Goudsche Courant, woensdag 26 juli 1882

geslagen althans een aantal stakken Tan sloepen lot de Aider behoord hebbende zijn aangebracht op de fiykswerf te Willemsoord waar alle deelep Tan dien bodem worden Tertameld en hun herkomst wordt bepaald Ter voorkoming Tan Terkeerde gevolgtrekkingen lij hier nog Termeld het gevonden lijk Tan den otf van admin Klompé was niet gedeeltelijk maar geheel gekleed het bij hem gevonden geld was leker lijn eigendom want er was geen kas aan boord Dat bq het vergaan van de Jider geen der opvareni en Bioh door znemmen kon redden ofschoon er geoefende twemmers aan boord waren wordt daaraan toegeschreven dat hel onmogelijk as tegen de eb in naar strand te zwemmen De algemeene vergadering van den Volksbond vereeniging tegen drankmisbruik zal den 36u Augualus 1e Amsterdam gehouden worden Onder de punten ter behandeling komen voor lo Benoeming van leden vnn het hoofdbestuur Voorgedragen worden de heeren mr Goeman Borgesius dr L J Egeliug A Van der Voort Azn dr H J E Van Hoorn mr W K baron Van Dedem Volkert van der Willigen dr L AU Cohen aftredende leden en de heeren L P Schmidt te Amsterdam eu P M Keiler vau Hoorn te Dordrecht 2o Voorstel van het hoofdbestuut tot het benoemen van een eerelid So Voorstellen van de afdeeling Amsterdam a De afdeeling Amsterdam van oordeel dat destryd tegen drankmisbruik alleen met kracht kanworden gevoerd als men een goed eu goedkoop glas bier daar tegenover stellen kan stelt voor het Hoofdbestuur uit te noodigen met een solide brouwerg in overleg te treden opdat in de op te richten Bondshuizen voor weinig centen een dengdelyk glasbier kan worden verschaft b De afdeeling stelt voor het hoofdbestuur uitte noodigen een enquête in te stellen naar het aanttl vergunnicgen dat ingevolge de drankwet is uitgereikt vooral met liet oog op het wetsartikel waarin de vergunning wordt geweigerd aan drankhuizen na den In Mei opgericht 4o Voorstellen van de afdeeling Oroningen a De afdeeling Groningen stelt voor het hoofdbestuur op te dragen om of uit zijn midden ofnit de leden een commissie te benoemen teneindede vraag te onderzoeken Hoe kan hel gebruik vanbier als volksdrank het best bevorderd worden f b De afdeeling Groningen stelt voor het hoofdbestuur in overweging te geven pogingen aan Iewenden 091 medewerking van alle onderwijzers inden meest uitgestrekten zin te verkrijgen teneindebg hun onderwijs het streven van den Bond te bevorderen 5o Voorstel van de afdeeling Haarlem en Omstrekeit Naat aanleiding van art 2 punt 5 Algemeen Beglement in discussie te brengen de vraag Wat kan de Bond doen tot veredeling van de Tolksvermaken en tot bevordering van den huisarbeid Bespreking van de uitvoering der Drankwet en meer in het bijzonder van de volgende punten a Wat kan er vanwege den Bond worden gedaanom zoo mogelijk geheel op de hoogte te komen van hetgeen er op verschillende plaatsen lot uitvoering der Drankwet wordt gedaan en in wek opzicht die uit Toering nog te wenschen overlaat b Welke maatregelen tyn er te nemen om Tooral onder de polilie beambten de kennis van hun rechten en verplichtingen met betrekking tot de Drankwet meer algemeen te maken 0 Waaraan is hel toe te schrijven dal ondanks het groot aantal vervolgingen tegen openbare dronkenschap nog slechts zoo weinig vervolgingen plaats vinden tegen hel schenken van bedwelmenden drank san beschonkenen P d Zijn er reeds nu maatregelen te nemen tegen de beweging die door belanghebbenden op touw wordt gezet om een der belangrykste voorschriften der wet dat na l Mei 1884 combinatie van verkoop van sterken drank met andere winkelnering niet meer magplaats vinden niet tot uitvoering Ie doen komen e Wat kan er gedaan worden tot bestrijding