Goudsche Courant, woensdag 19 juli 1882

lyi Nieuwe AALBESSEN GENE VER 80 Cent per LiterS 65 Ceöt per Fiesch tÈ wordt aan huis bezorgd zonder prijsverhooging door g J SWITZER Az o LANGE TIEUDEWEG Woensdag 19 Juli 1883 W 2793 GOUDSCHE COURANT JMieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiön kan gescliieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Voor de WEDUWE en hare vöf Kinderen die onlangs baar man verloor en Merdoor met armoede bedreigd ordt is in bartelgken dank ontvangen door Dr van RHIJN Gecollecteerd Op de lidmaten catechisatie 11 79 Mej C H ƒ 0 50 Door vriendelflke bemiddeling van A K V D G na de huwelgksvoltrekking van Dr V ƒ 31 317 Mevr H W v d G ƒ 1 50 O ƒ 1 25 G V D Z een Coupon it ƒ 2 47 een dito ƒ 1 98 Ontvangen door den Heer DORTLAND Dr L ƒ 10 C J V D K ƒ 1 A D ƒ 10 Met den meesten aandrang blgven ondergeteekenden bedoelde Weduwe en haar gezin in de liefdadigheid van hun Stadgenooten aanbevelen Dr VAN RHIJN A DORTLAND Groote Opruiming WEOENS VERHUIZma TOT ZEER LAGE PRIJZEN Uanufacturen Uode Artikelen Hoeden Bloemen Lint eni bij J F VAÏÏ VELZEIT LANGE TIENDBWEG Prijs Courant van het Depot DEB STOOUBIERBROÜWESIJ DE POSTHOORN TE ROTTEmM Gevestigd Zeugstraat No 85 GOUDA per ft per i fl Oost Indiesch Ceres 16 Ct 9 Ct Posthoorn Bier 13 7 Oud Bruin 12 6 Belegen Gerste 11 6 Dubb Gerste en Princesse 10 5 p kr l3Ct p Vskr 7Ct Enkel Gerst 11 6 OIVEBSE BIEBEN p fl p V fl Amstel Bier c de Pesters Koofl Co 1 18 et 10 et Pilsner c Amsterdam 20 11 Extra Stout Bass Co per Vj Aesch 15 Ct Pale Ale do 15 Munchener Lagerbier uit de wereldberoemde Brouwerg van G PSCHORR te Munchen per Vi A 28 Ct per fl U Ct J H ROODE De pOthond TJBT TTTTT W Volkomen genszinifdoor iSJCwU U AÜllN ide Bandage RégutSOuryan Dr Wasrseobrs gebreveteerd Breukmeester der Hospitalen Commandeur en Ridder van verschillende Orden Groenplaats 3C te Antwerpen XWJEE NJETTE JONGELUI VRAGEN TWEE NETTE om de a s KMRMIS genoeglgk door te brengen Brieven liefst met Portret onder letter F F aan het Bureau dezer Courant Geheimhouding verzekerd De ondergeteekende gevoelt zich verplicht aan zgne geëerde Stadgenooten te berichten dat hg door den verkoop van het Huis van zgneu Patroon den Heer F X van den BERGH Mr Broodbakker alhier eerstdaags buiten betrekking raakt Zoodra de aanvaarding plaats heeft zal hg voor zich zelf eene BBOODBAZmU beginnen en hoopt door de zesjarige waarneming van de Bakkerg zgns Patroons bg de kalanten genoegzaam bekend te zgn om zich beleefd in de gunst zgner Stadgenooten te kunnen aanbevelen D VAN VLIET voorloopig adres bg zgnen BroederC VAN VUET Broodbakker Oouda 11 Juli 1882 Turfmarkt 234 NIEUWE BESTE AALBESm QENEVEB 80 Ct per Liter 65 Ct per Fiesch bU J F HERMAN Zoon LANGE TIENDEWEG D 62 EXQUISE VTEUW per fl 1 50 bij SLOTEMAKER Co Fliotographiscli Atelier van I i HiiilT Markt wijk A No 156 Gouda DAGELIJKS GEOPEira Wordt ten spoedigste GEVRAAGD een flinke niet beneden de veertien jaar Vast werk en goed Loon Adres onder No 725 aan het Bureau dezer Courant J de JONG Az Kuiperstraat K 227 te 60DDA INSTRDMENTEËLË ZÜIVËRAÜR van Huizen Slaapkamers en Meublemeut met 3 jaar Garantie Men ziet de dertien Attesten in No 2771 van dit Blad Snelpersdruk van A Bbinkhan te Gouda OPENBARE AAI ESTEDHTG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zgn voornemens op WOENSDAG den 26 JULI 1882 des namiddags ten 1 ure in het RaadhuU aldaar bg Inscbrgving AAN TE BESTEDEN a Het maken van den ijzeren bovenbouw van eene Ophaalbrug voor voetgangers over het water van de Turfmarkt en