Goudsche Courant, vrijdag 14 juli 1882

188S Zondag 16 JoU N 379S m IgWaiMiM and TOorkOBWBde die ons idt valt M erwaclits aan I gevoelen en lenden dan rug Ze soort van genelgdlield morgens voorin onaangenaden mond iet een slijmidlgbeld bezet ikt Oe aelie v een zware maag en somil van zwakte vullen leegte vaa de maag of m de bul ermrjff yi ir vim worden mU jt Na een zeloer Jgt men een den aanvang eQüIge maan aat met H GOUDSGHE COURANT Nieuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken BINNENLANI en Ooat nriglc hunne lueeuing orer het bombarHement kenbaar gemaakt hebben Zg hebben het als ten Tolle gereeht aardi d grnoemd Alexandria 12 Juli 5 uur namiddag Het ildfiesraarluig Jure dat een gemachtigde uit Konatantiuopcl naar Egypte heeft gebmchl ia nabij het paleii van den Khedive gpankcrd In de 91ad is op verachfidcne phintsru een grootebrand ontslaan Pe parlementaire lla blijft er nogsteeds uilgestokeii Alezandrie 12 Juli 9 uur s avonds Vóórhet invallen van den nacht htbbeu vgf Ëngelscheaohepen positie genomen buiten de uieuv e haveu Men gelooit d it het doel is morgen te vuren opde forten die de stad bestrijken indien het bombardement hervat wordt De wille ijlag blijft nogsteeds uitgestoken De branden te All Ximdne nemeneene groote verhouding aan Men verzekert dat deatad bgna geheel verlaleii en door de Arabieren uitde laagste klasse overgeleverd is aau de Bedouineuter plundering KElMMSÜEr IMG INBICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHAD3 Ot ISTADEEL KUNNEN VEROOaZAKEN BUËGEMEESTERen WETHOUDERS van Gondn Gelet op art 8 der Wet van den 2n Juni 1875 Siaahitad nu 95 Doen te weten Dat zij vergunning hebben verleend aan lo D 0 van der Pool en zijne rechtverkrijgenden tot het oprichten eeuer Suikerbakkcrijain hetperceel gelegen aan de Gouwe geteekend C ub 29 kadaster sectie B no 1277 i 2o P van Hofwegen en zijne rechtverkrijgjenden tot het plaats van een Stoomwerktuig in het perceel gelegen aan de Kattensingel geteekjijnd Q uo 172 kadaster sectie A no 2013 19k 8o M Hornes en zijne rechlverkrygenden Aot hel oprichten eener Slachterij in het percrel gelegen in de Korte Grocnendaaï getfekende I noi 196 kadaster sectie B no 1278 4o C A Verzyl en zijne rechtverkrijgenden tot het oprichten eeuer Slachierij in het perceel gelegen aan de Spieringslraat geteekend F no 52 ka a8ler sectie C no 472 So W de Jeu en zijne rechtverkrtjgenden tot het oprichten eener Shchterij in het perceel gelegen aan den Lange Tiendeweg geteekend D uo 32 kadaster aectie C no 1513 Gouda 7 Juli 1882 Burgemresler en Wethouders voornoemd j VAN BERGEN IJZBNDOORN De Secretaris BROLWER KENNISGEVING De BURGEMEESTER van Gouda brengt bij deze ter keunis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Dirtcte Belaslingen enz te Rotterdam op dcu 10 Juli 1882 is executoir verklaard Het Kohier van het Patentrecht No 3 wgk E tot en met L dienst 1882 83 Dat voormeld Kohi r ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verplicht is zijnen aanslag op den bij de wet liepaaldeu voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van DRIE MAANDEN binnen irelke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 13 Juli 1882 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN HARKTBERIC H T EN Gouda 13 Juli 1882 Wegens de aanhoudende regen en ook eenigazins wegens de oorlogageruchten waa de graanmarkt in de laatate dagen vry vast Puike Zeeuwache tarwe werd tot ƒ 13 betaald en zelfs goede poldertarn e kon ƒ 11 60 a 11 75 opbrengen Rogge werd afgedaan tot ƒ 7 75 de goede drooge wakke naar kwaliteit Gerat met weinig handel nominaal als voren Haver ieta beter te koop ƒ 4 25 a 4 75 naar kleur en gewicht Andere aoorten flauw als Toren De veemarkt met gewone aanvoer de handel in alle soorten vlug varkens geschikt voor Londen van 20 