vande dwaling dat juist met het doel om de Drankwet meer populair te maken ooginiking tegen tal van overtredingen in den eersten tyd noodig is f f Zon het niet wenschelgk tijn dat overal althansin alle plaatsen waar Afdeelingeu gevestigd zijn in beginsel werd aangenomen om die ambtenaren die zich bg de uitvoering der Drankwet bijzonder onderscheiden ook financieel te beloonen In het mail overzicht van het Alg Dagblad leest men o a het volgende Wat moet er met Aljeh gedaan worden Die vraag is bij de laatste berichten vandaar door menigeen uitgesproken Zelfs is zegt men de legercommi dant naar den Gaar Oeneraal te Bniteniorg gegain om elkander die vraag te doen Het is te hopen dat de beide Eioellenties meer antwoord op die vraag gevonden hebben dan de meesten harer onderdanen Onze tocht naar Meroeë bet hervatten an den oorlog heeft preoies evenveel geholpen als te voren het niet hervallen van den oorlog Het officieel verslag meldt uitdrukkelijk dat Toekoe di ïiroe weer in die door ons vernielde sterkte zich opnieuw versterkt heeft en voor de door ons doodgeaohoten Atjehers weer andere om zichheen heeft Nog een dag hebben wij een kleine kolonne gezonden om een benting te zoeken maar met minder voorspoed dan des tgds met Meroeë Ouze gidsen wezen onze troepen minder goed den weg en toen hg den geheeleu dag op en neer getrokken had had meu slechts een 50tal verspreide Atjehers op zich zien en deels voelen schieten Maar het ergste is dal een troep van BO man onder luit H die de Chineesche wegwerkers ging bedekken van uit een kampongrand zoo duchtig beschoten werd dal er eenige en daaronder de luitenant zwaar gewond werden Verder is tweemaal in een week s nachts de pasaer Missigit de inlandsche winkelbuurt vlak bij de Missigit door een bende roevers overvallen dat was geen aanval op Nederlandsohe soldaten maar eeu rooftocht waarbij den eersten nacht een paar bewoners van de passer het leven lieten eu den volgenden nacht één terwijl een Ënropeesch geëmployeerde van de leger leveranders die naar buiten geloopen was gewond en voor een f 1000 buit gemaakt werd Een brievenbesteller Ie Breda is krankzinnig geworden omdat zgu collega het waagde een der postbeambten een slog in t aangezicht te geven Die twee brievenbestellers mogen wel geacht worden de beide uiterste gevoelens ten opzichte van superieuren te vertegenwoordigen De zevende algemeene vergadering der Vereeoiging voor Igkverbranding zal worden gehouden te Zutfen op Zaterdag 9 September Onder de punten ter behandeling vinden wij Voorstel van het Hoofdbestuur ora het voordeelig saldo der algemeei e kas over het jaar 1881 geraamd op ƒ 842 491 j te storten in het Fonds voor Igkovens Bespreking van het rapport der Academie van n etensohappen afd Natuurkunde over de oremalie In te leiden door dr S Hoogewerff Bespreking vun de crematie uit een ethisch oogpunt beschouwd naar aanleiding van hit verhandelde door de Alkmaarscke Predikantenverseniging In te leiden door den teer P H Hugenholtz De berichten en mededecliugen waaraan wij dit ontleenen behelzen verder een opstel de Lijioerhranditig in de Kon Academie van tTetenichappen dat begint met de woorden uOvte taak heeft eeae zeer belangrgke schrede voorwaarts gedaan Vervolgens het rapport der Commissie uit de Academie en dat van hare minderheid een verslag van de definitieve beraadslaging der Academie en van kaar voor de Vereeniging uiterst gewenscht resultaat van het lid der Aoademie prof A C Oudemans nit Delft bet verslag van het verhandelde over de Igkverbranding in de vergadering van de Alkmaarsche predikantenvereeniging gehouden 81 Mei 1882 en eenige buitenlandsche berichten De Midd Ct meldt het volgende De pogingen door Multatnli a vrienden