Goudsche Courant, woensdag 19 juli 1882

Beden OTerleed na een kortstondig doch geduldig lyden mya geliefde Echtgenoot de Heer HENRI PESEVUR Sergeant Majoor 4e Qt ment Infanterie in den ouderdom van 34 jaar mg nalatende een nog jeugdig Zoontje te jong om dit zoo smartelgk verlies te beseffen Wed H FESEVÜR Gouda 17 Juli 1882 Buhtenhoijs Atgcmeene kennisgeving 188S m S794 VrUdag 21 iJull GOUDSCHE COURANT JVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Heden morgen overleed na eene kortstondige ziekte in den onderdom van 34 jaar onze zeer geliefde Zoon en Broeder de Heer HENRI FESEVUR in leven Sergeant Majoor der Infanterie Wat wy allen in hem verliezen kunnen zg alleen beseffen die den overledene van naby gekend hebben Namens Ouders Broeders en Zusters J P FESEVUR Je Delft 17 Jnli 1882 Eenige en algemeene kennisgeving Heden overleed onze lieve MASJE CORNELIA oud 10 maanden A KAPTIJN J C KAPTIJN Gouda 17 Juli 1882 Koot De iDEending van advertentiön kan geschieden tot één nor des namiddags van den dag der uitgave Voor de vele bewgzen van deelneming by het overlgden onzer geliefde Moeder ondervonden betuigen wy onzen oprechten dank Dr C W BOLLAAN A A A BOLLAAN V Haben Noma De Heer en Mevrouw KONING Salomon HtJiJGENs gevoelig voor de vele blyken van toegenegenheid en belangstelling op 13 dezer ondervonden betuigen hiermede aan allen hunnen bartelyken dank Gouda 17 Juli 1882 ADVERTEI T1EM in alle Sinnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda ca Nieuwe AALBESSEN GENEVER 80 Cent per Liter gjg 65 Cent per Flesch G wordt aan huis bezorgd zonder prijs verhooging door H a J SWITZER Az § p LA W GE TIEISDEWEG p Wordt ten spoedigste GEVRAAGD een flinke niet beneden de veertien jaar Vast werk engoed Loon Adres onder No 725 aan het Burettn dezer Courant Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven eu alom te bekomen SE OOUDSCBE QLA2EN of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der CBrtonteekeningen enz waarby is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glass hildera de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOE CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Cents BierliaUe DE POSTHOORN Groeneweg Gouda HEDEI OPËMl G Uitmuntende Binneu en Buitenlandsche BIEREI van de Stoombierbroiiwerij de POSTHOORIV té Leiden EN de Hotterdamsclie Biercompagnie te Eotterdam BEIJERSCH PILSENER GERSTE BIEREN FARO MUNCHENER ERLANGER WURZBURGER STOUT ALE etc Tot een talrijk bezoek noodig t beleefd uit Eene onnutwakkende aiakta dia eena talrl k KlasM kwelt De tlelcte begint met eene lichte storing der Maag maar als zij wordt verzuimd dan dringt ZIJ door het geheele Uchaam tast de nieren aan de lever het kllert ed en hötg be le kllerenBtelsel tervrljl de lijder ondragelijk kwijnt tot I de dood hem uit zlJn UJden verlost De ziekte wordt dlk wljls voor andere kwalen aanj gezien maar wanneer men I zichzelf de volgende vragen doet zal men spoedig er over kunnen oordeolen Het ik na hel eten pijn of moellljkheidiu de ademhaling Heb Ik oen gu voel van malheid van tijd tot tijd met slaperigheid t Hebben de oogen een gele kleurt Heb ik s morgens rondom de landen en hel tandvleesch een dlkko kleverige slijm gepaard mlt 1 een onaangenamen smaak I 1 de long beslagen Ilob Ik pijn Inde zijden of Inden rug Heb H naar do rechterzijde een oplettlng als of de lever grooter wordt t Ben Ik hardlljvlgT Gevoel Ik draalerlgheld of duizeligheid wanneer ik eensklaps uil horizontale ligging opsla Zijn do aËcheldingen uil de nieren vulUg en hoog gokleurd met een neerslag als men ze heeft laten staan Begint hel voedsel na hel olen spoedig Ie gisten gepaard met opgablazenheld