Goudsche Courant, vrijdag 14 juli 1882

zonder het doel der verzochte informatie te kennen roegde bg zijne met het bovenstaande gelijkluidende inededseling deze opmerking natuurlijk is het overIgden van zulk een kind voor de ouders een erfenisjel Zóó wordt het dan ook meer begrijpelgk hoe bet komt dat vele dergelgke lieden ook waar zij geneeskundige hulp gratis kunnen verkrggen die hulp eerst dan inroepen als het kind na dagen ziekte bijna stervende ja niet zelden reeds overleden is Daüy Nem kan zich met deze beschouwing niet vereenigen Ofschoon afgescheiden van de bezetting van Egypte zegt het blad is het bombardement toch de aanvang der vgandelijkheden welke of tot eene Europeesche heerschappg of lot eene inlijving bg Turkge zullen voeren Het blad eindigt met bet beloog der noodzakelgkheid om tot het khmaal de Uoepen zal blootstellen tn op de groote kosten aan zulk eene onderneming verbonden Het gevaar voor eene minislerieele crisis in Engeland is geweken Dit kan men opmaken uit hetgeen medejer WerhuisTft Hij beschouwde V schrgfi aan de Nieume Zutph Ct Onlang zat ik in een tram waarin ook een sierlijk gekleede dame met een allerliefst dochtertje stapte De couducteur zich tot de dame wendende zeidt Twee plaatsbriefjes als je blieft mevrouw Neen maar één antwoordde de mama Ik ben nog geen zes jaar haastie het dochtertje zich hen in de rede te vallen zoo dat allen die het hoorden moesten glimlachen Eeu paar dagen later gebeurde t dat ik dit lieve Iramkennisje iu een openbaren tuin met een kiudermeid ontmoette Ik sprak het eens aan vragende of ze mij nog kende daar zg dil bevestigde vroeg ik naar haar leeflgd Zeveu jaar was t antwoord Daar ik een verbaasd gezicht trok voegde zg er schielijk bij maar als ik iu een tram zit beu ik er nog geen 6 Om één dubbeltje te stelen had een élégant gekleede dame ik zeg niet fauoenlijke dame zich niet ontzien zelve ie liegen en haar liif kind tot liegen af te richten Hoevele ouders maken zich aan dezelfde schandelgkheden schuldig en vergeten iu hnn onvergetflgke lichtzinnigof ouuadenkeudhcid den allerverderfelijksleii invloed dien de minste leugen heeft welke t kind van de lippen zijner ouders hoort l v ij I llene van verleden Vrgdag als een incident zonder voorbeeld daar bet Mms aan de Regcering eene volmacht gaf zg zelve onnoodig had lerklaard daarvan slechti welke t De Regeering zou ikelgk voorkwam Verder deelde hg mede dat de Begeering behalve de dwangwet en het ontwerp op de achterstallige pacht nog het voorstel tot beteugeling van kwade praktijken bij de verkiezingen in de gewone zitting wenscht af ie doen en dan de verdaging lot de tweede helft van October zal voorste leu om over bel wetsontwerp lot wijziging van hel reglement van orde te beraadslagen De nieuwe dwangwet is reeds in alle dool het Hoogerhuis behandeld en koningin bekrachtigd zoodat werking treedt stadiën daarna door de onmiddellgk in zg De verklariijgeu van den heer de Preycinet in de iranache Kamer der afgevaardigden over de fcgyplische aangelegenheden hebben een goeden indruk in Frankrijk gemaakt vooMamelijk ziioe verzekering dat niets zonder toestemming der wetire vende macht geschieden zal Het voor de vloot gevraagde krediet zal waarsohijnigk door de Kamer toegestaan worden Zelfs de Gambellislische bladen verklaren er zich voor wat die organen echter met weerhoudt opnieuw den heer de Freycinet te verwgien dat hij aan Frankrgk eene vernederinit tegenover Egypte afhankelijk heeft feesleld van de lietlissiiig van het Europeesoh concert in plaats van zgu eigen weg Ie gaan zonder zich verder om buropa te bekommeren De bezadigde houding van den heer de Freycinet maakt echter gelijk wij zeiden een goeden indruk De uitrustingen worden intusschen met