Goudsche Courant, vrijdag 7 juli 1882

na het Udmatrnrcgiettr der Goudiehe kerk door k B bnor d Eea landlrein voor Amaterdam beatemd rooeit eren foorbij Weeap op een lijapoor blijren ataaii totdat de ludtieiB t b Amaterdam gepasseerd ion vja Een der remmers rilde ran de gelegenheid gebruik maken om een dutje in de sefaaduw te doen en had de oatoorxiebtigheid onder den wagen te gaan li en bet waa de laatste wagen van den candtrein In iqn slaap sohgut hy den arm te hebben Tcrlegd op de rail de trein lette tioh in beweging toen de sneltrein roorbij was en het laatste wiel ging dwara over den arm heen die xwaar gekwetst werd De remmer een jongmensoh Tan eiroa 18 jaar had bewustiyn genoeg om snel op denzelfden wagen te springen en kwam met b jkaos afgeanedeu arm t Amsterdam aan Toen mrn hem daar toesprak met de woorden irat tie jg er uil antwoordde hy Ja je moeat eens welen wat er aan de hand is De heer de Lessrps heeft te DoTer de werken Toor den Kanaal tunnel geïnspecteerd en by die gelegenheid verklaard te hopen dat de Terolordeelen tegen deze onderneming spoedig zouden verdwenen Orcr E pte sprekende lerktaarde hij dat het Suez kanaal geen geraar liep naar zijne meening maar dat dit eigenlek met bet Egyptische Traagsink niet te maken had waarran hij hoopte dat het spoedig in Trjjtinnigen en Toor Egypte heiliamen geest zon worden opgelost Meermalen is gemeld dat er te Amsterdam peraonen zgn die er hun beroep Tan maken om lieden Toornamelyk boeren op slimme wqze hun geld af te zetten door quasi een kwartje te Tiuoen dit in tta kroeg Tan het gemeenste allooi te verteren alwaar dau grof en ralsob wordt gespeeld Maandag werd weder een boer in dergelgke kroeg gelokt en hg was spoedig een paar honderd gulden kwgt die hg even te Toren had ontvangen voor den rerkoop Tan een koe l e heer J A de Bergh maakt in zgn HaagKht Pnknuea de Tolgende opmerking die naar ona voorkomt wel verdient dat er de aandacht op geveatigd wordt De Kegeering of de Gemeentebesturen behooren navena de baataaode drankwet een nndere wet in t leveB te roepen waarbg het op hooge boete streng verboden werd om vervalschten jenever te verkoopeu In dat tot razerng voerende vergift dat mcngael van mout gemethyleerde spiritus waar de houtgeest uitgetrokken wordt en vitriool sobuilt de kanker die het volk ondermijat en wanneer inelke gemeente beèe ligde personen werden aangesteld om onverwachts en overal den voorraad tierken drank te onderzoeken en prooes verbaal op te maken dan eerst zal de nieuwe wet lot heil worden van ons volk Bat de vervalsohjng grootere proportien heeft aangenomen dan men denkt durf ik met zekerheid oonstateeren en t zou rae niet moeilijk vallen om door cijfers te bewgzen dat door de vitriool vermenging de schatkist enkel in Amsterdam met een som vap ƒ 40 000 tjaara aan aocgns wordt benadeeld Ën hoevele huiagefinnen worden door dat schadelijk Tocht niet voor alt d ongelukkig I Ue aard der dronkenschap dootoran enpolitie ambtenaren zouden t kunnen getuigen is veel kwaadaardiger dan voor eenige jaren toen de veivalsching nog niet 100 algemeen waa Hg die beschonken is van dat vergiftig mengsel handel als een razende en de menigTnldige miadaden daaruit voertvlgeieude zgn de beste gatoigeo tot ttaving van de gegrondheid mqner woerden Jocdaohe vlnohlelingen Wg waren sohrgft de Jmtl Ct heden in de gelegenheid een blik te weipen in de zalen van het Pii a leniuU op de Ltnriergraoht te Amsterdam waar sedert eene week ruim 200 IsraSUtische vluchtelingen uit Ruslaad geTeatigd zijn Wg zeggen eeii blik te werpen want hoe toch ook al vertoefde Inen er eea