Goudsche Courant, woensdag 26 juli 1882

1883 VrUdag 28 Jtiii JN 3797 GOUDSGHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken lOUANBSOEE mTSGlAFFIJ 7AN LANDBOUW Tentoonstelling te Gouda Dijene welke verlangen in te zenden hetzij ter mededing ing of ter opluistering worden verzocht daarvan opgave te doen vóór 17 AUGUSTUS 1882 aan den Secretaris der Maatschappij te Loosduinen of bij den ondergeteekende bij wien tevens lijsten ter inzending verkrijgbaar ijn A VAN VEEN Gouda 22 Juli 1882 Secr der Afdeeling Snelpergdmk van A Bsinkhan te Gonda a II Verdo o Sien e ouden C van Jetereo so N Terlooff Jm Jintj oaderi A de Joog eo G HoogeQdooru ONSSKTROUWO i A Hentelmm S j Oaderkerk d IJihI E Q Tan dcr Liodeo 86 j Reeuwijk GEBOREN Maria Cathirba oidfiri C VerkUy eo C de Frankr ker Heater Oeertruida ouders G Groeoenscbeg a P Schouteo Oerrigje oodera G Kraan en J M den Oode Waddinxveen GEBOREN Maria oudera J van Vooren eo A van Kempen Klaiioa ondera L P Hoogerd k en E C Rietveld OVEBI EUEN M den Bleker 3 w H A Akerboom Ö w M Ë Eykelestaro 6 ff QEHUHD L an Egk eo J H Biiot ADVERTENTIfiW ♦ Onze lieveling WILHELMINA COENüLIA bgna 5 jaar oud werd ons heden plotseling door den dood ontnomen J POST VAN D8R BURG W C POST TAN DER BURG SuERCK Gouda 21 JnU 1882 ♦ Hiaden overleed na eene kortstondige ziekte na voorzien te z n van de HH Sacramenten der kerk mgne geliefde echtgenoot PETRUS JACOBbS van KERSBERGEN in den ouderdom van 56 jaren en 9 maanden Wed G J V KERSBERGEN TAN DER Loos Gouda 24 Juli 1882 ♦ Heden overleed te Delft tot onze diepe droefheid onze geliefde Moeder en Behawdmoeder Mejufvrouw MARIA APLOONNIA KOODENRIJS Wed van den Heer Jacohvs RüDOLPHCs Vos Na voorzien te zjjn van de HH Sacrementen der sterrenden in den gezegenden onderdom Tan 84 jaren A J VOS M L VOS Gbers Gouda 22 Jnli 82 J Heden orerleed te Zaandijk onze Moeder en Behnwdmoeder MeTr Wed A VERLAAN in den onderdom van 70 jaren K VERLAAN C VERLAAN Kramers Gouda 23 Jnli 1882 Eeni ge Kennisgeving Dankbetuiging De ondergeteekenden betuigen hunnen harteIgken dank aan de Heeren C van VEEN Az en BLOKLAND wegens het redden Tan hun 12 jarig zoon e uit het water der Gouwe op gisterenmiddag H J BEGEER EN ECHTOBNOOTE Lokaal TIVOLI Alle avonden van af WOENSDAG 26 JULI van 8 tot 10 GROOT door een OBCHESTBION gelgk staande met een Orcheat Tan 40 personen DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN Tan RIJNLAND zullen op Woensdag den Men Augustus 1882 des middags ten 12 ure in het Gemeenlandshuis te Leiden bg eukele inschryTing besteden OTereenkomstig het bestek en de algemeene Toorwaarden Het Bohoonmaken van wateren en het onderhouden van slooten en greppen in 37 perceelen Het bestek zal van den 26gten Jnli af voor 10 centen de algemeene Toorwaarden voor 25 centen en de gezegelde inschry vings biljetten Toor 21 centen Terkrggbaar zjjn ter Secretarie van Rgnland te Leiden bg de Opzichters te Halfweg Katwijk en Gouda De inschriJTings biljetten zulUen Téór 12 ure Tan den bestedingsdag in de bus in het Gemeenlandshuis gestoken moeten zijn Nadere inlichting is te verkrggen bij den Ingenieur te Leiden en bg de Toomoemde Opzichters Ml l g m t In dit bad TooricoBMauI reiula mo dtaf dia ou tm nachts tannmdt vtlt n ons op het onverwachta au ZIJ die er atn mdan geroelen pijn In de bont en lenden nlfs somtUda In den rog Ze a ondervinden een soort van verrellng en een geneigdheid tot slapen Dea morgens voor al heeR men een onaangena men smaak in den mond r de tanden zijn met een slijm J achtlge zelfstandigheid bezet = De eellust ontbreekt De zieke gevoelt als het ware een zware