Goudsche Courant, zondag 9 juli 1882

V Zondag 9 Jliil NED SHUNSFOO WEQ 188a N 2789 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad i oor Gouda en Omstreken Ja ih X V VJli GOUDA ARNHEM EN TERUG WOENSDAG 12 JULI 1882 Zie aanplak en Strooibilletten BINNENLAND OOÜDJl 8 Juli 1882 De heer Dr A Luijlen heeft de gisteren op keiii uitgebrachte benoeming tot Wethouder aaugeBoman Heden avond tea uegea ore cal den nieuwen aan de geneeskundige inspeotwtf opgedragen eenWetbaad r Dr Lnylag eene serenade worden aau rapport in te zenden omtrenr den lorstand van het geboden drinkwater in alle geineeutea raa Nederland Te ven zou aan de vergiidertBg van inspaetenra zyi opgedragen te overwegen of kaf wanneer weitelyke regeling noodig mocht blykm Mncelijk is doelirelfeude en praetiach uitvoerbare maatrqMleii ook wal het financieel gedeelte der quaeatie bettjl vaal te stellen Hierdoor zou dus ook wfiden voldaan aan het bekend aireven van de Mioekflm InUnatiMaU pour VEtttt polatle de luteruatiouai vereepigiug voor het drinkwater in vereeuetemmite met de adreiaen van de vereeuigiug van en voor Mad i indusirieelen en van het hoofübealnur vau de Uail ohappy tol Nut van het Igemern Z It baaft beaocisd tot rgkaoatvangw te Gonda den heer A M Taa Kcaael thaua te Doeaburg Men schryfl nit het Wi Ofsohoou sedert het bq ia M r aerdappMeu eain pagiie geen hooge prgien AÓti BaceUud koniMa èa d oi m a y Ie r Itedt w i r6 fc groote boeveelheid vao dat prodoot dmtheen verseheept Het vertrouwen in het Wsatland sehynt langüamerband terug te keeren en wg twyfelen dan ook niet of de rechtgeaarde Weitlauder zal door zyn handelingen bewijzcu dat dit niet is inisplaatat De tg Amerikanen welke dit jaar in niet zoo grooten getale ala vorige jaren tgu geteeld gaan vlag van de hand Icrwyl d betere soort de Engelaehe jaren achtereen alletu voor de blauenmarkten beatemd ook thaus haar weg vindt naar hel land waacatiu tg haar naam omleeni Het groote aanbod van aardappelen vao niet minder qnaliteit uil andere landen echter houdt den prgs gedrukt en nu men in Eogriand zelf begint te rooien is het vooraitüebt dal daarin verandering ten goede komi niet schitterend Over t algemeen wonlt er dan ook niet verdiend eu dat zulks voor hel meerendrel der teelders een leventquaesiie is daarvan kunnen da overal te vernemen jeremiades getuinen Wg ho ieu dau ook van harte dat de andere tcell tpeeiaal die der uien hel evenwicht tal heratelleu en dit te meer omdat dit product riohtiug au kookscholen verbetering gebracht wördön Onder dec lilel Een kgkje in de Nederlandsche militaire rechtspleging deelt kapitein van Tuerenhout mede bi hem zelf is overkomen Een solkaal die door den heer v T gestraft was met acht dagen provoost maakte van zyn recht gebruik ov tegen het opleggen vau die straf by deu krü a raad een klacht in te dienen Dieulengevulge werd de heer v T opgeroepen om voor den krygarwd nog nooit is haar geïeerdT hóêveëï jiëmakkJlikor te s Bosch als beklaagde terecht te atoan Voordat die sirgd te voeren zou zijn aU tg wist welk dahet verhoor begon nam hy de vrgheid den voor gelgksch brood zy dient te gebruiken zilter te vragen op grond van welke weltelyke be Ea t o t h iar thans geleerd omtrent de bepaling hy alt beklaagde terechtstond maar op die iJjug vau spy s W it omtrent het zuinig en vraag werd geen antwoord gegeven Van de tyde doelmatig gebruik van verschillende brandstoffen van den beklaagde K rigd daarop een ernstig protest Eu eenige keunis eu prakiyk daarvan loade tinze opgelegde straf nis beschuldigde