aangewend om zgn laatste levensjaren van den verlammonden druk Ie outheffen dien de zorg voor het stoffelgk bestaan op de veerkracht van het genie uitoefent zgn slechts voor een klein gfdeelte gelukt Volgens de inlichtingen die ik en andere deelhebbers van bet Mnltatuli fanda bekomen hebben heeft de som van alle ontvangen bijdragen zoo in Nederland als in Indië zooveel beloopeo dal men in staat is geweest voor zgn persoon een dadelijk ingaande lijfrente Tan ƒ 840 voor zijn echigenoote een gelijktijdige van ƒ 600 aan Ie koopen Zoolang beiden dus in leven blgven is hun te zamen een schamel bestaan verzekerd Bovendien is een deel van het bijeengebracht kapitaal gebruikt om in eenige dadelijke behoeften te voorzien welke gedurende de laatste jaren ontstaan waren waarin de pen van Mnllaluli reeds geen vruchten meer afwierp voor de beurs van hem die haar voerde Uil Kotta Radja schrgft men 12 Juni De volgende feilen illnstreeren op merkwaardige wgze de oRicieele vredeberichten Woensdag 4 Mei werd de dekking der Chineesche wegwerkers ti soheu Senelop en Toengkoep opnieuw aangevallen en op 100 pas afstands uit de wildernis beschoten lie luitenant die de bedekking aanvoerde kreeg een matten kogel tegen zijn rechterbeen dat verwond werd evenals zijn linkerhand die hg juist legen zijn been hield ook drie soldalen en vgf Cnineeseo werden gewond De dekking bestaande uit 30 man werd omsingeld en zou er zeer slecht zijn afgekomen ware niet hulp uit Seoslop en Aoagaloeng toegesneld Dien zelfden nacht overvielen een 150 tal Atjehers den grooten passer tusschen den nieuwen Missigit Uaja grooten temp l eu den Kraton Met zekerheid volvoerden de vrienden dien aanval en roofden eeu aantal goederen Zij vermoorden eeu Padanger die op den passer sliep verwondden den boekhouder van den aannemer der vivres de boekhouder had nog even den tgd om te bukkeu toodat de klewaug minder hard neerkwam en zijn revolver op den aanvaller af te schieten die dood neerstortte maar door zijn makkers volgens Oostersch gebruik werd medegenomen Toen politie eu militairen aanrukten waren allen reeds verdwenen Zij werden nog nagezet en er vielen heel wat schoten waardoor volgenshet beweren eenige Atjehers doodelijk werden getroffen maar gevonden werd niemand Naar men verhaalt was hel den 24 Mei reeds te halftiea s avonds bij bet civiel bestuur te Olehleh en in den Kraton bekend dat eeu aantal Atjehers zich bij de verlaten benting Pakan Badak verzameld bad maar toch werden geen maatregelen genomen Als in een pas ontgonnen goud of diamantland moet ieder een geladen revolver steeds bg de hand hebben I Er zijn weder eenige militairen gedeserteerd uamelgk tnee caraleristen een Nederlander en een Belg Volgens geruchten moeten deze overluopers hel niet al te besl hebben bg hun nieuwe vrienden eu tou zelfs één zgu vermoord omdat hg klaagde over slecht voedsel Dit laatste is echter vermoedelgk een verzinsel Dinsdag kwam een jongmeusch uit DevooporI in Engeland bij den uitgever der lyettern Daily Mercury Hij vroeg of er ook telegrafische berichten nit Alexandric waren met de namen van gesneuvelde Engelschen Dien middag zeide hg hadden de moeder en de vrouw van eeu jong oflleier Berington genaamd die thans te Alexandric was de slem van den afwezige gehoord of meeuen te hoeren die driemaal Moeder riep De uitgever had geen namen ontvangen Het jonge mensch ging ongetroost weer heen doch den volgenden dag kregen Beviogtons etrekkingen bericht dat de jonge krggsman den vorigen dag gesneuveld was De Iriditche Opmerker bevat een beschouwing over de gouvernemenis koffieteelt op Java Oe schrijver komt daarin tut de verbazingwekkende slotsom dal van de koffie die op Java groeit verloren gaat lo