geheelen dag al de ellende te overzien aide diepte te peilen van het Igden dat ig geleden hebben en dat hun wellicht dog wacht die daar thans een tijdelgke verblgfplaats mochten vinden en tot herademing komen na de hilte der vervolging die hen van huis en haard verdreef I Mannen die hunne vrouwen missen vrouwen en moeders die niet weten waar ter wereld zich echtgenoot en krooat bevinden too tg nog in leven zgn I Hier en daar nog gelukkiger moedere die althans een of meer hare kinderen nog aan t hart mogen drukken of een echtpaar dat niet gescheiden werd door het wreede lot ala zoovele anderen I Welk een onbeschrgfelgk bont schouwspel en ala men daarbg bedenkt dat die allen nu slechte een halt op den lgdenawe bereikt hebben maar nog verre van het eind der un zyn ea welk een geheel onzekere toekomst zg te gamoet gaan dat wellicht nooit de gescheurde familiabuden tullen worden hersteld hoevelen TOor altqd missen wat hun t naast en t liefst was om opnieuw als ballingen rond te zwerven wellicht nooit weer een blijvende plaats te vinden en met bloedend hnt den levensweg te vervolgen ala men dat allea bedenkt dan worden de oogen voiAtig bg t aansohouwen vau zooveel leed Allen die due zqu hebben ién geschiedenis maar toch uog hoa oneüidig vencheiden in de bgzonderhedeu Allerlei merkwaardige typen aauschonwl men in dit tgdelgk toevluchtsoord vau zoovele ongelukkigeu en het vreemde eigenaardige geheel wordt niet weinig vermeerderd door de kleeilerdracht Enkelen zgn nog in hun oorspronkelgk gewaad anderen daarentegen dragen de oude of nieuwe kleedingstukken die de weldadigheid hun verstrekte waardoor het natunrlgk niet aan de zonderlingste contraa en ontbreekt Menig kteedingsluk vooral bij de vrouwen draagt de sporen van elegance ja weelde en dekt nu de armste schouders of gestalten g eel in str d met het gewaad en die lich bgiia niet weten te bewegen in al die vreemde plooien en vormen Inder iaad het is moeielijk zich een denkbeeld te maken van de tafreeleu die zich gedurig aan het oog des bezoekers vertoonen Een aantal kinderen waaronder van den jeugdigsten leeftyd ééa lelfs dat geheel verlaten is dat niemand toekomt outr dat toch onder de vluchtelingen zijn beschermers heeft gevonden verlevendigen bet tooneel niet weinig Is t voor menige moeder of vader die hun kroost verloren hebben bitter om te aansohoowen ho gelukkig daarentegen zij zgn die nog een kind mogen lief koozen en verzorgen I De gezondheidstoestand is gunstig Wij hoordenmaar van één patient De grootste zorg wordt voorreinheid en frissohe lucht gedragen Prof Gunning heeft gisteren de oogen geïnspecteerd uit vrees voor besmétteiyke oogziekten Alles werd goed bevonden slechts ééa kind birek een geneesmiddel noodig tehebben De spgs werd tot heden toe verschaft door het Nederlandsch Israëlietisch armbestuur Morgen zal de commissie voor soepui deeling in de Uilenburgerstraat verder daarin voorzien Het comité mag tich gelukkig achten da t de burgemeester het Fklisantenhuis ter beschikking heeft kunnen stellen watt hoe en waar had men zoovelen en zoo op eens gehuisvest De verlegeuheid cou tonder die uitkomst groot geweest zgn Daar zijn omstandigheden waarin men zelfs voor geld niet altijd teratond kan geholpen worden Ook de buurtbewoners geven van hunne meewarigheid menig bmt Zoo werden er gisteren door een hunner sigaren rondgedeeld en wg behoeven niet te zeggen of zulk een onverwacht genot ook gewaardeerd werd idoor het mannenpersoneel Een and r bezoeker uit een andere wgk volgde het voorbeeld en sahonk twee domino spellen Moge ook in dit optioht ieden het zgne doen I De