van eene vaste brug overhet water van de Nieuwe Ebiven b Het maken van den ijzeren bovenbouw van eene vaste brug over het water van de Oroentmarkt bij de Blauwstraat o Het maken van den onderbouw van eene Ophaalbrug voor voetgangers over het water van de Turfmarkt en van eene vaste brug over het water van de Nieuwe Haven De Bestekken Voorwaarden en Teekeningen liggen op Werkdagen des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter plaatwlgke Secretarie en san de Stads Timmerwerf t i inzage De inschrgvings biljetten op zegel geschreven door den inschrgver en zgne borgen geteekend en behoorlgk gesloten zullen den 25 Juli 1882 uiterlgk de namiddags ten 5 nn op de Gemeente Secretarie moeten ingeleverdzgn BESTE NIEUWE AALBESSEN JEUEVEE k 80 cent per Kan bij JVI J OOSTERLING Likenrstoker HOOGSTRAAT Ontvangf Betaalkantoor L Droogpleevep Fortuijo Rotterdam stand der Depotitorente Opvraagbaar na één maand d i twee maanden é drie 41 4 7o zes 4Vi twaalf S De rente wordt bg vooruitbetaling voldaan De stortingen kunnen ook plaats hebben door tusschenkomst van den heer M J FOETÜUN DROOQLEBVER A dvocaat te Gopda A C I BEICK Tandarts nieuwe wet voormalig adsistent van wglen den Heer A J W KOENAART dagelijks te consüU eren Weste Wagenstraat 54 Rotterdam AANSTEEELIJEE ZÏmÊN De IniipulUng nu het Rode Krul nn A Bourtar tn thelcer te Parijs geneest In weinige dagen londer eenlgt andere behandelmg pas ontitane orreroaderdeTloeliiOTn witten Tloed eni De uitstekende resultaten van dltmlddal nde duizenden genezingen sedert U aren tljn daa ben n waarborg voor Men volge nauwkeurig bet TOoiMUUb SIPOT AIXI OOIDl AfOTBUjn Te s Hag e Snabilié Apoth De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRjJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 □ ranoo per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 18 Juli 188Ï Hedenmorgeu ten 10 ure had de leraardebeslelling plaat van bet atoffelgk oversehol aii den heer M H Kluitman in legenwoordijtheid rau een groote lohare belangatellenden waaronder vele ouderwgten en ondonderwijieri predikanten kerkeraadtleden regeotoi van het weeabui eut eui Ue kist die hel stoffelijk omhulsel beratte en welke getooid was met venoheidene schooue bloem kraosen aaronder een van bh ouderwyiers een Tan de weexen eut eui werd grafwaarta gedragen door de ledeo van dcD kerkeraad en toen tij in de groeve was neergedaald werd door de leerlingen der aormaalsehool onder een plechtige atilte een lied aangeheren waarna de beer J W Haverkamp Begemann pred by de Uer jemeente bet woord nam eii den overledene herdacht Hji bracht tyna vele deugden iu herinnering en schetste hem als onderwijter als rader der weeten bovenal als waar Christen Daarop sprak Dr D Terpsira arrondissemeuls schooloptiener die den heer Kluitman als uilstekend onderwijzer herdacht welke dé jeugd liefhad rn haar niet met strengheid behandelde maar juist met zachtheid aller harten wist te veroveren Vervolgens Irad de heer J Schippers te s Gravenhage oud leerling van den overledene naar de groeve en wijdde een hartelijk woord van waardeering aan de huiselijke deugden van den overledene wiens gunstige invloed niet alleen in de school maar ook in het getin zoo krachtig aan het licht trad De heer J C Emeis sprak rerrolgens nog eenige woorden van dank en tot afscheid jegens den gestorvene waarna de heer F Kluitman uit Alkmaar de aanwezigen dank betuigde voor de belangstelliDg terwijl ten slotte de heer van de Brugghe uit Bloemendaal ond onderwijier van L kkerkerk lyn ouden vriend Kluitman