grooten gver voortgezet Te Toulon zijn de noodige maalregelen genomen om op het eerste sein 30 000 man te kunnen inschepen 10 ü 13 000 man zullen ingeval eener expeditie iu Algerië seheepgaan Men deelt oos mede Dezer dagen werden bg eene publieke verknoping van buiten dienst gestelde voorwerpen aan hel Kijks kleedingmagaziju te Delfl 3400 nieuwe ransels die aan hel Rgk circa achtgulden per stuk hebben gekost verkocht voor vgf cent per stuk Alzoo eene iiikoopswaarde van 27 200 nieuw goed zonder ooit gebruikt te zijngeweest voor ƒ 170 A R Ct Bniteolandscb Overzicht Ondanks het protest der vreemde consuls heeft het bombardement der forten van Aleiandrie door de Eogeliche oorlogf hf pen Dinsdagmorgen een aanvang genomen Met iiii JSMidering un een paar schepen heeft de Franwublrloot zich verwg derd blijkens eene dépêche WP 4it geschied zijn ingevolge eene vroeger met deMévelhebber van het Britsche eskader geslo en overeenkomst krachtens welke de Fransche vloot zich naar Port Said zon begeven In hoeverre dit waar is zal nader moeten blijken Volgens latere berichten zgn de forten plal gescholen en h fl men in Alexaudrië de parlementaire vlag gehescheln De Economiit is van meeniiig dal de vriendschappelgke verhouding welke zoo lang lussChen Engeland en Frankrgk bestaan heefi op het oogenblik grooter gevaar loopt dan ooit sedert den winter van 1S70 het geval was De Ëngelsch Fransche controle iu Egypte is mislukt en nu geeft de een den ander daarvan de schuld Het is ernstig te hopen dal de openbare meeniug en de pers in beide landen spoedig tot een beier en verstandiger oordeel zullen komen Wanneer men aanneemt dat aan beide zijden verkeerd is gehandeld dan is dit niet zóó erg dat het een einde moet maken aan eene vriendschap welke zooveel goed heeft gedaan en nooit noodiger was dan thans zoowel in ons belang als in dat van Europa Nieuwe mogendheden zooals Spanje dringen zich op den voorgrond oude zooals Duitschland en Rusland slaan voor groote en onberekenbare veranderingen De Ëngelsch Fransche alliantie oefent een vrcedzamen btzadigenden en voor de vrgheid gunstigen invloed en hel gemis daarvan zou eene internationale ramp rgn De Egyptische quaestie gaf Dinsdag den Engelsohen ministers in hst Lagerhuis aanleiding tot het afleggen van verklaringen Zoo deelde de heer Gladstone mede dat het bombardement van Alexandrië behoorende lot de gevallen die bij het zoogenaamde ftotoeole de déiintéreteement nndrukkelgk uitgesloten waren De heer Ohilders uille de verwachting dat wegens het achterwege bigven der gewone najaarsmanoeuvres die van Adershol de kotten der krggstoeruslingen de begroeting van oorlog niet t deu overschrijden Alleen wanneer actieve operi lUM noodig zijn zal tot een nieuw krediet de toNS nicht moeten genomen worden Sommige Engelsche bladen trachten gelgk men weet het platschieten der restingwerkeo van Alexaudrië te doen vootkomen ala eene op zichzelf staande handeling als een soort van zelfverdediging waarmede de politiek niets te maken heeft doch de X OSTEK ICTElsr LIJST van BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden gednrende de Ie helft der maand Juni 1882 uit Gouda verzonden en door tussohenkomst van het Postkantoor terug te bekomen N Nieuwenhugzen Amsterdam J van Tol id C A Kerkhoff s Gravenhage Herman Wil lemsUd H LameernsP Van het Hulpkanloor STOL WIJK Klaas Verwaal Nieuwediep Gouda 12 Juli 1882 De Directeur van bet Postkantoor Ie Gouda SIMONS GEVONDEN en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Een Parapluie een Knipmesje een gedeelte van een degenstok gouden mans Oorring een Porlemonnaie met geld een Paplepel een Parapluie een Knipmesje een fantasie Armbandje een Roozenkrans eeu Sobaartje een blauw geruit Kindersohortje