Goudsche Courant, woensdag 12 juli 1882

i Woensdag Z Jdü N 3790 1882 GOUDSGHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken OpeaTjare Verkooping op mXaNDAG 81 JDLI ISÖVvoorm Elf ure in het KofiSehuis HARMONIE aan de Markt te Gouda tea overstaan van Notaris Mr KIST aldaar van 1 Een roiaal WOONHUIS Iheyatiende zes Kamers en Keuken met fraajleu XVIN en SCHUUMTJE aan de Turfmarkt wijk H N 48 te Gouda 2 5 Vier WOONHUIZEN en EBVEN waarvan 3 aan de Baanstraat wijk L N 80 81 en 82 en 1 aan den Pluweelen Singel wgk B N 586 te Gouda Ja de JONG Az Kuiperstraat K 227 te GOOD A iKSrülMENTËELË ZUIVËRAAR van Hnizen Slaapkamers en M ublement i j r r r Dmet 3 jaar Garantie Men ziet de dertien At Boekhandelaar A BRINK testen in No 2771 van dit Blad Maandag Dinsdagen Woensdag NOG GROOTE OPRUIMING bij ïliSlILSTOÜ BLAUWSTRAAT GOUDA mm mmi en mm wijnen AUe soorten van B O R D E A U X en andere WIJNEN bij M PEETERS Jz te Gouda Blaonder wordt aanbevolen degerenomeerde BORDEAUXWIJN van 27 die steeds belegen per Anker voorradig is Ook bü proefflessohen kwart en half ankers verkrijgbaar Prijscouranten worden op aanvrage gratis en iï anko toegezonden Alles wordt franko t huis geleverd Eeng Depot van Wellen s Eoonekamp Elizter MAGAZIJN in TAPIJTEN GOEDIJNSTOPFEU en BEHAMEESAETIEELEU B de JONG Behanger Gouwe C No 200 TKËKiLlKG IS JULHS AUGUSTl Sl K Geen lezer verzuime zich dèdelijk één of me r Freiburger Loten te koopén Avelke bepaald met een der volgende prijzen getrokken moeten worden Nieten bestaan niet 45 000 40 000 6 X 30 000 8 X 28 000 2 X 25 000 8 X 30 000 19 X 18 000 13 X 16 000 17 X 15 000 14 X 14 000 14 X t3 000 12 X 12 000 80 X 10 000 40 X 8000 50 X 6000 24 X 5000 16 X 4000 50 X 3000 40 X 2000 50 X 1600 90 X 1500 10 X 140Ö 112 X 1200 166 X 1000 112 X 800 100 X 700 116 X 600 110 X 500 126 X 400 600 X 350 400 X 300 1200 X 250 1456 X 200 etc etc tot en met 13 X 21 Francs in Goud T en inzending vooruit van het bedrag in Bankpapier per aaiigeteekende post of per postwissel verzendt de ondergeteekende slechte orlgineele Jjoteii d 12 OuUlen Hetrerlieg kan derhalve in het aller ongunstigste geval slechts ƒ 5 60 bedr en Hoofdpr zen wordentelegraphisch gemeld en de pryzen dadel k ua de trekking zonder korting in goud uitbetaald Officieele trekkingslysten gratU J L VOLLMEBS AntUferpen Belg le Aa Ca Za BElwILi Tandarts nieuwe wet voormalig adsistent van wijlen den Heer A J W KOENAART daaeltjlfs te conauUeeWeste VV agenstfflat 54 Rotterdam Eenigr Depot van THEE CB woidt venocht op t MERK te letteu ÜIT HET JIaQAZUK VA W nAVE SrAAY Zü K GORINCHEM Deze THEEËN worden aigeleTerd in verzegelde pt jes van vijf twee en een hüxlf en een Ned one met vermelding van Nommer en jPrgs voorzien van nevenstaand iMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende LZ J BREEBAART Botermarkt te Gouda De ondergeteekende beveelt zich beleefd aan tot het aanbrengen van ILLUMIÏÏATIEN bfl gelegenheid van het aanstaande p p soos Lange Tiendeweg 59 Prijs Courant van het DepöT DKB STOOUBIEBBSOÜWESLJ DE POSTHOOHN S0TTE8BAU 85 GOUDA per Vi per fl Oost Indiesch Ceres 16 Ot Posthoorn Bier 13 Oud Bruin 12 Belegen Gerste H Dubb Gerste en Princesse 10 Gevestigd Zengstraat No 7 6 6 5 Enkel Gerste p kr l3C tp kr 7Ct 11 6 DIVERSE BIEEEN p fl p Vgfl Amstel Bier j de Pesters Kooë ft Co f 18 et 10 ot Pilsner Amsterdam 30 11 Extra Stout Bass Co per V fleseh 15 Ct Pale Ale do 15 Munchener Zagerbier uit de wereldberoemde Brouwerg van G P8CH0RB te Munc ien per fl 28 C per i fl U J H ROODE Oepöthonder VERPACHTZNQ ViN HBT der Stoomboot de