Goudsche Courant, zondag 23 juli 1882

ADVERTENTIËN Gerrit Laurier 1 of 1 dag Jacob Saa 60 of 1 dag Pieter Moleveld tot ƒ 1 of i dagl Johannes van den Witteuboer 33 jaar sjouwer te Gouda tot ƒ 1 of 1 dag Roelof van der lol 23 jaar koopman te Gouda Wal te gaan tot Leuid en ala de zee niet rerminnerde te Falmonth binnen te loopeu I het tnreede nommer ran de Officieele Courant der internationale koloniale en uitvoerhandel tentoonBtelling in 1888 te Amsierdani te houden komt het volgende roor Naar aanleiding van het aantal aaurrageu die reeds bg het commissariaat generaal zga ingekomen wordt aan iudustriëelen die iusohrijring rerlangeu medegedeeld dat het uitroerend comité genoodzaakt kan worden tot reductie van gevraagde plaatsruimten het noodigt de coramissieu alsmede alle belanghebbenden uit om hunne aanrragen roornamelijk roor de tweede nfdeeling uitroerhandel binnen den kortst mogelijken tijd in te zenden indien zg verzekerd willen zijn dat aan hun verlangen kan worden voldaan Bij het ontwerpen der gebouwen is gerekend op de mogelijkheid om den aanleg te vergrooten en daar het uitvoerend comité ran zijn kant wil voldoen aan den wenscb van het grootste aantal belanghebbenden is bet noodlakelijk zoo spoedig mogelijk de oppervlakte te kennen voor de verschillende tentoonstellingen benoodigd ten einde de werken vóór den winter te kunnen doen uitvoeren Op 14 dezer is een nieuw panorama te Parijs geopend voorsleUende de bestorming der bastille waarvan op dien dag als nationaal feest de herinnering met groote plechiigheid werd gevierd Het doek is beschilderd door de herren Poilpot en Jacob Men ziet de bevolking uitbundig in hare vreugde over de reeds behaalde overwinning de vroeger toegesnelde troepen hebben zich mel de burgers vereenigd en een talrijke menigte is met een aantal manschappen van de gardes frnn9oises doorgedrongen tot op het voorplein van de bastille waar het geschut door de troepen aangevoerd in batterij is gesteld Door liet klinket van de deur der hoofdpoort wordt een schriflelyke opeisohing der resting toegestokeu aan een der manschappen van de wacht Bat de bezetting der vesting niet langer meer den strijd tegen de steeds in massa toenemende bestormers zal volhouden dit ontwaart men duidelijk want hier en daiir ziet men reeds de witte vlag het zichtbare teeken dat de overwinning nu op handen mag worden geacht Kondom ziet men de nabggelegcn huizen van ouder tot boven en halverwege op de daken gevuld met toeschouwers Groot is het aantal dergenen op wier gelaat schrik angst of diepe ontsteltenis te lezen staat Maar niet allen zijn zij werkelijke toeschouwers Er bevinden zich ouder hen echte patriotten die van hunne vuurwapens gebruik maken maar als het ware in den blinde vuren en zich tevens op een gepasten afstand van het tooneel houden waar de strijd heeft gewoed Slaat de toeschouwer de blikken in het rond dan ligt gansch Parijs aan zijne voeten De Seine kronkelt zich als een zilveren band door de stad waarran men met groote getrouwheid nagebootst al de voornaamste gebouwen kerken paleizen monumenten enz voor zich heeft Ala een staaltje van de jonpartgdigheid waarmede gehandeld is in zake de quaeatie betreffende generaal Van der Heyden kan dienen dat het Hib verklaart met zekerheid te weten dat de inspecteur die belast was met een onderzoek in Atjeh naar de behandeling der dwangarbeiders tijdens dat onderzoek een