eveneens nog eenige woorden an hulje bracht Wij laleu hi r volgeu hetgeen bg het graf gelongen werd Rust in vree van ramp en smart ontheven Trouwe leidsmanl in uw enge kluis t SchttMe voorbeeld ons door U gegeven Brengft ook ons by U in t Vaderhuis Rust in vree Ruit in vree God schenke troost aan de uwen Morgenrood rijst uit der graven nacht Wie als gij het kwade blijven schuwen Hnu ook spreidt de dood het rustbed lacht Euit in vree I geliefde doode Trouwe leidsman sluimer zacht l Valt ons allen twaar te scheiden Van den Vriend I zoo hoog geacht I Nimmer tullen wij vergeten Al het goede aan ons gedaan Uwe lessen dank Ie weten Spoor ook ons tot werken aan Vaar dan wel geliefde Meester I Lieie Meesier slaap gerust Tot eenmaal Gods bode U wakker Voot altijd u wakker kust Eenmaal dekt ook ons de tode Eenmaal ja en ras misschien Vaar dan wel geliefde doode I Vaar dan wel tol wedertienl Naar wy vernemen bestaat bji Cnige ood leerlingen van den heer M H Kluitman het voornemen een gedeukteeken op te richten op ijjn graf Naar het Vad verneemt heeft de heer Van Lynden van Sandeuburg de opdracht lat vorming van een nieuw Ministerie niet aanvaard Met andere woorden de op lracht nedergelegd De Haagsche correspondent van de Zutfheniehe Ct daarentegen schryft Ten stelligste kan ik echter bet gerucht tegenspreken dat de heer v Lyndeu van de vorming van een Ministerie heeft algetien Ondanks de onderronden teleurstellingen heeft bij lyn plan om een nieuw Kabinet te vonoen nog niet opgegeven In het laatst van de vorige week is er tot tweemaal toe Ministerraad gehouden jiij Tegen het hoofd eenerschoal inde Alblasaerwaard is procesverbaal opgemaakt wegens overtreding van de wel op den kinderarbeid Uy gebruikte vier schoolmeisjes beneden de Iwllalf jaren om tegen geringe belooning school en kerk aan Ie vegeu Zondag voormiddag trachtte zekere J A K oud 66 jaren schoenmaker van beroep wouende Ie Gouda tich van een mandje met eieren meesier Ie maken en wel uit de slalling op het omsloten terrein der R K kerk Ie Kraiiugen terwy l de eigenaar van die eieren tich in die kerk bevond De dader werd door de politie op heeler daad betrapt en ler beschikking gesteld van den oSicier van justitie te jlgtterdam Op verzoek nemen wij uit het ÏFeekUad tan H oerden het volgende over Heden kwam hel treurige bericht tot ons van t overlijden van den heer Kluitman te Gouda Hü mocht den ouderdom van 73 jarrn bereiken Wie de heer Kluitinan was Vraag het te Gouda en t kleinste kiud zoowel als de grysaard tal t u zeggen Ais één der gevierdste ingezetenen was ieder met de meesie hoogachting bezield jegens den man die Ie Gouda meer dan 40 jaren aan l hoofd stond eener openbare school Die school was een model e en als de man in alles te roemen was Daarom werd Kluitman dan ook benoemd als Directeur der Ryks norraaalsohool eene betrekking die hy dan ook met deo meesten yrer trouwen nauwgezet jaren lang e n tot voor een paar jaren heeft bekleed Tal vao leerlingen heeft hij alzoo gevormd die thans heinde en verre verspreid zyn en aan t hoofd zyn geplaatst van de aanzienlijkste inrichtingen van onderwijs in den lande Geheel Gouda was dan ook in feesldosch herschapen toen de gevierde man zijn 40 jarig jubilé als onderwyzer herdacht en de blyken van belangstelling toen ondervonden gaven t volste getuigenis dat men ook in eenvMdigen sland op eene hoogte kan geplaatst worden die door den meer aanzienlijke niet kau worden bereikt Eu hoe hij bij de hooge regeeriug stond aangeschreven Vraag het aan den Oud Miuisicr v d Heim die