Goudsche Courant, vrijdag 21 juli 1882

werd gewijzigd door het optreden ran den hoogleeraar M A Goonen lan Leiden ds I C Verhoeff Tan Utrecht dr K Dikema ouderling te Winsohoten en ds I F C Kronenberg ouderling bij de Waalsche gemeente te Arnhem in plaats van den hoogleeraar dr J Offerkans fiit Leiden da J Wettrik raa Gothen dr P Hofstede de Groot oud ooderlin te Groningen Jen mr R Boueral Faure ouderling by de Waalsche gemeente te Leiden Da I I L Luti Waalsoh pred te Middelburg werd roor de derde maal tot Toorzitter gekozen Yan de 17 stemmen werden er 14 op hem uitgebracht Dr Doawes werd tot Tioe fooriitter en ds Alingh Prina ai Korte Zwaag tot diens secundus gekozen Eeu Toorstel om niet slechts de eerste vergadering an iedere week met gebed Ie openen en haar laatste Tergadering mei gebed te sluiten maar dit dagelijks te doen eii ook de vergadering te beginnen met het lezen van een gedeelte van den bybel vond wel waardeering maar slechts bij enkelen instemming Met algemeene stemmen werd het voorstel aangenomen om alle rapporten waarvan de commissie dit wenschelijk achtten te laten drukken Ër werd kennis genomen van de verslagen omtrent het kerkelijk hooger onderwijs te Grouingeü en Ie Utrecht ep van het voorstel om een adjunotpredikerschap in te voeren dat aanstaande predikanten gelegenheid loo geven zich practisoh te oefenen voordat z j in een eigen gemeente optreden De vergadering besloot eindelijk aan den president het benoemen der commissién over te laten en van haar recht om dit zelf te doen geen gebruik te maken Volgens het officieele blad der te Amsterdam in 1883 te houden tentoonstelling zal het hoofdgebouw der tentoonstelling eeu Hindoesch pa eis voorstellen De hoofdingang zal rechts en links door twee torens van groote afmeting worden bezet naar Hindoesohen tijl elk dezer torens wordt gesteand door eenige olifanten Dezer dagen had te Rotterdam een koelsier die s nachts te Feijeuoord op een geneesheer wachten moest zich na zijn paard te hebben toegedekt in het geopend portier neergezet en wos daarbij in slaap gevallen Het paard waarsohijulgk het wachten moede was de Maasbrug over naar den een half uur in de stad verwijderden stal gesukkeld en de koetsier bemerkte er niets van voor het dier voor den stal stil bield en hij tol zijne verbazing bespeurde dat hij zich niet meer te Feijenoord maar in het centrum der stad bevond Nadat leest men in de Duitsohe Landicirli de rampzalige uitvinding van den galtktometer en de vorderingen der scheikunde den melkboeren het leven zuur genoeg hunne melk echter dragelijk zoet gemaakt hebben en dus het vak van melkwassoberij een schrede achterwaarts moest gaan geschikt om het gemoed van eiken koemelker met droefenis te vervullen zocht men in de zetels der melkiudustrie langen lijd te vergeefs op welke manier men den galaktometer een kool zou kunnen stoven en de melk oplireugst eener koe zoo kunnen verhoogen Sen vindin rijk Franschman heeft aanspraak op de zeldzame verdienste het vraagstuk op verblijdende wijs opgelost Ie hebben Hij vond namelijk na moeitevollen arbeid een voedermengsel dat de melk in het nog maar weinig ontwikkelde stadium reeds in het lichaam der koe vervalscht I Dit voeder brengt eene ongezonde doch veel rijker mejkgeving voort wat natuurlijk geschikt Is om de melk slechter te maken De koe die bij natuurlijke voedering 20 22 liter melk geeft is bij gebruik van het kuustvoer in slaat x m 32 85 liter af te scheiden De marêtpolitie te Far s heeft van deze nieuwe manier om melk te vervalschen de lucht gekregen en maatregelen genomen Eindeiyk zal te s Hage eene Passage tot stand komen die een onoogelijk gedeelte der stad herscheppen zal in een prachtige omgeving Fjen consortium van bankiers en