zorgen van het comité zgn vele en groot Wie het Passanlenhnis bezoekt zal het gevoelen Mogen ook deze regelen bedragen om nog vele op te wekken door roilda bijdragen het comité dat zulk een zware taak heeft te ondersteunen in het liefdewerk dat het met zooveel toewgding zoo nauwgezet vervult maar waarb het voortdannd de dringendste behoefte aan ruimer middelen ondervindt In het bankje der beschuldigden van de Rechtbank te Rotterdam namen Dinsdag plaata de welbekende gebr Heyslek de een 27 de ander 24 jaar oud kooplieden woonachtig te Delfaha n Deze firma onderscheidt zich door haar ijver om notitie te nemen van al hetgeen in annonces te koop wordt aangeboden en door haar handigheid om tich daarvan meester te maken zonder er voor te betalen Thans echter had de justitie zich voorgenomen met die firma afrekening te houden voor het feit stonden nl de heeren terecht dat zg in Mei jl van den landbouwer J Schelling te Hijaabeereniand ren sjees kophten voor ƒ 240 doch er nadat ig het rijtuig ap ilinksche wijze en zonder fe betalen in hun mac t hadden gekregen mede op de sjees waren gegaan Ter terechtzitting stelden beide bekl zich als de eerlijkste menscheu ter wereld voor De Ie was wel bg den koop geweest doch bemoeide zich weinig met geldzaken daar zijn broeder de principaal is en deze principaal bevestigde cf zgn beurt wel den koop doch ontkende dat van een bepaalden termijn van betaling sprake was geweest en hj dan ook stellig van plan waa geweest om reeds den volgenden dag de helft der som te betalen heel ongelukkig echter was de principaal boven zün thee geraakt en had tóén het geld verloren Hoe ongelukkig dit alles ook zij de officier van justitie waa evenwel zoo hardvochtig om bovendien voor den In drier onschnldige slachtoffer jaar en voor ilen 2n 1 jaar celstraf te eischen De PUrt h la Loire bevatte dezer dagen berichten die volkomen geruststellend zijn Toor lief hebbers Tan Sardines de smakelgke Titohjas die a l huile loozeer worden gewaardeord ea aan Tijftienduitend Franache Tisachers het leveoaonderhoud Ttrschaffeu De sardines aldus genaamd omdat zij het eerst werden aangetroffen op de kuateu van Sardinië schenen sinds eenige jaren langiamerhand m aantal te zullen TerAinderen en aldus I rankrijk vin een rijka broa van beataaa ie zullen batooven Verschillende geleerden hadden omtront het verontruitende verschgnsel reeds het hunne gelegd maar tusscben hunne uitspraken was niet de minste overeenstemming Zeer waarschijnlgk heeft een eenvoudig liefhebber van vissohen en jageu het aan bet rechte eind die in een Fransch blad over de aangeleiienheid achrijvend verzekert dat hrt verschijnsel uitsluitend te wijten ia aan de verdvgning van sommige zeeplanten waaronder de algen en varen de meest bekenden zijn die voor sommige indusirieén van beteekenis zgn en dien ten behoeve worden ingezameld terwgl zij door de vischjcs in den tgd van het koitschieteu worden gebezigd om er hunne eitjes in Ie leggen waar ze eenigernate geschut tegen schadelijke invloeden tot ontwikkeling lÉomen zonder met den vloed af te drgven Intusschen vertoont het visohje zich thans weer in enorm aantal Oulaugs ving men in de baai van BelleIsis op één dag 760 000 a 800 000 met 180 a 200 vaartuigen den volgenden dag ving men met ruim 300 vaartuigen 1 100 000 ji 1 200 000 aardines Ze gelden 20 tot 30 franks pei duizend De Midd Ct wijst er op dat de Tweede Kamer die bijeengekomen was in de hoop de oplossing vande crisis te aanschouwen niteengegaan is na den man in wien die oplossing op t oogenblik beliciniirad was een gevoeligen knak in zijn invloed en aanzien