Goudsche Courant, woensdag 26 juli 1882

N 3796 Woensdag 26 Joli 188S ca INieuwe AALBES8EN GE1 E VER 80 Cent per Liter ü 65 Cent per Flesch fn cj wordt aan huis bezorgd zonder prijsverhooging door Q J SWITZER Az GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken LANGE TIENDEWEG EenTONDERWUZERES FhotogTapMsch Ate el van l M UmMl Markt wijk A No 156 Gouda DA ELÜSS GEOPEITD Bierhalle en Bottelarij DE POSTHOORN Depot der STOOMBIERBROUWERIJ M POSTHOORN te LEIDEN GEOENEWEG GOUDA Heden ontvangen het zoo beroemde Gorman s STOUT en ALE per glas 9 en 10 Cent ook per flescbje Bovengenoemd BIER is scheikandig onderzocht door Prof van den BÜRW te Leiden en als gezond en versterkend aanbevolen GBOByBWMG GOUDA OUD LEEKLII IGE van wijten den Heer M H KLUITflAIM die willen medewerken tot het oprichten van een blijvende HULDE op zijn Graf worden uitffenoodigfd eene bijeenkomst bij te wonen op WOEl SDAG 26 JIJLI 1882 des avonds ten 872 ure op het Bovenlokaal van het Koffiehuis de Harmonie aan de Markt te Gouda HDLLANDSOHE UAATSOHAFFIJ TAN LANDSOUW Tentoonstelling te Gouda Diegene welice verlangen in te zenden heizij ter mededinging of ter opluistering worden verzocht daarvan opgave te doen vóór 17 AUGUSTUS 1882 aan den Secretaris der Maatschappij te Loosduinen of bij den ondergeteekende bij wien tevens lijsten ter inzending verkrijgbaar zijn A VAN VEEN Gouda 22 Juli 1882 Secr der Afdeeling mm mmi en mm wijnen Alle soorten van B O R D E A U X en andere WIJNEN bij M PEETERS Jz te Öouda Bizonder wordt aanbevolen degerenomeerde BORDEAUXWIJN van ƒ 27 die steeds belegen per A iker voorradig is Ook bij proefflessoben kwart en half ankers verkrijgbaar Prijscouranten worden op aanvrage gratis en anko toegezonden Alles wordt franko t huis geleverd Eenig Depot van Wellen s Boonekamp Elixter 17 Haven Haven 17 W N RAAIJMAAKERS Levert Dejeuners Diners en Soupers AOUDE en WAUMB SCUOTELS BD alle soorten van Taarten Faatti eD Marengoa Noogaa Gebakken V Piêcei moDtéei Gel eigen Koude Fuddingi Diverse Sauaea Warme Paddinga Vanille JJs OekUpte Room Vruchten IJs Gebak voor Soirees Klema Pasteitjes DiverBe Vlaa VerBchillende Soepen Botergebak Vrachten enz enz Voor Haweiyks part eu of andere feesteIgke gelegenheden met byierering van al het benooaigde Servies Tafelgoed de bediening enz zoowel buiten als binnen de stad Snelpersdrnk van A Bbinkuan et Gonda TJT T TTTn W Volkomen genezing door MSSJU U J JBliN deBandape Régulateurvm Dr Waulsbqers gebrereteerd Breukmeester der Hospitalen Commandeur en Ridder van verschillende Orden Groenplaats 3C te Antwerpen l l zoekt alhier KOST en INWONING met vrje kamer Aanbiedingen franco onder No V28 aan het bureau dezer Courant George v d Pavoordt KUKSTHAARWËRKER lï O O O S T Ki A A o heeft voorhanden eene fijne keuze Gouden en Zilveren werken GRANATEN GITTEN en BLOEDKOM ALEN ARMBANDEN Fijne sorteering JU WEELEIX en zeer vele voorwerpen bjjzonder geschikt voor KermiS Cadeaux OPENBARE AAITBESTEDIN Burgemeester en wethouders vm Gctiaa zgn voornemens op WOENSDAG den 26 JULI 1882 des namiddags ten 1 ure in het Raadhuis aldaar bg inschrgving AAN TE BESTEDEN De Leverantie van 10 20000 vlakke grijze Klinken Veohtsclie vorm 2 25000 IJsselmetselplavij De monsters zyn aan de Stads Timmerwerf te bezichtigen De Bestekken en Voorwaarden liggen dags i de Zondag uitgezonderd des voormiddag ixka 10 tot des namiddags 1 ure ter Secretarie der Gemeente en aan de Stads Timmerwerf ter inzage De Inschryvings Biljetten op zegel geschreven geteekend en gesloten moeten den 25 Juli 1882 uiteriyk des namiddagsten 5nre op gezegde Secretarie ingeleverd zgn HOÜTVEILING te ROTTERDAM van circa 130 000 stuks Vuren en Grenen Petersburger Croonstadtsche Zweedsche Big Memelsche Wgburger Delen en Platen Geschaafde en geploegde DELEN Amerikaansche