a 23 et per half kilo magere varkens en biggen traag biggen van ƒ 1 a ƒ 1 30 per week vette schapen vlug lammeren traag Ie verknopen Kaas aangevoerd 172 partyen handel gewoon Ie qualiteit van ƒ 29 a ƒ 32 2de qualiteit ƒ 25 l f 28 Noordhollandaehe ƒ 26 ƒ 28 60 Goeboter ƒ 1 40 a ƒ 1 50 Weiboler ƒ 1 20 a ƒ 1 30 Kaas noteering van de Ver v Kaashandelaren aangevoerd 172 partgen Ie kwal ƒ 27 50 a ƒ 31 2e kwal ƒ 25 ifil Handel gewoon Burgerlijke Stand GEBOREN 10 Joli Cornelia onjers C Brunt an H vin der Kna t 11 Tryotje ouders N van der Pool ea M van tieek OVERLEDEN li Juli A J Nolebooni 7 m 12 K Vtorst 4j 3 m J Mulder 1 j 11 m GhHUWI 12 Juli G Schuitnuakeren n A X odle en L A Wlltenburg en M Hrenkman Ontiertrouwd P ffOEDEWAAGEN Tz BN v Ia dhOBETTE 6 ouda 12 J 1882 pt edeptie löj Jmli l luweelen Sitigel 1 Eenige kennïageving tooi Heden overbed na ADVERTENTIËN ziekte vooteien vafi de laatstL m tot diepe ditjefheid Tan mij enf mjj ündèren miji e geUlpfde Echtgénoobfe THf f lORAj MAElk HOÖBVEEN ilJdepopdei J fan 46 jaren j I j Uit aller naanit i il J tan BHiIj Waddingsveen 10 i Juli 1882 Eenige en algemeetie kennisgeving Overleden te Utrecht onze geliefde Broeder K W KROON in den ouderdom van 38 jaren Uit aller naam J W KROON Gouda 12 Juli 1882 Voor de vele bewyzen van belangstelling bij gelegenheid mgner benoeming tot Wethouder betuigt d ondergeteekende zjjn hartelijken dank Dr LUIJTEN Gouda 12 Juli 1882 Wordt ten spoedigste GEVRAAGD een flinke niet beneden de veertien jaar Vast werk en goed Loon Adres onder No 725 aan het Bureau dezer Courant De ondergeteekonde gevoelt zich verplicht aau z jne geëerde Stadgenooten te berichten dat hij door den verkoop van hft Huis van zjjnen Patroon den Heer P X van den BEEGH Mr Broodbakker alhier eerstdaags buiten betrekking raakt Zoodra de aanvaarding plaats heeft zal hij voor zich zelf eene BBOODBAEEEEU beginnen en hoopt door de zesjarige waarneming van de Bakkerij zgns Patroons bjj de kalanten genoegzaam bekend te zjn om zich beleefd in de gunst zijner Stadgenooten te kunnen aanbevelen D VAN VLIET voorloopig adres bjj zgnen BroederC VAN VLIET Broodbakker Gouda 11 Juli 1882 Turfmarkt 234 Iedereen die tot zijn hoogste jaren zonder bril wil werken make eer het te laat is gebruik van Dr Chantomelanus Uogenwater en na een korte proefneming zal men de heilzame gevolgen van dit nooit volprezen Oogenwater ondervinden Prgs per flacon met gebruiksaanwyzing 60 cents verkrygbaar bij Wed B0Slliau Gouda Wed N Sanders Leiden A Prins Zevenhuizen W Ligthelm Voorburg Wed G Wilhelmus Woerd A Bos Berkcl 1 lUt k l femathdid I zlJnto ï t hlj kdüM é o uüvel fll till een t WfXsd F een e T e op wanneer li oortyaUj dui i fijn mld tft q fli ordi dik on J Uclitikotlut Koldzjiani en tenookuaakt l gevM aiubp4 4 b tt itón dan tïeer 4ikwl lS i i Het im lcmh flterMb vo r 3d moelaneld An mjd IW Ie der De fniige fli J vo U een oi phoud lljl éa l6vtiTgé 8 ttdi At hij te slapten hel Btandi ochtaki ctlerztcht Vcrvol ais Wi wacl lltf prtjkttgil aM eu somber teu jiecn jjklaps otfetaai i idervj gj pU geraakt verst bljoogtJAiblikkc t wit oer oog Müet wordt béhalTOT ker van klaur f vo p8el ait 1 ngei laten in d s ccja zoetachtigep sm n Ze door hartkloppl den zieke verzwakt b ogen èn ondervindt een aktH Alle deze kon leekene t eurtellngs Voor Mch beweert dat een der ▼ olktng onder dozen genen vorm daaraan lijdende Is GeneeslieerenJicbbea zich dikwijls omtrent den aaitï dezer ziekte bedrogen Eenlgon hebben dlc als een levcrzleklo bcliaudelt anderen weder als slechte spijsverteering snminlgen ook als miltziekte enz enz maar niet een hunner verschillende tiehandellnges heett een uustlgc uitkomst opgeleverd Men heeft nochtans ontdekt dat het Extract of Boots wortel extract of geneeskrachtige Siroop van Hoeder Selgel In elk geval