door teelt zonder keunis aan zaken 50 pCl 2o door het iulandscb verbruik 15 pCt 3o door gemis van wegen waardoor ongeoogst blijft 15 pCt 4o door onrgp oogsten en slechte bereiding 10 pCt te zamen 90 pCt zoodat de levering aan den lande slechts 10 pCl zou bedragen van hetgeen in de gouvernementskofiiehui zen kon geoogst worden Wij vernemen dat de commissie tot herzieniug van het Bnrgerlgk Wetboek de eerste vrucht van haar arbeid dezer dagen aan den Koning heeft aangeboden namelijk een ontwerp met memorie van toelichting roor een nieuwe wet ter nitroering ran art 7 der Grondwet de wet rerklaart wie Nederianders igo Deze wet moet dienen ter rerranging ran de wet op het Nederlanderschap Tan 28 Juli 1850 Stil no 44 en ran den Tweeden Titel ran het Eerste Boek ran het Burgerlgk Wetboek artt 6 12 ran Nederlandera tn vreemdelingen Eenheid in de bepalingen omtrent het Nederlanderschap lal das hst eerste gevolg van het nieuwe ontwerp tijn tó Aan den hoogleeraar Harting wordt dezer dagen door den staatssecretaris der Z A Republiek met een begeleidend schrgven toegezonden de rolgende kopie Volksraadsbesluiten dd 8 Juni 1882 Art 309 Het is meteen gevoel van diepe vreugde dat de Volksraad der Z A Republiek thans zitting hondenJe Ie Pretoria het bericht der Regeering heeft ontvangen dat er een bedrag van 45 000 in Holland voor dezen Staat betchikbaar is tgnde dit het balans der fondsen door edelmoedige broeders en stamgeiiooten in Holland gecollecteerd tot behartiging van de belangen der ïransvaalsche Boeren De Volksraad ondersteunt ten volle de uitdrukkingen van oprechten dank vervat in het schrgven van den staatssecretaris aan professor Harting dd 4 Maart 1882 voor de onvermoeide en belangelooze pogingen door professor Harting en het hoofdcoraité aangewend om deze jeugdige republiek in haren strijd voor hare vrijheid en onafhankelijk te ondersteunen Genoegzame fondsen voorhanden zgude om in ds behoeften der gewonden en weduwen en weezen der gesneuvelden te kunnen voorzien beslui de Volksraad de recommandatie der Regeering aan te nemen en de genoemde gelden ten nutte van de oprioh f tg van teholen in dezen Staat te gebruiken en vermeent dat door de beschikking der gelden ter bevordering van het onderwgs een doel zal worden bereikt dat den edelen gevers waardig is en een blijvend aandenken van dankbaarheid zal stichten in de harten van ons uageslaoht De Regeering wordt verzocht van dii besluit aan professor Harting kennis lesgeven en dienovereenkomstig over genoemde gelden te beschikken Art 310 De Volksraad besluit naar aanleidingvan de zaak aan de orde dat het eerstvolgend aante leggen dorp in de Z A republiek zal genoemd orden naar professor Harting en alzoo gedoopt j1 worden Ha rlingsburg In deze week wordt in hel Paleie voor Volkêvliji eeae eigenaardige tentoonstelling geopend nl vau klokken die door loohtdruk gedreven worden De e lentooastelling gaat uit van de eeriing op te rityiten Maatschappij tot Exploitatie van Pneumatische Klokken en zal tevens de werktuigen Ie zien geven Ier voortbeweging van deze klokken Het systeem dezer klokken is dat van Popp Kesch Dank tij dit systeem Is het mogelijk dat ieder bewoner van een perceel den juisten tgd steeds ten tgnent kan hebben zonder zgn uurwerk Ie behoeven op te winden te regelen of ooit gelijk te zetten en dat alles tegen een abonnemenisprijs die waarschgnlgk niet meT bedraagt dan ouderboud enz van gewone uurwerken Boitenlandsch Overzlcbt Eet onlwijkead antwoord der Porie op de vraag der conferenlie is waaisohijnlgk bepaald door de moeilijkheid der gestelde keuze Verwierp zg ineeoi de Turksche iuterventie dan kon Eugelaod met alle recht zeggen dat iets moest geschieden om aan de anarchie in