achrgven kreeg van de regeering waarin de verwachting werd uitgesproken dat de uitkomsten van zijn onderzoek zóó zouden zgn dat de onmogelijkheid bleek om de dwangarbeiders langer onder militair beheer te houden In zijn rapport maakt de inspecteur van dat schrijven melding onder bijvoeging dat hij aan die verwachting niet kan voldoen daar zijne uitkomsten geheel anders zijn Daarop is een tweede onderzoek ingesteld door een persoon die daartoe niet bevoegd was en thans was de uitkomst wel zooals de regeering verwacht had In de Kamer werd alsnu het rapport van den onbevoegde voorgelezen en dat van den tot onderzoek bevoegden inspecteur werd ter griffie gedeponeerd Dat heet men recht in Nederland I De heer J H Meger directeur van het BlindenInstituDt te Amsterdam die zooals het Dgbl onlangs mededeelde door den prefect van het Departement der Seine den heer Ch Floqnct werd nitgenoodigd om de feettelijke opening van het nieuwe Stadhuis te Pargs bij te wonen ia Zaterdag 11 op de soiree bij President Grévy op het Ëlyaée Bourbon aan dezen voorgesteld alsmede aan prins von Hohenlohe gezant van Duitschland den Minister van Binnenlandsche Zaken Goblet den oud Minister Teibserene de Bort en eenige andere voor het welzijn der blinden zeer invloedrijke personen met wie hij hun belangen kon bespreken naar aanleiding ran de i Sociélé internationale enz waarvan de heer Meijer mede bestuurder is en in verband met het 4e Blinden Lehrer Congress dat Maandag e k te Frankfort zal geopend worden Op ernstig aaodriagen ran den heer Meijer zal Praukrgk op dat Congres otficieel vertegenwoordigd worden door den heer Glaveau die het vorig jaar ook een bezoek aan ons Instituut bracht Op het Ille Congres te Berlijn was Frankrijk niet vertegenwoordigd De heer Claveau is inspecteur generaal van alle weldadigheids inrichlingen in Frankrijk en ia de Duitsche taal ed machtig De heer Meijer die door het Bestuur van ons Instituut wordt afgevaardigd zal te Frankfort in de Duitsche taal een voordraóht houden over de wenschelijkheid der aanvankelijke opleiding van blinde kyideren op de gewone volksschool zoolang zij noch op een Instituut noch op een voorschool kunnen wbrden opgenomen daar zij anders dikwijls in onwetendheid blijven voortleven zich zelven en anderen tot last en verdriet terwijl het aanvankelijk deelnemen aan het gewone schooloiiderwijs zeer dikwijls leidt tot een plaatsing op een inrichting voor blinden Ook zal hij een mededeeling doen aangaande de geschiedenis van de stichting en aanvankelijk uitmuntende werking van de Prins Alexanderstiohting te Bennekom en dit inzonderheid op verzoek van het Bestuur van het Congres daar de oprichting van dergelg ke inrichtingen met kracht voorgestaan en ten sterkste aanbevolen wordt Ook aan de tentoonstelling van leermiddelen voor blinden en arbeid uitsluitend door hen vervaardigd zal door ons Instituut een zeer degelijk aandeel worden genomen Het is niet onmogelijk dat het Ye Congres in 1885 te Amsterdam vergadert daar hiervan reeds bij de keuze van Fraakfort a M zeer ernstig sprake was In tal van couranten leest men deze oproeping II Naar Amerika In Amerika worden gevraagd landwerkers boe renkiiechts timmerlieden metselaars smeden en veel andere handwerkslieden Loon van af 3 tot 10 gulden per dag Zij welke niet in staat zijn de roUe reiakosten te betalen kunnen gedeeltelijk op onze kosten wor den verroerd legeu