volkomen geneest tie slechte spijsverleering la een zeer ernstige ziekte welke aen groot getal der volksklasse aandoet en ze wordt door rampzalige uitkomsten gevolgd zoo geen onverwijlde zorg wordt aangebracht De Selgel Slroop ts een afdoend middel zelfs In de moelelljkste gevallen A J WmTK Eigenaar t Londm Breda vjuiDBaoounaH Oeneraal Depatvoor Hederland ook verkrijgbaar t lj all Apotheken la Holland Java en Koloniw Plttl viD 4l Slroovrt na raimf n BESTE NIEUWE AALBESSEN SENE7SS 80 Ct per Liter 65 Ct pei Flesch bU J F HERMAN Zoon LANGE TIBNDEWEG D 62 Tegen half SEPTEMBER te HU VB op de Kleiweg een WINKELHUIS bevattende Vjjf KAMERS en verdere gemakken Te bevragen by Mej de Wed QUANT Kleiweg Ëen WËDü WË lEDT zich aan als WERKSTER Adres onder No 724 aan het Bureau dezer Conrant VERPACHTING VAN HET der Stoomboot de IJsel De voorwaarden liggen van af heden ter lezing bfl denHeer van WERKHOVEN Oosthaven B 44 bfl wien ook de Inschrijvingsbiljetten wordeningewacht Opening der Biljetten ZATURDAGden 15 JULI a s des avonds te 7 uur indegroote Kajuit van genoemde Stoomboot Gouda Juli 1882 De DIRECTIE Snelptradrnk van A Bkikkhan te Goud GOUDA 15 Juli 1882 ilgn n P Stikker 3e nur dk 4e kl y Bekenkamp F rivé en M i warenstein ook nof onder By ket einde van den cursus van de Hoogere Bdrgenchool alhier werden bevorderd van de 4e naar de 6e klasse 3 Schonevcld van der Cloet C H Felii W K08t en M Schinkel alsmede de leerlingen voor enlele letsen H H Hichaël L A Molijn n P Stikker Van de H ƒ Pri voorwaarde van en ffkd herexamen in a of twee vakken na df vacantia jryf andere leerlingen Van de üe naar dei 3e kl Ht E Lnlias van door J Schouten G A H Osbry S Ch Jopker ra B B C eli hlsmède de leerlingen voor enkett lessen Ia E S Schim ran d r Loeff C C f van Hierop en J H Kortier daarenboven nog yyf leerlingen waarvan kei voor enkele lessen ondffir voorwaaide van een goed herexamen na de vaatBtie Tj n de Ie natr de 2e kl A Schinkel D Kroop H M Moiyn D Bonnenr H H Grootendtrst A de Ruiter en de leerlinge voor cakele lessen M E Jalius voorts 4 leerlingen onder voorwaarde vtw een goed herexamen na de vaeantie Niet bevorderd werden 18 leerlingen waarvan 3 voor enkele leaieo Het voornemen bestaat by ante plaatselijke ver eeniging voor FoUtt mitr at om aanstaanden Haandag over veertien dagen het gewone tweejaarlgksche kiBderfeest voor getrouw schoolbeioek Ie doen phuls hebben In de volgende week tullen de lysten van deelneming aan onte stadgenooten worden aangebodsD en wy vertroawen dit ii feett dat ilwd looveel belangstelling vond en zoo by ionder goed sisagde ook thans veler sympathie tal verwerven en even ugeoame herinneringen achterlaten als de vorige Gisteren overleed alhier een mau dh ren lang nuttig welbestted leven achter tich had De heer H H Kluitman betweek na eeo korte iekle in den oideidom van 78 jaar Wat de overledene deed tot vorming en opvoeding der jengd is slom bekend en loowel den langdarigeta tijd dien hy aan hel hoofd stond der openüre ïuatohenschool als in tyne betrekking van Directeur der Küks normaalleasen of sis hoofd der stedelyke inrichting ter opleiding van kweekelingen der Bewaarschool tot bewaartoboolhonderesien steeds en overal was hjj de welwillende humane Dan die andeten hielp op den weg van ontwikkeling en kennis Kiel alleen san het onderwya wijdde hy zijn kraakten ook als ogderling der Ned Herv kerk en als regent van het Weeshuis waa hy nuttig werkzaam en in den persoon van M H KInilman verliest Gouda een man die niet spoedig vergeten nl wordeaj Door den heer Moa a alhier is concessie gevraagd voor een spoorweg van Harliogen naar Qronau Tot onderwijters te Schoonhoven tyn benoemd de heeren A M De Bock en O D Heij alhier s Lands middelen hebben over de tea eerste maanden detesjaars opgebracht f 48 983 763 