Goudsche Courant, woensdag 12 juli 1882

malen zonder het miuite beiwaar en tonder geleide Terriebt De rammonitoira Tyger en BtiUgerlee i n 0 a zonder geleide ran andere aohepen van Glasgow co Li erpool naar ome haren gefaren Sedert 1876 heeft ie AMer jnarlqka voor de lomermaaoeurresden tocht ran IJmniden naar Helleroetaluis gemaakt Aan boord was zoaala op onie oorlogaschepen steëda het geval ia allea in orde voor seinen vunrpqleu eu vuurblikkeu waren aan boord desnoods had men lioh ran het geschut kunnen bedienen als er teekenen van geranr hadden moeten gegeven worden Er waren ryf uitstekende eewaardige sloepen aan boord roldoende ruimte voor de bemanning aanbiedende Het roer liet vroeger te wensohen over maar in 1878 wa het schip van een sloomatuurtoestel voorzien dat blgkens de ervaring op den laatsten tocht ran ie Adaer door den lult 1 I Ie kl Arrièna opgedaan zeer goed werkte Het feit dat eenige lijken zijn gevonden met reddinggordels andere niel is daaruit te verklaren dat de wachtdoende manschappeu aan boord van de monitoirs steeds een reddinggordel dragen voor het mogelijk gevaar van door een zee van het lage dek te worden afgeslagen de met een gordel gevonden manschappen zulleu dus die van de wacht lijn terwijl de andere hoogstwaarschijnijjk zelfs geen tyd zullen gehad hebben om nog deien voorzorgsmaatregel te nemen die echter helaas zelfs de anderen niets heeft kunnen baten Door welke ramp de Jdier ergaan is kan slechts gegist warden In elk geval moet de ramp zeer plotseling hebben plaats gegrepen zoodat er geen tijd was om van de sloepen gebruik to maker naar het strand te seinen of op het strand te loopeo Het schip kan zijn aangevaren maar dan had men toch licht iets van het andere schip vernomen het kan hebben gestooten maar de dubbele bodem zou dan hebben kuunen voorkomen dat het zoo plotseling zonk dat de opvarenden zich niet in de sloepen hadden kunnen redden het kan zyu volgeloopen en daar dit bg deze schepen zeer spoedig en gemakkelijk geschiedt daardoor plotseling gezonken maar de zee was niet bgzonder onstuimig Men kan slechts gissen ukerheid of groote Waarsohijntijkbeid omtrent de oorzaak van de rersohrikkelyke ramp ia er niet Aan goed zeemangchap ontbrak het zeker niet aan boord De kommaodant de lult ter zee der 1 e kl Simon ran der Aa is een uitstekend zeeofficier die meermalen in de gelegenheid was erraring van goed zeemanschap op te doen en steeds getoond heeft een goed zeeman te tijn hq had een voldoende en goede bemanning onder zijne bevelen Het schip was bestemd voor de instructie van leemiliciens die te Hellevoelsluis aan boord zouden worden genomen Acht zeemiiicieus bevonden zich reeds aan boord behoorende tot hei personeel der machinekamer Te Hellevoetsluis bevinden zich twee kwartiermeesters een ziekenoppasser en zeven matrozen behoorende tot de bemanning ran ie Aider aan wie last was gegeven zich daar ann boord te melden Sedert 66 jaren heeft onze marine niet zulk een ramp getroffen als deze In 1827 verging ie Wa unaer op onze kust b Zandvoott en verloren toen de meeste opvarenden hoofdzakelyk uit expeditionaire troepeu naar Indie bestaande het leven De Aider heeft ongeveer een millioen galden gekost Doch dat materieel verlies ia niets bg het verlies aan menechenlerens aan lérens ran mannen in den bloei hunner jaren waardoor tal ran familiën in den diepsten rouw zyn gedompeld Uit IJmuiden outring het Handeliblad nog het rolgende echrqren ran Zondagavond Ér is geen twijfel meer of de Adder is met man en muis rergaan Met betraande oogen en bloedend hart waren wq zooeren getuige van het binnenkomeo ran den Simxm die te 10 nar s avonds vanzgn kruistocht binnenkwam met de Igken van drie jonge mannen twee mariniers en een matroos met teekenen van doodstrijd op het nog