddai nde duizenden genezineeu sedert 25 jari n zljn erdw besten waarborg voor Men rolge nauwkeurig het roortctirUU DEPOT III ALL OOIDI APOTHSUH Te s Hag e Snahilié Apoth M nachts Unrandt vdt u ons op liet onvervtcbts uu Zli dle er aan lilden gevoelen pijn in de twnt en lenden mil aomtljda in d n rus Ze i eoderrlnden een soort van verveling en een geneigdbeld lot slapen DM morgens voor 1 heeft men een onaangena men smaak in den mond tde tanden zijn met een sUJmachtlge zelfstandigheid bezet I De eetlust ontbreekt De zieke gevoelt als het ware een zware i drukking op de maag en som wijlen een gevoel van zwakte en een niet aan te vullen leegte In het binnenste van de maag Deoogon zijn doT en de bul1 tenste deelen er van warden 1 koud en klam Na een zeker l tijdsverloop krijgt men eent hoest die blJ den aanvang droog Is maar na eenlge maan den vergezeld gaat met O gering van groenachtige fluimen De zieke gevoelt een onophoadeUJke afgematheid en te vergeefs tracht hij te slapen hetgeen zijn to stand nochtans niet verzacht Vervolgens wordt hIj zenuwachtig prikkelbaar en somber en neemt alles euvel op Wanneer hlJ eensklaps opstaat onderrlndt hlj een soort van duizeling bt ffe aakt Ter topt gcconstIpecrd sijn huid Is droog efi bU oogcnbllkken warm het bloed wordt dik en traag Hei wit der oogen krijgt een geelachtige Wegens Vertimmering ZAL GROOTE OFRDIHING gfehouden worden bij € MiillLiTïf BLAUWSTaAAT GOUDA BU BLOEDARMOEDE BLEEKZUCHT GROOTE ZWAKTEEKZ H gdo de kracht om alle oogen te kunnen verbeteren welke door den tijd ouderdom of andere oraatandigheden Igdende zqn aan Verzwakking afmatting prikkeling bitzigheid bloedrode en druipende oogen welke de nachts toe kleven iware jeukende drukkende en tekende oogen door lang iugeipannen ïien of lezen rerstopping van de oogspieren of anderen ook oogen die dikwyl tranen vooral by kond weer of die welke bij eene sterke lucht of bü scherp licht niet goed kunnen zien j al deze en meer andere ooggebreken worden door dit oogenwater hersteld en waarborgt dé gezonde oogen tegen die gebreken en houdt ze in stand loodat men tot in hoogen onderdom geen bril zal behoeven Hetzelve is verkrijgbaar a 60 Cent per Flacon bij Wed Bosman Gonda A Prins Zevenhuizen Wed G Wilhelrau Woerd Wed N Sanders Leiden W Ligthelm Voorborg A Bos Berkel De uitgave aezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pr s per drie maanden is 1 25 tranco per post 1 50 BI NNENLAND GOUDA 6 Juli 188Ï VlROAÜERIiVG VAN MN GEMEENTERAAU VrüdiM den 7 Juli 1SS2 des namiildags ten 1 ure A u de orde is De beeediging der nieuw rerkosen Baadiledeu De beuoemiug van eenen Wethonder D rekeomgen der gesubsidieerde Instellingen van Weldadigheid diemt 1881 De rekening der Btedeiyke Beleeubauk dienst 1881 82 Het voorstel tot uitbreiding van bet oudem tend personeel aan de Ie Burgerschool voor meisjes Een voorstel betrekkelyk de ferlagiog der brug op de Turfmarkt legenorerde Vrouwensteeg De joucessie aauvraag van de IJssel SloomtramwegDaatschsppij voor cenen stoomiramweg tuwehen Gouds Oudewaler MOi tfoort en Utrecht Voortzetting der behandeling De benoeming au een leeraar lu de oude talen es verwante vakken aan het Progymnaiiura De benoeming van een leeraar in de Ëngelsobe taal aan het Progymnosium De benoeming van een onderwgter aan de Tos ehensehool Da benoemiug van eene onderwijzeres oau de Tnsschenscbool Benoemd voor den tijd van één jaar lot leeraar io het hand en Igoteekenrn aan de hoogere bnrgerichool te Apeldoorn de beer W J Mali te Goud Op Woensdag 12 Juli e k rydt sen pieiiiertiein ran Goud naar Aruhem Bedankt oor het beroep naar