Goudsche Courant, vrijdag 21 juli 1882

N 2795 188S Zondag 23 Jtdi GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken L UNION OPGERICHT IN 1829 G T itigd t PARUS in haar Hotel 15 ma d la Banqae MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL EN GEPLAATSTE ZESTIG MILLIOEN FRANCS Verzekeringen hi overlijden op ftet eheele leven Q§mengde venehermgen en op een bepaalden dag Lijfrenten Uttxetvertekeringen 6OO O aandeel in de winsten der Maatschappij ZICI TE mOEGEK TOOK ALLE INLICHTINGEN BIJ DE iOOFO A6EHTEH Amsterdam de Heeren O P N Blom J L Eldeks Hoofdagenten Warmoesstraat 141 Alkmaar den Heer Piebre Damave op de Mient Arnhem Ben Heer S T J Roes AdvocaatProcureur Yelperplein 25 Breda den Heer A P L Nelissen Advocaat Procureur Havermarkt W 0 300 Dordrecht den Heer J J P H Geelen Gravenstraat B 181 GOUDA den Heer W C WERNINK Bleekersingel R 199 Groningen den Heer I J Beugmans Groote Markt 12 Haarlem den Heer G C C Reeseb Jb Groote Houtstraat 5 s Gravenhage en Heer J J van Oobdt Kassier Nieuwstraat 13 s Hertogenbosch den Heer Alphons vam Rijckevohsel Advocaat Piocoreur Leeuwarden den Heer C A Röheb Advocaat Procureur Ruiterskwartier 95 Nümegen den Heer Van Waoenikgen Molenstraat 20 Roermond den Heer Schattenbebo op de Coul Botterdam de Heeren W ï de Boeb Ver Voorn 38 Delftsche vaart en J J de Longe Wgnstraat 101 Tilburg den Heer C Abends Noordhoek M 484 Utrecht den Heer A H E Gadiot Advocaat Procureur Parkstraat 4 Zwolle den Heer C L Lietzb ADVERTENTIËN Heden overleed onze geliefde Zuster Behawdznster en Tante Mejuffrouw DIONYSIA VAK VEEN in den ouderdom van 69 jaren J P D TAN VEEN Predikant te Eerbeek 3 D RIJK P SAÜERBIEB F J SAÜEBBIER RiJK Gouila 19 Juli 1882 Bezoeken van rouwbeklag kunnen niet worden afgewacht Mevrouw MOLENAAR Waddinxveen yerlangt met 1 AUGUSTUS eene DIENSTBODE die kan KOKEN en WERKEN Loon ƒ 90 OPENBARE AAEBESTEDIITG BURGEMEESTER en WETBOÜDBRS van Gouda zgn voornemens op WOENSDAG den 26 JULI 1882 des namiddags ten 1 ure in het Raadhuit aldaar bg Inschrijving AAN TB BESTEDEN a Het maken van den ijzeren bovenbouw van eene Ophaalbrug voor voetgangers over het water van de Turfmarkt en van eene vaste brug overhet water van de Nieuwe Haven b Het maken van den ijzeren bovenbouw van oene vaste brug over het water van de Oroentmarkt bij de Blauwstraat o Het maken van den onderbouw van eene Ophaalbrug voor voetgangers over het water van de Turfmarkt en van eene vaste brug over het water van de Nieuwe Haven De Bestekken Voorwaarden en Teekeningen liggen op Werkdagen des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter plaatselgke Secretarie en aan de Stads Timmerwerf ter inzage De inschrgvings biljetten op zegel geschreven door den inschrgver en zijne borgen geteekend en behoorlyk gesloten zullen den 25 Juli 1882 uiteriyk des namiddags ten 5 ure op de Gemeente Secretarie moeten ingeleverd zfln OPENBARE AANBESTEDING li ÜRGEMBESTEB en WETHOUDERS van Gcuda zgn voornemens op WOENSDAG den 26 JULI 1882 des namiddags ten 1 ure in het Raadhuis aldaar b inschr ving AAN TE BESTEDEN De Leverantie van 1 20000 vlakke grijze Klinkers Veohtsche vorm 2 25000 IJsselmetselplavij De monsters zjjn aan de Stads Timmerwerf te bezichtigen De Bestekken en Voorwaarden liggen dageIgks de Zondag uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter Secretarie der Gemeente