particulieren met een maatschappelijk kapitaal van ƒ 1 60Q 000 heeft zich reeds van het benoodigd aantal 38 panden verzekerd De Passage zal een aanvang nemen op het Buitenhof daar waar na de groote panden staan van de heeren Verniers van der Loelf D van Eek en Vaillanl Zij zal over eene lengte van 85 Meter in zuid ooslelijke richting uitloopen op ene rotonde met een diameter van 28 Meter en T n daar uit in twee richtingen doorgetrokken worden lo over eene lengte van 43 Meter uitkomende in den Practizgns hoek en 2o in de Spuiitraat eindigende daar waar zich thans de huizen Tan den apotheker Mouton en van den heer Hanitn bevinden De heer Mouton verhuist naar het huis van de firma Spanier aan den overkant Een prachtig café en misschien ook hStel zal aan de zijde van het Buitenhof verrijzen terwijl een groot Edentheater met den ingang aan den zuidkant der rotonde zal worden gesticht Naar men verneemt belooft de aanstaande tentoonstelling van tuinbouwvoortbreogselen door de afdeeling Haarlem en omstreken van de Nederlandsohe Maatschappij voor Tuinboaw en Plantkunde in den Hertenkamp te houdea ulleszina luisterrijk te zullen warden Zoowel uit Haarlems onmiddelijke omgeving als van elders zijn zeer vele belangrijke inzendingen van planten en gewassen toegezegd waardoor de commissie in staat zal worden gesteld het overschoone terrein op waardige wijze te stoffeeren Ook voor tuingereedschappen tuinmeubelen en tuinsieraden zijn inzendingen aangemeld die het beste doen verwachten De commissie van beoordeeling bestaande uit ervaren vakmannen zal Vrydag werkzaam zijn en den 22sten Juli des namiddags ten half twee ure zal de tentoonstelling pleohtig worden geopend in tegenwoordigheid van vele genoodigden van de inzenders de schenkers van medailles de aandeelhouders van het waarborgfonds en de leden der Maatschappij met hnnne dames Bij die gelegenheid zal eene matiaée musicale plaats hebben door de kapel der stedelijke schutterij te Haarlem Dinsdag 25 Juli des namiddags ten twee ure wordt de tentoonstelliug van afgesneden rozen en bouquetten en groenten enz geopend Dtze voorwerpen worden des morgens door eene afzonderlijke jurv beoordeeld Ook voor dit gedeelte der tentoonstelling zijn bijzonder vele en btlangrgke inzendingen opgegeven De voorbereidingen voor de tenloonstelliiig zijn in vollen gang het bestuur der afdeeling heeft tot steun der commissie voor de tentoonstelling de hulp ingeroepen van eenige heeren die als commissie van bijstand zullen fungeeren Tot nu toe hebben zich daartoe bereid verklaard de heereii jhr B Vau Merlen mr J H Van Meurs H F Proot jhr P Quarles van Ufford en A Van Asperen van de Velde Ook voor de vriendschappelijke bijeenkomst is het afdeelingsbestuBr met de voorbereidingen bezig het wordt daarbij gesteund door de heeren mr Jager Gerlings H F Proot en A Van Asperen van der Velde daartoe uitgenoodigd Men mag aannemen dat de tentoonstelling in alle opzichten slagen zaL H C Een voornaam ingezetene van Haarlem die reeds herhaaldelgk zijn belangstelling en onvermoeiden ijver heefl aan den dag gelegd om den bloei en de uitbreiding der stad bevorderlijk te zijn heeft thans opnieuw een blijk van ombekrompen mildheid gegeven door haar een geschenk te vereeren bestaande uit een zoogenaamd jWeerhuisje ontworpen door prof Lnthmer Ie Frankfort a M lerwgl de phyaische instrumenten zijn samengesteld volgens dr Nippoldt s mededeelingen Het huisje is vervaardigd ran gegoten ijzer en ia aan 4 kanten open In overeenstemming met schenkers bedueiing zal het huisje worden geplaatst op de Groote Markt bij de halte van den tram Het huisje is geleverd door den fabrikant Mack te Frankfort en zal gesteld worden door den insliumentmaker F W Funokler te Haarlem onder toezicht