Goudsche Courant, zondag 9 juli 1882

1 vankelgk auccts verkregen in de erbetering der Tolkaroeding en de bereiding daarvan In Engelanil cK Toor zoo er de Commissie heeft kunnen nagaan ook in andere landen is alles wat de kookaohulen betreft in hundeu ran dames en het ii verrassend ap te merkeu hoe het meest ontwikkelil en gerorluneerd deel ran haar lich teu taak heeft gesteld dour theoretisch eu practisoh onderricht de meisjes te leereu Vooral is dit verrassend warneer men bedenkt da nok die dames rr j wat hebben moeten leeren voordat zy de aote van bekwaamheid kouden verkregen die vereischt wordt om dit onderricht te mogen geren in de daarvoor ingeriahtc kweekscholen die ook alweer opgeriabt ign door Eugelands rgkste eu hoogst geplaatste vroaweo Terecht is men da r van de onderstelling Bitgegaiu dat er geen goed ouderrieht mogelgk is tenzij er goede leersresacn gevormd worilen eu dit kan Biel ahders dan in eene kweekschool geschieden De oprichling en in stand houdeu van die kweekscholen ms vooral in deu beginne zeer bezwaarlgk omdat da uitgaven voor lokalen en vooral voor te bezigen grondstoffen aauzienigk waren Die bezwaren is men echter laugiamerfaand te boven gekomen vooral doordien gaandeweg al wat op die scholen erd bereid een teer gewild en prijzenswaardig artikel werd voor de bewoners der omliggende buurten Op lulk een kweekschool kan qieu twee versehillende neten voor bet geren van onderwgs bekomen namelijk een acte roor hooger en een voor lager onderwgs in de kookkunst Zg die de acte voor het hooger onderwgs hebbeu verkregen en detestndie cischt nagenoeg eenjaar komen of aan bst hoofd van een nienw op te richten kweekschool 6i fetm les aan particulieren en op meisjeskookscholen van den eersten rang Zij die een acte voor lager onderwgs hebbru en die is een goed huif jaar Ie rerkrggeu warden geplaatst of als leernns aan een lagere school of als keukenmeid of kookster De ondervinding heeft geleerd dat in den regel de zeer verstandige vrouw eu de mei jea van II lot 14 jaar met genoegen de kookkunst leeren doch dat dit ondericht roor getrouwde vrouwen oU dei haodwerkstand alsmede voor haar die reeds gedurende eeuigeu tgd als keukenmeid gediend hebben een onbegonnen werk is Met haar onvoraiiderlgk protest wg weten er reeds alles van sgn y uiet tot het besef te brengen dat er 8tee ls kui en moet geleerd worden Ka ten slotte te hebben aangetoond dat het op éen eg der Nederhiudsche Haatsohappg ter bevordering van Ngverhei l ligt zich deze wak aan te trekken stelt dr Commissie voor dat de Mantsekappg ƒ 600 beschikbaar stelle voor bet Pepartement of de Vereeniging bereid om eene poging te duen tot oprichting eeuer kooksohool in den gerst en langs den weg als iu dit rapport is aangewezen De gezondheidscommissie te Derenler heeft een faaie katoenen sto f welke onder den naam van ctêton in den handel wordt gebracht onderzocht en bevonden dat zij teel arsenikvrrbindingen bevat Zij waarschiiwi tegen hel gebruik er van daar die slof meestal bestemd wordt sm er gordguen voor ledikanten enz van te vervaardigfD De dag rao Donderdag meldt men aan de Ztidmkt Ct heeft dien van den 27stentJuni overtroffen wat den regen aangaat Deze regen van zoelte vergezeld htéSi de kiem der aardappelenziektr die tityid lanwezig is spoedig uitgebreid loodat vrg algemeen meer ilnn het loof ook de knol is aangetast Het vorige jaar was de aardappelteelt zeer getakkig en niettegenstaande op het laatst Van Juli hevige regen losbarstte bleef ook zelfs