een Manchetknoop en een lap blauwe Voering Laatste Berichten Londen 12 Juli De Admiraliteit heeft gisteren aan den kommandant der Engelsche kanouneerboolen Ie Suez inslrucliën gezonden om op geenerlei wgze de doorvaart van schepen door bet kanaal van Suez te verhinderen maar hes Ie waarschuwen dat zg die vaart alleen op eigen risico kunnen doen Dezelfde insiructièn zgn naar Port Said gezonden Londen 12 Juli In het Lagerhuis verklaarde Gladstone dat de verschillende houding van Frankrgk en Engelasd in de Figyplische qnaest e niet de beteekenis hééft dal er eene vei ndering gekomen is in het gezsmenlgk optreden der Weslersche mogendheden en vooral niet dat er eene onvrieudelgke verandering ii gekomen lusaohen beide regeeringen Hel Europeesche concert bestaat Engelands staatkunde is vrg van zelfzuchtige oogmerken Het bombardement van Alexandrië is alleen gericht tpgen de onderdrukkers van het Egyptische volk Dilke verklaarde dat tot dusver slechts Duitsehland gnODden ten einde aldaar een ondenoek in te stellen waarbg één der bovengenoemde getuigen zal tegenwoordig zijn Voor hel geval dat het wrak mocht worden gevonden tal er onmiddellijk een boei op worden geplaatst Gisteren arriveerde te Scheveningen schipper Arend Paap van Zandvoort Hij had in zee drijvende gevonden 9 lijken die als het ware in een bos lagen Hij had getracht er by te komen en het was hem gelukt een lijk met een haak in het overhemd vast te krqgen het hemd scheurde echter Jk zoo slipte het Igk los dat toen weder wegdreef lij kou er toen niets meer aan doen Een ervaren oud zeeofficier deelt aan de Arnh Ct de volgende beschouwing mede omtrent de zaak die thans aller aandacht bezig houdt De NederlanJsche monitors zijn gebouwd voor de verdediging van kusten en stroomen wel degelijk is er op gerekend dat die vaartuigen dienst moeten doen langs de kust en zich van het eene maritime tation naar het andere buitenom moeten kunnen begeven blnneadoor laten hun diepgang en afmetingen niet loe De opmerking in een der nieuwsbladen dat noch kommandant noch officier vroeger een monitor hadden gekommandeerd is uitgesproken zonder oordeel De eerste monitors kwamen uit Engeland waar ze gebouwd waren en werden door olficieren die nooit gepantserd materieel gezien veel minder er op gediend hadden naar Holland gebracht Wat de oorzaak uu van het ongeluk aangaat die zal men helitas allen kunnen gissen doch die z jn leer vele behalve omslaan want voor hooge zee deugen ze niet er zgu toch nog andere redenen De heer Simou van dtr Aa was een zeeofficier die algemeen als zeer bekwaam bekend stond bij zgue ooUega s het is dus te denkeu dat zoo het in zee niet uit te houden ware geweest hij de Adder wel op het strand zonde gezet hebben Uitzetten van sloepen is bij de minste zee op onze monitors ondoen k zoo weten wg ook van een der beide officieren die de in het Nieuwi mn den Dag aangehaalde reis medemaakte met de Matador dat toen Z M ramscifip Stier dien monitor zocht en vond het ergste reeds geleden was doch dat de Stier toen nog wegens de vreemde bewegingen van de Matador op zulk een eerbiedigen afstand bleef dat ware de Matador toen omgeslagen er misschien alleen kans had beslaan de beide op de brug zijnde officieren de daar ook zynde loods en roergangers te redden Op hat dek was het niet uit te houden en zou ieder daar over boord geslagen zgo dit alleen Bog maar voor t geval dat de Siier bij maohte was geweest hare sloepen uit te zetten Als andere reden kan nog gedacht worden aan averg aan de machines waardoor het onhandelbare schip een prooi der dwars overslaande zeeën werd t aprlngen van een huid of kielplaat t zelfde breken der pakkingsbussen waar de schroefassen doorgaan zooals bg de Koning der Nederlanden