van den gemeente architect Zander twijfel zal dit huisje het eerste van dien aard in Nederland aan velen welkom zgn en door menigeen met vrucht worden geraadpleegd ff a De £ toile ielge verneemt dat de jastilie nagenoeg de geheele lelegraphische oorreepondentie tusschen Armand en Léou Peltzer van November 1881 tot Maart 1882 gewisseld in handen heeft Vooral de dépêches door Léou uit Hamburg gezonden en Marie onderteekend moeten zeer bezwarende bewijzen voor beider schuld inhouden Wel blijft Léon ontkennen dat de hem vertoonde origineele telegrammen van zijne hand zijn maar niet slechts hebben de Belgische experts ten stelligste verklaard dal het schrift dezer telegrammen hetzelfde is als dat van Vaughan en van Léon maar ook de beroemde Fransche echrifikundige Gobert door het parket geraadpleegd heeft verklaard dat daaraan zelfs geen twijfel zou kunnen bestaan Hetzelfde blad verzekert dat door de instrnctie onomstootelijk ia vastgesteld dat de persoon van Murray wiens opdracht Léon Peltzer beweerd heeft ontvangen te hebben om met Bernays over eene groote transatlantische handels compagnie onderhandelingen te openen volkomen verdicht is Vele personen die van de Rijks postapaarbanken gebruik maken verkeeren in de meening dat indien zij zich metterwoon verplaatsen naar eene gemeente welke onder de directie van een ander postkantoor gelegen is inlagen of terugbetalingen op het boekje dat nog in hun bezit is niet in hunne nieuwe woonplaats zonden kunnen geschieden en het mitsdien noodzakelijk zou zgn het geheele op hun boekje ingeschreven te goed terug te vragen Ter weg neming van die dwaling diene Volgens art 5 der wet van 26 Mei 1880 StU No 88 kunnen wUt ook het boekje werd afgegeven inlagen in en terugbetalingen uit de Rijks postspaarbank geschieden op alle poaikautoren alsmede op de hulp postkantoten die daarvoor lijn aangewezen in het ganache Bijk Ten einde de terugbetalin ren op de nieuwe verblijfplaats Ie kannen erlangen behoort mci aldaar slechts het boekje ter oversohrijiirg aan te bieden aau het post of hulpkantoor en Ie handteekening in een op dat kantoor berustend register Ie stellen Door aldus te werk te gaan wordt niet alleen den postamblenaren en der directie van de Kijkspostspaarbank veel arbeid bespaard maar worden tevens de onko3teo door het onnoodig intrekken der boekjes veroorzaakt vermeden In een druk bezocht vertrek te Luik waar eeu paar kanarievogela plachten rond te vliegen hebben deze dieren in het bovenste gedeelte van een banglainp een nestje gebouwd en 4 krachtige jongen grootgebracht Het nest aan den haak dicht bij het plafond bevestigd ongemeen faaai gebouwd van boven dicht en met eene opening in de zijde voorzien bestond uil bladen en twijgjes van eenige planten iu de vensterbank geroofd franje van het tafelkleed draden tapisserie ol en zijde uit een werkdoosje gekaapt stukjes papier en wallen liet voedsel werd stteds op een der meubelen gereed gezet en het raanneije vloog ijverig af eu aan om zgn gezin van het noodige te voorzien Als een gegoed ingezetene eene gemeente verlaat tracht men zoo lang mogelijk faem als ingezeten te beschouwen evenals de gemeente waar hg zich vestigt hem zoo spoedig mogelijk als ingez lene erkent Voor de wet zgn rijken en arm gelijk maar alt een onvermogend burger zich verplaatst doet men wat mogelijk is om hel ingezetenschap te ontkennen Men brengt het volgende voorbeeld hiervau Ier onzer kennis Een wedstrijd in raenschelijkheid wordt gehouden tusschen de gemeenten Pouderoijen en Wel Eeae vrouw geboortig uit Wel is sedert enige maanden dienslbai r geweest in de gemeente Pouderoijen Eenige weken geleden is zg door haar baas onlilagen omdat zij volgens haar voorgeven niet kon volgens zijn opinie niet