Grenen DELEN en PLATEN JUFJ EBS KOLDERS SPARREN en SPARHOVTEN enz liggende op de werf Rotterdamsch Welvaren en in de Loods in de Elisabethstraat aan den Hoogen Zeedgk te Rotterdam Amerikaansche BALKEN en Riga Vuren BALKEN liggende in de Buizenwaal te Detfthaven en eene lading van 10 000 atuka Ie soort Petersburger Vuren Delen en circa 25 000 stuks geschaafde en geploegde Vuren DELEN verschillende restanten PLATEN BADDINGS en een partg Petersburger Vuren Delen zullen coulant verkocht worden op WOENSDAG 26 JULI 1882 des namiddag ten 12 ure in het Verkooplokaal aan den Oostsingel ten overstaan van den Deurwaarder J C lAOe bö wien op aanvrage Notitiën te bekomen zgn BINNENLAND GOUDA Ï5 Juli 1882 De ItU Inil A Brecman van het Iele bat 3de reg iuf irardt gedelsobecrd te Gouda Bg den Sohietvedatryd gehouden door de Botterdamiche Weerboarbeida rereeoiging ii in Wedstryd A op 300 pasMD met 49 paaien een priji behaald door den heer W A L an Mierop alhier Gisteren en heden werd bier ter atede een feeat t ierd dat reler lympalhie wi draagt Het acherp ebnttersoorpa vBnrgerplioht herdacht iqn l6 jang beataan Een blik op het eerrol verleden van de fteatfierei de irereeniging slaande rgat menig geBoeglylc nur voor onien geeat gewgd aan de eohtDannelqke uitapanning van de hanteering van het geweer dooa bet moet erkend het waa meer dan eene uitapanning Oefening in het ichieten bciorgt een jniaten blik en een ratte hand twee uken die iedereen in het dagelyknh lereu hoog uoodig heeft en die nog te dikwgis worden gemiat Wy tonden hieraan nog veel kunnen toevoegen en gewagen van de uitatektnde rctnitaten der oefeningen en uitweiden over de weerbaarheid van een volk en over de noodiakelgkheid om gereed te ign ala eent de nood aan den man mocht komen doch men veigunne oot daarover te awiggcn Op een feeatdag redeneert men over dergelgke laken niet maar bepaalt er tieh toe onbeiorgd en onbekommerd feeat te vieren Alleen mott nog geoonatnteerd dat de regeling van het feeat allen lof verdient en het alleaiina gealaagd mag heeten aar d Uittlig van den gebeden Wedatryd nog sXti vermeld kan worden by het Tenchynen van dit nr moeten wg ona bepalen tot den uitalag van den Wediirqd van gisteren Vrije baan A H ran Wyngaarden 34 p A v Beedt Dortland 84 W A L van Mierop 82 H Jager 31 en D C W V d L ar 81 Vaate vrye baan B J W Boen St p H van Wijngaarden B2 J C Kroa Luit Inf 49 Flobcrt baan C H van Wijngaarden 27 p H Berlijn it en H Jager 26 punten FIcbert baan D Mevr Becking van Veen 24 en Mej J Nortier 23 ponten Zondagnacht heeft er inbraak plaata gehad in de B C Keik te Utreoht en ia ontrieemd een ailveren Chriataabeeld lang ongeveer 0 29 een verguld lilreren remonttnins en drie dito lepeltjet üe Paryaohe oorrrapondent ran de EtmU Beige meldt volgent een Beutertelegram utt Brntael bij wijee van gerucht dat DuiUohland vsn de tegenwoordige omatandigheden gebruik ion maken om te traobtea bet met Z M onten Koning ala Orootkerlog eent te worden nopens den terugkeer van Luxemburg tot het Duitache rijk Volgens de EtoUe moet men de bron dezer geruchten in Luxemburg lelf toeken Wy geloovcn echter dat die bron wel alleen lal te vinden zijn in het brein van den correspondent Ten overvloede seint Beutber in een later telegram uit Berign nog dat het bericht reine r Untinn ia 0 Voor de arrondiaaementt reohtbank te Amsterdam Itond Vrijdag terecht W J B die niettegenataande hij lechls 10 jaar lelt blijken beeft gegeven van graote zedelgke verdorvenheid Niet alleen tgn ogeo ouders maar de buren beatal hij Nu kort geleden onivreeradde hjj na vooraf afgeleerd te hebben waar de vrouw dea huitet den sleutel verborg n kamgantn jat een parapluie en eeiiige kleine voorwerpen De jat bracht hg in de Bank van Leening en vertnoepte den naarvoor ontvangen rgktdaalder