de late aardappel bgua van die ziekte bevrgd Ook thans is dit natnurlgk zoo veel later ontwikkeld gewas nog niet door die ramp betocht Wat er kan plaats hebben zal van het weer afhangen dal volgt Met de teelt der sngboonen en augurken is liet slecht gesteld de kotde dagen in Juni hadden bovendien den groei tegengehouden Benige zonnige dagen hebben de landlieden te baat genoiiieu om te hooien met goe l gevolg is voor een groot deel de barg reeds gevuld met geurig hooi Het weiland heeft gras eu het overtollig water is door wind of sloom gemakkelgk te loozen Onder hel gebloemie prykl de roos in al hare schoonheid Zij ducht niet spoedig de regeavli eo maar verbleekt v eeleer bg straffen sonneaebyn Toen veertig jaar geleden de aanlappeltiekte zich Toor het eerst hier in k land vertoonde schreven sommigen ze toe aan de spoorwegen Ëen amerikannsch dokter King heeft nu de spoorwegen onder de geneéamiddelen opgenomen de rook voorkomt de intermitteerende koortsen ilwir de uitwasemingen tan de ograssen ie verwannen e i te zuiveren Dr King IwKMpt siob cp de ondervinding iu Philadelphia op pdHi FhiUdelphia ia ver af en wg vreezen zeer dat i looomotiTen al even weinig invloed op de moeraskor nstn tullen uitoefenen als op de aardappelen BiiteBludscb Overztcbt Omtrent hetgeen eigoilgk in it conferentie te De Vooreitter deelt mede dat de heer Uemsing heeft kennis gegeven door ambtsbezigheden verhinderd te zijn deze vergadering bij Ie nonen Daarop worden de nieuwbenoemde raadsleden de heeren C C H Prince en H Jager door deu Secretaris binnengeleid en worden door die heeren de bg de wet gevorderde eeden afgelegd De Voorzitter wensoht de hh Prince eu Jager geluk met het ontvangen blijk van vertrouwen en hoopt dat het hun gegeven moge zgn liHigeo lijd ten unite der gemeente werkzaam te zgn Genoemde heeren nemen daarop zitting De heer Kranenburg komt ter vergadering De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onverandtrd goedgekeurd Ingekomen zijn 1 De rekening der gemeente over IgSl Wordt gesteld in handen eener Commissie waarin warden benoemd de bh Fortugn Droogleever Hoogenboom en Jager 2 Een voordracht voor onderwgzer aan de Se burgerschool voor jongens Deze bestaat uit iéa perspon ui de heer W Herman de Groot te Sassenhetm Ter visie en benoeming in de volgende vergadering 3 Een adres der hh H Wennekes F N Maas Jr W G van Geelen en G Overegniler Jr mededoelende dat door eene op 28 Juni jl gebonden vergadering van belangstellenden in de Goudsohe valerleiding mit algemeeue stemmen is genomen de volgende motie De vergadering van ingezetenen dezer gemeente gehouden 28 Juni 1882 overtuigd zijnd dat het spoedig tot stand komen van eeue leiding van gefiltreerd Ilsselwater in deze gemeente hoogst nondzakelgk is uit den weusoh dat de gemeenteraad een spoedig besluit mogen nemen omtrent de aan zijne goed keuring onderworpen statuten en daarbg de meeste iosohikkeljjkbeid jegens den Coucessionaria aan den dag moge leggen De Voorzitter deelt mede dut B en W onmiddelgk na de overlegging der concept statuten aan den Concessionaris hebben medegedeeld dat de eos eefZstaluten uiet voldoend zgu dooh dat de statuten zelve i oodig sgn terwgl ook eene zekerheidsBtelling noodig is legen het vroeger door den Baad bepaalde bedrag daar de heer Wester wel zgne eigendommen verbond tegenover de concessie verleend aan den heer Ondschaus Denti maar niet tegenover die eener Maatschappg Tot heden is echter geen antwoord ingekomen Deze mededeeling wordt