en aan de Stads Timmerwerf ter inzage De Inschrgrings Biljetten op zegel geschreven geteekend en gesloten moeten den 25 Juli 1882 uiteriyk des namiddags ten 5 ure op gezegde Secretarie ingeleverd zgn ADVERTEI ITIEM in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadeljjk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda lALF VAN HET ROODE KRUIS HST TXm TOT BASIS Stelllca xeneilng In weinige dagen van alle soortni vaa wonden orandwonden kwaadsappige zwoeren aplMaa van den tepel buld en kanlierachuge aaadonuMNb Of Men wactate Heb voor namaak SCrOl IN juu OOIDI APOmMNi Te s Hage Snabilié Apoth Heilzaam middel voor EINDEBEN Dit haarveraterkende en haiiroDlwlkkeleode prof Pergfrer d AIion HAAR EXTRACT is een zeer heiltaani middel om te gebruiken Toor kinderen het bevordert den groei van het haar bij uitnemendheid en houdt het tevens in stand Wat ziet meu ook niet vele menschen die lengeTolge van in hunne jeugd hoofdklieren te hebben gehad kale plekken op het hoofd hebben door gebruik van dit Haar Exiract doet men weer nieuwe worlela ontkiemen en men krggt een fermen haarbol wie is er die zich hoewel buiten zijne schuld soms op een jeugdigen leeft d niet schaamt voor een kaal hoofd Men voorkomt het door bij kinderen vooral gebruik te maken van dit Haar Ëxtract dat a 40 cent per flacon verkrijgbaar is gesteld bg Beuzemaker Co Leiden A Bots Nieuwkoop A Prins Zevenhuizen FONDSEN T A G van Deth Gouda J H KcUer Zn W Wageust L A Schouten Schluler Oostmolensir Botterdam Depdt en Bottelarij VAN DE STOOMBIERBROUW ERIJ DË POSTHOORr te LEIDEN GEOENEWEG GOUDA Prijscourant pei Flesch per Flesch BEU BIER 0 17 0 09 PILSENER 0 18 0 10 FARO 0 15 0 08 NURNBERGER 0 25 0 12 ERLANGER 0 25 0 12 Bass Co PALE ALE echt 0 17 Bass Co Eit STOUT 0 17 Dubb GERSTE 1 kw 0 12 0 06 Enk 1 0 10 0 05 Dubb PRINCESSE 0 12 0 06 OUD BRUIN 0 12 0 07 voor kraamvrouwen zwakken herstellenden per Fl ƒ O 50 Gorman s PALE ALE en STOUT 0 09 per V PI per Flesch Extra fijne ROZIJN WIJNAZUN ƒ 0 15 Bruine en Blanke BIERAZIJN 0 10 Bovengenoemde BIERSOORTEN op FUST verkr gbaar van af 20 80 Liteir tegen Brouwerij Prezen N B BRIEFKAARTEN voor bestellingen gebezigd worden GERESTITUEERD By bestelling van 6 Flesschen vrg aan huis My beleefd aanbevelende UEd Dw Dienaar F E Bopp Prijs Courant van liet Depêt oeb STOOUBIESEfiOüWEfilJ DE POSTHOORN TE EOTTEBDAÏ Gevestigd Zeugstraat No 85 GOUDA per fl per i A Oost Indiesoh Sc Ceres 16 Ct 9 Ct Posthoorn Bier 13 7 Oud Bruin 12 6 Belegen Gerste 11 6 Dubb Gerste en Princesse 10 5 p kr 13Ct p V9kr 7Ct 11 Enkel Gerste DIVEBSE BIEHEN p fl p fl Amstel Bier 5 de Pesters Koog Co 518 ct 10 ct Pilsner l Amsterdam 5 20 11 Extra Stout B s8 Co per V Aesoh 15 Ct Pale Ale do 15 Munchener Lagerbier uit de wereldberoemde Brouwerij van G PSCHORR t Munchen per V fl 28 Ct per A 1 Ct J H ROODE Depóthouder Snelpersdruk van A Bbinkman te Gonda BINNENLAND GOUDA 22 Juli 18S2 Bü kon besluit is J H Van der Voort f Goes benoemd tol leeroar aan de rijk hoogere burgersokool te Gouda Zooals wij reeds mededeelden tal hit 16 jarlg beslaan van het Scherpschutlers korps Bargerpligt Uier Maandag en Dinsdag e k getierd worden met een 8ch etwedstr id op het Schiette jin aan deo Botterdams£hen dijk Het Programma luidt aldus Maandag 24 Juli 1882 des voormiddags leu 10 ure Aanvang n den Wedstrijd op vrge liaan Dinsdag 25 