Goudsche Courant, woensdag 19 juli 1882

MO wa Nkunohte Tan werk zooala tioh om dezen tqd ran het jaar telden of nooit heeft roorgedaan In den Haag alleen toeken p m SSOOO handvjerkslieden thans te ergeeb naar Werk Zoo is het in alle groete leden De gedmkte toMtand der foid enmarkt maakt dat de eigenitara tbu panden de werkzaamhe len tot het strikt uookiige beperken Wat moet daarvan iu den naderen n winter en in de daarop vozende loekomat het ievolg tijnP Vefarming Il Rnderheidj ta s GravfShage is de aanbouw in de lautsle jareiii overdreven qp kunstmatige wijze en het gevolg M dat er nu v l te veel werkhauden igu Hg acht iok om de mogelgke getolgeu dep bestaanden toeatajjid zóó bedenkelijk dat de aandacht der regeering er pp gevestigd dieut te worden Toen de vereeuiging ter lievorderiitg van fabrieks en hapdwer adyverheid in iNedetlaiul voor ee ige jaren de weuscMijkheid hit ruk n dei droottmaking der Zuidenee als midd l om aan vele dil zeudeu Ibeue noodim wijkplaats Ie verschaffen tooiide zï heil nade ipd gevaat te kendeu len onder de fog t Zien De 1 toenmalige regèeriug diende een wltsoMwerp in tot Idrpogmakiag der Zuiderzee doch iiaar g bleef È eti Toch moet t i de staat ten iéifj tusache eide komen Ligt V P op en weg der kamei om de napdacht der regeering op Jeuubestai jiden toMtand Ie vestigen ep op vcfcrziepiug fcinite irlngen De regeering slélt wel ojkerdrfven dkchen voorhot onderwijs maar ot bevoifiering varij slodFeJijke i welva ri der ingezetenen doet lij al biizon er weinig Tele Jltden konden zich mei het t 8pr tkene niet vereettlgru Zg konden niet begr pen hfe d regeeritig in déze op afdoende wgze zoujtussohf nbej l e kunnen komen P De BECretaria om advies gevrnogd zeidf dat het deukl Hd van den heer Bulten in welken vorm ook dehuld tot grondslag beeft philanthrqpie De kamen van koophandel en fabrieken hebben eene andere roeping dan om pbilauthropie te drijven De bealaniide toestand van werkeloosheid te s 0ravenhage want met andere gemeenten behoeft men zich baarlijk niet in te luten als men iu eigen kring de banden vol heeft heeft z i tweeërlei oorzaak eene algemeene en eeue bijzondere De algemeene is de heerschende neiging der bevolking om de afgelegen geboorteplaats verlatende zich bg de groote centra aan te sluiten van daar op die groole punten overbevolking en soms dubbel zware trijd om het bestaan De bijzondere is de roekelooze wgze waarop de uitbouwing van de residentie in 1859 werd aangevangen en voortgezet Het orediet fverd aan beide zijden op jammerlijke w ze misbruikt ea daarvan ondervinden beide partijen nu de treurige gevolgen De Commissie van onderzoek naar de ramp van de Adder zal naar het Vaderland verneemt zijn amengesteld uit vijf personen drie burgers en twee officieren van de marine Onder de eersten zal mr E N Rahusen te Amsterdam behooien die voorzitter van de commissie zal zgn De beide ofBcieren van de marine zullen gekozen worcjen uit officieren die niet behooren tot het personeel van het Departement van marine of van de directiéu van marine te Hellevoetsluis en te Amsterdam De commissie zal niet zooals eerst werd gemeld door den Minister van marine benoemd worden de Minister toch heeft naar men mededeelt aan Z M den Koning voorgesteld dat de leden door Z M lullen wor len aangewezen Binnen enkele dagen dus zal men hoogstwaar ohgnl k de samenstelling eu benoeming dier commissie in de StaaiMourant kunnen lezen Het voornemen schijnt te bestaan dat de commissie haar vergaderingen in Den Haag zal houden alwaar zij dan het gebeele archief van bet Departement van marine oider haar bereik zou hebben Naar wg vernemen heeft de