terecht tou moeien Uuiltohand Zwitserlaad Engeland enz een aan Bg acte den 4 Jalg 1882 ten overataan TUI den Notaris W J FOBTÜUN DROOGLEBVER te Gouda rerleden is door den Heer JACOB MEINARD NOOTHOVEN tan GOOR te Gouda voor zgne firma G B tak OPR ZONEN als drukkers en aitgerers tot zgnen algemeenen Procuratiehouder benoemd ten einde die handelingen gemelde zaken betreffende te Terrichten de Heer GEBRIT COBNELIS TAM DELDEN Boekhouder wonende te Gouda Drie nette jonge DAMES weuschen langs dexen weg in kennis te komen met drie nette HEEREN om na wederzgdsch goedvinden de a s GOUDSCHE KEBMISsenoege k te passeeren Geheimhouding wordt verzocht en ook ver7 kerd Brieven franco met Portret worden ingewacht onder het Motto KERMIS aan het Bureau van dit Had Ongeteekende brieven komen niet in aanmerking Mejufvrouw HAÏIDIJZER Dubbele Buurt VRAAGT met 1 AUGUSTUS een DIEi STBODE in staat een BURGERPOT te koken BEN FLINK DAGMEISJE geTraagd niet beneden 15 jaar oud zich persoonlek te vervoegen in de Crabethstraat n 236 OPRUIMING van de nog voorradige ZOMER OEDEN tegen veel VERMINDERDE PRIJZEN Oas steeds aanbevelende voor het MAKEN van Costumes en Mantels A en B van HAASBERGEN voorheen A OLIFIERS Gouda Hoogstraat 119 AANBESTEDING DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den Folder Bloemendaal zullen den 13 JULIJ 1882 des Toormiddags ten elf ure in het Koffijhuis DB RoHEiN te Gouda bg enkele inachrgving aanbesteden Bet versteken van 250 H soboeljing en bet verleggen van 750 M bazalt glooljing aan de pWe Langs de rivier de Gouwe met bijlevering van de noodige materialen Het Bestek ligt ter lezing in bovengenoemd Koffijhuis en de verlangd wordende inlichtingen worden gegeven door het Polder Bestuur Billetten in te leveren Woensdag den 12 Julg vóór des middags vgf ure bg den Dgkgraai op de Oos ttven te Gouda Wgk B No 109 ZALF VAN HET ROODE KRUIS JOr TMXa TOT BASIS StaUl genealDg in weinige dagen ran alle soorten van wonden orandwonden kwaadsappige iweeren spietea van den tepel buld en kankerachllge aandoenlnga ma Man wachte Heb voor namaak oarOT IM ALLi aoBa afothiuh Te s Hag e Snabilié Apoth VERPACHTING VAN HET der Stoomboot de IJael De voorwaarden liggen van af heden ter lezing bg denHeer van WERKHOVEN Oosthaven B 44 bg wien ook de Inschrgvingsbiljetten wordeningewacht Opening der Biljetten ZATURDAGden 15 JULI a s des avonds te 7 uur indegroote Kajuit van genoemde Stoomboot Gouda Juli 1882 De DIRECTIE GEVRAAGD ten spoedigste een net HUISJE met 6 of 7 KAMERS KEUKEN enz liefst met TUINTJE Opgave van grootte huurprgs stand en tgd van aanvaarding worden vrachtvrij ingewacht onder No 722 aan het Bureau dezer CouraSt Het Kantoor van de Firma MOITT JU Co Commissiehandel in Effecten Wissels en Assurantiën is naar de GOUWE C No 33 ten huize van den heer J A P MONTIJN Het KANTOOM heeft mede ingang Achter de Viachmarkt ADVEBTË MIEl in alle BinnenA en Buttenlandache Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN tè Gouda GOED AANGEWEND tegen achoader en aangezigtapyn kramp of ireralvjriug der leden eji verdere ongemakken door gevatte koude ontataan lyu de ABSHAUBBI S of Anti Rhumatische Watten het tot nog toe zekerste miildel om van die lastige kwalen outalageo te irordea Yerkrügbaar a 30 ots aan het hoofddcpot A BREETVELT Az te Delft én verder bij T A G vaB Deth e de Wed Bosidw Gonda W F J den Uyl Schoonli A Frios Zevenhaizen M J Goodkade Boskoop C B Verheul Oadewater A Bo Berkel 1 var Dorp Zoetermeer A Eanling Alphen B Ë G Sohlattman Bodegraven O Hoogendijk Cappelle K Oosterling