aangenomen voor kennisgeving Aan de orde is De benoeming van een Wetiiander Uitgebracht 15 stemmen waarran op zich ver Konstantinopel veihanileld wordi lekt weinig uit Men verzekert dut de Forte uitgenoodigd s troepen naar Egypte te zenden tot herstel der orde In afwachting der waarschijnlijke eiiiering wordt in Engeland druk gewerkt op de erven om eene vloot in gereedheid te brengeu voor een expeditie naar den Ngl Ook in de Fransche oorlogshavens wordt thans dag en nitolit s nachts bij elcclrisoh liohl druk gewerkt Binnen acht dagen zal Prankrijk eene geduchte vloot gereed hebbeu de geduchiste wordt uit Marseille aan den Tempi gemeld die Pramkrijk ooit te aanschouwen heeft gegeven Alle officieren der marine die dienst doen op de pakketbdoten der Meuoferin maritimet zijn opgeroepen Er is eergisteren een ministerraad gehouden waarin naar het heet besloten is aan ailmiraal Conrad bevelhebber van de Prausehe vlobt vour Alexandtië last Ie zenden gemeenschappelijk op te treden met den Engelsohen vlootvoogd lord Seymour die van zgn regeeriiig volmacht moet hebben ontvangen naar omstandigheden te handelen De Dailif Nem gelooft dat eene gewapende interventie van Engeland in Egypte niet tot de definitieve vestiging van eene goede regeeriug eu een geregelden toestand daar te lande zal strekken maar eer tot nieuwe dan tot demping der oude onlusten aanleiding zal geven Het blad meeut dal het beoogde doel op vreilelievende wijze kan iKreikt wordeu en wgst op de groote onkosten die cuHe eene gewapende interventie met zich brengt Nu reeds kan men rekenen dat voor de oorlogstoebereidaelen drie mil ioen p st noodig zullen zijn rasar indien de troepen werkelgk naar Egypte gezonden worden en daar oorlog voeren zullen de kosten natuurlgk zeer groot worden De berichten welke de Engelsche Maden uit Egypte ontvangen zijn bij rourtduring ongunstig De Standard meldt dat de Arabische hevolking en de Bedoeïenen zeer gevaarlgk worden en men de moeilgkheden niet zonder Engelsche tussohenkomst Ie boven zal kunnen komen Tnsschen Derwisch Faoha en Arabi pacha heerscht oneenigheid eerstgenoemde heelt naar men beweert d Egyptische ministers niet kunnen orerhalru om eene landing van Tnrksche troepen goed te keuren In de amloin der Kamer hebben verscheinene afgeraardigden echter te kennen gegeven dat de regeering alvorens lot gemeenschappelijk handelen met Engeland te Alexandrië over te gaan zich in verbinding behoort te stcUeo met het Parlement om zgne goedkeuring te vragen De Pntiisohe Kamer der Afgevaardigden heeft met 284 tegen liy Jtenmca gaweiger een voorstal van twee Algergnacbp afgevaardigden iu overweging te nemen atrekkenile om eefc oommissie van 22 leden te benoemen welke belast zou zgu met het onderzoeken van alle op Algerië betrekking hebbende eeoigen de hh Lngteu 7 Post Drost 6 Fortugn aangelegenheden Droogleever 1 eu mr Kranenburg 1 stem Met nadruk had de minister van binnenlandscho Daar geen volstrekte meerderheid verkregen is zaken gewaarschuwd tegen de ver reikende strekking heeft een tweede vrge stemming plaats en het gevaarlijke van hot voorstel De verlangde Uitgebracht 16 stemmen waarvan op zich vercommissie zeide hij zon in Ignrechten strijd zijn eenigen de hh Lugteu 7 Post Drost Porlugn Droogleever 1 en mr Kranenburg 1 slem Alsuu heeft een herstemming plaats tnsschen de hh Lugten en Post Drost welke heeren zich nu van de stemming ingevolge de bepalingen der wet moeten onthouden Uitgebracht worden 13 stemmen waarvan de beer