gegeven Ie hebben door haar beslifil om instrijd met het verlangen van den heer Tan Lijnden het leeningsootwerp niet in de afdeelingeu Ie onderzoeken Zoodoende duurt de crisis voort en dekans die er bestaat op hare oplossing open sleehlshet uitzicht op een lapwerk zonder duurzaamheidof kracht omdat uan weerskanten het vertrouwenea de ware verstandhouding ontbreken De schulddaarvan ligt niet bg de Kamer fii niet bg de ministers zij ligt aaniieomstandijhedan H t politiekgetlel vdn Nederland is krank Die waarheid wórdtde M Cl weder ait de keel gep rst door het ongelukkig gehaspel om de crisis niet op Ie lossen Dat telkens voarkomen ran ongewe tigde crisissen die zich iet willen laten oploMen wijst naar hetoordeel der M 01 op d naodtakelijkbeid a het wegnemen eener fout dier in de faotoreii sehsiltdoor welke eene crisis is in het leven geroepen vWy zien Bchrqit te M Cl in een veranderde samenstelling der volksvertegenwoordiging volstrekt geen panacee noch een wondermiddel ook daarna zal er reden blgveu van beklag maar wanneer wij waarnemen hoe het konstitutioneele stelsel ten onieit werkt dan is het ons niet mogelijk ons te onttrekken aan de gevolgtrekking dat aan de samenstellende deelen van dat stelsel irti hapert I Juli zoo schrift men aan het Ltiduke DagU begon met uitmuntend weer en hooge winden De aanhoudende regenvlagen van Zomermaand hebbea de werkzaambetKU van den hooiboaw wel wat vertraagd maar toch is de schade niet zoo groot aangezien df lage temperatuur geeu aanleiding tot broeien en rotten gaf De polders hadden baitengewooi veel water en gelukkig waar de besturen over sloommaahines konden beschikken om den overlaat kwijt te raken Dat de boezen vad Rijnland gevuld werden is gtenstiiit te verwonderen IM capaciteit van de groote machine te Katw k ta l in zulke tijden uitstekende diensten kunnen bewijzen De lïudbouwera en tuinlicden beleren een teer gunstig jaar Van den wateroverrloed hebben de augurken en boonen wat geleden aangeiien deze gewanen in de eerate plaats warm en droog weder behoeven Op het veld slaan toowel de winter als zomergewassen veelbelovend Alleen de bieten die voor de snikerfabrtek of voor den stal verbouwd worden leden op menigen akker veel Tan de slakken Het hooi is roor een groot deel reeds binnen en de qaantiteit zoowei als de qualiteit is buitengewoon goed De weilanden hielden zichi roor reffelgk en de prodnolie ran luirel tal wel geërenredigd jfijn aan den roortreffelijken grasgroei Het getal klagers is dan ook heel gering De aardsppeUn het gewas dat roor de volksvdeding zooveel beteekenis heeft zijn nog meest in den vollen groei De vroegste soorten zijn reedt aan de markt de smaak zal bg droogte nog wel wat verbeteren Enkele latere soorten hebben van de vochtigheid geleden wat vooral te tien is aan do ineengeschrompelde bladeren en wat leker iiadeelig lal werken op den smaak ep de hoeveelheid der opbrengst De Viola da Gamba of knieviool het strijkinstrjj ment dat reeds lang door de violoneel ia verdrongen irewardea docb in de vorige eeuw bij alle instrumentale maiiek tulk een beduidende rol speelde is weer opgestaan en door den virtuoos de Wit Ie Leipiig opnieuw in eere gebracht Douf een geMkig toeval kwam het inatrument in lijne handen tiet is eeu Stradirorius die door den Lripziger rioolmaker Siefert neealerlijk ia gerestaureerd Op het jongste coueert der Riedeltche vereeniging te Leipzig hebben de beiiie door den beer de Wit Tjorgedragen stukken eeu Aria ran Lotti eu een nommer ran Uszt zeer veel succes gehad Voor het oprichten van e n gedenkteeken voor Darwin is reeds eeue som