Goudsche Courant, vrijdag 14 juli 1882

EERSTDAAGS OPENING N 3T91 188S Vrijdag 14 Juli VAN DB 3i©xla a ll © © an Bottelsuxij GROENEWEG b d TIENDEWEG 3 O XJ ID A GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Wordenda de belanghebbeoden ungemaand om niet te rermimea ten bepaalden tyd voor de Commiiaie van ondenoek te retaokijnen daar ty welke niet mookten opkomen gehouden worden geene redenen tot rrgatelling Ie Rebben en voor looverre hun dtei atpli £tige noroinera = gevallen bq de ScMtery lallen worden ingelijfd Gouda den 11 Juli 1882 Barfcemeeater en Wethoudera voornoemd Tan bergen IJZENDOOSN De Seoretarii BROUWER Burgerliike Stand Qouda OEBOBEN 8 Joli Cnroeli Htndrikt ouder P de Bruin w a H de WmI Helena MerU ouden P lanSlrMten C H P g Jecob oodert A Pee en N Boilmen Fredenk onderi F Hofman n K M H VerMtl Sinon ouder A Beptron en G Boot Johinni Jicob ouders F en den Ring en H Eiilto 10 Cornelia Jolianna ouder W Hoegee en P Benni OVERI LDEN 7 Joh C M Ubber J H G Tgbout S j 8 W A Snel 3 9 1 van Dam 77 J M A J Viaacher 1 J U m 10 J de Jong Sj L Weateraian 8 m 11 6 H Schoonderwoerd 1 w Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten van 1 tot 7 Juli 1882 Moordreoht GEBOREN Helena Maria ouder A Kool en C Rom n GEHUWD T Balk 88 j an Reeuwijk en Ci Steenbaok 86 j Gouderak OVERLEDEN R Rook 1 j m L Kruit 8 m Stolwijk GEBOREN GtJBberla ouder C Holjiman en J van Dyk Aart ouder A vaa Eok en U de Vrengt OVERLEDEN C Baaa 76 j GEHUWD J P Blonk en O Weeda Haastrecht iBBOEEN Cornelia Maria ouder J van der Steegt en A vaa Dam Aletta ouder H Verboom en P Uitteobogaard Cathanua ouden J de Keyzer en U Maetwgk Reeuwijk GEBOREN Gerrardu onder G Vermeulen en E Mount Anna ouder M Hoogendoorn en I Hoogendgk Maria ouder B an Leeuwen en A Mourita OVERLEDEN M Rijnbeek 9 m W Verwelj 6 m N a Uiterbroek 6 a Zevenhuizen GEBOREN Adriauu ouder D Sol en N Jongeneel Cornelia ouder C D B ï n Leen en en L P van Dorp OVERLEDEN 1 van der Meer 1 j 3 m APVERTENTI N Bevuilen van eene Dochter C H VAN STRAATEN Qouda 9 JuU 1882 Faau £ Ontgdig bevallen van een Zoon HELENA VAN Dl KWAST Echtgenoote van C BRUNT Gouda 10 Jali 1882 Aan de BÜRGERAV0ND8CH00L te öouA is vacant de betrekUng van Leeraar U het Rekenen n de begintelen der Meetkunde Jaarwedde 350 Zy die toor deze betrekking in aanmerking wênachen te komen worden verzocht zich aan te meldeii bg het Gemeentebestaur De vereischten zgn omschreven onder a en san het slot van art 25 der Wet op het Middelbaar Onderjvfls Openljare Verkooping te GOUDA op WOENSDAG den 26 JULIJ 1882 des voormiddags ten Elf ure in het Eoffijhois db HARMONIE aldaar van Ben goed onderhouden WINKXSLHUI8 en EB f in den Langen Groenendaal te ou 2a Wflk L N 121 En een HUIS en HBF in de Vrouwensteeg te Gouda Wflk H N 186 Nadere inlichtingen z n te bekomen ten kantor van den Nptaris W J FORTDIJN DBOOGLEEVEB te Gouda De ondergeteekende gevoelt zich verplicht aan zgne geëerde Stadgenooten te berichten dat hy door den verkoop van het Hais van zgnen Patroon den Heer F X van den BEBGH Mr Broodbakker alhier eerstdaags buiten betrekking raakt Zoodra de aanvaarding plaats heeft zal hg voor zich zelf eene BBOOSBAEHEIiU beginnen en hoopt door de zesjarige waarneming van de Bakkerg zgns Patroons bg de kalanten genoegzaam bekend te zgn om zich beleefd in de gunpt zgner Stadgenooten te kannen aanbevelen D VAN VLIET