wilde werken Zonder ceiiig Ie huis heeft zij in bar en nal weder een dag in een griend doorgebracht Den volgenden dag heeft zg zich voor haar laatst geld naar W el doen transponeeren maar kon ook daar geen onderkomen vinden Wcêr naar het gemeenlebestuur van Pouderoijen weer naar hel geracenlebestuur van Wel heeft zg in lealslgenoerad plaats een paar weken dag en nachl ondir den bloo ten hemel doorgebracht Nog eens naar Ponderoijeu weer Ie vergeefs Terag dan maar naar WeL Wéér dezelfde ontvangst Vrijdag II heeft men haar van Wel naar Fouderogen gevoerd NB des nachts tusschen tien cd elf ure heeft men haar aan de Maas onder een boom afgeladen roet eeu bed en een kastje al dien tgd heeft ze daar dag en nacht in regen en koude gezeten zonder eenig dak dan de kruin van een boom Arbeiders die aan den dijk werben voorzien haar van voedsel Ieder die aan het veer op of van de boot gaal is ge troffen door zulk een schandelijk looneel De strijd schijnt hier te loopen over de vraag Waftr hoort zy tehuisP De aandacht van do bevoegde macht zü hierop gevestigd opdat er een einde köme aan zulk eene menichonteerende handeling Wie aan de waarheid twijfelt kan zich komen overtuigen J C De heer Domela Nieuwenhuis uit in het DagiUut een denkbeeld dat zeker bij velen ia gerezen namelijk dat de nagelaten betrekkingen der verongeluklen met de tdder niet door particuliere weldadigheid maar van Staatswege ondersteuning mochten erlangen Maar zal een minister van Marine daartoe overgaan en durven voorstellen van weiten en besluiten af te wijken en antecedenten te stellen f En zal de Kamer niet toejuichend eu deelneming betuigend bezwaren maken niet omdat zg de zaak afkeurt maar om allerlei redenen waarvan we velen zelf nog niet kunnen gissenP Als in October of November zulk een wetsvooistel mocht worden behandeld ligt de gebeurtenis al zoo ver achter ons dat het voorstel allicht wordt verworpen dan zal er door het publiek misschien een hoogst belangrijke polemiek gevoerd worden over de vraag of de Slaat moest geholpen hebben maar de bijdragen tol ondersteuning zouden zeer gering zijn Laat men dus beginnen met te ondersteunen Neemt later de Stoat die taak over des te beter zóó hoog zullen de toelagen van Staatswege wel niet zijn dat de particuliere bijdragen kunnen gemist worden Hoe groot is een engel Deze min of meer moeilijke vraag vormde dezer dagen een punt van verschil bij het tolkantoor te Essegg Een beeldhouwer aldaar had namelijk uit het buitenland een engelenbeeld ontvangen en in het tpllarief heet het dal beeldhouwwerken in levensgrootte vrij l onnen worden ingevoerd Hij weigerde daarom invoerrecht te betalen op grond dat de menscfaelijke verbeelding ticb de engelen gewoonlijk zoo groot als kinderen voorstelt eu zijn engel dus ongetwijfeld onder de levensgroote beelden moest worden gerangschikt De ambtenaar van het tolkantoor echter die aan de engelen de grootte toekende van die van den aartsengel Gabriel bestreed de meening van den beeldhouwer met nadruk en eischte voor een kleiner ejemplaar de toepassing van het tarief De beeldhouwer beeft de uitspraak in hooger ressort gevraagd en algemeen ziet men in gespannen verwachting deze te gemoet De wetenschap zal moeilijk in deze quaestie beslissen kunnen Aan te nemen dat de kleine engelende kinderen zgn van de groote engelen gaat niel men zou dan ook mannetjes en vrouwtjes engelenmoeten erkennen Maar even als er groote vliegenzijn en kleine welke laalsten men verkeeidelijk zouhouden voor hel kroost van de eersten zou menkannen onderstellen dat er ook groote en kleine engelen zijn Em handelaar in effecten te Heerenveen liet voor eenige dagen voor rekening van derden aan de Beurs te Arasterdam eenige Theiss lolen koopon Zij werden