Egypte een eind te maken en als Engeland dun met een leger naar Egypte trok eu de sultan er tegen protesteerde zon Engeland waarsohgulgk antwoorden dal hel zgn eigen verkiezing was Daarentegen viel het den sultan ook moeilgk het voorstel met de daaraan verbonden voorwaarden eau te nemen omdat hg dan aan handen en voeten geketend naar tijne eigen provincie zou trekken en de opvolger der khalifen in het oog der Mohammedanen een werktuig zou zgn geworden in handen van Engeland om tijne geloofsgenooten Ie tuchtigen Als middenweg vermoedt men nn dal de Porie eene Turksche interventie zal voorstellen zonder beperkende voorwaarden Te laat echter want Engeland eu in zgn gevolg waarschijnlgk ook Frankrgk is besloten te handelen Sir Garnet Wolseley is benoemd tot kommandant der expeditiouaire krijgsmacht Eene gansohe vloot van oorlogsen transpoitschepen ligt in verschillende havens te laden Het Engelsohe leger kau er niet aan denken zich met een der groote legers van het vasteland te meten maar voor buitenlandsche expedities als deze is het uitnemend ingericht en fouten in het legerbestuur als bg de Frantche expeditie naar Tunis voorkwamen zgn niet te vreezen Er zgn in Engeland vaste korpsen aangewezen Toor eene voorkomende buitenlandsche expeditie Dat zijn 21 bataljons infaulerie 6 regimenten cavalerie en 17 ballergen artillerie welke allen op de volle sterkte zoowel ran mauiohappen als ran kader worden gehouden Dit is het zoogenaamde eerste armeekorps 80 0 0 man sterk en steeds gereed om zich op de eerste waarschuwing in te schepen Hierbg ia nog geeue rekening gehouden met het Indische leger Eindelgk is Arsbi paoha door den Khedire olfioleel tot rebel verklaard en van zgn post ontzet Ook heeft de Khedive eene proclamatie uitgevaardigd waarin aan hel leger verboden wordt Arabipacha Ie gehoorzamen en in eene tweede proclamatie wordt aan het volk bevolen de door hem geéischle belastingen niet te betalen Uit Alexandrië wordt aan R O geseind dat Zaterdag ochtend eene kleine ontmoeting tussohen de Engelschen en eenige troepen van Arabi pacha heeft plaats gehad Eene afdeeling van 250 Engelsohe jagers waa van Mebala zes mglen voor gerukt om een spoorweg Ie vernielen Zg ontmoelteu eene ruiterwacht van Arabi en wisselden eenige geweerschoten waarop de Egyplenaars met achterlating van twee dooden op de vlucht gingen De jagers volbrachten hunne taak en trokken zich toen terug In dezelfde dérêche wordt gemeld dat de Engelschen Aboekir hebbeu bezet en Zondag Ramleh betrekken zouden Arabi pacha heeft eene oorlogsbelasting uitgescbreveu tot een bedrag dat met een half millioen p st gelgk slant Volgens door den Khedive ontvangen berichten is hg goed van leeftooht en krggsbehoefteu voorzien maar neemt zgn leger niet in gelnl terkte toe Integendeel zouden er veel deserteurs zgn l o commissie der Fransche Kamer voor het concordaat deze commissie is belast met alle ontwer peB die betrekking hebben op de verhouding tussohen Kerk en Slaat hieft den heer Paul Bert met 15 stemmen tegen 5 tot rapporteur benoemd De vijf siemiöen wareu uitgebracht op den heer Corentin Guyha die nog radicaler is dan Paul Bert Dezelfde commissie heeft een voorstel verworpen van Corentin Guyho volgens hetwelk een opperste Raad van toezicht over de geesielgken opgericht en de Fransche gezant bij het Vaticaan onder het gezag van den minister van eeredieust geplaatst zou worden De prefect der Seine heeft nadat het Kabinet had besloten zijne aanvrage om ontslag ia te trekken een onderhoud gehad met den minister van binnenlandsche zaken en bij die gelegenheid te kennen gegeven dat hij zgne aanvrage om ontslag handhaaft Zoodra de President der Republiek hiervan bericht had gekregen heeft hg