IJael De voorwaarden liggen van af heden ter lezing bu denHeer van WERKHOVEN Oosthaven B 44 bg wien ook de Inschrijvingsbiljetten worden ingewacht Opening der Biljetten ZATURDAGden l5 JULI a s des avonds te 7 uur indegroote Kajuit van genoemde Stoomboot Gouda Juli 1882 Du DIRECTIE Rijks Hoogere Burgerscliool te GOUDA Het OPENBAAR EXAMEN na afloop van den cursus 1881 82 wordt gehouden 12 en 13 iJÜLI e k des morgefls van 8 12 en des namiddags van 1 3Vi our doch den ISJ tot 4 nren daar bet examen in de Gymnastiek op dien Donderdag plaats heeft s nam van 3 4 in het Stedel k Locaal De Directeur Gouda 24 Juni 1882 Dr W JULIÜ8 VVasschen Bepareeren Opniaken D HOOGl Nl OOM MAGAZUN van BEDDEN DEKENS MATRASSEkkLEDEKANTEN WIEGEN mz NacnTnale StoomziiiviTing ADVERTENTIES in alle Binnen en Buitenlandache Couranteit worden dadelijk op ezonden door des N te Gouda Snelpcrsdrok van A Beisckmam te Gouda Door deze mgne behandeling worden alle onreinheden weggenomen onverschillig of die door knmetting of andere ziekten z n veroorzaakt fO Ter voorkoming van misverstand ziJ w bïi deze herinnerd dat bet BUREAU der GOUDSCBE COUBANX voortdurend Wflft gevestigd Langfe Tiendewegp D 60 twwgl de DRUKKERIJ dezer Courbnt gevestigd blgft MOLEIVWEBF B 28 Zoowel de brieven voor de Redactie als voor de Administratie moeten bezorgd worden op bet Bureau Men wordt verzocht geen brieven voor de Bedactie aan particuliere adressen te doen b0lorgen daar dit vaak aanleiding geeft tot vertraging BINNENLAND GOUDA II Juli 1882 Zaterdkgavoad ten oegen ure werd den uieuweu Welhonder Dr Luiten de door ons saugelioudigde erensde egeyeu die door ecu talryii publiek werd bijgeiroond De heerea mr U W baro do Tour van Bellinchave en mr J G Patgn hebbeo de benoeming tot commiuarit der Ned Khynapoorveg Maataohappü aangenomen Zondag had te Botterdam dejaarlyluche vergadering vso de kerkbesturen der Israël gemeenten iu het ressort Botterdam plaats Zy werd drukker dan ooit bezoobt omdat bel gold de iteoordeelisg van hrtgeen wu gnohied in take eege opperrabbgntkeus Een voorstel tot het daarstelirn van een adrainiatratief toezicht op de kleinere gemeenten werd met bgna algemene stemmen afgewezen wijl de vergadering vasthield aan bet beginsel van de vrgheid en zelfstandigheid der gemeenten Eene langduiine discussie naar aanleiding au een geopperden weosob om het rabbinaat alsnog aan een Xederlandsohen rabbgn op te dragen leidde tot de uitkomst dat de handelingen der roorberelilingsoommiseie met algemesne stemmen werden goedgekeurd op grond vooral dat de oproeping was algemeen en geen Xederlandsch candidast zich had aangemeld terwgl het verder bleek dat allf ernohten omtrent de tedeneo waarom dit niet wal geschied van grond ontbloot waren Indireot verklaarde de vergadering tevens dat ig nief wilde gediend zgo vso de stroeve orthodoxe richting Door handelaren in binnen en buitenlandsoh gedistilleerd likeuren en andere sterke dranken te Deventer die bovendien nog een andere nering hoofdiakelijk in kmidenierswaren uitoefenen is aan den Koning en in afschrift aan de Staten Generaal verzonden een adre waarin zg wgzen op de verkeerde werking van dé bekende bepaling der drankwet welke de vereeniging van die bedrgven verbiedt na 1 Mei 1884 tenzg voor hoeveelheden boren 2 liter zy verzoeken Z M alsnog aan de Stateo Oeneraal voor te stellen om art 3 Ko 8 van de wet van 28 Juni 1881 Slbl No 97 zoo te wgzigen dat het aan hen dis geen gelagen zetten en geen sterken drank verknopen bg kleinere hoeveelheid dan bg de fleaoh van acht maatjes ver innd worde een