en oprispingen uit de maag Heb Ik dikwijls hartkloppingen Al deze verschijnselen zuUen ilch wel niet te gelijk voordoen maar wanneer de treurige ziekte nadert kwellen ziJ den lijder beurtelings Als het een geval van langdurig gelijken aard is koral er een droge stootende hoest na eenigon lijd gepaard met opgeven BIJ verder verloop krljgl de huid een vuil bruhiachlige tint terwijl aan handen en voelen een koude kleverige uitwaseming komt Terwijl lever en nieren steeds meer beginnen to lijden volgt er rheumalische pijn en de gewone behandeling blijkt ten eenemale onvoldoende tegen deze laatste kwelling Het Is dus van het hoogste belang de ziekte spoedig en on geschikte wijze te behandelen In haren eersten graad wanneer een klein medicament genezing zal teweegbrengen En zelfs wanneer er eene vaste werking is moet het ware middel worden volgehouden lot leder spoor der ziekte verdwenen de eetlust teruggekomen Is en de verteringsorganen tot een ezonden toestand zijn gebracht Deze zlekle heet levorzlekle Het zekerste en moest afdoende middel er tegen Is Selgel s GeneeskrachUga Siroop een planUardIg preparaat vervaardigd In Am rtka én Ie koop bij A J White 21 Farrlngdon Road U n don E O Deze Siroop tast de ziekte in den grond aan en verdrijft haar met worlel en Uk uit hel lichaam Bredavan de Ooorbergh generaal depot voor Holland ook verkrijgbaar bljalle Apothekers üi Holland Java eu Koloniën Prijs van de Siroop M 75 van den Pülon t in Mevrouw MOLENAAR Waddinxveen verlangt met 1 AUGUSTUS eene DlEI ISTBODE die kan KOKEN en WERKEN Loon ƒ 90 Creen Tandpijn meer lEDURE GARANTIE verleenen wy aan hem die by gebruik van Goldmann s Keizer Xandwater ooit weer Tandpyn krygt Hy die zgn mond dagelyks met Goldmann s Keizer Tandwater spoelt behoudt zyne tanden schoon wit en gezond tot in zgn hoogsten ouderdom S GOLDMANN ek Co Dresden Marinestraat 2o Te Gouda bij WOLFF Zeker middel TEGEN ALLE Rhumatische Aandoeningen door koude ontstaan Kramp Aangezigtspyn Kiespgn Verstgving iu deleden Huidziekte enz rerkrygbaar te Gouda Wed Boshait Alphen L Va ossiaij Zn Bodegraven P Vijesi oot Boskoop J GOODKADE P LOOMAN Harmeien W G Kubvbes Hazerswoude J Gaarkeuken Noorden D W Bom Oudewater J Libflahd Waarder Bodthooen Woerden Gebr Pfenmiso Wouhrugge A de Wilde Zegwaard A Hekkeb AANDOCNIN EN I i i i Men gelieve attent tete zgn dat de WaldwoK artikelen van een bryanêkleur zgn als zynde bereid uit de vezeldQ der Den 7 naalden Snelptrsdruk van A Bkinkman te Goud Aanvraag om Dép6t by M J C HAM te UtreeU De uitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is f 1 25 tranco per post 1 50 li Ter voorkoming van misverstand zg deze herinnerd dat het BUREAU der GÓVnaCHB COURANT voortdurend blyfl gevestigd Langde Tiendeweg D 60 terwgl de DRUKKERIJ dezer Conrant gevestigd blgft MOLENWEBF B 28 Zoowel de brieven voor de Redactie als voor de Administratie moeten bezorgd worden op hei Bureau Men wordt verzocht geen brieven voor de Redactie aan particnliere adressen te doen bezorgen daar dit vaak aanleiding geeft tot vertraging BINNENLAUD GOUDA 20 Jnli 1882 By bnluit van den Goavernear Generul laa Ned Indic ii beaaend tot kapilein ingenttur de Ie LaitenaDt der genie G Hoogeuboom Ala cadet bg de militaire aka lemie te Breda ii o a geplaatit roor cavalerie 0 I W Smita leerling der 3 klaase der rqkt hoogere burgeraohool alhier Men Tenoekt ona mede e deelen dat de bloemkrans op de kist die het sloffelqk orertchol van den heer Kluitman beratte welke w in oi a vorig nr een hulde noemden van hh onderwazen een hulde itraa ran de ood leerlingen van den overledene Het Botterdamsoh Tooneelgezelschap onder direotie an den beer Willem