frissche gelaat Welk een doodstrijd de ongelukkigen hadden geleden bleek uit de houding der handen die krampachtig zicb van den hun lichaam omknellendeu kurkgordel schenen te willen ontdoen om een einde aan hun martelend lijden te maken want Ood weet hoe lang de ongelukkigen hebben gedreven voor de dood een einde aan alles maakte De Igken werden terstond gekist en hier tgdelgk geborgen De Simton is den gansohen dag ter opsporing uitgeweest heeft de Igken gevonden ten noorden van IJmuiden naar ik meen op de hoogte van Kamperdnin en stoomde hedenmiddag voorbij seinende lijken te hebben gevonden Hg zette ten zuiden de opsporing toen roort doch zander resultaat Wat de Adder betreft het schip stoomde Woensdag II bg luidelgken wind en flauwe koelte en motregen naar zee Te ongereer 12 uur des middags schoot de wind plotseling naar het WZW met herige kiaoht nSo dat de regenwolken als weggevaagd weiden en een heldere zonneschgn alles rerliohtte Iedereen die bet Foolachip yana met de DiokiOD haven ieizigers vergezeld heeft weet hoe bard het te drie nur woei toen de boot in zee stoomde Toen was echter aan de Semaphore van de Adder niets meer te lien Te 4 uur nam werd het schip gezien door kapt F Brouwer van de sleepboat Kinderiiji hier heden binnen ter hoogte van Scheveningeu en te 6 uur nam zag een zich thans hier iu de haven bevindende vissoher die aan de bevoegde autoriteiten daarran verslag heeft uitgebracht de Aider mede op de genoemde hoogte De monitor vorderde toen niets en de zee sloeg over het geheele achip tot zelfs over den schoorsteen De vissoher zgn naam mocht mg niet gelukken op te sporen zag niemand op htt dek ook geen noodsein en passeerde bet oorlogschip aan de landzijde merkte op dat het slecht ituarde en reel gierde Aldus rerneem ik van personen die geloofwaardig zgn Nog dit bft bedoeld risschersraartuig behoort te huis in een der Zuidelgke harens en kwam hier binnen wegens ruw weder Het totaal der hier tot heden aangebrachte doeden is dus rgf namelgk het lijk van den loods Duinker dat Dinsdag a s wordt begraven en de Igken van den te Egmond gevonden marinier en vao de hedenavond aaugebraohte twee mariniers eu een matroos Geheel IJmuiden deelde in de rouw men spreekt van niets anders en hoort ran niets anders Algemem gelooft men dat de Aider Woensdagavond reeds bleef het horloge in den zak van den loods Duinker gevonden stond stil op 9 10 ook rermoedt men dit aan den toestand der lijken dit zal ook door schouwing ran deskundigen zgn uit te maken Het D V Z H releveert de beslissing van de rechtbank te Groningen die in hooger beroep met rernietiging van een ronnis des kantonrechters en in strgd met het gevoelen ran het O M een persoon die een kind beneden de 12 jaren in zijn dienst had doch met het doel om het roor rerwaarloozing te behoeden en het schoolbezoek te bevorderen van alle rechtsvervolging ontslagen heeft En wanneer nu een vader of moeder of beiden een kind beneden de 12 jaren laten werken met het doel om het voor verwaarloozing te behoeden en het schoolbezoek te bevorderen wat dan P vraagt het D v Z H Toch kan roor ouders dezelfde noodzakelijkheid en nog dringender bestaan een kind te laten werken om gemeld doel te bereiken dan roor een vreemde De rreemde heeft bjjgerolg meer macht orer eens anders kind dan de ouders zelven over het kind hebben f Nu alweer uit veftdiillende streken ran ons land berichten tot ons komen dat de gevreesde aardappelziekte zich vertoont is t niet Ie verwonderen dat door velen met belangstelling het pas verschenen vlugschrift is ter hand genomen getiteld Die Kariofeliraniieit iam beiiegt werden dureh eine einfach und leicht autzujührende Kidturmet de om kennis te nemen ran die wgze ran behandeling waardoor bet genoemde kwaad zou kunnen worden roorkomen