andere winkelnering er bg te blijven uitoefenen of dat Z M andere maatregelen berame waardoor zg die geen tappers herbergiers of kroeghouders zgn bniten de werking dezer wet worden gebradht en dat in elk geval de eigenigke onbillgkheid worde weggesdfeien dat de inriohtingen die bet geraarlgkat zijn voor de volkswelvaart nog gedurende 20 jaar worden gedoogd en andere waaraan geen of minder gevaar is verbonden tpt oahentelbare schade der eigenaars of houders rei a zeer spoedig worden verboden In de Vrijdagavond gehouden vergadering der liberale kiesvereenigingen te Groningen ter hespre king van het bekende verslag o er kieswelherzie 1 Ding is na een belangrijk dibat met nagenoeg alge 1 meene stemmen verworpen eene motie ran prof van der Wgok om te verklaren d met de herziening van het kiesrecht behoort te worden gewach tot de liberale parlij geuoegzaam n gesloten zal zgn om grondwetsherziening te dotn voorafgaan De voorsteller van deze dotle was van meening dat iu dezen tijd no de belangstelling in de publieke zaak kwgnende is oilbreiding van het kiesrecht niet raadzaam wai Een ander tegenstander de heer Wouters wilde niet zoo positief doen oitsprekeu dal grondwetsherziening thans onoereikbaar is Het stelsel der commissie werd daartegenover verdedigd door mr Oppenheim secretaris der gemeente mr Dronkers en met grootan nadruk vooral door haren voorzitter prof Tellegas die deed uitkomen dat het omhoog honden der vaan van de grondweisherziening op dit oogeaUik deze gevaarlijke zgde heeft dat onder baar zich sshartn niet alléén zg wien het ernst is met de zaak i aar ook zg die liefst niets zouden zien gebenrra M dezen wensch onder het gehoichel van de toch niet bereikbare grondwetsherziening maskieren Met 23 stenjmen tegen S werd ten slotte de conclusie der commissie aangei amen welke luidt De vrijzinnige kicsvereeuigiiiged ia de gemeente Oroningen spreken nit de weiisch pcheid dat in afwachting der roor eene definitieve hnr orming van het kiesrecht noodzakelijke vooralsnog niet bereikbare grondwetsherziening worde ovcrgtgaan tol uitbreiding van het stemrecht binnen de grenzen der grondwet in den met iuach neming der jiUatselijke gesteldheid ruimst mogelgkeo omvang Het systeem van den sl vaardigde van Groningen mr Tan Konten die ij de Kamer het algemeen stemrecht voorstaat vond ta deze vergadering geen enkelen verdediger Naar hel Fttl verklaart wgst de opbrengst van den accijns op het gedistilleerd in de maand Jani weer een aanmerkelijke vermindering aan in vergelijking met de opbrengst in het vorige jaar v£ór de inwerkingtreding der drankwet nl 30 916 De veraecijnsde hoeveelheid gedistilleerd is 54 238 liters minder In de eerste 5 maanden van dit jaar was de hoeveelheid TeraooiJDsd gedistilleerd 231 900 liter minder dan in hetzelfde tijdperk in 1881 in de eente helft van dit jaar dus is die vermindering 286 138 liter Het hofnieows is bij de afwezigheid des konings schaart zoo leest men in de Haagsohe kroniek der N Or Ct Alleen zegt men dat er sprake van is dat Z M na eenige dagen in de residentie en enkele weken op het Loc Ie hebben vertoefd nog voor eenigen tgd naar Zwitserland zon gaan Zeker is dit echter niet Men ziet met veal genoegen dat de kroonprins sedert zijn benoeming tot Grootmeester nationaal der orde van Vrijmetselaren zich meer beweegt en bezoeken ontvangt Eindelijk kan ik n melden dat de erootherlogin van SaksenWeinar haar prachtig hditenverblgf op den Soheveningschen weg beschikbaar heeft gesteld voor de fan fair in Augustn door de Haagsche dames ten bate van de vervolgde