den prefect verzocht bg hem te komen ten einde zoo mogelijk hem te overreden zgn besluit te laten vsren De Parijsche Gemeenteraad nam verleden Vrijdag de volgende motie van orde aan Overwegende dat de prefect der Seine de heer Ploquel steeds geijverd beeft voor liet plan om eeue centrale maire voor Parijs op te richten overwegende dat ten gevolge daarvau onder de bestaande omstandigheden de handhaving vnn den heer Floquet als prefect der Seine een bekrachtiging is van den door den gemeenteraad gestelden eisch gaat de Raad die overigens bij zgn besluit van 6 Nov 1880 blijft volharden over tot de orde vau dag Dit besluit kwam Zaterdag bij de Kamer der Afgevaardigden ter sprake De heer Dreyfus vroeg vat de liegeering zon doen tegenover een besluit waardoor de eenheid van Frankrgk bedreigd werd De minister Globel antwoordde dat hij persoonlijk voor de uitbreiding van gemeentevrgheid was ook wat Parijs betreft maar zich legen elk denkbeeld van zelfbeerschappg zou verzetten en de wet zou weten te eerbiedigen Hg had bet verzoek om omslag van den prefect der Seine ontvangen en zou dit den president Grévy voorleggen Het besluit van den Gemeenteraad was echter reeds door den president der Republiek van nul eu geener waarde verklaard De 37 leden van den Pargschcn Gemeenteraad die voor de bedoelde motie vau orde slemden hebben inlnsschen hun ontshig genomen Het Hoogerhnis heeft in de eerste lezing de wet op de schterst illige pachten aangenomen In een groote meeting van souservatieve pain ten huize van lord Salisbury werd besloten ook voor de tweede leting te stemmen maar bg 4e behandeling iet artikelen op sommige amendementen aan te dringen Het Lagerhuis beefi de wet bg derde lezing aangenomen met 285 tegen 177 stemmeui De toeeland in Ierland laai ondanks de uieuwe beleugelingswel nog steeds veel te weosoheu over De aanslagen op personen eu eigendommen duren voort en te Waterford heeft een vermetele diefstal plaats gehad Op den spoorweg aldaar stond een wagon met geweren en ammunitie voor hel garnizoen t Waterford Deze wagen werd opengebrokcu en geplunderd Tot dusver is het der politie niet gelukt de dieven op het spoor te komen Men zal zich berinneren dat aan kolonel Brackenbary de taak was opgedragen om de politie in leriand op beteren grondslag Ie regelen vooral wat de geheime politie betreft Men achtte hem voor die taak goed berekend en het beeft dan ook zeer de teleurstelling gewekt toen men vernam dal hij reeds zgn ontslag heeft genomen Volgens de Dtaly iVewi zou verschil van gevoelen met deG Onderkoning van Ierland den kolonel hebben doen besluiten zijn post neder te leggen doch de minister Trevelyan verklaarde dat deze bewering ongegrond was Volgens sommigen beslaat de werkelgke reden hierin dat kolonel Brackenbury aan de expeditie naar Egypte wil deel nemen De Effectenbeurs XXDC Amsterdam 24 Juli 1882 De afgeloopen week onderscheidde zich gedurende de vijf eerste werkdagen door een bevredigende houding De Staalsfondsen verkeerden in vaste stemming en de Amerikaansche Sporen waren zeer willig eu vele soorten door groote vraag belangrijk hooger Zaterdag ontstemden de Egyptische zaken debeuis voor Staalsfondsen en ondergingen de Am Sporen ook een rrg sterke reactie door het groote aanbod dat door de hoogere prgzen der vorige dagen was uilgelokt BiNNENLANDSCHB WAARDEN Staatt ondieit Deze waren V4 hooger drieën zelfs Va Premieleeningen varieerden weinig Paleieloten 1 pCt hooger SpoorKegleeniiigen Deze afdeeling onderscheidt zich ditmaal door haar Hink aanzien Schier alle soorten konden zich eenigermale verheffen Centraalen Boxtelwaarden profiteerden het meest van deeeralen verbeUrdeu aaad li gestemp obl i iuitg sch 1 van de laatslen