ontvangen eu den kooper Ier hand gesteld Nauwelijks is dit geschied of de telegraaf seint Zend nommer lóó en zooveel terug daar er bg de trekking van Januari jl 100 000 fl iip gevallen is De verkooper had dit eerst toevallig ontdekt toen hij het stuk afgegeven had Voor den kooper iemand nit Knijpe was het wel hard dat stuk ƒ 100 000 waard af te geven maar bet Beurarcgirment is in zulk een geval zoo duidelijk dat verzet al ware het beproefd toch vruchteloos zou geeweest zijn N Or a Jit Maastricht wordt gtmeld De onderaardsche gangen van den Sint Pietersberg die zich tot nabij Luik uitstrekken hebben ttu gevolge van het bijschielen vin grind en aarde door de zich iu de gewelven bevindende kokers gedeeltelijk hunne uitgestrekte verbiodingen verloren Échter bestaat deze verbinding nog tot het op een uur afstand van Maastricht gelegen Belgische dorp Canne eu wordt deze bedekte weg door bewoners van het dorp Sint Pieter gebezigd om den benoodigden hulselijken voorraad zout en zeep van genoemd dorp te betrekken en op deze wijze de gesmokkelde waar aan de argusoogen te onttrekken Geen oniugewijde durft zich dan ook in dien doolhof van ontelbare gangen wagen daar hij reddeloos verloren zoude zgn werd hij uiet toevallig gevondendoor een der gidsen die de veelvvldige bezoekersbegeleiden De luipaard is losl riep men elkaar in den dierentuin te Bieslau Donderdagochtend verschrikt toe want werkeiyk was een der luipaarden uit zijn kooi ontsnapt en liep rustig op eeu grasperk bij het olifantsperk heen en veer De weinige bezoekers en eenige meoscben die in de nabgheid aan het werk waren namen de vlucht terwijl de directeur het geheele personeel met stokken geweren en ander gereedschap wapende en op verschillende punten posteerde ten einde te verhinderen dat bet roofdier uil den tuin ontsnapte Toen trachtte men het beest te vangen Men trok een eordon om het straikgewaa waarin de luipaard was gevlucht en tandenknarsend zgne vervolgers atwachtte Evenwel scheen het ongewone vau den toestand het dier eenigszins overbluft te hebben Ten minste do luipaard deed niets om te verhinderen dat men het perk met planken afzette en een kooi binnen de omheining plaatste Toen begon de dirccteor die ei achter stond den vlucbtiog te sarren met dit gevolg dat het beest werkelijk in de kooi schoot Oomiddellijk liet men de deur vallen maar dit kon niel zoo spoedig gebeuren of de laipoard die den toeleg merkte waa er al weer nit Daarna posteerde de directeur den oppasser op wien de luipaard bgzonder gebeten was voor de trslies Hel beest behoefde nu niet gesard te worden maar sprong uit eigen beweging op den oppasser 1m die natuurlijk terstond terugweek De luipaard kwam toen ten tweeden male in de kooi terecht maar was er eveneens al weer uit voordat men de deur ken laten vallen Eerst bij den derden keer gelukte l het dier op te sluiten en naar zijne plaats te brengen By nauwkeurig onderzoek bleek het hok waarnit ng ontsnapt was geheel in de orde te weten zoodat men vermoeden moet dat het dier zich door de opening had weten te wringen waardoor gew onlgk het voedsel wordt binnen geschoven BnlteDlaodsch Overzlcbt Wat er in Egypte buiten Alexindrië geschiedt weet men slechts zeer tnvolledig en enkel bg geruchte In het zuiden schijnt volslagen anarchie te heerschen en doet de Volfcbe profeet zgn uit de laatste overwinning gesproten macht gelden In C uro schgnt het betrekkelijk rustig Ie zgn gebleven de Duitsohe consul ia echter van daar met 300 Duilschers naar Ismuilia gevlucht Iu Tautab een plaatsje tusschen Cairo en Alexaudrië gelegen zegt men dat 80 Europeanen zgn vermoord In Alexandne zelf begint weer wat orde Ie heerschen al biedt de stad met hare brandende en rookende bouwvallen nog een treurig