der Maatschappij Nederland stooten van een gat op een wrak en last not least aanvaring hoewel de monitors zeer sterk gebouwd zgu zgn deze en nog andere oorzaken raogelgk Doch de opmerkingen over traagheid van de bevoegde marineautoriteiteQ is voor sommigen jjexf joist het lange uitbigven ging alleen den schout bij nacht te Hellevoetsluis en den minister van Marine aan zg wisten hoe laat ze uitgegaan was en wanneer zg de aankomst konden verwachten Dat de minister van Marine lang draalde is geen wonder ieder die Z E kent weet dat weifelen de hoofdtrek van Z E karakter is en hij met de handen in het haar zal rondgeloopen hebben zonder te weten wat te doen vele zeeofficieren zijn dan ook wel verwonderd hoe een zoo mediocre man die men wel eens de adjudant van zgn vroegeren adjudant noemde zoolang minister van Marine kon bigven Is het omdat de degelgken gewoonlgk eigen opinie hebbende niet in alle mogeIgke kabinetten willen zitten en met eigen opinie en werk willen staan ol vallen De ramschepen Schorpioen Buffel de Stoombooten Herculei Frani Natrehout en eenige zeilvaartoigeo bigven de Noord en Zuiderzee doorkruisen ter opsporing van lijken of wrakhout van de Adder afkomstig De Stand zegt omtrent l et gebeurde met de Adder De berichten samenvattend verkrggt deze op zich zelve reeds zoo hoogst treurige gebeurtenis BOg in dubbel opzicht een even bedroevend als ernstig karakter De vraag is toch niet te weerhouden Was het niet in de hoogste mate onverantwoordelgk te ooemen een bodem naar zee te zenden die niet in staat is zee te bouwen en daarmede de veiligheid in de waagschaal te stellen van een zoo groot aantal mensahenlcvens F Aan wie de schuld in dez f Dit zal door een spoedig en grondig ooderz iek dat na het gebeurde niet uitblijven mag moeteu uitgemaakt worden Te meer omdat alle deskundigen reeds lang en ook nu weder bij deze gelegenheid als hunne overtuiging hebben uitgesproken dat vaartuigen als de Adder en andere dergelijke monitors slechts geschikt zgn voor binneqwalereu en zeegaten maar nooit buitengaats moesleu komen daar ie niet berekend zijn op golfslag CM valwinden Zelfs moet de oude loods Ouinker slechts met groote moeite te bewegtn zgn geweest den tocht met de Adder mede te maken hg had helaas I maar al te gegronde vrees dat de vaart uiet goed zou afioopen f Eu te i andere bigft het onverklaarbaar waarom er toen de f monitor Woensdagavond nog niet te Hellevoetsluis binnen was uiet onmiddellgk vanwege het departement van marine maatregelen tot opsporing genomen zgu maar daarmede eerst een begin gemaakt werd loeu het lijk van den verdronken loods werd opgehaald En dat terwijl de AddiT geheel zonder begeleiding van andere booten was uitgegaan i Voorloopig zg men echter omzichtig in zijn oordeel betreffende deze hoogst pijnlgke zaak en wachte men den uitslag af van het officieel onderzoek waarop de natie recht heeft dat door de publieke opinie dringend gevorderd wordt en dat naar wg vertrouwen zich dan ook uiet lang zal laten wachten Men schrijft aan de Standaard Wonderlijke combinaties van omstandigheden doen zich in elk mensohenleven voor Zoo ook met de bemanning van den monitor Adder Een eerste en tweede machinist hadden gevraagd op dit schip geplaatst te worden doch dit werd geweigerd en zie Ibans zijn zg als t ware van den dood gered Een ander machinist op de Adder geplaatst ruilt voor de indienststelling met een zijner kameraden daardoor is zgn leven gespaard Een zestal matrozen waren onlangs met de Aruba uit West Indié in t vaderland teruggekeerd behouden en wel Hun diensttijd was nog niet verstreken zij werden voor korten tijd op de Adder geplaatst en op den korten tocht van IJmuiden naar Helvoetsluls verliezen zg t leven De oific vau adm wist