331 tynde 1 066 015 93 meer dan in die maanden van het jaar 1881 8 12 deel der raming bedraagt 50 816 862 60 Maandag 31 Juli des voormiddags Ie 11 nren tal door den Minster van Waterstaat Handel en Nijverheid de tentoonstelling voor loeaalspoorwtgen en tramwegen te Arnhem worden geopend De StaatKOurant sohryft trTen einde allen twyfel weg te nemen die door de vermelding der tydingen omtrent den rsmmonitor diitr geplaatst in de Staatiemrmt van 12 deter loude kunnen ontstaan strakke dst van het vertrek van dat vaartuig van IJmuiden op 6 Juli jl dien dag of later noch by het Departement van marine noch bij den directeur en coamaudant der marine te Hellevoetsinis eenig beridfat werd oatiangen I Van bevoegde tijde vernMiot het Hblad dat binnenkort de samenstelling kas wolden te gemoet getien van een hoofd comilé voor de behartiging der be langde van hen die door de ramp aan éejdier overkomen geholpen moeten worden Het tal zoodanig tyn samengMield dat het tooveel mogelijk het geheeie laod vlrtegeaivoWdigt De Minister van marine hwft 2000 uitgeloofd voor het vinden van het wrak van den rammonitor Jidir Oe Schorpuit moet teven lyken uit tee hebben aangebracht moeielyk hrrkenhHr wegens den ingetreden staat van ontbinding Op venoek plaatsen wy volgende Bamp JUer Dc ondtrgeteekendeo allen leden der Kjjks Commiasie tot het afnemen van examens voor stuurlieden ter koopvaardy verklaren tick bereid giften io ontvangst te nemen voor de behoeftige achtergelaten bctiekkingen der omgekonea opvarenden Zy vertoeken beleefd aao alle Nederlandsche bladen dit bericht over ts nemen J H P E KnIpeoist Baiistraat s Oravenhage J C Tam de Poll Brontrersgracht Amsterdam L Janse B Zn Kromma Waal S Amsterdam P A Dl BoEB Prins Hendrikkade 160 Amsterdam J P J LccABDiE Scheepstinmermanalaan Rotlerd J V WiEiDSMA StieltjesMraat Rotterdam Mr C C DuTiLH Wynhaven 13 Rotterdam C F Zeeman Kralioges Rotterdam Mr J P MoLTZEE haiie Akkerzieht Velp by Arnhem J C OxAUl Zandvoort L J 3 H StotTE ApeIdooi P W Tam Hasselt Holenpad UUvetanm Teraobillende commissiên nit de prov staten van ZaidhoUand belast met bet ondenoek vso de hierna te noemen onderwerpen hebbeu geadviseerd als volgt lo tot goedkeuring van de vooigcatelde verordening tot beteugeling van het kwaadaardig ktaauwieer of rotkrenpel bij schapen 2a tot het verleeneu aan den heer F van Essen van de gevaaagde tegemoetkoming in de kosten der nildieping van den Leidschen Vliet 3a tot afwyiiag van het vereoek van C Sehoaten veenman Ie Beenwyk c t de tnsschenkomst van het prov bestnur vragende ter bevordering dat de toogenaamde Oude Weg aider Reenwyk in beteren toestand worde gebracht 4o tot het verleenen van een subsidie ten behoeve der begrinding van den Hoog BloklandKhen weg 6o tot goedkeuring met enkele wytigiogen hier en daar van de voorgedragen wateraehaps reglementen Hel voorstel van den heer v Kok tot wijtiging van het Reglement van Orde der Tweede Kamer door versobilleade richtingen met instemming en ingenomenheid vernomen strekt om lo De geloofsbrieven te doen onderzoeken door 6 leden 2o De Kamer in 6 afdeelingen te verdeelen 3o De rapporteurs lelfstandtg te doen optreden gekozen als uitdrukking van het gevoelen der meerderheid hunner sectie dus als leiders vsn de behandeling opdat dete niet langer een chaos gelyke doch onder gebondenheid om in bet Verslag alles op te nemen dal ter take nuttig kan tijn 4a de stenografen te besigen als secretarissen der sectien en voor het opstellen der verslsgen 6o De Ksiner te doen samenroepen niet als 5 maar als i der leden dit v rlangt 6o De iittingec te beginnen ten 1 ure en des Zaterdags geen zitting te houden 7o Te doen spreken van één plaats tribune en den voortilter de bevoegdheid te verleenen wegens te groote uilvoerigbeid het woord te ontnemen 8o Voor