sleepboot jSTmiferiy kapitein De Broa ers den 5en Juli s Woensdags den rammottitor de Adder gedurende bet grootste gedeelte van zqn to ht voortdurend in het gezicht gehad 1o s namiddags B uur toe Indien dit bericht juist is dan zou men daaruit InutBen opmaken dat er vóór s middags 5 uur geen dreigend gevaar heeft bestaan want inders zou toch el om sleepen of andere adsistentie aan de sleepboot geseind zijn die aan dergelijk sein oumiJdellyV ra gevolg gegeven hebben Fad Ook het bestuur der Vereeniging van de algemeene belangen van Scheveningen heeft zich tot eene comnissie gevormd om gelden iu te zamelen voor de behoeftige nagelaten betrekkingen van de bemanning TUI de Adder Ondersoheidene Ëgmondsche visschers hebben zich bij den Minister van Marine aangeboden om met een tiental bomsohepen in de Noordzee naar het wnk van de Adder Ie zoeken onder voorwaarde dat zq voor hun moeite en kosten ƒ 6000 zonden ontvangen Op dit gisteren per telegraaf aan hetDepartement van Marine ingekomen aanbod ia vanwege den Minister aan de visschera beantwoord dat vooralsnog daarvan geen gebruik klöi worden gemaakt Uit Zandvoort zgu i tfte bomsohuiten vertrokken om getamealijk te dreggen naar de Adder De inspecteur der posterijen heeft den brievengaarder te Amerongen in tgu beirekkiog geaohorst Men zegt dat de naaste aanleiding daartibe is het niet bezorgen van een postwissel groot ƒ 72 I De millioenenjufFrouw schijnt tegenwoordig uitstapjes te maken Eergisteren ten minste heeft zg ook te Dordrecht een bezoek gebracht met een ganschen Ij hafstoet en ten p vun hetgeen kwade tdngen beweerd hebben omtrent haar Pnanoieii schijnt haie r ialiteit tegenover koetsiers eii hotelbedienden nog 4L gneoszins veranderd te zijn I Amsterdam is opnieuw een inrichting rijker ge rden Zgn Nederlaudick Pqlnopticum gisteren inbfet fraaie gebouw in de Amstelstraajf hcikndï Roetemeijer i geopend zal evenalsl de verUmeling van madafie Tussaud te LoHden weldra wereldbekend zgn ie ieikr vreffideling én lelzlger die ntkar bit nen f Amsl l gradkteii komt fct zgn büMekers kul nen rekenem I W Éebouwd naor 4le plaönen Wan den Mkeadep afoÉtect jden heer Sanderf I werd het muielm gis têr mor en halféón door j r Jj Hansen vdrzitter ddmlirec aren met een ijkorte l toespraak gfcpend ojyr dé genoodi en be v n den zich o a g aeraal Viripijck de weihouder Driessëh eu tal vani aaii li zleMnke Amsterdammers die bt rondereud de zalen do wandelden Behalve de leMzial versierd metpaéleien van tegels uit de falwiek van den heei Thd ft te Delft schilderijen van NederiaudscheJ meesters voorste llende vindl men beneden een ver verschiugszaal met prachtigj ingerichlen u intertuin terwijl de bovenlokalen vo het museum zgn ingericht Uit den rgken schat tan beelden en groepen die daar aanwezig zijn zmlen wg thans slechtsenkele vermelden a Bovenal trekt het vorstelijf gezin de Kon familie en de voor het Nederlandsphe tolk nog zoo dierbare afgestorvene Koningin Sophia de Prins van Oranje Prins Hendrik eu Prins Prederik de aandacht Hun gelijkonis is treffend Dat tal van vorsteIgke personen eu beroemde mannen er verder vertegenwoordigd zijn spreekt bijna vanzelf Zoo vindt men er den Duitiohen Keizer Koningin Victoria EiKeizerin Eugenie Paus Leo XIII Jules Gróvy den Sultan Gladstone Gambetta Bismarck Darwin de Lesseps Nordenskjod generaal van der Heijden luit gen van Swieteu luit gen Verspijck Kruger Joubert en Cetchwayo Natuuilgk ook een chamber of horrors met maskers van moordenaars waaronder Eobespierre Hoogst interressant zijn verder de groepen waaronder een binnenhuis op Marken ent de maskers van beroemde personen de gruwelkamer de