uiterst billijke oonditien Adres den heer van den Berg Dz te Praneker Naar aanleiding daarvan wordt herinnerd aan de waarschuwing van den Burgemeester van Franeker tegen genoemden van den Berg de Burgemeester schreef toen nl dat die persoon aankondigde dnt hij betrekkingen bezorgde huwelijken wist tot stand te brengen enz maar als eerste voorwaarde stelde toezending van ƒ 6 a ƒ 10 voor inleggeld en voorloopige onkosten en b oeiingeo doch dan na toezending van gemelde bedragen in het geheel niet meer antwoordde Op de korte Prinsengracht te Amsterdam had Donderdagavond omstreek zeven ure een betreurenswaardig ongeluk plaats Een kindermeisje op do gracht met een wagentje twee kleine kinderen heen en weer rijdende liet dit een oogenblik zonder toezicht Ben voorbijgaande bengel maakte hiervan gebruik om het wogeutje een duw te geven waardoor het van den zeer hoogen wal op een zoldersohuit terecht kwam met het noodlottig gevolg dnt het jongste kind een hersenschudding bekwam en onmiddellijk orerleed H t oudste meisje ran S j jaar kwam er tamelijk wel zonder letsel af Een beschaafde jonge jufrrouw P G zog zich gaarne als huishoudster bjj een eenig heer geplaatit om na kennismaking en goedvinden een huwelijk aan te gaan Adres fr enz Bravo dat is vooruitgang I Een vrouw op beziens I een rrouw op keur eerst beproefd als huishoudster I Dit is geen kat iu den zak koopen maar een eerlijke oprechte negotie Eén ding echter zou ik nog wenachen te weten op wie aloat nu eigenlijk dit no goedrinden een huwelijk aan te gaan na goedvinden van de beschaafde jonge jufvrouw of na goedvinden van den óénigen heer Wat zal gebeuren wanneer de besohaofde jonge jufrrouw het aangaan van het huwelgk goedvindt maar de éénige heer het niet goedvindt f Loopt hij dan geen gevaar ran een rechtsvordering tot vergoeding van kosten schaden en intereaaen uithoofde ran het werkelg k retlies ran een man door de jonge jufrrouw huishoudster en adspiranlhuisrrouw geleden Ik benijd de aanstaande romanschrijvers van over vijftig jaren Hel vervelend ouderwetsch thema vande elkander niet kunnende krijgen verliefden ia dantotaal nilgeput en een anachronisme geworden Maar een nieuw thema is gevouden het allerinteressantste onderwerp der couranten huwelijken der lotgevallenen avonturen van de adrerteerende éóuige hoeren die beschaafde jonge jufvrouwen zoeken en vaiïde adrerteerende jonge jufvrouwen die éónieeheeren zoeken Het zal dan niet meer in denHemel zgn dat de huwelijken gesloten worden 1 maar in het dagblad Arnh Cl Buitenlandsch Overzicht Het belangrijkste wat wy heden Ie melden hebben is dat het Frnnache ministerie in de quaestie der mairie centrale van Pargs met 102 stemmen meerderheid geslagen is Het belang dezer nederlaag ligt niet zoozeer in de quaestie zelve als wel hierin dat het Kabinet daaruit aanleiding zou kunnen nemen om zijn ontslag in te dienen Uit de telegrammen dienaangaande ontvangen zal men wellicht niet zoo dadelijk de reden van dit ontslag opmaken omdat ook bijzaken daarin worden gemeld De hoofdzaak echter is dat de regeering van de Kamer veilangde over te gaan tot de orde van den dag zonder over het vraagstuk zelf een gevoelen te geven Dit voorstel intusaohen ia met groote meerderheid verworpen en daarop een ander aangenomen waarbg de Kamer als haar gevoelen te kennen geeft dat er geen leden is om voor Pargs een centrale mairie te maken Het ministerie