van Zuylen zal tydena de kermii alhier eet reeks voorstelliugeu geren Verder zullen de volgende vermakelijkheden ver ehijneo Liou Veith Hollandaoh Theatre Blanur Paardenanti Damma Panorama de Niet de viiohvangst Heymans de Catacomben van Farga Haak Pak de leaning Sohraro ballen lent Wills Pholografie bg dag eu naohl Orermeer velocipede Spriet theatre Mechanique Winkel Groote Menagerie en Diereutemmer Hedenmiddag ten 12 ure trok een plechtige begrafeuii sloct door onze straten naar de begraafplaals De dezer dagen overleden Sergeant Majoor H Peserur werd met militaire honneurs Ier laatste rustplaats gedragen aan welke droeve pleohtigbeid de sombere rouw toneu van de muziek der Goudsohe Sohulterg een verhoogden luister bgzelten Op de begraafplaats had een buitengewoon talrijke mtoigte tich vereenigd om getuige Ie zgn van deze oroeire gebeurtenis en toen de gebruikelgke geweer ohoteu bo en het graf waren gelost nam de Sergeant van der Swaan het woord en sprak namens zgoe kameraden een hartelgk woord van hulde aan de nagedaohirnis van den overledene en een woord vau troost tol de diepbedroefde belrekkingen Hg S3hetste de smart een zoo verdienslelyk militair te moeien verliezen die nog zooveel voor de toekomst beloofde waarover een traan iu het mannelgk oog op welde en een tucht uit de borst opsteeg die ephter deu verloren makker niet terngwhonken loodat slechts overbleef te berusten in het droeve lot De heer Nieawenhuizen uit Delft sprak namens de familie daarop een woord van dank tot ben die op zoo onJnbbeitinnige wyze van hnnue betangstelliDg deden blyken en riep ten slotte een krachtig vaarwel I toe en een tot weerziens aan den gestorvene Twee schoone bloemeukraaen sierden de kist als welsprekende tolken van harttlqke deelneming Gisteren heeft het eindexamen aan de Bgkslandbouwschool te Wageningen piaata gehad Het diploma als landbouwkundige is verleend aan O Van Vloten van Haarlem D De Voogt van Wageningen F Van der Breggen vaa Waddinxveen en C Van der Torren van Waddintveen alle candidaten zgn geslaagd Iu de Maandagavond gehande gemeenteraads veig d ri g te Oadewater werd Médgekenid het door hel dagelgktcb beatour voorloopig aangegaan contract met de Uael Stoomlram Maattoliappg Ingediend werd de gemeenterekening over 1881 sluitende met een goed slot van ƒ 2709 41 i I t alot is voorzeker aaozienigk voor hen die weten dat behalve de vernlenwing van sommige straten en aflossingen van vroeger geleende gelden deu gemeeutetoreo in en nit eadig eene restauratie heeft ondergaan waaraan duitenden guldens zgn be eed Scheen die ruim duizendjarige kolosaus vroeger eene onoogigke steenklomp ans komen igne archileclouisobe Igneu en bii n weer als vernieuwd voor bet oog Ie voorsohgn Dit jaar tal door aanbrengiug van een nieuw uurwerk met minnttwgzers het geheel zgn vollooid Door den minister van justitie is in verband met de in de tweede kamer gevoerde beraaihlagingen over deu eed en als inleiding ot de verdere behandeling van het onderwerp aan de kamer toegezonden een slaat houdende een algemeen overzicht van de gevallen waarin en de wgzeu waarop hier Ie lande door wel verordening insiruolie enz eed of belofte wordt geèitchl Daaruit blijkl dat de bepalingfu omtrent den eed de belofte of verklaring niet enkel stennen Op wetten en kon besluiten maar ook op reglementen instructies resoluties ministeriele resoluties euz £ ene bgzondere kolom toont aan de wgte waarop en de termen waarin de vneischie eed belofte of verklaring is voorgeschreven In de terminologie daarvan blgkt eene groote verscheidenheid te heerschen In de buitenlandsche afdeelingen der iu 1883 te Amsterdam te houden groote