Haastrecht S T d Kraats Bleia w TC Wfd G Wilhelmua Woerden Sdllejrsdruk van A Bbinkman te Gouda TJIJTITTTTPTr Volkomen genezing door DJOuiU U IXJUia de Bandage RégulaUurym Dr Waeksegess gebreveteerd Breukmeester der Hospitalen Commandeur eu Ridder van verschillende Orden Groenplaats 3Ü te Antwerpen Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen SE mm QLM of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetli DOOS CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkoude te Utrecht Prijs 80 Cents Talrijke geiuigsolirifleD van eerste Geneeakuudigeu Op verscheidene Tentooustelliugeu met Medailles bekroond Het door 30 jaar g ereuomiueerd H Anatherin Mondwater van Dr J POPP KK Hef Tanimeetter te Vamm Radikaal geueeamiddel voor elke Tandpyn alaook voor iedere ziekte der Mondholte en vau het Tandvleesoh Beproefde Mouilspoeliog by aaulioudeiide Keelziekte 1 groote fleeoh a 1 76 1 ftesch ü 1 20 1 kleine flesoh l f 0 60 Plantaardig Tandpoeder maakt na kort gebruik de Tanden blinkend wit zonder ze te beschadigen Priis per doos 0 80 Anatherin Tandzeep in glazen dooi n ïou ƒ 1 20 beproefd ïandzuiveringsmiddel De echte nromatiscbe TA lsrDZEIElI = I van Da J G POPP S s I zy maakt de tanden zuiver wit zonder hel 3 Qa émail vaan te doen bewaart ze voor ziekelijke P aandoeningen en houdt den mond frisoh S I Het tuk kost 40 cis en k toereikende § voor een half jaar Tandplombeering praktisch en zekent middel voor zelfplombeering van holle kiezen Prtjs per ftni ƒ 2 60 Kr denzeep aangenaam en best middel voor Vlekken Uitslag Zomersproeteu en Puisten Hoofd eu Baardsohilver en Korsten I Huidkrankheded en alle ont inheden fler 1 bovenhuid Pry per stuk 35 CeOtS Het geëerde Publiek wordt verzocht uitdrukkelyk KK Hof Tandmeealer POPP s Geneeimiddel te verengen eu slechts die aan te nemen welke va mijn Fabrieksmerk zijn voorzien Dépót zyn gevestigd te Oou a bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Eolterdam bij F E van Santen Kolff apoth en A Schippereiju Oo blauwe porccleinwiiikel te sHage by J L F Snabilié apoth te Delft by A J ran Eyu te Schiedam by C Malta G te Leiden by B Noordyk te Amsterdam by F van Wtndheim Co en H H lUloth U Co apotheek te Schoonhoven by 8 Volffen Zoon te Alphen by L Varossioau en Zoon te Utrecht by G H N van Spanje idem Labry Porton Droogisten Hargen Zondag heeft er eene nuitiekuilvoering plaata van hal Muziekcorps der dd Scbuttery op de Markt vau 12Vt r Ten raadhuiie te s Hage weid gisteren o a aanbesteed De teveriag van mioatens 32 000 illaniueerglazen heuoodigd voor de vertiohting van bel Boaieh ter gelegenheid van den verjaardag van H M de Koningia Minste insehryvcr de heer P F Soos alhier voor SM de 100 stuks Woensdag jl werd in de rivier de IJael nsbg het dorp te Moordrecht opgevischt het lyk van een pas geboreu kind Aau dr hatddnver i te Waddioxveen v n paarden die nooit een prga of premie hebben gewonnen namen i draven deel De prgs eru campl rt tilbuiytaig werd behaald dour de blauwe bles V Lexke bereden door deu eig n iaar de Vries te Gouda en de urcuia ten horddraverstof atel si ligkja tlagM aim den Ifliheu raio Ik Beer eigeuaar D C Marck te Zev enhuisen pikeur A Lsugendara Uit Boskoop aohrijft mee dd 6 Juli Heden middag werd op ontvangen telegram van den exporteur in aardiieiien den heer van Heek Ie Dordrecht het inkuipen van dia vrnohicn gestaakt en door den agent alhier aau de verkoopen keunis gegevru dat genoemde heer van dr aardbeziru niels moest hebben Tengevolge hiervan stonden heden avond 9 uur nog ongeveer 20 