folterwerktuigen en tal van andere merkwaardigheden die het museum bevat Op de zomervergadering van het departement Noord Holland der Vereeniging van leeraren van het middelbaar onderwgs werd na afloop der gewone werkzaamheden het woord gevoerd door den heer Bienljes van Utreclft over de op te riohten Olympiavereeniging Aan de uilnoodiging van het bestuur om op de departementale vergadering eene lezing over genoemde Vereeniging te houden kon de heer Bientjes geen gevolg geven aangezien hg beloofd had belanghebbenden in staat te stellen om zijne denkbeelden omtrent de genoemde Vereeniging te vernemen op do vergadering die Z Sept aanstaande te Baarn zal worden gehouden Om echter het bestuur ter wille te zijn verklaarde bij zich gaarne bereid met een kort woord zijn streven toe te lichten Spreker ving aan met te wgzen op het verbroken evenwicht tusscheu de ontwikkeling van den geest en die van het lichaam Werd in de oudheid alle zorg besteed aan het lichaam en stond de geestesontwikkeling zelfs daarbg op den achtergrond hoewel er niet bg achter in onze dagen kt men alleen op de ontwikkeling van den geest en wordt die van het lichaam vaak schromelijk verwaarloosd Vandaar dat de kloeke krachtige figaren van vroegere dagen bgna niet meer gevonden worden Vergelgken wij bijv onze schutters met de heldengestallen door een v d Helst op t doek gebracht dan zien wg een merkwaardig verschil tusschen die mannen van de 17e en die van de 19e eeuw De blozende stevige Hollandsohe jongens en meisjes hebben maar al te veel plaats gemaakt voor onze bleeke tengere kindertjes ladende aan bloedarmoede byziendheid en zenuwkwalen Wijst dit alles wgzep de stemmen uit de ouders eu de onderwgzerswereld zelf er niet op zegt de heer Bientjes dar er noodzakelgk verandering moet komen in ons opvoedingBsysteem t De Prausohe hygiënist Punssagrioes heeft lereóht gezegd Vhumanité t en m paf U cerveati elle peat eire muvée par lei muiclei mil il n y a pat de tempt a perdre Ook in Duitsohlaad is reeds eene krachtige beweging outsttan in de goede richting zullen g die bg ons onderwijs tooveel van het lerkeerde van Duitscbland hebben overgenomen nu oak niet onsvoordeel doen met de goed denkbeel ktt die daar worden ontwikkeld P t j Laat ons bij de opvoe ii g van o4ze kinderea ons niet alleeiy bezighouden met eenzgdige dressuur vi n den geest maar overtuif d dat jlleen in een g zi nd lichaam een gezonde geest kH wonen ooi njjet toeleggen op de welvaart vaii het lichaam geoefend heid van handen en eii tA en Dat lichaam zul nooit tot zgn rechWomen wanier wij onze kinderen den geheelln dag opsluiten in schooUokalen en hen dwingen omSuh s avonds kig te houdcB met inspaiineuden geestesarbeid paarom is het noodig dat het aantal leervakken pp oam scholen worde verminderd eii het aantal jschooli en worde beperkt opdat er tgd voorhanden sij voor spiereuarbcid en spel iu de ope i lucht De Begeering moet door de openblr raeeoing daartoe gon oveerd de programma s mitr scholen wgzigen Het doet der Olympia vereenlging isl om stappen te doen in die richting om die beweging voor meer liobaama haïdfn eu zintuigoefenlug ju het kort voor een waarachtig harmouisch veelzijdig practisck onderwijs te patroniseereu bg de Ke eeriug In de school en iik het huisgezin Nadat spr aldus met ren koit eu ernstig woord de aïndachd der vergadering opzijn vereeniging had gevestigd volgde er eenige discussie Uit dft beraadslagingen bleel dat mocht men in enkele aidergeschikte punten met hem van meening verschillen men toch in hoofdzaak overeenstemde Men waaüsohuwde echter tegen overdrgving eu wees op den strijd die gestreden zou moeten