voorloo ig adres bg zgnen BroederC VAN VLIET Broodbakker Gouda 11 Juli 1882 Turfmarkt 234 IHMAND een eigen zaak hebbende doch te veel ledigen tgd wenschte dien gaarne te besteden tot het IncasseereiL van Qelden of andere WERKZAAMHEDEN de beste getaigen staan hem ten dienste Brieven franco aan het Bureau dezer Courant onder het Nnmmer 101 Mevr de Wed van BOVENE VJBAAGT een DIENSTMEISJE boven de 20 jaar ivan de P G di aenBUBGEBPOT kan koken liefst iemand welke minstens een jaar in dezelfde dienst geweest is Salaris Honderd Guldeit per jaar Mejüfvbotjw HARDIJZER WIJDSTBA AT A 158 VRAAGT met 1 AOGUSTÜS eene DIEIVSTBODE in staat een burgerpot te koken HUISHOUDSTER Door bgzondeie omstandigheden biedt zich tegen 1 SEPT aan eene flinke HÜI8H0ÜDSTER van den P G welke 13 jaar in ééae betrekking is geweest Adres franco brieven onder No 723 aan bet Bureau dezer Courant GeoA Tandpijii meer IBDÈMB QABAJfTIE verleenen wg aan hem die bg gebruik van GoiDicANii s KeUierTatidwater ooit weer Tandpgn krggt Hg die zgn mond dagelgks met Goldmann s Eeizer Tandwater spoelt behoudt zgne tanden schoon wit en gezond tot in zgn hoogsten ouderdstn S GOLDMANN en Có Dresden Mailpestraat 2o Te Gouda b A WOLFF EAU de GOUDA FIJN BLOEMENGEUR in zeer nette zak flacon i 30 et valling der flaQon 20 et Louis P VELTEU WESTRAVBN B 193 Terstond TE HÜUU een WINKELHUJ8 aan den Veerstal te Gouda Wgk B N 133 waarin vier Kamen goede Zolders en een groote Kelder Inlichtingen zgn te bekomen ten kantpnvan ilen Notaris W J FORTOIJN DBOGÖLEEVEB te Gouda AANÊONDIGIUG DLJKGRAAP en HEEMRADEN van den Zuidplaspolder in Schieland maken bekend dat ingevolge bekomen machtiging van Z Ëxc den Heer Commissaris des Eonings in de ftoyincie Zuid Holland ieSCHEJBPVAABX door de brug liggende iover de ringvaart van den Zuidplaspolder achter het dorp Nieuwerkerk a d IJuel zal zgn GEaLOlBS van den Hé Juli 188 af tot en met den SO September 1882 Dijkgraaf en Heemraden voornoemd De Dijkgraaf J V D BREGGEN Az De Secretarie A CHR SNEL Moordrecht 8 Juli 1882 VERPACHTING TAll HET der moomboot de IJael De voorwwrden liggen van af heden ter lezing bg dsnHeer va WERKHOVEN Oosthaven B 44 bg wien ook de Inschrüvingsbiljetten wordeningewacht Opening der Biljetten ZATUBDAGden 15 JULI a s des avonds te 7 uur mdegroote Kajuit van genoemde Stoofljbwt Gouda Juli 1882 De DIRECTIE Door den Boekhandelaar A BRINKMA E ttttur is uitgegeven en alom te bekomen SE QOÜBSCSE MM of de beschrgving der beroemde geschilderde Katl lazen van de Groote of St Janskerk t Ter Goude benevens de geschiedenis der Bt Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enï waarbg is toegevoegd een afzonderlijk levenibericht der beroemde Glasschilders de Gebroeden Dirk en Wouter Crafteth DOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten erfi Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Cents Snelptrsdmk van A Beikhian te Goud BINNENLAND GOUnA 13 Juli l i 2 VEi GAl ERIiX i VAN DEN GEMEENTERAAD Vrijdnft den 14 Juli 18S2 t es namiildugs ten 1 ure teo einde te belmiidelen Het ïersoek v ii den heer S E Oudscban DenU oni de hem verleende Concessie voor den nnnleg en de exploilatie eener IJselwaterleidlii an eene aaamlooze vennootschap te tnogen overdragen Hft adres van eenige boterboeren betrekkelijk de aanngzing eener afzonderlijke plaats voor den verkoop van kunstbeter in het Boterhuis Ue