Luqten 7 eu de heer Post Drost 6 itemmeu op zich rereenigi zoodal tot wethouder benoemd is Di A LuuiEN De Voorzitter euscht den heer Lugten geluk luet de benoeming en vraagt of hg bereid is zich dadelgk te verklaren omtrent de aanvaarding der betrekking of over deu tgd van beraad weuscht Ie besohikken met het stelsel om zooveel mogelgk hel beheer der kolonie met de centrale regïeriiig in verband te brengen Zij zou noodzakelgk zelfs haars ondanks eene commissie van administratie en toezicht worden welke zich tussohen de Begreriog en de Kamer stelde eu zich Uu slotte met alles bemoeide Bovendien zou zij allerlei andere dergelijke vaste commissiën doen ontstaan voor koloniën onderwijs Toor wat al niet en een toestand van volslagen anarchie zou het gevolg wezen Indien het er slechts om te doen was deu meer bijzonder met de Algergnsohe zaken vertrouwden leden gelegenheid te geven mtt elkander in overleg te treden en de LKamer voor te lichten welnu vervolgde de heer hem door de wet toegestaan Goblet niets verhinderde beo bij elkander te komen vsn gedachte te isselen voorsttlleu te doen zonder dat de Kamer eene ofScieele raste groote commissie daartoe behoefde te benoemen De beslissing der Kamer is van Ie meer beteekenis omdat in iten laatsteu tgd sommige bladen juist het stelsel der groote commiesiën in deu trant van die der Conventie gverig hadden aangeprezen Dank zg de meerdere gevatheid der Russische politie in den laatsteu tgd worden er voo rtdurend nog Nihilisten gevangen Is het een bedenkelijk verschgusel dat ook onder de officieren van het garnizoen te Peteriburg deelnemers zgn gevonden op zichzelf is dit niet onverklaarbaar jiet Nibilisme IS een epidemie die onder maakt niet alle deelhebbers De Servische Kamer sinten met eeil troonrede plichtplegingen voorkomen De heer Lugten zegt zeer gevoelig te zgn voor de er hem bewezen doch hg wensoht over den tgd van beraad te beschikken hem door de wet verleend Daarop worden door den Baad goedgekeurd 1 De rekeningen der gesubvidieerde lustellingen van weldadigheid dienst 1881 2 De rekeuing der Sledelgke Beleenbank dienst 1881 82 De raad neemt daarop zonder hoofdelgke stemming en zonder discussie aan het voorstel van B ea W tol uitbreiding van het oiiderwgzend personeel san de Ie Burgerschool voor meisjes Aan de orde is Uèt v oorstel betreffende de vetlaging der brug on de Turfmarkt tegenover de Vruuweusteeg VERGADERll VMBEMËMEENtERAAD VRIJDAG 7 JUU 1882 Voorzitter Mr A A van Bergen IJiendoorn Tegenwoordig zijn de heeren Kist Lugteu Hoogenboom Oudgk de Rotte Strarer Somsom PostDrost ran Slraaten Fortngn Droogleever en Noothoven van Goor Afwezig zgn de Meeren Kranenborg Hemsing en Tan Iterson De Voorzitter deeh mede dut B eu W den heer G Prince ingevolge het vroeger genomen raadsboluil hebben gevr i gd of bg bereid was ook in dal geval de kosten tier brug voor zijn rekening te nemen 1 De beer Priuee harl tchriftelgk medegedeeld dat hg ten trappenbrug niet gevaarlgk vond maar hg de bealissing dier zaak geheel aan den overliet mits de brug slechts eegbatr en er een enkele op of aftrede MMordcn KemBakt l terwgl hg steeds bereid bWf bedoelde kosten voor zgn rekening te nemen tot het bedrag der som waarvoor bg de vrMgere aanbesteding wM ingeschreven B en W sleldeu nu voor op de plaats der tegen 1 iroonlige brug tegenover de Vrouwensteeg een pliaalbrug voor voetgangers te maken de kosten irsarvan geraamd waren op ƒ 600 l e heer Samsam vraagt alinu het woord en rrasgl daarop aau deu