worden tegen de examen woede onzer dagen Behalve menig woord van waardeering da den heer Bienijei werd toegesproken bewees ten slotte de onderstaande motie die met algemeene stemmen werd naligenoraen dat ook vele leeraren bij het middelbaar onderwgs ernstige grieven hebben tegen onie scholen en het tegenwoordige opvoedingssysteem De motie luidt aldus De vergadering gehoord de toelichting van den heer Bienljes omtrent zgne Olympia vereeniging betuigt hare instemming met genoemde vereeniging Zg spreekt den wensch uit dal de heer Bientjes het doel dat hq zich hetft voorgesteld mag Iwreiken en zij zal hem gaarne in zgn gverig streven zooveel mogelijk steunen De Regeliugs Commissie uit de Vereenigingen Algemeen Kieseu Stemrecht te Botterdam Amsterdam en Durdreoht bericht dat de bgeenkorait bedoeld bg hare circulaire van Mei jl zal worden gehouden op Zondag 23 Juli 1882 de voormiddags ten 10 ure in het lokaal Fabriekten Handwerksngverheid in de Donkerstreat te Utrecht Buim 40 vereenigingeu zullen op die bgeenkomit vertegenwoordigd z jn Zaterdag werd iu de zaal Diligentia de gewonealgemeene vergadering gebonden van de leden van de afdeeling onderlinge levensverzekering van Eigen Hulp Dooreen heer jhr mr G da Bosch Kemper directeur van het genootschap werd verslag uitgebracht over het afgeloopeu jaar Het 8e genootschapsjaar kenmerkte zich door geleidelijken kalmen vooruitgang In die drie jaar was verzekerd eenbedrag vau ƒ 1 118 9B0 aan kapitaal en 20726 aan rente hetgeen neerkomt op ƒ lOQO per dag of ƒ 20 rente Uit de maondelgkeohe opgaven blgktdat deze Uitkomst vrij normaal is Het verzekerdbedrag opl 1 Juli jl wat ƒ 1 029 890 aan kapitaalen ƒ 20625 aan rente Het verzekerd kapitaal isin drie jaren verminderd met ƒ 0060 en de verzekerde rente met ƒ 200 beiden het gevolg van normalen afloop van contracten of van vrgwilligeuittreding Het verzekerd hedfag is voor ƒ 169 600 kapitaal en ƒ 3490 rente berveriekerd bg de Holl muatsch van levensverzekering eu verder gedekt door soliede beleggingen terwyl ook het kapitaal adƒ112 487 belegd was in eerste hypotheken prolongatie en effecten Onder voorzitterschap van den heer W C Hojel werd ook de algemeene jaarvergadering gehouden van de vereeniging Eigen Hulp Achttien districten behalve het algemeene district waren vertegenwoordigd De voorzitter herinnerde in zijne openingtrede dat de vereeniging haar tweede luttram wat ingetreden dat de afgeloopeu weg ttof tot tevredenheid wekte en de jonggeborene haar eerste windselen heeft afgelegd en krachtige teekenen van levensvatbaarheid heeft gegeven Het hoofdbestuur van de Priesche maatscbappgvan landbouw hteft raet den heer Gabel die vosr ie boter en kaasbereiding ten vorigen jare de provincie Friesland bezocht eeue overeenkomst gesloten teij gevolge waarvan hg zich wederom met hetzelfdedoe a de maanden Augustus September eu October fan dit jour in Friesland zal ophouden en wel te Beejsterzwaag Leeuwarden Balk Joure eu Sneek Gedurende den tijd dien de heer Gabel op elk van deze stations vertoeft zal hg bereid worden bevonden om die landbouwers die hem over de boter enkaasbereiding weuschen Ie raadplegen ten dienstete staan en op hun verlangen lu hun bedrgf tebekken i Het hoofdbestuur is opnieuw tot genoemden maatregel overgegaan oipdat tal vau brieven geschreven door landbouwers die in 1881 een bezoek van den u r Gabel onttingep bewijzen dat zg zgn ingenomen met t geen lü vap hem hebben geleerd Het iu dat jaar door hejn uitgebrachte rapport omtrent s geen h in FricsUnd zag getuigt dat hg scherp heeft gezien en met erkenning van t vele goede dat h in de provincie zsg niet schroomt er op