gezicht Het bevel der pol tie is opgedragen aan eeu Kogelscb zeeoHicier lord Ch Beresfurd die over eene sterke macht beschikt Ontwapende Egyptische soldaieu eu Arabieren ruimen onder toezicht van de Engeltche matrozen de bouwvallen op en met de stoombrandspaiteu stuit men dcu verderen voortgang der vlammen Hier en daar hebben nog schermutselingen plaats mei plnnderaars en de Engelschen schieten er lastig op los Wie geval wordt lerwgl hg poogt brand te sliobleu wordt zonder genade gefusilleerd lerwgl de plonderaais veroordeeld worden loi 12 a 48 geeselslagen toe te dienen met de stevige vuisten der Engelsche pikbroeken Zondag werden ongeveer 40 Ëgyptenareii op die wgze afgeranseld De heer John Bright heeft in het Lagerhuis medegedeeld dat hij uil het Kabinet treedt omdat hij zich met de staatkunde der Begeering ten opzichte van Egypte niet kan vereeuigen De groote discussie in de Franscbe Kamer over de Egyptische zaken is goed afgeloopen Lockroy opende bet debat met een lange rde of liever critiek van de staatkunde van Freyciiiet onder scherpe afkeuring der conferentie Lockroy was bier de voorman van Gambeiia dez bield zich echter zooveel mogcHjk builen schot hg hield geen groote rede maar maakte van zgn plaats slechts een paar opmerkingen over het FrauschEugelsch verjjond De uiteenzetting van den Minisier Freycinet was flink hg constateerde allereeril dat de Egyptische qnaeslie niet door hem was in hel leven geroepen maar een nalatenschap van vroegere regeeringeu hy wees op Frankrijks recht van interventie na ile gebei rteoissen te lexandrie maar voegde er bij dal hel volgeus hem weu clielijk was Ie handelen iu overleg met Earopa legenover de berichten van oneenigheid Inaschen Frankrgk en Engeland gaf hg de verzekeriag van de vooitdureude overeenstemming mei EugeUhd lerwgl hg meedeelde dat met de Engelsche Regeeriug reeds een overeenkomst waa getroffen lot verzekering van de vrijheid van bet Suez kaiiaaL Ik heb eindigde Freycinet en daarmee gaf hg de scherpste critiek van Gambetto ik heb geen schitterende vertooning gezocht maar ingn land gediend Deze woorden werden met zulk een daverende toejuiching begroet dat Gambetta nog Aeer in zgn schulp kroop hg wenschte Freycinet geluk met het behoud van de overeenstemming met Engeland en betreurde de Turksche interventie Tegen het toestaan van het aaugevraagde crediet hadden zelfs de tegenstanders van Freycinet politiek geen bezwaar Te Berlgu wordt de aland der Egyptische aangelegenheden in de laatste dageu van een meer geruststellende zgde beschouwd Aan een spoedig einde dér verwikkelingen is wel is waar uiet te denken maar eene interventie helzg van Turkije hetzg van de westelgke mogendheden welke zich ted doel stelt om eene geregelden totsland in Egypte te herstellen schgnt na ophanden te zgn Hel is mogeiyk zegt de Berlgnsche correspondent der X Z dat zulk een interventie niel krachlena de opdracht van geheel Europa geschiedt maar zg zou toch op de sympathie van al de mogendheden kannen rekenen De toepassing van de nieuwe dwacgwet voor Ierland heeft een aanvang genomen Men weel dat de Onderkoning bevoegd is haar slechts in werking te brengen in de districten waar beroering heerscht of nie daarmede bedreigd worden Hy was van meening dat de meeste der ooslelgke en zuidelijke provinciën zich in dit geval bevonden De Dublin Gazette heefl dienvolgens oen besluit openbaar gemaakt waarbg zeventien graafschappen onder de werking der nieuwe wet gesteld worden In elk dier grsafscbappen wordt krachlena de wet een buitengewoon gerechtshof opgerishi t welk gedeelielgk uit gezworenen en door den Onderkoning benoemde rechters bestaat De bijeenkomst lassoben de keizers van Duitschland en Oostenrgk zal op 8 Auguilua te Ischl plaats