e drukking op de maag en som wijlen een gevoel van zwakte en een niet aan te vullen leegte in hel binnenste van de maag Deoogon zijn dof en de buitenste deelen er van worden koud en klam Na een zeker tijdsverloop krijgt men een hoest die bij den aanvang droog Is maar na eenige maan den vergezeld gaat met op gevlng van groenachtlge fluimen De zieke gevoelt een onophoudelijke afgematheid en te vergeefs tracht hij te slapen hetgeen zijn toestand noclUansniet verzacht Vervolgen wordt hij zenuwachtig prikkelbaar en somber en neemt alies i uvol op Wanneer hij eensklaps opstaat ondervindt hij een soort van duizeling hij geraakt verdtopt geconstlpecrd zlju huid is droog n bij oogenblikken warm het bloed wordt dik en traag Het wit der oogen krijgt eeu geelachtige tlnt Do urine wordt behalve nog dat ze aanslaat zeldzaam en donker van kleur Dikwijls U de zieke genowizaakt het voedsel dat hij gebruikt over Ie geven die brakingeo laten in den mond dan ecus een bitteren dan eens een zoetachtlKen smaak achter en leer dikwijls zijn ze door hartkloppingen gevolgd Het gezicht van den zieke verzwakt hij heeft altijd Bierren voor de oogén en ondervindt een groote vermoeidheid en zwakte Alle deze kenteekenen doen zich t eurleling3 voor Men beweert dat een derde der bevolking onder dezen of genen vorm daaraan lijdende is Oeneeshecren hebban zich dikwijls omtrent den aard dezer ziekte bedrogen Eenigen hebben die als oen levcrziekte behandelt anderen weder als slechte spijsverteering sommigen ook als miltziekte enz enz maar niet een hunner verschillende behandelingen heeft een gunstlgo uitkomst opgeleverd Hen heeft nochtans ontdekt dat het Extract of Roots wortel eitract ot geneeskrachtige Siroop van Hoeder Selgel in elk geval volkomen geneest De slechte spljsverteerlng is en zeer ernstige ziekte welke een groot getal der volksklasse aandoèl en ie wordt door rampzalige uitkomsten gevolgd 00 geen onverwijlde zorg wordt aangebracht De Setgd Slïoap is een afdoend middel zelfl ID de moeleUJkste erallen A 1 Whtte Eigenaar te Itnion Breda vAi lmQoomBaH aenenal DepOtvoor Nederland ook vBdoIJgbur bIJ tUa Apotheken la BoUand Java en Kdoolai MIS na t Siroop rt rsi na de raiaaf n Broodbakkersknecht Men VRAAG7 om dadelgk in dienst te treden eeu Halfieas oi Leerling Tan de P G Adres franco brieven doch liefst in persoon bg H M DERCK8EN Groenendaal I 108 te Gouda Mevrouw VAN DE VELDE Oosthaven vraagt eene DIENSTBODE voor Keuken en Huiswerk alsmede een Kinderdagfmeisje Adres Peperstraat K 244 ADVERTE TIE1 in alle Binnen en BuitenlandBche Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelasr A BRINKMAN te Gouda De ondergeteekende maakt aan zgne Stad genooten en begunstigers bekend dat hg © rli uïsd is van de VOGELENZANG naar de STOOFSTEEG IN EIEMN ZIICR EN VERVERSGHIW Paling en Gelei Heden aTond Versche Gerookte PaUng Verzoeke ieders gunst en recommandatie A H SPA RNAAY Eene ONDERWUZEREr zoekt alhier KOST en INWONING met vrö kamer Aanbiedingen franco onder No 728 aan hetbureau dezer Courant v Talrijke geiuigschriften vso eerste GeDeeskondina Op verscheidene Tentoonstellingen laet MedaiIlM bekroond Het door 30 jaar gerenommeerd w Anatherin Mondwater van Dr Jf G POPP XK Hof Tandmenter ie Wtmat Rsdikaal generlmiddel voor elke Tandpijn alsook voor iedere ziekte der Mondholte en tbu het Tandvleeioli Beproefde Mondapoeling bij aaiibon dende Keeliiekte 1 groote fleach il ƒ 1 7B 1 fletoh it ƒ 1 20 1 kleine fleaoh a 0 60 I Plantaardig Tandpoeder maakt na kort gebruik de Tanden blinkend wit zonder n te beschadigen Prns per doos 0 80 Anathfrin Tamueep in glazen