te wgien dal er nog veel i i dat om verbetering vraagt BuUontaiitlscli Over iciit De toeiland iu Alexaudrié heeft in zoover eene verbetering ondergaan dat de brand zich niet verder uitbreidt het plunderen bgna heeft opgehouden en de Engelsche Fransche Amerikaanschr Kussische en Grieksche schepeu maiiniers en matrozen aan land hebben gezet om de vooruasmate punten der stad te bewaken eu voorloopig hel herstel der orde ie beproeven Zaterdag heeft de Engeltche regeering weer eenige mededeeliugeu gedaan aan het lagerhuis De verklaringen door lir Charles üilke in die zitting ufgelegd komen in hoofdtai k op het volgende ueder Van den heer Cartwright den Engelscheu consulgeneraal te Aleiandriè was bericht ontvangen dat er hoop bestond om langzamerhand de meeste invloedrijke inlanders om den Khedive te scharen Maatregelen om aan Arabi paoha den terugtocht naar Cairo af te sngdeu waren door de Engelsche regeering niet genomen De krijgiverrichtingen voor Alexaudrié waren een gevolg van hetgeen daar had plaats gevonden en het overige waa de zaak der mogendheden Ëeu telegram uit Konstantinopel meldt dat de tolken bg de gezanischappen der zet groote mogendheden te Ktustantinopel zaterdag een gelgkluidende nota aan de Porte overhandigd hebben om troepeu naar Egypte te zenden tot herstel van oide en rust aldaar Sommige Belgische bladen baden hun verwondering te keonen gegeven dat de regeering niets liet booren om de families der in Ef pte vertoevende Belgen eenigermate over het lot der hunnen gerust te stellen De Monittur zegt in antwoord daarop dat de families karerzjjda nieu hebben laten hooren waaruit van oagerustheid bleek Niettemin heeft de regeering niet itilgezeteo Haar consult zijn gelgk allgd geheel ter betohikking geweett der Belgen die hun hulp inriepen en bovendien toen de zaken in Egypte een ernstig aanzien kregen beeft de reg riug tot de Nederlandsoh het verzoek gerioh om de Belgen toe Ie Itaan gebruik te maken van het vaartuig door haar uitgezonden om de Nederlanders te halen De Nederlandsohe rexeering heeft dit met de meeste bereidwilligheid verguud De Ffansobe regeering stelt eene brigade mariniers in dicDtt om bg het naar Egypte bestemde expeditieoorpt gevoegd te worden Deze brigade zal uit twee regimenten van drie bataljons beslaan De toebereidselen worden met kracht voortgezet en zelfs op bet gioote volksfeest van 15 deter is onafgebroken in de werkplaatsen gearbeid De oommissie van de Fransche Kamer der Afgevaardigden belast met het onderzoek naar de oredietaanvrage voor de toerusting der vloot met oog op de gebeurtcnisten in Egypte kwam dezer dagen weder ein paar maal bgeen Öfichoon geheimhouding omtrent het verhandelde in acht wordt genomen meent men toch te weten dat de committ e eenstemmig van oordeel was het gevraagde crediet van 7 836 000 r Ie moeten toestaiin Voornamelyk werd beraadslaagd over de vraag of een advies over de politieke loading der Begeering behoorde uitgesproken te worden Na laugdurige beraadslaging moet beiloten zijn om tot eenvoudige goedkeuring der oredieten te oonoludeeren De Frantche miniiler pretident ii meer dan ooit betloten om niets buiten het zoogenaamd Europeetch concert en zonder de toettemming der Fransche volksvertegenwoordiging te doen Frankrijk heeft Vrgdag wederom het groote nationale feest gevierd van de republiek waartoe voor eenige jaren na lang beraad gekozen is de dag waarop de Baetille door het volk van Parijs werd veroverd sn verwoest Zeker is die dag goed gekozen Wg zeggen het de Siècle na de Bastille genomen dat had voor het volk den klank dat het oude regieriteltel wat gevallen dat het uit was met