tentooostelling vloeien de aanvragen toe voor de klassen werktugkuude meubelen muziek en Voedingsmiddelen Duitsohland staat tot nog toe enn Let hoofd wat het getal der ontvangen aanvragen belrefii dan volgen Prankrgk en Engeland De heer E Romlaut commissaris generaal voor België heeft verscheidene dagen Ie Amsterdam vertoefd ten einde tich met den commissaris generaal der tentoonstelling Ie verstaan omtrent de verschillende belangrijke rubrieken van de Belgische afdeeling Men meent te weten dat de oppervlakte door de Belgische inzenders besproken niet minder dan 12000 vierkante meters zal bestaan Het bgzonder reglement voor de fraaie kni sten ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plsntaminite Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN is opfnbaar gemaakt De speciale commissie heeft insgelgks de plans van den ingeniear voor de gebouwen dezer afdeeling goedgekeurd Deze gebouwen vormen een geheel van i9 zalen Bg de Dinsdag gehouden verkiezing van een lid der Tweede Kamer is hel hoofdkiesdislriet Maastricht ter vervanging van wijlen den beer mr Nijst werden uitgebracht 2074 stemmen waarvan 62 ongeldige de volstrekte meerderheid der 2022 geldige stemmen was 1012 Gekozen de heer mr G Straetmans met 1490 stemmen de heer Mognée verkreeg 523 stemmen De schepen die hel wrak gevonden hebbeu dat men vermoedt bet wrak van de Adder ie zgn zijn de Fraiu IfaerOmt en de Schelde Het onderzoek werd gisteren voortgetei De plaaii waar men het wrak gevonden heeft is volgens miswqzend kompas ongeveer HJ Noord West van Monster gelegen Ueie ploata komt ongeveer overeen met die wurop volgens de verklaring van stuurman Den Dolk en zeven andere Schereningsche visschers het Schip lou gezonken zgn Het gevonden wrak ligt ap lO vadem diepte Uil Mauslnis wordt aan het Fad geseind Op het eiland Botenburg Zuidzijde is aangespoeld en gisteren gevonden een flesch met een briefje waarop geschreven slaat gjdder zinkt Geen redding mogelgk Van der Aa Dit briefje is naar het Departement van Marine opgezonden Of het briefje werkelijk von den kommaudant van de Adder is betwijfelen wij zonder nadere gegevens zeer Behalve die flesch toch ia niets vau de Adder af komstig zuidelgk aangespoeld £ n zou de kommandant indien hg de gelegenheid had gehad om enkele worden op te sohrgven niet met eeu woord de oorzaak van de ramp en de plaats hebben aangegeven De 67e gewone vergadering der Alg Synode van de Ned Herv kerk werd gisteren te s Hage geopend door dr J Douwes pred Ie Leens als oudste in diensllgd Dankbaar voor teer veel goed ook wal den toestand der kerk betreft kon dr Douwes niet voorbgzien dat niet weinig audera had kunnen en moeien zgn Gemengd waren de gewaarwordingen Toch hield het woord van een oad hoogleeraar by tyn afscheid van de vergadering voor eenige jaren gesproken zgn recht men was vooruitgegaan in broederlgken geest en onderlinge waardeering Al mocht men eeuigermate afwgken ja telfs den stryd voor beginselen voeren met warmte en kracht wonklanken werden er niet gehoord Hel was voor dr Douwes een ernstige vraag of dit zoo blyven zou De strijd in de kerk nam toe de onrust en beroering werden grooter Vaak had hg gewenscbl dat de kerk aan liaar Synode een voorlweld nam en met humaniteit algemeene belangen leerde behartigen zouder in partgdienst op te gaan Vérborgen mocht dnu bigveo wat de toekomst zou brengen als de Synode voorging en aan het geweten het Chrislendoin den geest van Christus de hecrschappg iraohlte te verzekeren zonder ter rechterof Ier linkertyde af Ie wgken don kou het niet anders of de vrucht van den arbeid moest zegen aanbrengen De reeds medegedeelde samenstelling der Synode t