Nauwkeurige proeren sohrgft de heer H J E Gerlach in de Uiid Ct hebben aangetoond dat de oorzaak der ziekte is de schimmelptant j r K iira in eitm welke zich t eerst op het loof in den rorm van bruine of zwarte rlekken rertoont De genoemde plant ontwikkelt knoppen die met sporen zijn opgeruid en na eeoigen tgd afvallen Valt nu een dergelijke knop in de vochtige aarde of op het door datfW bevochtigde blad van de plant dan berst de wand van het knopje open de sporen treden te voorschgo en verspreiden zich naar alle zgden Als hoofdgeleider der sporen ran het loof naar de knollen fungeert het regenwater waardoor men verklaart dat de ziekte een buitengewonen omvang verkrggt in zulke jaren waarin er veel regen valt in t tgdperk tusscheo 2 weken róór den oogst der wintergranen en 2 i 3 weken daarna Vertoont zich nu de ziekte in t loof dan moet men trachten de zich roortdurend ontwikkelende sporen te beletten de knollen te bereiken Men heeft daarroor tijd gedurende zeren dagen gerekend ran den dag waarop zich de ziekte heeft rertoood en moet nu zorgen de knollen met een zoodanigen aarden wal te bedekken dat de door het water of door andere oorzaken meegevoerde sporen de knollen niet bereiken alrorens hun kiemkracht verloren te hebben en onschadelgk gemaakt te zgn Om dezelfde reden buigt meu het loof zijwaarts naar den grond om de hoeveelheid vocht te verminderen die anders langs den stengel naar binnen dringt en met sporen bezwangerd kan zgn Dit zgn de twee voornaamste middelen die aangewend kunnen worden wanneer de ziekl e in bet loof aanwezig is Om de ziekte te voorkomen leert men ons het volgende lo men gebruike als paters volkomen gezonde aardappelen gevallen tan planten waarvan het loof vrg vaa ziekte is gebleven 2o men pote aardappelen in goed bewerkten en i fijn gemaakten grond daar t bewezen is dat fijneen daarom ook zandige grond beter tegen de ziekte beschut dan zware grove klei 8o men legge de polera in rgea op een onder lingtn afstand van 20 a 80 centimeters 4o het aanaarden begint zoo vroeg mogelijk waoneer zulks niet meer kan ichaden aan de ontwikkeling van t loof i en 6o de rolgende verbooging beeft plaats zoo spoedig mogelgk nadat de ziekte is waargenomen en geschiedt tot op een dikte ran ongereer 6 centi meters boven de meest aan de oppervlakte liggende knollen Te gelijkertijd wordt dan het loof zacht omgebogen zonder het evenwel te knakken Om het ziek worden der aardappelen te voorkomen nndat ze gedolven zgn wachie men met bef rooien rainslena twee liever drie weken nadat het loof volkomen gestorren is Doet meu dit vroeger dan stsat men bloot aan t gevaar dat de knollen in den grond beschut geweest zgnde voor de zieklesporen nu bl lotgesteld aan lucht en licht oogenblikkelijk besmei worden met millioenen en millloenen sporen die in t loof aanwezig zgn en als een regen op de gerooide aardappelen zulleu neervallen Vandaar het nu gemakkelijk te verklaren verschijnsel dat aardappelen in Augustus of September volkomen gezond schijnende na eenige dagen plotseling ziek worden een ongeval waaraan voornamelijk de groothandelaars in dat artikel blootstaan en waardgn didwijls zeer groote geldelijke verliezen geleden worden Wal het zieke loof betreft dit mag volstrekt niet ondergeploegd of op de mestvaalt gebracht worden t best wordt zniks op het reld verbrand waardoor nog een menigte misschien kiemkraobtige sporen vernietigd worden Wellicht worden onder de Itzers van dit blad landbouwers gevonden die de aanavding om de andere voorbehoedmiddelen in toepassing te brengen is het nu te laat eens willen probeeren en wanneer die dan later van die proefneming de resultaten eens Willen bekend maken dan is er wederom iets gedaan ter beslnjdiug van die rreeselijke plaag die jaarlgks voor millioenen guldens