dat hg over eene maand naar Oost Indié moest vertrekken maar zou nu nog die maand op de Adder dienen en t kostte zijn leven Men schrijft uit IJ mniden aan de N R Ct Groote verontwaardiging heersohte dezen morgen onder de bevolking van ons plaatsje bg het aanschouwen der begrafenistoebereidselen voor vier der ongelukkige slachtoffers van de Adder En geen wonder een gewone boerenkar en nog wel van de gemeenste soort was beladen met de vier kisten waarin de lijken van de mariniers H Kiemers T G Miohels G A van Oerle en den matroos H Modderman Terwgl die kisten op de kar stonden werden het krip en de HoUan scthe vlaggen aangespgkerd De massa volks die deze werkzaamheden aanschouwde was een en al verontwaardiging tegen de marine autoriteiten Van de zgde van den burgemeester was alles gedaan wat eenigszins tot verhooging der plechtigheid kon gescbieüen Maar van de zgde der marine ontbrak in één woord alles De directeur en commandant te Amsterdam de schout bg nacht Escher had op de daartoe betrekkelijk gedane vraag per draad geantwoord begraven als gewofae drenkelingen En dat terwgl eeu Braziliaansch oorlogsobip en een Eugelsch jacht hunne vlaggen in de haven van IJmuiden halfstok hebben waaien ten blgke hunner deelneming in het vreeselijk onheil onze natie en onze marine overkomen I Schepelingen en officieren van die bodems standen in stomme verbazing zulk een begrafenis te aanschouwen De Landb Ct deelt het volgende versje mede uit een Belgisch blad II a taut plu 1 Qu on ne sait plui Dans quel mois il a Ie plus plu C est superflu Mals au surplus 8 il eüt moins plu a m efit plus plu In het park te Laeken is eeu ingang waardoor men langs een veel kortecen weg dan den gewonen naar het kasteel kan komen Deze ingang is na 10 uren s avonds gesloten Dezer dagen kwam de Koningin van België na 10 uren in een rgluig aanrgdsn en vroeg den soldaat die de wacht had haar door te laten De soldaat weigerde Maar ik ben de Koningin Dat weet ik wel maar als ik n zeg dat ik niet kan dan kan ik niet Als ik o laat doorgaan kom ik in de kas Dat is mijn consigne De Koningin drong niet verder aan en nnd den volgenden morgen aan den hoofdman ran de wacht een gratificatie rooi den soldaat die haar zoo ongegeneerd had afgewezen Voor de watergeuzen van Zeeuwsch Vlaanderen eo andere visschersplaatsen gaat het er benauwd uitzien schrijft de Zier Cour jarenlang oefenden zij hun industrie uit met of zouder vergunning gelgk dat viel en soms zag men de breede tlroomeu als bedekt met den zwerm hunner kleine doch sloute scheepjes M ar de dagen van waterpoezie zijn voorbij ant voortaan zwerft de waterpolitie in groeten getale rood en wie van de watergeuzen aan den vluggen botter ontsnappen worden opgevangen in de netten van den schokker en zoo ze daar mochten doorslippeu dan suapt hen ile vlugge stoompolitie De waterpolitie wonit dus op haar beurt ern middel van bestaan voor velen en een factor van de algemeene welvaart Zoolang de oester en mosseleters in de groote sleden van het vasteland hun ouderling opbieden op bet genot der lekkernij niet staken kan alles goed gaan en zal het Zeeuwscbe water meer geld waard zgn dan het Zeeuwsche land gelgk men dit reeds ziet te dezen dage Hoe voldoen de vrouwelgke apothekersbedienden op den duur t Die vraag kan thans wel met eenige zekerheid beantwoord wórden daar er reeds ettelglÉe dames gedurende eenige jaren als zoodanig dienst doen Jammer dat op een verzoek om inlichtingen slechts vier antwoorden zijn ingekomen het een uit een dorpsspolheek getuigde van groote tevredenheid gedurende den tijd van twee jaren twee andere uit een kleine stad spraken van tevredenheid maar minder vlugheid dan bg het mannelgk personeel het vierde uit eeu groote stad klaagde