benoeming van een ouderiv j er aan de 2e Burgerschool voor jongens Maandag eu Dinsdag had ten overslaan van curatoren het jaarlykich overgangsexamen plaats aan het Frogymnasiuni alhier Uit de 2e naar de Se klasse werden bevorderd de beide leerlingen dier klasse H L Hcmsing en F G J Sleeiimeijer Uit de Ie naar de 2e klasse C k A J Greebe E Grendel en N Mijnlicff Pz Twee leerjingen werden niet bevorderd By het Dinsdag gehouden admissie examen hebben zich aangemeld 4 nieuwe leerlingen die allen zyo toegelaten Het notarieel examen Ie gedeelte is met gunstig gevolg afgelegd door deu heer ï C Lalleman te Moordrecht Op de 62ste jaarlijksche vergadering van het Genootschap van leeraren aan de Nederlandsche Gymnaaièn en Hoogere Burgerscholen is besloten den heer dr D Terpstra rector alhier het honorair lidmaatschap aan te bieden wegens de vele diensten als gewoon lid sedert 1S4S bevteien Mej J P M H Gordon alhier staat op de voordracht voor leerares in twee vreemde talen aan de Hoogere Burgerschool Voor meisjes te s Hage Met doA zoogen guldenstrein van Leiden Ipheu BodegravRi den Haag Soetermeer Zegwaaril eu Gouda naar Arnhem zgn gisteren vervoerd 1110 reizigers Door de Spoorweg Maalsohappyen is bepaald dat de voorwerpen onverkocht terugkomend van de Algemecne LandbouwTentoonstelliog te Gouda kosteloos over hare lynen zullen vervoerd worden De jnaeelen heerschen te Zevenhuizebslerk Dinsdags zijn 7 gevallen te gelyk aangegeven zg z jn echter van een goedaardig karakter i IW De Kaad van beheer der Vereeniging tot bevordering van s lauds weerbaarheid te Rotterdam heeft eeu algemeeue sohielwedstrgd uitgeschreven te houdenop de banen van het korps kon scherpschutters te Rotterdjim t Deu soliietwedstryd zal aanvangen op Zondag 16 Juli en eindigen op Zondag 23 JuU De wedstnjd zal bestaan uit A uersoneele wedslrydop 340 passen aangeboden aan oe leden van genoodigde korpsen ot vereenigipgen B C en I op vrge banen op 300 passen opengesteld voor iedereen tegen betaling en E wedstrijd op 300 pas tusschen korpsen van de zee en lan mnchl schutteryen en acherpschutters orpseu waaraan kan deelgenomen worden door 6 fgevnardigden van elk regiment of op zichzelfst aaud Wfps minder dan een regiment sterk zynde Het korps Kon scherpschutters van Eolterdam blgft buiten mededinging By de wedstrijden A B C en D bestaan de prgzen uit geld en bg den korpswedi gd E uit Ie M Zilveren bokaal aangeboden door majoor A n Slolk 2o eu Se prijs Zilveren Medaille en 4e P g Bronzen Medaille Aan de deelnemers wordt 6p de verschillende poorwegen reductie toegestaan en hebben de ledert toegang tot do officieren sociëteit de Diergaarde de ooipteit Harmonie en het feestgebouw onder nader uepaulde voorwaarden In het feeetgebouw zal na afloop een concert met een luisteirgk bal gegeven torden De heer Vau Eek lid der Tweede Kamer wil inderdaad beproeven verandering te breugen in de wgze waarop de Kamer werkt door wijziging v n het fglement van orde Hg heeft voorgesteld het aanlal afdeeliugeu op zes te brengen de uren der beraadslaging te beperken dis lijsten der sprekers af te schaffen een vaste plaMs om te spreken aan Ie wijzen en meer van die bepalingen welke strekken kuunen om den stroom an wehprekeudheid een weinig te breidelen waa n de Kamer zich af en toe vermeiden kan en de parlementaire werkzaamheden bekttopier Ie doen lyni De Landh Ct