privilegiën van standen eu personen dat er een nieuw Frankrgk wat opgettaan en de wil van allen de bovenhand had gekregen over den wil van een De indruk naar builen wat groot en bet ts vol beteekenis dat de Fransche gezant uit St Petersburg schreef Ik kan u niet beschrijven welk eene geestdrift er la opgewekt onder de kooplieden en burgers en bg de jongeren uit de hoogere standen door den val dier staatsgevangenis eu door de eerste zege eeuer stormachtige uiting vau vrijbeidsgevoel Franschen Kussen Denen Kiigelschen Duilschers en Hollanders wentcbeu elkaar geluk vallen elkander op de straat om den hals alsof zij van een zware keten zijn bevrijd Het instinct des volki gevoelde dat uit de revolutie een nieuwe maatscbappg ging spruiten dat gelijkheid van rechten vrijheid eu rechtvaardigheid uil de droomeu der w sgcereu hunne plaats gingen innemen in het werkelgk leven Uit de bouwvallen der Bostille steeg de zege van deu nationalen wil bet vrijelgk verspreide onderwijs de vrge toegang van elk ontwikkelde tot iedere betrekking daaronder werden de niet meer voor onze tijden geschikte uiteprniltelt van het leenstelsel begraven Er was een nieuw Frankrgk geboren De troonrede van deu Koning van Noorwegen waarin hg de houding der Storthing laakt zalMengetale van 120 000 exemplaren in het land verspreid warden Een parliciüer te Cbristiania beefter 100 000 van besteld 1 Op verschillende punten van het land worden bg voorlduring meer of miuder ousluimige vergaderingen gehouden Onder hen die als legenstandert der Begeeriug hel meest spreken en van zich doen spreke behooreu Sverdrup de voorzitter der Storthing en Bjoriisterne Bjornson de ook iu Nederland gunstig bekende dichter die nu dreigt geheel in de politiek op te gaan De Effecte leurs XXVUL i J I iaB g r rit U8 De bear ae in de vorige raek vot afwisseling en agitatie Egypienaren waren natuurlijk de toongevende fondsen en na hen slingerden bijna alle ttaatsfondseu behalve Nederi Russen en Metallieken Het bericht van het begin der vgandclijkheden ontstemde aanvankeUjk de beurt doch de doortastende houding vau Seymour werkte Woensdag gunstig De tijding van den brand en de verwoesting van AIrxandrie deed Donderdag en vooral Vrijdag een paniek ontstaan die evenwel Zaterdag reeds tot bedaren kwam In Amerik sporen heerschte gedurende de geheele week eene zeer willige en geanimeerde stemming Sr was veel vraag zoowel voor binnen als buitenland Vooral Ontario s Missouri en Oregon Shares en Wabash waren gezocht Bl NENLANi 9LUE WAABDEN Stoat ondten Zoowel Integralen als vieren waren 4 lauwer De uoteeiiogen waren Zaterdag 67Vii 30V lOl ti lOl Premieleemngen waren teer stil Amst loten van ƒ 1000 waren kooger 108 die van ƒ 100 onveranderd 111 Rolt loten lager Spooncegleeningen Over t algemeen wareu deze soorten lager Aand Holl sp 4 pCt obl do aand Slaatssp l en 4Vi pCt obl Ind sp hooger Haarl Zandv 3 aand Centraal 1 gest obl dito 1 en uitg sch dito 2 i lager Boxtelwaardeu verminderden voor aand Vs en voor de obl 1 i 2 pGl Tramuayleeningen In deze soorten was nog al 1 variatie Hooger sloten aand Omnib mg 4 4 i pCt obl do Vi Nederi ï N en Z Holl 1 i tGooische 1 pCt lager Indmtrieele aarden Hier was t vrg stil and Haveustoomb verbeterden Hv Amst 2 K Ned Sloomb mg 1 pCt Aand Kanaalmij 1 Kol Bk IV lager EUBOPiEscilE WAAHDKN Stoatsfondten De 4 pCt Egypte noleerden 8 Juli 66 t 10 Juli öS U Juli 55 i6 12 Juli 65Vu 13 Juli 63 14 Juli 49 i 15 Juli 51 Vij spoorwegleening varieerde weinig en sloot 79 Turken waren voor 5 pCt i 2 pCt hooger voor 6 pCt Vi H H IO Fransche 8 pCt waren beter Van Hongaren sloot de leening 67 Vi ger de 4 pCt goadl i hooger