kon toen wel niet anders doen don zijn ontslag aanbieden maar men mag vertrouwen dat het tot eeue schikking zal komen Het zou ztker met het oog op de belangrijke buitenlandache verwikkelingen al zeer oniewenacht zijn indien het ministerie moeat aftreden wegens een binnenlandsch vraagstuk dat el niet ran zeer ondergeachikt belang kan worden genoemd maar toch geenazina dringend oplossing eiacht Er is eenige grond voor de onderstelling dat door eenige behendigen deze gelegenheid werd aangegrepen om het ministerie omver te werpen Des te liever zal men zien dat die toeleg waarvan de Kamer dupe was niet gelukt Een later bericht zegt dan ook dat de crisis vermeden is ten gevolge van een votum van vertrouwen iu ile regeering uitgebracht met 288 tegen 105 stemmen Dezer dagen namen de heeren Bright en Gladstone oude makkers in menigeu strijd in de kamer afscheid van elkander De heer Bright zeide dat hij wtts heengegaan uit het Kabinet wijl hij niet kon instemmen met de handelingen der regeering in Egypte Iu zijn veertigjarig politiek leven had hij getracht zijnen medeburgers de leering in te prenten dat de wet der zedelijkheid niet alleen op het leven van den bgzonderen persoon maar ook op dat der staten bare toepassing moet vinden en in het gebeurde zag hij chending zoo van de wet der zedrlgkheid als van het volkenrecht Met tranen in de oogen antwoordde de heer Gladstone zijn ouden vriend Ook bij was roor de toepassing van zedelijke beginselen op bet stoatabeatuur maar hij verschilde ran meeniag met den heer Bright omtrent dit bijzondere geral en dat bedroefde hem diep Een gerucht dat het aftreden van den heer Bright verdere veranderingen in het miuiaterie na zich zou aleepen achijnt ona weinig geloofwaardig toe De minister van financiën van OoatenrgkHon garije de heer von Kallay heeft eene reii in Bosnië en de Herzegowina ondernomen Hg wilde den toestand Tan deze door Oostenrgk bezette provincie persoonlijk onderzoeken en vervolgens op grond zijner ervaring zijn programma en de grondslagen voor het bestuur ia de beide prorinoicn raststellen De Minister is tot overtuiging gekomen dnt de beslaande regeling niet deugt daar zij met de zeden en gebruiken der bevolking in strijd is Om liJn doel te beter kunnen bereiken zullen eenige personen die met die streken volkomen bekend zijn hem op zgne reis rergezellen Maandag zal Gladstone in het Lagerhuis voorstellen de Regeering een orediet te rerleeoen tot rersterking der strijdkrachten in de Middellandache Zee een bewgs dat het ernst wordt De Fraiische Kamer der Afgevaardigden heelt hare goedkeuring rerlcend aan het door de Begeering aangevraagd crediet van 7 836 000 tr tot dekking der kosttii door de gebeurtenissen in Egypte veroorzaakt De nieuwe dwangw t roor Ierland welke reeds in zeventien lersche graafschappen raa kracht waa rerklaard ii nog bij een besluit van lord Spencer toegepast op het graafschap Meath zoomede op Kingen Queens County Reeds zijn eenige personen in hechtenis genomen krachtens de bepaling der wet waarbij ieder verdacht wotdt verklaard die zich vóór het opgaan der zon of na zonsondergang buiten zgne woning bevindt Middelerwgl zet het Lagerhuis de beraadslaging voort over het wetsontwerp betreffende de betaling der achterstallige pacht Men denkt dat het Huis iiog vóór het einde dezer week met dit wetsontwerp zal gereed komen Over de ontvangst welke bedoeld voorstel bg