bevat een artikel over de verdeeling van de markegrondcu Ze herinnert aau t geen op de congressen der Mantschappg van Ngverheid in die zaak is gedaan In 1875 werd het onderwerp op t congres te Breda besproken en in t tgdsohrift verscheen in het volgend jaar een rapport van mr J H Schober waarin betoogd werd dat van de wettelijke bfpaliimen op het nuk geen heil meer te wachten was Yan den vrgdom van histen werd weinig gebruik maakt ook het afstaan aau eenige gemeenten vA de omliggende heidevelden tigen 50 en 70 cis de hectare baatte niet orada geen fatale termgn was gesteld In 1878 werd de zaak weder op t congres Ie Deventer Lehandeld In 1877 werd een ontwerp van wet door de hh prof L Muldïr mr I H Schotier en mr C A Nairac ingediend Te Arnl m werd in 1879 op t congres i der van gedachten gewisseld over de quacslie eu besloten zich met vernieuwden aandrang tot df tegeerin te wenden en aan Gert St van Gel fniud te verzoeken gwn subsidien voor scholen wegen enz aau gemeenten te verleenen dife woeste gronden bezaten en deze niet ontgonnen of verkochten In 1880 is Ie Groningen nogmaals dezelfde vercuobtiug geslaakt en werd een adres aan de regeering beraamd dat echter ounoodig werd doordien het bericht kwam dat eindelgk een wetsontwerp in bewerking was het welk deu 9 Mei jl is ingediend en dat gunstige bepalingen bevat door de vrgwillige verderling der raarkegronden op aanzoek van een of meer lielanghebbenden Ie vergemakkelgkeo omdat niemand gedwongen kan worden in een onverdeelden boedel Ie blgvpn Hoezeer de wet noodig is wordt aangetoond door de opgaaf dn l n 1879 nog 000 000 hectaren heide en woeste grond in ons land aanwezig waren wier waarde niet hoqger dan ƒ 10 de hectare geraakkeUjk verhonderdvoudigd kan worden Naar wg vernemen hebben de dames Bos en Wellman en de heer Schwab die dezer dageu het eindexamen aan de Tooueelschool met goed gevolg hebben afgelegd zich bg Eet NederlandKh fomeel geëngageerd en wel bg de Amsterdamscbe afdeeling Mej Josephine de Groot de jeugdige en begaafde acirioe die vooral in den afgeloopen winter zooveel bgval vond zal misschien het tooneel verlaten zywil zich ten minste voor het volgend seizoen niet verbhnden Naar men zegt het gevolg van huweiyksplanuen De Zuid Afrikaansohe mail van Dinsdag braoht den hoogleeraar P Harting twee fraaie albums Een daarvan is gevuld met Afrikaansche gezichten en het andere met de beeltenissen van eenige vrienden in den Oranje Vrgslaat Door toedoen van de heeren mr Reilz eu dr Brill zgn er in den OranjeVrg staat gelden verzameld tot den aankoop dier albums om daardoor den hoogleertar Harting een klein stoSeUjk bewgs te geven van dankbaarheid wegens de door hem betoonde belangstelling in deu jongsten Transvaalschsn oorlog De heer Olland Iteeft beide albums voorzien van het wapen vau den Oranje Vrgstaat en een net opschrift Zondag heeft te Utrecht een vergadering plaats gehad van gedelegeerden van verschillende vereenigingen welke w ziging van ons kiesrecht noodzakeiyk achten in dien zin dnt zy lot grondslag heeft afschaffing van den ceu8us en dus met behoud van artikel 76 der Grondwet niet te verkrggen is Uit de gedachlenwisseling bleek dat men het daarover eens is dat de Grondwet behoort te erkennen dat het kiesrecht in beginsel aan alle staatsburgers toekomt en dat er alleen verschil van meeuicg is over de vraag of en iu