van 2487 £ bijeecgebracbt Men wil bet den vorm geven van eeu marmeren standbeeld en wenscht dit geplaatst te zien in de groute zaul vau bel Britsche museum Het tendekroot wordt in HalUnd met goed gevolg als varkensvoeder gebruikt en van de met kroos gevoede varkena sterven weinige san de bekende ziekte In het kroos bevinden zich veel en velerlei alrrdieren die evenals de blaadjes der plant zonder nadeelig gevolg met grauirie door de varkens worden gevrrieii Niet bet zoogenaamde flag dat aan de lange draden te kennen is wordt hier bedoeld wel de kleine ronde platte blaadjes Het kroos loont werkelijk de moeite van het Ie zoeken Lnchldroog eendekroos bevat Eiwit 28 3 pet Koolhydraten 32 2 Asch 18 1 Vet 8 9 Water 8 B Rnwretrl 3 9 Welk een root eiwitgehalte bezit krooa en ook welk eene niet te rerainaden veiproportie I Dit overtniging wonit deze zoowel hier als elders misschien geheel onbekende en toch uiterst goedkoope voederstof aanbevolen In waterrgke prorinoién behoeft men weinig moeite te doen om eeue aanzienlijke hf veelheid Ie rerkrggen Als mestspecie bezit het kroos eveneens uitmuntende eigenschappen en staat het even hoog als stolfm waarvoor aan den meatkooper geld wordt nilgrgerw A Or Cl Buitenlaodsch Overzicht Niet alleen Engeland maar ook Frankrijk is zoo druk bezig met oorlogstoebereidselen dal bet gtloof aan de Weslersche interventie in Égypti wel moet warden versterkt Vooral de ofSfliease berichten maken t maeilij c sehler de waarheid te komen want men spreekt van die zijde veelll barichlen tegen die wel waar zga maar waarvan de publiceeriag voor t oogenblik niet gewenseht ia De Fraiische Ministerraad hield Dinsdag zitting Freycinet deelde mede dat het zoogoed ieker was dat de Porte weigeren zon troepen te tanden naar Egypte en derhalve ren Europeeeohe interveatie op handen was Frankrijk lou na de weigering vau de Porfe voorstellen dat ook Italië en Griekenland aan de expeditie zouden deelnemen Fraiikrgk zon erentueel 12 000 man laudingslroepen naar Egypte zenden waartoe reeds maatregelen waren genomen rodraf tal echter aan de Kamer geheel volledige mededeeling geaohieden ran den atand der zaken Volgens de Dtuljf Ntmi rerlangde de Britsche admiraal Seymour staking ran de wapening der forten te Alexandrië en dreigde met geweld indien aan tijn Terlaugeu geen gerolg werd gege en Zaterdag had te Londen de jaarlgksche feestmaaltifd plaats ran de Cobden olnb De onderstaatnecrelaria Dilke dronk op de bnitenlaudseha gasten en wees op de rede ran den Frauschen Minister Say te cBordeaux waarin hij een zinspeling vond op den terugkeer tot den vrijhandel Een nauwe hoop voorwaar tegenwoordig wil men den rrghaudel maar kan de inkomende rechten niet misaen om de groote behoeflen ran de schatkist Ue Staatssecretaris voor Koloniën Kimberley verzekerde in lijn toost dat Engeland niet voornemens was een tolvereeniging tusscben Engeland en de Koloniën op te richten en beschermende rechten in te voeren tegenover de andere landen de tegenwoordife Begeeriiig was voor den vrede eu wilde alleen de Ilngelache belangen beschermen Engeland had veti iKling bij het Suez kauaal de Regeering had de medewerking van de Mngendheden bg de oplossing van de Egyptische quoesiie ingeroepen zij lOu t litsr wat er ook gebeurde do eer en de belangan der Eogelsoho natie weten te verdedigen Het Brittoha Lagerhuis heefi met 402 tegen 19 slenimen de nieuwe dwangwet voor Ierland spoedeischend verklaard De Parnellisten verlieten daarop op vier na de zaal na voorlezing van een besluil waarin zü verklaren aan de beraadslaging over hrt ontwerp niet verder deel