Voorzitter of de schenking faa den heer Prince in de termen valt van art 194 letter i der gemeentewei en zoo ja of er een goedgekeurd raadsbesluit bestaat tot aanvaarding dier lebenking en zoo neen dan weuscht spreker in over egiog ie geren om den raad Ie doen besluiten tot de al of niet aanvaarding der schenking eu bij aaiinein ng bet besluit ook eerst ter goedkeuriLg aan Qedepuleerde Staten aan te bieden Bg nietaan oemingi meent spreker zal het vroeger genomen raodib slnil van 25 October 1881 tol demping van het water langs de Blaawstraat gevolg moeten hebben Di Voorzitter zegt van meening te zijn als hg deo beer Samsom goed verstaan heeft dat deze wil weten of Gedeputeerde St iten hebben goedgekeurd het raadbesluit waarbij Ie gift ran den heer Priuoe wordt aangenomen Spreker zegt dut als de raad hedeu besluit de gift te accepteereu voor de bedoelde brug dit aan Gedeputeerde Staten ter goedkeuring zal worden aungebodeo en vraagt den heer Sumsom of dit ign bedoeling is De heer Samsom vraagt onder verwijzing naar art 194 der Gemeentewet niet alleen of Gedep Staten maar of d raad al htefi goedgekeord het besluit omtrent de schenking welke vraag uiel te begrgpen eu dus veel minder te beantwoorden is zoadat ds Voonitler zegt daarop het antwoord te moeten schuldig blijven De heer Samsom vraagt ten slotte aanteekening in de notalen van het tosschen hem en den Voorzitter gevoenie debat welk verzoek volgens den Voorzitter onmogrlgk kan worden ingewilligd daar alleen volgens het Kegl van orde in de natalen kan worden aangeteekend dal een lid tegen heeft gestemd meer niet Het voorstel van B eu W wordt na eenige discussie il stemming gebracht eu aangeaomtn met 13 tegen 1 siem ilie van den heer Kist terwijl de heer Samsom buiten stemming bigfl Aan de orde is De Concessie aanvraag vaifMe Usel stoomtramwegmaatsehappij voor een sloomtvamweg tussohen Gouda OttdeWiiter Montfoort en Utrecht welke reeds in Ie vorige vergadering werd behandeld doch uiet voltooid De heev ran Strauten stelde voor hel waarborgfonds voor t mglegeveii wn den Oonoessionuris nadat de weg in ex doilatie is gebracht Dit voorstel werd aangenomen met 9 tegen 6 st die der hh Prinoe Post Drost Noothoven van Goor Straver Samsom en de Voortiller Het voorstel van B en W om de Concessie te verleeuen werd nadat over de voorwaarden nog eenige disenssie was gevoerd aangenomen roet 14 legeu 1 stem die van den heei Kist Daarop werden benoemd lol L eraar in de oude talen en verwante vakken aan het Progymnasiuin d heer L A Kesper cau dijlaat iu de klass letlereu te Leiden met l$st Leeraiir iu de Engeliche taal aan het Progym nasium de heer I H van der Voort teeraar aan de H Burgerschool te Goes met 13 st terwijl 2 st worden nitgebrachl op den heer C J Voorl maii Ie Doesburg Onderwgzer aan de Tussohensohool de heer R G Felelier te Schoonhoven met 11 stemmen tegen 4 st op de heer 6 Heg te Gouda Oorterwgieres aan de Tusichenschool mej W Mon tebaii te Deventer met 1 4 st tegen 1 st op mej G Hulsteijn te Schagen Niets meer aan de orde zgnde wordt daarop de vergadering door deu Voorzitter gesloten Laatste Berichten Alexandrië 7 Juli De Franeahe consulgeneraal heeft de instructie ontvangen alle pogingen in t werk te stellen om het uitbreken van vgaudeIgkhedeu tegen te gaan In ds diplomat eke kringen wordt het antwoord van Ragheb Pacha op het Engelsche ultiitiitlnm onvoldoende geuobl In den namiddag heeft een bgeenkoinst van alle cousalsRSiieraal met uitzondering van den Eiigelsoli