hoeverre er enkele beperkingen in het algemeen belang benoorsn Ie worden vaslgesicld Men stemde echter ook daarin overeen dal in geen geval in de Grondwet zulke beperkingen moeten warden opgenomen en dat het aan den gewonen wetgever kan worden overgelaten die te bepalen voor zoovér zg noodig worden geacht De uilslag was dat met bgna algemeene sttmmeo door de gedelegeerden besloten werd gezamenUjk aan te dringen op afschaffing van den census en dat overigens ieder vrg bleef in zgn meening over het al of niet wenschelgke van beperkingen by de gewone wet Deze uitslag werd samengevat in de volgende formule welke men meent dat in plants van art 7 6 zou kunnen treden De leden der Tweede Kamer worden recht8tfeel s door de kiezers li geheime stemming gekozen Om kiezer te zgn moet men zgn meerderjarig ingezeten Sederlander in het volle genot zijher burgerlgke en burgersohapshchten Het kiesreoh en de nitoefeuing daarin word door de wet geregeld v Tevens werd bestoten te gelegener tycKJoor hel houden voy openbare vergaderingen in dezen geest Werkzaam te zyu Maandag is te Maastricht de 33e algemeeue vergadering der Ned Maalschappg tot bevordering der Geneesknnst geo tnd met een red van dr Ëgeling inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezicht in Znid Holland in welke hg o a vees op deJ verdiensten van Pasteur en Koch in zake de voorlplaatiujf van besmettclgke ziekten aan wier onderzoek de hygiene ve l goeds te danken heeft Volgens het verslag van den secretaris dr Gnye is het ledental der Maatsch met 70 in het laatste jaar vermeerderd Een voorstel van het hoofdbestuur strekkende om deu Min van Binnenlandsche Zaken te verzoeken de slerftestaten zóó te wgiigen dat daaruit blgkt of de levenloos aangegevenen bg de geboorte at dan niet levensvatbaarheid hadden werd aangenomen Ten slotte werd een debat gevoerd over de regeling der prostitulie waarin de heeren drs van Overbeek de Meger Fokker en M Huizinga stonden tegenover dr Mensonidea Naar het Vad verneemt zal de Minister van marine een comtnissie benoemen om een ondetcoek in te steileu naar de ramp van de Adder Uie commissie zal voor de meerderheid uit burgers beslaan terwgl de officieren die daarvan deel zullen uitmaken gekozen tulleu worden uil de zeeofficieren opnon acliviteit die geheel staan buiten alles wat met de iudienststelling enden tocht van ie Adder ia verband staat Abraham Den Duik stuurman en Cornelia Dgkhuizen visscher beiden te Scheveningen zyn voor den Minister van mariue verschenen en hebben ver klaard dat ig op Woensdag 5 Juli s avonds tea 7 4 ure tusschen Katwgk en Scbeveningen visscbende op 9 vm water op een afstand van Eng mgl zuidwaarts hebben gezien zoo ze meenen een monitor slooraende W Z W hun ten 8 ure passeerende Ten 8Vj ure zngetf zg van dit vaartuig roode witte en groene vuurpglen met blikvuren Dit duurde tot S uur terwgl ze toen een groot vuur zagen daarmede bedoejende een groot licht slechts voor een oogenblik Daarna verdween het vaartuig uit hun gelicht zoodat zg het er voor honden dat het aldaar gezonken is Dat punt zou zgn tusschen Ter Heide en de bak b duinen op 7 10 vm water Naar aanleiding van bovengenoemde verklaring is op last van den Minister van marine onmiddellgk de transporlschoouer Fra Naereboul naar bedoside plaata zgnde een geogr mgl west van Scbeveningen of wel j geogr mijl uit den wnl in 7 10 vm