dooiea van f 1 20 beproefd TsudsttiveriagBmiddeL De echte aromatiiche I van Db 1 O POPP I zy maakt de tanden zuiver wit tonder het émail aan te doen bewaart se voor liekeljjke aandoeningen en houdt den mond friieh Het stuk kogt iO ota en ia toereikende voor een half jaar Tandplombeerlnf praktiaeh en lekent middel voor zelfplorobeering van holle kielen Pr j per étui ƒ 2 60 Krnidenzeep aangenaam en beat middel TOor Vlekken Uitelag Zomenproeten es Fnisten Hoofd en Baardsohilver en Koriteb I Huidkrankheded en alle onreioheden der I bovenhuid Prgs per stuk 39 Cent8 Het geëerde Publiek wordt verzocht uitdrukkelijk KK Hof Tandmeeater POPP s Geneeiraiddel te verlangen en slecbta die aan te nemen welke vaa mijn Fabriekamerk zgn voorzien Dépdta zqn gevestigd te Oouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Rotterdam bij F E ras Santen Kolif spoth en A Sehippereyn 8c Co blaave poroeleinwinkel te aHage bij J L F Snabilié apoth te Delft bg A J van Byn te Sohiedao bg G Malta Gr te Leiden bg Ë Noordgk te Amsterdam bij F van Windheim Co en H H Uloth Co apotheek te Sehoonhoven bij 8 Wolff en Zoonvte Alphen bg L Varoaaieau en Zooo te Utrecht bg G H N van Spanje idem I brj Porton Droogisten Ter voorkoming van misverstand zjj bü deze herinnerd dat het BUREAU der GOVDSCHE COUBANX voortdurend bl jft gevestigd Lang e Tiendewegf D 60 terwfll de t RÜKKERIJ dezer Courant gevestigd blgft ilOLEl VVERF B 28 Zoowel de brieven voor de Redactie als voor de Administratie moeten bezorgd worden op bet Barean Men wordt verzocht geen brieven voor de Redactie aan particuliere adressen te doen bezorgen daar dit vaak aanleiding geeft tot vertraging BINNENLAND GOUDA 27 Juli 1862 VBRGAÜEBING van den GEMEENTERAAD Vrq dag den 28 Jnli 1882 dea namiddags ten 1 ure ten einde te behandelen De Rekening der Gemeente dienst 1881 Een voorstel van Burgemeester en Wethouders tot wgziging der Genteente begrooting dienst 1882 Kostel der vernieuwing van bruggen Een voorstel van Burgemeester en Wethouders betrekkelgk bet uitloven van medailles ter gelegenheid der aanstaandr Landbouwtentoonatelling Het adrea van C J de Gidts alhier betreffende de demping vao eeue aloot Iwiga de Dsrda Kade Eene ontwerp verordeuiug houdende verklaring welke strafverordeniugen nog geldende zgn Art 178 der Gemeentewet ReoUmes tegen aanslagen in de plaatselijke dincle belasting op do inkomsten Te benoemen Eeneu ambtenaar van den Burgerlijken Stand Wg vernemen dat door de ond leerlingen van wjjleu den heer Kluitman gisterenavond op de bovenlaal van de Harmonie vergaderd een Commissie uit hun midden is gekozen ten einde het plan ter opriohting van een blgvende hulde op het graf van den geliefden leermeester te verarezenlgkeu Drze Commissie bes aat alphabetiich gesteld uit de heeren O Boutera J C Emeia Adr Grendel Jr J van Kraneiiburg Ji W Kromhout Jr F N Maas Jr en A C C Veraijl Penningmeester der Commissie is de heer W Kromhout Jr Voor de kermis alhier is de goede maatregel genomen dat geen liedjes zangers waarzeggers horoscooptrekkeri en vertooners vaa diereu zullen worden toegelaten en alleen veiguuning zal worden verleend aan boogatens 10 goede piano en harmonie orgels benevens eenige gezelsohappen straatmuziekanteu vao minstens 8 personen Bedelarij lal verder ten atreugate worden geweerd lo de vorige week zgu te Rotterdam 6 personen en te Gouda 1 persoon door de pokken aangetast lu aansluiting aan hetgeen wg in ons vorig nr plaatsten omtrent den Sohietwedstrgd alhier deelen wg mede dat Dinsdagavond de prgzen werden uitgereikt De heer G H G de Lange Kommaudant der Verceniging Burgerpligt