Juli 1882 de voormiddags len 9 ure Aanvang vbii den We lstrgd Des namiddags van 2 i ure Matinee Musicals door de Muziek dfr dd SckuKerij Des aronds ten 8 ure Soiree Musicale in de Sociëteit Ons Genoegen door borengeuoemd korps Na afloop Bal aangeboden aan genoodigden en deelnemers van den Algemeencn Schietwcdstrijd Naar wg vernemen zijn uog als prgien nitgegeloofd ter gelegenheid van den Schiet edstr d op Maandag en Dinsdag 1 verguld lilrcren en 1 zilveren medaille voor de lw sohotter die op beide dagen het hoogete aantal punten behalen Voor bovengenoemdeu Schietwcdstrijd ijjn een aantal bepalingen gemaakt die alleen voor de deelnemer van belang zgn en du niet behoeren te warden medegedeeld in dit blad Alleen wenschen wg e e uiliondering te maken voor het volgende waarop wij de aandacht der dames vestigen D Vrge baan voor Floberl gewecr klein kaliber Afstand 10 passen Opengesteld uitsluitend voor dames Inleg voor eene kaart ran vgf schoten 0 25 Pigs een a twee surprises welke zullen worden uitgereikt twee dagen na afloop van den wedstrijd Geweren en ammunitie worden lesverkiezend verstrekt Deze baan bigft voor de deelnemers opengesteld gedurende de belde feestdagen Deelden wjj dezer dagen mede dat de oodleer lingen van den heer M H Kluitman het voornemen hadden een gedeukleeken op te richten op zgn graf het was te begrijpen dat dit plan sympathie ton wekken immers wat is natuurlijker bg den dood fan een vereerd en geliefd onderwgzer dan dat er in hel hart tijner oud leerlingen het verlangen ontstaat voor den overledene een liohtbaar hnldeblgk te doen verrijten Wij vestigen de aandacht van allen die eenmaal KInitman s leerling waren op achterstaande advertentie waarin tg worden opgeroepen tot een bgeenkomst op Woensdag 26 Juli e k Heden morgen stond een paard bespannen met wagen nabg de woning van den heer Rgkelgkhuijzen op de Kamemelksloot terwgl een man daarröör stond ingerolge de bepalingen toen een jongen het paard tegen zgce poolen sloeg dat daarop sreeselgk begon te stggeren en woedend aan de hoede van den oppasser ontsnapte Op den Singel werd hel eindelijk gegrepen waatby bleek dat de wagen gebroken en het paard rrg erg gewond was Heden morgen viel een meisje bg het cheppen van water in de Haven doch werd bgna onmiddelijl gered Men ichrgft uit s Gravenhage aan de N R Ct Nadat de Minisier van Lgnden met eenige personen had gesproken die voor de betrekking van minister in aanmerking kwamen en deze niet bereid had gevonden om een portefeuille kan te nemen heeft hg reeds v 5 5r eenige dagen aan Zgne Majesteit len Koning geschreven dat hg de opdracht tot S III Uil III II l l JI l lllll ll l II IIIW vorming van een ministerie niet kon aannemen Voor zoover bekend is heeft Zijne Majesteit tot nu toe aan niemand een nieuwe opdracht gegeven Beu ik we iogelichl dan was het plan van den heer van Lijnden om telf minister van buitenlandsche zaken te worden en bestond het bezwaar voor de vorming van een ministerie vooral daarin om ren geschikt man voor de portefeuille van financiën te vinden De heer van Lijnden is naartijne familie te Krentnach vertrokken Men verzekert dat den heer Tak de samenstelling van een nieuw Ministerie zou zijn opgedragen De 8taat$coara t meldt Zijne Majesteit willende dat door een deskundig tn onpailgdig onderzoek zoo mogelijk de oorzaken orden nagegaan en