de behandeling van vertoekschriften den Dinsdag aan te wyien Het Nederlandsch Fanopticum te Amsterdam wordt a 8 Dinsdag voor het publiek geopend Evenals ten vorigen jare wordt bij de verschillende korpsen infanterie eene opgave gevraagd van luitenants geschikt en genegen om voor den tijd vaa 5 jaar gedetacheerd Ie worden by het leger in NederL Indie Blijkens de SlicktKie Ct heeft de Orde der Vrymefaelaren drie jaren besteed aan een grondig 0D derioelr van de zaak Pincoffs en eerst nn in Jnni het voorstel tot tyn verbanning ail de Orde aangenomen De commissie van rapporteats nil de sectiën der Statenvergadering van Friesland voor het voorstel tot wijtiging van het reglement op de botervaten heeft Woensdag rapport uitgebracht Daaruit biykt dat de wytiging strekt om nevens eikenhout ook beukenhout toe te laten voor botervaUn Het schynt der commusie toe dat de belangen van Undbonw en die van handel hier met elkander in stryd komen Zy meent dat sen nader én meer volledig onderzoek moet plaata hebben opdat men tich van de gevolgen van deten teer ingrypenden maatregel beter rekenachap kan geven en stelt voor eene bijiondere commissie voor dit punt te benoemen en machtiging aan den Koning te vragen dat dete commiaaie ook na de sluiting der Statenvergadering hare werkzaamheden kan voorttetten en dat haar tevens opgedragen worde in bet thans vigeerend reglement op de botervaten in Friesland zoodanige wjjtigingea voor te dragen als tij noodig tal achtea Dit rap port ton Donderdag worden Iwhandeld De 63 algemeene vergadering der Ned Uaatachappij t b der Geneeskunst hield Dinsdag te Maastricht haar tweede en laatste titting In deze bijeenkomst werden door de rapporteors verslagen uitgebracht en achtereeuvolgeus besproken de leemten in de regeling vaa de dieuatverri AtiBg der genectkindigon ten behoeve der reohlerlyke macht en de nadeelige invloed welken het boog opvoeren der aschen van het onderwya op de lichamelijke ontwikkeling van jongelieden uitoefent Er werd beslaten tich aangaande beide aangelegenheden tot de Regeering te wenden Daarna werd aan de orde gesteld de naestie van het instellen van een enquête omtrent de wijze waarop voonien zou kannen worden in het gebrek aan artsen bij de vloot en in O Indiè waartoe beslaten werd Het daarop volgend vraagpunt betrof de bestrijding van de kwaktalveryj er werd besloten van wege de Haatschappy aan de schryvers van het Uaandblad tot bestryding der Kwakialvery 200 uit te keeren als bewys van waardeering van hunnen arbeid Eindelijk werd tot de tamenstelling van hethoofdbesluur overgegsan waarby werden herkoz ll van der Boon en dr Ru ieh De Regeering van Knmenië roept alle technici van de wereld op tot beantwoording van een prijsvraag voor den bouw van een brug over den Donan die de Kostendsche Czernawodalyn met de Bucharest Fetettilijn moet verbinden en vsn een tunnel onder den Donau op dezelfde plaata De intenders der drie beste ontwerpen oor de brug tallen samen 100 000 frs krygen voor het tunnel project tal de beste intender iOO OOO frs krijgen De kosten van den brugbouw worden op ongeveer 2 millioen frs geraamd In drn kunsthandel van Glogaa te liciptig is eene zeldzaam voorkomende proeve van geduld en fijnheid van bewerking verschenen Het is een geschreven portret ven Luther de grootte van het beeld is 27 X 20 Ned duim Alles aan dit portret isgeschreven zelfs de haren en oogen en evenioo de zes medaillons van zy ne medewerkers die hem omgeven Alles kan met een vergrootglas veel met het bloote oog gelezen worden De inhoud van het geschrevene is eeue levensbeschrijving van den Hervormer Het oorspronkelyke waarvan de na verschenen liehtafdmk genomen is is nit het jaar 1824 afkomstig Blijkens berichten uit Kaapstad loopende tot 20 Jnni heeft de Hollandsobe taalbeweging weder en