aand a gest ob 1 en 2e byp i j Aand Haari Zandr Vt do Staalssp beier Lager sloten aand Ind Sp HoU Sp Vs en Rijnsp 1 Tramuayleeningen Gooische tram sluit 4 Amst Bgtuigv 2VapC lager N Brab 2 Nederi l N en Z Holl 1 hooger Indmtrieele aarden Aand Kanaalmg sluiten 1 hooger evtnzoo aand Stoomv Nederi en 4V pCt obl dezer maatschappij 1 pCt Havenstoomb rer loor 3 Roti Cred en Hv 21 Hv Amst StoomT Java V lager BuaoPEiscHE WAARDEN StottUfottiten 4pCt Egypte die 15 Juli BI loten sluiten thans 61 doch gedurende de geheele week noteerden tij hooger dan 53 Dinsdag zelfs 53 Turken sloten met eenig avans Over t algemeen zgn deze soorten hooger genoteerd Zelfs fondsen waarin gewoonlijk weinig gehandeld wordt en wier stand zeer vast is ondergingen in de vorige week verandering zooals 2VjpCt België die V 4pCt Denemarken binnen die j verbeterden en Fransche drieën die 1 pCt achteruitgingen Hongaren varieerden weinig behalve 67 die V4 verloor lUlianen voor orig inschr 1 4 voor Lamaison 2V beter Metallieken s V booger Ooslenrijkaohe goudrente Vs beter SpCt Portugal i dito Russen hielden zich ook flink De meeste soorten zijn hooger Ooslerleeningen i O 1 50 de overige Vi Va Ooi Spanje was hooger 2 pCt Buitenl 1 l i dilo Vs eveneens li 4 s binnenl Premielteningen Ook deze soorten waren zeer willig Hongaarsche Staatsloten verbeterden 2 lOl j voorts Oostenr 60 1 Russ 66 l Seriisobe 6 Turken i Lager sloten Antw 74 1 Brnas 79 1 Madrid s Spoorwegleeningen In deze soorten heerschte almede een gnnlige stemming Victor Em verbeterde IV Elis Sp V Warschau Weeneu s Russische meerendeels V a Vj hooger sommige nog meer zooals Gr Mg 1 Brest Graj Rm 3 Chark Azow 11 Morscb Sysr 1 MoBk Jar 1 Mosk Kursk i Mosk Smol U Orel Vil obl IV Poli Til ƒ V Z W 1 hdmtrieele waarden Als gewoonlgk varieerden deze soorten weinig Oost Hong Bank s béter Amerikaansche waarden Staali mulKH Brazilië 65 en 60 verbeterden V Florida s IV4 Columbiaueu 2V Peru s s Va Venezuela s l s nieuwe Mexicanen V onde dito V minder Spooruegleeningen In weerwil van de reactie die Zaterdag plaats greep zgn de verheffingen toch vrg aanzieulgk Clev Cinn en Columb verbeterde 9 pCi 82 Canada South 8 63 Pensylv 7Vj 124 2e pref St L eu S Fr 6 57 Vs Buff Piltsb Chic R Isl Clev A en C Comm st St L en S Fr Mich Oeutral St Paul Minn Wabash 4 a B St Louis Cairo aand en C v A Ie pref St L en S Fr 3 enz Enkele soorten waren iets lager zoools Chic All St Louis N OrI obl Miss K en T Ine buds dilo 2V Miss Pac South 3 St Paul Minu obl 2e hyp en Dakota Induttrieele aarden Colorado s tgn 1 j Maxwell s a Va hooger Obl Louis Cit Bk stegen 3 48 doch eert do V4 minder PROlONaAn E RENTE 4 pCt T P S Ook heden was de beurs ontstemd Egyptenaren vielen terug op iii Turken op 10 9 Peruanen Venezuela s Spanjaarden Russen eu Metallieken ondervonden allen min of meer de gevolgen der agitatie Rass Sp flauw oude Vi minder Amerikaansche Sporen waren flink Nashv sh IVs hooger Van binnenl waarden ondergingen Stnatsfondsen eenige reactie Gooische tram 1 pCt flauwer De overige veranderingen zijn gering Burgerliike Stand Gouda GEBOREN 21 Juli Johanna Hiil erli ouder H Tamse eu W H Gra eslego Genrda Wilbelmioa oodera J NieowTcld en VV Abbema 23 Jap oudere F Weatera en A Schaap 23 Maria Johanna ouders P Happel en M C fan Uilleu 24 Nicolaaa Frauciscus oodera C W Giesen eu E A H van Helden Cecilia Dorothea ouders M N van Dugn en 6 Smit OVERLEDEN 21 Joli A ds Jon im 22 O Neef 8 m 24 C van Es 7 m B n Eik 18 j P J VBu KersbergeD 56 j Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten van 16 tot 21 Juli 1832 Uoordreobt GEBOREN Lceudert Beruardns ouders G den Balvert en M Homburg OVERLEDEN M Kruil 1 m Gouderak GEBOREN Ganigje Anjaantje ouders J C lan niet