zeer over slordigheid en onoplettendheid Uit die vier antwoorden is echter bezwaarlijk eene gevolgtrekking te maken Het tabaksgewas ziet er over t algemeen i iet gunstig uit Het natte weer en gebrek aan warmte doen de pla oleu eeiie gele kleur aannemen lerwql het blad spichtig opgroeit zoodat men nog geen half gewae verwacht Eenige planters te U iodwgk zgn dan ook reeds besloten hun grond in l vervolg met bessen te beplanten en boomgaarden aan te leggen waartoe de grond zeer geschikt is I et is te verwachten dat velen dit voorbeeld volgeii zullen aangezien ondanks de schrale opbrengst der laatste jaren de prgs der tabak steeds afneemt Het D V Zh schrgft Achtereenvolgens worden alle borgemeesters dec Europeesche hoofdsteden meer of min lijdende zoodat zg verhinderd worden om het stadhuis feest Ie Pargs bij te wonen Zou het geen tgd worden dat ook de burgemeester van Amsterdam eenigszins ongesteld werd altgd onder voorwaarde dat hij niet te krank zou worden om evenals de eerste burgemeester van Berlgii openbare meeting te presideeren ten einde langs dien weg zou worden voorkomen dat hetaltgd i og fatsoenlgke Nederland zgn opwachtingging maken bg de tegenwoordige stadhuismannenvan Parijs die vnor t meerendeel met den heerFloquet aan t hoofd nog véór eenige jaren tot de Commune behoorden welke door root en moord uitblonk Als de heer van Tienhoven hardnekkiggezond bleef zou hg alleen zgn collega van Brusselvinden in het Commune Pargs Zelfi de birgemeester van Home werd onverwacht niet wel 1 De Arnh Ct van gisteren bevat een brief uit de hofstad waaraan wg het volgende ontleenen Die arme badgasten te Scheveningen I Wel zgn er niet veel in dit saizoen maar die er zgn beklaag ik van harte Met een zomer als deze die zich als zoodanig alleen in den almanak vertoont maar voor de oogen der stervelingen slechts versohgnt in het maskeradepak van t najaar is t op oos bg uitnemendheid vervelend zeebad uiet nit te booden t Zon rog niet verwonderen indien er zoo het eér nog een week lang zoo guur en regenachtig en onaangenaam bleef aan ons strand evenveel zelfmoorden plaats gingen vinden als te Monte Carlo Wat mg betreft ik wil niet beslissen wat erger is al l n hebbeu en houden aan de speeltafel te verliezen of dag in dag uit op niets anders te staren dnn regen lange gezichten en parapluies nn en dan afgewisseld door eene donderbui Ik heb nooit mgo boeltje met het hazardspel verspeeld en ken dus de gewaarwordingen niet daardoor opgewekt maar ik ken helaas al de gewaarwordingen die het aanhoudend regenaccompagnement bg alles wat men doel te beginnen met s morgens opstaan en te eindigen met s avonds in bed stappen op het zenuwgestel overbrengt en wanneer die andere maar een greintje erger zijn begrgp ik dat iemand met een aantrekkelgk gestel er in wanhoop een einde aan maakt Ik ten minste heb een einde gemaakt aan mgne badkuur te Scheveningen eene badkuur nog pas vijf dogen oud en beu in wanhoop naar de residentie tera gevlucht ïoen ik uit het ledige hotel vertrok had ik medelijden met het bedrukte gezicht van den directeur want ook de waarden en kasteleins dragen tegenwoordig een uitheemschrn naam Indien k niet gevreesd had hem te beleedigen zou ik hem de fooi wel in de hand hebben willen drukken die mgne gulheid aan s mans bedienden had toegedacht Nu in den Haag viud ik ook wel niet veel anders dan regen en daarbij de min aangename rioolgeuren die daardoor worden vluchtig gemaakt maar ik ben er tehuis heb er de gemakken die men in een Scheveningsch hotel hoe peperduur het ook is uiet vinden kan en kan verder buitenshuis dat wil zeggen in de sociëteit alles hebben wat men in het zeebad te vergeefs zoekt Met mooi weer is het strand een alleraangenaamst vtrJ blijf de sterke