te willen nemen De ar tikelsgewijte behandeling is daarop ten einde gebracht Het voorstel van den Hertog van Argyll strekkende om in plaats vau den eed eene verklaring te mogen afleggen is gisteren door hetHoogerhuis verworpen Men verneemt dal de nieuwbenoemde Pruisische minister van finaneién de heer Scholt zich tol eerste en voornaamste taak zal slelleat het programma eener volledige belastinghervorming op te maken en daarmede voor den Praitisehen Landdag op te treden De K Z brengt met betrekking tot de muntquaeslieia herinnering dat de heer von Scholz steeds tot de voorstanders vau den ehkden gondi n standaard behoord heeft De Duitsche Keizer zal koogstwaarsehijulgk de volgende maand bij gelegenhrid van zgn verolijf te Gasteiu weer een samenkomst hebben met den Keizer van Oosteurgk too het heet zonder politieke strekking Bismarck gaat ook wel naar Gastrin maar later wanneer de bgeenkomst der Keizers reeds hefl plaals gehad Te Namen is ter rerrangiag vau Wasseige den Min van Openbare Werken in het Kabinet d Auethan tot afgevaardigde gekozen de liberale burgemeester van Namen Cuvelier met I55S stemmen op den cUricalen candidaat Uamoir fareu 1495 stemmen uitgebracht De liberale mtenlerhetd in de Kamer bedraagt diensvolgens 18 Of de verwisseling op den posl van minister nn binnenUndsche zaken in Rusland eenige verandering in het staatsbesluur zal geven schijnt nog outeker doch het is in elk geVal de moeite waard even itil Ie staan bij de wijie waarop Ignatieff is gevallen en graaf Tolstoi zijne plaats innam Graaf Ignatieff had zich hoe langer hoe meer aangesloten aan Aksokoff den pantlavistischen idealist die Rusland wil terugbrengen lot den toestand die vóór Peter den Groote bestond n dit kader paste de onderdrukking van Polen Duilschers en Joden Maar daarin behaorda ook de bijeenroeping der Semtki Sovor de ttandenrergadering die voor de regcering van Peter au en dan werd geraadpleegd Ignatieff verklaarde zich bereid ook zoover met Aksakoff roede te gaan Toen echter waa zijn val besloten In de naaste omgeving das keizers en met het volste vertrouwen van deten vereerd staat Polodonoszeff de voorstander der daor niets beperkte alleenheerschappij de Cerberus van het Ccarendom zoosis men het noemt Deze ging toen hg Ignatieff s plannen had vernamen naar den Ctaar en deelde hem mede wal er gaande waa Spoedig daarop werd Ignatieff door den Czaar ontboden en toen hij terigkwam waa hij geea mi Koi maat Man zegt zelfs dat dit mondeling ontslag net ïnrde woorden gepaard ging Ook de benoeming van craaf Tolstoi wordt aan denzelfden raadgever des CzarejU toegesehiaven terwgl men bespeurt dat de biAende Moskouer publicist Katkoff tich bg hen beidan aaotlnit Tolstoi is een man van karakter een eerlgk en beschaafd man Doch hij is leer Russbch ualionaal en van hem is niet te verwachten dot h aan den wensch der Duitachers in de Oostzee provincien zal gehoor geven en daar de vervolgingen tegen de Dbittche grondbezitters staken Waaraan Rusland bovenal b oefte beeft is niet aan politiek maar aan adroiniatratie He laad moet beheerd worden de wetten toegepast Doob een miniatar kan zoo weinig dien al is hü eea eerlijk en eea voortreffelijk begaafd man Da gansche bodem van het rijk is onderwoeld en al gaan van Petersburg de beat ovcnUehta bevelan uit de ambtenaien weten ze toch ten voordeele van hun eigen zak uit te voeren Wat Jiet nieuwe ministerie dus geven zal weet men niai te voorspellen ook niet in de correspondenties uit St Petersburg Men klamt zich vast aan den troost dat in elk geval graaf Tolstoï real beter Ie reilronwen is dan zijn