hebben De Pol Corr meent te kunnen verzekeren dat prins von Bismarck niet zooals aanvankelgk gemeld was keizer Wilhelm vergezellen zal FOSTER IJ Elsr LIJST van BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden gedurende de 2e helfl der maand Juni 1882 uit Gouda verzonden en door lusschenkomst van het Poslkanloor terug te bekomen Wed Braakman Amsterdam S Meijer Andijk 2 stuks J Roelrink s Geavenbage van riaaflen Kralingen E Middelburg Rotterdam F Goddg Rotterdam A v d Willigen Rotterdam S Koot Wansum J van Es Wateringen Uit WADDINXVEEN W Groenendgk Hazerswoude Gouda 20 Juli 1882 De Directeur van het Postkantoor Ie Gouda SIMONS poijItie De navolgende voorwerpon als gevonden gedeponeerd op het Bureau van Politie kannen door de daarop rechthebbende worden afgehaald Een penhouder een parapluie fiintasie armbandje een rozenkrans met medaille en kruisje een schaartje een blauw geruit kiuderscborlje een hamer zonder steel een gzeren knipje met dito beursje een elleniaat een goud kinder oorbelletje met bloedkraal een blauw geruite handdoek eeu ledig geldzakje waaraan een sleuteltje Ook kunnen inlichtingen gegeven worden omtrent een kongu dit opgenomen is Laatste Berichten Parijs 19 Juli In de Kamerzitting heefl Qémenceau beden de Eegeering lof toegezwaaid dat tij v6or Alexandne Engeland s voorbeeld niet gevolgd beeft maar Turtge s tusschenkomst achtte hg ongeraden om het ttatui quo ante te herstellen terwgl hg het Europeesch concert aannam Ten slotte werden de gevraagde kredieten met 340 tegen 66 stemmen toegestaan l e Minister van Biunenlandsche zaken Goblet bestreed vervdlgens de urgentie van het voorstel omtrent eene centrale maire te Parijs en vroeg de eenvoudige orde van den dag Deze werd met 278 tegen 172 stemmen verworpen Eene motie van Devès waarbij de Kamer zich beslist verklaart tegen eene centrale maire te Parjjs werd met 278 tegen 176 stemmen aangenomen In de couloirs heette het dat het Kabinet dientengevolge besloten had zgn ontslag te nemen Eonstantinopel I9 Juli Volgens berichten uit Smyrna heefl een hevige brand die gedurende 7 uren woedde aldaar 140 huizen in de asch gelegd Zesduizend personen zgn zander dak Parijs 19 Juli Het gerucht omtrent het aftreden van het ministerie is tot dusver niet bevestigd Morgen ochtend heeft op het Mlytée een ministerraad plaats Eene schikking wordt waarschgnlgk geacht MARETBSBICHTBN Gouda 20 Juli 1882 De Graanmarkt bleef bg weinig omzet zeer vast voor goede oude tarwe Zeeuwsche werd betaald met ƒ 12 a 12 miudere en polder 11 a 11 50 lerwgl geringe kwaliteit merkelgk lager werd gegeven Rogge iets flauwer ƒ 7 a ƒ 7 26 Bttilenlandsohe ƒ 6 60 a 6 76 Gersl 5 60 a 6 60 Haver ƒ 4 26 tl ƒ 4 7 S De veemarkt met gewonen aanvoer den handel in alloi vlug varkens geschikt voor Londen van 20a 22 cl per half kilo magere varkens en biggen traag vette schapen vlug lammeren traag te verknopen Kaas aangevoerd 128 partgen handel vlug Iequaliteit van ƒ 29 a 32 2de qunlileit ƒ 25 l f 28 Noordhollandsche 27 a ƒ Ï8 Goeboter ƒ 1 60 ü ƒ 1 60 i Weiboler ƒ 1 36 i f 1 46 Kaas noteering van de Ver v Kanshandelaren aangevoerd 128 partyen lekwal ƒ 27 50 a ƒ 81 2e kwal ƒ 26 a ƒ 27 Handel gewoon BurgerliJJie Stand 6EB0REN 17 Juli AiirUaiii ouders D tan den Birg en S Tom 18 Gnrardaa JoBephos Jobaaoes oaders Q J Feijen ea M A Grendel Marinas Leooardas ouders A fan den Berg eo W de Hoog WiUemiDa Magdalena ouden K F Hammer eu M Binee 19 Alida Maria ouders J Weijmao eo S ü Mcioinger OVERLEDEN K Juli M C Kapleio 9 m A van der Noot 1 j 6 m 18 N Priosenberg 1 j 6 m M A van der Staal 40 j G P de Vos 7 i D van Veen 69 j 19 C H Snel 11 m G Vrees ijk 2 j 3 m GEHUWD 19 Juli J Hoadijck en H M Peelers K A Arend en S Diepenhorst A de Jong en O Zy demao m