De rechtbank meende dat bij den jeugdigen leef SM tijd van bekUagde het oaMleel dea ondertcheida oalbrak en sprak hem van het te latte gelegde vry onder bepaling echter dat hq tot het eiude van zgn IRde jaar in een vtrbcterhois zou gepbiatat worden De reorganisatie van hel rtebttweien in de Holukken lekgnl der Begeeriog heel wat betlommering te veroorzaken getuigen de Rcrhaalde veranderingen in het penoneel der reehterltte aml tcnaren in die gewesten Met niemand heeff men echter meer gesold ig t ook voor slechts korte dagen dan met mr H C Lammere van Toorenbnrg Tot voor ren week of vier waa deze fde snbatitnni griffier bij den raad van justitie t Batavia toen werd hij benoemd tot gnSer der laadraden te Makaaser Maros Penkedjene Segerie en Tjamba een paar dagen later werd dit beslnit Ingeirokkeu en ontving hij de aanstelling tot substitnut officier te Uakaaaer en Zondag ontvingen wij tdegrafitcb het bericht zijner benoeming tot preatdei t van den landraad te Bonthain Bedriegen wü oM liet dan it die rechterlijke ambtenaar thana ainda V iJ iin Indié ileoht kan men zijn promotie nial noemen waat in 14 dagen tgda steeg lün inkomt van 2B0 tot ƒ 700 s maande Dit g hier getegd met foBe goedkeuring overigens van d kent der B ig ae in dete Jafbode Het comité van uitvoering voor de internationale koloniale en nitvoerhandel leoloonttelling in 1883 heeft aan de plaataelijke aab eommittiën in Nederland eene circulaire gesondeo vaarin o a hel volgende gelegd wordt Van vercchillende züden wordt ona medegedeeld dat de expounten hel tarief van de plaatsruimte te hoog ehtan aa op v nnindaa D aaudringea Wij vleien ou dat de Hooge Begeering ons door het ventrekken van een gildelyke tubaidie in ttaat tal stellen aan het geopperd beswaar der iniendera te gemoet te komen Doch afgeacheiden daarvan meeneo wg dat de industriSelen wel tullen doen hiervan hunne aanvragen om plaataruimte niet afhankelijk te atellen omdat het werkelijk Van veel belang is voor de gebeele organisatie van de 2de afdeding der tentoonatelling die opgaven ten apoedigate te ontvangen Men kan er Ikraekerd van zijn dot het comilt van uitvoering de belangen der NederUnaache intendera t v m behartigt en gaarne i nn beste pogingen tal aanwenden om de laaten voor de intendera too weinig betwarend te maken als mogelgk tij Zoolang er van regeeringawege echter geen bulp verleend wordt kan er van eene gebeele of partiëele vermindering van het tarief geen sprake tijn Een sergeant te Maaatricbt heeft ticb tot bet Hoog Militair gerechtshof gewend met een klacht tegen een Init kolonel Dit achijnt tegenwoordig uogal eent in het leger voor ie komen De Aiur Co nnt merkt op dat tot dutrerre nog niet bekend it door boeveel personen en in welke mate door hen geldelijk nadeel is geleden tengevolge van het omkomen der maaacbappen van de jiddir De Begeering too schrijft tij kan daarop of dadelijk antwoord geren uit de staten onder haar bemttende of tü kan tich gemakkelijk in ttaat ttelleu om de noodige inlichtingen te verttrekken Dat nu eena de autoriteiten dien lulkt aangaat tieh niet te verheven achten gelgk wel eena gebeurd is om het noodige licht të verschaffen dat tot leiddraad en maatstaf van particuliere liefdadigheid kan strekken Het Daghlad is in staat gesteld tot de mededeeling dat de taak reeds in ondertoek is Dit moet ticb echter over vele plaatsen des lands uitstrekken en wie bekend is met de levenswijie en de teden van de Ugere klasse tal begrijpen dat het in vele gevallen teer lastig is vertrouwbare inlichtingen te bekomen Daar het om het verkrijgen daarvan te doen is om als grondslag te dienen voor het besteden van de gdden tal dus nog aenig gedold moeten geoefend wo den voordat de uitslag van het onderzoek in de dagbladen kan worden medegedeeld Zaterdag is de