hem in zijne betrekking alt inspecteur van i lager onderwijs en den heer VoUcnhoven thans afgetreden referendaris van t onderwijs leerden kennen maar ook de thans fungeerende autoriteiten waren mee hoogachling jegens Kluitman bezield getuige de innige ADVERTEN TIËN worden geplaatst van 1 5 regel a 50 Centen iedefe regel meer 10 Centen GROOT E LETTEEB worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN hartelijkheid waarmede zij van den veteraan afscheid namen toen hij voor een paar jaren beide betrekkingen neerlegde Waar de naam van Kluitman ge noemd werd was t woord vader op de lippen en waar vrede en eensgezindheid waardigheid en wetenschap gezocht werden daar was de heer Kluitman een man die t alles bezielde en met zyn adem begeestigde Als regent van t burger weeshuis wat hij de vader der weezen £ n hoe hy ook als regent de achting zijner medebestuurders wegdroeg blijkt daaruit dat hij steeds als hun voorzitter benoemd werd Als christen was hy verdraagzaam godsdienstig iu mildeu Ërangeliscben zin wars van alle twist en vijandschap jaren lang was hij dan ook ouderling der Hervormlüe kerk en sleedt lid van het kbusikaal bestuur Als kerkvoogd wat hem mede de gewichtige belrekking opgedragen als bestuurder der rijke goederen aan de Herv kerk te Gouda taebehoorende terwijl t recht in hem een vurig verdediger vond waniMer tUeek oMtlig te lijn Ab vootiiMar u t onderwijiersgeielschap werkte hij onvennoeid en als voorstander van degelijk onderwys kan men hem terecht noemen als hervormer en schepper vau Gouda s onderwys dat thans uitmuntend maar bij tijne komst in ellendigen toestand verkeerde Zoo heeft Kluitman gewerkt zoolang t dag wat en zelfs toen de late avond aangebroken was kon hy t werken nog niet lat maar arbeidde hy geregeld voort i zy aan eigen studie t tij dat hy uit zijne rijke ervaring wenken en vingerwijzen gaf die steeds van den practischen blik en de juiste beoordeelingen getuigenis allegden Neen vijanden had Kluitman niet een kind kon hem naderen en de verstandige kon van hem wijsheid leeren In alle eenvoud bewandelde hy lyn pad en als miskenning soms zijn deel was hoe bescheiden en nederig was zijne verdediging en met welke edele wapenen was zyn strijden Met zyne trouwe gade naast hem was hy sterk ook in zyn veel bewogen leven Ja dat hebbende beide oude braven gehad een veel bewogen leven Of wie in Gji da was niet diep bewogen toen aan dit gezin achtereenvolgens de kinderen np één na ontviel op mannelijken leeftijd Ën wie wist ook niet dat t verirouwen op God hun bemoedigde in zoo veel Utd en dat de godtdienst des harten den grondsteifipcl uitmaakte van geheel hun leven I Maar waar eou ik eindigen als ik Kluitman en tune waardige echigenoole in hun eenvoudigen maar toen too gewichtigen huitclyken en maatschappelyken kring naar waarde teekende P Dit alleen Getegend ty de assche van den braven Kluitman Ën de troost des Evangelies lij toegcwenicht aan tijne trouwe lief hebbende echtgenoote die daar treuri en treuren zal om zooveel dut haar ontnomen is Uit is zeker Gouda zal zynen Kluitman niet vergelen en in de harten zy ner leerlingen is eene eeriuil geplant waarop met gouden letteren gebeiteld staal Ëere aan onzen vriend en Irermeetter Kluit De braven sterven niet In de Dinsdag 11 gehouden vergadering van de Haagsche kamer van koophandel wees een der leden de heer Rulten op een versohyntel in de ambacbis iiijierhcid dat tot ernstig nadenken moest opwekken Met uittondering verklaarde hij van het verwersvak lijden alle takken van ambachlsnyrerheid