zon de ruisctieiide zee de woelen le menschenmassa in de frissche kleuren der damnzomertoiletten frisscber dan de rozen die de mqUe tegenwoordig van de waugeii der jonge meisjes verbannen schgct te hebben hel gejuich der in het zand spelende kinderen dat alles werkt verslappend demoraliseereiid op den nieusch en doet hem zijn tgd en zgu geest aan het strand verlummelen geen beter woord is er voor te vinden Maar met een regendag is Scheveningen niet uit te staan De Hagenaars bigven weg de badgasten verloonen zich niti en wanneer strand zee en lucht dezelfde tint hebben en alles om u heen graauw en treurig er uitziet wanneer alle levende sloffage van het tafereel ontbreekt dan raakt ge zoetjes aan in zoo u treurige stemming dat alleen revolver of stoomtram uilkomst biedt Gewoonlijk kiest men den laalsten Ik denk dat de man met wien de onderhandelingen over het koopen van het stedelgk badhuis iudertgd afgesprongen zgn nu wel in de handen wrijven zal dat hem dit koopje omgaan is De ernstige loop dien het Egyptische vraagstuk dreigt te nemen is ook voor ons land van het grootste gewicht niet alleen wegens de talrijke Mahomedaausche bevolking in Nederlandsch Indié maar onk wegens onze belangen bg de veiligheid der vaart door het Suez kaoaal De zoogenaamde neutraliiatie of oczgdigverklaring van dat kanaal is reeds herhaaldelgk Ie berde gebracht en op congressen wenscheli k verklaard maar tot dusver is aan die wenschen nog geen gevolg gegeven vooral omdat Engeland dat het meeste belaug heeft bg dit kanaal zich er tegen verklaarde uit vreeej dat aldus de weg naar zijn Indische bezittingen ingeval van oorlog zon open bigven Het tegenwoordig conflict bewgst echter hoe noodzakelgk het is dat een werk vau inlernaiionalen aard als dit onder internationale bescherming wordt gesteld Gedurende eenigen tgd zij t ook kort kan Egypte de vaart belemmeren en het verkeer tusschen Engeland en zijn O I bezittingen afsngden Wellicht zuUeu de gebeurlenisscu van dit jaar eeu heilzamen invloed hebben in dier voege dat de Buropeesohe mogendheden de vrge vaart door het Suezkanaal verzekeren maar intusschen komen de verwikkelingen aan den handel en de scheepvaart zeer ongelegen Ook aan onien handel en onze scheepvaArt welke laatste wat de beweging door het Suez kanaal betreft bijna gelijk staat met die van Frankrijk en deze wellicht reeds dit jaar heeft overtroffen Daarom verwachten wg dat ons Ministerie ofschoon demissionnair zich die groote belangen zal aantrekken en de noodige instruciién zal hebben gegeven om zoo noodig voor de veiligheid onzer Suez vloot te waken Van ons land kan dan later wellicht met goed gevolg een voorstel uitgaan om bet Suez kanaal outgdig te verklaren en te houden D Ct Harriet Beeoher Stowe wier naam door üncle Tom s Caiin gevestigd werd vierde op H Juni 11 nog iu voUe gezondheid haar 7 Oden verjaardag Mt feest werd met veel luister gevierd Meer dan tweehonderd dames en heeren waren tegenwoordig De jarige was nog even belder van hoofd als vroeger en verheugde zich nog eens zoo tal van goede kennissen oio zich te zien Aan het tweede verslag der oommissie voor het onderzoek van den invloed der begrafenisfondsen op de kindersterfte in Nederland uitgebracht in de jongste vergadering der geneeskunst is het volgende ontleend Waar de begrafenisfondsen bloeien is de nlatieve kindersterfte het grootst Drie ja vier bewgzen van overlgden worden door lieden nit den minderen stand zeer dikwgls voor één en hetzelfde kind gevraagd omdat de ouders leden zgn van even zoovele begrafenisbusseu en daardoor aanspraak op even zoovele vrge geldelgke nitkeeringen kannen en gewis zullen doen gelden Zeker ambtenaar van den burgerlgken stand op dit punt om inlichtingen gevraagd zgnde