Jdder het onderst boven liggende gevonden noordwestelijk van Scbeveningeu op tien vadem diepte door de duikers B Weltevreden van Maassluia en Niemann van Ouddorp Omtrent bet vinden zijn de navolgende bijiondetheden bekend De duiker aan boord van het loodsvaarluig Frant Naerebout roet De Sckelie onder bevel van den luitenant ter tee H Nügh begon Zaterdag ochtend tnstcben 8 en 9 ure tgne ondertoekingen in lee Even over 10 ure bracht hg de zóó vurig verbeide tgding dat hij het wrak van den Aider ontdekt had Het lag dwarach de kop van het vaartuig naar het Zuiden Daaruit volgt dat de monitor niet da terugreia naar IJmiiden had aangenomen Het icbip ia ala d Jdder herkend op eene diepte van 9 i 10 vadem Noordwett betniden den vuurtoren te Scheveniugen Onmiddellijk na de ontdekking werd op de plek een boei geplaattt De Naerebout beetob twee Hollandtcbe vlaggen welke voor de wacht op den vBurtoren het tein waren van de herkenning Onmiddellyk werd bericht geionden aan den Hiniater van marine wiena adjudant kort daarop te Scbeveningeu verscheen Inmiddelt lagen de beide marine atoomtcbepen die de vondtt gedaan badden dicht voor Scbeveningeu en waa de kómmandant aan wal geatapt Zg tonden Zaterdag naar IJmaiden terngkeerrn Bn de ondertoekingen in tee waren zoogenaamde deaertievaartuigen behulpzaam Van veitchillende zjden ontvingen wij een opmerking betreffende de tameuttelling van de oommiaaie belatt met het onderzoek naar de ramp van de Adder Die opmerking komt hierop neer dat in die commiitie geen marine officieren titten die monitort gekommandetrd hebben daardoor nu vreeien aommigen dat de vraag of de rammouitora ala too onzeewaardige echepen motten brscbonwd woi dat tg de reit van Umuiden langt Helleroetalnit eigenlijk niet mochten maken niet met volkomen kennii van taken tal worden beoordeeldWij deelen die vreet volatrekt niet Immera kunnen da oud kommandaoten van monitors en vammonitora a andere marine officieren die dete vaarlilgM bg ondervinding kennen ook tonder dat tg ledaa lu de commiatie tg n da oommittie met hon er aii en oorded van nut tijn Het ligt in de btdoding van de commiatie om een too vbUodig imelgk oordeel over allet wat recktttreeka met de ramp in betrekking alaat uit te tpreken en om tot dat oordeel te komen tal tjj teker kennia nemen van wat de ervaring van de marine officieren die in deze aangelegenheid met kennia van taken kunnen tpreken leeren kan Wg vernemen dan ook dat aan het Departementvan Marine ten behoeve der oommistie reeds een volledige staat is opgemaakt van de veraohillende élatmajora die op de monitors en rammonitnra gediend hebben 0 Men schrijft uit den Helder aan het HmdelMad De vice admiraal de Haet ia als voortitter der door den Koning benoemde commiatie van onderzoek gisteren Zondag naar den Haag vertrokken De Adder is gevonden op harden grond Zonder op bel rapport der commissie te willen voornitloopen kan bet volgende nog worden gemeld De nnngebrachte delen van de Adder welke drijvende tijn gevonden behooren alle tot het dek De mogelijkheid van het springen van een ketel wordt dan ook door niemand meer aangenomen Het aangebrachte voorwerp dat het meeste licht geeft omtrent de oorzaak vaii de schipbreuk is een bouten raampje bestemd voor twee ruiten welkt echter ontbreken Dit raampje is gebleken te behooren tot de maohinekap voorzgde Bg het beiwgken van de daarvoor geplaatale schalmluiken kon het water dus door een opening van plus minus 30 vierk dM in de machinekamer stroomen Nog is aangebracht een koperen waterdicht gesloten kruitkiatje waarin vunrpgleu 8 inlichten en blikvuren Van elk deter vuurwerken ontbreken er eenige tot compleet hoogst waarsohijnlyk iijn de ontbrekende Woensdagaavonds bij het klimmen van het gevaar verbruikt De sloepen tgn vermoedelijk in de davidt stuk