hield daarbg een korte rede waarin hg iii het kort de oprichting en het doel der vereenigiug herinnerde en kortelgk hen herdacht die sioh verdienstelijk haddeu gemaakt sedert de oprichting als de hh D W Westerbann J M Noothoven van Goor H J Steenbergen W Kromhout Jr enz Baarop werden de prgzen uitgereikt De Igst luidt als volgt WEDSTRIJD op 200 Pas Tot dezen wedstrgd waren uitgenoodigd de leden der Sohntterg Scherpsohutters vereeuigiug Willem Prins van Oranje Ie Prijs een zilveren lepeldoos uitgeloofd door hh Officieren der dJ Sohutlerg behaald door het lid der Weerbaarheid C A Sshoutea met 51 punten 2e Prijs een servies uitgeloofil door de vereeuiging nPrins van Oranje behaald door bet lid der Weerbaarheid W Sliedrecht met 49 pnuten 3e Pnjs een waaobtafel uitgeloofd door den heer J M Noothoven van Goor behaald door het hd der Weerbaarheid W A L ran Mierop met 49 punten 4e Prgs eeu bowlstel uitgeloofd door den heer mr A A vau Bergen Uieadoarn behaald door het beatunralid der Weerbaarheid H van Wgngaardeu met 49 punten 6e Prgs een etagèie uitgelooCd door den heer A van Reedt Dortlaud behaald door het lid der Prtna van Oranje N Polak met 48 punten 6e Prgs een zuurslel met zilver uitgeloofd door den heer G Prince behaald door den kapt der Sohutterg A van Reedt Dartland met 47 punten 7e Prijs een boter en kaaaatel uitgeloofd door den heer J U Becking behaald door hel bestuurslid der Weerbaarbeid J W Boers met 47 punten 8e Prgs een odvoeaatstel uttgeloofd door den heer H van Wijngaarden behaaU door üen 2en luit der Weerbaarheid J H Beekiiig met 46 punten 9e Prijs 2 achildergeo uitgeloofd dooi den heer F X Hardgzer behaald door het lid der Weerbaarheid D Rietveld met ü punten 1 Oe Prijs een hangUmp uilgcioafd door den heer G H G de üiuge behaald door het lid derWeerbaarheid J Smit met 45 puuteu 11e Prgs een kooktoestel ui eloofd door dea heer K Jouker behaajd dow ItM lü der Weerbaarheid J BietveU Jr aact éi p M 12e Prijs 2 Japacsoht ytmt uitgeloofd door deu heer J H Seeking behaald door het lid der Prins van Oranje J A Rietveld met 44 punten ISe Prga een watcrstel uitgeloofd door den heer G Prinoe Jr behaald door het lid der Prius van Oranje M Woerlee met 44 punten 14e Prgs karaffen uitgeloofd door den beer A Nortier behaald door het bestuurslid der Weerbaarheid A Boonstra met 4Ü punten 15e Prgs inktkoker uitgeloofd door den heer A DasB behaald door het lid der Weerbaarheid G F V d Want met 43 punten 19e Prga een sigarenkast uitgeloofd door deu heer J J van Bemmel behaald door deu kommaudant der Weerbaarheid G H Q de Lange met 43 punten 17e Prijs eeu oognaoksu uitgeloofd door den heer J vao Berkel behaald door het lid der Weerbaarheid A Bruntiug met 43 punten 18e Prgs eeu brievenhauger uitgeloofd door den heer C G van der Post behaald door het bestuuislid der Weerbaarheid J J van Bemmel met 43 punten 1 9e Prgs een waterslel uitgeloofd door den heer A Brinkman behaald door het lid der Weerbaarbeid J Waller met 43 punten 20e Prija ean waterstel uitgeloold door deu heer P Goedewaageu behaald door het lid der Prins van Oranje G Overegnder met 42 punten 21e Prgs een luciferspot met asohbakje uitgeloofd door deu heer W Begeer behaald door het lid der gPriua van Oraige H Jager met 42 punten 22e Prga een asohbakje uitgeloofd door den heer Westerboan behaald door het lid der Prins van Oranje B Vermeulen met 42 punten j 3e Prgs eeo sigareukoker uitgeloofd door deu heer de Lange behaald door het lid der Weerbaarheid J P Welter met 42 punten 24e Prijs een Inoiferspolje uitgeloofd door den heer C Q de Voo js behaald door het lid der Prins