000 kilogram op den openbairn weg waarmede meu uiet weet wal te doen Wnarachijnlyk ral van deze party vruchten niet terecht komen daar ze door bet nalle weder spoedig lol bedelf ovN gaan Staten Oeneraal Emsti Kamih Zittmg vau 7 Juli 1882 In drte zitting verklaarde de minister van financiën dal de siaud der crisis op dit oogeublik nog volkomen dezelfde is Er is nog geen besluit genomen maar dit zal eerstdaags moeten geschieden Op de vraag vau den hrer van da Putte of hg het mandaat tit kabiurts formntie had aauvaard kou hg niet entttoorden Naai aanleiding van den aandrang van deu heer van de Putte lol verhoogiug van den wyuaocijns diet het oog op de nadeeleu voor den handel met Frankrijk van de werking vanhetulgiDeea tari f verklaarde de minister Boohussen dat de regeeriiig allts bad gedaan om in de toekomst nieuwe onderhandelingen met Frankrijk mogelyk te maken De kamer heelt alle aanhangige ontwerpen aangenomen wai roiirier het traelaat Kumenië bepalingen lej eu uauvnriiigen op zee voorziening in de geueesknudigc hulp bij de zremnchl onteigening voor den poirweg Bollerilam Maaislui afschaffing van den yk op wergwerkluigen en met 24 legen IS stemmen htt voorstel van den heer Luhmann lot wyzigcng der ohaolwet dat door den minister van bii lienlaiidaohe zaken niet warm werd aanbevolen maar evenmin b tfeden werd De kniner is op recè gescheiden Zifiug Staten ÊleneraaL Twiioi Ka e v n 6 Juli 1882 n de zitting van Donderdag zyn byna alle met Igemeeue stcramen aangenomen dt wetaoiitswerpen o wyzigmg der registralie en aegelbelaating verbetering van den ouden IJsel betreffend b l subsidie voor de verbinding van de Voorzaan mei het Noordzeekanaal dr scheepvaart op de kanalen in Groningen 1 tie onteigening voor den tramweg Lichtenvoorde öroenlo De Minister van Financien gaf geruststellende verklaringen omtrent den finanoieélen loeaiand vooryever betrefi het evenwicht luaschen gewone mid len en uitgaven De opbrengst van 1882 mag Kaar men vernceoit heeft dwMtniater van biuueulandsche taken naar aanlaidttt van in het vorige jaar ingekomen adresseu va Kceskuadige railen op S i a 7 millioen boreh de raming worden geschat Versterking der iqiddeleii bigft rohter noodig vooral met het oog op de regeling der ge meenteCnauciëii Da Nederl coöperatieve af ptug van Mgen Huif leo behoeve van zee laannpht beeft van den Mioiater lan oorlog een bel rijk voorrecht aten te verkrggeo nl de af cbaffinj Van de 2 pet korting en het officierskleedii fonda ttu behoeve der muziekkorpsen een belasting dia lBnm betaald ward door de levetaneien nuMr iud M ad door de iu Nederland weinig aftrek vindt eu derhalve piijsverhoogiug daarvan den miudergegoedeu landgeuool geen nadeel zal berokkenen Dtigiad maar daar bleef het by De krygsraad Helde den klager in het ou el t booger beroep verklaarde het Houg Militair Gerechtshof de klacht gegrond Aan den beklaagde werd geen afschrift van de uitspraak toegezoudeu Op zgn verzoek weid hem medegedeeld dal een i chrift i a 6 gulden tou kosten l ot zoover de feilen Terecht trekt de heer v T daaruit de conclusie dat de wyte wahrop de klachten behandeld i urden niet goed ia goregeld Z i zou met de wet iii de baud teer d een rat oi eele behandeling van klachten raugelyk zyn Er is in de wet geen enkele bepaling waaruit vaft op ie maken dat een meerdere tao lra ecu mindere eeti klacht indient over een z i onrechtvaardig slaan De mindere moet wel bet recht hebben om legen een opgelegde straf in hooger beroep Ie kiMnee maar er ia geen enkele reden om alsdan de rollen om