Berkeowoude doord i L Fortuiin Droqgleoer prcd Ie Krimpen d IJkiI r I Tot Gemeeute o pUrBm i f Gemeenle aecrelsris te Zs enhui eu ia ilwp n l de heer P Elahout die sedert het orerl M vao zijn vader den heer J Elshout genoemde b ttekkiag heeft waargenomen In eene vereeuigde rergadetiog van gemeeuteraadaleden en leden vaa het poldecbeMaiu is tot gemeentebode en tot bode an den Eendrachls Tweemanseo Borcopolder benoemd de heer W dt Deugd Aan de oommissie die onlangs een verzoek oorift aan Z M den Koning heeft gericht waarin op regeling an het militair onderwijs werd aauge foogen is door dèu Minister van Oorlog namens Z M geantwoord dat de regeling van genoemd onderwijs by de wet oorloopig nog moet uitgesteld worden wegens bezwaren welke de geregelde ulling tan bet officierscorps aanbiedt alsook Reus de ertraging welke de herziening van de el op het Middellwar onderwgs ondervindt Voor de examens voor 2n luit der infanterie en oor 2n luit kwarlierroeesler aanrangende met rt lohrifielijk gedeelte op 26 Sept a s zijn openpstsld 20 plaatsen oor de infanterie hier te lande 3 oor die in Oost Indiè 7 oor de administratie ler Ie lande voor die in Ooet Iudie onbepaald en 2 oor de osfallerie De Eerste Kamer heeft DiDsdaf avond haren arbeid her sl Mr B an Kogen siMw benoemd lid der Kamer heeft zitting genomen De laatstelijk door de Tweede Kamer nangenomen wetsoutwerpeu zijn ingekomen en naar de afdeelingen verzoudeu Gisteren ouderzocht de Kamar ze u heden 11 uur zou zg in t openbsar behandelen de i el en registratiewetten en de andere bg de vBgste bgeeakomst reeds aan de orde gestelde ontiletpen zoomede de interpellatie an den beer Van Stirum over de waterverdeeling op de Waal In de Dinsdag gehouden zitting der Prov Staten van ZuidHollaud hebben de hebren mr J D C W Baron de Constant Bebeoaue C P Hoek mr 8 Ie Poote 8 J R De Monohy en P G Schalij zitting genoasen Ka de samenstelling der afd elingen werd door den voorzitter mededceling gedaan an ingekomen stukken tenrgl voor kenniagevinc werden aangeusasen niasives vaa Ged 8tMÜ betrekkelijk de mededeeliag an goedgekeurde besluiten der Slaleu d o erlegging au het erslag ran den toestand der provincie over 1881 hetgeen zal worden rondgedeeld enz De begroolingen werden naar de afdeelingen erzouden zoomede al de ingediende aan ragen om subsidie en ersoheidene ontwerpen en adressen werden in handen van commisaiëo gest ld trrwgl een adres van het bestour van den Zuidpoldcr van Delgaauw naar Oed St is gerenvoieerd De volgende vergadering is bepaald op 18 Jali a 8 ten 12 uie Alsdan zullen eenige begrootingswytigingeu worden behandeld soomede al de onderwerf en w8aro er dan rapport zal zijn uitgebracht Terens zal dan beslist worden o er ein oorstel an den heer Boys om de missi e an deo Minister an Waterstaat nopens het reglement op de wegen en oeipaden in handen te stellen an dezelfde oommissie welke vroeger dexe zaak heeft behandeld Zaterdag 1 Juli is de cursus 1881 1882 der Tooneelschool te Amsterdam gesloten nadat dien dag en den origen ten aanh tore au tal an autoriteiten en genooiligden de orergangs eu eindexameas aan de leerlingen waren afgenomen Drie an deze erkregen eerrol ontslag onder toekenning van een diploma nl de dames W J J Welman eu S A Bos benerens de heer H Schwab die met medewerking an den akieerliiig G G C Bugs als proeren van tooneelspel vertoonden het eerste bedrijf van Baoine s Mithridate eene scène uit Halm s Zoon der Wildernis en door mr A Wm Jacobson uit het Fransch vertaalde Gomédie t Eerste hoofdstuk van het Derde Boek Tot eene hoogere klasse werden bevorderd de leerlingen L M