schade veroorzaakt Wij lezen in de Arnh Ct Bij de discussies in den geneeskundigen raad roor Gelderlaud en Utrecht gehouden orer de indirect rerplichte koepokinentiug heeft de rerslaggever verzuimd op te geren wat door den inspecteur den heer Verspijck is medegedeeld omtrent de pokkenepidemie die van 1874 1877 op het eiland Overflakkee heeft gewoed en waarvan men de uitvoerige opgaven vindt in het verslag aan den Koning omtrent het geneesKundige staatstoezicht orer 1876 l De inspeeteur zegt ongeveer het volgende WsnDfer men nog twijfelde dan spreekt deze epidemie te duidelijk om niet van zgn ongeloof genezen ft worden Hij durft voor de vertrouwbaarheid dier statistiek instaan In langen tijd niet hebben in ons land de pokkeu op een zoo betrekkelijk klein gelal inwoners zooveel offers geëischt Tn het geheel zijn er 769 aangetasten geweest waarfan 612 niel ingeënt en 167 ingeënt niette nstaande er meer ingeëoten op het eiland zijn dan niet ingeëuteu Van 366 poklijders onder den leeftijd rau 6 jaar waren slechts 6 ingeënt Op den leeftgd van 6 lOjoar waarop thans alle schoolkinderen ingeënt zijn lijn slechts 14 of nog geen 6 pet aan pokken overleden ea deze waren voor het grootste deel niet ingeënt Van 22 kinderen der bijzondere school te Stad aan t Haringvliet waar geene verklaringen van inenting werden gevraagd door het hoofd der school zgn 19 door pokken aangetast en daarran oVerledeo 7 van de kinderen der openbare school 190 in getal die een bewijs van inentiug moesten overleggen zgn slechts 8 aangetast en is 1 overleden deze laatste was niet ingeënt Van de 7 anderen was 1 ingeënt zonder gevolg 4 hadden zonder ingeënt te zijn eene verklaring van den geneesheer ontvingen dat zij wel waren ingeënt en bij 2 waren de lidleekens zeer onduidelijk zoodat slechts éia met goed gevolg was ingeënt De Nederlandsche Openbare Onderwijzers en Hoofd onderwijtersvereeniging zal hare achtste algemeene vergadering honden op den 29n Juli te Amsterdam De punten van beschrijving zijn de rolgende a De Nederl Opeub Onderw en Hoofd Verte niging wende zich tot den Minister ran hinnenl zaken met het verzoek om bij orerlijden ran openbare onderwijzers aan honne nagelaten weduwen een jaarlijksehe ondersteuning te doen toekomen tfd Amsterdam i liet hoofdbestuur stelle in de roornaamste gemeenten des lande correspondenten aan en bezoldige die des noodig Toelichting Het is roor den solliciteerenden onderwijzer die zioh naar een andere gemeente wil begeren noodig en nuttig bekend te zgn met den geest die er in de school heersch Het is noodig voor hem bekend te zijli met de gemeente waar bij zich vestigen wil met y den aard der bevolking de meerdere of mindere duurte van leren enz Om dus in het belang ran den solliciteerenden onderwijzer te werken hem roor t l arslellingen te bewaren en tegelijk meer samewWerking onder de onderwijzer te verkrijgen en zoo mogelijk de N O O en H V uit te breiden is het naar geroelrn der afd Rotterdam wenscbelgk iu de roornaamste gemeenten onzes lands correspondenten aan te stellen Afd Rotterdam De afd Amsterdam stelt als amendement roor ran de woorden Des noodig te veranderen in 100 mogelijk c Een waarachtig onderwijzer is een kunstenaar Wat kan de N O O en H V doen om deze aarheid meer algemeen erkend Ie doen ijen Afd Rotterdam d Leerlingen beneden den leeftijd 11 jaren behooren op de school niet als a lspirantkweekeling toegelaten te worden Afd Rolterdnm e Welke middelen zijn door deu onderwijzerder lagere school aan te wenden welke maatregelendoor hem te nemen ter verbreiding van den lusttol de kennis d r aardrykskuode onder het volk Afd St Maartensdijk Hierop is voorgesteld een amendement ran de nfd Rotterdam Wat kon de N O O en H V door het onderwijs in de school doen om den lust tot de