van Oranje J Woerlee met 40 puuteu 26e Prijs een sigareukoker uitgeloofd door den heer N N behaald door het lid der Weerbaarheid L P Weltir Fz met 40 punten WEDSTRIJD op 100 Pas voor de minst geoefende Schutters 1 Portemonuaie uitgeloofd door den Heer de Lange behaald door het lid der Weerbaarheid Piccardt met 33 punten Tot den korpswedslrgd waren uitgenoodigd het Batnillon Schutterij en het 4e Reg Infonterie De korps raedaille werd behaald door de Weerbaarbeid Burgerpligt met 228 fuuten Het Garnizoen had 228 pnnie j De vereenigiug Prins van Oranje had 209 punten De Schutterij had 188 punten Bijzondere prijzen vielen ten deel Ie prijs een pijp aan Serg van Loon met 49 punten 2e prijs een boekje aan Luit Kros met 47 punten 3e prijs een sigarettenkoker san Serg Romegn met 45 punten FLOBEBTBAAN C Ie prijs A Bruntiug met 28 punten 2de prijs H van Wgngaarden met 28 punten 3e prga D W C v d Laar met 28 ponten FLOBEBTBAAN D Ie prijs Mej J Nortier met 24 punten 2e prijs Mevr Becking van Veen met 21 puuteu Nog waren uitgeloofd een verguld zilveren en eeti zilveren medaille voor die schatters welke op alle banen op beide dagen het meeate aantal punten behaalden De verguld zilveren medaille werd behaald dooi den Heer H van Wijngaarden met 190 punten De zilvereu medaille door den Heer J W Boen met 177 punten Na aSoop der prijsuitdeeling nam de wBom Kommaudant der dd Sohutterg dezer Gemeente het woord en dankte namena de leden der vereen Prins van Oranje en der Sohutterg den KonHuaudant der vereenigiug Burgerpligt en wenschte die vereenigiug toe dat zij nog langen tijd den heer 6 H G de Lange als Kommaudant mocht behouden waarna men nog langen tg d génoegelgk bgeeo bleef tot het bijwonen der Soir musicale ea het bal waarmede dete feestviering besloten werd Bij de aanbesteding vau het ouderbood der Ge meentewerken Ie ReeuKgk wn laagste insehrijver H Strijland te Beeuwg k voor 656 Bij de aanbesteding van de wonirg voor Verloskundige kundigeen Ziekenzaal aldaar was laagste iuMshrijver 0 P W Desaing te Gouda voor f 1760 Op de voordracht voor hoofd der school te Reeuwijk afdeeling Nieuwdorp komen voor de hh A van der Spiegel Ie s Hage P Vlugt te Oude Haake L Krullaars te Schiedam J J Kolpo te Oversehie H Tegelaar te Lekkerkerk De benoeming zal plaats hebben op den 4 Aug a s Prins Alexander heeft het paleis op den Kneuterdgk te s Hage de voormalige woning züds broeden van de gemeente voor den tgd van twee maanden gehuurd tegen een huurprijs van ƒ 500 prr maand teneinde gelegenheid te hebbeu het daarin aanwezig zijnde meubilair van wg len zijn broeder paar een ander gebouw over te laten brengen De verzameling in bet Pauoplicum te Anasterdam zal weldra nog verrgkt worden met de beelden van Koningin Sophie prins Willem I prins Mauriu De Boyter Tromp Vondel Rembrandt Thorbeoke Generaal Kohier De Geneatet en Vnn Lennep Men schrijft volgende De zomer heeft wat het weer aangaat tot dusver het niit zoo slecht gemaakt als die van 1879 toen de zou bgna met te zien was en het lederen dag regende de uitkomst van den oogst spoedig beslist werd eu het buiteulaud in den aanvoer van aardappelen moest voorzien Ofschoon de vroege aardappel overal ziek is op kleigrondeu hevig bgna niet de moeite waard om te rooien op zandgrond met veel uitzonderingen doet zich vau deu laten aardappel geen zoo nadeelige uitkomst verwachten Althans dat ooals in Zeeland de oogst zou verloren gaan stelt men zich nog niet voor Datzelfde jaar was ook zeer uadeelig voor deu hooibouw Thans duurt de bouw wel lang maar dit heeft meer plaats gehad terwgl de landman toch nog met een i