Toorgangev Onlangs is in Japan het zerende jaarlgksche rerslag ran den Minister ran Onderwgs rerschenen Daaruit blijkt o a dat er in Japan 28 026 lagere scholen zgn waarvan 16 710 openbare De rermeerdering in één jaar bedroeg 1$ 8 openbare aa 126 bijiondrre scholen Het aantal middelbare au hoogere waa 107 openbare tegen 66 in 1880 en 677 bijzondere tegen 614 Boreadien waren ar vein bewaarscholen eu kindertuinen De bijzondere hoogere scholen bekleeden in het leven der Japannert eene groote plaata er zijn rele die eenige honderden leerlingen tellen welke erenals by het opkomen der universiteiten in Europa aangetrokken worden door de faam ran een enkelen leeraar De beroemdste ran deze leetaars is Fukusawa van Tokio een man die door en doOr met de Weslersche beschaving be kend is en wiens vertolkingen van Europeesche werken met graagte in Japan gelezen worden Zijne leerlingen vervullen de belangrijkste posteu manr blijven voortdurend met hem in betrekking en beatudeeren onder zijne leiding de gewichtigste staatkundige vraagstukken FOXilTTEL De navolgende voorwerpen liggen ter beschikkingvan de daarop rechthebbende aan bet Bureau van Politie Een parapluie een knipmesje ten gouden mansoorring een gedeelte van een degenstok eenportemonnaie met eenig geld een manchetknoop een kiuderzakje waarin eenige snuisterijen eeu paplepeleu een parapluie die op de markt bg een uitstallinEIS bigven staan MARKTBEBICHTBN Oouda 6 Juli 1882 f i l Often vast Zeeowsche 1 75 a ƒ 12 60 polder 10 75 i ƒ U 50 mindere kwaliteit zeer verschillend van prijs doch veelal voor de Imkkerg ongeschikt Rogge al voren 7 ifiln r l f e l a 6 b0 Gerst nominaal als voren Haver iels meer gevraagd en de blanke drooge soort betaald met 4 75 a ƒ 5 20 ligte en wan kleurige ƒ ♦ ïsƒ4 60 en lager Ma ƒ 6 60 l f 6 15 Hen epzaad ƒ 9 60 i ƒ 10 roor consumptie fnmestiiig begint eenige rraag naar ligt voer te komenen werd gedaan rijstmeel ƒ 4 50 a ƒ 6 grenien gries reap ƒ 6 a ƒ 8 en ƒ 9 a ƒ 11 per o K G De veemarkt met weinig aanvoer de handel traag hoewel de prijzen hoog bigven varkens voor London van 22 a 24 cl per half kilo mager varkens eu biggen traag biggen van ƒ 1 20 4 ƒ 1 40 per week vette schapen vlug lammeren traag Ie verknopen Kaas aangevoerd UI partijen handel vlnir Ie qualiteit van ƒ 30 ü ƒ 33 2de qualiteit ƒ 26 a ƒ 29 Noordhollandsche ƒ 26 i ƒ 29 Goeboler ƒ 1 25 a ƒ 1 40 Weiboler ƒ 1 10 h ƒ 1 15 Kaas noteering van de Ver v Kaashandelaren aangevoerd 110 partijen Ie kwal ƒ 27 50 ü ƒ 31 60 2e kwal ƒ 25 ƒ 27 Handel gewoon BurKorliJke Stand GItBORBN 8 Juli Jlsria fcr W vsn te H J C ftlttlng 6 Fitter o dtr C BreekUnd n O nu Hurea 6 Cirolai JohsDnu ouden J Kriek en I Hiafe nv7lri vnf II Horteuii ea i den Oudea OVBRLEDEN 4 Ju E M Oorterhofl 64 1 S vu eu ieii 5 M u BiljoDw 2 j 8 m H n den Btr 6 j J M S Bteuk l 8 w 6 U Toiloo 9 j M C van Heoibergea 8 m GEHUWD 6 JaU w H J M K i k Itakerg J T d ViiHr m O I n d 6 rd Dr JoHASHM Thbodoob D ViSSIll Predikant te Leusden EN Geziina Ida van ok Oaboc Gouda 5 JnU 1882 ADVERTENTZËN ♦ Getroawd W H ZEEMAN IN J M KWINKELENBEE6 die ook namens wederzgdsche familien bedanken Toor de blaken van belangstelling bj hnn hawelgk ondervonden Gouda 5 JnU 1882 De Heer en Mevrouw dk VK8SR VAN DE Gabdb betaigen mede namens wederzgdsche betrekkingen bannen welgemeendén dank voor de velerlei bewgzen van belangstelling by gelegenheid van hon buwelgk ondervonden Gouda 5 Juli 1882 Voor de vele en hartelgke bewgzen van deelneming ondervonden in ons smartelgk verlies betuig ik ook namens mgne kinderen mgn hartelgken d k E LULIÜS VAN GOOR Oouda i Juli 1882 Rokeuh