kennis der aardrijkskunde onder het volk aan te kweeken Is de inrichting der rergel examens tegenwoordig natuurlijk over het algemeen genomen beter dan V 5 5r de wet vau 18X8 Wordt er nog te veel gelet op theoretische bekwlMf eid Welke afdoende maatregelen zouden in dit geval te nemen zijn Afd St Maartensdijk g Vakonderwgzt rs zgn voor de lagere school niet wenscbelijk Hoofdbestnur Het Mafoitniei If eekHad bevat onder het opschrift een nieuw arbeidsveld eene opwekking ot gedachtenwisseling over de beste wijze waarop de gevangenisstraf vervangen zon kunnen wordeu Het blad zelf is waar het meer langdurige straffen geldt voor verbanning naar luilié met zijn uitgestrekte onontgonnen gronden waar de misdadiger met vrucht aan I werk grzet zou kannen worden Bultenlandsch Overzicbt De berichten uit Aluandrié ontvangen lijn van weinig bevredigenden aard Wel is de arbeid althans des daags aan de vestingwerken gesliakt maar de paniek zoowel in genoemde stad als Ie Cairo blgfl voortduren omdat men ieder oogenblik een bombardement verwacht Verschillende maatregelen zijn genomen om de Europeanen de archieven der consulaten de kas der publieke schuld eni in veiligheid te brengen Alle rlucbtelingen kunnen echter aan boord der voor Alexandrië liggende schepen geen plaats vinden loodat zij genoodzaakt ziJn naar de sind terug te keeren Zeer onverwacht heeft de heer Gladstone in het Lagerhjvrt een c geleden De lersche dwangwet wpnf in derde of laatste lezing behandeld Oeiroonlijk is dit eene formaliteit waarbij de laatste toetsen aan de redactie worden gegeven en zoover noodig de artikelen worden in orereenstemming gebracht met op andere artikelen aangenomen amendementen Onrerwaohts echter kwam de heer Gladstone met het voorstel roor den dag om art 11 der wet waarbij uitroerend gezag in lerlsnd de rrijheid wordt gegeren om ten allen tijde bij dag en bij nacht huiszoekingen te doen te beperken tot die huizen waar men rermoedeu kon dat geheime bijeenkomsteo werden gehouden Deze moeilijk begrijpelijke zwakheid vaarmede de premier weder terugkeerde op den in lerache zaken door dit kabinet zoolang bewandelden weg ran weifeling lokte een krachtig j rotest uit zoowel van de conservatieven als van een aantal liluralen die meenen dat naait wat men deed door de landwet en nog Op het punt is te doen met de wet op de achterstallige pachten een weinig orde bonden in Ierland op tijoe plaats zou zijn en dat men daarvoor iu buitengewone gevallen ook buitengewone macht moet geven De heer Gladstone verdedigde zijne wijziging met warmte eu trachtte de afgedwaalde schapen der liberale kudde bijeen te krggen door te zeggen dat eene verwerping van zgu oorstel hem zou noodzaken te overleggen wat hem te dóen stond Dreigement met ontslag dus De kamer stoorde zich daaraan volstrekt niet en rerwierp het amendement der regeering met 207 egen 194 stemmen Waren de Ieren niet uit de kamer gl aagd dan zou de regeering haar pleit hebben gewonnen Met het oog op den haast dien men noodzakelijk met deze dwangwet moet maken vroeg de heer Gladstone of de kamer toch maar met de wet wilde doo+gaaa ater zou dan de premier wel met igne amljtgenooten overleggen t hun na dit votum te doe stond De dreigende oorden van den heer Gladstone zjillen wel op ó eene of andere manier moeten worden goedgemaakt want voor eene kabinetsqnaestie is de zaak wat klein Inmiddels is het buis reeds bezig met de wet op de achterstallige pachten iu het eerste stadium de algemeene beraadslaging eiker vorm is een voorstel om d wet in comitë generaal te onderzoeken wat de Fraosehen verstaan onder u e eontidération Aangaande de zitting van de Franscbe Kamer der Afgevaardigden waarin door de Begeering een krediet ran 7 836 000 fr roor uitrusting ran schepen gevraagd werd kan nog het