n plaats teo einde fgezameniyU Ragheb Paoh ie bewegen een neer verzocningsgeziftd antwoord te geven De engelsche chnsul geueraul heeft geweigerd de sainenkomsl bg te ooen eu ook het voorstel van de hacd gewezen m de instemming van admiraal oeyraoiir met bemiildelingsvoorstellcn te vragen IiOnden 7 Jull De behandeling der dwaiigwit heeft aanleiding gegeven lot zeer leteiidige debatten He regreriug died het voorstel do huiazoekiugen tot 3 dagen te beperken behaVe waar het bestaan van u geheim genootschap vermoedt wordt De oou ervatieven en vele Whigs bestreden dit voorstel met rinte Gladltonc verklaarde dat verwei ing van het voorstel hem aanleiding zou geven voor zgn persoon in overweging te nemen in hoever hjj in ïn ambt zou knunm blgven Het voorstel werd daarna verworpen met 207 tegen 194 stemmen zoodat de meerderheid tegen de Eegeering 13 stemmen bedroeg Gladïtoue zeide daarop dat hij ouder gewone omstandigheden na dit votam het Huis ion verzocht hebbeu zijne ziitingen te schorsen maar in verband met de toestanden in Ierland en het karakter van het wetsontwerp trueg bij voortzetting van het debat hetgeen in de avoudzitting zal plaats hebben Kantongerecht te Gouda Tsreehtzitiing van Woensdag 5 Juli 1882 Kantonrechter Mr J U tan MIEEOP Ambtenaar van he Openbaar Ministerie Mr W 3 A SC HOLT EN te Rotterdam VBROORDEBLD C V d K visscher te Moordrecht lot ƒ 1 of l dag wegens visschen in den IJsel ouder Moordrecht in water waarvan bet vischrecht in eigendom toebehoort aan Jonkheer Jantson van Erffreuten van Bnbylonienbroek te Dordrecht en in bulir aan de Weduwe van den Heuvel te Pordrecht zouder dat hij was voorzien van een schriitelijke vergunning van de rechthebbende op dat visehwater Weduwe van den Heuvel voornoemd De beklaagde had gevischt in eeue zelling van den IJsel en was in de meening lat hel vischrecht van Jonkheer Jantson zich niet uitstrekte tot het water der zellingen terwijl de steenbakker die eigenaar is van de zelling hem ten obreohte had vergund in het water der zelling te visschen J F S koopman te Moordrecht tot 2 van 10 of 4 dagen wegens jageu in gtaloten jachtlgd en op eens anders jaohtvelcT in den Zuidplaspolder onder Mooidreoht zander schriftelgke verguuuing van den rechthebbende O M M steenfabrikant ta Nieuwerkerk tot ƒ 5 of 2 dagen wegens in zgne steenplaats op Kortenoord te Nieuwerkelk in zijn dienst werkzaam hebben van een jongen beueden 12 jkren J C V V steenfabrikant te Gonderak tot 1 of 1 dog wegens doen plaatsen van een hoop steenstukken op en langs den IJseldijk onder Gouderak zouder loesteinmiug van Dgkgraaf eu Hoogheemraden tan de Krimpenerwaard A V d P arbeider Ie Reeuw ijk tot ƒ 3 of 1 dag W£geus loopcn zonder eeuig recht over eens anders grasland onder Bnuwyk J S jongen te NieBwerkeik tot ƒ 3 of 1 dagwegens drijrcii run een tier Ie Nieuwerkerk diemet was gekniebaud i C U winkelier te Waddinxveen lol ƒ 1 of 1 dag wegena niet zorgen dat in jn lo aliieit waar krachieus rergnnuing iterkr drank in bet klein wotdl verkocht was opgehangen een door den gemeentesecretaris gewaarmeltt afschrift der vergutaiiing alsmede een gedrukt exemplaar der wet van 28 Juni 1881 Simon van Oostroom schoenmaker en zijne echtgenoote te Eeenwgk ieder tot ƒ 5 50 of 1 dag wegens maken van nachtgerucht te Reeuwijk Agrinus van der Laan arbeider te Rteu gk tot ƒ 1 eu ƒ 3 of 3 dagen wegens openbare dronkenschap op tw e tijdstippen eeus met verstoring van orde te Reenwgk Barend Boer arbeider te Waddinxveen tot ƒ 1 of 1 