hei Hoogerhuis zal vinden verkeert men nog ateeda in het onzekere zelfa in het conaervatieve kamp schijnt men hel daarover nog oneens te zijn want heden heeft lord Saliabury de leden zgner parlij tot een bijeenkomst opgeroepen ten einde over de aan te nemen houding te beraadslagen Kantongerecht te Gouda Terechtzitting van Woensdag 19 Juli 1882 Kantonrechter Mr J H van MIEROP Vrabtenoar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD wegens in kenuelijken alaut vnu deookenachap zich op den openbaren weg te Gouda bevinden Barlhol meua Stevens 42 jaar ajouwer te Gouda lol 3 boelen van ƒ 15 of 21 dagen Pieter de Jong 59 jaar pijpmaker te Gouda tot i boelen van ƒ 3 of 8 dagen Jozif Otto 60 jaar koopman in haarlemmerolie te Gouda lot 2 boelen van 1 of 2 dagen Leeudert de Brugn 64 jaar kleedrrmaker te Gouda lot 5 of 3 dagen Jan Slevena 36 jaar sjouwer Ie Gouda tot ƒ 6 of 3 dogen Dirk Stevena 40 jaar sjouwer te Gouda tot 5 of 3 dogen Johaunea van tier Post 49 jaar arbeider te Gouda tot 5 of 3 dagen Pieter Korel Adolf Krijnberg 32 jaar sigarenmaker te Gouda tot ƒ 6 of 3 dagen Jan Schouten 29 jaar arbeider te Reeuwijk tot ƒ B of 3 dagen Petrus Jansen 48 jaar kojppman te Gouda tot ƒ 6 of 3 dagen Gerrit Beijen 66 jaar zonÖer beroep Ie Reeuwijk tot ƒ 6 of 3 dagen Pieter Hornea 24 jaar touwalager te Gouda tot ƒ 1 of 1 dag i Cornells Wageuaar 44 jaar pijpmaker te Gouda tot ƒ I of 1 dag Johannes Nicolaas Brouwer 24 jaar sigarenmaker Ie Gouda tot 3 of 2 dagen Hendrik Oalsburg 40 jaar arbeider te Reeuwijk lot 1 of 1 dag Hermanus Boenirik 44 jaar sigarenmaker te Gouda lot 1 of 1 dag Johannes Arncldua Raapia 46 jaar visacher teGouda tot ƒ l of 1 dag Pieter Bool 46 jaar pijpmaker te Gouda tot l of 1 dag 34 jaar aloker te Gouda tot ƒ 1 Arie van Rg n of 1 dag Gerrit van delr Starre 38 jaar touwalager te Moordrecht tot ƒ 1 of 1 dag Pieter van der Bogert 40 jaar touwalager e te Gouda tot ƒ 1 of 1 dag Hnibert Bunachoten 54 jaar koopman in visch te Gouda lot ƒ 1 of 1 dag Maltheus Johannes Truijen 24 jaar metselaar te Gouda tot 5 f3 dagen aar sjouwer te Gouda tot 1 32 jaar timmerman te Gouda 19 joar opperman te Gouda tot tot ƒ 1 of 1 dag Martinna Ketrl militair te Gouda ijlder 56 jaar gepeosioneerd tot 5 of 5 dagen Margaretha Begi r huisvrouw ran dyKoning of 1 dag 69 jaar lot 1 VRIJGESPROKEN I r O kapilei en Leiden rarende 3 op de tusichen s Hertogenbosch stoomboot Burgemteiter van der Verf van de aanllaofat met niet verminderde kracht te hebben gevaren voorbij eene aan den wal te Waddinxreen raatli geuda schuit tengevolge waarvan door den golfslag een der bolders van de schuit ia afgebroken en da schuit achade bekwam Door de getuijen kon niet voldoende worden verklaard dat de kapitein met niet verminderde kracht bad gevaren CORR 3SP0NDEN TIE kje van O B Oz te St kan niet DE RzDArTIE Het iagezondcQ iti orden gepUstit Burgerliike Stand OEBOHEN 19 Jol der Torre 30 Wi L Noorlinder J de J oet OVEÜLBDEN 21 Post van der Burg 4 ONDERTROUWD M Mulder 29 j 87 J J n Herli L T n Geelen ï Tempelmm 20 j 2 J en P Hlok 21 n der Spelt 21 i Sirigt 63 j Gerrit onders R Halder en i vin lem Cornells oaders W de Jong en Johinnea Jacob ouders J J Jaspers en C uil C J Altera 6 m W C j 7 m 21 Juli J Flaoderhün 27 J en J J de Joog 24 3 en M C Ooudriaan n 25 en O W van Rijaiiijk 25 j j en G an Hofwegeu 20 j n L Beonis 21 j U Tersmitten j E van Hattem 2S j on A J van Nul 44 