volgende medegedeeld worden De heer Lockroy zag hierin eene voorbode van eene expeditie naar Egypte De minister van marine verklaarde echter dat men de beteekenis der kredielaanrrage orerdreef De toerustingen dienden roornamelgk om eenige oorlogschepen iu denzelfden loestaqd te brengen als róór 1870 Ook was het cijfer iler roor den zeedienst opgeroepen manschappen zeer overdreven voorgesteld men sprak van 10 il 12000 man en er zijn slechts 1000 man opgeroepen Deze verklaring bevredigde den heer Lockroy niet en het ging uu en dnn onstuimig in de zitting toe Ten laatste mengde zich de minister president in het debat Geen overdrijving aan den eenen en geen verkleiiing aan den anderen kant zeide hij Het kredfiet moet niet enkel dienen om eenige herstellingen te doen aan oude schepen Ik kom op Vervolgile hij ttgen stelselmatige verkleining maar ook tegen overdrijving die eene onrust kan teweeg brengen elke op dit oogenblik niet gerechtvaardigd is Rondom ons worden met het oog op hetgeen gebeuren kan militaire toerustingen gemaakt en het zou niet rerstandig niet waardig voor een land als Frankrijk zijn in dit opzicht achterlijk te blijven Indien ik eene expeditie noodig achtte zou ik den moed hebben haar de Kamer roor te stellen en de Kamer ik twijfel er niel aan zou rap haren kant den moed hebben de expeditie goed te keuren Maar op dit oogenblik is er ran iets dergelijks geen sprake Het geldt thans alleen een maatregel vta voorzichtigheid van voorzorg Ik herhaal wat ik hier voor eenige dagen gezegd heb er zal geen onderneming ran belang ondernomen worden zonder voorafgaande goedkeuring van het Parlement Na nog eenige discussie Werd de voordracht naar rene commissie verzonden De Indépendonce Beige ontraugl eene ernstige tijding uit St Petersburg Er is eene geheime drukkerij ontdekt in het ministerie van marine zelf waar 9000 exemplaren in beslag zijn genomen van een proclamatie revolutionair ran zin en de handteekeuing drageade van ea zeer hoog geplaatst persoon üeiMtA zegt dien naam te weten maar hem te verzwlijgen om redenen van welvoeglijkheid Waaracbijnlijk dus een der grootvorsteu broeders van den czaar want roor geen miuder persoon zon het Brusselsche blad zicb het genoegen en de eer ontroeren om deze primnr rolledig te geren De directeur ran het departement Tllschakoff beeft zich na deze ontdekking onmiddellijk roor den kop gesoboten De tijding is ontzettend roor den czaar Aan zgn rader bereidde men indertijd eene dynamiet ontptoffing in zijn eigeu paleis en nu kan bij zijne ambtenaren aan de departementen ja nis onze onderstelling juist is zijne naaste bloedrerwauten niet rertrouwen 5 $ Sffecteabeiirs XXVII Amsterdam 10 Juli 188 2 Er ralt orer de afgeloopen week niel reel bijzonders mede Ie deelen Het is natuurlgk dat debeurs een afwachtende houding aanneemt ten opzichte der Egyptische zaken Is t waar dat zieen politieke barometer is dan was de toesiVrijdag en Zaterdag iets guniügjjalthans waren 4 ttatE rt5feu iets hfoger eiv stemmigg i minder lusteloos BifiNENLANOSCHX WAASUBN Staat fmdten De drieën waren iS de oierige s leger Premieleeni ffen Amst loten van 100 en Faleisl waren i Rott 1 pCt beter SfoerKegleeiiingen Aand 1 11 Sp rerbeterden do Centraalsp verminderden n pGt Boxtel aand V lager Tramtcayleeningen De Ned en de Gooische verloren 4 pCt Amst rijluigv 1 pCt beter Indmlrieele waarde Aand Kanaalmij 1 gfl Kon Ned Stoomb mij 2 pCt lager Havenst 2 pCt hooger EuBOPïESCHE WAABDEN StaaU ondien De slotkoersen zgn algemeen hooger Hongaren profileerdea voor 67 1 papierr 3 4pCt goud 2 pCt Orig insohr Itnlië 1 pCt hooier Melallieken Rnweu Vi ii 1 beter Spanje noteerde de l s 28 en 26 de SpCt 44 41 De 4pCt leening werd a 68 4 verhandeld Turken sloten 9 en lO jj Bgyptenareu 66 dni pCt hooger Premieleeningeit