dag wegei s openbare dronkenschap te Waddinxveen Hendrik van Drielen klompenmaker tr Waddinxveen tol 1 of 1 dag wegens openbare dronkenschap te Waddinxveen Jan Hobbe orbeider Ie Moordrecht tot ƒ 1 of 1 dag wegeus openbare dronkenschap te Moordrecht j Autonie Verroen timmerman te Waddinxveen tot 1 of 1 dag wegens openbare dronkenschap te Waddinireen Willem Rosbergen arbeider Ie Waddinireen tot 2 boeten van 1 of 2 dagen wegeus openbaredronkenschap te Waddinxreen op twee tijdstippen De BURGEMEESTER van Goud brengt bg deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Direiite Belastingeu enz Ie Rotterdam op den 6 Juli 882 is executoir verklaard Het Kohier van het patentrecht wgk A tot en met II Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in haïiden van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomendt verplicht is zguen aanslag Op den bg de wet bepaalden voel te voldoen en dat heden ingaat de termijn van Drie Maanden binnen welke de reclames behooreu te wofden ingediend Gouda deu 8 Juli 1882 De Burgemeester voornoemd Van BEBGEN IJZENDOOHN KENNISOEVINa BUKGEMÈESTEE en W ETHOUDERS van Gouda brengen tat keunis ran de Ingeietenen dat dei REKENING ran de INKOMSTEN en ÜITGi EN der Gemeente over hel dienstjaar 1881 voor deu tgd van veertUn dagt op de Secretarie ter lezing van een ieder is nedergelegd waartoe gelegenheid wordt gegeven op alle werkdagen van des morgens ten Hen lot dés nam ddags ten een ure terwijl bovendien tegen bcialiug laii kcstcn ifsohrift dier Rekening kan worden verkregen Gouda den 8 Juli 1882 Burgemeester eu Wethouders rnornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN De Secretaris BROUWER Geboorteeu SterftestatUtiek der gemeente OOUUA Juni 1882 Gebobkm 27 Jongens en 31 Meisjes totaal 58 OvïElEDIN beneden 1 jaar 24 M 6 V totaal 30 van 1 6 8 12 20 5 14 2 2 14 20 20 50 4 4 50 65 3 6 66 80 1 2 3 boven 80 3 1 4 43 M 26 V totaal 69 LHVENLOOS AANGESETÏN 2 M 4 V totasl 6 Burgerliike Stand OEBOBEN S Jali Anna Hsria ouden U Dekker ea A M PriDKiiberg 7 KUzios owlen A de Korte ca E vSD der Lub CsfoUna Wilbelmina onderi 1 D de 6root oterledeu en C W Kater OVERLEDEN 5 Juli i Kramme Ij l m A J A ran Wankom 4 lm 6 J Suatera 12 j W de Jos 1 j 6 m B deu Brsker 1 11 m 7 T U ds Keijier 1 j 2 m ONDERTROUWD 1 7 Juli H M Eudeuburg te Gorinchem 24 j eu i C Aunad ih j A de Joug te Gouderak U j eu S ZtjdemaD 21 j K E Krijthe te Rotterdaui 88 j tu G C Spruit 24 j Dr JOHASKIB ThBODOO DB ViSSM Predikant te Leusden EN Gbziena Ida van dï Gabde Gouda 5 Jnli 1882 ADVERTENTIÊN De Heer en Mevrouw de VISSER VAN DE Gabde betaigen mede namens wederzgdsche betrekkingen kannen weigemeenden duik voor de velerlei bewgzen van belangstelling bg gelegenheid van hnn huvrelgk ondervonden Gouda 5 Jnli 1882 De ondergeteekende brengt ter kennis dat hg aflne Oprechte Bi edasche Ontbijt en Candijkoek verkrggbaar heeft gesteld bg den Heer Coens VAN LEEUWEN voorheen J VAN GASTEL markt Gouda Alph SMEUR Hofleverancier Breda Mejuffrouw BkUIJNEL op de Goawe bjj de Korenbears VRAAGT tegen 1 AUGUSTUS eene flinke ündelgke DIENSTBODE Loon 80 Mineraalwater Paljriek SLOTKMAKHR Coflip COGITAC M0ÏÏSSEÏÏ2 op KOGELFLESCHJES Sociëteit Ons èrenoegen Aan belanghebbenden wordt bg d ze bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGE voor het Lidmaatschap dar Sociëteit zal plaata hebben op ZATERDAG 29 JULI a s en de BollotageLgst aanstaanden 2 ATEBDA6 15 JULI gesloten wordt Namens het BcsTDm J C IJ88BLSTIJN S eretari Gouda 8 Jnli 1882 t