Bussische Joden te houden Een vreeselijke sluier ligt over het lot van den monflor jidJer en zgn bemanning Woensdag in den voormiddag veriiet het vaartuig met den état mig or en omstreeks 40 koppen Umniden naar Hellevoetsluis voor oefeningen met een anderen oorlogsbodem Het had onder gewone omstandigheden dienselfden dag stellig zgn bestemming kunnen Iwreiken ïoen de vermoedelgke tgd van aankomst verlie menwaslooh ontegrnzeggelgk Ie Hellevoetsluis op de komst voorbereid maakte men zich blijkbaar niet spoedig ongerust Immers het werd Donderdag Vrgdag Zaterdag in don ochtend van dien dag spoelt te Umniden het lijk van den loods Duinker aan voorzien vaneen zwemgordel van de Adder en s middags omstreeks half drie wordt eindelgk uit HellevoetsluU ter be voegder plaatse te Amsterdam per telegram gevraagd of er ook iets met de Aiikr was gebennl omat se nog niet was aangekomen Is het in de orde dat men eerst na drie dogen zich laat gelegen rijn aan een schip dat langs den zoom van het land oog voor den nacht Ier bestemder plaats had kunnen aankomen Tot Zondag was men alom omtrent het lot vanschip en bemanning nog in volslagen onzekerheid Men verdiepte zioh in gissingen Was het onheilop de kust geschied zon door de schepen waarvan het daar wemelt of door strandbewoners hulpknnnen zgn verleend of bericht zijn gezonden vande vreeselgke ramp Men onderstelt dat de Adder wegens plotseling boos weer de kust ontliep en liever volle zee koos daar is ze s nachts wellicht aangevaren en Het vreeselijk raadsel is nu zijn allen verdronken f of zijn misschien behaUe Duinker en wie al niet meer nog sommigen gered en ia een vaartuig opgenomen dat nog geen haven heeft kunnen bereiken om de blijde tijding der redding ao Nederland te melden Omtrent de beteekenis tan de ramp en haar oorzaken verkeert men in volkomen onzekerheid Men weet alleen dat het schip vergaan moet zgn waar door welke oorzaak wanneer dat alles is nog geheel onbekend Woensdagochtend halftieo soa de Adder uit Umniden vertrekken Woensdagavond of Donderdagoohteud kon hg te Nieuwediep zijn aangekomen Van het vertrek uit Umniden is wel officieel telegrafisch bericht aan het Dep van Marine gezonden doch niet aan den kommandant der Marine te Hellevoetaloia Toen de Adder Dondcrdagochteod nog niet te Heltevoelaluis wat aangekomen dacht men door niet aBdeia dan dat de kommandant om weersgesteldheid of andere reden het vertrek naar Umniden had nitgesteld Zaterdagmiddag werd bg het Departement van Marine bericht ontvaogen van het asndtövtn voa kei Igk van den teeloods en van het onmsthareiid uilblijveii van de Adder Terstond werden op lost van den Minister twee stoombarkassen de loodatransportbool JVmi Naerebout en twee aleepboolen de Simum en de BeraUtt ter opsporing en verleening van hulp ttilges0i den de booten gingen s middags 3 uur uaar zee Doch de booten lijn den volgenden avond onverrichterzake teruggekeerd ijj brachten eenige lijken aan die op zee waren gevonden De Simkw had S Igken aan boord Benoorden de haven van Umniden is het lijk van een Het woa Woentdag goed weer de zee was vrg kslm en de wind niet tterk met bet oog op het goede weer maakte de kommandant Simon van der Aa dan ook bigkent het van hem door tjjn familie ontvangen telegrafisch bericht niet het minste bezwaar om met zijn schip op het door hem bepaalde uur van vertrek Umuiden te vtrlaten De monitors van het model de Adder zijn als slechts voor de binnenwateren en de kust bestemd geen goede zeeboawende schepen maar tochtjes ali vin Umniden nsar Helirvoetsluit hebben zij tallooze