te keeren eu d u aiiafoplegger lot beküa Ie maken Door den heer 0 J M Jougk indt Coainck directeur der ryks landbouwscliool te Wageniugen ia weder een reisplan opgemaakt waaraan door eeniga leerlingen dier school kan deelgeaoueo worden De kosten daarvan worden geachat op ongeveer ƒ 8tl terwijl de reis zal duren van 28 Juli tul 1 Angnsius Gedurende de reis zullen versohilleode provinciën van out laad worden bezocht o a ZnidHolland Gouda de Rynttreek de Haarlemmermeer de IJpolder Walcheren Heleuaveea Mill in NooidBrabant verder ili die provincie verschillende Undbouwtireken op zand klei en boschgrood o einde lyk Limburg met hoogsiwaarscbijnlyk de Belgisebc Kempen De leerlingen die hieraan deel willen naaten een beperkt getal wordt gevraagd moeten voorzien zjju o a vau zoo weinig mogelgl bagage medebrengen opinerkiugsgeeal levenslost hwmt vroolykheid gezondheid ca herioneriogavermogen terwyl alle raogelyke groote en kleine lorgen gemakineht en een slecht humeur niet ala reisgenootea worden toegelaten Op elke wgie kan hier te lande hel lot auad konen van kookteholea het best werden bevorderde In astiraotd op dna vraag ui dit jaar in de algemeene vergadeniig der Neder Maataebappi tot bevordeiing ran uijvetbeid rapport wordaa mxf vracht door de heerea P A T Delpnt L AM Cohan en A W Tediag van Berkbaat Aan dit atnk raeda i i dndt nHeva eu nen wg kei volgende Waarom i o er in Duilschlaud Zwitserland En geland enz kooktehelcn opgericht Niet aoozeer omdat men daarbij van bet denkbeeM uitging dat door dit middel eene helere spijsbereidiug voor ea door het volj oa verkregen worden Neen de hoofdgedaohter is daarby geweest de volksvoeding is over het geheel slecht eu alleen door de arbeidende klaaae te letren wat voedsel ia welke voedende welke weinig of niet voedende ro welke bepaald nadeclige bestaoddeelen beval en hoe de voedingstoffen door eene doelmatige bereiding het nuttigst kunnen aangewend warden en het voor deeligst tevens met hel oog op de marktwaarde in verhoLdiug tot de voedingswa irdc kan de oprichting van kooksoholeu in de volksvoeding etu duurzame verbetering aanbrengen De eerste vraag waa derhalve Heeft de volksvoeding in ons land verbetering noodig Na het beveaiigend antwoord hetwelk de Commissie met omschrgring van redenen hierop geeft volgt in de tweede plaata Kau in dieu loeaiand door de op Op verschillende wgze beeft men een betereu toe stand trachten te bereiken door dm invoer rai voedende apyten flinten Indische aardnooteu enz door aan te toonen dat boourn er aten rgsi enz een beter voedael lyii dan aardappelen kool ent Doch dit een eu ander heeft weinig gebaat want de arbeidende bevolking trekt geen nut uit wal gedrukt is maar alleen uil hetgeen tij door waarneming of voorbeeld in tich kan opnemen en telfs dan nog gebrekkig Zy strydt en werkt van s morgens tot t avonds voor haar dagiiykteh brood en meisjes toch al dadelyk bruikbaarder ma cn voot verschillende beklemmingen byv op stoomsehepaa in logementen groote inrichtingen enz Zonder eeuigsziua het gebied van natuur of scheikunde te willeu betreden zouden toch gemakkelijk eenige kennis kun en worden medegeiieeld oili tnail de meest voorkomende vervalschingeu of veroolreinigingen van de dagelijkt voorkomende voedingsitoffeu meel brood suiker enz En eindelijk hoeveel onnutte en telfs aehadelgke bijmeugingen konen uiet in onze reoepleinboeken voor en hoeveel wordt niet als afval weggeworpen dat aog waarde kon hebbeu ala voedingaatof of voor j jtbereiinng Door de oprichting van kooksdioleu nu heeft men