Smith R an der Hilft en A Schenk Twee zgn iu hun o ergang8eiamen niet geslaagd terwgl een ander nog te kort de school bezocht om oor erhooging iu aanmerking te kunnen komen De cursus 1882 83 begint Dinsdag 6 September Nieuwe leerlingen kunnen zich daarroor nog tot 12 Juli aanmelden bij den Directeur S J Bouberg Wilson aan bet gebou der school Marniiatraat 150 Voor de Utreohtsche Zendingstereeniging is van 15 Mei tot 16 Juni jl san giften ontvangen S670 88V ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Alzonderiyke Nommers VIJF CENTEN Te Amsterdam is Maandag de jaarrergadering gehouden an deelhebbers ia de Nederl haadel maatschappg Volgens het uitgebracht erslag bleef het kapitaal der Maatschappij op ƒ 36 783 000 De balans o er 1881 sluit met eene winst vaa ƒ 1 708 000 Wegens faillissementen en wanbetalingea van bïuneul udsche debiteuren is ƒ 114 874 af te sohrijren In 1881 werden oor rekening van den ataat ontranges 864 230 balen koffie 140 889 blokken tin 814 colli kina baal terwgl de in pnblieke eiling verkochte hoeveelheden dier producten d volgende bedragen aanloonen 822 432 balen koffie ƒ 37 359 26 136 697 blokken Banca tin en 4788 blokken Billiton tin ƒ 4 939 676 8 0 eolli kina bast ƒ 132 064 te zamen ƒ 42 431 005 Bij drie zeerampen was de staat betrokken twee sehepeb bekwamen averij doch konden na reparatie de r er olgen terwijl het stoomschip Kming der Stitrtmde totaal erongelukte Door een en ander leed de slaat bet erlies van 3000 balen koffie lenrql 98 Iwlen koffie iu de noodhavens werden erkoeht Per aandeel van lOOO kan ƒ 47 worden uitgekeerd De groenteboer L aan de Uilebooomen te s Hage woonachtig maakt olgeus het P D een aardig gebruik an zgn postduiven Hg neemt ze s morgens met den wagen mee en als een klant iets bestelt wat hij niet bg zich heeft zendt bij eeu duif mei een brieQe naar den winkel an waar het dan terstond beiorgd wordt Op last van de Badhnisoommissie zijn atn het strand Ie Soheveningeo eenige tafels opgeslagen voor de kooplieden die zich tot heden met hun wai n tusschea de stoelso eu tenten bewogen De bedoeling was meer orde san het strand te verkrggen en den strandbezoeker te vrg waren voor den overlast van deo soms al te rgpostigen koopman Deze maatregel nu zou Dinsdag in werkir g komen de eraohilleude kooplieden er waren 20 plaatsen aan 10 tafels lootten op het politiebureau dooh naar het oorbeeld van eeu paar ouwilligen hebben allen geweigerd de aacgewezeo plaatsen in Ie nemen De strandbezoekers zullen wel weinig lust hebben zulke ordeverstorende koopiiedeu te beroonleelen Bij gelegenheid van de dezer dagen te Botterdam gehouden reunie van afgevaardigden der Woalsohe kerken heeft de heer dr W N du Kien namens de commissie oor de geschiedenis dier kerken erslag uitgebracht omtrent het door haar gedurende 1881 82 verrichte waarin het volgende oorkomt Hel plan om in een BLllelin dat op onbepaalde tgden het licht zal zien eenige rmchlen au haar onderzoek uit te geren heeft de commissie astgesleld zjj hoopt weldra het prospectus daarran te erzenden De commissie erloor twee medewerkers in den luit Backer an Leu en die oor genealogische nasporingen zijne medewerking had toegezegd en den heer J E H Hooft an Iddekinge die een werkzaam deel had genomen aan de onderzoekingen Daarentegen vond zij in den luit kol N Soheltema t Gouda een welwillend navorscha die zijn recueil van aanterkeningen uit de reaolotiW der gecommitteerde raden an het zuiderkwartier ran Holland en W PriesUnd ter leen verstrekte waarin tal van gegevens ooikoroen betreffende aal f sche kerken en predikanten erder is een aArifk