j en E lan der 50 JARIGE © jtltlii r ientging van G T MEIJEBS EN M L H KALTHOPF Gouda 25 Juli 1882 Hunne dankbare Kinderen Behuwden Kleinkinderen BURGEMEESTER en WETHOUDERS van liijnsaterwoude brengen ter al emeene kennis dat de PASSAGE over de Vriezewegache brug voor Rijtuigen en Vee zal zijn gesloten te beginnen met MAAJf DAO 24 JVLI 1882 tot en met DONDERDAG 27 JULI 1882 Gedurende deze afsluiting zal de communicatie moeten geschieden door Rijniaterwoudt Woudschendijk en Langer Aar Rijnmterwoude den 21 Jnli 1882 P vi SCHRA VEN DIJK Burg G ENGEL WeA WINESUÏÏFFEOÏÏW Een FLINK BURGERMEISJE P G kan als zoodanig in een MANUFACTÜURZAAK geplaatst worden Diegene welke reeds in soortgelijke betrekking zgn werkzaam geweest genieten de voorkeur Reflect franco brieven No 729 aan het Bureau dezer Courant Oprecht GeiÉeend vier NETTE JON GEL UI zoeken langs dezen weg in kennis te komen met 4 fatsoenlfke NETTE JONGE MEISJES om niet alleen de a s KERMIS maar bij wederzijds goedvinden een ver eerinf aan te gaan Discretie wordt verzocht en verzekerd Brieven franco met bgvoeging van Portret onder No 727 aan het Bureau dezer Coarant Openlare Verkoopingen te GOUDA op WOENSDAG 26 JÜLIJ 1882 des voormiddags ten Elf ure in het Koffijhnia HARMÜNIE aan de Markt van een goed onderhouden WINKELHUIS en ERF in den Langen Groenendaal te Gourfa Wijk I N 121 Te aanvaarden 1 AUGUSTUS 1882 Het ten verkoop aangekondigde HUIS in de Vrouwenateeg is uit de hand verkocht En op DINGSDAG 1 AUGUSTUS 1882 des morgens ten 9 ure aan het Lokaal Wgk K N 255 aan de Peperstraat van MEUBELEN èn HUISRAAD BEDDEN en BEDDEGOBD KLEEDEREN BOEKEN een partjj SIGAREN enz Daags te voren te zien Nadere inlichtingen zijn te bekomen tenkantore van den Notaria W J FORT UI JND ROOGLEEVER te Gouda A C I BEICK Tandarts nieuwe wet voormalig adsistent van wjjlen den Heer A J W KOENAART dagelijks te consulteeren Weste Wagenstraat 54 Rotterdam SOIEÉE MUSICALE op DINSDAG den 25 JULI 1882 des avonds ten 8 ure in de Sociëteit cONS GENOEGEN door het Muziekkorps der dd Schntterg van Gouda aangeboden door de SCHERPSCHUT TERSVEREENIGING ter gelegenheid van haar 15JARIG BESTAAN HH LEDEN der Sociëteit met hun Gezin Vrije Toegang Na afloop BAL uitsluitend toegankelgk voor de Leden der Vereeniging en de Genoodigden met hunne Dames Namens de Regelings Commissie G H G DE LANGE Prendent 3 W BOERS Secretaris Prijs Couranl van het Depot DEE STOOUEIEHBIIOUWE IJ DE POSTHOORN ROTTEMAB Gevestigd Zeugstraat No 85 GOUDA per fl per Ys fl Oost Indiesch k Ceres 16 Ct 9 Ct Posthoorn Bier 13 ♦ Oud Bruin y 12 6 Belegen Gerste 11 6 Dubb Gersteen Princesse 10 5 p kr l3Ct p V kr 7Ct Enkel Gerste 11 6 DI7EESE BIEEEIf p fl p V fl Amstel Bier f da Pesters Koog Co 18 ct 10 ct Pilsner i Amsterdam i20 11 Extra Stout Bass Co per Vj flesch 15 Ct Pale Ale do 15 Munchener Lagerhier uit de wereldberoemde Brouwerij van G PSCHORR te Munchen per 28 Ct per fl 14 Ct J H ROODE Depóthouder BESSEITGEHEVEE 80 Cts per Kan 65 Flesch bij SLOTEMARER Comp De TentoonsteUiiïjy VAN AEGESNEDEi ROZEN etc etc te BOSKOOP zal geopend worden op ZATERDAG 29 JULI e k des namiddags ten 2 nre en verder geopend zijn ZONDAG 30 en MAANDAG 31 JULI van a morgens 9 tot s avonds 8 uur DE COMMISSIE J de JONG Az Kuiperatraat K 227 te GOUDA IMTRÜMËNTËËLË MIVËRAAR van Huizen Slaapkamers en Meublement met 3 jaar Garantie Men ziet de dertien Attesten in No 2771 van dit Blad