Orig Insohr Italië verioor Zoowel de papierenals de Zilver metallieken sloten lager de eerste s de laatste V 0 f geezen j lager Bussen waren zeer verdeeld doob de wijti ingeu zoowel ten voor als ten nadeele waren gering Obl 62 verloor l i obl 64 66 67 en 67J 69 verloren 1 pCt eu dit zijn de grootste wgzigingen Eenige verbetering voor Oude ee 8erie 64 Ooaterleeningen 2e Vi 60 60 5e Serie 66 72 73 75 80 verloren iels hoogstens 73 1 Spanj l l lager Premielienmgen Ook hier was nog al variatie Brussel 79 profiteerde i Theissloten t Oost 54 Anlw 74 Heng loten s Sluhlw i Russische 64 na de loting 3 66 l Servische II Madrid en Turken l gef SpooricegUentngen Deze soorten waren flauw gestemd Warschau Weenen s lager Van Bussen verloor Gr Mij l s 3 pCt Hyp obl 1 Brest Graj obl f V Jelez Griazi Jelez Orel f 1 Los Sew Mosk Kursk l i Mosk Smol V Orel Vit aand do obl ponden l i Poti Tifl aand i Z W do g De verbeteringen zijn onleleekenend Indttitrieele Kaarden Zonder variatie Amebikaansche WAABDEN Staais ondten Brazilianen 60 verminderden 1 pCt doch do 63 si 75 en 79 beter Louisiana s profiteerden doch overigens alle speculatieve soorten lager Florida s ii Mexicanen 7 a s Columbianen 21 Peruanen a ij Venezuela s l ij Spooncegleeningen Wanneer we de verbeteringen beneden 1 pCt weglaten krqgen we het volgende lijstje van verhoogingen Asch Top 5 Boff Pilts 2V8 Paiss sb 3 Obl Calif Pac 2e hyp l Canada South 4 s Ches en © hio obl 1 Chic N W gecons obl l Menomenee 1 Clev A en C 1 b Rio s 2 Illinois 2 Louisv en Noshv 4 do Sink fund 1 St Louis en S F Ie pref 4 2e i coram Z s obl 4 St Louis Wich l Mich Cenir 3 Milw S Paul pap l j Missouri sh 274 do Inc bnds 4 L ke Erie sh 2 pr sb S r Ontario s 2 Oreg cal oomm 2 pref 4 Si Paul Minu 2 Wabash 6 Lager sloten Chic N W pref st 1 Jowa Midi Pensylv 3 pCt Vermelden we ten slotte dat in deze week de 5 pCl Braziliaanscbe epoorwegl onder deze rubriek is opgenomen Dit tffect dat vrij gewild is noteert circa 86yj Induttrieele Kaarden Colorado s waren 1V a l i beter Maxwell shares minder overigens geen verandering Pbolongaiie bejite 3V pCt Het geld is zeer ruim T P 8 De week begon buitengewoon gunstig zoowel voor staalsfondsen als voor sporen Van bicnenlandsche waarden monteerden ttaatsfondsen Nederi en N en Z Holl tram Indische Bank Aand Ind sp j Hv Amjt Afr Hv Vs Havenst 1 Sloomv Nedtrl Vi Gooische tram 1 pCt lager Egypte l s hooger de overige staatsfondten l g a Vs Russische sporen iets williger Amerik sp zeer willig en levendige handel in Bio s 62 OaUrio t 28V en Wabash 6IV4 KEIMMMSGEf IMG De BUBGEMEESTEB van GOUDA brengt b j deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 15 Juli 1882 is executoir verklaard No 4 van het Kohier van het patentrecht dienst 18 8i 1 K tot en met N Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verplicht is zgnen aanslag op den bg de wet bepaalden voet te voldoen en dat bedeu ingaat de termijn van DBIE MAANDEN binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 18 Juli 1882 De Burgemeester voornoemd Van BERGEN IJZENDOOBN Burgerlifke Stand OEUOREN 16 Juli Headrik Jakobus ouders H Ztaea en E v n Wgk 16 WilhelmiDa Sari Alids ouder D O VAD VrsDDiiDReQ eu A vau Wgugaarden Pieter Johsooes ouders P J isosHuB eu C Lonwerier Neeltjr ouders P de Jong en 6 Nieuwveld OVERLEDEN 14 Juli G Zsudyk 2 j 1 m 15 W M van Feseem 8 m 6 H N vau Vho 6 m D O de Jon 1 j 8 m M C Spaargaren 4 m 16 F Broekhugien 11 m C C Glasbeek 11 m D Schinkel 3 j 2 m E de Ruiter 4 j 9 m A A v n Kappel 7l 17 H Fesevur 34 j C Brunt 7 d J Hogendoorn 2 m APVERTENTlfiW flevallen van een Meisje A VAN VREÜMINGEN 16 Juli 82 geb tan Wijngaarden