Zoowel Antw als Bruss Hongsren Theiss loteu 1 pCt beter Oostenr V a 1 pCt minder Russen monteerden l Turken i j Spoorwegleeninge f and Theiss sp verloren 1 Elis Gi verbeterden 1 Aand Warechan Broiob en WarschauWeenen 1 pCt beter obl do l i lager Russische Sporen waren nogal gezocht en circa 1 pCt hooger Hel schijnt dat de ontvangsten der Russische Ignen nogal meevallen Iniiutrieele aarien Aand Bij sb garen do Oost Hong Bk 2 pCt prijs Buss Pandbr Hyp Bk rerbeterden IV 76 Amerika ANSCBZ waabden Slaati bndten De obl der V St sluiten onreranderd U8 111 Brazilianen 76 rerbeterden 2 pCt 100 do 63 eu 60 1 99 4 lOO r Louisiana s monteerden 4 6pCt Peru 3 Florida s 1 pCl Colnmbianen en Venezuela s gingen 2 pCt achteruit Mexicanen stil SpoorwegUeniiigen Deze bieren zeer rast doch de handel had niets te beteekenen daar de N Yorker beurs bijna de geheele week was gesloten Aand Chic N W Chic St Lonie en N Orl en Peusylr Ohio obl 2 pCt beter de orerige circa 1 tlCt Induitrieele aarden Zeer willig Colorado isLl a 4 Cert Lonia Cit Bk 11 Maxwell s r 1 pCi beter Pbolok atie kentï 3 j pCt T F S Er heerschte beden een lerendigheid als sedert lang niet was op te merken Voor Staatsfondsen en Sporen as de stemming geanimeerd Spanjaarden rooral waren gezocht en V it hooger Turken Mexicanen Peruanen en Egyptenaren verschilden weinig Russen en Melallieken eet iets lager Amerikaansche Sparen waren bijzonder lerendig de hoogere noteering te New York lokle thans koopers doch de slolkoersen waren weer iels lager Nashvilleah verbeterden 3Vi de overige Vi l s Van binnenlandscbe waarden bleef de stemming voor Staatsfondsen flauw vieren lager Aand Ind Sp 2 Staatssp s hooger Centraal i gest obl Boxtel t Isger Amst omnibusmij 4 pCt hooger Aand Sloomr hederl ruim 1 pCt béter K Ned S iDomb my 1 pCt minder Laatste Berichten Londen lO Juli Lord Granrille Wft in het Hoogerhais medegedeeld dat admiraal Seymour bedeu in den rroegen ochtend aan de plaatselijke orerheid te A lexandrie bericht had gezonden dat hij morgen ochtend bij bet aanbreken ran deu dag het ruur zal openen indien niet inmiddels de forlificatiëu werden ontwapend Deze mededeeling werd in de rergadering met leekenen van bijval begroet De dwangwet is bij tweede lezing aangenomen Ie het Lagerhuis gaf Gladstone zijne afkeuring te kennen over het incident van laatstleden Vrijdag Hij heeft medegedeeld dat de Regeering de wet op de omkooping bij rerkiezingen nog wenscht af tedoen en dan eene rerdaging tot de tweede helft van October zal voorstellen De discussie orer de arreart bill is voortgezet KEIVMISGEi IMG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen te weten dat de Gemeenteraad in zijne Vergadering van den 7n dezer maand tot Wethouder heeft benoemd den Heer Dr A Luijten ter voorziening in de vacature ontstaan tengarol e ran het door den Heer G Prince genomen ontslag Gouda 10 Juli 1882 Burgemeester en Wethouders roornoemd VAN BERGEN IJZEÏfDOOBN De Secretaris === BROUWER SCHUTTERIJ BBKENDHAKINO BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Ge meenie OOÜDA brengen ter kennis van belanghebbenden dal overeenkomstig Zgner Majesteits besluitvan 2a Juni 1828 StaaUblad No 42 de Commissievan onderzoek enz omschreven in Art 16 der Wetop de SCHUTTERIJEN van 11 April 1827 Webij de Wet bepaalde werkzaamheden heeft nd evangen en roepen bij deze op alle dit jaar voor de SCHUTTERIJ iügeschieven en geloot hebbende personen om voor de voornoemde Commissie teverschijnen in het RAADHUIS dezer Gemeente op Maandag den 24 JULI 1882 dea voormiddag ten 11 ure ten einde of voor de SckuUerlijkediemt te worden gedesigneerd of wel redenen rau vrijstelling hebbende daartoe de vereischte bewgs stukken in te Jeveren opdat die zouden kunnenworden onderzocht en aan de wet getoetst V