opgespoord waaraan de zeeramp Zr Ml rammonilor Jdier onlang o erkoroen moet worden toegeschreven heeft bg besluit van 21 deter no I eene commissie benoemd bestaande uit als voorzitter den lice sdnliraal K L De Hae al leden den kapiiein er tee W Enslie mr E N Rahnsen voorriMer van bet college voor de zeerisschergen T C Van de Poll experl van Veritas D L Wolfson ond ieeofBcier laattt directeur der Nederlandscbe Sloombool Maatschspp üfV nooni en al secretaris den luilenint Ier tce 1ste klasse A G Elli Dete commiesie z4 op een door den voorzitter vast te stellen datum vergaderen aan het lokaal van het Departement van Marine De kapt W i von Leieken de Ie luit S L Woulerseo A Breemen J B Veltman en J A Boelolh vin het Se reg int te Berge op Zoom worden op 31 dezer Igdeot het kampeeren en manoeurreeren van het 4e reg iuf snccessievelgk tedetaebeerd te Leiden Delft Gouda en Woerden De totale sterkte der detachementen bedraagt 6 o9 31 onderoR ii korpis 5 Umb en 304 soldalen De rekening van inkomsten en uitgaven der gemeente Waddjnxveen dienst 18S1 door Burgemeester en Weihouders den Raad aangeboden bedraagt in ontvang ƒ 20245 63 en in uiigaaf ƒ 24034 69 dus sluitendf met een voordeelig saldo san ƒ 2211 04 De koeten voor het onderwgs bedroegen ƒ 801 1 90V Bg de igks postspaarbank is gedurende demaiudJuni ingebracht ƒ 178 406 42 en terugbetaald ƒ 78 166 36 alioo meer ingelegd dan terugbetaald ƒ 100 241 05 j Aan het einde der maand Mei was ten name der verschillende inleggers ingeschreven een bedrag van ƒ 1 818 703 57 zoodat desom der inlagen op 30 Juni bedroeg 1 413 944 62 In den loop der maarnd werden 1993 nieuwe spaarbankboekjes uitgegeven 307 boekjes werden geheel afbetaald zoodat aan het einde der maand 35 501 boekjes in omlo op waren Door eenige voorname vissohers uil de Noordelgke provinciën is aan Z M den Koning een adres ingediend om eene wet in te voeren geldig voor het gebeele rgk waarbij bepaald wordt dat geen visoh hoegenaamd gevongen in den handel gebracht of vervoerd mag worden dan die een liepaalde maat heeft Adressanten geven in hun adres die maat aan de hond en zijn bg ondervinding overluigd dat een plas van groote afmeting die 16 joren is afgevischl met nelten die vissohen kleiner dan de opgegeven maat vrijlieten sleed zoodanige bevolking had dat de eigenaar geregeld groote vnsohen en van alle soorten ter markt brengen kon Adressanten tijii overiuigd dal met de tegenwoordige bestaande onregelmatige bepaling van besloten tijd en daarbij Inter vissohen met alle netsoorlen de vischwateren op den duur toodanig worden ontvolkt dal de visohbandel groote schade Ig dt en de beperking groote voordeden voor het land moet opleveren De rerukerinitbode bevat in zijn laatste no een artikel over de venekering tegen ongelukken bg arbeid Zulke ongelukken zgn helaas veelvuldig en komen zij voor merstal onherstelbaar voor het gezin welks hoofd of kostwinner de werkman is die getroffen werd Is het middel van verzekering legen deze soort van rampen niet aau te wenden vraagt de Ferieteriiifttode De praktische moeielijkheid daarvan ligt niet zoozeer in de kansberekening waarvoor de benaderende gegevens wel te verkrijgen zouden zijn als in de vraag wie de premie voor deze verzekering zal betalen Werklieden die uit eigen beweging iet van hun eigen loon afzondereu en dat jaar aan jaar volhouden zullen niet teer lalrgk tijn De Verzekeringèbode wil deze raoeieIgkheid opgelost zien door het slniten vsu een algemeene verzekering tegen alle ongelukkeu op het werk of in de werkplaats voorvallende die door den patroon wordt aangegaan in verhouding tot het aantal werklieden dat hg in dienst heeft de premie is naarmate hij dit goed en wenschehjk acht een uitgave van neldsdigheid die hg een vooral op zich neemt of wel een voorechot dat hij zich door korting uit de loonen der werklieden doet terugbetalen geheel of gedeellelgk Dergelgke verzekering i althans voor patroons die in den regel vaste werklieden in dienst hebben zeer goed uilvoerbaar De te verzekeren intrest zou zijn het loon dat tengevolge van het ongeluk niet kan verdiend worden Noodig tal het dan evenwel tgn een roaiimun van het tgdperk van loonderving te bepalen waarvoor vergoed wordt bv 3 jaren Als de patroon iets meer dan de helft van de premie van zoodanige verzekering voor zgn rekeuing nam en het overige door koning op het loon der werklieden natnnrlijk met hun goedvinden wierd betaald zou die verzekering zeker ook bijdragen tot de weoschelgke eensgezindheid tnssohen patroons en werklieden De algemeene Groninger Werklieden vereenïging geeft hare verontwaardiging over de ramp van de Jdier lucht in een adres dal aan den Koning en aan de Tweede Kamer zal gezonden worden en waarin wordt gevraagd o een wet om aan de weduwen en nagelaten betrekkingun voor zoover ze zulks verlangen een levenslang pensioen uil te keeren 2a op hunne graven een monument Ie plaatsen waarop onder meer geschreven tou moeten slaan Door zorgeloosheid onverschilligheid en onnadenkendheid der bevoegde autoriteiten vonden tg hun dood in de golven en 3d die autoriteiten te straffen met eene geldboete ten voordeele van de nagelaten belrekkingen geeveuredigd aan het feit Naar aanleiding van het aan de i overkomen ongeluk is er van vele zijden op gewezen hoe weinig zeewtardig dergelgke vaartuigen zgn Dit bigkt ook uit een aan de H Ct medegedeeld uittreksel uil het journaal van de rei van den monitor Tijger van Oreeoock in Schotland waar hg gebouwd wa naar Texel Hel a in den zomer er woei niet meer dan een algve koelie en niettemin had men met heel wat moeilijkheden e kampen tooal uit het bedoelde journaal blgkl waarin o a het volgende voorkomt Verloren ten 1 u HW de Small uit zicht in het NO stuurden te 5 uren Zuid daarna wegens het hevige slingeren van het schip ZO ten einde deu kop op de zee te houden Pompten lens Stopten machines daar door het hevige slingeren en stampen de ketels opkookten en het water legeIgk met den stoom in de cylinders vloeide Hielden hel schip zooveil mogelijk met den kop op de tee en om de ZO ten einde onder den wal te komen Namen veel water over daar het voorscbip van tijd tot tijd geheel onder de zee bedolven en daardoor niet zichtbaar was Liepen tangtaam aan om het uit het water lichten der schroeven die dan geweldig doorsloegen Bemerkten eenige beweging in den toren en in de koning van de spil waardoor veel water omlaag kwam Te 2 uren 45 ra kregen de Bngelsche kust in t zicht in het OV N Stuurden te 6 uren koers danr de zee afnam Onder dete omstandigheden vond de kommandant zich verplicht aan den bevelhebber van het hem vergezellende ramtorensohip Priit Hendrik der Ntderlinden in overweging Ie geven vlak onder den